BLOG

Aanbid saans voorvadergeeste (Deel II)

In Deel I (Bedags preek hulle Jesus)  is hoofsaaklik gekyk na die fisiese verskille tussen die wit en swart ras. Op geestelike vlak is daar egter veel groter verskille. Ons het reeds gesien dat die fisies ongelyksoortigheid so groot is dat slegs één ras na die beeld van Jahweh geskape kon wees.In Maleagi 2:15 staan daar dat Elohim ’n geslag van sy eie wou hê, en dwarsdeur die Bybel lees ons van sy groot liefde vir hierdie Israel-geslag van Hom. In Hand. 17:29 bevestig Paulus dat Israel Elohim se geslag is (m.a.w. uit Hom gebore is).

Paulus kon onmoontlik hierdie woorde tot die Jode gerig het, want hulle het nie net die Messias vervolg en uiteindelik vermoor nie, maar wou Paulus en die dissipels ook doodmaak. Die Jode maak in Hand. 13:45 geen geheim daarvan dat hulle met die Evangelie niks te doen wil hê nie: “Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is”.

Maar op sy beurt het die Messias ook geen geheim gemaak van wat Hy van die Sadduseërs, Fariseërs en Jode dink nie. Net soos Johannes die Doper het Hy hulle by verskeie geleenthede uitgeskel as “slange en addergeslag”. Hierteenoor sê Elohim in Jes. 43:21 nie net dat Hy vir Hom ‘n aparte volk “geformeer” het nie, maar ook dat hulle sy “lof (Evangelie) sal verkondig” (In die 2 000 jaar sedert die Messias se geboorte en kruisiging het die Jode nog nooit sy lof (Evangelie) verkondig óf ’n Bybel gedruk en versprei nie!)

Met Israel se aankoms in Kanaän het Hy genadeloos ál die ander nasies voor hulle uitgedrywe. Toe gee Hy aan Israel bevel om hierdie ander volke uit te roei, geen ooreenkomste met hulle te sluit nie, hulle afgodstempels en bidplekke te verwoes, en nooit, maar nooit, met hulle mag verbaster nie: “Want jy (Israel) is ‘n volk heilig aan Jahweh jou Elohim; jou het Jahweh jou Elohim uitvberkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

As die Jode dan sy uitverkore geslag of eiendomsvolk is, hoe regverdig die Messias die verdoemende oordeel wat Hy in Joh. 8:21-42 oor hulle uitspreek? “Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie … Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie … As Elohim julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit Elohim uitgegaan en gekom. (Hy gee dus te kenne dat hulle nie deur Elohim geskape is nie) (want)  … Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie”.

Met hierdie woorde vertel Hy die Jode presies wié en wát hulle en hulle vader is.

Die vraag is nou: Sal ’n “liefdevolle Jesus” só teen sy “uitverkore volk” uitvaar? En dan ook nog sê hulle sal Jahweh se Koninkryk nooit sien nie? Hy spreek nie net ’n oordeel oor hulle uit nie, maar dis duidelik dat Hy hulle ook haat en verag.

Joh. 2:22 openbaar die Jode as die Antichris: “Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën”.

Van al die volke op die aarde, is dit juis die Jode wat “ontken dat  Jesus die Christus is”. Selfs die Moslems beskou Hom as ‘n profeet.

Tog volhard die kerk daarmee dat die Jode God se uitverkore volk is. Die kerk se Jesus staan dus lynreg teenoor die Messias van die Skrif.

Verder sien ons dat Elohim se “beelddraers” oor talle Goddelike eienskappe en talente beskik, en dat Hy ook net aan hulle sy wette en verordeninge gegee het.

Wat baie mense egter uit die oog verloor wanneer hulle die wette van ou-Israel en die Nuwe Testament bestudeer, is dat die Almagtige self sy eie verordeninge en wette nakom wat Hy ingestel het. As Hy dit nie doen nie, kan Hy mos nie oordele uitspreek oor sy volk vir hulle ooretredinge nie.

Die verbond tussen Israel en Elohim is sentraal tot die hele verlossingsboodskap. Dit is veral deur die ou profete beskou as ‘n tipe huweliksverbond en dus ondergeskik aan die toepaslike wette soos in Deuteronomium uiteengesit. In  Deut 25:1-4 lees ons dat as ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as hy iets skandeliks aan haar ontdek, en haar ‘n skeibrief gee en haar uit sy huis wegstuur, en sy trou met ‘n ander man, en daardie man van haar skei óf te sterwe kom, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem nie, – sy is onrein en dis ‘n gruwel voor die aangesig van die Jahweh”.

Na die dood van koning Salomo rondom 928 v.M. het sy koninkryk verdeel in die Noordryk (Huis van Israel) met Samaria as hoofstad en die suidelike ryk (die Huis van Judah) met hulle hoofstad Jerusalem. Die Noordelike Huis is eerste in ballingskap weggevoer deur die Assiriërs rondom 721 en dit is aan hierdie deel van die volk wat die profeet Jesaja 50:1 die volgende skryf:

“So sê Jahweh: Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee Ek haar verstoot het? Kyk, weens jul ongeregtighede is julle verkoop, en weens jul oortredinge is julle moeder verstoot”.

Ongeveer ‘n 150 jaar later in 587 v.M. het die Babiloniërs onder Nebukadnesar die suidelike ryk van Judah ingeval, die Tempel verwoes en die volk ook in ballingskap weggevoer. In Jesaja 3:8 lees ons dat Jahweh aan Israel ‘n skeibrief gegee het weens haar owerspel, en dat haar suster, Juda, net so ontrou was en self gaan hoereer het…

‘n Interessante vraagstuk steek hier kop uit:  As Israel die enigste volk was wat onder die wette en verordeninge van Jahweh gestaan het, was hulle ook die enigste wat dit kon oortree. ‘n Mens kan tog nie iemand veroordeel oor ’n wet of reël waarvan hy geen kennis dra nie? Dis hoekom Hy nie die heidense volke gestraf het nie, hulle het nooit die wet ontvang nie.

Rom 4:15: “Want die wet werk toorn; maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie.”

Die skeibrief wat Jahweh aan die Huis van Israel gegee het, het gemaak dat sy nooit weer sou kon trou, solank as wat Hy leef nie. Daarom moes Hy aarde toe kom en sterf. Met sy dood en opstanding is sy volk vrygemaak van die huwelikswet, en kon sy weer haar verbond met Hom hernu (met Hom in die huwelik tree). Romeine 7:1-3 lees:

1) “…ek spreek met mense wat die wet ken dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe… 2) Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. 3) Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ’n egbreekster is as sy ’n ander man s’n word nie”.

Haar sondes, voor die Messias se dood en opstanding, het haar aan die wet vasgebind. Slegs ‘n naasbestaande, ‘n bloedverwant kon die verlossing bring. Weereens kom die Almagtige noukeurig die wette na wat Hy self ingestel het:

Mat 1:21 – “…en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jashua noem, want dit is Hy wat sy volk (nie die ganse wêreld nie) van hulle sondes sal verlos.”

Luk 1:68  – “Geloofd sy Jahweh, die Elohim van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het…”

Sonder die oorwinning oor die dood was sy volk verlore. Maar hierdie groot openbaring maak ook iets anders bekend: Dat verlossing SLEGS vir Israel was. Geen ander volk was onder die wet geplaas nie, en geen ander volk het dus nodig gehad om verantwoording te doen vir sy afgodediens (“hoerery”) nie. Inteendeel, as ons na die Ou-Testament kyk, was dit hierdie volke geoorloof om hulle afgode te dien. Maar Israel is keer op keer gestraf wanneer hy voor die heidense gode gebuig het, met ander volke vermeng of verbonde met hulle gesluit het.

By drie geleenthede gee die Messias self te kenne dat sy Vader Hom net gestuur het om Israel te verlos: Mat. 15:24: “Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”.  En in Mat 10:5: “Jashua het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ’n stad van die Samaritane nie…”  En nadat Hy uit die dood opgestaan het, verskyn Hy aan sy dissipels waar hulle uit vrees vir die Jode weggekruip het, en Hy gee aan hulle een van sy laaste opdragte: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”. Hoe die Vader Hom gestuur het, sien ons in Mat. 15:24 hierbo.  (Nou ontstaan die vraag: As die Jode dan (volgens die kerk) sy uitverkore volk is, waarom sou sy “uitverkore” dissipels uit “vrees” vir hulle (medebroeders) weggekruip het?

Die heidense volke was ook nie Israel se “naaste” nie. Lev. 19:16-17 stel dit duidelik: “Jy mag nie as ’n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is Jahweh. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie”.  (Hier sien ons dat volksgenoot, broer en naaste sinonieme is). Die King James stel dit nog duideliker: “…thou shalt love thy neighbour as thyself”.  Israel het hierdie gebod in die woestyn gekry, waar hulle afgesonderd van ander volke gebly het. ’n Israeliet se naaste/neighbor  kon dus net ’n ánder Israeliet wees!

As “dieselfde” beeld en gees van Jahweh in ons en die swarte was (soos wat die kerk beweer), verklaar dan die volgende:

Op RADIO PRETORIA is daar op 2 Desember 2002 ‘n gesprek uitgesaai op die program, Landboukorrels, wat die totale Christendom tot in sy diepste fondamente geskud het.

Die gesprek het plaasgevind tussen Martin Jansen, omroeper, en dr Philip du Toit, regsgeleerde en voorsitter van die Landbouwerkgewersorganisasie.

Ongelukkig kan ek hier net enkele van die vernaamste punte uitlig.
1) ‘n Blanke Jesus Christus kan NOOIT die Verlosser en Saligmaker van ‘n swartman wees nie!
2) In die swartman se taal word ‘n blanke geklassifiseer as ‘n “ding”.
3) Jesus Christus word deur die swarte beskou as slegs ‘n enkele voorvadergees — een van die baie waarin hy glo. Die witmens is vir hom ‘n mlungu, dit beteken “opdrifsel” in sy taal.
4) Die swartes beskou ons hoegenaamd nie as mense nie. Hulle beskou ons as “dinge”. En vra: Hoe kan jy ‘n “ding” liefhê. Die woord “liefde” bestaan ook glad nie in sy taal nie. As hy vir ‘n vrou wil sê “ek het jou lief”, sê hy “ek lus jou”. Seks is al “liefde” wat hy ken!

Kom ons kyk nou wat ons eie swart Christene hieroor te sê het:

Op 10 Augustus 1994 verskyn ‘n berig in Beeld i.v.m. die eerste internasionale konferensie oor die Christendom wat by die Telkom-kollege op Olifantshoek gehou is. Een van die sprekers was Nokuzalo Mndende, dosent aan die Universiteit van Kaapstad se departement van Godsdienstige studies. In haar lesing (op die tweede dag van die konferensie) het sy o.m. die volgende gesê: “Swartmense is miskien in naam Christene, maar nie in die praktyk nie. Suid-Afrika is nie ‘n Christelike land nie. Mense gaan Sondae kerk toe, maar neem Saterdae aan voorvadergeesaanbidding deel.

“Die Christendom is iets wat die swartmense aangeleer het. Tradisionele gelowe (voorvadergeesaanbidding) is iets waarmee hulle gebore is en waarvolgens hulle leef”.

Haar opmerkings het ‘n beroering onder die afgevaardigdes van die grootste hoofstroom kerke veroorsaak. Sy het verder gesê dat selfs swart predikers van baie hoofstroomkerke preek in die dag oor die Christendom en neem in die aand aan tradisionele rituele soos voorvadergeesaanbidding deel.

“Swart Suid-Afrikaners neem aan die een of ander tradisionele geloofsgebruik deel. Waarom vereer ons die voorvadergeeste?” vra sy en beantwoord dan self die vraag: “Daar moet iets goed daaraan wees!” (En dit pla niemand nie, veral nie die kerk nie, want nou kan ons mos saam vir God en afgod bid!)

Mndende het haar toespraak afgesluit met hierdie verdoemende uitspraak: “Hoewel sendelinge geprobeer het om swartmense te verander om Christene te wees, het hulle gefaal!”

In sy toespraak op die eerste dag van die konferensie het eerwaarde Desmond Tutu die Afrikaanse kerke afgeransel: “Die siening van sendelinge dat alles in Afrika heidens was, is jammer. Hulle het die swartmense se manier van aanbidding heeltemal verwerp. Swartemense moet hulle verlore erfenis herwin … Die manier waarop swartmense hul voorvadergeeste vereer het, moes deur sendelinge gebruik word as ’n skakel tot die Europese kerke se heiliges. Die sendelinge het swartmense egter skuldig laat voel oor dié gebruik…”

Tutu het al gedurende die derde sitting van Kodesa III in Junie 1992 aan ‘n NG Kerk in Kemptonpark sy standpunt hieroor gehuldig. Met die aanvang van ‘n oggenddiens het hy gesê: “Ek het gisteraand saam met my mense ons voorvadergeeste aanbid, vanoggend aanbid ek saam met julle julle Jesus; en wie sal vir my sê dis verkeerd?”

Die gemeente het hom tjoepstil aangehoor, maar na afloop van die diens eerbiedig opgestaan en hom toegesing: “Laat Heer u seën op hom daal…”

In sy boek, Die vuur brand nader (NBP, 1964), beskryf Guy van Eeden, sy ondervinding met swartes se benadering tot die witman. “Die naturel se gesindheid teenoor liberaalgesinde blankes (sendelinge ingesluit), is dié van agterdog, en ons hou glad nie van blankes wat ons wil omhels nie. Ons gebruik so ‘n persoon, veral teen ander blankes. Maar sodra hy aan sy doel beantwoord het, word hy gou vergeet — en opsygeskuif. Hy is nie ‘n man vir wie ons werklik ontsag (of respek) het nie.”

Sowat ‘n jaar nadat die revolusie in die Belgiese Kongo uitgebreek het (1961), het terroriste tydens een van hulle donkermaan-aanvalle (ook bekend as (Die Nag van die Swartuil), met die steun ‘n swart ouderling, Masamba Kalagho, en sy diakens die sendfingstasie bestorm. Hulle het die hospitaal en skool afgebrand; pater Levevre en die sendeling-dokter aan ’n boom vasgebind, al vyf blanke nonne verkrag en met skerp stokke doodgesteek (een het oorleef en later die gru-tonele wat daarna plaasgevind het, in die hospitaal oorvertel).

Toe Masamba Kalagho uiteindelik met ’n mes voor pater Levevre gaan staan, vra dié hom: “Hoekom wil jy ons doodmaak? Ek het jou dan self na Christus gelei, jou gedoop, en al die jare het jy Hom getrou gedien….”

Sy antwoord was: “Ek haat julle Jesus, en as die Jode Hom nie gekruisig het nie, het ék Hom self doodgemaak!”

Hierna het hy die pater en geneesheer se kele afgesny.

In Rhodesië (1976) is die einste Kalagho as leier van ‘n terroristebende deur Rhodesiese magte gevang. In die jeep op pad na die basis het Kalagho uitdagend sy woorde aan pater Levevre teenoor ‘n jong luitenant herhaal, en sonder om te aarsel, het die luitenant hom op die plek doodgeskiet.

Ten slotte: 17 jaar lank al word daar by sangoma, voorvadergees, Mohammad en Jesus van die kerk aangeklop om vrede, veiligheid en versoening vir hierdie bloedbevlekte land op te vorder, maar van hulle kant was daar nog nie eens ‘n “Amen” nie!  Moontlik is hulle nog net nie ingelig dat die ware Merssias met sy Vertrek net tweededrag, vyandskap, die swaard en die Folterpaal agtergelaat het nie. Al wat hulle weet, is dat die Waarheid en Leuen nou intussen versmelt het tot ‘n nuwe geloof (ons is almal één). En dié wat op die kerkbanke agtergebly het, het dadelik ‘n menigte leraars versamel om hulle in die oor te streel met hierdie “ander” Jesus se “ander” evangelie. Meegevoer deur die boodskap, weet hulle niks van die 35 000 volksgenote wat hul swart broers sedert Mandela se Victor-Versterdag geslag het nie. Al waarvan hulle seker is, is dat wit rassistiese honde in dieselfde tyd 8 van hulle geliefde swart broers se kosbare lewes geneem het.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
87 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Johan

Dankie Oom Adriaan!
Ons ken die waarheid en dit maak ons vry!
Ons moet ook onthou dat sommige onder ons eie volksgenote ,nie die waarheid wil ken nie! Hulle is geestelik blind! Ons kan net se dankie Vader dat ons geestes Oe oop is!
Ons moet nie meer ons tyd en energie vermors op onnodighede nie!
Ek het lank geworstel oor wat is reg en verkeerd,ek soek al jare die waarheid
en vandag is my siel vry!
Amen!
Nogmaals dankie Oom Adriaan.

Chris Schlebusch

Adriaan, baie dankie, ek glo vas dat ons ou Volkie besig is om tot ander insigte te kom en dat dit net ‘n kwesie van tyd is voordat daar ‘n leier sal opstaan en die Boerevolk tot orde sal roep
Groetnis

Danie Marais

Dankie Adriaan vir ‘n voortreflike uiteensetting. net jammer dat baie mede volksgenote nie soos ons dit kan of wil sien nie. Ons sal maar ‘n klein groepie wees en soos Chris sê wag ons op leier tussen ons boere soos Siener voorspel het.
Groete.

Eva

Dankie Adriaan vir ‘n baie insiggewende artikel, en ek beaam ook wat alreeds hier bo gesê is.

So ‘n tydjie gelede praat ek oor die naaste met my suster. Ek vra haar wie haar naaste is. Haar antwoord: Die mense wat saam met my in die kerk (NG) is.

Natuurlik erg geskok vra ek haar of ek dan nie haar naaste is nie, en wat van Ma?

Nee sê sy net die mense wat saam met haar in die kerk is is haar naaste.

My hart is stukkend dat my volk al so ver meegesleur is deur die leuen.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Môre Oom Adriaan en Almal hier op die BLOG

Ek wil ook net dankie sê vir die gedeelte, maar hel ons moet eintlik die Kerke begin afbreek sodat die opregte wittes weer moet begin met Huis Godsdiens (Soos met die Voortrekkers en Ou-Isra-EL, daar was nie drie susters kerke of happie klêppies in die trek nie, nie in een van hulle nie, geen leraars of Ds of Predikante of Pastore nie) want ñ Huis sonder YHWH is ñ Huis sonder dak, vensters en deure.

Hoeveel maal het my Moeder nie vir ons (ek en my Broers) uit die skrif gelees as my vader op bou konstruksie werk, weg van die huis was nie, en sy het jou gevra na die tyd oor die skrif. Hel ou maat as jy nie geluister het nie, my pa het altyd die laaste sê gehad.

Ons het Engelse as bure langs ons gehad, mooi dogters maar dit was geheel en al verbode om met hulle later te kon meng/vriende wees, net vir die eenvoudige rede dat hulle my mense (BoerVolk) vermoor het, in die Anglo-Boere Oorlog, van my Famielie is ook dood.

My pa het dit niks gelaaik nie en is nou nog vol van die Engelse (maar hy en my moeder is baie kerk vas en ook my broers dit maak my geweldig bekommerd)….So die Engelse sal nog op hulle moer ook kry vir al die leed wat hulle aan YHWH se Volk gedoen het en al die Geloofs hoerering wat hulle met kwanseise sending werk verrig het, ek dink hulle het sending werk gedoen om maar net verskoning te kon hê om onder die swart en Indiër nasies fisies te kon vermeng, want hulle geestelike velkleur het mos nou wit geword.

Hoeveel van die kerk wette kom nie van die Engelse Anglikaanse en Roomse Kerke uit nie.

Ek wil ook net Dankie sê aan Oom Adriaan vir alles wat jy doen en Mag YHWH jou Seën en versterk sodat jy behoubaar mag wees/bly teen al die aanvalle van die Mocke`s en Liberales.

Groete Pieter-Jan Van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek MY en As ek Omdraai Skiet MY)

Ant San

My siel het gesoek na antwoorde, my Bybel val uitmekaar soos ek gespartel en gesmeek het : “Vader skenk my genadiglik antwoorde, wys my die regte pad” Die antwoorde wat ek ontvang het het my laat wonder of ek met kettery besig was? Hoe kon dit wat deur my ouers en familie vir my geleer was so verkeerd wees? Liewe Eva, jy staan nie alleen as verwerpte deur jou familie nie. Daar is baie van ons wat ook skepties aangekyk word deur familie. Tog juig my hart, want ek het die wereld afgesterf en elke oomblik doen ek net wat Vader my beveel om te doen. Ek weet dat my geestelike oog geopen is en dat die wette en profete op my binneste geskryf is. Dankie Adriaan, hoe wonderlik is dit om bevestiging te ontvang dat ons nie alleen staan in ons denke en vertolking van die Woord nie.

Doreen Stassen

Ant San, jy het noudiedag ‘n woord gebruik wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie, nl “witboekers”. Sal jy asseblief vir my verduidelik wat dit beteken? Baie dankie!

Barry

Dankie Adriaan vir n baie interesante en insiggewende artikel. Goed uiteen gesit en maklik om te verstaan. Die Woord se “en die waarheid sal jou vrymaak”.

KleinVrystaat

Ek be-aam al die komentare hierdo. Dankie Adriaan, wens die hele land het dit gelees, maar dit is nie vir hulle gestem nie.
Die Skrif se: 1 uit n dorp, 2 uit n stad. Dit is Waarheid, dit wat die smal weg genoem word, is eintlik net n stippellyn, gemaak met Sy Voetspore, daar kan nie twee langs mekaar op loop nie.
Geseend is die wat kan se; ek ken Waarheid, en Wysheid, en Geregtidheid, ons Moeders.

Iets om oor te dink:
Lees 1 Kon 11:26-40 en 12:20. Vraag? wat het van die 12de stuk (Benjamin) geword???

Vrede

Jurwey

Vir die wat kan onthou, n hele ruk terug het ek gevra waarom die kampe, nou ons was voorheen in kampe gestop, dit kom weer! Hierdie kafaktore en die nuwe wereld orde gaan ons daarin stop, daarom word die swartes gebruik! Ek se nog dinge moet gedoen word om die wereld te wys ons is nie tevrede met omstandighede nie, lees gerus!

Secret UNITED NATIONS FEMA Detention Camp built at Kimberley South Africa

I have just received confirmation from friends that a camp has been built at Kimberly, which is identical to those in the USA. They had made a video which should be available in YouTube in the near future. They are distributing the DVD among Afrikaner circles.

This all ties into that website you mentioned in your previous letter. This also ties with that horrible shipment to Durban the enemy had made.

When dealing with enemy countries and conglomerates one must always bear in mind that they do not respect international boundaries or distances. Now this danger has materialized here. Once again we have (New World Order “PUPPET”) Mr. F. W. De Klerk and his very sick and corrupt National Party members for selling this country out and exposing us to such a great danger.

Pretoria should have broken all diplomatic relations with Washington back in 1966, when our beloved Prime Minister Verwoerd was assassinated by one of their (New World Order) hit-men. Instead, these very sick old men continue to cavort with the enemy, and thus we had Vorster who sacrificed Rhodesia, Botha who sacrificed Namibia, and then De Klerk who handed this country over to the (New World Order) destroyer.

At this stage may God help us.

Doreen Stassen

JURWEY, ek kan net bevestig dat ek ‘n tyd gelede by vriende in Kimberley gekuier het, ook Yisraeliete, en het hulle my hierdie een kamp gaan wys.
Dit is dus nie hoorse nie, maar ek het dit self gesien. Groete vir jou.

Ant San

Kimberley baie naby Jan Kempdorp. Onthou!

Jurwey

Dit is so toepaslik soos oom Adriaan noem, bedags Jesus, dit laat my dink aan my oorlede Pa, hy het altyd genoem dat bedags dra hulle n das maar snags mors hulle langs die kospotte! Bedags wil moet hulle die omgekoopte liberale be-indruk terwyl hulle snags na hulle voorvaders terugkeer.

Ja Ant San langs mekaar, daar word snaakse dinge beplan, wat het oom Siener ivm die aminusie depot genoem, dit is mos ook daar!

Ant San

Kaboom! Koue naweek oppad, Skole lang naweek. Bly veilig almal, bly Glo en Vertrou. Ons Skepper is in beheer!

Eva

Jurwey,

Toe ek die eerste keer hierdie ontsaglike “tronk” in Kimberley sien, was my eerste indrukke dat dit ‘n Fema kamp is, maar die Kimberliete verseker my dat dit ‘n tronk is, wat op die oomblik stampvol is. Ook het hierdie tronk die ontsaglikste erf wat etlike hektare beslaan. Net die omheining van die erf met pallisade alleen het etlike miljoene gekos. Net soos die Fema kampe, is daar ook ‘n dubbele omheining direk om die tronk, en ge-elektrifiseer.

Jy moet dus eers oor die pallisade kom, etlike honderd meter loop voor jy by die ge-elektrifiseerde heining kom.

My swaer was al daarbinne, (ivm telefone) en hy vertel dat daar nie ‘n manier is dat ‘n mens uit hierdie tronk kan ontsnap nie. Die sekuriteit is fenominaal. Dit is deur op deur op deur wat elektronies beheer word. Geen sleutels. Hy sê die plek is ontsaglik groot, hoewel dit nie so van die pad af lyk nie.

Ek is so bly dat jy my vermoede bevestig het dat dit voorwaar ‘n Fema kamp is.

Eva

Ant San,

Ja dit is wonderlik om die Waarheid te ken. Somtyds, en net somtyds, vang die alleenheid ‘n mens, maar die krag en nabyheid van die Ruach ha Qodesh dra ‘n mens deur die stryd en tye van eensaamheid.

Ek het vir die grootste deel van my lewe geworstel met die Woord en wat die kerk sê. Twee verskillende dinge. Ek was verneder en minderwaardig laat voel voor my maats omdat ek die ds. aangevat het, soveel so dat ek naderhand geglo het ek is ‘n rebel – wat ek eintlik was, en ‘n minderwaardigheidskompleks daaroor gehad het. Dank my hemelse Vader dat ek al die jare reg was.

Ook dankie vir die internet wat ons laat sien het dat daar duisende ander mense reg oor die wêreld is wat soos ons gevoel het. Toe kon ons uitbreek uit die kettings van die kerk, en JHWH dien soos ons in Sy Woord lees, en nie meer gebonde was aan die kerk nie.

Die wonderlikste is dat ek weet ons aabid ‘n lewende Elohim, Skepper van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van Sy hande nie, en trou is tot in ewigheid. Wat met my, sondige skepsel van Hom, kommunikeer en my leer. Al die geld in die wêreld kan nie een gesprek met Hom koop nie. Wat meer wil ‘n mens van die lewe hê?

HalleluJah!!!!!!

Marlene

Ek het oor die afgelope paar dae al die verskillende sienings oor geloofskwessies gelees en wil graag weet wat die siening is omtrent die mense wat nie deel vorm van God se uitverkore volk nie. Gaan hulle hel toe, of het hulle nie ‘n siel nie? Van ons boerevolk is met engelse mans of vroue getroud, of dalk met ‘n Jood? Wat word van hierdie mense en hul kinders? My soektog na die waarheid dwing my om hierdie vrae te vra, ek vra dit nie met ‘n verwyt nie, maar omdat ek werklik graag wil weet.

Groete

Eva

Doreen,

Ek het die woord “Witboekers” gebruik op die JB draad.

“Witboekers” is ‘n benaming wat ons aan die mense gegee het wat die “Witboek”
aanhang. Dit is ‘n boek wat dieselfde dogma bevat as wat JB in haar Paraclete geskryf het. Oor die moeder god. Die boek se Engelse naam is: “The book of El Daoud” die outeur is net “the Pen”, wat die Afrikaanse naam gekry het van “Witboek”. El beteken God en gevolglik moet die boek se naam eintlik geheet het: “Die boek van god Daoud”

Dr Lets Pretorius se kinders het die boek in die tronk gekry, en so het die gemors versprei.

Die Witboekers beweer dat Yahweh ‘n ondergeskikte God is aan die Hoof God en net ‘n god vir die Israeliete is. Verder verkondig hulle ook dat die kalf wat Aaron vir die Israeliete gemaak het terwyl Moses op die berg was, se naam Yahweh is. Verder glo hulle dat daar ook ‘n gesin in die hemel is nl, ‘n vader god, ‘n moeder god en ‘n kind god. Soos JB ook geglo het.

Verder val hierdie Witboekers die Skrif of dan Bybel as ‘n geheel aan met hulle drog dogma, en kan nie uitgepraat raak hoe foutief die Bybel is nie.

Die “ons” wat ek van praat was ‘n horde mense wat op Lets se forum
“Boerevryheid” gekuier het, maar wat toe weg is agv hulle siening omtent die witboek. Die voorbok van die witboekers is ‘n baie goeie vriend van Lets, ‘n ene “Die Ou Man” of sommer net “DOM”. Daar het ‘n godsdienstige geveg uitgebreek van epidermiese proporsies. Dit het toe daartoe gelei dat “Boerevryheid” se godsdiens afdeling net vir lede toeganklik was vir diegene wat agtergebly het.

Verder het hierdie Dom die hele internet se forums besoedel met sy witboek gemors, en alle regse forums het feitlik doodgeloop.

Daar was mense wat beweer het dat Lets op die einde van die dag vir NI werk om al die regses te identifiseer.

Dit is die storie omtrent die witboekers. Dit is hulle wat my op die spoor van JB gesit het, omdat hulle haar so aanhang oor haar Paraclete, want laasgenoemde en die witboek het vreeslik baie ooreenkomste. Sy is vir hulle ‘n absolute heilige koei.

Doreen Stassen

Baie baie dankie. Dit is ‘n wonderlike uiteensetting en ek waardeer dit opreg. Ja Johanna Brandt het die hele wereld aan die brand gesteek met haar omstrede boek, en dit jaag ons bloeddruk lekker op, veral op hierdie kuierblad. Ek ken Dr. Lets persoonlik baie goed, en vanwee hulle godsdiens het ek hom sommer totsiens gese en nooit weer daar gaan kuier nie. Hierdie mense het nog ‘n pad om te stap om te besef dat ons tyd op aarde min is en ons in die laaste dae erns moet maak met Sy woord. Ons moet bid dat hulle wakker word. Dit is lekker om te kan vra, verduidelik, en jy word nie afgeskil oor jou gebrek aan kennis nie. Lekker dag, en ek lees baie lekker op hierdie Blog. Boere Groete.

Danie Marais

Hierdie moedergees wat verkondid word is die grootste snert. Jesus en sy apostels het dit nooit verkondig nie. Die satan is veskriklik aan die werk in ons tyd want hy weet sy tyd word al korter.My mede blanke volksgenote klou vas aan die ware woord, Hy is nog steeds in beheer.

Jurwey

This report by K.Myers appeared in “The Irish Independent”

AFRICA is giving nothing to anyone—apart from AIDS

No. It will not do. Even as we see African states refusing to take action to restore something resembling civilization in Zimbabwe, the Begging bowl for Ethiopia is being passed around to us, yet again.

It is nearly 25 years since Ethiopia’s (and Bob Geldof’s) famous “Feed The World campaign”, and in that time Ethiopia’s population has grown from 33.5 million to 78 million today!

So, why on earth should I do something to encourage further catastrophic demographic growth in that country? Where is the logic? There is none!!

To be sure, there are two things saying that logic doesn’t count

One is my conscience, and the other is the picture, yet again, of another wide-eyed child, yet again, gazing, yet again, at the camera, which yet again, captures the tragedy of….

Sorry. My conscience has toured this territory on foot and financially. Unlike most of you, I have been to Ethiopia; like most of you, I have stumped up the loot to charities to stop starvation there.
The wide-eyed boy-child we saved, 20 years ago, is now a priapic, kalashnikov-bearing hearty, siring children whenever and where-ever the whim takes him.

There is, no doubt a good argument why we should prolong this predatory and dysfunctional economic, social and sexual system; but I do not know what it is. There is, on the other hand, every reason not to write a column like this.

It will win NO friends, and will provoke the self-righteous wrath of, well, the self-righteous, hand wringing, letter writing individuals, a species which never fails to contaminate almost every debate in life with its sneers and its moral superiority. It will also probably enrage some of the finest men in Irish life, like John O’Shea, of Goal; and the Finucane brothers, men whom I admire enormously. So Be It!!!!

But, please, please, you self-righteously wrathful, spare me mention of our own Irish Famine, with this or that lazy analogy. There is no comparison. Within 20 years of the Famine, the Irish population was down by 30%. Over the equivalent period, thanks to western food, the Mercedes 10 wheel truck and the Lockheed Hercules, Ethiopia’s population has more than doubled!!

Alas, that wretched country is not alone in its madness! Somewhere, over the rainbow, lies Somalia, another fine land of violent, Kalashnikov-toting, khat-chewing, girl-circumcising, permanently tumescent lay-about’s.

Indeed, we now have almost an entire continent of sexually hyperactive, illiterate indigents mating and breeding uncontrollable, with tens of millions of people who only survive because of help from the outside world.

This dependency has not stimulated political prudence or commonsense. Indeed, voodoo idiocy seems to be in the ascendant, with the president of South Africa being a firm believer in the efficacy of a little tap water on the post-coital penis as a sure preventative against AIDS infection.

Needless to say, poverty, hunger and societal meltdown have not prevented idiotic wars involving Tigre, Uganda, Congo, Sudan, Somalia, Eritrea etcetera.

Broad brush-stokes, to be sure. But broad brush-strokes are often the way that history paints its gaudier, if more decisive, chapters. Japan, China, Russia, Korea, Poland, Germany, Vietnam, Laos, and Cambodia in the 20th century have endured worse broad brush-strokes than almost any part of Africa!

They are now–one way or another–virtually all giving aid to or investing in Africa, whereas Africa, with its vast savannahs and its lush pastures, is giving nothing to anyone, apart from AIDS

Meanwhile, Africa’s people are outstripping their resources, and causing catastrophic ecological degradation. By 2050, the population of Ethiopia will be 180 million; the equivalent of France, Germany and Benelux today, but located on the parched and increasingly Protein-free wasteland of the Great Rift Valley.

So, how much sense does it make for us actively to increase the adult population of what is already a vastly over-populated, environmentally devastated and economically dependant country?

How much morality is there in saving an Ethiopian child from starvation today, for it to survive to a life of brutal circumcision, poverty, hunger, violence and sexual abuse, resulting in another half a dozen such wide-eyed children, with comparably joly little lives ahead of them? Of course, it might make you feel better, which is a prime reason for so much charity!!!! But that is not good enough

For self-serving generosity has been one of the curses of Africa. It has sustained corrupt political systems which would otherwise have collapsed.

It has prolonged the Eritrean-Ethiopian war by a decade. It is inspiring Bill Gates programme to rid the continent of malaria, when, in the almost complete absence of personal self-discipline, that disease is one of the most efficacious forms of population control now-operating.

If his programme is successful, tens of millions of children who would have otherwise died in infancy will survive to adulthood, he boasts.
Oh Good: to do what with? I know, let them all come here to Ireland or to America.
Yes, that’s an idea

Chris Schlebusch

Jurwey gegroet, ek stem volkome met jou saam en soos jy tereg se is die Blanke volk al so gebreinspoel dat hy glo hy sal hel toe gaan indien hy/sy nie ook ‘n bydrae lewer tot die welvaart van die swarte nie min wetend dat die goed erger teer op die goed gesintheid van die Blanke as wat enige virus dit ooit kan doen. Maar nou ja jy en ek weet dat as gevolg van die geloof wat in die Blanke in gedril word dat hy/sy hulle naaste moet bystaan ongeag ras, geloof ens. Al wat ek kan doen is om by ons Volk te pleit. Vraag: Wat sal dit neem vir die Blanke om uit die droom werld te kom? moontlik ‘n volskaalse oorlog waar jou ouers, vrou en kinders voor jou uit gewis word. Hoeveel van ons was al in ‘n oorlog betrokke waar jou vriend langs jou ‘n koel deur sy lyf kry en in jou arms sy laaste asem uitblaas. Al wat ek van my mede Volks genoot vra is, sorg eerste vir jou naaste, en oor wie jou naaste is,is baie duidelik in die Heilige Skrif op geteken.

Jurwey

Wat interesant is, is die toename in rassistiese aanmerkings en skrywe veral uit Europa uit. As ek my nie misgis nie is dit presies wat onse Siener genoem het.

Die tyd is stadig maar seker besig om n volledige prent te skets soos Oom Klasie genoem het!

Eva

Jurwey,

Ek kyk gisteraand na Youtube en die Engelse betogings, so ook het ek ‘n tydjie gelede na die betogings in Amerika gekyk. Die ongelooflike barbarisme wat met hierdie gebeure gepaard gaan laat ‘n mens verstom toekyk. Van die wit omstanders se monde het behoorlik oopgehang.

Wat opvallend was is die rassistiese kommentare wat daar gemaak word by die videos deur kykers. Dit is nes jy sê, dat rassistiese uitsprake aan die toeneem is, uit Europa maar veral uit Amerika ook.

Wat soos ‘n paal bo water uitstaan, is die feit dat veral die Europeërs deeglik bewus is van die NWO wat besig is om geimplementeer word. Afgesien van die rassistiese opmerkings is die weerstand teen die NWO ook besig om toe te neem.

‘n Mens kyk na hierdie goed met gemengde gevoelens. Aan die een kant is jy bly dat dit in ander lande gebeur sodat hierdie mense se oê kan oopgaan en besef met wat se barbarisme ons al die jare hier in SA mee te doen het, en wens jy hulle ook ‘n verskroeide aarde toe, en aan die ander kant is ‘n mens hartseer vir al die skade.

So baie goed wat Oom Siener gesien het, wat in vervulling gaan voor onse eie oge. Toe ek sien hoe hele blokke besighede en geboue afbrand toe is dit die eerste ding waaraan ek dink wat Oom Klasie gesien het. Europa wat brand.

Nou kyk ons ‘n bietjie na die barbaar se handelinge. Dit is nie hulle land nie, is vlugtelinge uit Afrika, maar hulle het die vermetelheid om al hierdie skade aan te rig omdat hulle nie werk kry ne. Het hierdie bobejane al ooit daaraan gedink dat dit juis die rede is waarom hulle nie werk kry nie. Soos iemand se kommentaar lui: As dit is hoe hierdie “mense” hulle gedra, kan hulle nooit as te nimmer eers daaraan dink om in Engeland ooit weer werk te kry nie.

Dit laat my dink aan die tyd voor 94. Daar was ‘n TV program waarin hierdie barbare gevra word, sou hulle aan bewind kom wat sal hulle doen om die ekonomie aan die gang te hou. Ewe kordaat en vinnig antwoord die persoon dat hulle steenkoolmyne sal uitbrei. Let wel, steenkoolmyne, en nie goudmyne nie. Tipies blacks. ‘n Vriendin se kommentaar daarop was: Die steenkool is net so swart soos hulle, en hulle kan daarmee gooi, en kan dit brand.

As ‘n oud inwoner van Winburg, die middel van die Vrystaat, ry ons noudie dag weer daardeur. Ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Die absolute totale verval. Party strate kan jy nie eers met ‘n 4×4 probeer ry nie, en om die Polisiestasie is daar net soveel dongas. Ek dink net hoeveel kos dit om daardie Polisievoertuie te herstel wat elke dag deur daardie dongas moet ry.

My oupa het altyd gesê, waar sy poot trap groei nooit weer gras nie. Ja die kaalvreters.

Eva

Rise of the Mob: Wisconsin Fairgoers Attacked, Violently Beaten
Mac Slavo
August 5th, 2011
SHTFplan.com

Witnesses’ accounts claim everything from dozens to hundreds of young black people beating white people as they left State Fair Thursday night.

Authorities have not given official estimates of the number of people involved in the attacks.

“It looked like they were just going after white guys, white people,” said Norb Roffers of Wind Lake in an interview with Newsradio 620 WTMJ. He left the State Fair Entrance near the corner of South 84th Street and West Schlinger Avenue in West Allis.

“They were attacking everybody for no reason whatsoever.”

“It was 100% racial,” claimed Eric, an Iraq war veteran from St. Francis who says young people beat on his car.

“I had a black couple on my right side, and these black kids were running in between all the cars, and they were pounding on my doors and trying to open up doors on my car, and they didn’t do one thing to this black couple that was in this car next to us. They just kept walking right past their car. They were looking in everybody’s windshield as they were running by, seeing who was white and who was black. Guarantee it.”

Eva

Doreen,

Dankie vir jou mooi gesindheid.

Ken jy seker ook vir Louw Nel?

Doreen Stassen

Liewe Eva, dis altyd so lekker om julle gesels hierbo te lees. Dit is geweldig interessant. Nee ek ken nie vir Louw Nel nie. Is hy van my omgewing, of dalk ‘n Suidlander? laat weet gerus.

Eva

Liewe Doreen,

Soos ek al tevore gesê het is die plekkies waar ons mense ons dinge kan praat sooooo min, daarom is ek baie bly dat ek hierdie blog ontdek het, en ek kuier ook lekker hier saam.

Die Louw Nel is die Ou Man waarvan ek gepraat het by die Witboekers. Dit is Lets se beste vriend. Dit is hoekom ek gevra het of jy hom ken.

Lekker dag verder

Doreen Stassen

Eva, nee ek is l a n k a l weg by Lets se gemors. Hoe kan hy vry rondloop terwyl sy seuns in die tronk sit en verrot? Ek glo hy werk vir N.I. om die regses uit te wys. Ek het geen tyd vir hom nie. Gelukkig ken ek nie die Louw Nel nie, en stel ook nie in hulle belang nie. Ek is te bekommerd oor wat huidiglik in hierdie land besig is om te ontplooi. Hierdie stakings is net ‘n front vir iets baie meer ernstig. Tutu maak uitsprake wat by Malema tuishoort. Hoekom? Malema is gestriem en kontroversieel, en moet vir ‘n ruk sy bek hou, dis waarom. Met daardie welvaarbelasting uitlating van iemand soos Tutu, moet ons eintlik op ons agterhoede wees. Hier kom groot moeilikheid en ons volk slaap.

Jurwey

Hy Moet HANG – Hy Moet HANG – Hy Moet HANG – Hy Moet HANG

DIE FW DE KLERK STIGTING REAGEER OP AARTSBISKOP EMERITUS TUTU SE UITSPRAKE
Die FW de Klerk Stigting het kennis geneem van die kommentaar wat
Aartsbiskop Tutu gelewer het tydens `n boekbekendstelling in Stellenbosch
op 11 Augustus 2011.
Die Aartsbiskop het baie van die probleme wat Suid-Afrika tans ervaar –
insluitend misdaad, verkeersterftes en selfs rommelstrooiing in swart
gemeenskappe – toegeskryf aan apartheid (en in effek, aan wit mense). Hy
het gesê dat wit mense almal voordeel getrek het uit apartheid. Hul
kinders het “spoggerige skole” bygewoon en hulle het in spoggerige
woonbuurte gewoon. Hy het gesê dat ryk wit mense `n
“welvaartbelasting” moet betaal om op te maak vir die verlede.

Suid-Afrikaners het baie respek en liefde vir “die Arch” en vir sy
uitgesprokenheid oor die beskerming van die beginsels en regte waarop
ons nuwe samelewing geskoei is.
Een van daardie beginsels is nie-rassigheid en die idee dat ons nie meer
wette moet instel wat op een of ander rassegroep gemik is nie. Dit sal
gevolglik ongrondwetlik wees om welvaartbelasting af te dwing op slegs een
van Suid-Afrika se rassegroepe. Dit sal die herinstelling van
rasseklassifikasie vereis, sowel as van baie ander afbrekende wyses van
onderskeiding tussen rasse wat met apartheid geassosieer is.
Dit sal ook onregverdig wees. Sal daar van wit mense wat apartheid
teengestaan het, ook verwag word om dieselfde te betaal as diegene wat dit
ondersteun het? Sal daar verskillende belastingskale wees vir wit mense
wat die ANC, die DP en die ou Nasionale Party ondersteun het? En wat van
die vele swart mense wat hoë poste beklee het in die regerings van die
tuislande?
Om grondwetlik te wees, sal welvaartbelasting van toepassing moet wees op
alle Suid-Afrikaners, ongeag hul ras. Gelukkig – of ongelukkig – het ons
alreeds so `n meganisme: dit word inkomstebelasting genoem. Daardie
ongelukkige mense wat meer as R585 000 verdien betaal 40% van hul inkomste
aan die staat om, onder andere, maatskaplike, behuisings- en
onderwysprogramme te befonds. Dit beteken dat sulke mense – van wie baie
wit is – werk vir langer as die helfte van die jaar vir hul
mede-Suid-Afrikaners werk, as `n mens die BTW en ander belasting wat hulle
betaal, in ag neem. Hulle doen dit byna altyd sonder om te kla – selfs al
ontvang hulle baie min onderwys-, gesonderheids- en sekuriteitsvoordele
vir die belasting wat hulle betaal.
Natuurlik is daar niks wat enige iemand, swart of wit, keer om iets ekstra
te betaal om die welstand van minderbevoorregte landsburgers te bevorder
nie. Interessant genoeg doen baie ryk Suid-Afrikaners presies dit. Volgens
`n onlangse internasionale meningspeiling is hulle van die mees
vrygewigste skenkers vir liefdadigheid in die wêreld – nie net in terme
van geld nie, maar ook in terme van hul tyd. Heel moontlik tree hulle
bloot op as verantwoordelike burgers wat omgee.
Dít lê ook aan die kern van die Aartsbiskop se ander punt van kritiek,
dat apartheid (dit wil sê wit mense) verantwoordelik is vir die groot
vlakke van misdaad, padongelukke en selfs rommelstrooiing wat steeds deur
swart gemeenskappe ervaar word. Só `n benadering doen afbreuk aan die
kernverantwoordelikheid wat alle burgers het oor hoe hul optree in hul eie
lewens. Dit is ook onregverdig teenoor die miljoene swart mense wat goeie,
verantwoordelike en wetsgehoorsame lewens lei, ten spyte van die verlede
en ten spyte van die voortdurende armoede waarin hulle lewe. Op `n
ernstiger noot lei dit die aandag weg van diegene wat nou in die regering
is, wat verantwoordelikheid is vir swak onderwys, behuisings- en
gesondheidsdienste.
Ons moet wegbeweeg van die rassestereotipes in terme waarvan te veel van
ons nog ons mede-Suid-Afrikaners ag. `n Groot deel van die wit
Suid-Afrikaanse gemeenskap is nie en was nog nooit ‘ryk’ nie. Hulle
woon nie in spoggerige huise nie en woon nie spoggerige skole by nie. Dit
is ook `n wanindruk dat hul lewenstandaard alleenlik of hoofsaaklik te
danke is aan die uitsluiting van swart Suid-Afrikaners. Daar is geen rede
om te dink dat wit Suid-Afrikaners nie weens hul eie pogings min of meer
dieselfde vlak van maatskaplike en ekonomiese ontwikkelings sou bereik as
Europese emigrante wat hul gevestig het in Australië, Kanada en
Nieu-Seeland nie.
Van die begin van die 1980s het meeste wit mense aanvaar dat dit
noodsaaklik was om dominansie deur die minderheid stop te sit. Hulle het
egter groot vrese gehad oor die toekoms. Volgens `n peiling in 1988 het
92% gedink dat die effektiwiteit van die regering agteruit sou gaan onder
`n swart regering; meer as 80% het gedink dat mediese en onderwysdienste
agteruit sou gaan; 73% het gedink dat misdaad sou toeneem en 74% het
gevrees dat daar korrupsie in die regering sou plaasvind. Daar was ook die
feit dat feitlik al die lede van die ANC se nasionale uitvoerende komitee
ook lede was van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party.
Ten spyte van hierdie vrese, het hul gewilliglik uitgereik na hul
mede-Suid-Afrikaners van alle rasse en saamgewerk om `n nuwe samelewing te
stig wat gebaseer is op nie-rassigheid, menseregte en die oppergesag van
die reg. Dit was moontlik die beste manier om op te maak vir 342 jaar van
oorheersing deur wit mense. Daar is nog baie wat gedoen moet word om die
visie van waardigheid, gelykheid en menseregte te behaal soos wat dit
artikuleer word in ons Grondwet. Dit is egter `n uitdaging wat alle
Suid-Afrikaners moet aanvaar op grond van hul verantwoordelikheid vir die
toekoms van hul land.
Hoe vernietigend apartheid ook al was, mag ons nie ad infinitum voortgaan
om alles wat fout gaan in Suid-Afrika toe te skryf aan die verlede nie.
Ons kan ook nie die gevaarlike idee van rasseskuldgevoel aanvaar nie – of
die uiters onchristelike idee dat sommige Suid-Afrikaners op morele vlak
oppermagtig is bo ander bloot as gevolg van die rassegroep waartoe hulle
behoort nie.

Eva

Ek wil die trappe van vergelyking van “vol” weergee. As jy keelvol is kan jy nog sluk, maar as jy gatvol is kan niks meer daaraan gedoen word nie, jy kan nie meer knyp nie, en dan is alles ‘n …spul.

Die meeste witmense is nou gatvol vir die holrug geryde “apaarthait” Hierdie boggoms besef nou na 17 jaar dat hulle nie in staat is om die land te regeer nie, en nou be-oefen hulle die blameer taktiek “apaarthait”

Wat van die hedendaagse omgekeerde apaarthait? Jy mag nie Telkom aandele koop nie, want dit is vir BEE. Openlik word hierdie BEE maatskappye geadverteer, gepromoveer en bevoordeel. Jy as whity mag nie daarvan deel wees nie, maar jou wit maatskappye moet verteenwoordigend van die bevolking wees. Hoe werk dit? Is dit nie teen die Grondwet nie?

Die Portugees mag nie net wit kassiere hê nie. Die skoonmaker is nou op die til, maar moenie dink hulle werk tot 9 uur in die aande nie. O nee. Hulle werk net tot 5 uur. Dan is die whities weer goed genoeg om al die tille te beman tot 8 uur. Is dit nie teen die Grondwet nie?

Kyk wat is die nuwe tolgeld, maar die taxis is vrygestel. Die boggoms werk vir presies dieselfde geld as die whities, maar hulle hoef nie tolgeld te betaal nie. Is dit Grondwetlik?

Ek is gatvol vir die boggoms wat dink ons is so stupid soos hulle, en ek is gatvol vir die witmense wat so stupid is om te glo dat die arme boggoms swaar kry.
Hier in ons dorp is daar meer Jaguars, Volvo’s, Landrovers en Pajeros in die lokasie as wat in die dorp is.

Hierdie gerommelstrooiery en bemorsery van die strate is ‘n absolute bewys dat hierdie Zoomination nie in beheer is nie. Waar sit Zoomination as sy eie land brand? Op Mugabe se skoot. Net soos Obamination in Engeland gesit het toe sy land brand. Kamtig om ander lande se “probleme” op te los maar hulle eie land se “probleme” is te problematies vir hulle eie oplossing. Dis ‘n helse grap.

Ja vriendin Doreen, en vriend Jurwey, ek sien lelike dinge aankom. Van volgende jaar af gaan dinge baie leliker word. Die tweede helfte van die groot verdrukking is op hande.

Ek weet ons kerm kla en mor, maar alles is op die einde van die dag beplan deur die Groot Beplanner onse Hemelse Vader. Ons moet by Hom skuiling soek want Hy is ‘n sterk toring. Wie daarheen hardloop word beskut. Dit is al wat ons kan doen, want Hy het belowe dat die wat volhard tot die einde toe sal gered word.

Ons hoef ook nie te vrees nie, want ‘n kleine Gideons bende is al wat nodig is, want met ons Vader loop ons ‘n bende storm en spring ons oor ‘n muur. Ons moet net geduldig wees. Hy beplan groot dinge vir ons. Hy gaan ons gebruik maar die eer moet op die einde van die dag onse Vader toekom, en nie ons as boervolk nie. Ons mag dit nooit vergeet nie.

Eva

Liewe Doreen,

Hierdie Louw Nel beweer dat hy die “man in die grys pak” is, die geestelike leier uit die Oos Kaap, wat Oom Siener van gepraat het.

Ek kan ook maar net sê: Berge val op ons en heuwels bedek ons van so ‘n gruwel.

Doreen Stassen

Eva. Die man in die grys pak klere sal nie hierdie swaap wees nie. Wees rustig, ek sien jy is lekker opgeklits. Ek het ‘n GATVOL PARTY gestig. Dit staan vir GEMEENSKAPLIKE AKSIE TEEN VETKATTE EN ONBEKWAME LEIERS. Julle is almal nou gereed om by my aan te sluit. My Gatvol Party wag tot hierdie stakings almal op ‘n end is, dan gaan ons elke witte in hierdie land inspireer om te staak teen die verhogings en belastings wat teen ons ingestel is. Dan gaan ons hulle karre stukkend slaan, al die vuilgoed uitgooi, hulle huise aan die brand steek en die polisie (wat swart is) met klippe gooi. Ja, ons gaan vir ‘n rukkie tot hul vlak daal, en doen wat hulle aan ons doen, net ‘n klein bietjie erger. Wie gaan join?????

Doreen Stassen

Ag onthou tog julle, ek het nie geld om vir elkeen ‘n T Shirt te koop nie. Elkeen moet ‘n Wit t shirt he, waarop agter op die rug staan ‘EK IS GATVOL”

GATVOL GROETE.

Eva

Doreen,

Ek join jou dadelik, man en gaan ek my gate uit geniet.!!!!!

Doreen Stassen

Dankie Eva, email my, dan stuur ek jou aansluitingsvorm! Hierdie ding is aan die rol hoor. Wat van julle ander hier op die Blog? Jurwey, Pieter Jan? Adriaan en Annelize? Kom kom mense! Ons gaan hope pret he. Om net vir ‘n dag lank ‘n kaffer te wees!!! Ek is so opgewonde soos ‘n kind met ‘n nuwe speelding!!!!!

Doreen Stassen
Pieter-Jan Van Zyl

Dit klink vir my na ñ baie goeie idee, ek is bevrees ons gaan maar net een handjie vol wees (soos gewoonlik, nie massas soos met die Sport/Rugby afgode nie). Maar nou as ons gaan kyk so 173 jaar gelede het ons ook net een hand vol Boere bestaande uit 467 man wat moes (met die Genade van Bo en Gelofte in ons Hart met YHWH) oor die 14 000 gewapende Zoeloes met ou voorlaaiers en assegaaie wat ons ook probeer uit moor het. Maar soos dit YHWH behaag het, het nie eers ons perde seer gekry nie, net Sarel Cilliers se Broer het ñ stamp wond teen sy kop gekry omdat hy tussen die waens met sy perd teen die raamwerk van die Osse-waens gestamp het. So weer sal ons ñ EWIGE GELOFTE met ons YHWH sluit weer net met een hand vol en so sal ons oor hulle (swart-wetters) en die Wit-Jingos loop soos water oor ñ gans se rug, sonder dat enige Kerk, Politieke Party of weermag ons sal kan keer. Met ñ lied van Dankbaarheid in ons Hart, trane in ons oë van Blydskap sal ons wen (My pa se Broer sê nog altyd die BYBEL sê dat ons sal as oorwinnaars uittree maar sê ongelukkig nie hoe dit sal wees teen half-tyd nie), want YHWH en Sy Seun YHWH-SHUA sal/het weer Behae in ons as Boervolk gevind. Ek is in …. ons moet net gou bietjie strategies beplan dan sal ons gereed wees en ook Geestelik.

Boere Groete Pieter-Jan Van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Doreen Stassen

Adriaan, ek hoop jy lees hier! Jy weet mos ons het ‘n tyd gelede ‘n gesprek gehad oor Die Nag van die Lang Messe (Johanna Brandt) en Uhuru (Siener van Rensburg) of dit twee verskillende beproewinge is of net een. Almal hou vol dat die twee benamings, net een verskriklike Egiptiese nag is wat ons gaan tref. Wel, Adriaan, ek voel nog steeds dat dit twee gebeurtenisse gaan wees. Johanna Brandt het die Nag van die Lang messe gesien, wat skielik en sonder waarskuwing gaan gebeur. Daar gaan geen vooraf teken wees nie, en sy het gese dat ons daardie nag in ons huise moet bly en bid. Siener het gese kom uit die dorpe en die stede uit vir Uhuru (Operation White Cleanup) en ‘n cleanup kan net gebeur as daar mos nog wittes oorgebly het van die Nag van die Lang messe, dan nie? Daar is ‘n vooraf teken, naamlik die dood van ‘n Leier, Ikoon (wat ons vertolk, kan net Mandela wees, dan nie).
Met ander woorde, die een kom skielik, en die ander een het ons vooraf ‘n waarskuwing deur Siener gekry. En as jy dit so sien, voel jy en die ander bloggers nie ook dat ons deur twee verskillende moordsessies moet gaan nie? Ek waardeer enige opbouende kritiek. Liefde vir almal.

Jurwey

Wees versigtig dat julle nie de Klerk hier uitlos nie, hy is ook n held by hulle, hy wat kapituleer het, hou dit ingedagte!

Doreen Stassen

Jurwey, ons, die Boervolk, het ‘n afspraak met F.W. de Klerk en die hele Kodesa span, op Kerkplein. Ons gaan hulle ten aanskoue van die hele Boervolk, die volk wat verraai is, ophang. Daar sal vir hulle geen genade wees nie. Ek voel natuurlik dat die hangery nog te genadig is vir hulle. Hulle moet bietjies bietjies vrek. Veral F.W. en Pik Botha, Liegbek Botha. Die Duitsers gaan hom ook nog kry oor Suidwes wat hy weggegee het sonder hul toestemming. Mag hul gefolter word tot in alle ewigheid!!!

Eva

Doreen,

Ek dink dit gaan so-iets wees wat nou in Engeland gebeur het en so ‘n maand of wat gelede in Amerika. Hulle barbarisme het vir ‘n paar dae aangehou. Net soos die Polisie dink hulle is uitgewoed, begin hulle weer in ‘n ander stad of dorp. Ek dink dit is een gebeurtenis, en soos ek sê gaan dit oor ‘n paar dae gebeur.

Wat teen ons gaan tel is omdat ons geen polisiemag het wat ons kan beskerm soos in genoemde twee lande die geval is nie, want ons polisie is Mkonto Msiswe. Die haters van die wit ras.

Ek dink tog dat ons ‘n waarskuwing gaan kry en dit is Mandela se dood. Daar is net te veel van hulle wat dit al in die verlede gesê het dat hulle ook net wag tot sy dood, dan gaan hulle die whiteys afmaai.

Wat ons wel nie gaan weet nie, is presies wanneer hulle die aanval beplan. Ek persoonlik dink hulle gaan wag totdat al die buitelanders die land verlaat het na die begrafnis, want hierdie buitelanders kan omdraai en ons help beskerm.

Ons gaan wel ‘n teken kry, maar nog steeds gaan die aanval ‘n verrassing wees.

Jurwey

Volgens Oom Siener moet daar, of gaan daar ook geweld in Franryk uitbreek, dit is moontlik hulle in bykans helemal SWART, hulle nasionale sokkerspan is 95% SWART! Lekker laat hulle kry vir hulle.

Doreen Stassen

Eva, ek het betroubaar verneem (Hoe betroubaar betroubaar ookal is in vandag se tyd) dat die Buitelanders nie vir langer as ‘n dag mag bly nie. Hulle mag hom in staatsie sien net in Pretoria, Bloemfontein, Kaapstad, P.E. en Oos Londen om van hom afskeid te neem. Hy gaan glo per trein vervoer word en die gaste moet tekenne gee waar hul van hom gaan afskeid neem. As hy op Qunu begrawe word, is dit net vir sy familie en die res van Suid Afrika. Daar sal nie buitelanders toegelaat word nie. Dit word glo so gereel omdat Suid Afrika nie al die vliegtuie van die buiteland anders kan akkommodeer nie. Same day off, same day away. Net ‘n dag, en dis dit. Kom ons kyk maar.

Barry

Interesante nuus (dog bitter hartseer) Genocide Watch het sopas die blankes in SA se vlak van 5 na 6 aangepas. Wat hartverskeurend is, is dat so n organisasie dit sien en ons mede broers weier om dit te sien of te erken. Ek sluit die defenisie vir vlak 6 en 7 in;

6. PREPARATION: Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. Death lists are drawn up. Members of victim groups are forced to wear identifying symbols. Their property is expropriated. They are often segregated into ghettoes, deported into concentration camps, or confined to a famine-struck region and starved. At this stage, a Genocide Emergency must be declared. If the political will of the great powers, regional alliances, or the U.N. Security Council can be mobilized, armed international intervention should be prepared, or heavy assistance provided to the victim group to prepare for its self-defense. Otherwise, at least humanitarian assistance should be organized by the U.N. and private relief groups for the inevitable tide of refugees to come.

7. EXTERMINATION begins, and quickly becomes the mass killing legally called “genocide.” It is “extermination” to the killers because they do not believe their victims to be fully human. When it is sponsored by the state, the armed forces often work with militias to do the killing. Sometimes the genocide results in revenge killings by groups against each other, creating the downward whirlpool-like cycle of bilateral genocide (as in Burundi). At this stage, only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide. Real safe areas or refugee escape corridors should be established with heavily armed international protection. (An unsafe “safe” area is worse than none at all.) The U.N. Standing High Readiness Brigade, EU Rapid Response Force, or regional forces — should be authorized to act by the U.N. Security Council if the genocide is small. For larger interventions, a multilateral force authorized by the U.N. should intervene. If the U.N. is paralyzed, regional alliances must act. It is time to recognize that the international responsibility to protect transcends the narrow interests of individual nation states. If strong nations will not provide troops to intervene directly, they should provide the airlift, equipment, and financial means necessary for regional states to intervene.

http://www.genocidewatch.org/home.html

Jurwey

Die Tutu komplot is aangehaal op RSG, en wat my verstom, of eintlik ook nie want hulle is elkgeval n spul verraaiers, dat hulle saamstem met die welvaart belasting om vir die verderwers te help, of soos n Oomie vir my genoem het, “the beest of burden” wat hier uit die oog verloor word hier afrikaniste het alles verniet gekry 1) n spoorwee in werkende orde 2) n paaie netwerk in werkende orde 3) infrastruktuur in werkende orde 4) kominikasie netwerk in werkende orde, 5) industrie in werkende orde 6) weermag in werkende orde 7) Stede, parlament, justisie noem maar op, alles deur die witman geskep, betaal en verniet oorgehandig, nou moet daar belasting gehef word? Hoe voorbarbarig kan daar nog kom? terwyl Verwoerd skole met blanke belasting geld gebou het vir die barbare het Amerika, Australia op hulle barbare jag-gemaak, hoe onnosel kan ons voorvaders gewees het om die goed nie uit te wis, af te gemaai het nie SOOS DEUT 7 beveel! Nou sit ons met die doring in die vlees! SKANDE

Jurwey

Dit krap maar onder die engelse as n mens so lees, mooi man, wat hulle saai maai hulle!!

If you want to see what a disarmed society looks like, look no further than
England.

Thousands of angry, drunk, violent thugs running wild and stealing anything
they can carry. Shopkeepers and homeowners crippled with fear, unable to
defend their loved ones or their property. Innocent citizens forced to watch
helplessly while their life’s dreams – everything they worked so hard to
build and acquire – are carried out the door, or smashed to pieces, or
burned to the ground.

Men, women and children forced to strip naked in the streets, while packs of
criminals laugh and ridicule them before making off with their clothing.

The fact is, when British politicians stripped their citizens of their
God-given right to self-defense, they robbed them of their freedom and their
dignity.

Sales of baseball bats are up over 5,000% on Amazon.co.uk. This isn’t to
mark the beginning of little league season. These are desperate homeowners
and shopkeepers purchasing the best – and in reality, only – self-defense
tool that the British government will allow them to own.at least for now.

If past is prologue, this flood of baseball bats into London will spark
cries from government leaders for mandatory bat registration and a wave of
new laws on how, when, and under what circumstances British citizens may
carry or swing a bat. After all, this is exactly how British citizens lost
their gun rights.

First came mandatory gun licensing. Next came a wave of restrictions on
firearms ownership. Then came the outright gun bans.

It has been illegal to own a handgun in Britain for nearly 15 years. As a
result, Britain’s violent crime rate has soared. In fact, Britain
consistently clocks-in with the highest violent crime rate in all of Europe.
Last week’s riots notwithstanding, you are six times more likely to be
mugged in London than in New York. These are the inconvenient statistics
that the gun-ban crowd likes to sweep under the rug.

As if banning handguns didn’t send a strong enough message to criminals that
British citizens are ripe for the picking, the British government went even
further in 1999.

Recall the tragic story of Tony Martin, the British farmer who was awakened
one night to the sound of breaking glass and found two burglars in his home.
Martin had been robbed six times before. This time, he went downstairs,
retrieved a shotgun, and fired at the intruders.

For this, Martin received life in prison for killing one of the burglars,
ten years for wounding the other thug, and one additional year for
possession of an unregistered shotgun. The wounded burglar served just 18
months of a three-year sentence and was given $5,000 in legal assistance
from Britain’s Legal Services Commission so he could sue Martin for
violating his civil rights.

The British government goes out of its way to embolden the criminal element
in society, and now British politicians look at last week’s riots in utter
amazement, confused as to how such a thing could happen. As Britain’s Home
Secretary recently said in an interview, “The way we police in Britain is
through consent of communities.”

All Americans should pay close attention to the riots in the Great Britain,
because this is the criminal utopia that gun-ban extremists at the United
Nations, and in our own White House, want to impose on us.

Next year, the U.N. will convene leaders from various countries around the
world to finish writing an international Arms Trade Treaty that could
severely restrict or even outright ban Americans’ right to sell, purchase,
carry or own a firearm. Anti-gun extremists have been working on this treaty
for well over a decade. Now they’re closer than ever to realizing their
dream.

Ironically, the British government is one of the strongest proponents of
this latest U.N. scheme to destroy our Second Amendment rights. Evidently,
British politicians think America and the rest of the world should enjoy the
same the criminal utopia that was on full display in London last week.

The U.N. and its anti-gun allies incessantly campaign for the United States
to be more like the rest of the world – especially disarmed Great Britain.
As we watched the horror unfold in the UK, it has never been clearer: The
rest of the world should be more like America when it comes to freedom.

Pieter-Jan Van Zyl

Môre Mnr Jurwey en aan almal sommer ook

Hel mens ek geniet altyd jou kommentaar oor die nuus stukke en ander inligtings bronne. Ek wil net noem ek begin nou regtig moeg en siek raak vir die K@K wat nie wil eindig nie (ek voel afgemat)… Soms dink ek dat ons moet net tou-kies trek en dan begin ons net van ñ kant af die die probleme wat net nie tot ñ punt wil kom nie, reg te trek.

Hoe lank sal die Bliksem mandela nog leef en as hy wel die emmer geskop het hoelank sal dit nog stil gehou kan word.

Jy weet wat my nogal bekommerd maak is dat daar seker 80% van die Wit velle van ons volk hom aanhang en nie eers besef hoeveel leed hy wat mandela is ons as Volk aan gedoen het nie. Kan mense regtig so blind wees vir die waarheid (ek verstaan al lank al, hoekom die engelse ons Afrikaaners begin noem het…Hard koppige bruinbees waar die borsluis aan jou teer en nie eers jou lyf loop skuur om dit af te kry nie). Die ander probleem is dat ons wat hier op die BLOG is word ouer en die Jeug van ons Volk word slegter by die dag.

Ja ek glo vas dat die VADER YHWH vir ons Volk uitkoms sal (inderdaad/defenitief) bied/gee, maar ek is net soms mismoedig jy waarsku en waarsku en almal wat moet gewaarsku word kyk jou aan asof jy van ñ ander planeet afkom. Kyk ek ken my BYBEL goed as daar nou een gawe in ñ mens se lewe is, is die BYBEL myne. “Mense ons moet bid en waak” word daar altyd gesê, maar as die gebede nie meer genoeg voel nie..wat dan?, wat word van ons nageslagte?, wat sal gebeur met ons hoe nader ons beweeg aan die vryheid stryd? sal ek en jy van die wees wat moet leiding neem ? Sal on gereed wees in gees of fisies? sal ons ook beinvloedbaar word soos ons ander leiers? sal wêreld aansien ons ook plae later? sal dit wat jy is na die tyd ons beter mense maak? Ek weet soms nie wat die antwoorde is nie… ek wil nie die keer toelaat dat ons foute maak nie.

Ek glo, Ek glo, Ek glo vas ons as BoerVolk is die Oog appel van YHWH maar dan as die vrae in my gedagtes rond hardloop soos ñ “rothmans July perd” dan is dit asof die dinge net telank vat. As mens sien hoe ons eie volk swaer trek (moontlik soos in die tyd van Isra-El in Egipte) dan laat dit jou koud, nie die koud soos in die winter nie nee, koud soos in die sin van as jy aan mens raak wat dood is….gevoel loos.

As iemand bietjie kan raad gee…ASB doen dit. Ek werk nou al bykans ñ volle 18 jaar vir die Regering het self gesien hoe dit verander het van ñ tuin na een moerse kompos hoop en dan net elke dag erger word….waar sal dit eindig?

Geniet almal julle dag verder.

Boer Groete Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Danie Marais

Hallo jurwey, Pieter-Jan van Zyl en al die ander op die Blog.
Ek geniet altyd julle kommentare. Jurwey dankie vir die inligting en kommentaar. Wanneer gaan dit in RSA gebeur soos in London. Die werkloosheid syfer is seker omtrent 40% en elke jaar hoor jy net van mense wat afgedank word. As daar nie werk is nie volg anargie want die huidige regering kan niks is stand hou nie en wil glo miljoene werksgeleenthede skep. Ons weet dit is onmoontlik. Volgens ‘n bekende ekonoom is ons nou amper ‘n welsyns-staat. Want lyk my elke telgie wat gebore word kry ‘n toelae veral as die ma ongetroud is . Kan iemand my help en sê hoeveel die toellaag is.
Pieter-Jan ek voel baie dae net soos jy. Kyk ek na die jeug om my kan ek net wonder Afrikaner volk wat gaan van jou word. Ek het vandag die 2 Aprokiewe boeke van Makkabeers gelees en as jy daar sien hoe het hulle geveg en die Here aanbid en vir hulp gevra voor elke geveg en hoe is hulle gehelp van Bo, dan sien ek ons volkie is ver daarvan af. Want ons leiers het verleiers geword, want nie een van de Klerk en sy gespuis het hulle ooit tot die Allerhoogste gewend nie, nie die volk opgeroep tot ‘n biddag nie om sy antwoord te hoor, nee ons is agter die wereld aan en ons is belieg en bedrieg.
Ja ek is ook moedeloos maar klou vas aan God my mede gelowige Afrikaners en ek bid elke aand dat onder die leiding van die heilige gees ons elke dag versterk sal word om elke dag aan te durf.
Sterk vir die die volgende dag !!!

Jurwey

Ek Hoop nie dit is te lank nie, maar net n antwoord op jou vraag, dalk vinnig, Siener noem dat die Parlament onregeerbaar uiteenspat. Let-op hy gaan die kaas uit ons yskas “vat”!!!!

By INet Bridge, The Times, Updated: 2011/08/22
SA to be ‘ungovernable’

Andile Lungisa, the chairman of the National Youth Development Agency, has threatened to make South Africa ‘ungovernable’ next month because of high youth unemployment.

At the Black Management Forum young professionals’ summit in Cape Town on Friday, he attacked the ANC government,young black professionals, African leaders, the DA, Afriforum and the “Stellenbosch( jewish ) mafia”.

“In September, we are going to close every street in South Africa. If
there is a cheese in your fridge, they are going to take it,” Lungisa said.
“On the slowness of government, we will march; we will close all the
streets.”

Lungisa hit out at white and black professionals, saying: “Those who
have hairstyles, those who are wearing ties but not helping their community, will be affected. The white males, they need to be attended [to].”

His remarks came after young black professionals in the audience asked him if the agency gave funding to small businesses, or if that was only “a
myth”.

South Africa’s problems were due to the “Stellenbosch mafia”( HQ. OF
THE JEWS), a group of unnamed, wealthy Stellenbosch families, whom Julius Malema blamed last month for creating opposition to nationalisation.

“The issue of Stellenbosch mafias, the Oppenheimers, must be attended
[to. It cannot be] that all of us must live with five white families who
live in Stellenbosch and control the economy.”

SA to be ‘ungovernable’ – *MSN ZA News

Patriot

Goeie dag aan almal hier – ek voel ook soos die meeste mense hier en die enigste manier wat ek dit kan uitdruk , is in my musiek . Ek is ‘n musikant en liedjieskrywer vir die afgelope 40 jaar en ek het sopas ‘n CD vervaardig met die naam “Patriot”.Ek skryf opposisie liedere teen hierdie goddelose regering en alles waarvoor dit staan . Ek probeer nie hiermee my CD promofeer nie , en gee dit basies gratis weg , ongelukkig kos die CD en die posgelde geld , en moet ek dit ten minste verhaal. Hierdie is ‘n CD wat jy nie op die winkelrakke sal kry nie , ek gaan ook nie fancy plakkertjies en ‘n mooi omslag gebruik nie – ek gaan net “Patriot” op die CD skryf – vir my gaan dit oor die musiek en nie al die “bells and whistles” wat daarmee saamgaan.
Ek het al die musiekiinstrumente self bespeel , die meeste van die lirieke self geskryf en die CD ook gemeester.
Jurwey and Dirk – julle ken my persoonlik en het al my musiek gehoor.
Van die liedere wat op die CD verskyn as volg:
1) Afrikaner Winde
2) Land wat Brand
3) Lied van jong Suid Afrika (verwerk)
4) Manie Maritz
5) Patriot
6) Wit plakkerskamp Kind
7) Siener van Rensburg
8) Staan by My
10) Toring van Babel
11) Blou bloed Boer
12) Dertig sikkels Silwer
13) Ons vir U Yahweh Elohim
14) My Koning Yashua
15) In die Hemel
16) Gebed

Ek het nog vele meer , maar sal probeer om soveel op een laserskyf te kry as moontlik , so as jy van die liedjies soos hierbo vernoem nie hoor nie , is dit doodeenvoudig omdat daar nie genoeg spasie op die laserskyf oor was nie.

Jurwey , Dirk – miskien kan julle bietjie kommentaar lewer.

Die prys sal so R50-00 beloop o m kostes te dek – ek sal wel skreeu as dit te min is.

Vriende , hier is omtrent 800 ure se werk in hierdie CD ingesit .

Mag Yahweh hierdie poging seen sodat hierdie musiek by ons mense uitkom – ons moet die musiek in elke motor hoor , ons moet dit op die vlaktes hoor , ons moet dit om die braaivleisvure hoor.

Hierdie is my nederige poging om ons mense te help en soek geen eer vir hierdie werk nie – alle eer en heerlikheid aan ons Vader Yahweh Elohim !!!!

Ek wil net eers sien wat die respons is voordat ek rekening nommers uitdeel en adresse soek.

Boeregroete
Die Patriot

Jurwey

Dit is die moeite werd, ek stel belang

KleinVrystaat

Ek ook
Boeregroete in Jahweh

Barry

Patriot wil jy nie jou epos adres publiseer dan kan ons met jou kontak maak.

Jurwey

Dit kan net dood eenvoudig nie slaag, veral nie met die barbarse benadering van hierdie “BEEST OF BURDEN” nie

*Democracy **!*

*Worth the read!
*In 1887 Alexander Tyler, a Scottish history professor at the
University of Edinburgh, had this to say about the fall of the Athenian Republic some 2,000 years prior:

“A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a
permanent form of government. A democracy will continue to exist up until the
time that voters discover that they can vote themselves generous gifts from
the public treasury.

From that moment on, the majority always votes for the candidates who
promise the most benefits from the public treasury, with the result that
every democracy will finally collapse over loose fiscal policy, (which
is) *always followed by a dictatorship*.”

“The average age of the world’s greatest civilizations from the b eginning
of history, has been about 200 years. During those 200 years, these
nations always progressed through the following sequence:
From bondage to spiritual faith;
From spiritual faith to great courage;
From courage to liberty;
From liberty to abundance;
From abundance to complacency;
From complacency to apathy;
From apathy to dependence;
From dependence back into bondage.
*The Obituary follows:*

*USA:* Born 1776, Died 2008
* It doesn’t hurt to read this several times.*

Professor Joseph Olson of Hamline University School of Law in St.
Paul, Minnesota, points out some interesting facts concerning the last USA Presidential election:

Number of States won by: Obama: 19 McCain: 29
Square miles of land won by: Obama: 580,000 McCain: 2,427,000
Population of counties won by: Obama: 127 m McCain: 143 m
Murder rate /100,000 residents
in counties won by: Obama: 13.2 McCain: 2.1

Professor Olson adds:
“In aggregate, the map of the territory McCain won was mostly the land owned
by the taxpaying citizens of the country.

Obama territory mostly encompassed those citizens living in low income
tenements and living off various forms of government welfare…”

Olson believes the United States is now somewhere between the “complacency and apathy” phase of Professor Tyler’s definition of democracy, with some forty percent of the nation’s population already having reached the “governmental dependency” phase.

If US Congress grants amnesty and citizenship to twenty million
criminal invaders called illegal’s – and they vote – then we can say goodbye to the USA in fewer than five years.

*[Have we not approached this same swamping of SA by illegal immigrants]?*

Everyone must realize just how much is at stake, knowing that apathy is the greatest danger to our freedom.

Doreen Stassen

Patriot, ek sal baie graag jou c.d. wil ontvang. Pieter die “Child Support Grant” van die regering is R250 per kind.

Jurwey

Nou Gaan Jy Ween engelsman, het Oom Siener voorspel!! Kry vir julle, julle wou n gat vir julle-self grou!! Mense ek hoop nie dit vat teveel spasie!!

STUUR DIT DOOR AAN ALLEMAAL

Verslaggever bevestigt dat Engelse rellen racistische aanvallen op blanken
zijn
Patrick Henningson geeft politieke correctheid de schuld van
geweldsontploffing – 80% vuurwapenmisdrijven Londen gepleegd door zwarten. Volgens Patrick Henningson bestaan de plunderende bendes voor 99,9% uit zwarten. Inzet: een blanke man wordt door een zwarte gedwongen zich op straat uit te kleden.

De Britse verslaggever Patrick Henningson zag in zijn woonplaats Brixton,
Londen met eigen ogen het grove geweld dat de afgelopen dagenverschillende. Engelse steden in vuur en vlam zette. Terwijl hij vastzat in een Engelse pub (kroeg-café) was hij getuige van racistische aanvallen van groepen jonge Afro-Caraïbische zwarten op blanken. Inmiddels hebben de Engelse veiligheidsdiensten bevestigd dat de relschoppers geen maatschappelijke betogers zijn, maar behoren tot misdadige bendes (2). De overheiden in. Londen bereiden ondertussen een staat-van-beleg achtige toestand voor, om nieuwe rellen keihard de kop in te drukken.

Alex Jones (Infowars) leidt het vraag-gesprek met Henningson in met het
voorbeeld wat we gisteren gaven, namelijk dat blanken door zwarten worden
gedwongen zich midden op slaat uit te kleden en zo worden vernederd (ja, in
je eigen volks land door de Heiden rassen vernedert te worden). Ook werden
automobilisten tot stoppen gedwongen en uit hun wagens gerukt. Ondanks het overduidelijke anti-blanke, racistische karakter van de relschoppers
weigeren de politiek correcte media in Engeland en Nederland hierover te
berichten.

Henningson vertelt dat de plunderaars in Brixton voor 99,9% uit jonge
zwarten van met name tussen de 12 en 20 jaar oud bestaan. Iedere politieman die zich op straat durfde te vertonen werd onmiddellijk door een woedende menigte aangevallen. ‘Je slaat de spijker op zijn kop, Alex. Door de
politieke correctheid is dit helemaal fout gelopen. Alle instanties,
waaronder de politie, zijn hierdoor met handen en voeten gebonden – behalve
dan de relschoppers, die trouwens worden aangestuurd door hoger in rangorde staande bendeleden. Die vertellen hen welke winkels ze moeten plunderen en wat ze moeten stelen.’

Rellen zullen tegen het gewone publiek worden gebruikt

De gestolen spullen werden vrijwel onmiddellijk op het internet te koop
aangeboden, zonder dat de politie ingreep. Volgens Jones zullen de rellen
dan ook niet tegen de zwarten, maar tegen het gewone publiek worden
gebruikt. Veiligheidsmaatregelen zullen worden aangescherpt en de
persoonlijke vrijheden van de burgers zullen nog verder worden ingeperkt. De
bendes krijgen echter vrij spel, de politie krijgt de opdracht om alleen de
zich aan de wet houdende (blanke) burgers aan te pakken.

‘Dat klopt,’ bevestigt Henderson. ‘Ik verwacht dat er in de komende weken
twee groepen zullen ontstaan, namelijk degenen die meer veiligheid en meer
politie willen, en degenen die de ware oorzaken van de problemen willen
aanpakken en niet alleen maar de verschijnsellen.’ Alex Jones: ‘…in het
Westen zijn we inmiddels zó politiek correct geworden dat men is gaan denken dat het zelfs het récht van zwarten is om mensen tot stoppen te dwingen, uit hun wagens te sleuren en hen te dwingen zich uit te kleden. De Britse media die hier wél over berichten worden onmiddellijk gedemoniseerd door de politiek correcte media.’

Britse overheid bracht bewust illegalen het land in

‘De politie krijgt het bevel toe te kijken. De hooggeplaatste sociale
‘ingenieurs’ (de met name linkse politici en beleidsmakers) weten precies
wat ze doen, want ze gaan dit gebruiken om de rechten van de gewone burgers af te pakken,’ aldus Jones. Volgens Henderson is het groeiende racisme (gepleegd tegen blanken) een nationaal probleem in Groot Brittannië en zal dit in de komende tijd alleen maar erger worden. De Britse regeringen hebben zich de afgelopen 10 tot 20 jaar vooral bezig gehouden met de oorlogen in. Afghanistan en Irak en niet met wat er in hun eigen land aan de gang was.

‘Het is gebleken dat (premier) Tony Blair een geheim lange-deur
immigratieplan had om illegalen het land in te brengen, zodat deze voor
politieke doeleinden konden worden gebruikt,’ vult Jones aan. ‘Het moet
gewoon gezegd worden zoals het is: het klopt niet dat zwarten denken dat het
hun recht is om blanken aan te vallen en te beroven. Uiteindelijk zal dit
zich tegen hen keren.’ Henderson: ‘Precies. De zwarte families moeten hun
verantwoordelijkheid nemen, maar dat doen ze duidelijk niet als ze hun
kinderen zoals nu maar hun gang laten gaan. Het geldt niet voor allemaal,
maar over een groot deel van de zwarte jongeren bestaat geen enkele controle meer.’

Londen: 80% vuurwapen misdrijven door zwarten

Ook Katharine Birbalsingh, een lerares in Londen, vraagt zich in de Britse
krant The Telegraph hardop af waarom de media compleet negeren dat het hier om racistische rellen tegen blanken gaat. Tevens haalt ze het door de media verzwegen feit aan dat volgens de Londense politie bij 80% van alle
geweldsmisdrijven in Londen waarbij vuurwapens worden gebruikt enkel zwarten zijn betrokken, en bij de overige 20% in driekwart van de gevallen minstens één van de personen zwart is. Verder komen de blanken die erbij betrokken zijn voornamelijk uit Oost Europa.

‘Maar hoor je dit in de media? Natuurlijk niet. Deze problemen kunnen echter
niet worden aangepakt als de waarheid niet verteld wordt. Zoals met zoveel
zaken in dit land steken we onze kop in het zand en weigeren er over te
spreken.’ (3)

Danie Marais

Kry vir jou Engeland, want jy moet nog ‘n groot prys betaal vir ons moeders en konders wat julle uitgemoor met in die konsentrasie moordkampe. Daar is nou ‘n boek uit “The Boer Whore” deur Nico Moolman. As jy die boek lees sien jy wat ‘n vark die engelse nasie was in die tyd. Die naam klink snaaks maar dit gaan oor ‘n jong afrikaanse meisie wat deur dronk engelse offisiere verkrag word en vir dood agter gelaat word.
Soos oom Siener gesê het Engeland gaan verdwyn. Volgens my is Engeland en Amerika bankrot. Engeland was mos n groot voorstander van immigrante en nou voel hy hoe dit is om met barbare te lewe, so ook die USA en die res van Europa. kry vir julle en voel dit.
Dankie Jurwey vir jou antwoord dit is erg, maar dit moet een of ander tyd kom.
Opregte Boere groet my volksgenote !!! Hou julle geloof hoog en vertrou op HOM!!!!!!!!

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag aan Almal hier op die BLOG

Ek dink die JOOD sal weer met sy slu-heid ons Kerke en ander Leiers van ons Volks-groepe probeer ñ rat voor die oë draai (indien nie al reeds begin het nie) en dit met die hulp van Beeld-Radio (TV) en Radio propaganda praaitjies van “vergeet en vergewe” (voete-wassery) besing/verkondig, dan sal Twee Derdes van die Volk weer juig en sê “Heilig, Heilig , Heilig die JOOD want hy is al weer wonderbaar”. Plaas dat ons as VOLK eerder die gespuis (soos my oupa altyd gesê het; “Die Jood is ñ volhoubare, eerbare (eerlike) en opregte parasiet, wat teer op ons as sy gasheer en met hulle bloedsuiende gewoel ons ook bruinspoel tot heerskappy oor ons”) aan die keel gryp en hom dood druk soos jy die kokerot sou dood druk teen die muur. Hulle is ons VOLKSMOORDENAARS en ook ons VERLOSSER YHWH-SHUA se MOORDENAAR gewees en dis hoekom hulle ons so haat meer as die swart parasiet. Hulle kry dit elke keer reg om ons te immideer (ons te laaat skuldig voel oor die verlede) en ook om die bos te lei. Ek hoop en Glo regtig van Harte sal ons nou meer geduldig wees en ook teen-planne van aksie in stel, sodat ons beter teenstand kan bied, Maar tyd sal leër.

Geniet julle dag en naweek verder.

Boer Groete Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Andy Rabie

Eva,
Hierdie DOM kan natuurlik ook die afkorting wees vir “Dawn Of Magic”.Dit is een of ander new age groep wat ook glo in “scientology” en nog ander duistere goed glo.Ek het van hulle gelees in ‘n boek met die naam van “Klug van alle Kennis” geskryf deur Chris Kim.Ek weet nie veel van die witboekers nie maar dit lyk my hulle goed kan nogal goed inpas by hierdie”new agers”
Groete.

Doreen Stassen

Dagse al my mense vanuit ‘n afgebrande, pikswart, Klerksdorp. Julle sal my nie glo nie! Ek het troues op troues, en nou moet julle weet hoe op aarde ‘n troue lyk op ‘n lodge waar alles pikswart verbrand is! En nou moet julle weet hierdie onteiningswet is nou ‘n groenskrif, dat hulle grond mag vat sonder vergoeding, nadat die konstitutionele hof gese het NEE HULLE MAG NIE!!!
Julius Malema is redelik stil. Ek dink hy is gevra om net vir ‘n rukkie sy bek te hou. Hy gaan in elk geval niks oorkom nie. En hulle gaan aan en aan oor welvaarbelasting, en jul moet mooi kyk, nou gaan hulle verseker verseker ernstig aandag daaraan skenk! Groete tot na die naweek!

Markus H. Mocke

Oom Snyman en al julle “k” haters en ook die van julle wat die man, vrou “bafomet” Satan aanbid, mag die geskrywe jul oë oop maak dat jul kan sien hoe julle haat teenoor alle nasie jul so verbind het dat die Bybel sê dat julle op pad hel toe is en ook dat die wat ʼn valse leraar aanbring dat so ʼn persoon vervloek is.
My kommentaar oor oom Snyman se beeld oor die Swartman.
Jan van Riebeeck moes eerder sy “P” in sy broek gehou het en die woord van god gepreek het soos God ons opdrag gegee het.
Oom Snyman jy sê dat as die son op n wit mens skyn dan reflekteer hy die reënboog maar ek het slegte nuus vir jou oom snyman, as die son te lank op n wit mens skyn dan kry hy vel kanker, ons is nie gemaak vir direkte son nie, God het n swartman gemaak om direkte sonlig te kan hanteer vir baie lank ure sonder enige probleme. Dit is ons wat indringers is.
Oom Snyman jy se dat hul bloed is nie die selfde nie, en dat as ons hul bloed ontvang raak die witman dodelik siek. Oom Snyman jy kan dit nie bewys nie, en dit is nie n bewyse feit nie, jy mislei jou mense oom Snyman!!!
Jou “PROFESSORS” wat probeer bewys dat hul brein groter is en dat hul IK baie minder is as die witman sin is n blatante leuen. Dit is seker ook die selfde professors wat bewys dat daar is nie n God nie en dat alles ontstaan het uit evolusie. Evolusie is ook nie n bewyse feit nie dit is eintlik diewellusie.
Oom ek sal my lewe gee om te bewys dat God ons almal dieselfde gemaak het, en oom wat sal jy doen as die waarheid jou vry gemaak het? Sal oom ook oom se lewe gee om te bewys dat die swartman nie dieselfde gemaak is nie. Kom oom ek daag oom uit dit oom hierdie gesprek nie net hier sal los nie, maar dieper daar in gaan en al oom se feite agter mekaar sal kry en die teenoorgestelde sal kan bewys.
Oom daar was nog nooit n groep Christene vandat Jesus opgestaan het wat n oorlog gewen het teenoor hulle vyande nie, weet oom hoekom? God het ons ʼn opdrag gegee het om ons vyande lief te hê. Is dit nie logies nie. Al die Christene is van Jesus se tyd al dood gemaak en dit gaan weer op sy ergste raak totdat Jesus weer gaan kom, Jesus het self gesê dat as jy leef met die swaard gaan jy dood met die swaard. Weet oom wanneer sal dit beter gaan in SA ? wanneer ons begin besef dat dit die duiwel is wat rasse haat opwek, en nie God nie.
Oom Snyman jy en jou skoonseun is besig om ʼn menigte mense na ʼn slagveld toe te stuur en jy gaan verantwoordelik gehou word daarvoor daar is nog hoop dat jy dit kan terug keer en God vra om jou te vergewe, ten minste het Adriaan vlok sy kant reg gemaak want dit is wat God wil he ons moet doen. As hierdie rasse haat nie gaan ophou nie kan God nie ons land genees nie. Die haat wat jul koester in jul is nie Bybels nie en dus trek julle haat wat dieselfde is as moord na julle toe Jesus het self gesê “you Live by the sword you’ll die by the sword” so as daai swartman met sy panga voor julle staan moet jy weet waarom dit gebeur en daar gaan nie tyd wees om al jul sonde te bely nie en dus is jul oordeel in die helse vuur vir ewig.
Oom Snyman God red oom swartmense wat weer uit gaan om hul eie nasie te waarsku teen voorvaders en sangomas.
Op vandag se “SUNDAY TIMES” Wanted: Facebook racist. Waar n trotse AWB lit n klien swart seuntjie dood geskiet het, ek seker dat meeste van julle sal dit blywend vind want hul het mos geen liefde in jul harte nie, dit is siek! en hul wat dink dit is re so, hulle is ook baie siek en moet van die samelewing verwyder word. Dit is boos en dit kom beslis nie van god af nie.
Gaan kyk maar gerus op “SUNDAY TIMES” se blok

Oom Snyman jy sê dit god gee jou die reg om jou vyand te haat, dit was in die ou testament het God oorlog goedgekeur. Dit is God se woorde aan jou oom snyman;
Julle het gehoor dat daar gesê is : jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
Maar ek se vir julle: julle moet jul vyand liefhê ; seën die wat jul vervloek, doen goed aan die wat jul haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg ( MAT. 5:43-44). Oom snyman as jy maar net hierdie opdrag kan uitvoer en al jou aanhangers die boodskap van liefde oordra dat hul ook kan verander, dan oom snyman sal jy sien wat God kan doen in ons land, maar anderste oom Snyman is jul almal oppad na n slagveld waar julle almal sal omkom. Bekeer julle nou terwyl daar nog tyd is.
Markus

Jurwey

Sies-tog!?

Barry

Markus gewoonlik raak ek nie betrokke by sulke skrywe soos joune nie. Maar as ek n voorstel kan maak begin eers by jou eie skryf styl, jou spelling en sins konstruksie is baie swak. So jy probeer iets verduidelik maar ek volg dit baie moeilik. Tweedens jy glo wat die Sunday Times se maar draai jou rug op wat n volksgenoot vir jou se. Miskien moet jy maak soos die meeste van ons, ek weier om op blogs soos Commondreams in te gaan omdat ek in totaliteit van hulle verskil. So dit is sinneloos om hulle te probeer ‘bekeer’. Miskien moet jy dieselfede beginsel toepas.

Doreen Stassen

Hoe verklaar jy dat die Woord se dat jy hulle geen voorspoed mag gun nie, dat jy nie vir hulle jammer mag wees nie, dat jy nie met hulle mag meng nie, so nie sal hulle jou leer om hulle god te aanbid en hoe verklaar jy dat jy nie jou seuns en dogters aan hulle seuns en dogters in die huwelik mag uitgee nie? Gaan praat asseblief nonsens op ‘n ander blog.

Madelene

Laat die blindes maar blinder word en die dowes dower!!! Hierdie moet seker `n goeie voorbeeld wees van iemand wat of nie wil sien en hoor nie as hy binne die ras is of nie kan nie omdat hy `n ras buite Jakob se kinders is.

Danie Marais

Jy weet mocke, ek skryf jou van met ‘n kleinletter soos wat jy Adriaan se van skryf. Dit is om aan te toon wat ek van jou dink. Ek het al jou vorige kommentare gelees en al wat jy doen is om my die moer in te maak maar dit is seker wat jy geniet en wat jy wil hê!!
Ja die son wat op ‘n blanke skyn is om hom mooi goudbruin te maak terwyl ‘n swarte son aantrek en hy al swarter word sodat jy naderhand met ‘n stuk steenkool ‘n wit streep op hom kan trek.
Waarom was die Afrikaner volk vir omtrent 40 jaar in die klein karoo voordat hulle getrek het omdat al die vreemde elemente uitgeroei moes word.
As jy die moeite wil doen skaf vir jou die boek aan “The Bell Curve” waarin groot geleerdes bewys dat die swarte se IK laer is as die Blanke is.
Gaan lees jou Bybel met aandag dan sal jy sien jy mag nie met hom ‘n ooreenkoms aangaan nie en dat jy hom nie in jou raadsale mag toelaat nie tot in die hoeveelste geslag.
Ag fooitog jy sê dat daar nog nooit Christene was wat opgestaan het om oor hulle vyande te wen nie. Jou dom onnosel wat het by Bloedrivier gebeur?
Oor hulle voorvadergeeste sal jy dit nooit uit hulle kry nie, ek kry die idee dat jy ook jou voorvaders aanroep !!!
Die feit dat ‘n witman by ‘n swart kind sit wat hy blykbaar geskiet het veroordeel ek maar jy veroordeel nie al die blankes wat deur jou geliefde swart velle afgemaai word nie.
Ek beskou jou nie as ‘n mede blanke nie, ( as jy ‘n blanke is) en Adriaan doen die nodige werk om ons ingelig te hou oor wat daar regtig aan die gang is. Jy is volgens my ‘n verraaier en niks anders as ‘n judas !!!!!!!!!!!!!!!!
Adriaan moet jou nie aan k@k steur nie !
My mede volksgenote wees sterk in die geloof en moet nie mislei word deur die bose nie. Sterkte vir die week.

Johan

Markus!
Jy is seker n K@ffer! Hier staan ons mense (blankes} vir ons mense op! Jy oordeel als wat ons se ens! Bv. Awb … Wat van al die moord op ons ou mense en kinders? Luister nou mooi vir my verlaat eerder hierdie blog asb.
Dis net vir witmense gaan verbasrter doen wat jy wil!
Jy spreek so uit oor rasse haat ! Wat se die Bybel van die wederkoms? Christus kom om die nasies van die nasies teskei!
So bou jy maar aan die Tempel van Babel! Alles saam onder een dak NE!
Dis jou soort wie se oe so blind is!
Ek dink jy hoort op n ander blog gaan probeer Uhuru ,dalk kan jy vir jou n myt optel! of jy het seker ene!
Ek wil nie verder na enige van jou strond lees nie so raak weg asb!Jy’t nie boere bloed in jou are nie,want jy ken noie die waarheid en kan nie onderskeid tref nie,so jy’s seker n baster Iemand in jou bloedlyn was seker my oupagroeitjie se “tuinboy” of my Ouma se “strykmyt”

Boere Groete!

Pieter-Jan Van Zyl

Dag f@kker mocke

Ag Jy weet mocke, jy is regtig die een wat altyd agter op die wa gesit het en dan dadelik om gehardloop kom en vir almal vertel wat jy voor in die pad gesien het, jy is die paralaks in ons wêreld en ek sal vir jou sê wat dit beteken aangesien jy nie jou eie woordeskat het nie, “jy staan tussen twee partye en jy weet nie waar jy hoort in die wêreld nie,” dit is die rede waarom jy so dom astrand is die bietjie wat jy wel weet maak jou moer gevaarlik, nie net vir ander nie maar ook vir jou-self (so kry vinnig hulp…..loop drink 2 tot 4 liter skud-skud en loop vyf-keer oor die Ben Schoeman snelweg net na sewe in die oggend en as dit nie werk nie, spring dan van die naaste brug af – verkieslik voor een van die Gautreine in).

Ek dink nog steeds jy is ñ halfnaai-kie, wat se kroese soos ñ pot skuurder lyk. Want dit is net halfmens/halfmoerskont wat so iets sal loop sê van die suiwer ras (blanke). Die alles Uit ja-loesie vir ons kundigheid en omdat YHWH ons as BoerVolk aan die punt van Afrika as sy oog-appel uit verkies het bo julle drek nasies.

Waar was jy die laaste ruk? , het jy regtig jou rekenaar stukkend gebliksem soos ek jou gevra het? en noudat jy weer ñ leen-stel het, wat jy gekry het by NIA of Geheime Polisie nou is jy weer wild en wakker net soos ñ houtkop/gedrog nasie op ñ moordtog uit op onskuldige blankes.

Ek hoop en vertrou jy het lekker warm weg gekruip by die aai-ha antie, want jou ore is seker nou net so groot soos pietie koornhof sinne was , (dit is soos FW vir ou pietie koornhof gesê het – “ek skraap die wette en jy pietie loop skraap die meide vir jouself”, daardie leiers was darem gehoorsaam aan mekaar), nadat sy ma hom die heeltyd uit aai-ha se kamer moes uit sleep aan sy ore en sê “kom nou dadelik uit die meit se kamer uit, kom nou uit die meit se kamer uit”.

Hoekom loop jy nie met jou gevreet in die middel van die nag hier in PTA sunnyside nie, sodat jou swart broers jou kan gebruik vir moetie, dan sal jy darem goed gewees het vir een ding in jou lewe. Jy sal dit doen vir jou swart gevreet/gedrog naaste en dan kan almal onder hulle rondom jou karkas dans en sing of toi-toi soos jy dit sal ken met jou klein woorde-skat, hier lê hy die sot en swaap van die halfnaai-kies.

Nou kan jy weer jou leen stel rekenaar vat en weer stukkend bliksem teen jou voorkop, ek sal solank die nood-diens skakel om na NIA se kantoor te gaan en te vra vir kleintjie/halfnaai-kie markus h(hotnot). mocke se adres te kry om sodoende jou te kom optel.

Hulle kan jou ook balsem soos hulle gemaak het met idool mandela-kie. Dan kan jy in/op stasie lê, weet net nie watter een nie want PTA is klaar gevat vir mandela-kie, jy kan dan ê vir die Hotnotte/Half-naaikies.

Totsiens Hotnot Mocke.

Boer Groete aan al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Doreen Stassen

Mocke. Jy is voorwaar ‘n interessante skepsel. Mens is jy beslis nie, ek sweer jy is of ‘n hotnot of ‘n kaffer wat op hierdie blog spoeg, net om ons die moer in te maak. Luister. As jy wil kak praat, daar is genoeg ander blogs om dit op te doen. Hier soek jy om gebliksem te word, en glo my, jy gaan dit kry. Ons is nou hartlik gatvol vir jou stront en wil jou waarsku, jy bly nie te ver dat ons nie die derde mag op jou kan sit en jou elimineer nie. Vat nou raat van ‘n patriot. Fok uit ons land uit na daar waar die kaffers jou kan omhels en jou ophef en sorg dat jy gevoed en geklee bly. Moenie geld in ons land probeer maak nie, los ons land en ons volk nou uit. Jy is laer as slangsleepsel. Los Adriaan uit en hou op ons profetiese boeke te lees, dit is nie vir jou geskryf nie!! As jy weer hier skryf, glo my, die gereg sal nie kan help vir wat ons aan jou sal doen nie. ALOTTA CONTINUA!!!!

Leon Mare

Ek het die berig gelees, lus gevoel vir n koppie koffie. Oor die straat gegaan en melk gaan koop. op pad in die hyser na die 10de vloer kyk ek so na die melkbottel en sien die “Halaal” so dit tref my alles wat ons deesdae koop van botter, melk ens het die merk van “Halaal” en dit kan net een ding wees- ons eet en drink ook nou van die goddeloosheid. Dit is ook ietwat van n verdrukking as jy nou produkte soek sonder daai merk – waar kry jy dit as jy n stadsjapie is? Waar kan ek my eie koeie op die dak van my woonstel he? So stadigaan suipel hierdie dinge in en om ons.

magda

Ek is ver van volmaak af maar het my hart aan die Here gegee en weet dat ek gered is. Ek glo dat Hy vir my gesterf het aan die kruis soos vir almal. Ek is wit, trots daarop en voel dat ons onderdruk word, en dat ons moet saamstaan. Maar dit is waar my probleem begin. Ek weet nie met wie ek moet saamstaan nie. Ek lees op julle webtuiste dat julle glo julle is God se uitverkore volk. Elkeen het seker die reg om vir homself daaroor te besluit en ek sal nie kommentaar daaroor lewer nie. Maar mense, ek is werklik geskok oor die uitlatings en kru taalgebruik wat ge-uiter word – ook deur vrouens – en kan nie glo dat julle die een oomblik uit die bybel praat en die volgende oomblik verdoem en vloek julle iemand wat sy mening gee nie. Dit gaan seker nou met my ook gebeur maar ek het werklik ‘n probleem met die hoeveelheid haat wat julle koester asof dit van God kom. Ook teenoor enigiemand wat nie glo soos julle nie. Al is dit in julle oë reg om so lelik te praat (volgens julle geloof) het my ma my geleer dit is swak maniere om sulke taal te gebruik. Asb mense, julle doen en sê alles as gelowige, geredde mense – maar julle het my oortuig dat ek nog op die regte pad is. Ek sal vir julle bid – want julle is deel van ons boerevolk en ek glo nog steeds dat ons moet saamstaan. Maar iemand se oë moet oopgaan – en ek dink nie dis myne nie. Lees die bybel as geheel – moenie grepe daaruit neem en dit gebruik om die haat wat julle koester te regverdig nie. Ons stem almal saam dat ons witmense vertrap word – en dat daar ‘n rewolusie op pad is. Maar dis nie te sê God gaan net die wat soos julle glo red nie. Hy is Almagtig – en Hy sal kyk na die WIT hart, nie na die WIT vel nie. Ek vra mooi dat julle sal bid vir wysheid en insig.

Jurwey

Mens ons mors tyd met die mismaaksel, hy het geen beproefde bewyse of redes aangehaal of gegee, geen feite, net gemaal soos sy mense en geen vordering of verstandelike wins getoon nie. Ons moet hom net bloot ignoreer, dan kry ons lekker en hy sit met n droog bek! groete aan my mense met dieselfde doel, ! Om Jahweh te behaag, Julle is Mooi Goeie mense. Dankie vir julle sinvolle bydra

mooi bly