Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

NFL stadium leeg

Die NFL-afgod skeur wit en swart in Amerika

2017-10-07

Deur Adriaan Snyman


Die artikel “Ons is ‘n veragtelike volk” het heelwat uiteenlopende reaksie uitgelok. Ons weet daar is volksgenote wat lankal reeds na ons hulpbehoewendes omsien; dan is daar diégene wat onmiddellik hulp aangebied het – selfs ‘n vriend in Australië het fondse oorgeplaas vir die Sonskynhoekie-plakkerskamp.

Ons kontak by Sonskynhoekie vra dat ons almal moet bedank vir hul bydraes, en skryf verder: “Ons het nou ‘n dogtertjie, ek het haar Engela gedoop, sy is ‘n blonde krulkop en drie jaartjies oud. Haar ouers het haar aan die Nigeriërs verkoop in prostitusie vir dwelms. Gelukkig is sy gevind en nou by pleegouers. Sy is bietjie toegewerk (moes heelparty steke kry), maar het geen beheer oor haar blasie of magie nie en dra doeke. Sy het NIKS – so Maandag word daar klere, ‘n teddie, doeke en badgoedjies by haar afgelewer…”

Die Sonskynhoekie plakkerskamp

Aan die anderkant was daar ook dié wat dadelik die lang messe getrek het: “Van wanneer af is dit my plig om vir mense te sorg wat deur hul eie slegtigheid in die gemors beland het?” Of: “Verwag jy van my om na ’n miljoen armlastiges om te sien? Ekself kan nie eens kop bo water hou nie!” Of daar was die verbitterde oujongkêrel, ’n tipiese Kolonialer wat uitgevaar het omdat ek durf sê ons volk is ‘veragtelik’, terwyl ékself die veragtelike skobbejak is. Hy wou dan verder weet hoekom ’n sekere persoon nie die armes help nie? (En hy noem hom sommer by die naam!) My vraag is: vriend, hoe weet jy die persoon doen dit nie reeds nie?

Ons wil aan dié meneer sê, mense wat barmhartigheid aan hul naaste bewys, verkondig dit nie van die dakke af óf op die hoeke van die strate nie! As jy dit nog nie weet nie, dit staan so in jou Bybel opgeteken.

Dan wil ek ook net ‘n regstelling maak: Die woorde ‘veragtelike volk’ was nie myne nie, maar dié van ons profeet. En hy het dit hoofsaaklik teen ons leiers en veral die leraars gehad wat die ou paaie verlaat het – hulle ‘veragtelike’ optrede het dan ook spoedig na die volk toe deurgesuurdeeg en daarom kry ons vandag ouers soos hierbo genoem wat hul kindertjies vir dwelms aan die barbare verkwansel: Siener: “…daar sal in ons land haas niks meer reg wees nie, nie in die regering nie, en ook nie in ons kerke nie”. Eseg. 36:32 “Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.” (Terloops, hier word nét na blankes verwys, want nét ’n blanke kan skaam kry en bloos!)

Die profete van ouds het hulle ook teen die godsdiesleiers uitgespreek: Mal. 2:7-9 “Want die lippe van ’n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ’n boodskapper van Yahweh van die leërskare. Maar júlle (die priesters en leraars) het van die weg afgewyk, julle het baie deur jul onderrig laat struikel … So maak Ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk…” Pleks daarvan dat die kerk en ons leiers onder gesag van Yahweh ons vyande besweer het, het hulle voor hul gaan buig en ons met wapen en al aan hul oorgegee.

Siener van Rensburg se boodskap was deurgaans ’n pleidooi dat ons as volk mekaar die hand moet reik en na Hom toe terugkeer. Nêrens in sy visioene word daar van ons verwag, of selfs gesuggereer, dat ons ‘skuldbelydenis’ moet doen vir ons optrede teenoor ander volke nie. Want: “Op julle verlede, op die hede van ons volk rus daar geen skandvlek nie…” (Die woorde ‘op die hede’ verwys na die tydperk waarin hy geleef het).

En daardie oorgawe het tot gevolg gehad dat ons as volk vandag by een van die bitterste oomblikke in ons geskiedenis te staan gekom het – die punt waar daar van ons rekenskap gevorder word: “Waar is my kinders? Waar is hulle wat môre vir My ’n volk moet wees? Ek het hulle aan julle toevertrou; maar julle het hulle vir niks verkoop nie; en Ek gaan elke siel van julle hand eis!”

Indien ons as ‘volk’ na mekaar omgesien het soos daar in die verordeninge en insettinge aan ons voorgehou word, was ons nog ’n voorspoedige volk (1 Kron. 22:13), en het daar vandag nie ’n enkele medevolksgenoot in ’n plakkerskamp gesit nie. Maar, aangemoedig deur ons leiers en die kerk, het ons besluit om liewer te handel volgens die wette en verordeninge van die nasies rondom ons (Eseg. 11:12).

Ons volk is al eeue lank nie net polities, godsdienstig en op morele gebied (wat is goed en wat is sleg) verdeeld nie, maar ook wat betref ons geneentheid teenoor die arm en minderbevoorregte stamgenote in ons gemeenskap. Die gesiene, welaf en geswore kerkmens se benadering was nog altyd “ek sal vir jou bid” óf “ek dank God dat ek nie soos jy is nie!” Maar steek hy die dag wel sy hand in sy sak, is dit sonder uitsondering altyd vir daardie ‘ander arme agtergeblewene’. Daarenteen is dit ook sonder uitsondering net die medearbeider in die wingerd wat hom of haar oor hul naaste ontferm en bereid is om ’n helpende hand uit te steek.

Profete soos Jeremia, Jesaja en Esegiël skets vir ons die resultaat van die kerk se selfgebroude ‘evangelieboodskap’: Klaagl. 2:14 “Jou profete het vir jou bedrieglike en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie geopenbaar om jou lot te verander nie, maar hulle het vir jou godsprake gesien tot bedrog en verstoting.”

Jer. 50:6 “’n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge (ander nasies) toe; hulle het gegaan van berg (nasie) na heuwel (klein nasie), hulle het hul lêplek (eie tuiste) vergeet.”

Eseg. 34:10 “ Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie (die kerke sal leeg loop) , sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie (tiendes kan insamel nie); en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk (Hyself sal hulle uit die kerke verwyder), sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie (hulle nie langer onderhou nie).”

Maar nou sit daar steeds lidmate as gyselaars opgesluit in daardie gevangenis (kerk), en word nie toegelaat om uit eie oortuiging iets vir hul naaste te ‘doen’ nie – want daar het die sipier (dominee, pastoor, priester) die alleenseggenskap. Elke liewe Sondag reik hy sy verordeninge vir die week uit soos dit opgeteken staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergese Kategismus en die Dordtse Leerreëls, sodat daar by die gyselaars nie twyfel moet weet oor wat gedoen en nie gedoen mag word nie!

Die profeet Jesaja het dit reeds in sy tyd vooruitgesien en ons nie net daarteen gewaarsku nie, maar terselfdertyd ook ’n bemoedigende woord van troos vir elke gevangene in die kerker gebring:

Jesaja 24:22: “En hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ’n kerker (die kerk); maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word!”

Ons lees in Eseg. 37:23 presies hóé daar op hulle ag gegee sal word: “…en Ek sal hulle (sonder geld) verlos uit al hulle woonplekke (kerkers) waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig (van al die kerk se wette en Leerreëls, en eers dán) sal hulle vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.”

In Jes. 61:1 lees ons waarvoor Hy sy skape geroep het: “Hy het My gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.”

En aan dié bevoorregtes wat hul reeds buite die kerkers bevind, gee Jesaja nie net opdrag oor wat húlle vir hierdie gevangenes moet ‘doen’ nie, maar beskryf ook die haglike toestand waarin hulle verkeer.

Jes. 42:7 “…om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Jes. 5:13 “Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors (na die Lewende Woord).”

Mig. 6:12, 14 “Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond … Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly; en jy sal wegbring sonder om iets te red; en wat jy red, sal Ek aan die swaard oorgee.” Want waar wysheid ontbreek daar heers die linkse dwaas met sy swaard.

Hoe staan dit daar geskrywe? “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ’n dwaas is na links.” (Pred. 10:2 ). Hier word dus gekonstateer dat almal wat in die hart ‘regs’ is, ook wys sal wees; terwyl dié wie se hart wat na links neig (die liberaliste), as dwase gereken word.

Na Jesaja se dood het sowat 690 jaar verloop voordat die Messias self gekom het om sy volk uit die ‘kerk’ van daardie tyd te verlos.

Met sy geboorte het drie ‘wyse manne’ (dus regses) vanuit die Ooste gekom om aan Hom eer te betoon. Die Skrif sê duidelik dat slegs hulle drie die sterreteken aan die hemel gesien en dit verstaan het. Nie één van die ‘linkse liberaliste’ (dwase) was eers daarvan bewus nie: Mat. 2:3 “En toe (die linksgesinde) koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele (linksgesinde) Jerusalem saam met hom.” Die regse wyse manne daarenteen was met blydskap en dankbaarheid vervul.

Net so is daar vandag ‘wyse manne’ (regses) wat oor kennis en insig beskik en dinge verstaan wat vir die linksgesinde liberaliste verborge sal bly; daarom haat en verag hulle alles wat ‘regs’ (wys) is. Maar dis nie ál nie – uit jare se ondervinding weet hulle reeds dat van al die nasies op die aarde die blanke Adamiet by uitstek die bevoorregte een is: sy lewenspeil is die hoogste; sy skeppingsvermoë en kundigheid ongeëwenaard; sy kultuur en morele standaarde sonder gelyke, en die Skepper wat hy aanbid, is ver verhewe bo al die ander volke se afgode. Sy Seun is die lig van hierdie wêreld en deur Hom het alle dinge ontstaan (die ganse heelal) (Joh. 1:1,3). Net so was die wit mens (wit weerkaats lig) grootliks verantwoordelik vir die ontwikkeling en vestiging van wat daar in die wêreld tot stand gebring is, want:

Num. 14:12 “Ek sal jou ‘n groter en sterker nasie maak as hulle (die ander nasies). Jes. 58:14 “Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde.” Openb. 2:10 “Ek sal jou die kroon van die lewe gee…”

In die Verborge Boek van Eden hoofstuk 12:14 lees ons: “Want Ek het jou van die wit lig gemaak; en Ek wou kinders van lig uit jou voortbring soos jy…” 1 Joh. 1:5 “God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.” (Ek herhaal:Die blanke se wit vel weerkaats lig; terwyl die swart vel van die Afrikaan en Neger lig absorbeer).

Dan is dit mos ook logies dat net één skepsel (Adam) die gelykenis en beelddraer van daardie God wat hy ook as ‘Vader’ aanbid, kán wees. So is sy eie kind weer ’n beelddraer en gelykenis van hom.

Hierdie draer van Sy beeld en gelykenis het die Skepper ‘Israel’ gedoop, en oor húlle sê Hy die volgende: “Israel, júlle is die skape van my weide, júlle is mense. Ek is júlle God…” Van geen ander volk op aarde word daar gesê dat hulle sy ‘skape’ is óf ‘mense’ is, óf dat Hy ook hulle God is nie! In die Bybel word daar ook tien keer na die mensdom verwys (m.a.w. die 12 stamme van Israel). Daniël 4:25 bevestig dit waar hy aan  koning Nebukadnésar sê: “Hulle (die skape) sal u uit die mensdom (die stamme van Israel) verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees.” (Die ‘diere van die veld’ het hom aangeneem, net soos hulle Mandela ook aangeneem het!)

In die drie jaar wat die Heiland saam met sy dissipels was, het Hy aan hulle talle kere met woord en daad gewys hóé daar teenoor jou naaste opgetree moet word. Hier is net een voorbeeld:

Op ‘n dag het Hy saam met sy dissipels in ’n skuit na ’n verlate plek gegaan om ’n bietjie te gaan rus, maar ’n skare van 5 000 het Hom ingewag met die hoop dat Hy met hulle sou praat. Hy het ook, en dit was al amper aand teen die tyd dat Hy klaar was.

Maar anders as wat sy dissipels wou hê, het Hy hulle nie huis toe gestuur nie; nog minder belowe dat Hy vir hulle sou bid.
Nee, Hy het geweet hulle is moeg en honger, en het sy dissipels beveel om hulle in groepe van 100 en 50 te laat sit, waarna Hy die beskikbare brood en vis vermeeder en aan hulle laat uitdeel het.

En Hy was ook nie skraps of spaarsamig met sy voorsiening nie, maar het so oorvloedig en kwistig te werk gegaan dat toe almal klaar geëet en versadig was, het daar nog 12 mandjies vol brokstukke oorgebly!

Ons, aan die anderkant, is weer alte geneig om eerder te min as genoeg te gee. En die dag wanneer ons ’n dinee hou, word dikwels ook net ons vooraanstaande, beste en uitsoekvriende genooi. Vergelyk dit nou met wat Hy van ons verwag: Luk. 14:13-14 “Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.”

Maar wanneer onsself aan die ontvang kant is, sal ons ook oorvloedig en kwistig te werk gaan; terwyl die verarmde en erbarmlike naaste, maar tevrede moet wees met ’n paar aalmoese of die verslete, uitskotgoed wat vir ons van geen waarde meer is nie!

Daar word egter nie net van ons verwag om iets vir ons naaste te ‘doen’ of te gee nie; ons het ook ’n dure plig om oor hom te waak. Soos wat ons moes gewaak het oor hulle wat vandag in die plakkerskampe sit.

Volgens Salomo is dit ’n gelukkige man wat by sy naaste se ‘deure waak, by die syposte van sy poorte waghou’. Jesaja weer kla die volk aan oor hulle patetiese onbevoegdheid en neiging om voete te sleep wanneer hul naaste in nood verkeer.

Jesaja 56:10 “Dié wat oor my volk móét waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie; hulle lê net, hulle wil net slaap.”

Selfs die Messias wat mag oor lewe en dood gehad het, het in sy oomblikke van angs en sielewroeging daar in die tuin van Getsemane verlang na iemand om saam met Hom te waak terwyl Hy eenkant gaan bid het. Sy behoefte aan onderskraging kan wees omdat Hy sy kruisiging twee keer beleef het. Sy voorkennis van dinge het gemaak dat Hy presies geweet het wat tydens die kruisiging met Hom sou gebeur; en toe daardie dag aanbreek, het Hy die verskrikking daarvan ’n tweede keer ervaar. Is dit miskien hoekom Hy Petrus en twee ander dissipels gevra het om by Hom te bly en Hom te ondersteun?

Mat. 26:38, 40-41 “…en (Hy het) vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” … “Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie?”

Gedurende sy drie jaarlange openbare optrede is Hy voortdurend vervolg, beledig, geteister en uiteindelik doodgemaak, en dit sou ook sy volgelinge se lot wees.

Joh. 15:20 “As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.” … Mat 10:23 “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.”

Hierdie genadelose ‘vervolging’ het egter nie by die dissipels geëindig nie. In die kerke word graag verkondig dat dit die ‘Christene’ is wat vervolg word; maar die werklikheid vertel ’n heel ander storie!

As dit by vervolging kom, is die blanke Westerling vandag in elke ander nasie se visier en ook die hoofteiken; hulle haat en verag hom; teister hom en soek sy dood. Hoekom? Hoekom kan hy nooit niks doen wat goed of reg is nie? Hoekom staan hy altyd in die beskuldigde bank? Hoekom kan net hý rassisties wees? Hy wat skaars ‘n tiende van die wêreldbevolking uitmaak? In sy eie land wat hy oor eeue heen tot ’n sieraad uitgebou en ontwikkel het, geniet die onopgevoede barbaar en Moslem-terroris vandag voordele wat glad nie vir die blanke beskore is nie. Die barbaar en Moslem word soos ’n eregas ontvang, kry gratis huisvesting, maandelikse toelaes, en sy kultuur is die enigste wet wat geld. In die blanke stede is daar selfs gebiede wat vir die witman verbode is.

Die blanke se onbetwisbare posisie as die wêreld se uitnemendste en ‘hoogste’ nasie, is vir al die ander nasies ’n kwetsende belediging. Maar selfs onder ons eie medeblankes is daar linkse dwase soos die Kanadese eerste minister, Justin Trudeau, was eis dat die witman se ‘oppergesag’ (supremacy) beëindig moet word, want ‘in diversiteit (verbastering) lê ons sterkte’.

Daar moet dus iets aan die blanke wees wat hierdie weersin en ongekende haat voed en aanhits. Is dit sy kultuur, sy godsdiens, of dalk sy velpigment? Nee, ek glo dit lê veel dieper en dit reik tot by die kern van sy bestaan – sy onsterflike siel, want dis die één ding wat die skaapnasies van die boknasies onderskei.

Rassisme: swaard van die dwaas

’n Rasse-insident op die sportveld in Amerika het die onderskeid duidelik na vore gebring. Dit was toe ’n derderangse Amerikaanse Neger-voetbalspeler, Colin Kaepernick, verlede seisoen voor ’n wedstryd van sy klub, die 49ers, geweier het om op aandag te staan toe die Amerikaanse volkslied gespeel en die vlag gehys is, want dis simbole wat “staan vir ’n land wat swartes en gekleurdes onderdruk,” het hy gesê.

Hierdie voorval het veroorsaak dat Amerika vir die eerste keer in sy geskiedenis op ’n rassegrondslag (wit en swart) letterlik in twee geskeur is. In die verlede het die Amerikaanse blanke, net soos alle ander blankes, gedienstig maar die knie gebuig as mnr. swart barbaar net ’n wind gebreek het; of hom as ’n vuilgoed en wit skuim uitgeskel het; ja, selfs wanneer sy vrou, dogter of moeder deur hulle verkrag is, het hy dit gelate aanvaar, want die linkse dwaas kan niks verkeerd sê of doen nie! Maar toe gaan daag Neger se kind mos witman se balgod NFL uit, en word dié se eer en heiligheid aangetas! Dit was al wat nodig was om die jare lange onderdrukte rassis in mnr. blank Amerika dadelik en vreesloos op sy agterpote te laat spring. En meteens is die poorte van die hel oopgeruk! Daar is by my geen twyfel dat hierdie insient deur Adam se Skepper gebruik is om die wyses tot hul sinne te bring nie.

Gregg Popovich

Self pres. Donald Trump was buite homself van woede; hy het nie doekies omgedraai nie en geëis dat sulke spelers uit die span geskop word. Die meeste ander blankes was dit eens met hom; maar soos altyd was daar natuurlik die verloopte bokramme wat hulle aan die kant van die ‘veronregte’ Neger geskaar het. Soos die basketbalafrigter van San Antonio Spurs, Gregg Popovich. Hy het tydens ’n nuuskonferensie hom soos volg oor Amerika en die blankes uitgelaat:

“Ek is deeglik bewus van die rassisme onder blankes,” het hy gesê. “Die land wat ek, Popovich, ken en liefhet, is gevul met haat – die blankes se haat vir die swartes (in werklikheid is dit net andersom!) Mense, spesifiek die wittes, moet gemaak (gedwing) word om ‘ongemaklik’ te voel, want ons is ‘gemaklik’ (met ons voorkoms en alles wat ons tot stand gebring het). Bitter min verstaan of sal wil toegee dat daar iets soos ‘witbevooregting’ bestaan,” was sy woorde. “Ons het steeds geen idee wat dit beteken om blank gebore te wees nie. Dit is soos om ’n 50-meter voorsprong te kry in ’n 100-meterwedloop; en dis ’n gegewe omdat ons wit gebore is. Jy geniet sekere voordele wat sistematies, kultureel en psigologies daar is…”

Wat die stomme Gregg Popovich nie besef nie, is dat hy met sy onvergenoegdheid jeens medeblankes en deur sy eie wit vel te belaster, onwetend die verborge en ware identiteit van die blanke pertinent aan die lig gebring het – ’n voldonge feit wat nóg hy nóg sy swart broers ooit sal verstaan óf aanvaar.

Luk. 8:17 “Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.”

 1. Popovich en al sy linkses dwase wil hê die blanke moet gelykgestel word met al die ander nasies en ook met hulle vermeng. Maar die suiwer blanke is ’n opperste rassis; dus, rasbeskermd, soos wat sy Skepper van hom verwag. In Esra 9:2 lees ons dat hy as die ‘heilige geslag’ (die blanke Westerling) hom nie met ander volke (mag) vermeng nie.” Dan. 2:43 sê dit sal nie slaag nie, want “…hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.”
 2. Blankes moet ‘ongemaklik’ voel oor hulle witheid. Popovich suggereer hiermee dat die Neger se swart vel hom ‘ongemaklik’ laat voel. Dit grief hom ook dat blankes so ‘gemaklik’ is met hul voorkoms en omstandighede. Maar hoe kan hulle anders daaroor voel? Hulle is dan na die beeld en gelykenis van hul Maker geskape!
 3. Wat ‘witbevoorregting’ betref, is Popovich ook heeltemal reg, en die Almagtige bevestig dit Self vir ons in Deut. 10:15 “Maar net aan jou vaders het Yahweh ’n welgevalle gehad om hulle lief te hê…” En boonop word hy nog voorgetrek ook: Deut. 7:14 “Geseënd sal jy wees bo al die volke…”
 4. Nee, meneer Popovich, jy is verkeerd: om wit gebore te wees, beteken nie om ’n 50 meter voorsprong in ’n 100 meter wedloop te hê nie, maar ’n volle 100 meter!

En noudat al die bokke hulle sê gesê het, kan ons ten slotte gerus luister na die Vader van Adam/Israel se finale betoog in hierdie saak:

Openb. 13:3 “En die hele wêreld (die linkse dwase bokke) het verwonderd agter die dier aan gegaan … (almal) wie se name nié van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nié.

“En Ek het die nasies van mekaar afgeskei: met my volk, Israel – die wyse skape – aan My regterhand en al die ander nasies – die dwase bokke – aan My linkerhand.

“Daarna het Ek vir my volk Israel ’n stad gebou met die naam ‘Nuwe Jerusalem’ (Openb. 21:2), met 12 poorte waarop net die name van die 12 stamme van die kinders van Israel geskrywe is, en die muur van daardie stad het 12 fondamente, en daarop was net die name van die twaalf apostels van die Lam geskrywe (Openb. 21:14). En in daardie stad het Ek net hulle toegelaat wie se name geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam – die regverdige kinders van Israel (Ps. 69:29) – die skape van My weiveld…” (Met dank aan Barry Booyens en Pieter Lewis vir hul insette).

66 thoughts on “Die NFL-afgod skeur wit en swart in Amerika”

 1. Briljant uiteengesit, dankie.
  Ek wens hierdie inset kan op verskeie webblaaie verskyn sodat die blankes kan begin besef wie hulle is en wie hul God Jahweh is.
  Dan sal hul miskien verstaan wie hul ware vyande in die wêreld is en terug draai na ons God, ons ras en ons volk!
  Die blanke 10% van die wêreld word op alle vlakke beveg en vervolg en steeds is die absolute meerderheid van blankes blind om te sien , doof om te hoor en te dof geindoktrineer om te verstaan.
  Voorwaar ‘n veragtelike volk…
  Dalk is dit dringend tyd dat die ware boodskap versprei moet word!
  Mag Adriaan Snyman en boodskappers van die waarheid, deur ons God geseën word.

 2. Wêreldwyd is die meerderheid blankes goddeloos, oppervlakkig, links-liberaal en sal hulle vergaan. Slegs ‘n klein (behoudende) oorblyfsel sal gered word.

  Rom. 9:27 : “En Jesaja roep oor Israel uit : Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die OORBLYFSEL sal gered word…”

  Rom 11:5 : “Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n OORBLYFSEL, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.”

  .

 3. Realis (1),
  Dat die inligting op verskeie webblaaie kan verskyn is heel wenslik maar dit is te sensitief vir baie lesers, wie nie wil hê dat hulle lewe gekompliseerd moet word nie. Die gemaksone sal moet plek maak vir die ware “commitment” en erkentlikheid van die suiwer waarhede van die Woord van Yahweh.. Die belangrikste is die blanke se powere kennis van sy herkoms en wie sy Skepper is. Hulle weet nie wie hulle is nie ook nie wie hul werklike Vader, God en REDDER/VERLOSSER is nie. Hulle en die kerk loop agter RKK dogmas aan. Hulle spreek “ander’ “gode” aan as hul Redder. Hulle spreek hul meester en redder aan by name soos here of god/lord in plaas van Sy majesteit koning/Vader YAHWEH. Ongelukkig of gelukkig is daar GEEN ander GOD behalwe YAHWEH nie. Geen ander deel Sy eer, lof of Koningskap nie. So verklaar Hy dit Homself !! Baie gaan swaar sluk aan die pil !!!

 4. Realis (2),
  Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
  Jes 43:10 – 12 – Júlle (Israel) is my getuies, spreek YAHWEH, en my kneg wat Ek “uitverkies” het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is — voor MY “ is geen God” geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” HEILAND buiten MY nie. Ék het VERKONDIG en VERLOS en dit laat hoor, en daar was GEEN “ander god” onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YAHWEH, en Ek is GOD. Ook van vandag af is Ek dit, en “NIEMAMD” “red” uit my hand nie; EK werk, en wie kan dit keer?
  Jes 44:6 – SO sê YAHWEH, die KONING van Israel en sy LOSSER, YAHWEH van die leërskare : EK is die EERSTE, en Ek is die LAASTE, en buiten MY is daar “GEEN” GOD nie. YAHWEH verklaar dus dat HY “ALLEEN” God en nie deel van ‘n eenheid wat uit meer bestaan nie.!
  Jes 45: 5-6 – Ek is YAHWEH, en daar is GEEN “ander” nie ; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou (Israel), hoewel jy My nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander nie;
  Jes 94:26 – Ek sal jou (Israelnasies se) verdrukkers hulle eie vleis laat eet, hulle sal van hulle eie bloed so dronk word soos van wyn. Dan sal al wat leef, besef dat Ek YAHWEH is, jou REDDER en jou VERLOSSER, die magtige GOD van Jakob.
  Deut 6:4 — Hoor, Israel, YAHWEH onse God is ’n “ENIGE” GOD.

 5. Sommer uit die staanspoor twee negatiewe (-) duime af vir die bogenoemde Woorde van Yahweh. Hoe verklaar jy dit ????? Wie is hierdie besoekers anders as opponent van die waarheid?

 6. Adriaan

  Dankie vir jou artikel. Ek moet egter met jou verskil oor die volgende :

  Elke liewe Sondag reik hy sy verordeninge vir die week uit soos dit opgeteken staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergese Kategismus en die Dordtse Leerreëls, sodat daar by die gyselaars nie twyfel moet weet oor wat gedoen en nie gedoen mag word nie!

  Adriaan, die hoofstroom-kerke verkondig al vir jare nie meer daardie belydenisse nie, en as hulle dit verkondig, verdoesel hulle dit.

  Meeste dominees sal so preek as iemand hulle volgens die belydenisskrifte teregwys.

  Die hoofstroom-kerke is vrot van Vryemesselaars. En waar daar Vryemeselaars is, is daar bevele van Rome.

  Ek hoop en bid vir die dag wat dominees by die ingange van winkels en winkelsentrums sal staan en vir verbygangers sal smeek om Sondag na die kerk te kom … en dat weinig van hierdie verbygangers op hulle ag sal gee … en dat nog minder hulle twak gospel CD’s sal koop.

 7. Dawid,
  Wat jy sê is waar.
  Die probleem is egter dat die meeste van ons volk wel op die lekker breë pad is, terwyl hul dink hul doen die wil van God. Want daardie selfde goddelose, oppervlakkige, en links-liberale mense is deur staat, kerk en opvoedingstelsels geleer/gebreinspoel dat die weg van die wêreld, daardie lou-warm weg waar niks werklik reg of verkeerd geag word nie en alles relatief is, is die weg wat ‘goeie’ mense volg.

  Ons taak is egter om die waarheid by ons volk te vestig en die beginpunt sal sekerlik moet wees dat ons hul minstens in raking bring met die waarheid.
  Wie van ons is bevoeg om iemand wat nooit die waarheid gehoor het nie, te verdoem?

  Hoeveel kerkgangers dink jy het al ooit die waarheid gehoor?
  Hoeveel skoliere en studente van vandag het al ooit die waarheid gehoor?
  Watter persoon wat sy inligting kry van kerk, skool, universiteit of al die vorme van media en wat koerante lees en TV kyk vir nuus, is enigsins in aanraking met die waarheid?

  Ek glo ons moet uitreik na ons volk en minstens ons volksgenote die kans gee om te besluit tussen die wêreld se ‘waarheid’ en God Jahweh se waarheid.
  Die wat ore het om te hoor(diegene wat geroepe is), sal dan ‘n kans hê om die regte keuses te maak.

 8. Johann Cronje,
  Wat jy sê is waar.
  Die vraag is hoe bereik ons, ons mense met die waarheid, as die meeste van hul geindoktrineer is om te dink dat hul waggeldraffie op die breë pad van die wêreld, hul siele gaan red?
  Ook in ag genome dat die Waarheid van God vir die meeste absoluut botsend is met wat hul deur kerk, staat, opvoedingstelsels en media geleer is…
  Dit is vandag voorwaar die tye waarin alles wat reg is, beskou word as verkeerd en omgekeerd.

 9. Realis,
  Die valsheid en kommerlose onkunde van die sogenaamde gelowige van hierdie misleide volk, (die “louwarm” en “koue” gelowige, wat eerder met die mensgemaakte reënboog wil vermeng), sal altyd met ons wees. Jes 29 :13 – YAHWEH het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My “SOOS MENSE” dit wil hê, nie soos Ek wil nie. (“Soos mense” = Dogmas van die RKK en vele andere!)
  Jy vra, “hoe bereik ons, ons mense met die waarheid” ? Hierdie forum is daar gestel reeds vir die waarheid. Al word ons ook dag vir dag deur negatiewe kommentare gestenig vir wat ons ken, glo en verkondig, dan doen ons dit steeds tot eer van ons Vader. As jy dus die waarheid ken en eer dan sê die Woord van Yahweh vir jou so – Sag 8:16 – Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ’n regspraak van vrede in julle poorte!
  Psalm 86:11-13 – Leer my, YAHWEH, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die VREES VAN U “NAAM”. YAHWEH, my God, ek wil U loof met my hele hart en u “NAAM” vir ewig eer want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.
  Laat ons nou sien, hoeveel duime af (-) die bogenoemde woorde van YAHWEH geniet, van SY opponente!!

 10. Hier is verdere inligting wat ons gekry het in verband met klein Engela wie se ouers haar aan die Nigeriërs vir dwels verkoop het:

  Die saga van Engela is nog lank nie oor en verby nie. Die pataloog moet nog verdere ondersoeke doen en aan die ondersoek beamptes rapporteer.
  Die goeie nuus is dat Lezelle die naweek die kleertjies, teddie en olifant wat haar die alfabet gaan leer aflewer. Die voogouers is baie dankbaar vir al die hulp, bedank almal vir die hulp en voorsiening van die goedere. Hulle is vermoënd genoeg om na Engela om te sien, so gaan ons by Living waters Foundation, ons hulp aan andere wie dit broodnodig het wend.
  Die versoek van ons almal is dat Engela in gebed gehou word vir volkome herstel.
  Ons het vandag stapels groente by Sonskynhoekie gaan aflewer. Die dankbaarheid op die gesigte is nie te beskryf nie, maar dit raak die hart. Dankie aan die wie se hand en hart oop is om die wie nie net minder bevoorreg is is te help nie, maar die uitgeworpenes waar hulle in Slagoffer-kampe ( die benaming Plakkerskamp is in my opinie nie korrek nie) bly. Slagoffers van ‘n diaboliese stelsel waar die Boervolk in besonder GEEN bestaansreg het nie…

 11. Adriaan, die mense wat n probleem het met ” veragtelike Volk, ” sal seker ook sukkel met : Slegs n geringe, ELLENDIGE oorblyfsel, wat by die Naam van Yahweh skuil, sal gered word ! Hulle sukkel seker ook om daardie pragtige lied, Amazing Grace te sing ? Want die woorde sê : That saved a WRETCH, ( lees nare veragtelike sondaar ! ), like me. Ek weet van een van daardie fancy elite rykmans- kerke, wat die woord ” wretch, ” verander het na ” sinner.” Dit val darem bietjie mooier op die oor, vir daardie vooraanstaande super christene, nê. Hulle gril natuurlik ook vir die tollenaar wat uitgeroep het : Vader, wees my, ( veragtelike ? ) sondaar barmhartig ! Ja nee mense, die paadjie na die Ewige Lewe is maar nou, maar die bree weg, sal altyd lekkerder wees, want jy het BAIE maatjies, en dit is eintlik n partytjie, ( jol ! ) van oggend tot die aand. Lekker man, LEKKER !

 12. ROWERS SLAAN VROU, BYT DOMINEE

  Dit is nie die eerste keer dat die Breytenbach-egpaar deurloop onder gewapende rowers nie.

  Die VORIGE keer op die plaas waar hulle woonagtig was, is dr. (Ds) Hendrik Breytenbach (66) met ’n warm strykyster gebrand en het die “rowers” gedreig om sy vrou te verkrag. Hierdie keer is daar op die egpaar geskiet, me. Betsie Breytenbach is oor die kop geslaan en dr. Breytenbach is aan sy arm gebyt.

  Die egpaar is Saterdag, 7 Oktober omstreeks 05:00 by hul huis in Ritastraat, Del Judor oorval.

  “Ek het so vieruur opgestaan en die venster oopgemaak om die kat te laat uitgaan en daarna teruggeklim in die bed,” het dr. Breytenbach gesê.

  Omtrent ’n uur later het hul honde verskriklik begin blaf.

  “Pieter, ons huishond het geblaf en ek het wakker geword. Toe ek opkyk was daar ’n man besig om deur die venster te klim, ek het uit die bed gespring en hom probeer keer,” het dr. Breytenbach verder vertel.

  Dr. Breytenbach se vrou, Betsie het ook wakker geword en toe sy opkyk sien sy ’n man met ’n vuurwapen wat langs die bed staan.

  “My vrou het die man met ’n pyp, wat in die kamer was, geslaan. Die een waarmee ek gestoei het, het aanhoudend geskreeu, ‘shoot him, shoot him’,” het dr. Breytenbach gesê.

  Op ’n stadium het dr. Breytenbach daarin kon slaag om die man waarmee hy gestoei het by die venster uit te stoot, maar hy kon nie die venster toedruk nie, want die man het aan die venster vasgeklou.

  https://witbanknews.co.za/10…/rowers-slaan-vrou-byt-dominee/

  DIE (AFRIKANERBONDER / “VRYBURGER”) DOMINEE SAL SEKER WÉÉR EN WÉÉR DIE ANDER WANG VIR SY DIERBARE KROESKOP BOGGOM-NAASTES DRAAI, NÊ.

 13. Terwyl die meerderheid witmense van Aapzanië (steeds) so verrot-liberaal soos die pes is, word hulle boonop konstant gebreinspoel deur die sataniese (linkse) Afrikanerbond-Doringbos se filiale – filiale soos Maroela Media met hulle ‘kommin’ & ‘tappet’ dom rugby-afgod -besmette FB blad… waar daar openlik en skaamteloos gesuggereer word dat die God van die Bybel sogenaamd “nie-rassig” en “multi-kultureel” sou wees, en dat die Bybel sogenaamd “teen rassisme” gekant is, ensovoorts.

  En wanneer mens die spul kommentare daar lees, dan sien mens hoe word daar keer-op-keer ge- “ja” en ge- “amen” op die dik stroom linkse sataniese drek – komende uit die linkse siel-siek verrotte brein van die een of ander (kerk-sittende) Afrikanerbond hoernalis.

  http://maroelamedia.co.za/goeiegoed/stiltetyd/toekomsvenster-die-monster-van-rassisme/

  Die waarheid : Die God van die Bybel (die God van Israel) is die INSTELLER van diskriminasie, apartheid en rassisme. Hy is NIE die God van Babilon, gelykheid, ras-verbroedering, multi-kulturalisme en “nie-rassigheid” nie.

 14. ‘n Stem het stil geword terwyl ander dalk nog in afwagting vir Nibiru in vrees lewe!
  Gereelde lesers sal onthou dat gedurende Mei 2017, Debora de Richter voorspel het dat Nebiru oppad is (waarskynlik gelei deur David Meade se doemsprofesiëe). Ook het sy talle datums volgens haar berekeninge, vir Julie, Augustus en Oktober vasgestel, waartydens die einde van Daniël se 70ste week sou aanbreek en dit alles na aanleiding van haar drome en persoonlike uitleg van die boek, Daniël.
  Kwoteer Debora de Richter – “Aan al die nebiru debunkers…julle verkondig hier hoe die elite aldeur vir julle lieg…maar wanneer dit oor nebiru gaan dan wil jul glo dat hul Julle in kennis sal stel v n kataklisme wat 90% vd wereld populasie sal dood…hoekom stel julle ni self ondersoek in nie?? Die moerse teleskope wat opgesit is..is natuurlik om die sterre te bestudeer…ken ons die illuminatie as ouens wat geld mors op nuttelose inligting. …nebiru fotos beskikbaar op epos. Anaken ekt gedroom as die bome goudbruin met die herfsklere staan kom die meteoriete in en na die sonsverduistering kom die ou grotes in…vir die weet sal dit nie so donker wees nie..maar as jy nie ag slaan op die professie en die tye ni?d aarde skud so dat die see begin slos…ekt gedrm di see raak so ontstuimig by mossgas dat die skepe nie kan refuel nie…watch the skies….ouens….d verwoesting vd aarde is op ons..”
  Dit is sulke waaghalsige pogings van mense wat hulself as “profete” of verteenwoordigers van Yahweh aanstel wat gewone mense totaal van die waarheid en feite mislei en ander met onnodige, voortydige vrees belas.
  Lees maar gerus die onderstaande verklaring van David Morrison (senior wetenskaplike van NASA.)
  https://www.youtube.com/channel/UCxSY2vCP3UjyGPOUqIXoXiw The Truth about Nibiru

 15. Kobus Scheepers

  Johan Cronje, het jy dalk al opgelet na die kenteken van NASA, sien jy die rooi vleuel? Sien jy dat die rooi vleuel ‘n “T” verteenwoordig? Spel nou weer “NASA” maar die keer saam met die “T”, NASAT, skommel nou die letters bietjie maar voeg niks by en neem niks weg nie en wat sal jy kry? SATAN. In engels en Afrikaans het dit dieselfde betekenisverwysing. Dink jy, jy kan ‘n senior wetenskaplike van ‘n maatkappy glo as die maatskappy se naam “satan” spel?
  Het jy nog nie gesien dat al “nasa” se satteliete en projekte name dra van griekse gode en ander kamptig mitologiese gode-figure nie?
  Die ge-eerde wetenskaplike waarna jy verwys sal jou ook vertel dat die aarde biljoene maal biljoene jare oud is en jy saam met die dier uit dieselfde eensellige organisme ontstaan het en dat die dier dus jou broer is.
  Wat dink jy veroorsaak die geweldige toename in aardbewings, vanaf ongeveer 3000 per jaar groter as 2.5 op die rigterskaal in die 1930’s-40’ tot meer as 110 000 per jaar groter as 2.5rigterskaal teen 2010?
  Die bekende skiedenis het tipies 2-3 aktiewe vulkane dieselfde tydstip deur die wereld aktief aangeteken, ons staan tans op byna 40 aktiewe vulkane wereldwyd.
  Die drywing vir beide aardbewings in vulkaniese werking is gravitasie. Wat veroorsaak hierdie skielike gravitasie veranderinge wat ons waarneem? Ja daar is HAARP wat ook ‘n invloed het maar hul vermoee is maar nog beperk. Vergeet ook nie CERN se moontlike aandeel nie, hoewel hul eintlike doelwit is om demoniese dimensies te betree en hul gode – appollo en maters terug te bring.
  Debora was verkeerd met tydsvoorspelling, net soos ons nie presies oom Niklaas se groot en verskriklike nag weet nie. Sy is egter nie verkeerd oor ‘n “onbekende” buite ruimtelike massa wat tans ‘n invloed op die aarde het nie.

 16. Dawid, toe ek lees van die dominee wat die tweede keer deurgeloop het, wou ek dadelik weet : Wat het hulle anders begin doen en/of verbeter sedert die eerste aanval. Omdat ek nie betroubare geloofwaardige inligting het nie, moet ek baie versigtig wees wat ek sê. Maar ek maak dus n algemene stelling hier nl. As hulle NIKS gedoen, of verbeter het nie, het ek GEEN simpatie nie. Ons moet aanvaar dat BAIE blankes gaan sterf deur hulle eie nalatigheid en/of simpelheid. ( En dit, so met die Bybel onder die arm, en n gesang op die lippe. ) Kom ons reserveer ons simpatie slegs vir ware verdienstelike gevalle. Johann Cronje, ek verlang na die dag wat elke Baal-priester, profeet, dominee, pastoor ( amptelik sowel as nagemaak ! ) wat nie werklik van Vader is nie, in die OPENBAAR tereggestel sal word ! Dit is AL manier hoe ons die vervloeking wat oor hierdie land heers, sal kan stop. Die Volk gaan nie na vyf en twintig jaar se preke, gebede, vermanings, tugtiging, ( en wie weet wat nog ? ), Zt4aMmeer ” heilig ” of ouliker word nie. Wat ons nou het, is waarmee die ” leiers ” sal moet werk. En ek sal geen Leier kwalik neem wat sê : Ek speel liewer die lotto, want daar is n baie groter kans vir sukses daar !

 17. Kobus Scheepers (1),

  Ek het my punt gestel t.o.v. Debora de Richter se “drome en profesiëe” waarop sy aanspraak gemaak het om die onmiddelike /nabye toekoms M.B.T. tot “KOMS” van Nibiru asook haar persoonlike onthullings t.o.v. die profesiëe van Daniël, te wou voorspel. Dit het alles gefaal!
  Ons sal ook nie veel bereik om NASA se feite of hul wetenskaplikes (sonder enige teenbewyse) met die “onheilige” te verbind nie. Dalk is jy reg, ek sal nie weet nie! Ongelukkig praat feite eerder as “drome” en “aannames gemaak deur selfaangestelde “doemprofete” gelei deur die “Doomsday date theory” van onder andere, David Meade.
  Lees gerus die kommentaar gemaak deur ‘n ander by name Tim Mc Hyde – (Klik Ctrl op die onderstreepte bewoording hieronder.)

 18. Kobus Scheepers (2),

  Planet X – The 2017 Arrival by David Meade – Review

  Let’s look at that and some of the claims quoted:
  “observations difficult”? Professional astronomers can tell you that even a single object the same size as earth would be spotted years in advance by even amateur astronomer telescopes. Something many times bigger than earth (as Planet X is always claimed to be) is not arriving October without the internet exploding with amateur sightings of something so important because it would be visible with the naked eye already. As NASA scientist David Morrison said, “No one could hide Nibiru if it existed.” If it was real, there would be photos.
  “earthquakes increasing”? Check the USGS and British GS sites and you will find NO confirmation of increased earthquakes in recent years—apart from manmade earthquakes like from fracking. They dispute claims that there is an uptick apart from that.
  “Volcanoes” heightened? Again reputable sources contradict this claim, including the “40 volcanoes erupting” one. Nothing escapes the Internet eye, so where is the panic over the clear increase in vulcanism? It’s NOT real.
  “Multiplying Storms / Heatwaves”? I guess right here I could say we better call Al Gore and tell him someone hijacked his Manmade Global Warming evidence. Again, the evidence that weather has gotten worse in recent years is DISPUTED.
  In the end, when you anyone resort to shaky, debatable evidence like the above, you ought to ask WHY? Because they do NOT have the proper strong indisputable evidence. In this case, astronomical sightings of the object, just like real scientists provide when they spot things as small as asteroids that may menace earth.

 19. Johan Cronje,ek dink waaroor dit hier gaan is die feit dat jy ongevraagd neerhalend veroordelend is.
  Ja sy het ń fout gemaak en ek glo sy het ook geleer uit haar fout en ek dink dit kan baie skade doen aan mense wat nog nie so sterk in die geloof is nie. So ken ek ń paar diep opregte mense wat ook al hierdie fout gemaak het.
  My persepsie is dat sy dit opreg bedoel het en maar net die mense wou waarsku. Ek het haar waarskuwing ook nie ervaar as iemand wat ander om die bos wou lei nie.
  So,al wat ek sê is fokus jou energie op die vyand en sien jou naaste se foute oor.
  Groete

 20. Andy Rabie,
  Ek antwoord jou kommentaar soos volg:
  Eerstens, ken jy nie die agtergrond van al ons vorige gesprekke wat reeds maande lank oor verskillende onderwerpe van onder andere die “koms” van Niburu en ook “haar” uitlegte van die profesiëe van Daniël, wat verband hou met die eindtye nie. Indien jy dit alles nagegaan het sou jy dalk ‘n beter begrip vir die probleem gehad het. Ek beskou jou simpatieke houding teenoor Debora se kwansuise “fout” as onvanpas en ongevraagd. Sy het self die aannames en uitnodigings aan wie ookal gerig om haar per epos te kontak vir haar uitlegte en verklarings van Daniel en Nibiru. Sy is nou die een wat swyg en behoort omverskoning te vra vir haar gedetermineerde misleiding!! Beslis “GEEN FOUT” nie!!
  Let asseblief daarop dat ek op 8 Junie 2017 op Vaandel die volgende verklaring gemaak aan Debora – “Ek stem nie saam met jou oor jou uitlegte van die Skrifte nie m.b.t. tot die eintyd nie. Wat betref die 1260 en 1290 dae sal ons binnekort sien wie is reg en wie verkeerd. Ek hou jou by al jou datums wat jy aangehaal het. AS JY REG IS SAL EK DIE EERSTE wees, om verskoning te vra. Tot dan hou ek 15 Julie tot 28 Ausgustus dop. Ons is amper daar!!”
  Gaan lees gerus maar al haar wyshede voordat jy my van neerhalende veroordeling beskuldig!
  As die Bybel duidelik is oor enigiets, is dit duidelik oor die belangrikheid om gereeld te oordeel en te toets vir die waarheid, ten einde God behoorlik te dien en te eer.

 21. Vriende, ek lewe nou in my eie betaalde tent in die bos, en konsentreer op die natuur en die Hemelse bosveld atmosfeer. Ek luister nou en dan radio, maar dit dwing my gewoonlik om liewer my eie musiek op te sit. Wat is my punt ? Ek sal nou afhanklik wees van julle om my op hoogte te hou van wêreld-gebeure, en ander belangrike inligting. Medies gesproke, het ek so twee of drie jaar oor op hierdie aarde, en kan nie, of sal nie na enige ander plek wil vlug nie. As my vrede egter deur enigiemand hier sou versteur word, is ek steeds n vegter, en solank my sneller-vinger werk, waarborg ek ” waarde vir geld ! ” By voorbaat dank vir julle vriendskap en samewerking !

 22. Deborah de Richter

  ouens ek kom min hier. Ek WERK vir ‘n lewe vir die staat..dus 24/7/356 dae ‘n jaar. ek sien daar is so paar skewe klappe na my kant toe gemik oor my sg “verkeerde drome en professie..” Mense EK HET GEEN FOUT BEGAAN NIE…NIE MET MY BEREKENINGE OOR DANIEL NIE..EN NIE OOR NEBIRU NIE…OP 28 AUGUSTUS 2017 HET DIE 1335 DAE GEEINDIG VAN DANIEL 12. DIT HET IN AANVANG GENEEM OP 16 DESEMBER 2013 MET DIE OORDRAG VAN DIE AFRIKA REGERING AAN MARDUK, DIE GEVALLE ENGEL….AS JY MY ARTIKELS SOEK OOR DIE UITLEG VAN DANIEL..epos niehauszunata@gmail.com….
  Ons is DUS SEDERT 28 AUGUSTUS IN DIE LAASTE TYDPERK VAN DIE 2300 DAE WAT OOK IN AANVANG GENEEM HET OP 16 DESEMBER 2013..DIT EINDIG MEI 2020..DAN SAL DIE BOEREVOLK EERS WEER ‘N SELFSTANDIGE BOERE REPUBLIEK WEES..TOT DAN IS ONS IN DIE EINDTYD VAN HIERDIE BEDELING WAT BEGIN HET MET DIE NOAG VLOED…
  EN HOE LYK HIERDIE EINDTYD…
  1. DIE ASTROIDES BEGIN IN DIE SEE VAL…EN OP LAND..
  2. DIE SUPER STORMS RAAK AL HOE MEER EN DIE SEE OORSKRY SY GRENSE..
  3. EPIDEMIES EN HONGERSNOOD KOM ORAL VOOR..OOK SUID AFRIKA SAL NIE ONTKOM NIE..
  4. DIE CHINESE SAL HUL GRONDGEBIED PROBEER VERGROOT..HULLE NEEM OOR HIER VOLGENDE JAAR..EK VERMOED KORT NA ‘N STAATSGREEP..VLUG BERGE TOE AS HULLE OORNEEM…WANT HULLE STOP ONS MENSE IN DIE MYNE EN DAAR STERF HULLE VAN DIE HONGER EN DORS..SLEGS 47 000 VAN DIE BLANKES IN SUID-AFRIKA BLY OOR..
  5. JY GAAN ALLES VERLOOR, JOU HUIS, JOU KAR, JOU PENSIOEN..AS JY SLIM IS…VLUG JY NA DIE SUIDLANDER KAMPE TOE..EN DAAR SE DIE SKRIF SAL SION WEER OP STAAN EN BEGIN TERUG BAKLEI..NIE VOOR DAARDIE TYD NIE…
  Adriaan sal getuig ek droom UITERS UITERS AKKURAAT…ek droom dinge wat in die binnekringe van die Illuminatie aangaan…..ek is gesalf as profeet vir hierdie volk..my taak is om die beeste oor die berg te vat…

 23. Deborah de Richter

  terwyl hulle die WIFI by die werk aan vergeet het..laat ek nog ‘n paar woorde skryf..weet wragtig nie wanneer ek dit weer sal kan doen nie…
  Die verwoesting van die aarde word baie duidelik in die profete bespreek..die eskatologiese lyn wat Johann Cronje so aanhang is totaal verkeerd want daardie lyn neem nie in ag dat ons SION is nie..ook dat die verwoesting van die aarde die BELOFTE VAN DIE WEDERKOMS IS NIE..DIE TEKEN VAN DIE SEUN VAN DIE MENS.WAT D LAASTE OPENBARING TYDPERK VOORAF SAL GAAN NIE..
  Johann wil my baie graag ‘n leuenaar maak en hy gebruik die amptelike nuusbronne van die ELITE om my af te maak as ‘n malle…dan vat hy hulle slang gif en versprei dit op Vaandel asof dit sou evangelie wees…En hier is mense wat dit wragtig glo..kan nie vir hulle self dink nie..
  Volgende is belangrike drome..
  1. ek sien ‘n astroide tref die Rebekka straat begraafplaas hier in PTA..van die punt van impak af split die aarde oop na die ooste toe..
  2. die moot val groot sinkgate in en sluk die huise..hou dalk verband met bg..of dalk die groot aardbewing wat deur pta nog moet kom..
  3. ‘n dameskoshuis v tukkies in Hatfield stort inmekaar..
  4. baie baie binnekort sal daar ‘n belangrike nuusgebeure plaasvind in suid-afrika wat tot gevolg sal he dat blankes hulle rue draai op die konserwatiewe organisasie(s) wat hulle wil red uit uhuru..die volk sal die media propaganda glo..ook by my sal die geregsdienaars toesak..ek het ‘n dik file by NI..hulle sal verseker kom..
  5. Daar val ‘n astroide in die see..die tsunami spoel oor die kus..deel van die land breek af en dryf in die see.
  6. ek was in onse president se huis met die bloedige staatsgreep..
  7. ek droom eendag dit reen visse en viseiers..soveel dat ek dink ons moet dit probeer begrawe want dit gaan vreeslik vrot.

 24. Gepraat van “kerk” en “kolonialer” … Kyk baie mooi na dié gebou. Kyk na die boustyl.
  https://www.google.co.za/maps/@-34.1611033,18.8673363,3a,30y,161.17h,100.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1spbc5BkCuZhsfISpVxyQrOg!2e0!7i13312!8i6656

  Gaan kyk ook sowat 1,9 kilometers Noord-wes vanaf die bogenoemde gebou tussen Devon straat, Lancaster straat, West Crescent en Robina straat, in dieselfde dorp. Gaan kyk mooi daarso. U sal vind. Die geboue is daar. Dalk nie so spoggerig nie en selfs effe ‘verwaarloos’ … Nee kyk, hierdie manne is uitgeslaap. So ewe ‘onskuldig’ in die woonbuurtes ‘weggesteek’. Hulle gee ook net een adres aan, maar … Baie ‘slim’. Of, so dink hulle.

  En verder Noord-wes vanaf die ‘kompleks sowat 5,7 kilometers, so wrintiewaar! Kyk net hier nê! Soek die ooreenkoms in boustyl met die eerste gebou hierbo. Dit is daar, u sal dit sien:
  https://www.google.co.za/maps/@-34.1135363,18.83339,3a,75y,58.64h,91.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1spZoisCNJtgS3nz39BsCj0Q!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DpZoisCNJtgS3nz39BsCj0Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D130.93459%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

  Die kerk, die kompleks en die tempel. Binne ‘n kwessie van ongeveer 7,6 kilometers. Is dit dalk dié tipe van plekke wat die “kolonialer” so “verbitterd” maak?

 25. Noudat ons doenig is met kerke, godsdiensleiers, priesters, dominees, leraars en derglike … Hier is Dr. Ben du Toit, Direkteur Kommunikasie, NG Kerk Sinode van Wes- en Suid-Kaap / Redakteur Elektroniese Kommunikasie Algemene Sinode NG Kerk / Parlementêre Lessenaar Algemene Sinode NG Kerk:
  http://bybelwaarheid.com/index.php/af/apologetiek-en-dwaling/item/218-jj-kotze-tf-burgers-jj-du-plessis-ben-du-toit-en-raamwerkverskuiwings

  Dié dame blyk Dr. Ben du Toit se ‘beroemde’ aangenome dogter te wees. Haar naam is Anri du Toit (‘Vissie’, as ek dit nie mis het nie …) By voorbaat verskoning oor die swak web-plek, maar hier kan ‘n mens mooi sien. Sy is een van Die Antwoorde:
  http://www.roekeloos.co.za/grappe/nou-praat-jy-dominees-se-dogters/

  Hier is Dr. Ben du Toit se ‘antwoord’ op Die Antwoord:
  http://www.glodiebybel.co.za/index.php/geloofskwessies-m/55-ng-kerk-kat/643-die-ng-kerk-die-antwoord-konneksie.html

  Kyk self, dink self en besluit self. Al die bogenoemde is onder andere presies dit waaroor Adriaan Snyman en medewerkers (Barry Booyens en Pieter Lewis) hierbo geskryf het.

 26. Kobus Scheepers

  Johann Cronje 1, ek hoor jou en verstaan jou argument teen “toekoms profeet speel” en veral as ons datums koppel.
  Die USGS (united states geological survey) het na die beste van my wete hul argief data van die internet onttrek – hul argiewwe het vir hul ‘n verleentheid geraak omdat hul geen meer antwoorde het op die toename in aardbewings, beide in frekwensie en intensiteit nie.
  Die USGS hou klaarbleiklik tans net data vir 2017, dus vir 1 jaar en dan slegs vir “significant” aardbewings. Kyk jy na die formule wat hul saamgestel het weeg die “pager alerts” en die aantal oproepe wat hul oor ‘n aardbewing ontvang meer as die intensiteit van die spesifieke aardbewing self. Hierdie formule is saamgestel om die feitelik-empiriese gegewens met menslike faktore af te water, bv. vanuit afrika sal hulle uit die aard van die saak baie min oproepe kry oor aardbewings of as ander opspraakwekkende nuusgebeure plaasvind wat die mense se aandag aflei sal hul selfs uit die VSA baie minder oproepe kry. Verder kan page alerts & oproepe baie maklik vervals word maar aardbewing se intensiteit word ook deur ander instansies gemonitor en is dit nie so maklik om dit te verander nie.
  Omdat die USGS hul data verbloem en wegsteek beteken nie dat daar geen toename in aardbewings is nie. Kyk jy oor ‘n jaar periode sal jy heel moontlik geen toename bespeur nie selfs oor 5-10 jaar sal die toename waarskynlik laag wees maar kyk na 20 en 30 jaar termyne en die prentjie verander drasties.
  Vervolg.

 27. Kobus Scheepers

  Johann Cronje 2.
  Die syfers wat ek vir jou genoem het betreffende die 2.5RS jaarlikse aktiwiteit het ek self ‘n paar jaar gelede van hul webwerf verkry. Ek het dit egter nie aangeteken nie en toe ek dit wel later begin aanteken het hul die data verwyder. Ek het egter hul data vir beide 4.5RS en 5RS kon verkry voordat hul die inligting verwyder het. Hierdie intensiteit aardbewings het nie die eksponensiële kurwe van die 2.5RS tellings vertoon nie, nogtans is die toename niks minder as verstommend nie. Let ook op na hoeveel minder 5.0RS tellings daar is teenoor 4.5RS
  4.5RS 5RS
  1950 63 63
  1960 55 55
  1970 295 294
  1980 3458 1403
  1990 4426 1767
  1995 4706 1508
  2000 5015 1496
  2001 4690 1358
  2002 4799 1308
  2003 5126 1365
  2004 6190 1674
  2005 7885 1841

  2010 7190 2384
  2011 9543 2506
  2012 7162 1667
  2013 6478 1547
  2014 8057 1737

  Hoekom die tellings vir beide 4.5RS en 5.0RS dieselfde is tot 1970 weet ek nie – dus wat hul weergegee het.
  Ek vermoed dat die data wat ek vir 2014 weergee nie presies hul data was nie maar ‘n syfer wat ek geprojekteer het volgens hulle inligting wat beskikbaar was tot so teen ongeveer Augustus-Oktober van 2014, jy kan dus die 2014 data ignoreer dit verander nie regtig die prentjie nie.

  As ek tyd kry, later bietjie meer oor die vulkane – maar ek belowe niks; die jaar is om en ek het nog 5 maande se werk oor.

 28. Debora,

  Al jou datums, “profesiëe”, “drome” en bewerings is nie vervul soos jy dit voorspel het nie? Moet ons nou ook die res glo wat jy so pas kwyt geraak het. Nibiru is nêrens te sien nie. Jy mors jou en ander se tyd met jou droomvoorspellings. Verder is jou uitleg van die profesiëe ook verbind tot jou eie drome en sogenaamde persoonlike boodskappe van “hoër” gesag. Verder, pas jou begrip van die 1260 & 1290 dae van die groot verdrukking ook ook nog nie iewers in nie, want jou eie uitleg en begrip van die profesiëe is uit pas uit. Jy is heeltemal voortydig met die gebeure van die eintyd soos voorspel deur die profete, want baie profesiëe soos voorspel deur die “profete” moet nog eers wêreldwyd vervul word en nie net hier nie!

  Moenie luister na die stem van al YOUTUBE se dwase “dooms day “ profete soos onder andere, David Meade nie maar luister eerder na God Yahweh wanneer Hy deur Sy aangestelde profete spreek met die volgende waarskuwings aan Sy volk:

  Jer 14:14 – En YAHWEH vir my gesê: Die profete profeteer vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie; hulle profeteer vir julle ’n leuengesig en nietige waarsêery en bedrieëry van hulle hart.
  Jer 29:8 – Want so spreek YAHWEH van die leërskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie.
  Ware Profete is sagmoedig en nederig, altyd bewus van hul nederige verhouding tot die Een ware God en nooit vol van hulself nie. Een van die kenmerke wat ‘n valse profeet openbaar is hulle aandrang op respek vir hul selfverhewe status. Die ware profeet het homself “verloor”, terwyl die valse profeet vol van homself is.

 29. Die “FNL-AFGOD” hierbo in die artikel, herinner my aan iemand wat eendag verduidelik het hoe die gepeupel se meesters hulle opwen om tekere te gaan met, en bohaai te maak oor spel, sport, vermaaklikheid en tydverdrywe totdat hulle smoordronk is van plesier sodat dit dan maklik is om alles by hulle weg te vat, terwyl hulle meesters ‘n tirannie in plek kry.

  Dit is wêreldwyd so deur die Jesuïete Orde georkestreer vanuit Rome met onder andere die Gratis Bouers as een van die tentakels. Hier by ons? Netso! Vrydag by Gold Reef City, Saterdag by ‘Emirates’ Ellispark en Sondag by Carnival City. Of DHL Newlands, Ratanga Junction, Securicor Loftus en so aan … 19de Putjie ook … En die lotjietrekking daar by die klubhuis, Rotariërs en Lions se ‘charity’ aande. Die Vryburgers se pan-aande en derglike ‘funksies’.

  Geskreeu, opwinding, grootdoenery, deurmekaarspul, lawaai, gefuif, pret, jolyt, waagspeletjies, gedoentes en onsin. Hoera!… Ook eNGee by die See se Eeufees-‘Bisar’, so saam-saam met die ‘Beach Lodge’ naby die spoorwegstasie. Naby die spore se doodloop by die stopblokke. Hulle moet mooi gaan kyk daar na die stopblokke … Hulle weet dit nog nie maar dit is eendag hul uiteinde. Of nee, hulle sal nie weet om te stop nie en die stopblokke ook poer-des-merdes ry.

  Ek noem dit noudat Adriaan Snyman die Amerikaanse “FNL-AFGOD” te berde gebring het. Niks in isolasie nie. Alles ineen-verwriemel vanuit Rome tot doer onder in Masonic straat, Strand in die Kaap.

 30. Ag, en kan julle glo! Nog Gratis Bouers! Lord Roberts Lodge Nr. 2827. Masonic Centre, 2 Eccleston Place, Somerset Wes, Wes Kaap.
  http://freemasonrycape.net/event/lord-roberts-2827-ec-2

  Skaars 6 kilometer vanaf 3 Masonic straat, Strand. Nogal Lord Roberts Losie …! Lord Roberts, die moordenaar van duisende Boer Ou Mense, Boervroue en Boer Kinders!
  https://www.google.com/maps/place/2+Eccleston+Pl,+Jacques+Hill,+Cape+Town,+7130,+South+Africa/@-34.0759616,18.8538744,3a,75y,66.75h,94.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1suYfbTyX5Gjux-mt2MRRnxw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DuYfbTyX5Gjux-mt2MRRnxw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D132.34477%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x1dcdb5786fab9015:0x192c83a83e6a8738!8m2!3d-34.07581!4d18.85424?hl=en

  En daardie kommentaar van Deborah de Richter hierbo: “baie baie binnekort sal daar ‘n belangrike nuusgebeure plaasvind in suid-afrika wat tot gevolg sal he dat blankes hulle rue draai op die konserwatiewe organisasie(s) wat hulle wil red uit uhuru..die volk sal die media propaganda glo …” Die ding wat Deborah de Richter sê van “hulle rue draai”, die rugdraaiery begin hiersô in die Gratis Bouer Tempels en die Drie Broers Kerke en ander Kerke en organisasies. Die JA-stem se oorsprong was vandaar. Neem sterk notisie!

  Om die waarheid te sê, die konserwatiewes was alreeds 34 jaar die rue gedraai deur die JA-stemmer blankes, en toe 9 jaar later weer. Gaan staan en luister maar gerus daar by u volgende braai. Hulle staan daar .. Hulle wat u die rug gedraai het … Daarsô, so tussen u.
  Kyk mooi, luister mooi en dink mooi.

  Gaan soek daardie Gratis Bouers Tempels in u kontrei.azanië Is vervuil van die gemors. Soos Kakiebos. Van Nylstroom tot Margate.

 31. Kobus Scheepers (1) ,
  Van die historiese data 1970 – 2012, waarna jy dalk verwys is tog beskikbaar op bv. die onderstaande skakel. Ek betwyfel enige bewering dat instansies sekere data moedswilliglik probeer verbloem vir die wêreld . Dit dien geen doel nie.
  Number of Earthquakes by Year – Johnston’s Archive
  http://www.johnstonsarchive.net/other/quake1.html

 32. Kobus Scheepers (2) ,
  Die hoeveelheid en krag van huidige aardbewings is hoegenaamd nie ‘n bepalende teken van die tyd van die einde nie. So ook nie die hoeveelheid vulkane nie. Mat 24:6 verduidelik : “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog NOG NIE die einde NIE.” Hier geld alle gerugte van alledaagse oorloë en sowel as alledaagse aardbewegings en vullkaniese uitbarstings, peste en hongersnood wat tans ‘n alledaagse vesrskynsel is NET in SEKERE lande van die wêreld . Eers wanneer die gebeure van Mat 24:7 in vervulling gaan dan kan ons die einde verwag want dan sal ALLE lande en volke “TERSELFDERTYD” onder dieselfde “swaarkry” gebuk gaan. – “Want die een nasie sal teen die ander opstaan (WO111) en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op “VERSKILLENDE” plekke.” Al die dinge sal “GELYKTYDIG” op verskillende plekke op die aarde plaasvind – soos ‘n “magtige aardbewing” wat die eilande en berge uit hul plekke sal verskuif. (Open 6 :12 & 14 – En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ’n GROOT AARDBEWING” ; en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die maan het geword soos bloed; “ ver 14 “en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die BERGE en EILANDE is uit hulle plekke versit;”.
  Die vervulling van die gebeure vind plaas met die koms van Bitterals ( Wormwood) – NIE Nibiru NIE! . Dit is dan ook die vervulling van Mat 24 :8 – “Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte.”

 33. JB: Oorsprong van JA-stem. Ek stem saam, ‘n humanistiese bedeling het sy oorsprong by Vrymesselaars soos Mandela en De Klerk gehad. Was Pik Botha nie ook een nie? Alle praatjies wat dui op morele integriteit beteken eintlik niks – want vir Vrymesselaars is alle godsdienste gelyk. Dat die stemvee so naief kon wees…

 34. Kobus Scheepers

  Johann Cronje A.
  Baie dankie vir die skakel. Ek het dit reggekry om Dr. Johnston se data te verifieer ten opsigte van die 8.0-9.9 kolom vir die jaartal 1970 tot 2012 soos jy dit weergegee het en dit blyk korrek te wees vanaf 1986. Ek kon ook die skakel opspoor waar jy by die USGS van die data kan kry. Die huidige skakel is egter baie moeisaam en nie naastenby so gebruikersvriendelik soos die skakel van ‘n paar jaar gelede nie en ook nie so volledig nie. Die ou databasis het aardbewings van kleiner as 2.5 en groter gehad (kan nie onthou of dit alle skuddings gehad het en of dit bv. by 1.0 begin het nie), die huidige inligting is beperk vanaf 6.0 en groter vir die wêreld. Vir dieselde moeite kon hulle sekerlik die kleiner skuddings ook inkorporeer?
  Hier is die grafiek vir die aardbewings van 8.0-9.9 vir die periode 1970-2012 volgens dr. Johnston

  Jammer maar ek kry nie die grafiek hier oorgeplaas (copy) nie. Jy sal maar self ‘n grafiek moet optrek en dan ‘n “Linear trend Line” moet plaas om verder saam te praat.

  Die lineêre tendenslyn vir die periode begin by nagenoeg 0.25 en eindig by 1.25, dit is ‘n vyfvoudige verhoging (500% in leketerme) oor slegs 42 jaar! (Dit is nou begin by gemiddeld 0.25 aardbewings groter as 8.0 in die jaar 1970 en verhoog dan tot by ‘n gemiddeld van 1.25 vir die jaar 2012 volgens die tendenslyn se resultaat.)

  Let op dat dit die grootste van aardbewings is wat vyfvoudig vermeerder het in die bestek van ‘n halwe menseleeftyd. Ons hier in die Suidland het geen idee wat ‘n 8.0 aarbewing is nie, ons was nog nie daar naby nie.

 35. Kobus Scheepers

  Johann Cronje B.
  Vir die Periode 1970-1985 rapporteer Dr.Jonstone 8 aardbewings groter as 8 maar op verskillende jare as die huidige USGS databasis.
  Johnstone USGS22/10/2017
  1970 0 1 Colombia 31/07/1970
  1971 1 2 New Ireland region, Papua New Guinea 14/07/1971; New Ireland region, Papua New Guinea 26/07/1971
  1972 0 1 Mindanao Philippines 02/12/1972
  1973 0 0
  1974 0 0
  1975 1 0
  1976 2 1 Kermadec Island region 14/01/1976
  1977 2 1 South of Sumbawa Indonesia 19/08/1977
  1978 0 0
  1979 0 0
  1980 1 0
  1981 0 0
  1982 0 0
  1983 0 0
  1984 0 0
  1985 1 2 Offshore Valparaiso Chile 03/03/1985; Michoacan Mexico 19/09/1985

  Nou is die vraag waarom verskil die periode van 1970-1985 t.o.v. wanneer die groot aardbewings plaasgevind het? Of Dr. Johnstone maak foute met sy data (hoekom geen foute vir die periode 1986-2012 nie?), of daar is ‘n slang in die gras by die USGS – besluit jy maar self.

  Die link vir enigeen wat die USGS se data wil nagaan is: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/

  Ek stem saam dat die hoeveeldheid en intensiteit nie ‘n meetbare tydsbepaling is na die wederkoms nie, dit gee egter vir ons ‘n duidelike aanduiding dat daar iets is wat die aantal en intensiteit van aardbewings opjaag. Dit is slegs ‘n deel van die tekens van Matt. 24 want aardbewings vind deesdae oral oor die wêreld plaas. Hou maar die USGS of ander instansies wat aardbewing data rapporteer oor ‘n paar weke daagliks dop en jy sal sien dat dit waarlik so is dat aardbewings oraloor voorkom.

 36. Kobus Scheepers

  Johann Cronje C.

  Laastens net ‘n vinnige verwysing na die beeld van Daniël, die kop van goud is die Babiloniese Ryk, die tweede is die Persiese Ryk en so voort. Dan kom die Rots waaraan geen mensehand geraak het nie en verpoeier (vernietig) die beeld. Wat kom die Rots vernietig? Ons weet die Rots is die Ware Messias. Hy kom vernietig nie die wêreld nie, Hy kom vernietig die “Ryke” m.a.w. die regeermagte van die wêreld, daar is niks gesê dat Hy die mensdom kom vernietig nie. Bestudeer jy Openbaring 19 en 20 saam (lees beide hoofstukke op dieselfde dag as ‘n eenheid), en wat jy sal sien is dat as die Ware Messias kom Hy sal oorlog maak met wat? Op.19:19 “En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.” Is dit nie die regeermagte van die aarde/wêreld nie? As die oorlog afloop sien ons dat Hy in Op.20:4 dan vir 1000 jaar sal regeer, dan daarna eers kom die finale oordeel Op.20:7-15.
  Baie van ons mense sukkel om te onderskei tussen die Wederkoms en die Finale oordeel tyd, ek was ook voorheen daar wat ek dit nie kon onderskei nie maar as ons eers leer en besef dat dit ‘n 1000 jaar uitmekaar is dan verstaan ons ook die Profete (van die Bybel) baie beter as hul na toekomsgebeure verwys.

  Ag, en enigeen wat hierdie lees moet asb. nou nie dink dat ek die Messias verwar met niburo/planet X, kacthina, kattemaai of selfs wormwood nie!

  Seënwense.

 37. Hulle se mos, grootte máák saak … In dié geval die grootte van die afgode. Dit nou vir die afgod-aanbidders. Die Amerikaanse “NFL-AFGOD verwys; kyk hoe groot is die tipe afgode as ‘n mens grootte meet aan jaarlikse totale bywoningsgetalle – Hier is paar van die grootste afgode van grootste na kleiner:
  Major League Baseball (VSA/Kanada) – 72,670,423
  Nippon Professional Baseball (Japan) – 25,129,463
  National Basketball Association (VSA/Kanada) – 21,997,412
  National Hockey League (VSA/Kanada) – 21,429,412
  “NFL-AFGOD” – National Football League (VSA) – 17,788,671
  Minor League Baseball (VSA) – 13,822,138
  Premier League (Engeland /Wallis) – 13,612,316
  Bundesliga (Duitsland) – 12,703,727
  Football League Championship (Engeland/Wallis) – 11,105,922
  La Liga (Spanje) – 10,470,781

  Verder af op die lys is:
  Super Rugby (Nieu Zeeland, Australië en bobbejanië) – 1,034,826
  Curriebeker – 478,392

  Daar is nog meer van die tipe afgodslyste en die lyste is lank. Miljoene der miljoene afgod-aanbidders wêreldwyd vasgevang. In elk geval die VSA se “NFL-AFGOD” is vyfde van bo af. – Vir interessantheid.

  Hoeveel sit voor die televisie breinspoel-apparaat vasgevang/gehipnotiseer/ge’biologeren’ (Nederlands) deur die gemors?

  Ns. Die bobbejaniërs doen alles vir hulle afgode; swaai bobbejanië skroplappe, sing die voorvader-aanbiddingsgeblêr van bobbejanië, sing die gratis bouers se stem van bobbejanië, plaas hulle regterhande gratis bouers-styl op hul linker borste wanneer hulle die bose liedere sing, staan ook op aandag met die oë toe en aanbid diep …, aanbid tot die trane loop, hulle sal ook op die een knie neersak as dit moet … sommer albei, kruip ook en seil, ag hulle sal sommer buk ook, so Gratis Bouers-bok-bok-staan-styf-styl. Enigeiets en alles vir die afgode.

 38. Hierdie is iets wat ons uit die slaap moet wakker maak.

  Net gister sien n vriend op Ermelo n parkeer area vol weermagvoertuie, Ratels, busse, ambulanse en troepedraers (land crusers)
  In die laaste 2 weke se die minister dat misdaad af geneem het en vandag se hy in die parlement dat dit toe geneem het.
  Vandag se hy dat Zuma dit oorweeg om die weermag te ontplooi sodra sy raadgewers met hom klaar gekoukes het.
  Ek vertrou nie hierdie liefde nie.

 39. Deborah de Richter

  OOR DIE AARDBEWINGS…JULLE LEES NIE BREED GENOEG NIE..
  Earthquake Cover-up
  The cover-up over Nibiru has taken many forms but one of the first was to lie about earthquakes. Earthquakes were routinely reduced in magnitude below their real force and fury. In 2011 a statistical shell game was noted, and by 2013 they were caught regularly reducing magnitude and stripping quakes from the databases. Earthquake excuses such as fracking were put forth by the media to explain the increase in quake swarms. Quakes were likewise deleted from the databases, almost as soon as they arrived, so that astonished observers noted they popped up and then disappeared before their eyes. Per the Zetas, the USGS was up to mischief.
  ZetaTalk Specifics 8/7/2010: Greater than 90% of the earthquake activity is being altered by the USGS at present, which is under orders to prevent any clue being given to the public about the Earth changes caused by the presence of Planet X.
  vervolg

 40. Deborah de Richter

  OOR DIE AARDBEWINGS..
  ZetaTalk Confirmation 6/18/2011: It will not be a lack of information from the USGS that will be the point of confusion during the earthquakes leading up to the New Madrid adjustment, it will be knowing which quake is the big one vs the many minor quakes preceding it. The USGS downgrades almost all earthquakes, to prevent meaningful statistics from being generated from their databases. Nevertheless, the rise in earthquake frequency and magnitude was palpable, and measurable, showing up in charts as could be seen in charts by 2010 and 2011. As earthquakes increased in frequency and magnitude, the USGS and other earthquake reporting sites forced into compliance with the USGS began to adjust the magnitude of reported quakes, so that at the present time, per the Zetas, they are under-reporting by fully 2 magnitude point.
  VERVOLG

 41. Deborah de Richter

  AARDBEWINGS:
  Hundreds Dead or Injured in China Quake
  April 21, 2013
  http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iX42u9s8HRyau0Lfkca7Pd2-VUyALocal seismologists registered the quake at magnitude 7.0 while the US Geological Survey gave it as 6.6. Deadly Quake Hits China
  April 20, 2013
  http://www.torontosun.com/2013/04/20/strong-quake-hits-china-56-deadThe U.S. Geological Survey initially put the magnitude at 7, but later revised it down. Earthquake in China claims 203 Lives, with Over 11,500 Injured
  April 21, 2013
  http://rt.com/news/earthquake-china-sichuan-report-127/China's seismological bureau initially measured the earthquake’s magnitude at 7.0 on the Richter scale, while the US Geological Service estimated the magnitude at 6.6.
  The populace reports the ground trembling or reports hearing booms, but all this is denied by the authorities and only occasionally gets into the news. Certainly the number of earthquakes gets reduced, often in front of amazed watchers who see the earthquakes deleted from online databases in front of their eyes. Increasingly prevalent earthquake swarms are hard to explain, so what is the USGS to do? If you can’t hide them anymore, just give them a different cause! Thus we find scientists explaining that swarms to the west of the Appalachian Mountains were caused by the Hurricane Sandy storm surge! The theatre of the absurd has opened.

 42. Deborah de Richter

  AARDBEWINGS:
  Indeed, the quakes between 2001 and 2010 do double, but would this be true of higher magnitude quakes, those the old equipment could not miss? If there is no increase in quakes except for those little ones, perhaps magnitude 1 or less, then the statistics should show no increase for magnitude 6 or greater quakes between 2001 and 2010. Gathering data from the Berkley database, which is based on USGS data, we find that quakes 6 or over numbered 138 in 2001 and 173 in 2010, an increase of 25%.
  But a long-noted trick being used by the USGS is to drop a quake just below the magnitude breakpoint, so that quakes over 6 when reduced to 5.9 or 5.8 would not register for statistics drawn up for all quakes magnitude 6 or over. Let’s examine the number of quakes in this category. For 2001 there were 34 and 37 quakes respectively in the 5.8 or 5.9 category. For 2010 there were 64 and 49 quakes respectively in the 5.8 and 5.9 category. This is almost double the count for magnitude 5.8 quakes, and statistically significant when one considers that only 173 quakes over magnitude 6 were recorded in 2010. Why were these 113 quakes hidden conveniently just under magnitude 6? Even when allowing 2001 to have its 5.8 and 5.9 quakes included, it is clear there has been a significant increase in big earthquakes, not just the little ones claimed lost in the past as the equipment was not sensitive enough to pick them up.

 43. Deborah de Richter

  USGS Blooper
  Shortly after Nibiru arrived in the inner Solar System in 2003, the increase in earthquakes picked up. The cover-up over the pending passage of Nibiru sprang into action at the USGS by deleting quakes from the database, reducing the magnitude of quakes, and forcing all quake reporting outlets to funnel through the USGS. This has been detailed in this Newsletter in Issue 2 in 2006 and Issue 141 in 2009 and Issue 198 in 2010 and Issue 245 in 2011 and Issue279 in 2012 and Issue 283 later in 2012 and Issue 345 in 2013 and Issue 399 in 2014 and Issue 433 in 2015. There is abundant evidence. Even with quake reporting suppressed, the increase is obvious
  Now the public has proof. The USGS has been caught in the act, doctoring the data. Beyond the BBC, this was not reported in the Main Stream Media, as it pulls the covers back off the cover-up. The USGS sent out an alert on a 6.8 quake near LA, stating it had occurred in 2025. Oops. This was a quake from 1925. The USGS quickly issued a disclaimer on the incident, Event ID ci 37161284. They were just playing around with historical data. This begs the question: why?
  EN HIER IS DIE ERKENNING VAN DIE USGS:
  An errant earthquake notification was distributed at 4:49pm PDT over the Earthquake Notification System. It was caused by a revision of the historic 1925 M6.8 Santa Barbara earthquake and was misinterpreted by software as a current event. We are working to resolve the issue.

 44. “Plaasmoorde” – Die regering gaan niks daaraan doen nie!

  Woorde van vertroosting is altyd daar, maar dit kan nie terugbring wat weggeneem is nie en so ook is goeie raad altyd te laat. Die meeste boere is dalk heel naïef en hoegenaamd nie paraat nie! Hulle glo dalk dat dit nooit met hulle kan gebeur nie. Hulle lewe nie elke dag in gevaarlike lewensomstandighede soos andere in die stede nie. Daarom is hulle dalk glad nie voorbereid vir die “ONHEIL” nie of bitter min bewus van hul eie veiligheid. Dra jou wapen of kry een iewers, kyk elke oomblik agter en rondom jou. Moet niemand vertrou nie, net jouself. Almal ken die kleur en geaardheid van die vyand en hul doelgerigte missie van vernietiging en moord. Hulle is orals tussen , voor en agter ons. Beveilig jou huis ter beskêrm van jou familie. Moet vir geen oomblik dink dat jy nie ook ‘n teiken kan wees nie. Dit is soos ‘n motorongeluk. Gister of vandag was dit nie jou beurt nie, maar more ry ‘n ander voor jou in wanneer jy dit die minste verwag. Is jy gereed om ‘n ongeluk te voorkom want dalk is dit jou beurt more. Jy moet jou “naaste” , ( jou eie familie en volksgenote) liefhê en beskêrm, maar jou “vyand” (wat nie jou volksgenoot of familie is nie en “nie soos jy lyk nie”) moet jy met ‘n passie haat, want hy aanbid in alle waarskynlikheid ook nie jou HEMELVADER nie! Vergeet van sy heil – sy siel se uiteinde is nie jou saak nie!!

 45. Kobus Scheepers (1),
  Al die n bespiegelinge rondom die goeveelheid en intensiteit van aardbewings en ook vulkaanuitbartsings en of dit toegesmeer word of nie, het op aarde niks te doen met DIE SPESIFIEKE tekens NIE !. Dit is nie die tekens van die tye nie maar gebeure wat volgens Mat 24 :6 nog moet verby gaan alvorens die groot verdrukking, wegraping, wederkoms of die einde sou aanbreek. Let op dat daar wel een profesie bo almal uitstaan en dit het beslis te doen met die koms van Bitterals en nie Nibiru wat huidiglik nêrens iin sig is nie soos wat Debora en vele ander voorspel het nie. Ek wag nog vir haar verduideliking van al haar “datums” van “DOOM” wat reeds verstryk het.
  Die BELANGRIKE tekens wat nog moet kom is:
  1. Nasie teen nasie, koninkryk teen koninkryk (Wêreldoorlog III) (Matt 24: 7)
  2.Aardbewings, hongersnood en plae in “ALLE PLEKKE” tergelyke tyd – (nie “uiteenlopende/verskillende” plekke nie) (Matt. 24: 7 = Luk. 21:11 YLT). Kyk Open 6 :12 & 14 hieronder
  3.”Skrikwekkende en groot tekens in die hemelruim rondom die Aarde ” (Luk. 21: 11 = Matt. 24: 7 = Op. 6: 12-8: 13)

 46. Kobus Scheepers(2),
  Afrikaans:
  Open 6 :12 & 14 – En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ’n “GROOT AARDBEWING” (wat alle plekke gelytydig ervaar sal word); en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die maan het geword soos bloed; “ vers 14 “en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die BERGE en EILANDE is uit hulle plekke versit;”.
  Engels:
  Revelation 6:12-15 (HCSB)—12 Then I saw Him open the sixth seal. A “VIOLENT” earthquake occurred; the sun turned black like sackcloth made of goat hair; the entire moon became like blood; 13 the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its unripe figs when shaken by a high wind; 14 the sky separated like a scroll being rolled up; and “EVERY MOUNTAIN AND ISLAND”was moved from its place.
  Groete

 47. Ek het by Vaandel Uitgewers se facebook net begin lees oor ‘Privaatskole’. (Ek moet die stuk nog verder gaan lees.) Hier is my eie kommentaar na jarelange se ondervinding. Ons het dadelik na die JA-stem in 1994 geweet dat ons kinders nie na ‘n staatskool sal kan gaan nie. Klaarpraat vir Afrikaanse staatskole onder ‘n ‘majority rule’ regime! Dit het ons geweet en gesien kom … Ons was NEE-stemmers. Engelse privaatskole was daar baie om van te kies want dit is al vir meer as 100 jaar deur hulle in Suid-Afrika gestig. Al daardie ou Engelse Privaatskole aan die Rand en ander elders, was met BoereBloedgeld gebou deur die Rand Lords. Soontoe wou ons in elk geval nie gaan nie. Hoeveel JA-stemmers het toe sommer dadelik hulle kinders in die Engelse Privaatskole ingeskryf? Vrywillige verengelsing. Gee nie ‘n hel om oor Afrikaans nie. Voor 1994 het Afrikaanse privaatskole nie bestaan nie. Tog was daar uitkoms en ons het ons kind in tyd/op tyd in ‘n nuwe Afrikaanse privaatskool ingeskryf.

  En dit was DUUR. Moes hewig sny en die gordel ‘n hele klomp ‘notje’ intrek. Het ook nie ‘n lorrie of ‘n masieppa bens gery nie.

  Ons het gedink dat ons nou tussen enersdenkende Boermense gaan inbeweeg wat vir die redes wat reg is by die skool is. Nee my maats, van ysters en plate, Dit was toe juis die JA-stemmers wat hulle kinders daar ingeskryf het. Hulle het ook sommer vinnig-vinnig die regime se skroplap gehys.
  Julle weet, die onderwerp is soos die draak met die tien koppe. Hoe meer ek hier skryf hoe meer die koppe … Boekspasies en kophou soos ‘n dronkweeluis om die feite reg neer te pen, is nodig.
  Die Afrikaanse privaatskool, en hulle roem hulle mos ook altyd op ‘Christelikheid’ … Wat ‘n naarheid was dit nie net nie? Snobisme vier hoogty. Elitisme.
  WORD VERVOLG

 48. Privaatskole VERVOLG
  Almal kompeteer met almal oor lorries, inkomste, pedikure, ooghaaruitplukkey en skurwe haakskeen skuurdery. Almal se laaities gaan ook Springboggems word. Die privaatskole is ‘n verwronge/skeefgetrekte besigheid. Dit weerspieël eensydige elitisme, snobisme en materialisme. ‘n Totale abnormale omgewing vir ‘n kind en ‘mind you’ vir die ouers ook. Geen normaliteit nie.

  Die ‘magtige’ ‘pappas’ hou geheime vergaderings in die nag om die skool in hulle eie Gratis Bouers toekoms in te stuur. Die onwetende ouers gaan na ‘vergaderings’ om te stem oor sake maar hulle blaas teen die wind want die Gratis Bouers wat die skool gestig het beheer dit soos hulle wil. Die vergaderings en stemmery is alles ‘n klug. Die Gratis Bouers verander dinge en maak wat hulle wil. Verander die skool se naam, verander skooldrag, voer Engels in die skool in en derglike … Stoomroller. Rugbyvelde kry voorkeur bo biblioteek.

  Die ‘mammas’ oftewel die ‘parking squad’ sit en staan daagliks by hulle lorries en plot die hoof se ondergang.

  En die onderwysers … Nee my maats, met weinige uitsonderings, stel net belang in die eie ek, die eie loopbaan, die vertrapping van ander om bo uit te kom, die voortrekkery en gatkruipery by kinders wie se ouers die ‘magtiges’ in die skool is. Ambisie wat skrik vir niks nie. ‘Stel net belang’ in die kind wat presteer. Die ander word agtergelaat. Kinders tel niks nie.
  WORD VERVOLG

 49. Privaatskole VERVOLG
  Nee kyk, hierdie privaat ‘Christelike’ skole is erg hoor. Basies ondraaglik. As jy nie inval by al hierdie valse en bose dinge nie word jy uitgekyk en behandel soos ‘n melaatse. Ons het dit net uitgehou want ons moes toe kies tussen die ‘beste’ van die duiwels. Of barbaarse staatsskole, of duiwelse Afrikaanse ‘Christelike’ privaatskole. Nou ja ons het toe maar gebly en vasgebyt. Dit was moeilik maar ‘n mens se vel raak vol eelte en dan gaan jy maar net aan, doen wat jy kan, steur jou nie aan die snobisme nie, gaan net aan en maak klaar.

  En die ge’scheme’ry by die rugby-afgod. Almal se kinders gaan Springboggems word. Julle weet, die klein seuntjies wil net rugby ‘speel’. Maar ‘pappas’ wil rugby wen en sy laaitie moet die beste wees, en moet altyd in die span wees. Ouers ‘scheme’ tot om die afrigters te wees. En die afrigters wil ook net wen. Selfs die klein mannetjies wat bulletjie rugby speel moet wen. Daar is klein seuntjies wat nie so handig is met ‘n bal en of vlugvoetig, of ‘n geniale rugbybrein het nie, maar hulle wil ook speel.

  Arme outjies, hulle sit daar van bulletjie-rugby af as reserwes langs die veld en kry nooit ‘n oomblik se speelkans nie, en as hulle die dag opgaan is dit vir die laaste vyf minute van die wedstryd. So sit hulle vir jare. Ek het dit self gesien. Tragies. Ja nee wat, in my opinie behoort al die ‘schemer’ ouers en afrigters hulle te skaam. Skande. Hulle het al duisende klein seuntjies op die manier ‘n groot ONREG aangedoen. Party van die outjies hou nogal lank so aan en dan verdwyn hulle maar uit moedeloosheid. Die kinders moet speel en speel. Nie wen en wen nie. Deelname, sportmanskap, kameraderie, respek vir jouself, jou opponente, die skeidsregter, die lynregters en die toeskouers. Wen?
  WORD VERVOLG

 50. Privaatskole VERVOLG
  Dit is dalk juis hierdie wen wat ons vandag het waar ons is. In Tamatie straat. Julle weet, ons mense wat vandag in die Arm Boer kampe sit … Is dit nie dieselfde ding nie? Hulle sit op die kantlyn. Uitgewerk. Uitgeskop. Uitge-alles. En nog erger, hulle is nie eers reserwes nie. Geen kans nie. Die snobs en elite het gehelp om hulle uit te rangeer. Veral met hulle JA-stem en nou met hulle gedienstelikheid aan die regime en mammon.

  Soos gesê, die draak met die tien koppe. Dit laat my deurmekaar skryf. Die ‘slim’ pappas spog oor ‘Mighty Men’ … Hulle het nie ‘n ‘clue’ nie.

  Prysuitdelings, kunskompetisies, top twintig, daaroor wil ek nie eers begin praat nie. Nog draakkoppe.
  Nog draakkoppe, Gratis Bouer simbole en tekens in die privaatskole se geboue en persele ingebou en vertoon, Gratis Bouers se rituele en gebruike wat by ons kinders ingedril word en, en, en nog draakkoppe.

  CVO skole, Curro … nog drake.

 51. Noudat ek die stuk oor “Privaatskole” van Annelize Snyman by Vaandel Uitgewers se facebook verder gaan lees het, bo en behalwe wat ek alreeds hierbo genoem het, net die volgende aangaande “Privaatskole”:
  Die privaatskole waar ons kinders ingeskryf was het geen subsidies ontvang vanaf die regime nie. Seker omdat hier ‘n groter poel van STINKRYK ouers is. So, ons het nie net ten duurste skoolgeld betaal nie maar ook nog steeds belasting betaal, wat gegaan het vir die regime se staatskole, waarvoor ons niks gekry het nie. Ons was geslaan met ‘n ‘double whammie’, as ons nou wil praat oor geld. Ons het ook baie meer as R1 000 ‘n maand betaal. Meer as dubbel daardie bedrag per kind. Nee kyk, vir my en my vrou was dit Die Wet van Transvaal. Dinges en betaal! Dit herinner my aan ‘n skryfstuk van Adriaan Snyman wat ek in 1993/4 gelees het oor hoe ons nog deur ons ore gaan betaal om ons kinders weg te hou van die barbare. Wel, dit het toe sommer net na die JA-wen waar geword. Ek wonder hoeveel ouers is besig om hulle pensioengeld op te gebruik om hulle kinders weg te hou van die barbaarse hordes? Gaan die ouers nie ook op pensioendag in ‘n ARM BOER KAMP intrek nie?

  Ek moet sê dat ek nie bewus was van Annelize Snyman se opmerking “dat daar geen ‘standaard’ kwalifikasies in hierdie skole geld nie”. Maar ek sal haar goed glo. Die Afrikane hou mos uit beginsel nie van standaarde nie en gebruik die geen-standaarde teen ons. Die geldmaakstorie, die glo ek ook wel, alhoewel nie almal nie. Ek dink dat dit juis skole soos Curro, wat laatkommers in die privaatskool bedryf is, wat dit sien as ‘n melkkoei. Gaan kyk maar aan wie behoort Curro … Die vroeë privaatskole glo ek, sal ook weldra ontaard in geldmaakmasjiene.

 52. En die ding van “waar hulle die sogenaamde onderwysers uitkrap”, ja in sommige gevalle het ons ook maar sterk gewonder … Die basiese aanleer van skryf was onder andere ‘n probleem. Dit nou in ‘n privaatskool! Maar die onderwysers was almal gekwalifiseerdes. Ek dink party van die onderwysers ‘scheme’ hulle in die skole in want hulle is van dieselfde ‘scheme’ stoffasie as die stigters van die skole. Alhoewel gekwalifiseerd, is party nogtans van swak onderwysgehalte. ‘n Kwessie van baantjies vir boeties en sussies? ‘Organise’ joppies vir hulle tjommies? Of dalk ander gunsies?

  Ja, “Privaatskole is die antwoord”, maar nie soos dit nou bedryf word nie. In elk geval, die Gratis Bouers/Geldmag het die hef in die hand en die privaatskole gaan nie verbeter nie. Ons wat dit kan bekostig, gaan aan dit blootgestel wees totdat ons almal, alles verloor het, en dan gaan ons, ons kinders weer in die veld uit Die Bybel leer lees en skryf, op ‘n stuk leiklip. Leer tel? Sal maar met klippe leer tel.

  Dink (en doen) ook aan ons mede Boermense wat dit nie kan bekostig om hulle kinders by privaatskole in te skryf nie.

 53. Skaars ‘n dag na daar gevra is dat ons almal Maandag landwyd swart sal dra vir ons Boere wat in plaasmoorde vermoor word, word dié inisiatief toe in ons omgewing gekaap. Ons moet onderneem om swart te dra vir die toekomstige moordenaars van ons mense omdat ons “omgee vir alle rasse en alle gelowe”.

  Direkte aanhaling van byeekoms organiseerder:

  “Ek dra swart vir die kind wat ‘n man word wat moor.
  Maandag dra ek swart want ek gee om vir alle rasse, gelowe …”

  Nee mense dit kan nie. Ek sal nie swart dra vir die toekomstige moordenaars van ons volksgenote of vir enige ander geloof se god as ons Vader YHWH nie, maar weet dat ons wat wegbly van die protesoptrede ons Boere Maandag sal onthou.

  Aan die man wat die video gemaak het en gevra het dat ons Maandag swart sal dra in sigbare solidariteit met ons Boere, jammer ons kan nie maar het jou boodskap gehoor.

  https://m.facebook.com/groups/371185281350?view=permalink&id=10155564921001351

 54. Effens van die onderwerp af. – Die regime se Departement van Omgewingsake het op 11 Oktober 2017 ‘n magtiging uitgereik vir ‘n tweede kernkrag-aanleg by Koeberg, 28 km noord van Kaapstad se stadskern. Die magtiging maak ook voorsiening vir die bou van fasiliteite of infrastruktuur, insluitend geassosieërde strukture of infrastruktuur vir die wegdoening van kern-brandstowwe, radio-aktiewe produkte en afval.

  Die bogenoemde beplande kernkrag-aanleg saam met die gepaardgaande wegdoenings-aanleg gaan dalk die ding doen. Of sal dit die bestaande kernkrag-aanleg wees, nog voordat ‘n sooi gespit is vir die nuwe kernkrag/wegdoenings –aanlegte?

  Kaboem!berg moet voortdurend in die oog gehou word want eienaardige dinge kan ter eniger tyd gebeur … Soos skroewe wat dalk mag rondlê en so aan …
  https://koebergalert.org/2017/10/27/koeberg-authorised-to-be-cape-towns-permanent-radioactive-waste-dump/

 55. Môre skop die JA-mentaliteit weer in. Hier in azanië. In hoogste rat in. Die JA-skape dra swart hemde op die satansdag van ‘Cabbage Night/’Devil’s Eye’, die dag voor satans se halloween.

  Die laaste kans wat die witmense in Suid-Afrika gehad het om iets te doen, het hulle weggeJA in 1992. Nou wil die JA-stemmers en die wat daarna grootgeword het met die JA-mentaliteit, ‘march’, kommunistiese ‘rooi oktobers, satans-halloween ‘swart hemde dae’ en derglike hou’/hê.

  Hulle wil ook egbrekers soos Soen-Net en Stieeff hêas hulle leiers en helde en hang aan die lippe van die vals priester van Greytown wat wil hê hulle moet verbaster. Iemand sê nou die dag, dat die Mighty-Men-Mafia beheer blykbaar een van die plaaslike skole daarsô.

  Ja, sit maar en kyk vir die JA-geblêr in hulle massale maai in. In hulle swart duiwels gat in, ‘march’ hulle. Die massas.

  Soos die petroljoggie een koue oggend vroeg, by Memel in die ‘Vry’staat vir my gesê het oor ‘n paar papdronkes wat daar digby rinkink, “Meneer, hulle wil nie luister nie …!” Moet sê, ek kon nie help om te lag nie …

 56. Maandagmorgen 23-10-2017 kregen wij huiszoeking van een 22 tal mensen waaronder twaalf gewapende politiemensen. Dit vanwege de website die ik beheer: http://www.stop-rassenvermenging.nl Hierop zouden racistische uitspraken staan. Ze hebben ons hele huis doorzocht, computers meegenomen en de recorder van de camera’s. Mijn vader werd meegenomen voor verhoor. Zelf was ik niet thuis. Ik moet mij deze week gaan melden voor een verhoor bij de politie.
  Nederland is geen vrij land meer, maar wordt steeds meer een politie-staat. Vrije-meningsuiting is zeer beperkt geworden. Internet wordt steeds meer aan banden gelegd. Ook in Duitsland is dit verschrikkelijk. Homo’s en de sprinkhanen plaag die Europa overspoelt, krijgen alle vrijheid.
  Ook de christelijke kerken doen niets tegen rassenvermenging, integendeel, de kerkdeuren worden wijd open gezet voor iedereen. Liefde, liefde dat is wat er gepreekt wordt, liefde voor allemaal. Liefde voor de joden en zending voor de vreemdelingen. Die kerkleiders zijn verleiders geworden en het volk slaapt. Steekdorings regeer ons land en staan op de preekstoel.

  Luister naar hier die preek van Willie Smith over Steekdorings wat regeer:
  https://www.youtube.com/watch?v=Zk2hsqj1a4w&index=7&list=PLQp-EU7jR7MIGKJkdWd6IrpFu3gqj4cFi&t=3064s

 57. Pieter
  As jy wit is, is dit al klaar ‘n oortreding. As jy wit wil bly is dit ‘n groter oortreding. Hierdie ‘aanslag’ (onthou julle die ‘totale aanslag’?) is besig om in felheid toe te neem.

  Daar het jy en jou vader dit nou eerstehands ervaar. Dit is ons almal se voorland. Vervolging, verdelging. Ons sal Geestelik sterk moet word om dit te weerstaan en om deur dit te kom.

  Ek sit en kyk hoe die pro-Spanje Kataloniërs in Barcelona bymekaar kom. Een dame sê sy wil in Europa wees. Maar sy is in Europa! Wat sy nie verstaan nie is dat sy deur Brussels regeer word. Wat gaan aan met haar? Sy is mos in Europa! Hoekom wil sy deur Brussels regeer word? Gebreinspoel …
  Wat sy eintlik nie weet nie is dat sy vanuit Rome regeer word en dat sy met haar stiksienigheid die Jesuïete Orde se Superiëur-Generaal (Swart Pous)absolute beheer oor haarself gee. Hy beheer Brussels, haar koning en haar ‘geliefde’ Madrid. Hy sal nie toelaat dat Katalonië onafhanklik word nie en sy sterk hom in sy kwaad.

 58. Pieter, so is my en jou volksgenote ook. Op groot skaal sterk hulle die bose in sy kwaad. Byvoorbeeld hier in Suid-Afrika sit hulle Satermiddag by DHL Nuweland en dien die rugby-afgod en vandag dra hulle swart op die dag voor-duiwels-halloween dag. Dieselfde dommofskape wat die rugby-afgod dien kan nie verstaan hoekom ons uitgemoor word nie. Vandag sy swart hemp teen moorde op die dag van ‘Devil’s Eye’ nag, en volgende Saterdag weer die sport-afgod.

  Blind, doof … Gebreinspoel. Vyf en twintig jaar na die laaste JA-stem … En hulle weet nog nie … Mag ‘n mens opgee? Ek gaan bly sommer daar in die bos by Dirk Albers en word sommer ‘bossies’ ook.
  Ek merk die laaste paar jaar hoe Europa tot ‘n groot mate GOD-loos geword het. Omtrent alle Europëers waarmee ek in kontak kom is ateiste. Die res is meestal Katoliek en dan Protestant. ‘n Mens sou nog kon sê dat die ‘kerklikheid’ wat nog oor is ‘n goeie ding is. Nie so nie. Die Katolieke kerk is juis die grootste vyand van die Europëer en die Protestante is vinnig besig om weer onder die roksoom van die Katolieke hoer in te val. En die Swart Pous beheer die hele lot. Probeer dit nou vir die dommofskape verduidelik … ‘BLANK’, NIKS, ZOMBIE! Soos hulle hulself more gaan noem op die duiwelse halloweendag. Dit is koebaai Meraai!

  Groete

 59. Hier is weer so baie goeie kommentaar van ons lesers, dat dit te moeilik is om almal spesifiek te bedank. Maar wat my opval, is die aantal negatiewe ” duimpies ” wat hoegenaamd nie sin maak nie ? Ek het n boodskap vir hierdie persoon, of persone. Speel maar lekker meneer/mevrou, daar is so iets soos n Lewende Yahweh, wat alles sien, en REGVERDIGE straf/oordeel uitdeel. Elke belaglike duimpie van jou, is n ” spyker in jou eie doodskis ! “

  1. Dankie Dirk, verskeie persone het my al gekontak oor die negatiewe duimpies “wat nie sin maak nie”, soos jy sê. Hulle reken dis doelbewuste moedswilligheid van (soos iemand dit uitgedruk het, en ek vra byvoorbaat askies vir dié aanhaling) “‘n klomp semelkruis ANC-drolbekruipers!” Ons stop dus die duimpie-storie! Adriaan.

 60. Adriaan/Dirk,

  Ek wou reeds weer kommentaar lewer oor die ou duimpies wat sonder om te twyfel alles hier doelbewus negatief beïinvloed. Iemand is opsetlik daarop uit om alles te kelder.Te lafhartig en skaam om hule kommentaar by hul negatiewe houding te voeg.

 61. Deborah de Richter

  Die mense wat so negatief is oor die Boerevolk wat in hulle totale onkundigheid probeer om iets te doen…sit julle verder op julle banke..kyk tv..ek is bereid om saam met hierdie jonger geslag te stap..ek is bereid om hulle te rig en hulle te leer..hulle smeek om kennis..hulle wil graag hullle lewens red..Vader gaan 47 000 van hulle uit red..met of sonder julle samewerking….hierdie artikels wat ek so geskryf het..en hier kom vertel het van..die tye wat ek hier gewaarsku het 28 Augustus is die afsny datum van die 1335 dae ..ons het die eind tyd betree dws ook uhuru en nebiru se koms..ek het vir julle nuus..die volk daar buite….daardie klomp “dom” boere wat nie van beter weet nie..hulle lees my artikels ..en hulle luister die voice notes..my epos loop oor en ek kan nie voor bly om weg te stuur..en hulle vra na nog kennis..kom ..Kom asb net uit julle groewe uit ..en Doen iets sinvol..HOU NET OP MET MOAN..

 62. Debora de Richter (1),
  Ek haal jou “droomvoorspellings” aan :
  “Volgende is belangrike drome..
  1. ek sien ‘n astroide tref die Rebekka straat begraafplaas hier in PTA..van die punt van impak af split die aarde oop na die ooste toe..
  2. die moot val groot sinkgate in en sluk die huise..hou dalk verband met bg..of dalk die groot aardbewing wat deur pta nog moet kom..
  3. ‘n dameskoshuis v tukkies in Hatfield stort inmekaar..
  4. baie baie binnekort sal daar ‘n belangrike nuusgebeure plaasvind in suid-afrika wat tot gevolg sal he dat blankes hulle rue draai op die konserwatiewe organisasie(s) wat hulle wil red uit uhuru..die volk sal die media propaganda glo..ook by my sal die geregsdienaars toesak..ek het ‘n dik file by NI..hulle sal verseker kom..
  5. Daar val ‘n astroide in die see..die tsunami spoel oor die kus..deel van die land breek af en dryf in die see.
  6. ek was in onse president se huis met die bloedige staatsgreep..
  7. ek droom eendag dit reen visse en viseiers..soveel dat ek dink ons moet dit probeer begrawe want dit gaan vreeslik vrot.”
  Jou “onvervulde” datums
  “Aan almal wat bekommerd is oor die toestand in die land wat moontlik jare kan voortduur..ek het goeie nuus. Die 1290 dae van Daniel 12 eindig 15 Julie 2017. Kort daarna sal ons ‘n staatsgreep he. Ek was self in die president se huis toe dit gebeur het. Kort daarna begin die volksmoord. Dit moet in die laaste 45 dae wees van Daniel 12. Dus vanaf 16 Julie tot 28 aug. My datum vir die nag van Jhb is 7 Aug. Dis ‘n volmaan en ook maansverduistering. Daarna vlug die volk velde vlaktes en berge toe. Ons gaan kampe toe se die Bybel. Teen 28 Aug kom die eerste groot Astroides in. Dit het ek twee maal gedroom laas jaar. Ons is oor die hond se stert. Vasbyt.”

 63. Debora de Richter (2),
  Jou nuustste soos volg:
  “Die mense wat so negatief is oor die Boerevolk wat in hulle totale onkundigheid probeer om iets te doen…sit julle verder op julle banke..kyk tv..ek is bereid om saam met hierdie jonger geslag te stap..ek is bereid om hulle te rig en hulle te leer..hulle smeek om kennis..hulle wil graag hullle lewens red..Vader gaan 47 000 van hulle uit red..met of sonder julle samewerking….hierdie artikels wat ek so geskryf het..en hier kom vertel het van..die tye wat ek hier gewaarsku het 28 Augustus is die afsny datum van die 1335 dae ..ons het die eind tyd betree dws ook uhuru en nebiru se koms..ek het vir julle nuus..die volk daar buite….daardie klomp “dom” boere wat nie van beter weet nie..hulle lees my artikels ..en hulle luister die voice notes..my epos loop oor en ek kan nie voor bly om weg te stuur..en hulle vra na nog kennis..kom ..Kom asb net uit julle groewe uit ..en Doen iets sinvol..HOU NET OP MET MOAN”
  Aangesien jy as ‘selfaangestelde profeet” kwansuis deur jou “DROME” al die “dinge” weet m.a.w. eerstehandse inligting het sowel as “spesiale kommunikasie” met ons Vader met betrekking tot dae, datums tye en plekke van gebeure. Kan ky jy dalk die volgende ook beantwoord?
  1. Die 47,000 wat ons Vader Sê Hy gaan uitred – Hulle moet spesiaal wees of hoe? Het jy dalk die rede vir hul uitverkiesing en dalk moontlik ook hulle name en waar woon hulle tans? Jy sê – “met of sonder ons samewerking: gaan Vader dit doen, “ – m.a.w. die res van die volk (sowat 4,5 tot 5.0 miljoen) het in elkgeval geen kans nie – waarom sou hulle dan nog ‘n poging aanwend om hulself tot die Vader te keer, as hulle dalk reeds nie in tel is nie?
  My opinie omtrent al jou gewaagde drome en voorspellings is dat dit nou te vêr gegaan het. Dit raak nou belagl

 64. Debora de Richter (3),
  Let tog op na wat YAHWEH ons Vader sê in die verband : Met betrekking tot andere wat in Sy NAAM spreek verklaar Yahweh soos volg ; – Jer 23: 25-31 – Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my NAAM vals profeteer met die woorde: EK HET GEDROOM, EK HET GEDROOM ! HOE LANK NOG?
  Jer 14:14 – En YAHWEH vir my gesê: Die profete profeteer vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie; hulle profeteer vir julle ’n leuengesig en nietige waarsêery en bedrieëry van hulle hart.

Comments are closed.