Totius, Eben Swart – wie dwaal?

Wat ten tye van die Skepping plaasgevind het, het alles met die Voortrekkers en die Gelofte te doen. Ek wil dit graag aan u verduidelik aan die hand van ‘n lesing wat die bekende  Afrikaanse skrywer en digter, TOTIUS, (hy was ook mede-vertaler van die 1933 Bybel) tydens ‘n Kongres oor die Rassebeleid in 1944 gegee het. Hy het sy toespraak begin met hierdie woorde: ‘n Liberale vriend en teenstander van Apartheid sê: “Gee my ‘n Bybelteks wat bewys dat apartheid in ooreenstemming is met die uitsprake in die Heilige Skrif.

My antwoord was: Vriend, ek het geen verse nie.

Hy sê toe: Dan het ek die argument gewen.

Ek antwoord toe: Ek het geen vers nie, vriend. Ek het net die Bybel – die HELE Bybel, want van Genesis een tot Openbaring spreek dit van Apartheid. God self is die groot Skeidings-Maker EN ook die Skepper van wet en orde. Reeds met die Skepping het die Almagtige Skeiding of Apartheid as wet neergelê.

En dan verduidelik Totius dit so: In die tweede vers van Genis een lees ons die aarde was woes, leeg en in totale duisternis. M.a.w. in chaos gedompel.

Toe maak die Almagtige lig, en omdat lig en duisternis nie saam kan bestaan nie – het Hy hulle van mekaar geskei.

Hierna maak Hy toe die uitspansel en bring ook SKEIDING tussen waters en waters. En onder die uitspansel maak Hy SKEIDING tussen see en droë grond.

Die son kry die bevel om te heers oor die dag en die maan moes heers oor die nag.

En daardie heerskappy staan tot vandag toe nog.

Die Almagtige het egter nie net dinge van mekaar geskei nie, maar ook dit wat bymekaar hoort (soort volgens soort) bymekaargevoeg.

Die aarde was dus woes en leeg en chaos het daaroor geheers, totdat God dit herskep het en alles wat nie bymekaar hoort nie, van mekaar geskei het. En daarmee kry ons die wet wat bepaal dat SOORT net SOORT kan voortbring. En eers TOE hierdie wet in werking kom, het die chaos plek gemaak vir volmaakte orde in die ganse skepping.

Totius verduidelik verder: Dieselfde skeppingswette wat vir die lig, duisternis, aarde, see, diere en plante geld, het ook vir Adam gegeld: In Gen. 2:18 lees ons dat God nie net vir Adam ‘n hulp gemaak het nie, maar ook een wat by hom pas – Eva was dus soort van sy soort. Totius verwys toe na Van der Kemp wat aan die Kaap vir hom ‘n swart vrou gevat het wat NIE (volgens God se orde) by hom gepas het nie.

Net soos die son en maan opdrag gekry het om oor die dag en nag te heers, so kry Adam opdrag om nie net te vermeerder en die aarde te vul nie, maar ook om daaroor te heers. En die aarde kon net gevul word indien sy nakomelinge elders heen weggetrek het en hulle gaan vestig het op plekke waarvan God reeds vooraf die grense getrek het.

Hierdie wegtrek- of skeidingsbevel is weer letterlik na die Sondvloed aan Noag en sy seuns herhaal: “Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde…” Maar hulle kry nie weer die opdrag om oor die aarde te heers nie, want die heerskappy daarvan is reeds in die Tuin van Eden aan Satan oorgegee.

Nimrod, die geweldenaar, was die nuwe heerser wat namens Satan die Babelse Ryk in die laagte van Sinear moes vestig. Hy het die Almagtige se opdrag om die aarde te vul – m.a.w. weg te trek, geïgnoreer. Hy sou vir sy heer en meester ‘n stad bou en die mense daarin verenig sodat dit NIE vir hulle nodig sou wees om oor die aarde te verstrooi nie.

Ja, alles was in sy guns om ‘n NUWE ORDE (reënboognasie) tot stand te bring – ‘n orde waarin vryheid, gelykheid en broederskap sou heers – want hulle het reeds EEN taal gepraat; hulle was almal GELYK, daar was geen APARTHEID nie, en hulle het ook almal dieselfde DOEL nagestreef, nl. om as geïnntegreeerde nasie en sónder God, op eie krag die hemel te bereik en sodoende die heelal in besit te neem.

Maar deur taalverwarring, is hulle planne verydel en is hulle gedwing om oor die aarde te verstrooi. Babel staan dan ook vir chaos, wanorde en verwarring.

En tot vandag toe is dit die taal wat ‘n volk praat wat hom saambind. Kultuur, Godsdiens en geskiedenis kom eers tot uiting wanneer mense mekaar kan verstaan en saamwoon.

Die aardbewoners kan dus in TWEE groepe verdeel word– daar is dié wat onderdanig is aan Nimrod se Babelgees, en dié wat hulle neerlê by die godsbevel om die aarde te vul – m.a.w. die wat die Trekgees gehoorsaam.

Volgelinge van die Babelgees hoor vandag nog die stem van Nimrod wat hulle opkommandeer om ‘n Wêreldstad te bou, ‘n stad met ‘n Nuwe Orde wat apartheid verdoem, waar almal gelyk is, almal dieselfde taal praat, één staatsbestel het en aan één god onderdanig is.

Lyn reg hierteenoor staan die draers van die Trekgees: Hulle hoor ook nog die stem van die Almagtige wat sê: Skei af en trek weg sodat Ek van jou ‘n nasie kan maak. In Genesis 46:3 kry Jakob die versekering: “Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want Ek sal jou daar ‘n groot nasie maak.”

Dit was dieselfde Trekgees wat ons voorouers uit Europa laat padgee het toe die gees van Babel uitgeroep het: Vryheid, gelykheid en broederskap.

Iemand het eendag hieroor gesê: Die gees van Babel oorval jou soos mistige weer en varkmasels, en eer die Franse Hugenote hulle kon kry, was die Babelgees ook hier in die Kaap weer in hulle midde.

In haar gedenkskrif oor die Voortrekkers skryf Anna Steenkamp hoekom hulle andermaal weer noodgedwonge huis en haard, goed en bloed moes verlaat om hulle opnuut in die vreemde te gaan vestig: “Ons het angs en benoudheid, pyn en smart, honger en kommer van vyand en vriend verduur…” En dan noem sy o.a. die volgende:

Die voortdurende plundertogte deur swartes.

Die gelykstelling van slawe met die Christengelowiges, en

Dat die Goewerment verklaar het dat na 1 Januarie 1827 Engels die enigste amptelike taal van die geregshowe sou wees. Die taal van 90% van die bevolking is daarmee uit die regswese verban. Kort na die vrystelling van die slawe kom ook die verpligting om Engels as omgangstaal (veral in die skole) te gebruik.

Ons verkeer vandag in ‘n veel erger situasie: Ons word nie net deur die swartes geplunder, gekaap, verkrag en beroof nie, maar ook uitgemoor.

Skaars ses weke gelede het ons volk met groot gejuig Nimrod se geboortedag op 25 Desember gevier. En ons kerke help steeds fluks om al die verskillende godsdienste en gelowe in die integrasiepot tot een brousel om te roer.

In die openbare sektor hoor jy niks anders as Engels nie.

Tereg sou mens die vraag kan vra: Is Engels nie dalk die Babelgees se Nuwe Wêreldorde-taal nie? – Want almal sal vir jou sê – sonder Engels kan jy nêrens kom nie. Ja, selfs op die mees afgeleë plekke van Donker Afrika hoef jy net ‘n mikrofoon onder die neus van Koning Stertriem te druk en hy sal jou onmiddellik in sy beste, onverstaanbare Ingels te woord te staan.

Nou wonder ek waarom het Siener gesê die dag as ons ons vyande landuit verdryf het, sal ons tot in der ewigheid nooit weer Engels hoor nie!

Soos wat ons voorouers uit Europa gevlug het om van Babel vry te kom, so het die Voortrekkers ook uit die Kaap wegtrek, gehoorsaam aan die stem wat sê: Kom uit haar uit my volk en gaan na waar Ek vir jou voorafbepaalde grense getrek het…

En was dit nie dalk juis hierdie gehoorsaamheid wat hulle waardig gemaak het om ‘n gelofte voor God af te lê nie?

Want het hulle in die Kaap agtergebly, was hulle ook deur die Babelgees opgeslurp, sou daar geen Gelofte gewees het nie en ook geen Boervolk nie.

Daarom verbaas dit mens dat ‘n man soos Eben Swart, ‘n oud-dominee en kenner van sekulêre geskrifte oor die Roomse kerk, vrymesselary, die Hemelkoningin, die Songod, en vele ander euwels, hom openlik skaar by die voorstanders van Nimrod se bose ryk wat deur  God self vernietig is, en dit juis om die mens-soorte van mekaar af te skei. Op sy webblad stem Eben Swart saam met die ganse heidense wêreld, elke afgodsdienaar en voorvadergeesaanbidder dat apartheid “sonde” is. Hy vind nie fout daarmee dat ‘n egbreker, dief en bedrieër soos Alan Boesak die hoofargitek van die Belhar-belydenis was nie; dat hy dit opgestel het met die uitsluitlike doel om apartheid die nek in te slaan.

Gewis dra Boesak en Eben Swart  glad nie kennis van wat in die Woord oor apartheid geskryf is nie: Jy mag jou nie met ander volke verswaer nie (Deut. 7:3); jy mag nie ooreenkomste met hulle aangaan nie (Eks. 23:32) ; jy mag nie saam met hulle in dieselfde juk trek nie (2 Kol 6:14)., en die belangrikste van alles, weet nóg hy nóg Boesak dat die Messias met sy Wederskoms wéér apartheid kom instel: Mat. 25:32 – “…en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei…”

Met sy belydenis van apartheid as “sonde”, gee Eben Swart duidelik te kenne dat God se afskeidingsbevel en “soort volgens soort”-wette “sonde” is. Net soos die kerk sê hy ook alles het met die Nuwe Testament verander. Die “onveranderlike God” het nou skielik besluit die kerk is reg, en “almal” is jou “naaste”.  In Lev. 19:17 sê Hy baie duidelik dat ‘n volksgenoot, broer en naaste een en dieselfde persoon is. Hoe kan ‘n mens iemand vertrou wat nie eens weet wie sy naaste is nie?

Dis egter nie al nie, Eben Swart verwerp dit ook dat Siener van Rensburg ‘n profeet van God is; hy staan by die kerk wat sê die profete se tyd het met die Ou-Testament geëindig. Maar Joël sê in hoofstuk 2 vers 28 vir ons in die laaste dae sal die seuns en dogters profeteer, die ou mense drome droom en die jongelinge gesigte. Leef ons nie nou in die Laaste Dae nie?

Die heel eerste gelofte wat in die Bybel vermeld word, is ook op die trekpad afgelê. Dit het gebeur terwyl Jakob vir Esau moes vlug. (Ons weet almal die naam Jakob beteken bedrieër). Daar by Bet-el het hy die droom gehad van Engele wat teen ‘n leer na die hemel toe op en af klim. In die droom het God met hom ‘n verbond gesluit. En toe Jakob wakker skrik het hy ‘n klipstapel gepak en ‘n gelofte gemaak om van alles wat hy uit die hand van God ontvang, ‘n tiende aan Hom terug te gee. En dit was ook die trekpad wat hom uiteindelik in Egipte sou bring en waar sy nakomelinge die Israelnasie sou word.

Die Boervolk is ook op die trekpad en eers na aflê van die gelofte en die oorwinning by Bloedrivier gebore.

Israel het na sy uittrek uit Egipte meermale wanneer hy voor sy vyande te staan gekom het, ‘n gelofte gedoen om die Almagtige se uitredding af te pleit.

Die Voortrekkers het nie net ‘n gelofte afgelê nie – hulle was ook voortdurend in gebed. Daar is van die manne wat later vertel het hoë hulle feitlik sonder ophou gebid het.

Gebed is die asem van die siel en as jy nie bid nie, sal jou siel uiteindelik versmoor.

Eben Swart jy wat ook glo versoening is die oplossing van al ons probleme, sê tog vir ons: waarom het Sarel Cilliers en Andries Pretorius-hulle nie liewer vir Dingaan gebid nie? Dan het hy hom miskien bekeer en was die bloedige slag nie nodig nie?
Ons kan dieselfde vir Dawid vra: Hoekom het hy nie vir SY Dingaan (Goliat) se redding gebid nie, dan kon hulle versoen het en was dit nie vir hom nodig om Goliat dood te maak nie?

Maar miskien het Dawid en Sarel Cilliers-hulle geweet Goliat en Dingaan was albei onderdane van die gees van Babel wat van Satan afkomstig is en daarom gebore vir die verderf.

Weer Totius:
Wie van ons weet dat hy reeds in 1909 ‘n profesie gemaak het wat byna woordeliks met een van Siener van Rensburg se gesigte ooreenstem.

Siener het ‘n gesig gehad van ‘n “klein kaffertjie wat uit die aarde opkom en ‘n magtige Impi word. Hy steek ‘n skild en spies bokant sy kop uit en sy skaduwee val oor die land…”

Voordat Totius sy profetiese gedig aanhaal, gee hy vir ons die volgende beskrywing van  Donker Afrika wat hy met Babel gelykstel. (En as ons die Trekkers se nood, angs en ontberinge wil verstaan en besef teen watter bose magte hulle te staan gekom het, moet ons van Totius se woorde kennis neem):

Hy sê: “En nou kom ons na ons swart wêrelddeel, waar die mees algemene barbaarsheid sy hoogste triomfe gevier het. In die volgende digreëls stel ek die bose gees (die Babelgees) van ons verdonkerde wêrelddeel self aan die woord:
Met Gam se vloek versterk, het ek gegaan na Afrika,
Die onbekende land en dit verskrik met ewige moord en brand,
Met ramp en plaag tot waar die Stormkaap staan.
Ek stuur teen jou (witman) die swart reus van die land –
Hy kom, die assegaai omhoog gewend,
Sy arm se skadu oor ‘n kontinent
.
Hy sal deurboor wie hom in oormoed tart…
(En dan sluit die gedig met hierdie ontstellende profesie):
Ek sal my op jou nageslag nog wreek

Dis nou al ‘n jaar gelede dat Jakob Zuma (sy naam beteken ook bedrieër) ‘n groep Zoeloes in Diepsloot toegespreek het waar hy aan Buthelezi gesê het: “Die moord op ons onskuldige mense op 16 Desember 1838, is nog nooit gewreek nie – ek wil dit nog doen…”
Hoe het Totius dit gestel: Ek sal my op jou nageslag nog wreek.

Miskien besef ons dit nog net nie, maar ons staan al by die Tweede Bloedrivier-laer – sommige dalk al daarbinne. En in die profetiese woorde van ‘n ander digter, Jan F. Cilliers, beleef ons die genadelose aanslag:

“Dis donker, donker middernag, nader kruip die Zoeloemag, kruip swart adders om die laer…”

Nagenoeg 35 000 van ons eie bloed- en volksgenote is reeds sedert 1994 by die 2de Weenen, 2de Moordspruit en 2de Bloukrans deur die 2de Dingaan se magte afgemaai.

En steeds weier ons om te glo dat daar ‘n TWEEDE BLOEDRIVIER op ons wag.

Die Voortrekkers het op 9 Desember begin bid – hulle nie geweet hoe lank dit gaan duur voordat Dingaan gaan aanval nie. Maar die Vader het dit beskik dat dit 7 dae duur, want as jy ‘n gelofte vir sewe dae afgelê het, staan dit vir tyd en ewigheid.

Laat ons van nou af ook elke dag bid, elke dag ons gelofte aflê en wie weet of die Vader ons nie sal hoor en uitred nie?

Ten slotte: Israel het die belofte gehad dat waar hy ook al sy voet neersit, die grond aan hom sal behoort.

Totius het dieselfde vir ons volk geprofeteer: Hy sê, en ek haal hom woordeliks aan: “God gaan iets wonderbaarliks in die geskiedenis teweegbring”.  Siener het gesê “die wêreld sal verstom staan oor die wonderwerk wat God hier gaan doen”.

Totius: Ek is die Trekker met my wa,
Die wit kind van Groot Afrika.
Ek kom my ryke erfenis vra,
Ek kom dit soek en speur dit na,
As erfseun van MY AFRIKA!

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470