Aanbid saans voorvadergeeste (Deel II)

In Deel I (Bedags preek hulle Jesus)  is hoofsaaklik gekyk na die fisiese verskille tussen die wit en swart ras. Op geestelike vlak is daar egter veel groter verskille. Ons het reeds gesien dat die fisies ongelyksoortigheid so groot is dat slegs één ras na die beeld van Jahweh geskape kon wees.In Maleagi 2:15 staan daar dat Elohim ’n geslag van sy eie wou hê, en dwarsdeur die Bybel lees ons van sy groot liefde vir hierdie Israel-geslag van Hom. In Hand. 17:29 bevestig Paulus dat Israel Elohim se geslag is (m.a.w. uit Hom gebore is).

Paulus kon onmoontlik hierdie woorde tot die Jode gerig het, want hulle het nie net die Messias vervolg en uiteindelik vermoor nie, maar wou Paulus en die dissipels ook doodmaak. Die Jode maak in Hand. 13:45 geen geheim daarvan dat hulle met die Evangelie niks te doen wil hê nie: “Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is”.

Maar op sy beurt het die Messias ook geen geheim gemaak van wat Hy van die Sadduseërs, Fariseërs en Jode dink nie. Net soos Johannes die Doper het Hy hulle by verskeie geleenthede uitgeskel as “slange en addergeslag”. Hierteenoor sê Elohim in Jes. 43:21 nie net dat Hy vir Hom ‘n aparte volk “geformeer” het nie, maar ook dat hulle sy “lof (Evangelie) sal verkondig” (In die 2 000 jaar sedert die Messias se geboorte en kruisiging het die Jode nog nooit sy lof (Evangelie) verkondig óf ’n Bybel gedruk en versprei nie!)

Met Israel se aankoms in Kanaän het Hy genadeloos ál die ander nasies voor hulle uitgedrywe. Toe gee Hy aan Israel bevel om hierdie ander volke uit te roei, geen ooreenkomste met hulle te sluit nie, hulle afgodstempels en bidplekke te verwoes, en nooit, maar nooit, met hulle mag verbaster nie: “Want jy (Israel) is ‘n volk heilig aan Jahweh jou Elohim; jou het Jahweh jou Elohim uitvberkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

As die Jode dan sy uitverkore geslag of eiendomsvolk is, hoe regverdig die Messias die verdoemende oordeel wat Hy in Joh. 8:21-42 oor hulle uitspreek? “Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie … Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie … As Elohim julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit Elohim uitgegaan en gekom. (Hy gee dus te kenne dat hulle nie deur Elohim geskape is nie) (want)  … Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie”.

Met hierdie woorde vertel Hy die Jode presies wié en wát hulle en hulle vader is.

Die vraag is nou: Sal ’n “liefdevolle Jesus” só teen sy “uitverkore volk” uitvaar? En dan ook nog sê hulle sal Jahweh se Koninkryk nooit sien nie? Hy spreek nie net ’n oordeel oor hulle uit nie, maar dis duidelik dat Hy hulle ook haat en verag.

Joh. 2:22 openbaar die Jode as die Antichris: “Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën”.

Van al die volke op die aarde, is dit juis die Jode wat “ontken dat  Jesus die Christus is”. Selfs die Moslems beskou Hom as ‘n profeet.

Tog volhard die kerk daarmee dat die Jode God se uitverkore volk is. Die kerk se Jesus staan dus lynreg teenoor die Messias van die Skrif.

Verder sien ons dat Elohim se “beelddraers” oor talle Goddelike eienskappe en talente beskik, en dat Hy ook net aan hulle sy wette en verordeninge gegee het.

Wat baie mense egter uit die oog verloor wanneer hulle die wette van ou-Israel en die Nuwe Testament bestudeer, is dat die Almagtige self sy eie verordeninge en wette nakom wat Hy ingestel het. As Hy dit nie doen nie, kan Hy mos nie oordele uitspreek oor sy volk vir hulle ooretredinge nie.

Die verbond tussen Israel en Elohim is sentraal tot die hele verlossingsboodskap. Dit is veral deur die ou profete beskou as ‘n tipe huweliksverbond en dus ondergeskik aan die toepaslike wette soos in Deuteronomium uiteengesit. In  Deut 25:1-4 lees ons dat as ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as hy iets skandeliks aan haar ontdek, en haar ‘n skeibrief gee en haar uit sy huis wegstuur, en sy trou met ‘n ander man, en daardie man van haar skei óf te sterwe kom, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem nie, – sy is onrein en dis ‘n gruwel voor die aangesig van die Jahweh”.

Na die dood van koning Salomo rondom 928 v.M. het sy koninkryk verdeel in die Noordryk (Huis van Israel) met Samaria as hoofstad en die suidelike ryk (die Huis van Judah) met hulle hoofstad Jerusalem. Die Noordelike Huis is eerste in ballingskap weggevoer deur die Assiriërs rondom 721 en dit is aan hierdie deel van die volk wat die profeet Jesaja 50:1 die volgende skryf:

“So sê Jahweh: Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee Ek haar verstoot het? Kyk, weens jul ongeregtighede is julle verkoop, en weens jul oortredinge is julle moeder verstoot”.

Ongeveer ‘n 150 jaar later in 587 v.M. het die Babiloniërs onder Nebukadnesar die suidelike ryk van Judah ingeval, die Tempel verwoes en die volk ook in ballingskap weggevoer. In Jesaja 3:8 lees ons dat Jahweh aan Israel ‘n skeibrief gegee het weens haar owerspel, en dat haar suster, Juda, net so ontrou was en self gaan hoereer het…

‘n Interessante vraagstuk steek hier kop uit:  As Israel die enigste volk was wat onder die wette en verordeninge van Jahweh gestaan het, was hulle ook die enigste wat dit kon oortree. ‘n Mens kan tog nie iemand veroordeel oor ’n wet of reël waarvan hy geen kennis dra nie? Dis hoekom Hy nie die heidense volke gestraf het nie, hulle het nooit die wet ontvang nie.

Rom 4:15: “Want die wet werk toorn; maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie.”

Die skeibrief wat Jahweh aan die Huis van Israel gegee het, het gemaak dat sy nooit weer sou kon trou, solank as wat Hy leef nie. Daarom moes Hy aarde toe kom en sterf. Met sy dood en opstanding is sy volk vrygemaak van die huwelikswet, en kon sy weer haar verbond met Hom hernu (met Hom in die huwelik tree). Romeine 7:1-3 lees:

1) “…ek spreek met mense wat die wet ken dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe… 2) Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. 3) Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ’n egbreekster is as sy ’n ander man s’n word nie”.

Haar sondes, voor die Messias se dood en opstanding, het haar aan die wet vasgebind. Slegs ‘n naasbestaande, ‘n bloedverwant kon die verlossing bring. Weereens kom die Almagtige noukeurig die wette na wat Hy self ingestel het:

Mat 1:21 – “…en sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jashua noem, want dit is Hy wat sy volk (nie die ganse wêreld nie) van hulle sondes sal verlos.”

Luk 1:68  – “Geloofd sy Jahweh, die Elohim van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het…”

Sonder die oorwinning oor die dood was sy volk verlore. Maar hierdie groot openbaring maak ook iets anders bekend: Dat verlossing SLEGS vir Israel was. Geen ander volk was onder die wet geplaas nie, en geen ander volk het dus nodig gehad om verantwoording te doen vir sy afgodediens (“hoerery”) nie. Inteendeel, as ons na die Ou-Testament kyk, was dit hierdie volke geoorloof om hulle afgode te dien. Maar Israel is keer op keer gestraf wanneer hy voor die heidense gode gebuig het, met ander volke vermeng of verbonde met hulle gesluit het.

By drie geleenthede gee die Messias self te kenne dat sy Vader Hom net gestuur het om Israel te verlos: Mat. 15:24: “Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”.  En in Mat 10:5: “Jashua het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ’n stad van die Samaritane nie…”  En nadat Hy uit die dood opgestaan het, verskyn Hy aan sy dissipels waar hulle uit vrees vir die Jode weggekruip het, en Hy gee aan hulle een van sy laaste opdragte: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”. Hoe die Vader Hom gestuur het, sien ons in Mat. 15:24 hierbo.  (Nou ontstaan die vraag: As die Jode dan (volgens die kerk) sy uitverkore volk is, waarom sou sy “uitverkore” dissipels uit “vrees” vir hulle (medebroeders) weggekruip het?

Die heidense volke was ook nie Israel se “naaste” nie. Lev. 19:16-17 stel dit duidelik: “Jy mag nie as ’n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is Jahweh. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie”.  (Hier sien ons dat volksgenoot, broer en naaste sinonieme is). Die King James stel dit nog duideliker: “…thou shalt love thy neighbour as thyself”.  Israel het hierdie gebod in die woestyn gekry, waar hulle afgesonderd van ander volke gebly het. ’n Israeliet se naaste/neighbor  kon dus net ’n ánder Israeliet wees!

As “dieselfde” beeld en gees van Jahweh in ons en die swarte was (soos wat die kerk beweer), verklaar dan die volgende:

Op RADIO PRETORIA is daar op 2 Desember 2002 ‘n gesprek uitgesaai op die program, Landboukorrels, wat die totale Christendom tot in sy diepste fondamente geskud het.

Die gesprek het plaasgevind tussen Martin Jansen, omroeper, en dr Philip du Toit, regsgeleerde en voorsitter van die Landbouwerkgewersorganisasie.

Ongelukkig kan ek hier net enkele van die vernaamste punte uitlig.
1) ‘n Blanke Jesus Christus kan NOOIT die Verlosser en Saligmaker van ‘n swartman wees nie!
2) In die swartman se taal word ‘n blanke geklassifiseer as ‘n “ding”.
3) Jesus Christus word deur die swarte beskou as slegs ‘n enkele voorvadergees — een van die baie waarin hy glo. Die witmens is vir hom ‘n mlungu, dit beteken “opdrifsel” in sy taal.
4) Die swartes beskou ons hoegenaamd nie as mense nie. Hulle beskou ons as “dinge”. En vra: Hoe kan jy ‘n “ding” liefhê. Die woord “liefde” bestaan ook glad nie in sy taal nie. As hy vir ‘n vrou wil sê “ek het jou lief”, sê hy “ek lus jou”. Seks is al “liefde” wat hy ken!

Kom ons kyk nou wat ons eie swart Christene hieroor te sê het:

Op 10 Augustus 1994 verskyn ‘n berig in Beeld i.v.m. die eerste internasionale konferensie oor die Christendom wat by die Telkom-kollege op Olifantshoek gehou is. Een van die sprekers was Nokuzalo Mndende, dosent aan die Universiteit van Kaapstad se departement van Godsdienstige studies. In haar lesing (op die tweede dag van die konferensie) het sy o.m. die volgende gesê: “Swartmense is miskien in naam Christene, maar nie in die praktyk nie. Suid-Afrika is nie ‘n Christelike land nie. Mense gaan Sondae kerk toe, maar neem Saterdae aan voorvadergeesaanbidding deel.

“Die Christendom is iets wat die swartmense aangeleer het. Tradisionele gelowe (voorvadergeesaanbidding) is iets waarmee hulle gebore is en waarvolgens hulle leef”.

Haar opmerkings het ‘n beroering onder die afgevaardigdes van die grootste hoofstroom kerke veroorsaak. Sy het verder gesê dat selfs swart predikers van baie hoofstroomkerke preek in die dag oor die Christendom en neem in die aand aan tradisionele rituele soos voorvadergeesaanbidding deel.

“Swart Suid-Afrikaners neem aan die een of ander tradisionele geloofsgebruik deel. Waarom vereer ons die voorvadergeeste?” vra sy en beantwoord dan self die vraag: “Daar moet iets goed daaraan wees!” (En dit pla niemand nie, veral nie die kerk nie, want nou kan ons mos saam vir God en afgod bid!)

Mndende het haar toespraak afgesluit met hierdie verdoemende uitspraak: “Hoewel sendelinge geprobeer het om swartmense te verander om Christene te wees, het hulle gefaal!”

In sy toespraak op die eerste dag van die konferensie het eerwaarde Desmond Tutu die Afrikaanse kerke afgeransel: “Die siening van sendelinge dat alles in Afrika heidens was, is jammer. Hulle het die swartmense se manier van aanbidding heeltemal verwerp. Swartemense moet hulle verlore erfenis herwin … Die manier waarop swartmense hul voorvadergeeste vereer het, moes deur sendelinge gebruik word as ’n skakel tot die Europese kerke se heiliges. Die sendelinge het swartmense egter skuldig laat voel oor dié gebruik…”

Tutu het al gedurende die derde sitting van Kodesa III in Junie 1992 aan ‘n NG Kerk in Kemptonpark sy standpunt hieroor gehuldig. Met die aanvang van ‘n oggenddiens het hy gesê: “Ek het gisteraand saam met my mense ons voorvadergeeste aanbid, vanoggend aanbid ek saam met julle julle Jesus; en wie sal vir my sê dis verkeerd?”

Die gemeente het hom tjoepstil aangehoor, maar na afloop van die diens eerbiedig opgestaan en hom toegesing: “Laat Heer u seën op hom daal…”

In sy boek, Die vuur brand nader (NBP, 1964), beskryf Guy van Eeden, sy ondervinding met swartes se benadering tot die witman. “Die naturel se gesindheid teenoor liberaalgesinde blankes (sendelinge ingesluit), is dié van agterdog, en ons hou glad nie van blankes wat ons wil omhels nie. Ons gebruik so ‘n persoon, veral teen ander blankes. Maar sodra hy aan sy doel beantwoord het, word hy gou vergeet — en opsygeskuif. Hy is nie ‘n man vir wie ons werklik ontsag (of respek) het nie.”

Sowat ‘n jaar nadat die revolusie in die Belgiese Kongo uitgebreek het (1961), het terroriste tydens een van hulle donkermaan-aanvalle (ook bekend as (Die Nag van die Swartuil), met die steun ‘n swart ouderling, Masamba Kalagho, en sy diakens die sendfingstasie bestorm. Hulle het die hospitaal en skool afgebrand; pater Levevre en die sendeling-dokter aan ’n boom vasgebind, al vyf blanke nonne verkrag en met skerp stokke doodgesteek (een het oorleef en later die gru-tonele wat daarna plaasgevind het, in die hospitaal oorvertel).

Toe Masamba Kalagho uiteindelik met ’n mes voor pater Levevre gaan staan, vra dié hom: “Hoekom wil jy ons doodmaak? Ek het jou dan self na Christus gelei, jou gedoop, en al die jare het jy Hom getrou gedien….”

Sy antwoord was: “Ek haat julle Jesus, en as die Jode Hom nie gekruisig het nie, het ék Hom self doodgemaak!”

Hierna het hy die pater en geneesheer se kele afgesny.

In Rhodesië (1976) is die einste Kalagho as leier van ‘n terroristebende deur Rhodesiese magte gevang. In die jeep op pad na die basis het Kalagho uitdagend sy woorde aan pater Levevre teenoor ‘n jong luitenant herhaal, en sonder om te aarsel, het die luitenant hom op die plek doodgeskiet.

Ten slotte: 17 jaar lank al word daar by sangoma, voorvadergees, Mohammad en Jesus van die kerk aangeklop om vrede, veiligheid en versoening vir hierdie bloedbevlekte land op te vorder, maar van hulle kant was daar nog nie eens ‘n “Amen” nie!  Moontlik is hulle nog net nie ingelig dat die ware Merssias met sy Vertrek net tweededrag, vyandskap, die swaard en die Folterpaal agtergelaat het nie. Al wat hulle weet, is dat die Waarheid en Leuen nou intussen versmelt het tot ‘n nuwe geloof (ons is almal één). En dié wat op die kerkbanke agtergebly het, het dadelik ‘n menigte leraars versamel om hulle in die oor te streel met hierdie “ander” Jesus se “ander” evangelie. Meegevoer deur die boodskap, weet hulle niks van die 35 000 volksgenote wat hul swart broers sedert Mandela se Victor-Versterdag geslag het nie. Al waarvan hulle seker is, is dat wit rassistiese honde in dieselfde tyd 8 van hulle geliefde swart broers se kosbare lewes geneem het.

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

87 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Johan

Dankie Oom Adriaan!
Ons ken die waarheid en dit maak ons vry!
Ons moet ook onthou dat sommige onder ons eie volksgenote ,nie die waarheid wil ken nie! Hulle is geestelik blind! Ons kan net se dankie Vader dat ons geestes Oe oop is!
Ons moet nie meer ons tyd en energie vermors op onnodighede nie!
Ek het lank geworstel oor wat is reg en verkeerd,ek soek al jare die waarheid
en vandag is my siel vry!
Amen!
Nogmaals dankie Oom Adriaan.

Chris Schlebusch

Adriaan, baie dankie, ek glo vas dat ons ou Volkie besig is om tot ander insigte te kom en dat dit net ‘n kwesie van tyd is voordat daar ‘n leier sal opstaan en die Boerevolk tot orde sal roep
Groetnis

Danie Marais

Dankie Adriaan vir ‘n voortreflike uiteensetting. net jammer dat baie mede volksgenote nie soos ons dit kan of wil sien nie. Ons sal maar ‘n klein groepie wees en soos Chris sê wag ons op leier tussen ons boere soos Siener voorspel het.
Groete.

Eva

Dankie Adriaan vir ‘n baie insiggewende artikel, en ek beaam ook wat alreeds hier bo gesê is.

So ‘n tydjie gelede praat ek oor die naaste met my suster. Ek vra haar wie haar naaste is. Haar antwoord: Die mense wat saam met my in die kerk (NG) is.

Natuurlik erg geskok vra ek haar of ek dan nie haar naaste is nie, en wat van Ma?

Nee sê sy net die mense wat saam met haar in die kerk is is haar naaste.

My hart is stukkend dat my volk al so ver meegesleur is deur die leuen.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Môre Oom Adriaan en Almal hier op die BLOG Ek wil ook net dankie sê vir die gedeelte, maar hel ons moet eintlik die Kerke begin afbreek sodat die opregte wittes weer moet begin met Huis Godsdiens (Soos met die Voortrekkers en Ou-Isra-EL, daar was nie drie susters kerke of happie klêppies in die trek nie, nie in een van hulle nie, geen leraars of Ds of Predikante of Pastore nie) want ñ Huis sonder YHWH is ñ Huis sonder dak, vensters en deure. Hoeveel maal het my Moeder nie vir ons (ek en my Broers) uit die skrif… Read more »

Ant San

My siel het gesoek na antwoorde, my Bybel val uitmekaar soos ek gespartel en gesmeek het : “Vader skenk my genadiglik antwoorde, wys my die regte pad” Die antwoorde wat ek ontvang het het my laat wonder of ek met kettery besig was? Hoe kon dit wat deur my ouers en familie vir my geleer was so verkeerd wees? Liewe Eva, jy staan nie alleen as verwerpte deur jou familie nie. Daar is baie van ons wat ook skepties aangekyk word deur familie. Tog juig my hart, want ek het die wereld afgesterf en elke oomblik doen ek net wat… Read more »

Doreen Stassen

Ant San, jy het noudiedag ‘n woord gebruik wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie, nl “witboekers”. Sal jy asseblief vir my verduidelik wat dit beteken? Baie dankie!

Barry

Dankie Adriaan vir n baie interesante en insiggewende artikel. Goed uiteen gesit en maklik om te verstaan. Die Woord se “en die waarheid sal jou vrymaak”.

KleinVrystaat

Ek be-aam al die komentare hierdo. Dankie Adriaan, wens die hele land het dit gelees, maar dit is nie vir hulle gestem nie.
Die Skrif se: 1 uit n dorp, 2 uit n stad. Dit is Waarheid, dit wat die smal weg genoem word, is eintlik net n stippellyn, gemaak met Sy Voetspore, daar kan nie twee langs mekaar op loop nie.
Geseend is die wat kan se; ek ken Waarheid, en Wysheid, en Geregtidheid, ons Moeders.

Iets om oor te dink:
Lees 1 Kon 11:26-40 en 12:20. Vraag? wat het van die 12de stuk (Benjamin) geword???

Vrede

Jurwey

Vir die wat kan onthou, n hele ruk terug het ek gevra waarom die kampe, nou ons was voorheen in kampe gestop, dit kom weer! Hierdie kafaktore en die nuwe wereld orde gaan ons daarin stop, daarom word die swartes gebruik! Ek se nog dinge moet gedoen word om die wereld te wys ons is nie tevrede met omstandighede nie, lees gerus! Secret UNITED NATIONS FEMA Detention Camp built at Kimberley South Africa I have just received confirmation from friends that a camp has been built at Kimberly, which is identical to those in the USA. They had made a… Read more »

Doreen Stassen

JURWEY, ek kan net bevestig dat ek ‘n tyd gelede by vriende in Kimberley gekuier het, ook Yisraeliete, en het hulle my hierdie een kamp gaan wys.
Dit is dus nie hoorse nie, maar ek het dit self gesien. Groete vir jou.

Ant San

Kimberley baie naby Jan Kempdorp. Onthou!

Jurwey

Dit is so toepaslik soos oom Adriaan noem, bedags Jesus, dit laat my dink aan my oorlede Pa, hy het altyd genoem dat bedags dra hulle n das maar snags mors hulle langs die kospotte! Bedags wil moet hulle die omgekoopte liberale be-indruk terwyl hulle snags na hulle voorvaders terugkeer.

Ja Ant San langs mekaar, daar word snaakse dinge beplan, wat het oom Siener ivm die aminusie depot genoem, dit is mos ook daar!

Ant San

Kaboom! Koue naweek oppad, Skole lang naweek. Bly veilig almal, bly Glo en Vertrou. Ons Skepper is in beheer!

Eva

Jurwey, Toe ek die eerste keer hierdie ontsaglike “tronk” in Kimberley sien, was my eerste indrukke dat dit ‘n Fema kamp is, maar die Kimberliete verseker my dat dit ‘n tronk is, wat op die oomblik stampvol is. Ook het hierdie tronk die ontsaglikste erf wat etlike hektare beslaan. Net die omheining van die erf met pallisade alleen het etlike miljoene gekos. Net soos die Fema kampe, is daar ook ‘n dubbele omheining direk om die tronk, en ge-elektrifiseer. Jy moet dus eers oor die pallisade kom, etlike honderd meter loop voor jy by die ge-elektrifiseerde heining kom. My swaer… Read more »

Eva

Ant San, Ja dit is wonderlik om die Waarheid te ken. Somtyds, en net somtyds, vang die alleenheid ‘n mens, maar die krag en nabyheid van die Ruach ha Qodesh dra ‘n mens deur die stryd en tye van eensaamheid. Ek het vir die grootste deel van my lewe geworstel met die Woord en wat die kerk sê. Twee verskillende dinge. Ek was verneder en minderwaardig laat voel voor my maats omdat ek die ds. aangevat het, soveel so dat ek naderhand geglo het ek is ‘n rebel – wat ek eintlik was, en ‘n minderwaardigheidskompleks daaroor gehad het. Dank… Read more »

Marlene

Ek het oor die afgelope paar dae al die verskillende sienings oor geloofskwessies gelees en wil graag weet wat die siening is omtrent die mense wat nie deel vorm van God se uitverkore volk nie. Gaan hulle hel toe, of het hulle nie ‘n siel nie? Van ons boerevolk is met engelse mans of vroue getroud, of dalk met ‘n Jood? Wat word van hierdie mense en hul kinders? My soektog na die waarheid dwing my om hierdie vrae te vra, ek vra dit nie met ‘n verwyt nie, maar omdat ek werklik graag wil weet.

Groete

Eva

Doreen, Ek het die woord “Witboekers” gebruik op die JB draad. “Witboekers” is ‘n benaming wat ons aan die mense gegee het wat die “Witboek” aanhang. Dit is ‘n boek wat dieselfde dogma bevat as wat JB in haar Paraclete geskryf het. Oor die moeder god. Die boek se Engelse naam is: “The book of El Daoud” die outeur is net “the Pen”, wat die Afrikaanse naam gekry het van “Witboek”. El beteken God en gevolglik moet die boek se naam eintlik geheet het: “Die boek van god Daoud” Dr Lets Pretorius se kinders het die boek in die tronk… Read more »

Doreen Stassen

Baie baie dankie. Dit is ‘n wonderlike uiteensetting en ek waardeer dit opreg. Ja Johanna Brandt het die hele wereld aan die brand gesteek met haar omstrede boek, en dit jaag ons bloeddruk lekker op, veral op hierdie kuierblad. Ek ken Dr. Lets persoonlik baie goed, en vanwee hulle godsdiens het ek hom sommer totsiens gese en nooit weer daar gaan kuier nie. Hierdie mense het nog ‘n pad om te stap om te besef dat ons tyd op aarde min is en ons in die laaste dae erns moet maak met Sy woord. Ons moet bid dat hulle wakker… Read more »

Danie Marais

Hierdie moedergees wat verkondid word is die grootste snert. Jesus en sy apostels het dit nooit verkondig nie. Die satan is veskriklik aan die werk in ons tyd want hy weet sy tyd word al korter.My mede blanke volksgenote klou vas aan die ware woord, Hy is nog steeds in beheer.

Jurwey

This report by K.Myers appeared in “The Irish Independent” AFRICA is giving nothing to anyone—apart from AIDS No. It will not do. Even as we see African states refusing to take action to restore something resembling civilization in Zimbabwe, the Begging bowl for Ethiopia is being passed around to us, yet again. It is nearly 25 years since Ethiopia’s (and Bob Geldof’s) famous “Feed The World campaign”, and in that time Ethiopia’s population has grown from 33.5 million to 78 million today! So, why on earth should I do something to encourage further catastrophic demographic growth in that country? Where… Read more »

Chris Schlebusch

Jurwey gegroet, ek stem volkome met jou saam en soos jy tereg se is die Blanke volk al so gebreinspoel dat hy glo hy sal hel toe gaan indien hy/sy nie ook ‘n bydrae lewer tot die welvaart van die swarte nie min wetend dat die goed erger teer op die goed gesintheid van die Blanke as wat enige virus dit ooit kan doen. Maar nou ja jy en ek weet dat as gevolg van die geloof wat in die Blanke in gedril word dat hy/sy hulle naaste moet bystaan ongeag ras, geloof ens. Al wat ek kan doen is… Read more »

Jurwey

Wat interesant is, is die toename in rassistiese aanmerkings en skrywe veral uit Europa uit. As ek my nie misgis nie is dit presies wat onse Siener genoem het.

Die tyd is stadig maar seker besig om n volledige prent te skets soos Oom Klasie genoem het!

Eva

Jurwey, Ek kyk gisteraand na Youtube en die Engelse betogings, so ook het ek ‘n tydjie gelede na die betogings in Amerika gekyk. Die ongelooflike barbarisme wat met hierdie gebeure gepaard gaan laat ‘n mens verstom toekyk. Van die wit omstanders se monde het behoorlik oopgehang. Wat opvallend was is die rassistiese kommentare wat daar gemaak word by die videos deur kykers. Dit is nes jy sê, dat rassistiese uitsprake aan die toeneem is, uit Europa maar veral uit Amerika ook. Wat soos ‘n paal bo water uitstaan, is die feit dat veral die Europeërs deeglik bewus is van die… Read more »

Eva

Rise of the Mob: Wisconsin Fairgoers Attacked, Violently Beaten Mac Slavo August 5th, 2011 SHTFplan.com Witnesses’ accounts claim everything from dozens to hundreds of young black people beating white people as they left State Fair Thursday night. Authorities have not given official estimates of the number of people involved in the attacks. “It looked like they were just going after white guys, white people,” said Norb Roffers of Wind Lake in an interview with Newsradio 620 WTMJ. He left the State Fair Entrance near the corner of South 84th Street and West Schlinger Avenue in West Allis. “They were attacking… Read more »

Eva

Doreen,

Dankie vir jou mooi gesindheid.

Ken jy seker ook vir Louw Nel?

Doreen Stassen

Liewe Eva, dis altyd so lekker om julle gesels hierbo te lees. Dit is geweldig interessant. Nee ek ken nie vir Louw Nel nie. Is hy van my omgewing, of dalk ‘n Suidlander? laat weet gerus.

Eva

Liewe Doreen,

Soos ek al tevore gesê het is die plekkies waar ons mense ons dinge kan praat sooooo min, daarom is ek baie bly dat ek hierdie blog ontdek het, en ek kuier ook lekker hier saam.

Die Louw Nel is die Ou Man waarvan ek gepraat het by die Witboekers. Dit is Lets se beste vriend. Dit is hoekom ek gevra het of jy hom ken.

Lekker dag verder

Doreen Stassen

Eva, nee ek is l a n k a l weg by Lets se gemors. Hoe kan hy vry rondloop terwyl sy seuns in die tronk sit en verrot? Ek glo hy werk vir N.I. om die regses uit te wys. Ek het geen tyd vir hom nie. Gelukkig ken ek nie die Louw Nel nie, en stel ook nie in hulle belang nie. Ek is te bekommerd oor wat huidiglik in hierdie land besig is om te ontplooi. Hierdie stakings is net ‘n front vir iets baie meer ernstig. Tutu maak uitsprake wat by Malema tuishoort. Hoekom? Malema is… Read more »

Jurwey

Hy Moet HANG – Hy Moet HANG – Hy Moet HANG – Hy Moet HANG DIE FW DE KLERK STIGTING REAGEER OP AARTSBISKOP EMERITUS TUTU SE UITSPRAKE Die FW de Klerk Stigting het kennis geneem van die kommentaar wat Aartsbiskop Tutu gelewer het tydens `n boekbekendstelling in Stellenbosch op 11 Augustus 2011. Die Aartsbiskop het baie van die probleme wat Suid-Afrika tans ervaar – insluitend misdaad, verkeersterftes en selfs rommelstrooiing in swart gemeenskappe – toegeskryf aan apartheid (en in effek, aan wit mense). Hy het gesê dat wit mense almal voordeel getrek het uit apartheid. Hul kinders het “spoggerige skole”… Read more »

Eva

Ek wil die trappe van vergelyking van “vol” weergee. As jy keelvol is kan jy nog sluk, maar as jy gatvol is kan niks meer daaraan gedoen word nie, jy kan nie meer knyp nie, en dan is alles ‘n …spul. Die meeste witmense is nou gatvol vir die holrug geryde “apaarthait” Hierdie boggoms besef nou na 17 jaar dat hulle nie in staat is om die land te regeer nie, en nou be-oefen hulle die blameer taktiek “apaarthait” Wat van die hedendaagse omgekeerde apaarthait? Jy mag nie Telkom aandele koop nie, want dit is vir BEE. Openlik word hierdie… Read more »

Eva

Liewe Doreen,

Hierdie Louw Nel beweer dat hy die “man in die grys pak” is, die geestelike leier uit die Oos Kaap, wat Oom Siener van gepraat het.

Ek kan ook maar net sê: Berge val op ons en heuwels bedek ons van so ‘n gruwel.

Doreen Stassen

Eva. Die man in die grys pak klere sal nie hierdie swaap wees nie. Wees rustig, ek sien jy is lekker opgeklits. Ek het ‘n GATVOL PARTY gestig. Dit staan vir GEMEENSKAPLIKE AKSIE TEEN VETKATTE EN ONBEKWAME LEIERS. Julle is almal nou gereed om by my aan te sluit. My Gatvol Party wag tot hierdie stakings almal op ‘n end is, dan gaan ons elke witte in hierdie land inspireer om te staak teen die verhogings en belastings wat teen ons ingestel is. Dan gaan ons hulle karre stukkend slaan, al die vuilgoed uitgooi, hulle huise aan die brand steek… Read more »

Doreen Stassen

Ag onthou tog julle, ek het nie geld om vir elkeen ‘n T Shirt te koop nie. Elkeen moet ‘n Wit t shirt he, waarop agter op die rug staan ‘EK IS GATVOL”

GATVOL GROETE.

Eva

Doreen,

Ek join jou dadelik, man en gaan ek my gate uit geniet.!!!!!

Doreen Stassen

Dankie Eva, email my, dan stuur ek jou aansluitingsvorm! Hierdie ding is aan die rol hoor. Wat van julle ander hier op die Blog? Jurwey, Pieter Jan? Adriaan en Annelize? Kom kom mense! Ons gaan hope pret he. Om net vir ‘n dag lank ‘n kaffer te wees!!! Ek is so opgewonde soos ‘n kind met ‘n nuwe speelding!!!!!

Doreen Stassen
Pieter-Jan Van Zyl

Dit klink vir my na ñ baie goeie idee, ek is bevrees ons gaan maar net een handjie vol wees (soos gewoonlik, nie massas soos met die Sport/Rugby afgode nie). Maar nou as ons gaan kyk so 173 jaar gelede het ons ook net een hand vol Boere bestaande uit 467 man wat moes (met die Genade van Bo en Gelofte in ons Hart met YHWH) oor die 14 000 gewapende Zoeloes met ou voorlaaiers en assegaaie wat ons ook probeer uit moor het. Maar soos dit YHWH behaag het, het nie eers ons perde seer gekry nie, net Sarel… Read more »

Doreen Stassen

Adriaan, ek hoop jy lees hier! Jy weet mos ons het ‘n tyd gelede ‘n gesprek gehad oor Die Nag van die Lang Messe (Johanna Brandt) en Uhuru (Siener van Rensburg) of dit twee verskillende beproewinge is of net een. Almal hou vol dat die twee benamings, net een verskriklike Egiptiese nag is wat ons gaan tref. Wel, Adriaan, ek voel nog steeds dat dit twee gebeurtenisse gaan wees. Johanna Brandt het die Nag van die Lang messe gesien, wat skielik en sonder waarskuwing gaan gebeur. Daar gaan geen vooraf teken wees nie, en sy het gese dat ons daardie… Read more »

Jurwey

Wees versigtig dat julle nie de Klerk hier uitlos nie, hy is ook n held by hulle, hy wat kapituleer het, hou dit ingedagte!

Doreen Stassen

Jurwey, ons, die Boervolk, het ‘n afspraak met F.W. de Klerk en die hele Kodesa span, op Kerkplein. Ons gaan hulle ten aanskoue van die hele Boervolk, die volk wat verraai is, ophang. Daar sal vir hulle geen genade wees nie. Ek voel natuurlik dat die hangery nog te genadig is vir hulle. Hulle moet bietjies bietjies vrek. Veral F.W. en Pik Botha, Liegbek Botha. Die Duitsers gaan hom ook nog kry oor Suidwes wat hy weggegee het sonder hul toestemming. Mag hul gefolter word tot in alle ewigheid!!!

Eva

Doreen, Ek dink dit gaan so-iets wees wat nou in Engeland gebeur het en so ‘n maand of wat gelede in Amerika. Hulle barbarisme het vir ‘n paar dae aangehou. Net soos die Polisie dink hulle is uitgewoed, begin hulle weer in ‘n ander stad of dorp. Ek dink dit is een gebeurtenis, en soos ek sê gaan dit oor ‘n paar dae gebeur. Wat teen ons gaan tel is omdat ons geen polisiemag het wat ons kan beskerm soos in genoemde twee lande die geval is nie, want ons polisie is Mkonto Msiswe. Die haters van die wit ras.… Read more »

Jurwey

Volgens Oom Siener moet daar, of gaan daar ook geweld in Franryk uitbreek, dit is moontlik hulle in bykans helemal SWART, hulle nasionale sokkerspan is 95% SWART! Lekker laat hulle kry vir hulle.

Doreen Stassen

Eva, ek het betroubaar verneem (Hoe betroubaar betroubaar ookal is in vandag se tyd) dat die Buitelanders nie vir langer as ‘n dag mag bly nie. Hulle mag hom in staatsie sien net in Pretoria, Bloemfontein, Kaapstad, P.E. en Oos Londen om van hom afskeid te neem. Hy gaan glo per trein vervoer word en die gaste moet tekenne gee waar hul van hom gaan afskeid neem. As hy op Qunu begrawe word, is dit net vir sy familie en die res van Suid Afrika. Daar sal nie buitelanders toegelaat word nie. Dit word glo so gereel omdat Suid Afrika… Read more »

Barry

Interesante nuus (dog bitter hartseer) Genocide Watch het sopas die blankes in SA se vlak van 5 na 6 aangepas. Wat hartverskeurend is, is dat so n organisasie dit sien en ons mede broers weier om dit te sien of te erken. Ek sluit die defenisie vir vlak 6 en 7 in; 6. PREPARATION: Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. Death lists are drawn up. Members of victim groups are forced to wear identifying symbols. Their property is expropriated. They are often segregated into ghettoes, deported into concentration camps, or confined to a… Read more »

Jurwey

Die Tutu komplot is aangehaal op RSG, en wat my verstom, of eintlik ook nie want hulle is elkgeval n spul verraaiers, dat hulle saamstem met die welvaart belasting om vir die verderwers te help, of soos n Oomie vir my genoem het, “the beest of burden” wat hier uit die oog verloor word hier afrikaniste het alles verniet gekry 1) n spoorwee in werkende orde 2) n paaie netwerk in werkende orde 3) infrastruktuur in werkende orde 4) kominikasie netwerk in werkende orde, 5) industrie in werkende orde 6) weermag in werkende orde 7) Stede, parlament, justisie noem maar… Read more »

Jurwey

Dit krap maar onder die engelse as n mens so lees, mooi man, wat hulle saai maai hulle!! If you want to see what a disarmed society looks like, look no further than England. Thousands of angry, drunk, violent thugs running wild and stealing anything they can carry. Shopkeepers and homeowners crippled with fear, unable to defend their loved ones or their property. Innocent citizens forced to watch helplessly while their life’s dreams – everything they worked so hard to build and acquire – are carried out the door, or smashed to pieces, or burned to the ground. Men, women… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Môre Mnr Jurwey en aan almal sommer ook Hel mens ek geniet altyd jou kommentaar oor die nuus stukke en ander inligtings bronne. Ek wil net noem ek begin nou regtig moeg en siek raak vir die K@K wat nie wil eindig nie (ek voel afgemat)… Soms dink ek dat ons moet net tou-kies trek en dan begin ons net van ñ kant af die die probleme wat net nie tot ñ punt wil kom nie, reg te trek. Hoe lank sal die Bliksem mandela nog leef en as hy wel die emmer geskop het hoelank sal dit nog stil… Read more »

Danie Marais

Hallo jurwey, Pieter-Jan van Zyl en al die ander op die Blog. Ek geniet altyd julle kommentare. Jurwey dankie vir die inligting en kommentaar. Wanneer gaan dit in RSA gebeur soos in London. Die werkloosheid syfer is seker omtrent 40% en elke jaar hoor jy net van mense wat afgedank word. As daar nie werk is nie volg anargie want die huidige regering kan niks is stand hou nie en wil glo miljoene werksgeleenthede skep. Ons weet dit is onmoontlik. Volgens ‘n bekende ekonoom is ons nou amper ‘n welsyns-staat. Want lyk my elke telgie wat gebore word kry ‘n… Read more »

Jurwey

Ek Hoop nie dit is te lank nie, maar net n antwoord op jou vraag, dalk vinnig, Siener noem dat die Parlament onregeerbaar uiteenspat. Let-op hy gaan die kaas uit ons yskas “vat”!!!! By INet Bridge, The Times, Updated: 2011/08/22 SA to be ‘ungovernable’ Andile Lungisa, the chairman of the National Youth Development Agency, has threatened to make South Africa ‘ungovernable’ next month because of high youth unemployment. At the Black Management Forum young professionals’ summit in Cape Town on Friday, he attacked the ANC government,young black professionals, African leaders, the DA, Afriforum and the “Stellenbosch( jewish ) mafia”. “In… Read more »

Patriot

Goeie dag aan almal hier – ek voel ook soos die meeste mense hier en die enigste manier wat ek dit kan uitdruk , is in my musiek . Ek is ‘n musikant en liedjieskrywer vir die afgelope 40 jaar en ek het sopas ‘n CD vervaardig met die naam “Patriot”.Ek skryf opposisie liedere teen hierdie goddelose regering en alles waarvoor dit staan . Ek probeer nie hiermee my CD promofeer nie , en gee dit basies gratis weg , ongelukkig kos die CD en die posgelde geld , en moet ek dit ten minste verhaal. Hierdie is ‘n CD… Read more »

Jurwey

Dit is die moeite werd, ek stel belang

KleinVrystaat

Ek ook
Boeregroete in Jahweh

Barry

Patriot wil jy nie jou epos adres publiseer dan kan ons met jou kontak maak.

Jurwey

Dit kan net dood eenvoudig nie slaag, veral nie met die barbarse benadering van hierdie “BEEST OF BURDEN” nie *Democracy **!* *Worth the read! *In 1887 Alexander Tyler, a Scottish history professor at the University of Edinburgh, had this to say about the fall of the Athenian Republic some 2,000 years prior: “A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a permanent form of government. A democracy will continue to exist up until the time that voters discover that they can vote themselves generous gifts from the public treasury. From that moment on, the majority always… Read more »

Doreen Stassen

Patriot, ek sal baie graag jou c.d. wil ontvang. Pieter die “Child Support Grant” van die regering is R250 per kind.

Jurwey

Nou Gaan Jy Ween engelsman, het Oom Siener voorspel!! Kry vir julle, julle wou n gat vir julle-self grou!! Mense ek hoop nie dit vat teveel spasie!! STUUR DIT DOOR AAN ALLEMAAL Verslaggever bevestigt dat Engelse rellen racistische aanvallen op blanken zijn Patrick Henningson geeft politieke correctheid de schuld van geweldsontploffing – 80% vuurwapenmisdrijven Londen gepleegd door zwarten. Volgens Patrick Henningson bestaan de plunderende bendes voor 99,9% uit zwarten. Inzet: een blanke man wordt door een zwarte gedwongen zich op straat uit te kleden. De Britse verslaggever Patrick Henningson zag in zijn woonplaats Brixton, Londen met eigen ogen het grove… Read more »

Danie Marais

Kry vir jou Engeland, want jy moet nog ‘n groot prys betaal vir ons moeders en konders wat julle uitgemoor met in die konsentrasie moordkampe. Daar is nou ‘n boek uit “The Boer Whore” deur Nico Moolman. As jy die boek lees sien jy wat ‘n vark die engelse nasie was in die tyd. Die naam klink snaaks maar dit gaan oor ‘n jong afrikaanse meisie wat deur dronk engelse offisiere verkrag word en vir dood agter gelaat word. Soos oom Siener gesê het Engeland gaan verdwyn. Volgens my is Engeland en Amerika bankrot. Engeland was mos n groot voorstander… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag aan Almal hier op die BLOG Ek dink die JOOD sal weer met sy slu-heid ons Kerke en ander Leiers van ons Volks-groepe probeer ñ rat voor die oë draai (indien nie al reeds begin het nie) en dit met die hulp van Beeld-Radio (TV) en Radio propaganda praaitjies van “vergeet en vergewe” (voete-wassery) besing/verkondig, dan sal Twee Derdes van die Volk weer juig en sê “Heilig, Heilig , Heilig die JOOD want hy is al weer wonderbaar”. Plaas dat ons as VOLK eerder die gespuis (soos my oupa altyd gesê het; “Die Jood is ñ volhoubare, eerbare… Read more »

Andy Rabie

Eva,
Hierdie DOM kan natuurlik ook die afkorting wees vir “Dawn Of Magic”.Dit is een of ander new age groep wat ook glo in “scientology” en nog ander duistere goed glo.Ek het van hulle gelees in ‘n boek met die naam van “Klug van alle Kennis” geskryf deur Chris Kim.Ek weet nie veel van die witboekers nie maar dit lyk my hulle goed kan nogal goed inpas by hierdie”new agers”
Groete.

Doreen Stassen

Dagse al my mense vanuit ‘n afgebrande, pikswart, Klerksdorp. Julle sal my nie glo nie! Ek het troues op troues, en nou moet julle weet hoe op aarde ‘n troue lyk op ‘n lodge waar alles pikswart verbrand is! En nou moet julle weet hierdie onteiningswet is nou ‘n groenskrif, dat hulle grond mag vat sonder vergoeding, nadat die konstitutionele hof gese het NEE HULLE MAG NIE!!! Julius Malema is redelik stil. Ek dink hy is gevra om net vir ‘n rukkie sy bek te hou. Hy gaan in elk geval niks oorkom nie. En hulle gaan aan en aan… Read more »

Markus H. Mocke

Oom Snyman en al julle “k” haters en ook die van julle wat die man, vrou “bafomet” Satan aanbid, mag die geskrywe jul oë oop maak dat jul kan sien hoe julle haat teenoor alle nasie jul so verbind het dat die Bybel sê dat julle op pad hel toe is en ook dat die wat ʼn valse leraar aanbring dat so ʼn persoon vervloek is. My kommentaar oor oom Snyman se beeld oor die Swartman. Jan van Riebeeck moes eerder sy “P” in sy broek gehou het en die woord van god gepreek het soos God ons opdrag gegee… Read more »

Jurwey

Sies-tog!?

Barry

Markus gewoonlik raak ek nie betrokke by sulke skrywe soos joune nie. Maar as ek n voorstel kan maak begin eers by jou eie skryf styl, jou spelling en sins konstruksie is baie swak. So jy probeer iets verduidelik maar ek volg dit baie moeilik. Tweedens jy glo wat die Sunday Times se maar draai jou rug op wat n volksgenoot vir jou se. Miskien moet jy maak soos die meeste van ons, ek weier om op blogs soos Commondreams in te gaan omdat ek in totaliteit van hulle verskil. So dit is sinneloos om hulle te probeer ‘bekeer’. Miskien… Read more »

Doreen Stassen

Hoe verklaar jy dat die Woord se dat jy hulle geen voorspoed mag gun nie, dat jy nie vir hulle jammer mag wees nie, dat jy nie met hulle mag meng nie, so nie sal hulle jou leer om hulle god te aanbid en hoe verklaar jy dat jy nie jou seuns en dogters aan hulle seuns en dogters in die huwelik mag uitgee nie? Gaan praat asseblief nonsens op ‘n ander blog.

Madelene

Laat die blindes maar blinder word en die dowes dower!!! Hierdie moet seker `n goeie voorbeeld wees van iemand wat of nie wil sien en hoor nie as hy binne die ras is of nie kan nie omdat hy `n ras buite Jakob se kinders is.

Danie Marais

Jy weet mocke, ek skryf jou van met ‘n kleinletter soos wat jy Adriaan se van skryf. Dit is om aan te toon wat ek van jou dink. Ek het al jou vorige kommentare gelees en al wat jy doen is om my die moer in te maak maar dit is seker wat jy geniet en wat jy wil hê!! Ja die son wat op ‘n blanke skyn is om hom mooi goudbruin te maak terwyl ‘n swarte son aantrek en hy al swarter word sodat jy naderhand met ‘n stuk steenkool ‘n wit streep op hom kan trek. Waarom… Read more »

Johan

Markus! Jy is seker n K@ffer! Hier staan ons mense (blankes} vir ons mense op! Jy oordeel als wat ons se ens! Bv. Awb … Wat van al die moord op ons ou mense en kinders? Luister nou mooi vir my verlaat eerder hierdie blog asb. Dis net vir witmense gaan verbasrter doen wat jy wil! Jy spreek so uit oor rasse haat ! Wat se die Bybel van die wederkoms? Christus kom om die nasies van die nasies teskei! So bou jy maar aan die Tempel van Babel! Alles saam onder een dak NE! Dis jou soort wie se… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Dag f@kker mocke Ag Jy weet mocke, jy is regtig die een wat altyd agter op die wa gesit het en dan dadelik om gehardloop kom en vir almal vertel wat jy voor in die pad gesien het, jy is die paralaks in ons wêreld en ek sal vir jou sê wat dit beteken aangesien jy nie jou eie woordeskat het nie, “jy staan tussen twee partye en jy weet nie waar jy hoort in die wêreld nie,” dit is die rede waarom jy so dom astrand is die bietjie wat jy wel weet maak jou moer gevaarlik, nie net… Read more »

Doreen Stassen

Mocke. Jy is voorwaar ‘n interessante skepsel. Mens is jy beslis nie, ek sweer jy is of ‘n hotnot of ‘n kaffer wat op hierdie blog spoeg, net om ons die moer in te maak. Luister. As jy wil kak praat, daar is genoeg ander blogs om dit op te doen. Hier soek jy om gebliksem te word, en glo my, jy gaan dit kry. Ons is nou hartlik gatvol vir jou stront en wil jou waarsku, jy bly nie te ver dat ons nie die derde mag op jou kan sit en jou elimineer nie. Vat nou raat van… Read more »

Leon Mare

Ek het die berig gelees, lus gevoel vir n koppie koffie. Oor die straat gegaan en melk gaan koop. op pad in die hyser na die 10de vloer kyk ek so na die melkbottel en sien die “Halaal” so dit tref my alles wat ons deesdae koop van botter, melk ens het die merk van “Halaal” en dit kan net een ding wees- ons eet en drink ook nou van die goddeloosheid. Dit is ook ietwat van n verdrukking as jy nou produkte soek sonder daai merk – waar kry jy dit as jy n stadsjapie is? Waar kan ek… Read more »

magda

Ek is ver van volmaak af maar het my hart aan die Here gegee en weet dat ek gered is. Ek glo dat Hy vir my gesterf het aan die kruis soos vir almal. Ek is wit, trots daarop en voel dat ons onderdruk word, en dat ons moet saamstaan. Maar dit is waar my probleem begin. Ek weet nie met wie ek moet saamstaan nie. Ek lees op julle webtuiste dat julle glo julle is God se uitverkore volk. Elkeen het seker die reg om vir homself daaroor te besluit en ek sal nie kommentaar daaroor lewer nie. Maar… Read more »

Jurwey

Mens ons mors tyd met die mismaaksel, hy het geen beproefde bewyse of redes aangehaal of gegee, geen feite, net gemaal soos sy mense en geen vordering of verstandelike wins getoon nie. Ons moet hom net bloot ignoreer, dan kry ons lekker en hy sit met n droog bek! groete aan my mense met dieselfde doel, ! Om Jahweh te behaag, Julle is Mooi Goeie mense. Dankie vir julle sinvolle bydra

mooi bly