BLOG

Anti-rassisme, anti-apartheid, gays – die 3 pilare van die NWO Kerk

Die hedendaagse Kerk dra geen kennis meer van die drie pilare waarop die Skrif berus nie, nl.  die 10 Gebooie, die Verbonde en Kájafas se profesie dat “één man (ons Heiland)  vir die volk sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ‘n eenheid saam te voeg.” − Joh. 11:50,52. (Kájafas bevestig hier wat Jakobus in sy sendbrief skrywe, nl. dat hy dit rig “…aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is.” Net so skryf Petrus ook “…aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië en Bithínië, (wat) uitverkore (is) volgens die voorkennis van God die Vader).

Die Kerk het hierdie 3 pilare verruil vir drie uit die NWO se Handboek van Menseregte − anti-apartheid, gays en anti-rassisme; en al drie roteer om dieselfde lengte-as, nl. naasteliefde. (Ons kom later terug na die begrip “naasteliefde”).

Daarom kan die Kerk en sy Menseregte Handboek vrymoedig verklaar dat almal jou naaste is. Maar in die Handboek van die Lewe lees ek  dat jou naaste ‘n medevolksgenoot is. Eks 32:27  “En hy het vir hulle gesê: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laer, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak…”

Nou kan ons onsself afvra wié was almal in daardie laer?

Dit was mos net Israeliete. M.a.w. almal volksgenote? Ek weet van geen Amoriet, Moabiet Kanaänaniet, Xhosa of Zoeloe wat ooit daar toegelaat is nie. Dus, verwys  die woord naaste nie net na jou broer en jou vriend nie, maar ook na jou volksgenoot.

Rassisme

Die ANC het onlangs aangedui dat die party sy parlementêre meerderheid sal gebruik om wetgewing in te stel, waardeur tronkstraf opgelê kan word aan enige blanke persoon wat rassistiese uitlatings maak teenoor swart persone. Swart op wit rassisme is glad hier ter sprake nie.

Ons verneem dat daardie wet o.m. ook sal bepaal dat as ‘n blanke selfs net na een van die ‘ander’ as ‘n swarte verwys, dit as rassisme skou sal word, want daarmee gee jy te kenne dat hy/sy nie jou gelyke is nie, jou mindere is en/of dat jy op hom of haar neersien.

Volgens kapelaan Niek Ackerman wat in 1985 gestuur is om ons ambassade in Skotland te bedien, was daar vir die NK Kerk net een uitweg om rassisme hok te slaan. Deur breinspoeling. En dit kon slegs bereik word indien alle kerklidmate elke Sondag dieselfde boodskap van naasteliefde ontvang. Met verloop van tyd sou hulle dan begin aanvaar dat elke wese op aarde jou naaste is, en jy nie langer teen die prikkels moet skop nie. Ackerman het bygevoeg dat die NGK Sinode toe besluit het om self Sondae se preke voor te berei en dan aan predikante te stuur.

Genadiglik vir die Kerk was die tuisrekenaar toe al mooi gevestig en kon die Sinode rustig weekliks sy liefdesboodskap aan NGK predikante e-pos sodat hulle dit Sondae aan die skape kon voorlees.

En toe, hier in 2015 verskyn daar skielik ‘n nuwe moderator-ster aan die NGK-hemel, ene Ds. Nelis Janse van Rensburg. Die Kerk se nuwe Simson. En Delíla het nog skaars geroep “Simson, die Filistyne is op jou!” Of hy ruk  die weefpen met die weefsel uit sy hare en bestorm die Filistyne (askies, sy lidmate), slaan rassisme pimpel en pers, tooi sy geliefde homofilie in ‘n kleed van heiligheid, begrawe apartheid en besweer elke witnerf wat nog durf om sy blanke herkoms en godgegewe identiteit te wil  behou.

Die ander ‘rigters’ (kerke) het nie op hulle laat wag nie en dadelik sy voorbeeld gevolg.

Dr. Isak Burger, president van die AGS, se belydenis: “Die Apostoliese Geloofsending (AGS) het, soos die NG Kerk, reeds drie dekades gelede rassisme en apartheid as sonde geklassifiseer.”

Die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) wat aanvanklik voor God en mens gesweer het dat hulle apartheid nooit sal verloën nie, het stilletjies ook die heiden se hand gevat, in die stof neergeval en by monde van sy voorsitter, Dr. Wim Dreyer, gesnotter: “Rassisme is volledig in stryd met die Evangelie. Dit skreeu teen die liefdesgebod (en) dat rassisme sonde is, is die een ding waaroor kerke oor die wêreld heen saamstem.”

Die vraag is net of die Vader van die ligte ook hiermee saamstem? Ons sal aanstoms uitvind.

Apartheid

(Let wel, apartheid is hier sinoniem met struikelblok en rots)

Rassisme is eintlik maar net die skurwe kant van die struikelblok (rots) op pad na die ANC se droom vir sy volmaakte reënboogkrasie, Vryheid, Gelykheid en Broederskap. Maar in sy pad lê daar ‘n soliede “wit rots”. En hulle spook al van 1912 af om hierdie rots aan stukke te breek en rommelhoop toe te karwei. 80 jaar lank is media-gif, knopkierie, panga, AK-47,  en dinamiet tevergeefs hiervoor ingespan.

En eers in November 1990, (sewe maande nadat De Klerk met sy sakkie 30 silwerstukke Griekeland toe laat spat het) kry hulle aanslag skielik momentum met die NG Kerk se Rustenburgberaad. Die Boervolk word daar skuldig verklaar voor sy vyand, en sy kerk (behang met ’n kleed van vroomheid en berou) het sonder om eers ‘n wenkbrou te lig, namens die ganse volk voor die aanklaers neergeval en met snot en trane apartheid as die grootste sonde bo in die hemel en onder op die aarde bely. Maar selfs dit kon die rots nie kraak, verroer of beletsel nie.

Nog twee dekades lank het die NG Kerk tevergeefs in woede teen die rots gestoei, sy vuiste stukkend gemoker, het der duisende van sy lidmate hulle daarteen só rou gestamp, gekneus en selfs arms en bene gebreek, sodat hulle oplaas weggevlug en agter die rots gaan skuil het.

‘n Mens kon darem seker verwag het dat die openbaarmaking van apartheid as sonde sy oorsprong in kerkgeledere sou hê, want die moderators, hulle maneldraers en swartspanne was tog immers dié “kenners” van die Heilige Skrif. Maar hulle het hierdie “waarheid” nooit raakgelees voordat die vyand van die Skrif hulle daarvan vertel het nie. Vyande wat nóg met die Maker van daardie “rots”, nóg met sy Seun se Heilsboodskap bekend was. En wat seker net so verstommend is, is dat sedertdien het elke Solidariteit, elke Afriforum, elke FAK, elke Voortrekker, elke skool, elke priester, elke predikant, elke pastoor en elke eerwaarde ook gedienstig neergekniel en apartheid afgesweer het.

Maar wat geeneen van hierdie bietelinge besef nie, is dat die ganse skepping juis gegrondves is op die fondasie van daardie rots wat met stene van “soort volgens soort” gelê is, of te wel skeiding, apartheid, suiwerheid, ‘n toestand van afgeskeie te wees, verskillend te wees. Daarsonder sou niks wat nie suiwer, opreg, eiesoortig en onvermeng is op daardie fondament gebou kon word nie.

In hoofstuk een vers 3-31 van Genesis lees ons nie minder nie as 10 keer dat elke skeppingsdaad van Elohim ‘n ingeboude uniekheid van eiesoortigheid gehad het ‘n eiesoortigheid wat, volgens Hom, “baie goed” was en dus nooit geskend mag word nie: “Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie. Jy mag nie met ‘n os en ‘n esel tegelyk ploeë nie. Jy mag geen gemengde stof, wol en linne tegelyk, aantrek nie. Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie…”

Deur al die millennia handhaaf elke spriet, elke plant, elke boom, elke vis, elke tortel, elke mossie en elke dier steeds hierdie apartheid en sy eie uniekheid. En dis net die mens wat moedswillig (onder aansporing van die Kerk) die Skepper se goeie handewerk deur verbastering wil vernietig.

Ds. Nelis van Rensburg beweer verder dat alle wesens op twee bene na die beeld van God geskape is. Dis ‘n leuen. Deur net na ‘n blanke en ‘n swarte te kyk, is dit duidelik dat hulle nie kinders na die beeld van dieselfde Vader kan wees nie. Nie net wat voorkoms betref nie, maar ook wat betref hul doen en late, gebruike, gewoontes, vermoëns en stand van ontwikkeling. As dit so was dat hulle eenders geskape is, dan moes die Afrikaan in Afrika en die Europeër se ontwikkelingspeil vandag op dieselfde vlak gewees het. Maar selfs ‘n graad een leerling weet dis nie so nie. Die swarte sit nog vasgevang in sy Donker Afrika, en sy ontwikkelingspeil is nog duisende jare agter die van die Westerling. Hoekom? Is dit omdat God teen hulle diskrimineer, of is dit omdat hulle miskien nie sy maaksels is nie?

As Hy wou hê swart, geel, rooi en wit moes vermeng, hoekom het Hy dan “grense tussen nasies ingestel”? (Deut. 32:8).

Satan en sy Nimrod-bende het met die toring van Babel ‘n eenwêreldregering probeer vestig, maar die Maker self het hulle uitmekaar verjaag. Tog het Nimrod se nakomelinge nie moed opgegee nie, en hulle ywer vandag nog net so fluks om yster en klei te laat meng. Selfs die kerke het hulle hulp aangebied, met die belofte dat hulle hul gemeentes daarvan sou oortuig dat “alles met Jesus se koms verander het, en dat Hyself apartheid afgeskaf het “. Maar is dit dan nie Hyself wat sê nie: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” En Hyself wil niks met ander nasies te doen hê nie: “…want dit is Hy wat sy volk (nie die ander nasies nie) van hulle sondes sal verlos … om kennis van saligheid aan sy volk (nie aan die ander nasies nie) te gee in die vergifnis van hulle sondes … En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy volk besoek (nie die ander nasies nie.) …en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid.” (Die huis van Jakob is net die 12 stamme).

Laat ons nou kyk of daar in die Skrif enige aanduiding is dat die Ewig-lewende Skepper in die Nuwe Testament verander het.

Ps. 89:34 “…en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.” Jak. 1:17 “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.” Heb. 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” Die woordjie “gister” is duidelik ook ‘n heenwyse na die begin van die skepping toe alles nog woes en leeg was.

Met elke skeppingsdaad van Elohim, kry ons ook die bevestiging dat dit geskied “volgens hulle soorte”. En dis gewis nie toeval dat dit 10 keer herhaal word nie. Na my mening moet ons dit sien as die “10 gebooie” van die Skeppingsverhaal.

Gén 1:21 “En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.”

Gén 1:22 “En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder.”

Gén 1:27 “En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.”

Gén 1:28 “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.”

En wanneer die Skepper sy voltooide handewerk aanskou, lees ons hierdie woorde: “Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed…”

Slegs die mens is na Elohim se beeld en gelykenis geskape. En net soos die groot seediere, die lewende wesens en die voëls van die hemel, het hulle ook die opdrag ontvang om vrugbaar te wees en die aarde te vul.  Maar daarby het die mens alleen ook die bevel gekry om die aarde onder sy gesag te plaas (na die sondeval moes hy vir homself ‘n eie lewensruimte skep, hy moes plant, saai en oes om te kan voortbestaan.) Dan moes die mens ook heers oor alles wat Hy geskape het (hulle moes dit versorg, beskerm en in stand hou).

Toe God die bevel aan die visse, voëls, diere en mense gegee het om vrugbaar te wees en te vermeerder, kon dit net op een manier geskied en dit was deur ‘n “normale” seksdaad. Wat die mens betref, lees ons talle kere in die Bybel: “En hy het by haar ingegaan, en sy het swanger geword en ‘n seun gebaar.”

In 1947 publiseer drie vooraanstaande kerkleiers, dr. W.M. Nicol, prof. E.P. Groenewald en dr. G. Cronjé, ‘n kerklike handleiding met die titel Regverdige Rasse-apartheid. (n Verkorte weergawe daarvan is in 2005 deur Vaandel Uitgewers gepubliseer onder die titel “Is apartheid Bybels geregverdig”?)

Daarin sê prof Cronjé o.a. die volgende:

  • “Die verdeling van die menslike geslag in rasse, volke en tale is ’n bewuste daad van God.”
  • “Die Here wil dat aparte volke hul apartheid moet bly handhaaf.”
  • “Die apartheid strek hom oor die hele terrein van die volkslewe uit.”
  • “Die sosiale skeiding tussen die volke word deur Jesus Christus aanvaar.”
  • “Gods seën rus op die eerbiediging van die apartheid.”

Hy maak ook ‘n verstommende profetiese uitspraak oor die wesenlike gevare van rassevermenging, die blanke se geneigdheid om laekoste swart arbeid te gebruik, en die noodlottige gevolge wat dit vir ons kan hê.

“Die heiligheid van die volksbestaan as `n skepping van God wat met `n bepaalde doel geskied het, dwing ons reeds om daardie bestaan te beveilig. Die roeping teenoor die nog ongebore nageslag dwing ons om te vra of ons die erfenis ongeskonde aan hulle sal kan oorhandig.

“Die tradisionele vrees by die Afrikaner vir gelykstelling tussen swart en wit is gebore uit sy afkeer van die idee van rasse-vermenging. Die Kerk verklaar hom onomwonde teen hierdie vermenging en teen alles wat dit in die hand sal werk.

“Ons moet die saak byna onmiddelik tot `n punt bring, anders sal dit te laat wees.  As die probleem eers oor vyftig jaar aangepak word, sal dit waarskynlik blyk heeltemal onoplosbaar te wees.

“Want as hulle eenmaal behoorlik georganiseer is, kan hulle maklik ons hele ekonomiese stelsel inmekaar laat stort. Met `n sak mieliemeel in sy huis kan `n naturel maklik vir vier maande staak. Hulle kan elke bedryf en nywerheid in ons land, van die boerdery en die verkeerswese tot die bouery en die mynwese meteens lamlê. Soos ons nou bestaan, is ons geheel en al aan die genade van die naturelle oorgegee; dis net hule ongeorganiseerde toestand wat ons nog in staat stel om diens van hulle te kry. Ons moet `n plan vind om regverdige rasse-apartheid toe te pas voordat hulle van hulle mag misbruik maak — `n mag wat hulle verkry het omdat ons die grootste deel van ons ongeskoolde handewerk aan hulle toevertrou het.

“Miskien kom die dodelike botsing, wat vir ons skyn vroëer of later onvermydelik te wees, nie op die ekonomiese gebied nie; miskien kom dit met `n Bartholomeus-nag!”

(Die nag van die lang messe?)

Apartheid sal uiteindelik die hamer in God se hand wees waarmee Hy elke kerkmuur, elke dwaalgees, elke valse god gaan verbrysel.

Gays

Homoseksuele verhoudings is deel van Satan se plan om te sorg dat daar geen bruid vir die Mesias moet wees nie; want die “bevel” van die Skepper om “vrugbaar” te wees en te “vermeerder”, kan die homoseksueel en lesbiër nie nakom nie. Dus, in Gayland sal almal binne slegs één eeu uitsterf!

Ek glo homoseksualisme is deur Satan geïnspireer. Want hy was van die begin af ‘n rebel wat Elohim se “goeie werke” wou vernietig, insluitende die mens, want as hy daarin kon slaag, sou daar, soos reeds gesê, vir sy Seun geen bruid wees om na toe terug te kom nie.

Die seksdaad tussen twee homoseksueles is ook absoluut teenstrydig met die Godsplan waarby die mens hom moet neerlê. Daarom is homoseksualisme buite God se orde. Inteendeel, Hyself noem sulke dade ‘n gruwel.

Gays juig nadat NGK die deure oopgooi. Van links is prop Hennie Pienaar, dr Marietjie van Loggerenberg, dr Charlene van der Walt, Michelle Boonzaaier en Lulani Vermeulen.
Gays juig nadat NGK die deure oopgooi. Van links is prop Hennie Pienaar, dr Marietjie van Loggerenberg, dr Charlene van der Walt, Michelle Boonzaaier en Lulani Vermeulen.

Maar die Kerk laat hom nie daardeur stuit nie. Op 8 Oktober 2015 skryf Neels Jackson van Beeld soos volg oor die homoseksuele kwessie: “Gays NG Kerk maak geskiedenis. Die trane het gevloei van blydskap toe die Algemene Sinode van die NG Kerk Donderdagmiddag ‘n nuwe pad met sy gay lidmate begin stap het.

“Die NG kerk se Algemene Sinode van 2015 het o.a. die volgende besluite hieroor geneem:

  • Die term huwelik word behou vir die verbintenis tussen een man en een vrou;
  • Erkenning word gegee aan ‘burgerlike verbintenisse’ tussen mense van dieselfde geslag;
  • Van gay teologiestudente word nie langer verwag om selibaat te wees om gelegitimeer te kan word nie (op gesag van die kerk mag hulle nou seksueel verkeer).
  • Kerkrade se diskresie word bevestig om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en reël.

“Mense van dieselfde geslag mag nie in die huwelik tree nie (Die term word behou vir een man en een vrou) maar hulle mag seksuele verhoudings hê…”

Dus: Jy mag nou amptelik in die NG Kerk seksuele verhoudings hê sonder om te trou. Dominees mag seksuele verhoudings hê buite die huwelik.

Wat is dus die doel van die huwelik? Wel nie veel nie. Dit is nog daar, maar is nie meer nodig vir seksuele verhoudings nie.

Die vraag kan dus gevra word: Mag almal buite egtelike seks hê of net gays, en word daar dus teen almal wat nie skeef is nie, gediskrimineer?

Hier is ‘n kort uittreksel uit die finale Sinodebesluit:

2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ‘n huwelik beskou word.
2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.

Die moderator van die NG Kerk, ds. Nelis van Rensburg, word op Facebook genadeloos deur ene Somerset Morkel afgeslag oor sy omarming van die gays.

Morkel skryf: “Hou asseblief op om in die Naam van Jesus oor die liefde van God te praat, maar terselfdertyd dit wat God in Sy Woord tot gruwelike sonde verklaar het, te vergoeilik!

“Dit maak van u ‘n vals profeet.

“Mattheus 7:21-23 is u voorland indien u u nie tot die ware Christus bekeer nie.

“U verkondig tans ‘n ander evangelie.

“U het sy lering versaak en leef nou in rebellie teen God deur die sonde waarvoor Hy Sodom (en Gomorra) vernietig het, goed te praat.

“Die duiwel wat u nie glo bestaan nie, beheer u denke en is in beheer van die woorde wat u spreek.

“Jesus het die duiwel ‘n leuenaar genoem.

“Indien u aanhou om hom te volg, is u ook ‘n leuenaar met ‘n leuengees.

“U en die Nuwe Gay Kerk (gewese NG Kerk) waarvan u aan die leiding staan, spreek met ‘n gesplete tong.

“U handhaaf sogenaamd die definisie van die huwelik as tussen ‘een man en een vrou’.

“Maar u ‘laat ruimte’ vir NGK-predikante wat ‘kans sien’ om homoseksuele ‘paartjies’ in die huwelik in te seën.

“Sien u nie die gespletenheid hiervan nie?

“Dit kom neer op ‘n leuen, want u en die Algemene Sinode lieg met betrekking tot die definisie van die huwelik wat u amptelik handhaaf, maar prakties ter syde stel.

“Daarmee mislei u die skape van u kudde.

“Maar erger: U tas die karakter van God in Sy wese aan.

“Hy het die mens geskape na Sy beeld: “Man en vrou het Hy HULLE geskape.”

“Dit is ‘n uitdrukking van Christus en Sy bruid, wat in eenheid met Hom sal wees wanneer Hy weer kom.

“Maar u het ‘n nuwe bruid geskep.

“Daar kan nie gemeenskap wees tussen lig en duisternis nie.

U het nou die pad van die duisternis gekies.

“Daarmee het u ‘n vyand van God geword.

“U vergoeilik nou ‘n gruwel in God se oë en herdefinieer God se Waarheid in Christus Jesus tot ‘n alternatiewe vorm van ‘liefde’.

“Maar die Waarheid kan nooit verander nie.

“U bring nou soos Koning Saul ‘n vals offer met vals motiewe.

Die resultaat sal dieselfde wees soos wat Samuel vir Saul gesê het: “God het jou verwerp as Koning oor Israel”.

“U bring nou soos Aäron se twee seuns vreemde vuur voor die Here.

“Die resultaat sal dieselfde wees.

“Hulle is met die dood geslaan.

“U sal geestelik dood geslaan word, want u gee nie meer ag op die Woord van die Waarheid nie, maar het ‘n goue kalf gebou wat ‘n vals god is, en u eer hom…” (Tot sover die aanhaling uit Morkel se skrywe).

Nou kan ons seker met reg vra: Waar staan die kerk se huidige verordenuinge met dié van sy verlede?

Om sy anti-apartheid en homoseksualisme te regverdig moes die kerk noodwendig nog ‘n “sonde” bysleep. nl. rassisme.

Volgens die Kerk is jy ‘n rassis as jy jou van die swartes (of ander etniese groepe) distansieer, want daarmee gee jy te kenne dat blank en swart nie albei na God se beeld en gelykenis geskape is nie.

Maar as dit dan die geval is, het al die nasies mos die opdrag gekry om die aarde te onderwerp en daaroor te heers.

Uit ondervinding weet ons dit kan nie slaag nie en dat die ewigdurende botsings sou veroorsaak, want die een sal dit sus wil doen en die ander só! Nasies, veral blank en swart, is ook net so verskillend van mekaar is as die vink en die kiewiet. Die vink weef sy nes kunstig aan die punt van ‘n takkie wat oor die water hang, terwyl die kiewiet in die veld ‘n stukkie grond oopskrop waar hy dan sy nes maak.

Siener waarsku kerke

‘n Eeu gelede het Siener van Rensburg ons al gewaarsku dat in ons dag niks in die kerke meer “reg” sal wees nie.

In ‘n droom het hy ’n kerk naby sy huis sien staan, maar die predikant was nie daar nie. (Dit beteken kerk is nog teenwoordig, maar is geestelik reeds dood). Hy sê in daardie dae wanneer alles ook in die land onderstebo sal wees, sal ook die waarheid in ons kerke verkrag word, en predikante en leraars sal aan baie verkeerde dinge vasklou.

Maar dan gebeur daar iets wat sal veroorsaak dat daar in die kerk én algemene samelewing ‘n totale hervorming kom…

Hy het ook te kenne gegee dat die bestaande kerke tot niet sal gaan, want hy sien dat wanneer die Vierkleur wapper en ons die ou Boererepublieke weer terugkry, daar net één geloof in die Boererepublieke wees, want die Boereharte sal weer terugkeer na hulle wortels en alles wat volkseie is. Hulle keer egter nie net daarheen terug nie, want hy sien die wingerd begin bot. Dit dui daarop dat hulle geloof in God ook volkome herstel word, met al die goeie gevolge daarvan…

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
166 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Boepie

Dit bly ‘n plesier om ‘n stuk soos die te lees wat goed nagevors is, geen duimsuig nie en aanhalings van brone volg een na die ander.

Dit is baie leersaam…..dankie.

Adriaan Snyman

Dankie Boepie
Op versoek van ‘n paar vriende het ek die artikel vanoggend hersien, sekere Bybeltekste bygevoek en ‘n paar ander aspekte meer duidelik probeer stel.

Charmaine

Baie dankie Adriaan, jy het dit so goed uiteen gesit.

Linda Botha

Ek is bevrees dit gaan nie meer lank wees nie, dan gaan ons ook uit baster soos die Europese
lande want ons kleinkinders is verward.

Dirk Albers

Adriaan, hierdie artikel is soos n groot ” ROTS, ” wat die fondamente van die valse kerke gaan verpletter ! Maar dit gaan mense BAIE kwaad maak ! Veral díe, wat geld, of mag, of status gaan verloor ! Maar iemand MOET die basuin blaas, nê ! Ek glo die situasie soos ons dit nou beleef, is PRESIES soos dit was in die dae van Elia ! Maar die Volk dink nog, dat die ” rondspringery ” van die Baäl-priesters, is ware geloof, en ware aanbidding ! Kom ons bid vuriglik, vir die vuur van WAARHEID uit die Hemel, wat die Volk se oë sal oopmaak. Anders gaan die pyn, smarte en lyding net meer en meer word ” ( Soos wat Levitikus 26, so duidelik uitspel ! )

PieterJan Van Zyl

Goeie Dag Oom Adriaan en Vaandel BLOGGERS

Mev Linda Botha, ons as die ouer geslag het die jeug laat val en in stryd (Rebels gemaak) gebring met YHWH se woord, ons het ook toegelaat dat hulle rebels geword het, die slaan riem (TUG-ROEDE) nie net opgehang nie nee gebruik om die vorige swartsak vir die Munisiepaliteit toe tebind. Hulle het alles wat suiwer was en sommige nog is (Weet nie vir hoelank nie) goedkoop gemaak en selfs toetaal vernietig en bespot en vertrap.

My oupa aan my moeder se kant, het altyd gesê “Die jeug – Dis nog net hulle hardlywigheid wat hulle regop hou” en dan soms “Sommige van die jong seuns en meisies wat so neig na die onnatuurlike soos Mof/gay en die AnderKleur, Tatoos, Aborsies en ander derglike dinge. Hulle goeie helfte moes teen die pa se linkerbeen af geloop het” .

Weet u dat ek soms my kon skaam vir hom (my oupa nou), maar vandag hel ek sal nie genoeg jammer kon sê nie. Die ergste van alles dat ons ou-mense nou weer, alles kan goed praat vandag met `n reguitgevreet sonder om die oë te knip. Want hoe maak jy nou as jou geliefste baba/kind nou so kon word (Alle mamas en pappas se kinders is mos oulik sing mooi, doen alles mooi weet hoe om ma en pa sleg te sê, en dan die beste , die kind kan `n selfoon gebruik maar hy is nog twee nie). `n Kind is nie begaafd as hy `n selfoon kan gebruik nie, nee dis net geen maniere nie.) Dan sal die oues vandag nog byvoeg: ek het al anderskleuriges gesien wat grootter christene as hulle is. Hel mens waar het ons verlore gegaan?

Ons moet nie bekommerd wees oor die Nuwe Wêreld Orde wat sy plek sal kry nie, Want ons VADER YHWH sal Altyd `n oorblyfsel laat Oorbly. Dit sal gebeur sonder of met die NWO se goedkeuring. Om sodoende net weer alles wat Goed/Reg/Suiwer en net sy Wil sal wees te laat oorbly.

PieterJan Van Zyl

Vervolg:
Goeie Dag Oom Adriaan en Vaandel BLOGGERS

Ons VADER YHWH waarsku en lig ons in: Sagaria 13:7-9 Dat hy sal nog 2/3 (Twee Derdes) van ons BoerVolk (Moontlik in die hele wêreld van sy volk/12 Stamme) uitroei en dan sal HY ons suiwer soos `n mens goud en silwer sou suiwer, so ± eentiende gaan/SAL Oorbly (OORBLYFSEL VAN SY VOLK ISRA-EL).

Groete Pieter-Jan Van Zyl

Besoeker

Die meeste volksgenote, soos die res van die wêreld, het reeds van die geloof afvallig geword, en hang die leringe van duiwels aan. ‘n Spul perverte, dronkaards, vrate wat meer naasteliefde aan die barbaar betoon as hul eie broers en volksgenote. Alles in voorbereiding vir een wêreldgodsdiens, een wêreldekonomie en een wêreldregering. Dit stuit my teen die bors. My eie volksgenote walg my. Die vrymesselaars op die preekstoele walg my. Mag die NVDLM gou kom. Mag die peste en plae van Babilon hulle gou tref.

PieterJan Van Zyl

Goeie Dag

Ek dink nie veel van die jeug deesdae nie, hulle is 90% mense wat nie omgee vir die samelewing of natuur nie. Lê die heeldag en mixet (hoop my spelling is reg daar) geen respek vir hul ouers of ouer mense nie, sal tatoos die hele liggaam vol hê en dan ook sommer wanneer daar tyd is nog die hubly- bubly die heel aand sit en opsnuif of soos hulle sê rook. Maar dis soos die ou mense altyd gesê het dissipline en geloof begin by jy vader huis (Huis godsdiens). My eerlike opinie is dat die rede ons slagting so groot sal wees met die goedkeuring van YHWH is, (verby die helfte sal sterf in die oorlog) omdat die Jeug van vandag die meeste uitmaak van ons Volk se totaal, baie ouers was nog nie volwasse genoeg om kinders te hê nie, ek praat van dieselfde ouderdom as moontlik hulle eie ouers so 21 tot 25 maar lewens ervaring is en was baie min gewees.(nog nie opgewasse genoeg gewees nie, TV en Tekkie kinders), want kinders weet nie meer om self vir hulle iets te doen nie. Seks is goedkoop gemaak weens baie dinge en al moet hulle na die ander kleuriges kyk vir ñ stukkie pret is dit ook maar dan oraait, want niemand gee tog regtig meer om nie. Ouers word M@erse salarisse betaal en kinders word honderde rande in die hand gedruk om sodoende op hul eie te wees of self besig te hou, hier kom Oom slegte invloed nou by die deur in gehardloop, sodat pa en ma alleen kan wees. (Dit is nie ouer liefde nie mense NEEE, ons het ons eie kinders verwaarloos deur die 3 G`s te ontwyk of sommer net te los, soos byvoorbeeld hul Godsdiens, Geloof en ook die Geskiedenis af te skeep.) Al wat baie van die jong seuns regop hou is hulle hardlywigheid en ek dink dit sou hulle beter mense gemaak het as daar nie so baie tegnologie en drek in die lewe was nie. Vervolg

PieterJan Van Zyl

Vervolg

(Om net ñ bietjie kind te kon wees en speel, want dit is goed vir die gees). Maar ons kon nog steeds ferm op getree het en hul getugtig het soos ons Hemelse Vader YHWH ons elke dag nou tugtig vir ons foute en ons verkeerde keuses(Want HY het ons LIEF). Dit is deesdae jy en jou en almal se gat na die tyd. (Of soos my Pa nog altyd sê: Ja pa , nee pa en pa se moer ook pa … en jy sal verbaas wees om te hoor hoe baie jonges dit wel so sê. Miskien nog leliker as wat ek dit stel, onder die belt selfs). Hulle gees is verrot en hulle siele is dood, op die stadium net ons VADER YHWH sal nou hier kan help. Ek kan nog baie goed en dinge opnoem wat die jeug vandag regtig in ñ swak lig plaas, maar dit is nie my plek nie. Ouers gaan staan voor die spieël en vra jou self die vraag is dit wat jy vir jou kinders wou hê en is dit wat die VADER YHWH van jou verwag het om iets wat hy so kosbaar soos die lewe vir jou gegee het en ons het daarvan ñ gemors gemaak. Wanneer daar iets dergliks gebeur met hulle dan is julle vinnig om vingers na bo te wys. Onthou ook net altyd as die VADER YHWH iets toelaat in jou lewe, is dit nie te sê HY het dit goed gekeer nie, julle moet altyd nog eerste Bid voordat julle mag vra en iets vat… is dit nie wat ons geleer het as kinders nie. Julle moet almal ñ wonderlike dag hê Boere Liefde Pieter-Jan Van Zyl.

Marellus

Hierdie brokkie kommentaar het ek op hierdie webblad gekry.

We Afrikaners must be the “Walking Dead” nation of the world.
Or do we simply suffer from “Trained Incapacity”
Van kleins af is ons Afrikaners die gehoorsame slawe van ons eie mense.
Jannie ek gaan jou bliksem !! los vir Sannie. Ja Pa !!
Jannie en Sannie, julle moet gaan bad en aantrek vir sondag skool. Ja Ma !!!
Jannie en sannie word vertel hoe kwaad God gaan wees as hulle stout is en nie vir die groot mense luister nie.
Jannie en Sannie gaan nou skool toe en word verder geleer oor hoe om hulle meerderes te respekteer, en na hulle te luister. Ja Meneer, goed meneer, Jammer meneer.
Jannie en Sannie gaan of Universiteit toe, of beland in die Army. Daar is ‘n mal Korporaal wat sy longe uitgil en straf uitdeel.
En so het Jannie en Sannie twee pragtige Volksgenote geword want hulle gedra hulle tog so mooi. Jannie en Sannie het nooit nodig gehad om vir hulle self te dink nie, want daar was altyd ‘n mede Afrikaner Helpende Hand.
‘n Fokken hand wat hulle gebliksem het sodra hulle net effens “oortree” het. Die Kerk het mos “Sensuur” toegepas. Die Army het jou in die DB ingedonner. Die onderwyser het jou “Verbeteringskool” toe verban.
En so is ons in die ” Living Dead” verander.
En ons kan vandag nie uit ons kak kom nie, want ons is “Incapacity Trained” morone.
Die bewys is dat daar gedurig gevra word vir ‘n LEIER om ons te lei. Ons is geleer om slegs die “Leier” gehoorsaam te wees.
Ons het nie ‘n fokken leier nie.

Audi Alteram Partem

Besoeker

Jy kan jouself nie help nie nê. Jy kan die vieslike vuiltaal wat uit jou vuil hart by jou vuil bek uit borrel nie keer nie nê. ‘n Ware Boer dink en praat nie soos jy nie. Maar duiwels wel. Jou stank hang nou al 2 weke hier oor Vaandel, en word by die dag erger!

Besoeker

My magtig hier is dames wat deelneem en lees op Vaandel! En as jy nie respek het vir jouself of Vaandel nie, hê dan respek vir hulle of skoert hier by ordentlike geselskap!

Besoeker

Oom Adriaan jammer dat ek my nou so vererg het vir die vuilbek, as hy nou hier in my omgewing was het hy ‘n graaf teen die kop gekry. Ek weet nie waar kruip al die platvloerse rioolrotte deesdae uit nie, oom moet bietjie gif gooi voor die goed aanteel en pes versprei asseblief.

Dirk Albers

Let asb op dat Mantashe ook nou begin dreigemente uitdeel! Daar is mense wat glo dat hy die anc beheer, en selfs meer gesag as zuma het! Die sub-ras barbare raak glo ” ongeduldig,” om grond, ( Lees asb BLANKE PLASE) in die hande te kry! So tussen die lyne deur, moet ons, as blankes, nou BAIE bang word, want die gepeupel moet tevrede gehou word,teen alle koste! Onthou julle hoe fw, en sy kriminele bendes, ons gedreig het met: As julle nie ” Ja ” stem nie, sal daar n BLOEDBAD wees! Mantashe doen nou presies dieselfde ding, maar ek dink hy kan miskien geglo word. So Besoeker, ons gebede is miskien BAIE naby aan WAAR WORD!

Marellus

Van kindsbeen af is die Boerekinders van gister, ja, van die
verlede streng gedomineer en hulle ouers, skole en kerke
het hulle met mag en krag geforseer om oom dominee, dokter,
doktor, professor asook hulle politieke leiers as halfgode te
vereer. Die vrye denke van die kind is met alle mag besweer
en wee die sondebok wat dit sou waag om net ‘n bietjie te
rebelleer. Ja, hulle ouers en ander volwassenes, die moes
hulle met hul alles eer en respekteer, terwyl talle ouers van
die verlede hulle kinders maar kon terg en tempteer. Oor die
sorge van die lewe mog die kinders van daardie tyd selde
murmureer en wee, ja, wee die een wat dit sou waag om die
norm van daardie geslag te ignoreer. So was die meeste van
die Boerekinders van weleer uiters streng geleer om sonder
vrye wil of denke, veral die dominee en die kerkleer sonder vrae
diep te eer. Want kyk, die kerk had ‘n god wat jou deur sy oordeel
tot in die diepste hel kon elimineer. Maar hierdie god noem hulle
onder dwang so soetsappig ons liewe heer en so sê hulle dan ook
sonder meer, teen u streng wette sal ons nimmermeer ons self
ooit probeer verweer. Daarom sal ons die dominee met sy kerk
asook ons politieke leiers met ons alles eer.

Marellus

Van kindsbeen af is die Boerekind van gister en weleer deur ouers,
predikant en onderwysers baie streng gedomineer. En so word
hulle in die verlede eers dit en nou weer dat geleer en die vyand
van gister word nou as die dierbaarste naastes geëer. Eers was
dit soort by soort of so nie het jy in die tronk gehoort was die
streng kerk en politieke beheer. Maar kort daarna het die politiek
deur dieselfde kerk se mond hulle onderdanige gemeentes goed
kom leer en so word die vyand van gister nou as die boesem-
naastes vereer en almal mag nou maar verbaster en na willekeur
tog te lekker hoereer.

Marellus

Dit is nou die moderne tyd en die Boerekinders van nou word
nie meer langer deur hulle ouers en let wel, dit is dieselfde
onderdrukte kinders van die verlede, gedomineer. Die kinders
van vandag se uiters teer gevoelens kry tog alte maklik seer en
daarom begin hulle in ‘n wanaangepaste vrye wil hulle ouerhuise
met ‘n ysterhand te regeer en die ouers van weleer het nou geleer
om hulle kinders as die oppergesag te respekteer en om elke wens
van hulle bedorwe brokkies te respekteer. So word daar nou met
sagte sielkunde met die arme bloedjies gekommunikeer terwyl die
kind sy ouer maar na willekeur kan terg, selfs vloek en tempteer.
Want teen die kerk en politiek met sy nuwe landswette het
niemand meer enige beheer en daarom word die Boervolk maar
net weer sonder enige vrye wil deur al sy owerhede beheer en al
wat hulle kan doen is om onder dwang so onderdanig voor hulle
oorheersers te retireer en dit terwyl hulle weet hulle en hulle
kinders se kinders is besig om sonder ‘n toekoms te krepeer.
Maar wee, O’ wee, hulle kerk en politiek sal hulle tot hulle laaste
asemteug sonder hulle Godgegewe vrye wil, in hulle hiernamaals
tot in die diepste hel bly vereer. Want Sondag sit hulle alweer in
die kerk en luister kamma so intelligent, ja, so aandagtig en vroom
na die valse engel van die lig se demoniese kerkleer.

Marellus

So, hoera vir die handvol wat teen hierdie dom kerkleer so vurig
kon rebelleer en wat besluit het om op eie stoom opreg met hulle
Elohim te kommunikeer, want die kaf word van die koring geskei
en die Oordeelsvuur gaan dit wat onbruikbaar is binnekort verteer.
Al wat gaan oorbly is een uit ‘n stad, twee uit ‘n kontrei en hulle
sal die nuwe geslag op aarde die waarde van die vrye wil kom leer
en kyk, die nuwe Boerekind, ja, Sion en JeruSalem sal die opregte
Liefde, Waarheid en Wysheid eer. God Sy dank, bestaan die kerk
in hierdie nuwe tydvak en bestek ewig nooit nie weer, want in die
duisendjarige vrederyk het die klein oorblyfsel van die Saksiese
volkere geleer om slegs in die vrye binnekamer en die suiwer
vergadering van Elohim met Hom te kommunikeer.

– Judith de Beer

Openbaring 2108

http://www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za/2101-2150.html

Hinsie

Marellus,
So tegniese vraagie, (skuus oom Adriaan maar weet nie meer hoe anderster nie) Hoe kom mens by tanie Judith de Beer se skrywes uit? Het in die verlede dit altyd gelees, tot hulle die www verander het, van toe af kom die neukenaartjie nie meer daar uit nie. Het al alles probeer maar kom net nie meer daar uit nie, (is ook maar nie baie skerp met die goed nie) Help asb.
Baie dankie.
Groetnis.

Hinsie

Marellus,
Moet nie worrie nie, het reg gekom, het weer so 5 min erenstig gesit en spook en toe daar uitgekom.
Groetnis.

Pieter

Mijn volk gaat ten gronde vanwege gebrek aan kennis. Gevolg dat men zich gaat vermengen met andere rassen:
http://www.stop-rassenvermenging.nl

Bloed bij bloed, volk bij volk. De wetten van de natuur zijn het allerhoogste, daaraan mag je niet raken. Rassenvermenging is de ergste misdaad die er is.
Een oud staatsman heeft het in het verleden ooit zo verwoord:

‘Het gevolg van iedere rasvermenging is dus, in het kort, altijd het volgende:….. er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam, maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige Schepper.’

Dirk Albers

Pieter, jou pos het my oortuig om weer te praat oor : Die sonde teen die Apartheids-gees ! ( Heilige Gees ) Daardie EEN sonde, wat ONVERGEEFLIK is ! Soveel so, dat ons Verlosser, ook daarna verwys het ! Nou het ek al BAIE preke, van ” slim, geleerde ” dominees/pastore gehoor, oor dekades heen ! En soos altyd, was daar n hele handvol uitlegte gewees, wat die gewone mens net verder verwar. Toe het ek deur logika, en deur op te let wat in hierdie land, EN die wêreld aangaan, tot die volgende gevolgtrekking te kom nl. Hierdie VERSKRIKLIKE sonde, kan NET wees, as n Adamiet, sy/haar KOSBARE blanke genelyn, verbaster ! Waarom is daar wêreldwyd, so n oorlog teen Apartheid ? Waarom is die RSA so vervolg, en beswadder, deur die HELE wêreld, oor Apartheid ? Waarom wil die sub-ras barbare die blankes uitwis, oor Apartheid ? Waarom word ons vervolg, oor die woord Apartheid ? ( Daar is n Skrif iewers wat sê : Julle sal vervolg word, vir n WOORD ! ) Dit kan tog net die woord Apartheid wees ! En as enige leser nie met my saamstem nie, is dit maar tot daartoe ! As u n duisend Skrifte kwoteer, en my toegooi met ” gelowiges, ” se hoogs-geleerde werke, sal dit my oortuiging NIE kan verander nie ! Maar as ek reg is, is die kinders, wat vandag in hierdie land grootword, met die verbasterings kultuur, breinspoeling, christelike liefde vir die moddernasies, in BAIE groot gevaar !

Pieter

In “The Brainstorming of Christendom”, wat ek in 1989 gelees het, het die Amerikaanse skrywer, brig-genl Gordon Mohr, die volgende verklaar:
“As u goed na die 23 groot beskawings kyk wat daar die laaste 6000 jaar op die aarde gewees het, sal u opmerk dat elkeen van binnekant vernietig is deur morele en geestelike omverwerping, en dit as gevolg van die feit dat hulle rasse gemeng het!” (H. Klapwijk, Somerset Wes)

Dewald

Hi, Jammer ek wil nou nie ‘n spanner in die wiel gooi nie maar Moses het waarskynlik ‘n swart vrou gehad (Numeri 12:1)Die profeet Simeon was swart (Handelinge 13:1)
Moontlik ook Batseba, 2 Sam 11:3, Koningin van Skeba (1 Kon 10:1). Lees ook Hooglied 1:5.

Onthou daar was ook nie “wit” mense in Israel nie. Jesus was waarskynlik ook nie wit nie.

Skies ek het vergeet van die Ethiopier wie Filippus gedoop het, hy was ook swart: Hand 8:37.

Elkeen wat in Jesus glo sal gered word, ongeag waste ras hy is (Romeine 10:9,10,13)
Ons is almal uit een mens, Adam. Alle mense is in God se beeld geskape. Of word hier gese dat sekere mense nie mense is nie?

Hinsie

Dewald, Dit is interesant wat die ‘new agers’ alles vir die waarheid verkondig, in die geval die verbinding tussen wit en swart. As hulle nou nog dit kan ‘bewys’ uit die Bybel dra dit mos baie meer gewig. So kom ons kyk na u stellings. Moses se swart vrou. Ons lees in die Bybel van die geboorte van Moses tot waar hy die egiptenaar doodslaan (as jongman) en dan eers weer waar hy aangese word om die Israeliete uit te lei. (As ‘ouman’) tussen in het baie jare verloop wat nie opgeteken is in die Bybel nie, daarom moet ons dit in ander geskrifte gaan soek. Moses was in die tyd vir ‘n klompie jare die koning van Etiopie, waar hy dan die kusitiese vrou gekry het as seremonieele ‘vrou’. Sy was nooit sy “trou vrou” gewees nie. Op pad terug na Egipte is hy deur Midian, waar hy sy ‘trou vrou’ gekry het, en ook kinders by haar gehad het. U kan al die detail, datums en name kry in “Die Boek Van Die Opregte” (hier by oom Adriaan beskikbaar). So daar was geen ‘verbinding’ tussen Moses en die swart vrou nie. 2e Simeon se BYNAAM was Niger, en nou maak die mannetjies dit sommer ‘n pik swart neger, terwyl die woord neger eers jare later ontstaan het. 3 Badseba se pa was Eliam die seun van Agitófel, die Giloniet. So al hierdie ..niete, …giete en …tiete was die slagordes van Dawid, daar was 37 van hulle, almal ras egte israeliete, kan meer daarvan lees in 2Sam 23: punt4 Die koningin van Skeba was soos reeds bo genoem in die geval van Moses ‘n blanke persoon wat koningin geword het in Skeba. Bietjie lank om hier te verduidelik. 5 Die dametjie in hooglied was bietjie lank in die son (wingerd oppasser) soos u self kan lees in Hooglied. 6.Die storie van die Ethiopier vervolg hier onder, bietjie lank. Vervolg

Hinsie

Mens moet die Bybel altyd lees met wat die gewoontes en gebruik was in die tyd wat dit geskryf is. Al wat ons weet van die ethiopier is dat hy ‘n hofdienaar was en dat hy uit Jesaja gelees het. Nou ‘n hofdienaar was iemand wat die haarems van die hoogere manne opgepas het, om seker te maak die kleintjies wat daar gebore word is die hoogere man se kinders het die hofdienaars so ‘operasie’ ondergaan. Dit was ‘n geweldige vernedering vir die mannetjies en daarom het die hoogeres nie hulle eie mense vir die doel gebruik nie, maar jong manne gaan ‘vang’ en hulle dan ‘opgelei’ vir die werk. Israel was ‘n populere plek om mannetjies te gaan ‘vang’ daarom kon die man uit Jesaja lees, was mos onderig in Hebreeus. Hierdie mense (hofdienaars) was die laagste vorm van lewe, kon nie in die sinigoges gaan nie, en het geen “regte” gehad nie, so hierdie stukkie is in die Bybel om aan te wys dat die Koningkryk ook vir die laagste van die laagstes beskikbaar is, niks te doen met swart/wit nie. Hoop dit help so bietjie.
U laaste opmerking is ook nie heeltemal korek nie, want die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So om op te som mens moet maar versigtig wees vir ‘wat in die Bybel staan’ daar is ander ‘goggas’ wat die Bybel ook baie goed ken en allerhande goed probeer bewys, dink maar aan die versoeking op die berg waar die duiwel ook die skrifte aangehaal het.
Groetnis.

JB

Die plaaslike kerk hier by ons se drie pilare is die Gratisbouers-losie, hul ‘Handelshuis’ en die ‘Tiendes’. Daardie drie. Die kerk vorm ook ‘n driehoek met die gholfbaan en ‘n heidense feesplek. Of eintlik, volgens die Aardrykskunde, meer in ‘n reguit lyn.
Die kerk se horlosieklok bulder elke halfuur en ook om elke uur. Nou se dae sommer regdeur die nag ook. Voorheen het dit tien-uur saans opgehou en soggens sesuur weer begin. Dit herinner my aan die moskees. Ook so ‘n geraas en ook sulke (minnorette) of soos in die geval ‘n hoë phallus simbool (kerktoring) wat jy nie kan mis nie. ‘n Gruwel.
Sê my, dra die predikante nog daardie Gratisboueragtige togas tydens preke? Was jarre laas daar gewees. Aan die einde van die preek het dit altyd gelyk of die predikant wil wegvlieg of iets. Behalwe vir die kerk se duiwels-simbole wat ons nou al goed ken merk ek dat die embleme van ‘n heidense fees en ‘n organisasie vir oues, vertoon die son baie prominent. Die embleme pryk op die kerk se webblad.
Hulle doen ook die Malawi Uitreik. Hier is amper ‘n miljoen van ons eie mense wat in plakkerkampe/motorhuise en sulke plekke woon en die kerkspul doen die Malawi Uitreik … Reik uit na die Malawi-gedaantes. Het ook ‘n Broodjie-projek en ‘n Kinder kos-projek. Kan seker interessant wees om te sien wie kry die ‘broodjie’s en die ‘kos’ … – “naasteliefde” aan “volksgenote” – Die kerk bedoel seker plaasvolk of Afrika-volk of iets in dier voege soos Staal Burger se assistant altyd gesê het.
Ek merk hul Visie is: “U lig dring ons om lief te hê”. Dit is dan seker die son se lig, julle weet. Net soos by die Gratis Bouers se ‘Voortrekkermonument’. Dieselfde son.
Ag die dinge val my by, so met die lees van Adriaan Snyman se eerste drie paragrawe hierbo.

JB

Pieter
Nederland se ondergang het begin met die eerste Molukke wat in hul duisende vanaf 1938/9 na Nederland gegaan het/gebring was. (gevlug) Daar was tot ‘n Mollukse wyk in Nederland gestig. Dieselfde met die derduisende Indo’s van Indonesië na die 2de WO. Daar is nou al derde generasie/vierde generasie? afstammelinge van die Indo’s en Mollukkers in Nederland. En sommiges ook wel goed geïntegreer soos julle sal sê, en baie wat al met die Nederlanders verbaster het. Surinamers het ook in hulle duisende na Nederland gekom. Al hierdie mense van voormalige Nederlandse kolonies. Soos die Engelse sal sê: “The chicken has come home to roost.” Daar het seker ook heelwat gekom vanaf die Nederlandse Antille en wie weet waar nog. Nou sit die Nederlanders nog boonop met die ‘immigrante’ vanaf Afrika, die Midde-Ooste en die Ooste. Islam. Wat ‘n gemors. Die Indo’s was in elk geval ook oorspronklik Islam.
Ek sien die Nederlandse hoofkwartier van die Kalifaatstaat is in Oss in die provinsie Noord-Brabant. Gaan kyk by http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11461f95.htm
Pieter, julle is in groot moeilikheid. (Ons ook) En dan lê die 3de WO ook nog voor vir julle. Ek het juis nou die dag ‘n vriend van my, wat toevallig in Oss woon, daarop gewys dat hulle sowat 24 kilometer vanaf Vliegbasis Volkel is. Die Amerikaners het vanaf die 60’s kernwapens hier geberg. Huidiglik is daar sowat 22 B61 kernbomme, wat deur F16’s afgelewer kan word, op die perseel. Julle moet ‘n bietjie met julle eerste minister en koning gaan praat en hulle vertel dat die Russe se Interkontinentale Ballistiese Missielle geprogrameer is om Vliegbasis Volkel uit te wis.
Ek het verder ook toe vir my vriend gewys dat daar ‘n kernaanval-skuiling naby sy woonbuurt in Oss is. – WORD VERVOLG

JB

– VERVOLG
Ek kan nie die adres onthou nie, maar dit is onder ‘n oop parkeerterrein as ek reg onthou
Hy sê toe vir my dat ek oordryf en nie so bekommerd hoef te wees nie. Soos jy sê: “Mijn volk gaat ten gronde vanwege gebrek aan kennis.”
Pieter ek hoop jy weet waar jou naaste kernaanval-skuiling is. Ek kan sien hoe Siener gesien het hoe klein lande tydens die 3de WO net gaan verdwyn. Nederland dalk een van hulle.
Groete

Dirk Albers

JB, baie dankie vir hierdie interessante inligting ! Een ding is verseker, tydens die 3de WO, sal Europa nie n lekker plek wees nie ! Afhangende van presies wie, teen wie baklei, kan ons aanvaar dat NAVO saam, teen wie ookal sal veg. Dit is baie goed dat die Adamiete van Europa ten minste van Siener in engels kan lees ! Baie dankie Adriaan ! Ek dink gereeld aan die wit tente waarvan Siener gepraat het. Ek dink nie dit gaan net Europese Adamiete in daardie tente wees nie. Ek oorweeg dit om ook n ordentlike groot tent te koop ! As ek hom nie self gebruik nie, kan ek hom altyd skenk vir ons Europese mede-Adamiete ! Hulle sal ook ” migrante ” wees, maar ons sal hulle met ope arms ontvang, nê !

jannie boardman nell

Amerika was die mees voor uitstrewende land in die wereld gewees omdat hy Elohim se op drag uit gevoer het Yahweh Elohim het vir sy volk opdrag gegee dat as hy hulle n land gee hulle alles in daardie land met die banvloek moes tref .Die Amerikaners het al die indane uit gewis ,MAAR toe voer hulle kusiete van Afrika af in toe begin die onder trouery .Die jode en die vrymeselary isin beheer van die land daar is nou baster in beheer van die land .Kan die blanke ras nie sien wat gebeur nie . Suid afrika hier het die selfde gebeur ons straf het begin by bloed rivier waar ons n gelofte aan Yahweh Elohim gemaak het en Pietretief het met dinggaan gaan onderhandel Elohim het net daar van hom ont slae geraak.Hoekom want Elohim het die Israelliete vir veertig jaar i die woestyn laat trek tot die geslag wat nie naYahweh geluister het nie uit gesterf het hy wou n gehoorsame volk die land kaanan laat be erf.Nou sit ons in die selfde posisie Elohim het gese as julle my gehoorsaam is dan sal julle die kop wees en hulle die stert maaras julle nie luister nie dan sal julle die stert en jou vyand die kop wees kyk na die verbastering wat plaas vind dit alles moet voor die valse leraars van die land se kerke gele word..Een laaste ding Elohim het aan Noag die reenboog gegee sodat dit gesien word die reen sal ophou dit was vir die blanke ras gegee al die kleure in die reenboog is daar maar daar is nie swart in nie dus was dit so bedoel want net die blanke Elohim se volk sy ( IK is 15 % hoer as enige ander nasie op die aarde die amerikaners het die toetse gedoen lekker aand Jannie

Helizna

Ek hoop nie ons volk gaan ook 40 jaar onder die juk van die Kusiet leef nie 😛 Ons is darem oor halfpad, al indien so!

JB

Dirk Albers
Die ‘atoomschuilkelder’ te Oss, Noord-Brabant is by die volgende adres: Jurgensplein/ Heschepad 47 5341PD Oss. Die ingang is blykbaar oorkant die EMTÉ winkelkompleks.
Groete

Jan

Vaandel genote en Adriaan, Dankie, dit was lekker om die artikels en kommentaar te lees waar die grote meerderheid saamstem oor Hierdie absolute euwel wat besig is om af te speel, maar ek glo, In battle, keep your hear while the rest are losing theirs, dat hier n fight gaan kom is nou wors, maar dis hoe God altyd werk, veg met n klein getal teenoor n geweldige meerderheid, so, ons is in die regte klein span

Pieter

Bedankt allemaal voor de inlichtingen. Denk ook dat wij het hier in Europa nog erg zwaar gaan krijgen. Zover wij kunnen hebben wij al wel veel voorzorgsmaatregelen genomen en verder vertrouwen wij op Jahweh en Zijn Engelenschaar die ons zal beveiligen en misschien wel op ‘vleugelen van arenden’ naar ZuidAfrika brengen.
Vandaag een bericht in de krant: Elke dag emigreren er 400 Nederlanders naar een ander land. Daar staat tegenover dat er elke week 700 sprinkhanen binnen komen (mijns inziens zijn dit er veel meer). Dus hoelang zal Nederland nog van de blanke Nederlanders zijn? Ben het met jou eens Dirk dat de enige onvergeeflijke zonde is: rassenvermenging. In de kerken zijn er hele theorieën over verzonnen wat nou de zonde tegen de Heilige Geest zou zijn, maar vermenging van ras is de grootste onherroepelijke zonde die een mens kan doen. En als je in Nederland op straat om je heen kijk, wordt deze zonde verschrikkelijk veel begaan, ook door de christenen. Ons land, ons ras, onze geschiedenis, het wordt alles kapot gemaakt door het bok volk: Ezau-Kain-Edom-Askenazen joden die thans een enorme aanslag geplegen op de jeugd. Eigenlijk al op de baby’s die ingeent moeten worden met allerlei gifstoffen. Met fluor waardoor ze kalm blijven. Hitler gebruikte al fluor om te voorkomen dat er opstanden zouden komen.
Liefdevolle groeten!

Boepie

Naand oom Adriaan,

Ek kyk die Suidlanders video op youtube met oom se toespraak by die 2015 geloftefees en ek lees die vorige plasing oor Siener.
Die vraag ontstaan dadelik by my, is ek die enigste een wat sien dat ons tyd so te se uit geloop het.

Voor Nov moet Obama op watter manier ookal tot nuut gaan, “die osse wat die klein leiertjie dood trap”
Elke oorlog het ‘n aanloop en volgens my het WWIII reeds met 9/11 in die wegspring blokke gesak, ons is reeds in die aftel voor die skoot klap.

Die hawe is reeds dieper gemaak en die spoorlyn herstel. Afrika trap nou voetpaaitjies deur Europa maar een ding kwel my, die wit tente!
Turkye dreig vandag dat hy die poorte na Griekeland sal oopmaak om vertrap te word.

SA is al vir 20 jaar op die randtjie van burger oorlog en hier le my kweling.
Burgeroorlog of revolusie is geen naweek sport nie dit duur gewoonlik vir tien talle maande tot jare.
Die ANC regering sal nooit blanke vlugteling in SA ontvang nie. Ek soek na die artikel om hier te plaas waar die VSA vir SA hope geld aangebied het om sootrgelyke FIMA kampe op te rig in die geval wanneer yelowstone tot lewe sou kom en Zuma het dit van die hand gewys omdat blankes dan in die meerderheid kan wees, maar sover geen sukses.
Net volgens dit moet ‘n blanke regering weer in beheer van die land wees hetsy dit nou die Boer regering is of die doringbos regering.

Hoe die stukke in mekaar pas sal ons seker net weet die dag wanneer dit gebeur maar hierdie wit tente wys vir my dat die tyd baie min is voor ons uit ons huise gaan vlug en die vroue onder die drade deur kruip na veiligheid.

Ek hoop ek is verkeerd.

Helizna

Die uitjaag van die vyand sal skielik gebeur. Soos Gideon se 300 man wat sonder om ‘n druppel bloed op hulle hande met ‘n groot geraas die vyand verdryf het, sal ons dit ook doen met die Vader se engele wat vrees onder hulle gaan saai. Wees sterk en dapper!

JW12

(1) Dewlad skryf… : “Moses het waarskynlik ‘n swart vrou gehad (Numeri 12:1)”

.
Toe nie, Dewald. Maar jou vervloekte Kerk wil natuurlik hê dat jy met ‘n ousie trou en ‘n spul basters verwek, nê ?

Die boek van Jasher is een van die Apokriewe boeke wat deur die RKK uit die Bybel weggelaat is ; maar in die Bybel self word daar na die boek van Jasher verwys :

Jos. 10:13 : “…Staan dit nie geskrywe in die boek van die Opregte nie ?…” [AOV].

2 Sam. 1:18 : “…kyk, dit is geskrywe in die boek van die Opregte.” [AOV].

Die Boek van die Opregte staan ook bekend as The Book of Jasher (ook aanlyn beskikbaar).

Jasher 73 : 1-2 : “In the fifty-fifth year of the reign of Pharaoh king of Egypt, that is in the hundred and fifty-seventh year of the Israelites going down into Egypt, reigned Moses in Cush. (2) Moses was twenty-seven years old when he began to REIGN OVER CUSH, and forty years did he reign.”

Jasher 73: 31-32 : “And they placed the royal crown upon his head, and they gave him for a wife Adoniah the Cushite queen, wife of Kikianus. (32) And Moses feared the Lord God of his fathers, so that HE CAME NOT TO HER, NOR DID HE TURN HIS EYES TO HER.”

Jasher 76: 4-6 : “And Adoniah the queen said before the king and the princes ; What is this thing which you, the children of Cush, have done for this long time ? (5) Surely you know that for forty years that this man (Moses) has reigned over Cush, HE HAS NOT APPROACHED ME, nor has he served the gods of the children of Cush. (6) Now therefore hear, O ye children of Cush, and let this man no more reign over you as HE IS NOT OF OUR FLESH.”

So, Dewald, soos jy hierbo kan sien het Moses nie die ousie bespring nie (soos jy en jou Kjerk graag na smag nie, nê).

vervolg…

JW12

…vervolg (2)

.
Dewald skryf… : “Die profeet Simeon was swart (Hand. 13:1).”

Regtig ? ‘Wishful thinking’, Dewald.

Hand. 13:1 : “…sekere profete en leraars, naamlik Bárnabas en Símeon wat Niger GENOEM WORD…”

Daar staan alleenlik dat Símeon so “genoem” was. Daar staan NIE dat Símeon ‘n Niger WAS nie. Wil jy nou ook vir ons kom sê dat almal wie se vanne “Black”, ‘Schwartz”, “Swart” of “Nigrini” is eweskielik swartes/naturelle moet wees, huh ?

.
Dewald skryf… : “Moontlik ook Batseba, 2 Sam 11:3.”

2Sam. 11:3 : “…Is dit nie Bátseba, die DOGTER VAN Elíam, die vrou van Uría die Hetiet nie ?”

Eliam was ‘n Israeliet, so daar is GEEN aanduiding of “bewys” dat Bátseba ‘n nie-blanke was nie.

.
Dewald skryf… : “Koningin van Skeba (1 Kon 10:1).”

Daar is geen bewys dat die Koningin van Skeba swart was nie. Verder is daar geen verwysing dat Salomo ‘n verhouding het haar gehad het nie.

So… as dit jou (en jou vervloekte, ras-gemengde Kerk) se voorkeur is om saam met die boggom / sheboon / ousie in julle ‘shack’ in die plakkerskamp te woon ; moet dan nie verwag dat ONS OOK moet/sal dink dat dit aanvaarbaar is nie. Dit is nie !

.
Dewald skryf…: “Lees ook Hooglied 1:5.”

Hoogl. 1: 5-6 : “Ek is BRUIN GEBRAND maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. Moenie na my kyk omdat ek so BRUINERIG is, omdat DIE SON MY VERBRAND het nie : die seuns van my moeder was toornig op my; hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde ; my eie wingerd het ek nie opgepas nie.”

Duidelik is (vroulike) Israeliete blankes wat kan bruin brand in die son.

.
Dewald skryf… : “Onthou daar was ook nie ‘wit’ mense in Israel nie.

Regtig, nê ?

Israel is ‘n heilige ras :

vervolg…

JW12

…vervolg (3)

.
Ezra 9: 2 : “For they have taken some of their daughters to be wives for themselves and for their sons, so that the HOLY RACE (Israel) has mixed itself with the peoples of the lands. [ESV]

Israel is ‘n uitverkore ras :

1Pet. 2: 9 : “But you (Israel) are a CHOSEN RACE (G1085), a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession…” [ESV]

Só het die volk Israel fisies gelyk :

Klaagl. 4: 7 : “Haar (Israel se) vorste was helderder as SNEEU, WITTER as melk, ROOIER van LIGGAAM as korale, hulle gestalte ‘n saffier.”

Hoogl. 5: 10 : “My beminde is skitterend WIT EN ROOI, uitnemender as tien duisend.”

Die volk Israel kan bloos :

Ps. 34:5 : “Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie ROOI VAN SKAAMTE te word nie.”

Eseg. 36: 32 : “…laat dit julle bekend wees ! Skaam julle en BLOOS oor jul weë, o huis van Israel.”

Die volk Israel kan bleek word :

Jes. 29: 22 : “…Jakob (Israel) sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer BLEEK WORD nie…”

.
Dewald skryf… : “Jesus was waarskynlik ook nie wit nie.”

Kyk weer, Dewald….

Openb. 1: 14 : “Sy (die Verlosser se) HOOF EN HARE was WITsoos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam…”

Daarom word Jeshua ook as die laaste Adam (wat bloos beteken) beskryf :

1Kor. 15: 45, 47 : “So is daar ook geskrywe : Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword ; die laaste Adam (Christus) ‘n lewendmakende Gees. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.”

Jeshua was beide die oorsprong (root) en die ras (offspring) van Dawid :

vervolg…

JW12

…vervolg (4)

.
Rev. 22: 16 : “I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the ROOT and the OFFSPRING (G1085) of David, and the bright and morning star. [KJV]

Dawid was ‘n Israeliet, ‘n Blanke :

1Sam. 16: 12 : “Daarop het hy gestuur en hom laat kom ; en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE sê : Staan op, salf hom, want dit is hy.”

.
Dewald skryf… : “Skies ek het vergeet van die Ethiopier wie Filippus gedoop het, hy was ook swart: Hand 8:37.”

Nee hy was nie swart nie. Hy was Blank, ‘n Israeliet.

Hand. 8:27 : “Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was ‘n man VAN Ethiópië, ‘n hofdienaar, ‘n staatsamptenaar van Kandacé…”

Eerstens was hy NIE ‘n swarte / Ethiópiër nie. Hy was slegs VAN Ethiópië – net soos bv ‘n witman wat in Zimbabwe gebore is logies ook as ‘n (wit) “Zimbabwiër” bekend sal staan.

Net soos die term “Farao”, was die benaming “Kandacé” toegedeel aan ‘n reeks van vroulike heersers van daardie tyd.

Verder was die hofdienaar NIE van die hedendaagse land Ethiópië nie, maar van ‘n vroë antieke streek genaamd Meroë wat vandag in laer Egipte en Sudan geleë is. In daardie Bybelse tye was Egipte en Meroë deur Blanke (Egiptiese) heersers regeer, en koningin Kandacé was een van daardie Blanke heersers.

Die hofdienaar was ‘n Blanke, ‘n Israeliet wat slegs diens gedoen het onder koningin Kandacé, om die volgende redes :

a) Hy kon lees. Die houtkoppe kon nie eers 1652 jaar ná Christus lees nie ! Vra vir Jan van Riebeeck.

b) Hy het die boekrol van die profeet Jesaja in sy besit gehad. Waar het hy hierdie boekrol gekry ? Slegs Isaeliete het die Wet en die Profete as besitting gehad. Niemand anders nie !

vervolg…

Dirk Albers

Boepie, jy raak baie relevante punte aan, en ons almal sou tog so graag meer duidelikheid wou hê, nê ! Maar kyk net hoe baie dinge gebeur hier, en wêreldwyd, wat so min as vyf jaar terug, onwaarskynlik sou gelyk het ! Hierdie migrante ding, is beslis GROOT ! Maar vir die wat WEET, is daar n ongekende opgewondenheid, want ons WIL deel wees, van daardie geringe, ellendige oorblyfsel, wat by Vader se NAAM skuil ! En as Vader, Sy skape in wit tente in die Karoo wil beskerm, sal NIEMAND Hom kan keer nie ! ( Selfs al is n swart, onwettige ” regering ” aan bewind ! )

JW12

…vervolg (5)

c) Hy was IN Jerusalem om te aanbid. Volgens tradisie was dit SLEGS Israeliete wat in Jerusalem aanbid het – verál wanneer hulle die Profeet Jesaja by hulle gehad het ! En verder het slegs ISRAELIETE hulle Verlosser verwag.

d) Hy het in ‘n wa (chariot) met wiele gesit. Hy was dus geen dom (ongeletterde) houtkop nie. Want selfs 1652 jaar ná Christus – toe Jan van Riebeeck sy wit voete op die Kaapse strand geplant het – het die houtkoppe nie eers die wiel of skepe gehad nie ; kon hulle nie eers lees of skryf nie ; het hulle geen wet of morele waardes gehad nie ; het hulle geen (geweefde) klere of skoene gedra nie ; maar kaalgat in stertrieme in die veld rondgeploeter, ensovoorts.

e) Verder moes die hofdienaar baie goed verstaan het toe hy uit die Profete lees ; naamlik dat Jeshua die Messiah SLEGS vir Israel se sondes gesterf het, naamlik dat die Messiah ‘n “Kinsmen Redeemer” is…

Isa. 53: 8 : “…for the transgression of MY PEOPLE (Israel) was He (the Messiah) stricken.”

Isa. 59: 20 “And a Redeemer (Jeshua the Messiah) will come to Zion, TO THOSE IN JACOB who turn from transgression, declares the LORD.”

Zech. 14: 4+21 : “And HIS feet shall stand in THAT DAY upon the mount of Olives… and in THAT DAY (when the Messiah returns) there shall be NO MORE the CANAANITE in the house of the LORD of hosts.”

Sou die hofdienaar swart gewees het, sou hy inderdaad beledig en uitgesluit gevoel het nadat hy die bostaande tekste gelees het ; en hy sou goed besef het dat die Messiah SLEGS Israel (die Blankes) se sondeskuld met sy heilige bloed-offer skoon was.

.
Dewald skryf… : “Elkeen wat in Jesus glo sal gered word, ongeag waste ras hy is (Romeine 10:9,10,13).”

…vervolg…

JW12

…vervolg. (6)

.
Omdat dit slegs die (gelowige) Erfsondaars is wat Verlossing van hulle Adamiese Erfsondes ontvang, sal dit slegs Adamiërs / Blankes / Israel wees wat kwalifiseer. Want slegs Adam se ras (naamlik die Blankes) is die ERFSONDAARS ; want die Erfsonde het slegs by Adam & Eva ontstaan. Swartes / naturelle stam NIE van Adam & Eva af nie.

.
Dewald skryf… : “Ons is almal uit een mens, Adam.”

Wie is jou “ons” ? Adam & Eva was Blank.

Die Hebreeuse betekenis van Adam se naam is “om te kan bloos” :

Strong’s H120 : adam (aw-dawm). From H119 ; ruddy, that is, a human being (an individual or the species, mankind). See H119. –

Strong’s H119 : adam (aw-dam). To show blood (in the face), that is, flush or turn rosy : – be (dyed, made) red (ruddy).

Die terme “mens” en “mensekinders” het op Adam se RAS betrekking :

Deut. 32:8 : “When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated THE SONS OF ADAM (H120), he set the bounds of the people according to the number of the children of ISRAEL.” [KJV]

Noag, sy vrou Naamah en hulle drie seuns (Sem, Jafet en Gam) was almal Adamiërs / Blankes. Gam en/of sy nageslag het geensins “vanself van kleur verander” nie (spontane devolusie ondergaan nie).

.
Dewald skryf… : “Alle mense is in God se beeld geskape.”

Mense = Adam se ras. Slegs Adam se ras (die Blankes) is na JHWH se Beeld & Gelykenis geskape.

.
Dewald skryf… : “Of word hier gese dat sekere mense nie mense is nie?”

Ja. Nie alles & almal wat op twee bene loop kan as Adam-mens of Adamiërs beskryf word nie. Die rasse wat vóór Adam geskape is, is pre-adamiete, dws (primitiewe, pre-historiese) pre-adamiese homonide [antropoïede] – soos die naturelle.

vervolg…

JW12

…vervolg (7)

.

Verlossing en redding is slegs op die volk Israel (Adamiërs / Blankes / Erfsondaars) van toepassing :

Matt. 1: 21 : “…en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat SY VOLK (Israel) van HULLE SONDES sal verlos.”

Matt. 15: 24 : “Maar Hy antwoord en sê : Ek is NET GESTUURna die verlore skape van die huis van ISRAEL.”

Luk. 1: 68 : “Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy SY VOLK(Israel) besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het…”

Hand. 5: 31 : “Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan ISRAEL bekering en vergifnis van sondes te skenk.”

Rom. 9: 4 : “Hulle is ISRAELIETE aan wie die AANNEMING tot kinders behoort en die HEERLIKHEID en die VERBONDE en die WETGEWING en die EREDIENS en die BELOFTES…”

Rom. 11: 26-27 : “…en so sal die HELE ISRAEL gered word, soos geskrywe is : Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van JAKOB (12 Stamme) afwend ; en dit is van my kant die verbond met HULLE as Ek HULLE sondes wegneem.”

Gal. 4: 4-5 : “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, om die wat ONDER DIE WET was (Israel), los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.”

Hebr. 2: 17 : “Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die SONDES VAN DIE VOLK (Israel) te versoen.”

.

Dirk Albers

JW12, tussen jou, en Hinsie, het julle Dewald se onsekerhede baie mooi verduidelik. Baie dankie daarvoor, want hierdie is die einste kennis, wat die christen kerk, bedreig soos nog NOOIT tevore nie ! En die stryd gaan nog BAIE lelik word, want hier is GROOT geld betrokke ! ( Die kerk sal sê ons ” rassisme, ” is van die duiwel natuurlik, en mense wat soos ons dink, gaan hel toe, ens ! ) Maar ek is seker dat ander verlore skape sal ag slaan op julle verduidelikings, en sal dan hopelik die regte keuses maak. Ek gaan van die standpunt uit dat Dewald opreg soek na die waarheid, en julle het hom beslis genoeg feite gegee. Maar as Dewald n twis soeker is, hoop ek maar hy skiet verby !

JW12

(1)

JHWH en sy Woord (die Bybel) is slegs bedoel vir Israel (die Blankes) :

Ps. 147: 19-20 : “Hy maak aan JAKOB (Israel) sy woorde bekend, aan ISRAEL sy insettinge en sy verordeninge. So het Hy aan GEEN enkele nasie gedoen nie ; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja !”

Eseg. 20: 11 : “En Ek het HULLE (Israel) my insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe.”

Amos 3: 2 : “Julle (Israel) ALLEEN het Ek geken uit al die geslagte van die aarde ; dáárom sal Ek by JULLE (Israel) besoeking doen oor al JULLE ongeregtighede.”

Matt.10: 23 : “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die STEDE VAN ISRAEL sekerlik nie klaar kry VOORDAT die Seun van die mens kom nie.”

Rom. 9: 4 : “Hulle is ISRAELIETE aan wie die AANNEMING tot kinders behoort en die HEERLIKHEID en die VERBONDE en die WETGEWING en die EREDIENS en die BELOFTES…”

2Thes. 3: 2 : “…en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, WANT DIE GELOOF IS NIE DEEL VAN ALMAL NIE.”

.
Die ander (nie-blanke en/of baster) volke het hulle eie gode :

Deut. 4: 19 : “…dat jy (Israel) ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie – dinge wat Die HERE jou God AAN AL DIE (ander) VOLKE onder die hele hemel UITGEDEEL HET.”

Miga 4: 5 : “Want AL DIE VOLKE MAG wandel elkeen in die naam van sy god, maar óns (Israel) sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altoos.”

vervolg…

JW12

…vervolg (2)

.
Die God van Israel het diskriminasie en apartheid ingestel :

Deut. 17: 15 : “…dan moet jy (Israel) sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die HERE jou God sal verkies ; uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel ; jy mag GEEN UITLANDER, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie.”

Deut. 23: 2 : “GEEN BASTER mag in die vergadering van die HERE kom nie ; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.”

Rom. 9: 13-15 : “Soos geskrywe is : Jakob het Ek LIEFGEHAD en Esau het Ek GEHAAT. Wat sal ons dan sê ? Is daar miskien onreg by God ? Nee, stellig nie ! Want aan Moses sê Hy : Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig WIL WEES en My ontferm oor wie Ek My WIL ontferm.”

Apartheid, diskriminasie en rassisme is in God se WET ingebou :

Neh. 13: 1+3 : “Op dié dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die BOEK VAN MOSES (die Wet), en daarin het geskrywe gestaan dat GEEN Ammoniet of Moabiet tot in EWIGHEID in die vergadering van God mag kom nie, En toe hulle die WET hoor, het hulle al die mense van GEMENGDE BLOED uit Israel AFGESONDER.”

Israel was ‘n volk wat apartheid toegepas het :

Núm. 23: 9 : “Want van die top van die rotse af sien ek hom (Israel), en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, ‘n volk wat AFGESONDERD WOON en hom NIE tot die nasies reken nie.”

GEEN nie-blanke / baster (Kanaäniet) sal in God se Koninkryk ingaan nie :

Sag. 14: 4+21 : “En in dié dag sal Sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant ; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word… en in dié dag (met die wederkoms) sal daar GEEN Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer WEES NIE.”

verolg…

JW12

…vervolg (3)

.
Christus self DISKRIMINEER en verkondig die skeiding van die bok -en die skaap nasies :

Matt. 25: 31-34, 41 : “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit ; en VOOR HOM sal al die NASIES versamel word, en Hy sal hulle VAN MEKAAR AFSKEI soos die herder die SKAPE van die BOKKE afskei ; en Hy sal die SKAPE aan sy REGTERHAND en die BOKKE aan sy LINKERHAND sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy REGTERHAND is, sê : Kom, julle GESEËNDES van my Vader, beërf die KONINKRYK wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dan sal Hy ook vir dié aan sy LINKERHAND (die bok nasies) sê : GAAN WEG van My, julle VERVLOEKTES, in die EWIGE VUUR wat berei is vir die duiwel en sy engele.”

Let Wel hierbo – Israel is JHWH se skape :

Ps. 100: 3 : “Erken dat die HERE God is : Hy het ons (Israel) gemaak, en ons is syne, SY VOLK en die skape van sy weide.”

.
Nie almal is jou naaste nie. Wie is jou naaste ? –

Slegs jou Adamiese (Blanke / Israel) volksgenote is jou broers en jou naaste :

Lev. 19: 16-18 : “Jy mag nie as ‘n kwaadspreker onder jou VOLKSGENOTE rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou NAASTE optree nie. Ek is die HERE. Jy mag jou BROER in jou hart nie haat nie. Jy moet jou NAASTE vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor DIE KINDERS VAN JOU VOLK wees nie, maar jy moet jou NAASTE liefhê soos jouself. Ek is die HERE.”

Let Wel : Hierbo is dit duidelik dat jou mede rasgenote, naamlik “die kinders van jou volk” as jou naaste kwalifiseer.

vervolg…

JW12

…vervolg (4)

.
Bevestiging : Jou mede-Israeliet (Blanke) is jou naaste :

Hebr. 8: 10-12 : “Want dit is die VERBOND wat Ek NÁ DIÉ DAE sal sluit met die HUIS VAN ISRAEL, spreek die HERE : Ek sal My WETTE in hulle (nl Israel se) VERSTAND gee en dit op hulle HART skrywe ; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n VOLK wees. En hulle sal nie meer elkeen sy NAASTE en elkeen sy BROER leer en sê : Ken die HERE nie ; want almal (Israel) sal My ken, klein en groot onder hulle. Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle (Israel se) sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.” … [Ooreenkomstig Jer. 31: 33-34].

HOOR ISRAEL ! –

Deut. 6: 4-5 : “HOOR, ISRAEL ; die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.”

Hoor wie ? – Ja : Hoor Israel !

Mark. 12: 29-31 : “En Jesus antwoord hom : Die eerste van al die gebooie is : HOOR, ISRAEL ; die HERE, onse God, is ‘n enige HERE ; en jy moet die HERE jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit : Jy moet jou NAASTE liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.”

NB : Hoor Israel ! – En nie “Hoor Almal” nie ! Slegs mede Israeliete (Blankes) is jou naaste !

.
Wie is “al DIE nasies” ?

Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al DIE NASIES (Grieks – pànta tà èthnee) […volke uit hierdie ras], en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees ; en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.” [uit die Textus Receptus].

.

JW12

.

Naskrif :
.
Dewald : Gaan jy nou asseblief terug na jou Leraar / Dominee / Pastoor / Priester toe ; en sê dan vir hom/haar/dit … dat hy/sy/dit (en dié se vervloekte Kerk) moet OPHOU om vir julle te LIEG !

.

Dirk Albers

Aan al die BAIE lesers, wat nou, en in die toekoms, hierdie puik uiteensetting, van die Boerevolk se ” rassisme ” gaan lees, wil ek net sê : Gaan dink DIEP na, oor wat u hier gelees het ! Kyk om u heen, na wat in hierdie land, EN in die wêreld aan die gang is ! Laat asseblief toe, dat LOGIKA, en REALISME, u siel binnestroom ! Maar dan, sal u moet FYN luister, na daardie klein stemmetjie, DIEP in u gees, wat aanhoudend sal sê : Wat JW12, en andere sê, is die WAARHEID, want dit VOEL net reg ! En dit my vriende, is die Apartheids-gees van ons Hemelse Vader, wat jou, as n verlore skaap, met GROOT LIEFDE, terug bring na SY kraal, van beskutting, en vrede !

JB

Nog ‘n snit van die polonie. Phillip en Anita Rankin, tabakboere in die noorde van Zimbabwe is vroeg Vrydagoggend, 29 Januarie 2015 van hul plaas verwyder deur Zim-Pandoere. Hulle seun Barry het onder andere gesê: “we didn’t see this coming.” … Ja, dat hy nou juis moet praat van “see”.
https://www.newsday.co.zw/2016/02/02/zimbabwean-farmers-wife-evicted-from-family-home-by-british-gp/

PieterJan Van Zyl

Goeie dag Oom Adriaan en Vaandel BLOGGERS

Oom Adriaan mag ek dalk iets anders vra of die Gebeure rondom korrel-kop zuma (hof saak voor die parlement open vir die jaar en voor/met die Geelperske Reen wat nou moet begin, nie dalk nou gaan wees waar Oom Siener gesien/gepraat het dat Hy sien `n Swart Leier val Agteroor (Geweldadig Vermoor/Sluipmoord) en dan na die wetter se begrafnis breuk daar geweld uit (Vlamme slaan uit/kom uit die graf te voorskyn) emmer bloed wat omval(geweld wat oor die land plaasvind).

Ek wonder maar net, noudat ek die gebeure sien van ou malemma wat geheel en al nou gedraai het teen zuma.

Kan Oom Adriaan dalk `n bietjie raad/advies gee rondom dit, ASB.

Hel mense ek raak opgewonde sommer, kry sommer HoenderVleis.

Groete Pieter-Jan Van Zyl

Boepie

Pieter,
Ek is oortuig dat die persoon waarvan Siener gepraat het Mandela is, die rede hoekom ek so se is.
Mandela is en was die enigste swart leier wat soveel aansien gehad het, Zuma nie.
Siener het gesien hoe die leier na sy vrylating oos vlieg en die enigste persoon wat dit gedoen het was Mandela.
Kyk gerus na, sy dood en die begrafnis brand ons land letterlik.
Ons is na Mandela se dood meer in die spervuur as ooit, net gister die burgerregte organusasie dat 2015 die swartse jaar vir die boere was met plaasmoorde.
Almal het Uhuru na die begrafnis verwag. Siener het die vuur gesien wat uitslaan en nie ‘n emmer bloed wat na die begrafnis omval nie………dit kom nog maar ek kan heel verkeerd wees.
Oom Adriaan sal beter weet.

Dirk Albers

Boepie, jou uitleg maak baie sin, maar ek dink Siener het desê die swart leier sterf GEWELDADIG ! Mandela kwalifiseer dus nie, maar ek dink ons moet maar WYD kyk, en dink, as dit by hierdie dinge kom ! Al hierdie ” leiers, ” het al in Brittanje gaan opleiding, en/of instruksies kry. Is dit zuma, wat nog saam met die queen , in daardie duur koets, rondgerits het ? ? ( Ek onthou net so iets vaagweg ! ) Dan is daar die kwessie, van die ” emmer bloed, ” wat omval ? My gevoel is dat ons praat hier van BAIE bloed ! Soos wat n mens sou kry met : Die Nag Van Die Lang Messe ! Op hierdie stadium, kan ek nie besluit watter swart leier, as hy sou geweldadig sterf, sal die meeste moleste veroorsaak nie ? ?

Besoeker

Jy onthou reg Dirk. Dit was Zuma saam een van ons ou vyande in die koets https://youtube.com/watch?v=WC6eNy_fsfA

Dirk Albers

Ai toggie, moes nou weer bloeddruk pille gaan drink. Dan stry mense met my, as ek sê Brittanje regeer hierdie land, sedert die Boere-oorlog. Ten spyte van Verwoerd, sy Republiek, en die NP ! Zuma se instruksies, van die ( Joodse ) geldbase, was : Roei die Boerevolk uit, in die besonder, en die blanke oor die algemeen ! Hy het nie ” deliver ” nie, en nou gaan hulle n nuwe SLAGTER in sy plek kry !

Boepie

Dirk, korigeer my as ek die stoel weer heel mis sit.
Ek het glad nie enige visioene van Siener om daaruit aantehaal nie maar is dit nie twee afsonderlike visioene wat Siener gehad het nie, wat volgens my twee verskillinde gebeure mootlik kan uitbeeld nie?
Ek dink die enigste wat op Zuma se begrafnis sal wees sal sy kabunet en die Gupta’s wees.
Voor Mandela se dood was daar geweldadige stakings maar niks soos na sy dood nie, dit raak net erger soos ‘n wiel wat rol en net spoed optel.
Zuma sal nie afstaan as president nie, nie eers met volgende jaar se verkiesing nie want hy staar oor die 700 aanklagte in die gesig. Hoe ek dit lees, Malema gaan sy skuld se skaduwee oor SA laat val met Zuma.
Ons tyd raak bitter min.

Dirk Albers

Boepie, ek kan jou nie korigeer nie, want ek weet self te min. Maar dit is ALTYD goed, om gedagtes uit te ruil ! Ons moet een ding onthou nl. Die sprinkaan massas is verskriklik opgewerk, en bloeddorstig ! Dit sal regtig nie veel vat, om hulle biserk te laat word nie. Dit sien ons tog gereeld, oor hoe gou n betoging ontstaan ! Ek vergelyk hulle met n swerm bye. As een begin steek, laat hy n reuk af, wat al die ander dadelik ruik, en dan ook mal, en stekerig maak ! Ek het nou net oor die radio gehoor hoe lekker dit in die ” parlement ” gaan ! Kom ons geniet dit maar ! !

Besoeker

Die Nigeriërs is daarvan oortuig dat Zuma nou enige tyd tussen Februarie en April gaan sterf, soos voorspel deur hulle profeet TB Joshua.

Besoeker

Hy sê ook dat ons vanjaar die ergste hongersnood in die geskiedenis van die land in die gesig gaan staar. Hy het in 2012 die dood van die Malawiese president Mutharika korrek voorspel. Ek noem dit net omdat Malema met hom konsulteer.

Dirk Albers

Besoeker, ons kan net wonder, watter “diep ” dinge, tussen malema, en joshua al plaasgevind het, nê ! Miskien het hy vir malema ” gesalf, ” as die nuwe koning van die NSA ! ( Natuurlik teen n fooitjie ! ) Gooi nou net n paar toordokters, ook in hierdie ” mix, ” en jy het n resep vir GROOT moeilikheid !

Besoeker

Ja jy is reg Dirk. Hy het Malema reeds in 2013 “geseën”. Daar is ‘n video op Youtube, waarin Malema ook na hom verwys as hulle geestelike leier. En skielik profeteer die TB Joshua in Januarie vanjaar dat Zuma tussen Feb. en April gaan sterf, en van die hongersnood.

Besoeker

Ek was besig om ‘n tydlyn van al Mugabe en Malema se besoeke aan Italië (Rome) en Brittanje saam te stel toe ek op sy besoeke aan die Nigeriese profeet afkom. Hier is die seëning besoek: https://youtube.com/watch?v=7qG53j1wYHw

Dirk Albers

Besoeker, ek het hierdie video nog nie gesien nie ! Baie dankie aan jou, en al ons bydraers, wat ons bedien met BELANGRIKE inligting, in hierdie deurmekaar, onseker tye ! Jan, ek deel jou sentimente, en hou baie van : Die reuk van die aarde, as die reën begin val !

Besoeker

Daar is ‘n belangrike satanistiese datum in hierdie tydraam. 30 April. Heksenag. Walpurgis nacht. Die dag waarop ons Verlosser gekruisig was en toevallig ook die dag waarop politieke mag aan die ANC oorgegee was en die dag waarop die SA Ambassade Freedom day vier. Dit gaan ook oor na 1 Mei, die kommuniste se werkersdag. Ek wil nie bespiegel oor datums nie, maar 30 April is ‘n lelike een.

Pieter-Jan Van Zyl

Ek moet eerlik wees ek het dit nie geweet nie, daar leer ek ook weer iets, Dankie.

Besoeker

Vanjaar val heksenag op ‘n sabbat, en die laaste dag van die pasga, toe die Israeliete hul deurkosyne met lamsbloed moes merk as teken vir die doodsengel om verby hul huise te gaan. 22 Nisan 5776.

Johann Cronje

The Eternal Enemy of Mankind

https://www.youtube.com/watch?v=-z05qylllqI

Dirk Albers

Johann, die ” jode-aanbidders, ” gaan GRIL vir hierdie inligting, maar dankie vir die plasing ! Deur die jode te ontbloot vir wat hulle werklik is, word meeste christen-kerke onder BAIE groot druk geplaas ! En die fondamente SKUD !

Jan

JW, Dankie hoor, as iemand nog wil stry oor Adamiet of sprinkaan moet hy n kop dokter gaan sien, maar ek self voel n opgewondenheid aan my, nie oor die swarigheid en lewensverlies wat kom nie, maar die kans wat dit bring vir n skoon maak proses en nuwe begin daarmee, en hopelik sal ons deel daarvan kan wees, soos grond reuk nadat die reen geval het, vars en skoon

166
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x