BLOG

‘Jesus’ ‘n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk?

Die afgelope tyd word daar op hierdie forum intens gesprek gevoer rondom die persoon van Jesus Christus (Yashua Messiah). Sommige deelnemers beweer dat alle verwysings na Hom in die OT in der waarheid betrekking het op Israel, en dat Hy niks anders is as ’n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk nie.  Ander staan weer vas by die tradisionele geloofsoortuiging dat Hy wel die gestuurde Messiah en Seun van God is.

Ek verwys hieronder na enkele van die verskillende opinies wat op die forum gelug is.

As ek Johann Cronjé reg verstaan, is Jesus Christus (Yashua Messiah) ’n valse, denkbeeldige skepping van die RKK. Hy verduidelik sy standpunt soos volg: “Die NT dogma (wat natuurlik die vier Evangelies insluit), is dan deur die RKK opgestel.” Verder sê hy “dat die Christendom anders as enige ander godsdiens is, want dit staan of val deur sekere gebeure wat na bewering gedurende ’n kort tydperk ongeveer 20 eeue gelede plaasgevind het”.

En hy gaan dan voort: “Jy kan ook die naam Jesus Christus as Heiland/Messias/Seun van God in enige vers plaas om jou dwalende dogma te bevredig, maar jy mag aan die Woorde van Yahweh niks byvoeg of wegneem om jou dogma te versterk nie. Deut 4:2 – “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van YAHWEH julle God mag onderhou, wat ek julle beveel”.

Hy haal ook Jes. 42:8 aan – “EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” (god) gee, of ook MY “LOF” aan die gesnede beelde nie.” En Jes. 45 :5 – “Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie”.

Leonor Bosman steun Johann en huldig weer haar standpunt soos volg: “Dit is en bly ‘n hart saak. Om weg te stap van die NT is vreeslik traumaties want die verstand is vol dogma en hart vol gevoel. Om net, sonder gevoel, op Yahweh se woord te vertrou, om te wag en om te rus, is nie ’n hart saak nie maar ’n verstand saak. Dit is die doen wat Yahweh verwag terwyl geloof gevra word in die NT.”

Volgens haar, is die volgende die dogma:

“Yahweh het ’n seun – ’n enige gebore seun alhoewel Yahweh dit NOOIT aan Sy volk openbaar het nie. Vir Israel was HULLE altyd Yahweh se EERSGEBORE seun (Exodus 4). Die probleem is dus – wie lieg? Daar kan mos nie ‘n ENIGGEBORE seun wees wat die Jesus van die NT van homself verklaar as Yahweh REEDS ‘n EERSGEBORE seun gehad het nie.”

Aan die ander kant kry ons mense soos Karel Scheepers en Johan (bankies) wat hierdie dogmatiese siening verwerp en die teendeel wil bewys.

Karel haal ’n paar bekende gedeelte uit Jes. 53 aan: Jes. 53:6, 9 “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” Hy gee dan toe dat hier sprake is van Israel, want die Hebreeuse woorde is “kullanu”, Strongs 3605 wat “ons” of “almal” beteken; en “katzon”, Strongs 6629 wat ‘n “kudde” of “klein kuddetjie” beteken, kan wees kudde van beeste, skape, bokke ens. Hy vra dan wié is die “Hom” waarop Yehovah ons (Israel) se ongeregtighede laat neerkom het? Hy haal ook vers 9 aan: “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.” Dan vra hy: “Van wanneer af het Israel geen onreg gedoen en was daar geen onreg in Israel se mond nie?”

Johan (bankies) stel sy siening weer kort en kragtig: “Jahweh is Israel se man en Jahshua is Jahweh wat sy volk verlos het.”

Ten aanvang dink ek ons stem seker almal saam dat sou Jesus Christus (Yashua Messiah) nie bestaan het en nie die Seun van God was nie, maar ’n valse ‘Redder/Verlosser’ is wat deur die RRK geskep is om sy eie ‘evangelie’ aan die mensdom te verkondig, dit bo alle twyfel die grootste misleiding van die afgelope 2 000 jaar sal wees; en ook dat die RRK met hierdie misleiding daarin geslaag het om op kolossale wyse miljarde mense te laat struikel.

Selfs die 1.8 miljard Moslems aanvaar dat ‘Jesus’ wel bestaan het, want in die Koran word daar van Hom melding gemaak, alhoewel hulle Hom slegs beskou as net nog ’n ‘profeet’ soos Mohammed.

As ons dus aanvaar dat sy bestaan ’n leuen was, moet ons noodwendig ook aanvaar dat die hele NT (die vier Evangelies ingesluit) ’n magistrale vervalsing is; en saam daarmee moet ons dan ook aanvaar dat alle buite-Bybelse geskrifte waarin daar na Hom verwys of van Hom melding gemaak word, ook vals is. Dit sluit in al die Nuwe-Testamentiese apokriewe boeke, die volledige geskrifte van Flavius Josephus, die brief van Pilatus aan Tiberius, die Dooie See Rolle en talle ander dokumente uit die eerste eeu n.C. wat handel oor sy lewe.

Die Dooie See Rolle getuig van Hom

In Fragment 4Q541 wat deur Florentino Garcia Martinez vertaal is, word verwys na iemand wat die ‘Duif’ genoem is. Die skrywer vra dat die volgelinge van die ‘Duif’ nie oor hom moet treur nie en ook dat die spyker nie naby hom gebring word nie (In Joh. 20:25 word daar melding gemaak van die spykermerke in Jesus (Yashua) se hande). Die Messiah is dikwels in die Evangelies met ’n duif geïdentifiseer; en Hy is met spykers aan die skandpaal genael, én sy volgelinge het oor Hom getreur. Dit is dus redelik om te veronderstel dat Fragment 4Q541 na die Messiah verwys.

Fragment 4Q541

Dr. Robert Deutsch, wat beskou word as die voorste epigraaf wanneer dit kom by Aramese en Hebreeuse tekste, verklaar onomwonde: “Dit lyk asof dit ’n teks is wat deur die volgelinge van Jesus na die kruisiging geskryf is. Hulle vertel mekaar om nie op die ‘spyker’ en die ‘kruisiging’ te konsentreer soos ‘hulle vyand’ doen nie en om ook nie oor hul verlies te ‘rou’ nie, maar om eerder te fokus op die ‘ewige lig’ waarna daar aan die einde van die fragment verwys word”. (Jesus het gesê: “Ek is die lig van die wêreld”).

Ons anti-Jesusvriende verwerp ook die algemene opvatting dat daar minstens 44 tekste in die Ou Testament is wat na Yashua Messiah verwys. Volgens hulle het dit eintlik op individue of Israel self betrekking.

Nou is daar ’n paar vrae wat nog nie beantwoord is nie en wat die uitsprake van ons vriende in die weegskaal plaas.

Kom ons veronderstel vir die oomblik Johann, Leonor en ons ander volksgenote wat hierdie ‘denkbeeldige  Jesus’-uitgangspunt steun, is korrek en dat Hy in der waarheid net ’n valse god, valse leraar met ’n valse lering was. En ook dat die RKK op ’n duiwelse slinkse manier hulle bose vernuf gebruik het om ’n hele massa vervalste geskrifte te skep waarmee hulle die ganse wêreld mislei het om te glo dat húlle Jesus Christus (Yashua Messiah) die ‘Seun van God’ is.

Kom ons veronderstel verder dat die RKK met hierdie kolossale bedrog daarin geslaag het om miljoene mense oor die afgelope 2 000 jaar sovêr te kry om met oorgawe voor hierdie ‘Jesus-afgod’ neer te buig en hom te dien, en dat geeneen van hierdie ‘gelowiges’ nog ooit ’n gedagte gekry het dat hulle bedrieg en mislei word nie.

Indien die RKK met hierdie valse bedrogspul beoog het om sy eie oogmerke te bevorder, is daar ’n paar dinge wat nie rym nie. Ten eerste, vanuit die staanspoor was dit die Roomse Kerk se doelstelling om ’n geïntegreerde wêreldkerk daar te stel wat vir die ganse mensdom aanvaarbaar sou wees. Daar sou geen onderskeid gemaak word nie, want ongeag identiteit, herkoms, ras of kleur is ons almal in God se oë gelyk, het Hy ons almal lief, is almal mekaar se naaste en almal ook God se kinders.

Maar, sê my, om watter rede het die RKK dan toegelaat dat sy ‘eenwêreldnasie-boodskap’  reeds vroeg in sy Nuwe Testamentiese dogma, summier gepootjie word?

Dwarsdeur die OT lees ons dat net Israel God se uitverkore volk is, dat net húlle sy skape is, dat Hy net húlle lief het, só lief het dat Hy Egipte as losprys vir hulle gegee het; ja, hy gee selfs mense en volke vir hulle lewe. Hy gee ook nie om vir die ‘heidene’ nie, sê die RKK se ‘Jesus’ (Mat. 10:5). Hoe is dit dan dat daar in die vier envangelies geen sprake is van hierdie ‘Jesus-afgod’ se allesomvattende liefde vir al wat leef en beef nie? In die NT word vir ons net bevestig wat Yahweh reeds in die OT verklaar het: Luk. 1:68: “Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het.” (Nie vir die ander volke nie). Mat 15:24 “Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” Joh. 17:9  “Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.” (M.a.w. Hy bid nié vir die RKK se eenwêreldnasie nie!) Hand. 5:31 “Hom (die Messiah) het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk.” (Weereens word ander nasies ook hier uitgesluit).

Hoe is dit dan dat die RKK met hierdie ‘beleidstuk’ wat moes sorg dat alle nasies onder een kombers toegemaak word, sommer dadelik self ’n speek in die wiel gooi deur hulle Jesus toe te laat om hulle beoogde eenwêreldkerk met bogenoemde uitsprake in die wiele te ry? Sedert die RKK self daardie beleidstuk opgestel het, moes hy dit al hoeveel keer ‘herskryf’ om in lyn te probeer kom met sy oorspronklike beleid. Daar verskyn binnekort ’n  NUWE Afrikaanse vertaling wat die ‘Jesus-afgod’ as net ’n gewone man gaan uitbeeld. Eers skep hulle hom en nou is hy  ’n steen des aanstoot.

Yahweh ken alle dinge

Ek glo ons stem almal saam dat omdat Yahweh Almagtig, Ewig en Onveranderlik is, is Hy ook Alwetend. Hy dra dus nie net kennis van wat in die vêrste verskiet gebeur het nie, maar ook van wat hom in die ewigheid vorentoe nog moet afspeel.

En as daar dus ÉÉN Persoon is wat presies sou geweet het van die RKK se bose misleiding, dan is dit Hý! Nie waar nie?

Hy het nog altyd sy profete geroep en gestuur om sy volk (en sy volk alleen!), te vermaan en te waarsku teen alles wat vals is – valse profete, die aanbidding van afgode, valse leerstellings, ens. En die profete het deurgaans daarin volhard om die volk te waarsku:

Deut. 32:21 “Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My geterg deur hulle nietige afgode. (Volgens Johann-hulle was Jesus Christus dan ’n nie-God, m.a.w. ’n afgod).

1 Sam. 12:21 “En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is.”

Jer. 2:5 “So sê die HERE: Watter onreg het julle vaders in My gevind, dat hulle ver van My afgewyk en agter nietige afgode aan geloop het en self nietig geword het?”

Mig. 2:6 “Moet nie profeteer nie! sê die valse profete. As ‘n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie!”

Altesaam 47 keer waarsku Yahweh sy volk in die Ou Testament om nie agter nietige afgode aan te loop nie. Maar in nie één van daardie ernstige vermanings word eers melding gemaak van die ‘grootste afgod’ van alle tye nie, nl. Jesus Christus! Dit strook hoegenaamd nie met die Vader se totale verwerping van afgodediens nie. Hoekom is hierdie ‘Jesus-afgod’ dan deur Hom en sy profete geïgnoreer? Hoekom het Hy hulle nie aangesê om hom aan sy volk te openbaar nie? En hoekom is sy volk nooit êrens in die Skrifte teen hom gewaarsku nie? Of het Hy maar goedsmoeds weggekyk en toegelaat dat miljoen der miljoene van sy volgelinge op so ’n massiewe skaal bedrieg en mislei word, dit terwyl Hy vooraf gewéét het van wat gaan gebeur?

Kan hierdie vriende aan ons één teks in die Ou Testament toon waar daar selfs net gesuggereer word dat daar eendag ’n ‘valse profeet’ sal opstaan wat die hele wêreld sal mislei deur voor te gee dat hy die Seun van God is en deur God self gestuur is om vir sy volk se sondes te kom sterf? En as daar nie so ’n teks bestaan nie, dan het God mos willens en wetens sy volgeling aan hierdie ‘afgod’ uitgelewer!

Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf! Dit is vir mty die crux van die hele saak, want ’n Liefdevolle Vader sou dit nooit aan sy uitverkore, geliefde volk gedoen het nie!

Kom ons kyk net weer na enkele verse in Jes. 53 om ons vriende se stelling te toets.

Jes. 53:4  “Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.”

Indien hier van Israel gepraat word, wié is die ‘Hy’ en wié is die ‘óns’ van wie hier gepraat word? Of praat Israel van homself? En van wié se smarte word hier gepraat wat daardie ‘Hy’ op Hom geneem het?

Jes. 53:7 “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie…” Wanneer die volk Israel ‘mishandel’ is, het hy dit maar aanvaar en stilswyend verduur? Nee, hoegenaamd nie! En dus kan hier beslis nie na Israel verwys word nie. Want toe hulle in Egipteland ‘mishandel’ is, het hulle dag en nag gekerm en geklae; in die woestyn het hulle weer gemurmureer en wou teruggaan Egipte toe. Selfs in Kanaän was hulle ondankbaar, misnoegd en ontevrede. Hulle het Hom selfs geminag: Jer 2:27  “…Want hulle het My die rug toegekeer en nie die aangesig nie. Maar in die tyd van hulle onheil sê hulle: Staan op en verlos ons!”

Wié dan is hierdie ‘Hy’ wat nie sy mond oopgemaak het nie?

En laastens, Jes. 53:9 “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.”

Wáár staan dit in die Ou Testament dat Israel ‘gesterf’ en saam met die goddeloses begrawe is? Verder was daar nog nooit ’n stadium in Israel se bestaan dat hy géén onreg gedoen het en ook géén bedrog in sy mond was nie. Wié is hierdie Persoon, behalwe God self? Tensy, ja, tensy Hy ’n Spruit uit Homself voorgebring het. (Jer. 33:15  “In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land.”) Nêrens in die Ou Testament lees ons van ’n Spruit (Kind) van Dawid wat géén onreg gedoen het nie en in wie se mond daar ook géén bedrog was nie! Dus sou hierdie (sondelose?) Spruit (Kind) eers in die ná-Ou Testamentiese tyd sy verskyning kon maak. Selfs nie eens Dawid het reg en geregtigheid beoefen nie!

As Yahweh dan Almagtig is, wié en wat verhoed Hom om SELF in die gedaante van ’n mens aarde toe te kom om die breuk tussen Hom en sy volk te kom herstel en die skeibrief (Jer. 3:8) nietig te verklaar? Indien dit so is, is ons anti-Jesusvriende verkeerd, dan aanbid ons mos nie ’n ‘afgod’ nie, maar nog steeds Johann se ‘ENIGE’ God?

Die gawe van profesie

Ons weet dat die profete oor die gawe beskik het om nie net dinge vooruit te sien nie, maar ook te weet wanneer hulle met huigelaars en bedrieërs te doen kry. So het die profeet Natan op ’n dag by Dawid gekom en hom vertel van ’n ryk man wat ’n arm man se enigste ooilam geslag het om aan ’n reisiger iets voor te sit om te eet. Die ryk man het die moeite ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het, iets voor te berei.

2 Sam. 12:5-7 “En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Natan gesê: So waar as Yahweh leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe! En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie.”

Natan het geweet wie die skuldige is, want “Toe sê Natan vir Dawid: U is die man!”

Net die Gees van Yahweh kon dit aan Natan openbaar het.

Ons eie profeet Nicolaas van Rensburg het net so ook vooraf geweet wanneer hy met ‘slegte mense’, huigelaars, bedrieërs of verraaiers te doen sou kry.

So vertel Siener se jongste seun Niklaas bv. in ’n artikel in Ster van 10 Junie 1966 dat na afloop van die Rebellie het sy pa hulle seuns een middag bymekaar geroep en gesê: “Vanaand sal ’n man te perd hier aankom. Hy’s ’n slegte man;  julle moet niks met hom te doen hê nie. Ek sal hom slaapplek gee, niks verder nie.” Die aand het die ruiter dan ook daar aangekom.

Siener het ook vooruit geweet wanneer daar iemand met ’n ‘Boerebaard maar Engelse hart’ op pad was om te hoor wat die ‘ou waarsêer’ nou weer ‘gesien’ het. Hy het hom dan vroegtydig  in sy slaapkamer teruggetrek en geweier om die besoeker te woord te staan.

Die Messiah self het om dieselfde rede weer in gelykenisse gepraat, “omdat dit aan julle (sy dissipels en volksgenote) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle (dié buite die volk) is dit nie gegee nie.”

As Siener dan hierdie dinge geweet het, glo ek hy sou ook geweet het indien die Messiah ’n valse profeet was. Maar tog het hy graag in sy dienste in die Hervormde Kerk op Wolmaransstad oor die ‘lydensweg van Jesus’ gepreek.

Toe ds. Faustmann van Wes-Transvaal eendag aan Siener sê: “Kyk, die Oue Testament is uitgedien! Hy dien as ’n storieboek om ons by die Nuwe Testament te bring.”

Toe antwoord Siener: “Ons moet onthou in die Oue Testament staan ons Tien Gebooie en nie in die Nuwe.” En hy voeg toe by: “Dominee, ek kom by die Nuwe Testament. Jesus was volmaak en het gesê: Gee die Keiser wat syne is en die Heer wat syne is. En wié het Hom doodgemaak? Die owerhede.”

By Siener was daar geen twyfel oor wie Jesus (die Messias) was nie.

Die meegaande video-snit verskaf miskien die laaste en beste antwoord.

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
188 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ruiter vd Forums

Waardeerde heer,
Dink nie Siener was ( soos u ) sonder humor nie?
Maar wat u hier ter berde bring…moes my laat proes.
Bespeur ek hier n tikkie moedswillige 80-jarige ondeundheid?
Die stokke en klippe gaan op u reën.
Omgord u self.

Leonor Bosman

Adriaan, baie goeie artikel. Goeie vrae wat dit die moeite werd maak om te ondersoek. Sien uit daarna.

Ruiter vd Forums

Sug.
Waar ( gesetel in die doolhof van jou denke ) – is die ‘vraag’, as Siener sou sê: –
‘Jesus is volmaak…..By Siener was daar GEEN twyfel oor wie Jesus ( as Messias ) was nie…’?
Al wat u in die verband kan ‘ondersoek’ – is om Siener tot leuenaar te maak?
En sien u nogal ‘uit daarna’!
Dan weer.
Wat’s nuut?

Johann Cronje

Adriaan (1),
Jy het gesê wat jy glo is korrek. Is jy bereid om in die lig van jou begrip dalk ook die volgende verklarings van Yahweh tot onsin of leuens te verklaar. Moet asseblief geen NT geskrifte kwoteer om dit te probeer NEUTRALISEER nie.
1. Yahweh verklaar dat Hy is ‘n “ENIGE “ God (NIE drie-enig NIE!)
2. Yahweh verklaar dat Hy is is ‘n “ENIGE” Heiland/messias/redder/verlosser ( Geen ander)
3. Yahweh verklaar dat SY “kneg/eergebore seun” is Jakob (Israel) (Geen “eniggebore”seun nie)

Daar is “geen ander god, heiland/kneg/verlosser/messias/redder nie”. (Yahweh is alles in “EEN”)
Yahweh is NIE Yahshua NIE en Yashua is nie Yahweh nie! Adriaan, dit is jammer jy ignoreer die bestaan van kosbare en onbetwisbare feite m.b.t. die onstaan van en die bedrog van die christendogma.Die ooreenkoms van die christendogma en die van Mithra, Hesus Krisna en vele ander soortgelyke gelowe is darem nie toevallig nie. Dit moet enige mens laat dink dat daar iets skeef is. Sonder die kennis en begrip daarvan sal jy nie die waarheid van die leuen kan onderskei nie. Selfs die RKK (valse profeet) erken die bedrogspul.
Gospel authors exposed as imposters

There is something else involved in this scenario and it is recorded in the Catholic Encyclopedia. An appreciation of the clerical mindset arises when the Church itself admits that it does not know who wrote its Gospels and Epistles, confessing that all 27 New Testament writings began life anonymously:
“It thus appears that the present titles of the Gospels are not traceable to the evangelists themselves … they [the New Testament collection] are supplied with titles which, however ancient, do not go back to the respective authors of those writings.”
(Catholic Encyclopedia, Farley ed., vol. vi, pp. 655-6)

Quentin

Johann, indien jy nie in die nuwe testament glo nie, kan jy miskien uitbrei oor hoe word jy nou gered.

Johann Cronje

Quentin (1),
Ek vertrou dit antwoord jou vraag.
So spreek die God wat vir “ewig” leef en nog nooit gesterf het om as ‘n “mens” aan ‘n kruis te sterf of ‘n ander mens/god terwille van ander mense se sondes te laat sterf nie.
Deut 32 : 39- 40 –“ Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; EN DAAR IS NIEMAND WAT UIT MY HAND RED NIE. Want Ek sal my hand na die hemel ophef en sê: So waar as Ek ewig leef —“
Jes 44:24
So sê Yahweh, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af:” Ek is Yahweh wat alles volbring, wat die hemel uitspan, EK ALLEEN, en wat die aarde uitsprei—WIE WAS MET MY? Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland” buiten My nie.” (Jes 43:11).
Daar is geen vers of skrifgedeelte in die hele Bybel (OT & NT) wat hierdie persoonlike verklarings van Yahweh God kan neutraliseer nie. Niks en ‘niemand’ kan, homself of ‘n ander “god”, bo Yahweh aanstel of “gelykstel” nie! Niemand kan ‘sondes’ vegewe nie, geen ander “god/heiland of messias” nie en ook beslis nie eers die Pous wat die RKK verhef het tot “the Holy father” nie!
YAHWEH sê in Jes 65 die volgende – – Ek is God YAHWEH ! Ek kan ‘vertrou’ word. Jou vorige probleme (bekommernisse,sondes/oortredinge) is “weg” (vergewe) ; Ek dink nie meer aan hulle nie. Wanneer jy bid dat iemand ‘n seën sal ontvang of wanneer jy ‘n belofte maak, moet jy dit in”MY” NAAM (YAHWEH) doen. Ek “ALLEEN” is die God wat “vertrou” kan word.
Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”

Johann Cronje

Quentin (2),

Die “skrywers” van die Christendogma vertel dat Jesus homself verhef het en die volgende verklaring sou gemaak het wat YAHWEH God weerspreek :
Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”.

Yahweh VERBIED egter die aanbidding van ander ‘gode’ of slegs die “noem van hul name.”
Exodus 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die naam van ander “gode” mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond nie gehoor word nie.
Exodus 18:11 – Nou weet ek dat YAHWEH groter is as al die “gode”, naamlik in die saak waarin hulle vermetel was teen hulle.
Exodus 20:3 – Jy mag geen ander “gode” voor my aangesig hê nie.
Deuter 4:7 – Want watter groot nasie het “gode” wat vir hulle so naby is soos YAHWEH onse God so dikwels as ons Hom aanroep?
Deuter 6:14 – Julle mag nie agter ander “gode” aan loop uit die “gode” van die volke wat rondom julle is nie —
Deuter 7:4 – want hy (die ander “god”) sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander “gode” dien en die toorn van YAHWEH teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.
Deuter 8:19 – Maar as jy nogtans YAHWEH jou God vergeet en agter ander “gode” aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom;
Deuter 11:16 – Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander “gode” dien en voor hulle neerbuig,

Quentin

Johann, ek stem volkome saam dat YHWH EEN is en dat slegs HY kan red, maar my vraag was hoe word jy nou gered as jy ne glo in die ou verbond.Elohim het voorsiening gemaak vir die sondaars onder die ou verbond naamlik offer diere ens. onskan tog nie meer offer nie of hoe, hoor graag van jou.

Johann Cronje

Lev 18:4 – 5 – Julle moet my bepalings nakom en my voorskrifte gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. Ek is Yahweh julle God. Wees gehoorsaam aan my voorskrifte en bepalings. Wie dit doen, “SAL LEWE”. Ek is YAHWEH. Die ou verbond is steeds in plek, dit het nog nooit verval nie. Yahweh sal wel ‘n nuwe verbond maak met Israel wanneer hy die huis van Juda en die huis van Israel weer bymekaar voeg. Let wel Siener praat ook van dit . Wat ons moet verstaan is dat oorrtredinge nie vergewe word deur offerhandes nie, want dan kan almal heeldag ‘braaivleis “ hou en steeds oortree,. Jou verhouding tot gehoorsaanheid aan Yahweh se wette en verordeninge is waaroor dit gaan. Jy kan die wêreld se diere as bloedoffers verbrand, maar dit verander nie jou verantwoordelikheid tot gehoorsaamheid aan Yahweh nie.
Die Hebreeuse woord is yasha wat beteken om te help, vry te maak, te red of te red. In die Torah word dit nie gebruik soos die Nuwe Testament dit gebruik nie, aangesien dit nie in die konteks van sonde gebruik word nie, net verlossing van enige soort probleme (fisiese, “regte” probleme) soos die Israelitiese verlossing uit Egipte (Eks 14:13), of uit die Filistyne (1 Sam 14:45). Selfs met die res van die Tanakh word redding/verlossing” nie regtig beskou as iemand wat van sy “sonde” gered word nie. Nou kan mens sê dat iemand van sonde gered word, maar om eerlik te wees, praat die Tanakh nie regtig oor sonde nie. Dit handel meer met geregtigheid, versoening en vergifnis.

Joachim Madgwick

Die Skrif vermaan ons duidelik om nie aan twisvrae en strydlustigge gesprekke aandag te skenk nie.Paulus het hierdie dwaasheid alreeds in sy tyd ervaar.As jy dink jy is reg in jou opvattinge,verseker van jou feite en oortuig is in jou geloof van dit wat jy verstaan,weet dat jy daarvolgens sal verantwoording doen voor n OPPERWESE ,HY wat jou formeer het lank voor tyd bestaan het.Wees baie versigtig om aannames te maak gebaseer op jou eie oortuigings,jou ewige toekoms is op die spel.Laat die Gees van Waarheid jou onderrig,jy hoef net te vra vir waarheid,wysheid,kennis,insig-wat vrylik gegee word aan die wat belangstel en vra.Om te sondig is een ding,maar om jou Verlosser te verloen het n ewige implikasie-die ewige dood.Soek ELOHIM drie-enig terwyl jy nog kan,mag ABBA VADER jou hart rig tot die waarheid.
Shalom
Joachim Madgwick
Wildernis

Johann Cronje

ADRIAAN (2),

The Church maintains that “the titles of our Gospels were not intended to indicate authorship”, adding that “the headings … were affixed to them” (Catholic Encyclopedia, Farley ed., vol. i, p. 117, vol. vi, pp. 655, 656). Therefore they are not Gospels written “according to Matthew, Mark, Luke or John”, as publicly stated. The full force of this confession reveals that there are no genuine apostolic Gospels, and that the Church’s shadowy writings today embody the very ground and pillar of Christian foundations and faith.

The consequences are fatal to the pretence of Divine origin of the entire New Testament and expose Christian texts as having no special authority. For centuries, fabricated Gospels bore Church certification of authenticity now confessed to be false, and this provides evidence that Christian writings are wholly fallacious.

After years of dedicated New Testament research, Dr Tischendorf expressed dismay at the differences between the oldest and newest Gospels, and had trouble understanding…
“…how scribes could allow themselves to bring in here and there changes which were not simply verbal ones, but such as materially affected the very meaning and, what is worse still, did not shrink from cutting out a passage or inserting one.”
(Alterations to the Sinai Bible, Dr Constantin von Tischendorf, 1863, available in the British Library, London)
After years of validating the fabricated nature of the New Testament, a disillusioned Dr Tischendorf confessed that modern-day editions have “been altered in many places” and are “not to be accepted as true” (When Were Our Gospels Written?, Dr Constantin von Tischendorf, 1865, British Library, London).

Johann Cronje

Adriaan,
Ek glo jy weet wat die antwoord maar hier is dit:
Die Torah is die eerste 5 boeke (Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuternomium) van die Tanakh. “Torah” beteken “wet” of “instruksie/opdrag” in Hebreeus, en dienooreenkomstig dokumenteer die Torah die wette wat Moses aan van Yahweh ontvang het, vir die volk van Israel.
Yahweh het geweet dat Sy wette en opdragte aan Israel deur Moses gedokumenteer sou word. Moses was immers goed geletterd na sy jarelange teenwoordigheid en opvoeding in Egipte . Ek twyfel egter of hy nou ‘n oudmodiese tablet of skootrekenaar gehad het, maar ek glo dat hy die taak verrig het al was dit dat dalk d.m.v.fonoteriese skrif. Ten minste kan ons dit vandag lees en in alle erns glo dat Yahweh persoonlik self betrokke was.
Enige twyfel oor die egtheid van die betrokke geskrifte kan die deel van die OT onder verdenking plaas. Dan kan ons maar die hele boek toemaak.

Johann Cronje

Adriaan (1),
Die vraag wat jy my gevra het was m.b.t. die Torah wat ek wel beantwoord het – Reg?
In die lig van jou skywe het ek jou die onderstaande vrae gevra wat jy steeds nie beantwoord het nie.
Ek herhaal dit – “Jy het gesê wat jy glo is korrek. Is jy bereid om in die lig van jou begrip dalk ook die volgende verklarings van Yahweh tot onsin of leuens te verklaar. Moet asseblief geen NT geskrifte kwoteer om dit te probeer NEUTRALISEER nie.
1. Yahweh verklaar dat Hy is ‘n “ENIGE “ God (NIE drie-enig NIE!)
2. Yahweh verklaar dat Hy is is ‘n “ENIGE” Heiland/messias/redder/verlosser ( Geen ander)
3. Yahweh verklaar dat SY “kneg/eergebore seun” is Jakob (Israel) (Geen “eniggebore”seun nie)
Daar is “geen ander god, heiland/kneg/verlosser/messias/redder nie”. (Yahweh is alles in “EEN”)
Yahweh is NIE Yahshua NIE en Yashua is nie Yahweh nie! “
Die vraag wat jy my toe gevra het was m.b.t. die Torah wat ek wel beantwoord het – Reg?
Die Skrifgedeeltes wat jy nou bykomend kwoteer met jou versoek dat ek my antwoorde daarop gee, is reeds deur menige aangespreek en selfs hier op Vaandel. Na baie intense studies en vurige debatte deur menige teoloë bly die antwoorde daarop net dieselfde, maar die christengelowige is duidelik negatief en onwillig om te buig, Hulle verstar en verwerp enige begrip wat nie strook met sy dogma nie. Hulle lees in die OT presies dit wat hulle wil glo, ongeag die tyd van verwysing hetsy (verlede/toekoms) of op wie en wat dit betrekking sou wees, “wie met wie”, gepraat het of “wie namens wie”, gespreek of geprofeteer het. Die koorsgatige behoefte om gebeurtenisse van die verlede te leen en as “profesiëe” te projekteer in die toekoms in, is nodig om NT dogma te ondersteum.

Johann Cronje

Adriaan (2),

Die christengelowige kan ontmnoontlik nie in sy wildste drome glo dat daar iets iewers kortkom in sy begrip nie of dalk liewer sy “wanbegrip” nie.. Dit ongelukkig is absolute kortsigtigheid van menige gelowige.
Gelowiges is geslote en verslaaf aan dit wat hulle gesê is om te glo en toon hoegenaamd geen poging tot sinvolle begrip nie. Hulle is nie oop vir enige oortuiging nie! Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie. Die NT dogma kan op sy eie voete nie geregverdig of bevestig word, sonder om deur “foutiewe en gedwonge” interpretasie van sekere OT geskrifte, gerugsteen te word nie. Die vraag na die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament, waarby die interpretasie van gedeeltes uit die Ou Testament betrokke is en wat veral na bewering die sogenaamde Messiaanse profesiëe verteenwoordig, is baie oud en word altyd as bron van weerstand aangebied..
Adriaan, ons kan nie werklik onbepaald voortgaan met twis oor die aangeleentheid nie. Ek het reeds te veel gesê end it kom vir my voor date k met dowes praat en feite aan blindes voor lê om te lees. Gewis is daar ook die wat hul blind en doof wil hou, want dit pas hulle status en gemaksone. Ek weet jy het nie baie tyd tot jou beskikking nie, maar indien wel, lees “asseblief” die onderstaande. Dit is baie insiggewend. Indien jy dan nog voel dat jy die onderwerp wil afsluit, goed dan so. Indien jy voel dat ek eerder moet verkas van Vaandel af, sal ek jou versoek ten volle respekteer.
Isaiah 49: Who is talking? Isaiah? Israel? Or Messiah?
http://www.leavingjesus.net/TC/TorahCreation/Tanakh/isa49.html
Isaiah 53 – The Servant
https://outreachjudaism.org/gods-suffering-servant-isaiah-53/

Boepie

Dit was nou voorwaar n plesier om te lees, mag God sy seën oor hierdie skrywer van ons uitstort.
Wys my jou werke en ek wys jou wie jy is.

Ruiter vd Forums

Grysheid bring wysheid Boepels.
Die hoop beskaam nie….en ampertjies het jy jou onttrek?
Intussen….maak jou veiligheidsgordel vas.
Gaan n rowwe een wees.

Ruiter vd Forums

Voorts sien ek die manne ‘paste en plak’ nou Ingels.
Oom Siener gaan sweet.

Ruiter vd Forums

Nou moet jy onthou ; – Die profeet van die Volk…het mos immers in Oxford afstudeer!?
( Seker beter as UWK…maar dis n storie virre ander dag. )
Wat ek lees in die repliek….is n Ingelse kat in die duiwehok.
En n benoude kat ( het ek geleer ) …maak benoude ( Ingelse ) en eskegetiese spronge.

Marellus

Adriaan,

My dank vir ‘n uitstekende artikel.

Herman

Ek volg hierdie blad al jare. Ek het gedink dat ons nuus oor Siener en die toekoms van ons volk hier bespreek, Die blad het egter oor die afgelope maande ‘n godsdiens debad tussen ‘n paar mense geword. Dis opvallend dat dit dieselfde paar mense is wat aanmekaar stry oor teolgiese veskille. Adriaan ek is baie teleugesteld en sal voortaans maar hierdie groep verlaat.

Herman

Dankie Adriaan, ek verstaan en berus hierby.

Marissa

Kan iemand dalk vir my kort opsomming gee oor oom siener se voorspellings. En wat is geel perske reen??

Dirk Albers

Herman, ek verstaan jou frustrasie, maar wees tog realisties my vriend. Om oor Siener te praat, en/of te spekuleer, behels elke fasset van ons lewens in hierdie land, nie waar nie ? Nie almal het geweldige Skrif-kennis nie, om in n diep debat betrokke te kan raak nie. Ek gun daardie mense lewensruimte om gedagtes uit te ruil. Maar waarom bring van ons ander lesers nie ook onderwerpe na die tafel, wat ook bespreking en debat regverdig nie ? En dit hoef nie eers EEN Bybelversie te bevat nie. En dit kan steeds waardevol, en ontsettend leersaam wees. Ons land is aan die brand, en ALLES val uit mekaar uit ! Net hierin is daar tientalle onderwerpe om te bespreek. Ek het vanoggend weer n ding op n Whatsapp-groep gesien, oor die steel van kinders uit supermarkte uit, en waarvoor n ouer moet uitkyk. Ongelukkig weet ek nie hoe om so iets hier op die blog te plaas nie. Maar ek weet baie van julle is slim met hierdie dinge. Vriende, ons het ALMAL n verantwoordelikheid om hierdie waardevolle blog van Adriaan relevant, leersaam en aangenaam te maak tot ALMAL se voordeel. Maar ek besef ook terdeë, die VERVLOEKING oor hierdie land, is al SO erg, dat almal net soos meerkatte in hulle gate wil wegkruip. Maar dit hoef nie so te wees nie !

Johann Cronje

Dirk,
Daar gaan soms dae of ‘n week verby sonder dat iemand iets op die forum sê. Partykeer wonder mens is daar werklik besoekers is wat inloer of sit almal net met ‘n mond vol tande en wag vir die volgende debat net om die ander dag daaroor by Adriaan te gaan kla. Dan uit die bloute, kry jy die galoppende donkieruiter wat orals op verskillende forums baie graag sy stem wil laat hoor en kan die ou nou ‘n klomp onsamehangende bollie kwytraak.. Ek merk reeds dat hy behoorlik kwyl van opgewondenheid oor die nuwe besprekingpunt.

AntSan

Die Joodse klaagmuur is elders! Ek skryf al jare hier en moes al telkemale my siening oor ons (IsraEL) se Koning verdedig teen die wat Jahshua as Seun en Messias verwerp. LB was ten minste vanaf die begin eerlik met haar anti-Messias en NT siening. Jy het my nooit geantwoord as ek jou direk gevra het nie, altyd lang ontwykende ontsporing. Oom A se vrae word ontwyk.. As daar vir dae niks hier geskryf word nie, is dit omdat daar niks nuuts is om te rapporteer nie. Beter om stil te bly as om twak te skryf. Die EIENAAR van hierdie blog, Siener kenner en skrywer het die wat NT opskeur en Messias laster nou vir die soveelste keer SY siening gegee. Julle behoort glad nie tuis te voel hier nie? Miga 5 ;1 EN jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Miga is mos OT profeet. Lieg seker ook? Dankie oom A, die duifvolk se ingewande kry kleur. Mag die man in grys ons arme verdwaalde skape gou kom lei.

Johann Cronje

Ant San,
Op 24 Sept 2015, 12 April 2018 en weer op 16 April 2018 het ek lang skrywes aan jou opgedra.
As ek iewers iets nagelaat het of nie geantwoord het nie, dan vra ek om verskoning.

Leonor Bosman

Lees die geskiedenis. Lees die hele Miga 5 en haal die hoofletters uit en sien Miga 5 gaan oor Hiskia wat Sanherib verslaan het.

Hiskia is uit die familie van van Efrata. Dawid is ‘n Efratiet en Bethlehemiet en klein in die stam van Juda.

Hiskia het meer as ‘n eeu se vrede gebring to hy Sanherib verslaan het- het Assur die land binne gegaan toe Jesus geleef het? Nee.

Hierdie?
En hy sal optree en hulle laat wei in die sterkte van Yahweh, in die majesteit van die Naam van Yahweh sy God; en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde.

Hoe en waar het Jesus opgetree en nog erger nie eers een keer Yahweh se Naam genoem nie. Die Israeliete in vrede laat leef sodat hulle rustig woon?

Skaars 30 jaar na Jesus se ‘dood’ is ‘n miljioen Israliete vermoor deur die Romeine.

En waar was Jesus GROOT oor die aarde in daardie tyd toe hy nou kamma opgetree het?

Hiskia se naam was ORALS in daardie streek.

Miga 5 is Geprofeteer, vervul en aangeteken deur Assiriese tekste. En dit is oor die grooste koning van Juda ooit, .
Wikipedia oor Hiskia.
3 Extra-Biblical records
3.1 Archaeological record
3.1.1 Increase in the power of Judah
3.1.2 Siloam inscription
3.1.3 Lachish relief
3.1.4 Sennacherib’s Prism of Nineveh
3.2 Other records

Nou as Hiskia se NAAM buite bybelse bronne kan haal, waar is Jesus se NAAM orals aangeteken?

AntSan

Hoekom wil jy nou die Hoofletters uithaal Leonor? Dit is daar vir ‘n rede : sodat ons kan weet watter Spruit van Dawid hier oor gepraat word. Hiskia was beslis nie uit die voortyd uit ook nie uit die dae van die ewigheid nie. Slegs die Woord was in die begin saam met Yah, en die Woord is Yahshua. Maar ons gaan nie weer daar nie, ons het al baie daaroor baklei. Al wat ek vra is dat aangesien ons jou en Johann nie kan oortuig nie, kan julle asb ook verstaan ons sal nie deur julle oortuig kan word nie. Ons glo in die Seun wat ‘n Nuwe Testament met IsraEL kom sluit het. Hy was die Lam en het Sy lewe geoffer om ons te versoen met Vader, nadat ons so gesondig het. Dit is duidelik oom A se standpunt ook. Dit is sy Blog en hierdie geloofsoortuiging van jou en Johann is nie sy of Siener se oortuiging nie. Hy het dit nou baie duidelik uitgespel.

Ruiter vd Forums

Ek glo veel huldig jou siening.
Ding is net….nog nooit het die skrywer hom OOIT so konsekwent uitgedruk as in/met hierdie lofvaardige plasing, en of waar hy staan in diè verband nie.
Dit alleen regverdig dat ons die brander met hom uitry!? ( voel ek )
Staan so n rukkie vas. Wat het mens te vrees?

Maria de Graaff

Daar is baie dwalinge en dit omdat julle nie weet wie is die Vader en wie is die Seun nie.
Ek stel voor dat almal Ken jy die Vader en die Seun? Deel 1 tot 4 op u tube luister. deur B’NEI YAHWEH. Baie verse uit die Skrif om alles te bewys. Julle sal baie beter alles verstaan.

Johann Cronje

Die Vader & seun:

Exodus 4:22-23 – Dan moet jy vir Farao sê: So spreek YAHWEH : My “eersgebore seun” is Israel. Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.
Jes 44:1 & 21 – MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie.
Hosea 11:1 Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek MY seun (Israel/Jakob) geroep

Deborah de Richter

Middag mense..ek was lanklaas hier..maar toe ek hier was het ek geprofeteer en uitgelê in Jesus se Naam..Toe is ek verguis as ‘n valse profeet..Nou is ons ‘n hele paar maande later..so kom ons kyk…Hoe lyk my voorspellings nou…
1. ek het voorspel dat die Chinese van plan is om Suid-Afrika oor te neem., en dat Siener Niklaas dit vir ons vertel in die Lichtenburg visioene. Nou is dit interessant dat daar nou vortdurend berigte is op die nuus oor die bewegings van die Chinese weermag in Afrika, asook Ramaphosa se dik vriendskap met die Chinese..ek plak links vir julle:

https://www.cnbcafrica.com/news/international/2018/06/27/why-china-is-increasing-its-military-presence-in-africa/
http://www.thecommonsenseshow.com/chinese-imperialism-threatens-to-pull-the-world-into-world-war-iii/
https://citizen.co.za/news/south-africa/2003755/ramaphosa-reassures-chinese-about-land-expropriation/

By laasgenoemde link sal julle inligting kry oor die versekering wat Ramaphosa aan die chinese gegee het, dat hulle nie moet “worry” nie…die Boere se grond gaan gevat word..en raai wie gaan dit oorneem en bewerk…die Chinese !!! Daarom dat Ramaphosa nie bekommerd is oor voedselsekerheid nie, mense..die Chinese gaan boer op ons grond..en daar waar daar voedseltekorte is..gaan hulle die massas voer met rys..ek hoor deesdae daar is ook plastiek-rys…
https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-143959.html
by laasgenoemde skakel sal julle di inligting vind dat die Chinese ‘n strategiese grond tot lug missielstelsel in Zimbabwe geplaas het..Onthou ek het gewaarsku dat Zim die afspringplek sal word vir die Chinese en dat die nuwe president daar met ‘n staatsgreep in beheer gekom het nadat hy toestemming gaan vra het vir sy Chinese base… vervolg..

Deborah de Richter

Ek het ook gese..die slang wat uit die noorde gekom het en ‘n rukkie vertoef het in Mafeking…daardie slang is opgelei deur die Chinese in Zim..en dat hulle vandaar af die land sal destabiliser..daardie slang was natuurlik oppad Vereeniging toe..en hy het reeds gearriveer daar..luister net die nuus…en sal Vereeniging so verwoes dat blankes met hulle voete die area sal verlaat en oornag sal gewone hardwerkende mense..langs ons paaie sit en vlugtelinge word van die revolusie..ek het ook gesê Vereeniging sal ‘n groot Chinese miltere basis word…Nou ja..dit is nie meer ver nie..Ek gee hulle vier maande tyd..dan behoort ons mooi te sien hoe die wind daar waai…

10 Julie 1918 By vereniging is ‘n geel yser, die yzer trek ‘n ronde geel kring op die aarde. Toe gaan van Johaanesburg
‘n zwart vark met lang bek naar Vereniging toe.
Hierdie vark met die lang bek..glo ek is Malemma wat as dubbelagent werk..ons weet hy is ‘n maatjie van MI5 maar ek glo ook hy werk vir die Chinese en sodra die Chinese Vereeniging oorneem, dal hy die swart revolusionere mag agter die Chinese verenig..

en hierdie miljoene der miljoene wat sg deur die Chinese aan Ramaphosa geleen is..so vertel siener daarvam..
12 Feb 1922 ‘n Balie kom uit ‘n put en gooi geel water en gras op die put se wal die water loop terug in die put in. Die put se boom kom op en is droog. Ver in die Noorde lê ‘n dorp en van die dorp kom ‘n helderstroom water naar die Weste (in Indie) Van Wes kom ‘n bree voor blauw water die voor word altÿd voller (nieuws van Amerika en Duitsland)

VERVOLG

Deborah de Richter

Hierdie miljoene wat nou inkom van die Chinese af..is natuurlik nie ‘n belegging in ons ekonomie nie..dis ‘n belegging in hulle ekonomie aangesien hulle van plan is om die land oor te vat..maar al daardie miljoene sal gesteel word…want die geel water water..gelde..wat in die suid afrikaanse put of ekonomie gestort word..verdwyn..en kyk mooi wat se die visioen..in daardie tyd..begin ons goeie nuus kry vanaf die VSA en Duitsland.
.Onthou ek het hier gese..ek het gedroom Trump bring sy perde en beeste na ons plot toe..dws hy bring sy weermag en wapentuig na Suid-Afrika toe..en ek het gesien hy le aan by die boerevolk..Ons is nou bietjie meer as ‘n jaar later..n kyk mooi waar trek ons nou.Verder sien ons ook dat die Duitse parlement ‘n afvaardiging gestuur het na Suidlanders verlede week…
Ek het verlede week gedroom daar het reeds drie aanbiedinge in ons parlement ingekom..ek vermoed dit is die blou briewe..
Twee nagte terug weer gedroom dat Trump se seun..Manasse..die dws die amerikaners sal saam staan met die Sions seuntjie wat vroeg volgende jaar gebore sal word wanneer hierdie volk in barendsnood ingaan op die negende bloodmoon op 21 Januarie 2019…
Maar ons moet verstaan..dat tussen die Chinese..die ANC en die VSA sal Suid-Afrika ‘n tweede sirie word..Ons moet begin voorbereidings tref om vlugtelingkampe te voorsien van noodvoorrade want ons staan ‘n hongersnood in die gesig..Dit is nie nou meer tyd om die banke te voer nie, of nog ‘n nuwe kar te koop nie..inteendeel..nou moet jy ou voertuie he wat nie werk met rekenaars nie en wat met ‘n draad en tang reggemaak kan word..Ons gaan ten minste 24 maande veld toe vanaf 2019…groete Deborah de Richter
belladonna574@gmail.com

Dirk Albers

Deborah, ek vind aanklank by jou stelling dat dit hier gaan word soos Sirië. Ek het al gesê dat ek glo ons is aan die vooraand van n ” proxy war, ” soos wat amerika die hele wêreld vol orkestreer vir dekades al. Ek het al ook gesê britanje regeer hierdie land al sedert die Boere-oorlog. Gaan hulle bereid wees om hulle ” eiendom ” vir Sjina net op n skinkbord te gee ? Ek glo nie so nie. En hulle anc vet katte, wat hulle gedink het sal lojaal wees tot in ewigheid, het nou n klassieke ” dingaan ” op hulle getrek. Ek het ook al gesê geen Adamiet kan Afrika-politiek akkuraat voorspel nie. Ek glo dit steeds, maar dit beteken nie dat ons dit nie moet bespreek, en antwoorde soek nie. En ek vra dat al ons lesers by hierdie debat moet betrokke raak asseblief. As ons Hemelse Vader n boodskap op jou hart plaas, deel dit asseblief op hierdie forum. Ek weet ons verwag al vir vyf en twintig jaar dat hierdie kaartehuis inmekaar moet val. Ek erken met skaamte dat ek tot nou toe verkeerd was. Maar daar was slimmer mense as ek, wat dit ook geglo het. Maar in al hierdie jare, het dinge nog NOOIT gelyk soos wat dit nou lyk nie. Ek dink ons kan darem almal daaroor saamstem, nie waar nie ?

AntSan

Deborah en Dirk, kommunikeer sensitiewe inligting na oom A direk. Glo my die HM lees ook hier wat ons “rassistiese regses” kwyt raak. Die begin en die einde van die saak is reeds bekend aan die wat weet. Ons ken nie die dag en uur nie, maar weet wat die lont is v die bom. By Vaandel deel ons gedagtes want die vyand se geweer is op ons gerig. Die wat jou waarskuwings uitgelag het Deborah is die verloorders, nie jy nie. Ons het al almal in goedertrou reddings boeie uitgegooi, voortydig. Die Boere wat al 366 jaar hier woon word tans dood gemartel,van diefstal beskuldig en van hul grond beroof! Ingeruil vir Sjinese. Die ganse mensdom wat teen aparte ontwikkeling was, is skuldig aan moord op die Boere nasie. Europa (sonder die Britte) en VSA sal nie toelaat dat Sjina ons annekseer nie. Die Boer ook nie! Maar dat ons gaan swaarkry is voor die hand liggend. Want IsraEL is steeds wederstrewig. So duidelik uit hierdie artikel van oom A. Die skrefie ogies en bloed dorstige impies se plan gaan misluk. Trump sit al lankal regop en kyk na ons kant toe. Ons skryf vir hom, ons bid vir hom want hy word omring deur liberale politieke valsheid in sy eie land ook. Wat die aanhangers van die wereld betref, hulle kan nie kop of stert uitmaak hoe Trump so goed presteer nie en gaan ook nie kop of stert uitmaak oor hoe ons weer die Vierkleur gaan hys nie. Ons weet dit gaan nie in eie krag wees nie. HalleluJah! Sal waardeer as ons weer ‘n tydlyn kan trek gebasseer op Siener visioene. So baie visioene val nou weer in plek, soos Dirk ook genoem het. Nie noodwendig tyd v vervulling nie, maar dit kan ook so wees? Dit was aan Siener openbaar met opdrag van Bo dat Anna dit vir ons moet neer skryf. Aan oom A om boeke te skryf daaroor, daar is beslis ‘n rede en boodskap v benoude Volk.

Herman

Baie dankie Debora. Daar het vandag twee artikels verskyn oor dieselfde Chinese bedreiging in Suid Afrika op die “commonsenseshow” van Dave Hodges. Ons volk word nou daagliks vermaan om gehoor te gee aan alles wat nou besig is om, om ons te ontvou. Nog nooit was Suid Afrika so in die nuus soos nou toe nie. Ek glo daar is ;n doel met alles wat tans besig is om te gebeur. Ons het ‘n betroubare profetiese voorspelling by wyse van Siener van Rensburg al meer as ‘n 100 jaar gelede gekry. Daagliks is daar mense met profetiese gawes en insigte wat ons volkie vermaan oor toekomstige gebeure. Vir my wil dit lyk asof ons Hemelse Vader ons by die punt wil kry om ons verskille te begrawe en ons as behoudende konserwatiewe blankes sover te kry dat ons soos Siener gese het “moet bid dat die son nie vir ons sal ondergaan nie” Ek maak ‘n beroep op die konserwatiewe gelowiges om eendragtig die vlam van vryheid en nasionalisme na te streef en soos die Skrif dit gestel het ; “as Hy vir ons is. wie kan dan teen ons wees” te glo en uit te leef. Ek persoonlik het geen vrees vir die toekoms nie, want ons is in GOEIE HANDE. Daar is geen omdraai pad nie, net die oorwinning wat vir ons wink en wat besig is om ‘n werklikheid te word, Al die geraas is slegs ‘n “sideshow” van ons vyande, n laaste desperate stuiptrekking van hulle ondergang, want vir ons wat weet is die toekoms helder!

Jors

Herman ek stem volkome saam met jou siening. Die oorwinning is klaar bepaal, maar die pad soontoe sal miskien net ‘n bietjie rof wees – maar ons Vader sal met ons wees. Miskien het ons vergeet waardeur ons voorouers gegaan het. Hulle is in die strate uitgebrand ter wille van die waarheid. Hulle het hierheen gevlug met niks, net geloof. Vandag raak ons heel van ons kop af as daar net vangrondgrype gepraat word. Ons voorouers sal hulle skaam vir ons. Ons volkie is nog te geheg aan die aardse goedjies.

Dirk Albers

Wanneer malema, en ander, geluide maak om die Reserwebank te nasionaliseer, juig die barbare ! Ek luister as hulle inbel op die besprekings-programme, en ek kry die volgende indruk. Die gepeupel sien die RB as n groot gebou wat vol geld is, met masjiene wat geld maak, en uitspoeg soos n worsmasjien. En die wittes beheer alles, en dit is waarom die wittes so baie geld het. So al wat nodig is, is die ” people ” moet daardie wonderlike goue eend in die hande kry, en dan word hulle almal ryk. Net soos wat as jy ” grond ” het is jy ook ryk. Ons is geneig om te vergeet hoe hierdie kreature se koppe werk. Hy soek n lappie grond met n paar bokke, hoenders, beeste ens. Hy het GEEN behoefte om te produseer vir n hele land se bevolking nie. Natuurlik is daar hier en daar die uitsondering wat wil ryk word. Maar die witman besit mos nou al die grond, en hulle boer nie eers op alles nie. Hulle stel nie belang in die realiteite van n winsgewende boerdery nie, of hoeveel infrastruktuur ens, is nodig vir n lewensvatbare boerdery nie. En as gevolg van hulle persepsies, kultuur, en plein onnoselheid, is hulle ryp vir die kommunisme. Maar die swart vet katte, wat effens meer verstand het, en gewoond geraak het aan rykdom, sit nou met n baie groot probleem. Die barbaarse massas raak ongeduldig, want hulle kry net swaarder die heel tyd, en die blankes bly ryk. Hulle het vrede met wit plakkerskampe. Nou kom ons probeer dink soos die vet swart katte. Hulle weet hulle moet die gepeupel gelukkig hou, of hulle sit op straat. Hulle wil die blankes en alles wat hulle besit op die altaar lê om die massas tevrede te hou. Hulle bespreek dit met hulle huidige joodse base, en kry nie toestemming om te doen wat hulle wil nie. So wat kan hulle doen ? Hulle kry nuwe base, ( Sjina ), wat sê : Go for it !

Hinsie

Goeie naand,
Kom ons kyk uit ‘n anderhoek hierna. Dit staan bekend as “Die Sewe Sirkels van Sekerhied” Ons almal ‘glo’ tog dat daar ‘n Verlosser is.
Trek nou vir uself 7 sirkels, met die selfde middelpunt, van klein na groot.
1. Die grootste sirkel wys na die mensheid van die Verlosser, maw dit is ‘n mens, nie ‘n nasie, volk of buite ruimte iets nie. Gen. 3:15. En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.
2. 2e Sirkel. Uit Israel. Gen 22:18 En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het.
3. 3e Sirkel. Uit die stam van Juda. Gen 49:10 Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.
4. 4e Sirkel. Uit die huis van Dawid. Jer 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
5. 5e Sirkel. Geboorteplek. Mig. 5:1 En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.

(vervolg)

Hinsie

6. 6e Sirkel. Tydperk van geboorte.Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
7. Kleinste Sirkel. Leefwyse. Jes.53:3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Dit een voorbeeld van elke sirkel. Daar is 44, teks vewysings wat in die 7 punte ingedeel kan word, (soos oom Adriaan geskryf het). Dit is bietjie baie om te onthou, die 7 vewysings behoort dit duidelik te maak. Daar is tog net EEN mens, wat ‘n Israeliet was, uit die stam van Juda kom, die nageslag van Dawid is, in Betlehem gebore is, op die regte tyd, en so geleef het soos in die Bybel, Ou Testament, beskryf is.
Groetnis.

Marellus

Suid-Afrika gaan erger as Sirië wees, want hier sal die wettige bestaan multi-kulturalisme getoets word. Kyk na die Spaanse Burger-oorlog vanaf 1936-1939.

Daar was die wettigheid en voortreflikheid van kommunisme deur Europa getoets, en te lig gevind.

Wat Spanje vir kommunisme was, sal Suid-Afrika vir multi-kulturalisme wees. En Spanje het vir Gibraltar, waar Suid-Afrika tans vir Kaapstad het.

40% van die wêreld se olie seil om Kaapstad.

Een van die hoof-kwessies in die Spaanse Burger-oorlog was ook ‘n grond-kwessie gewees, en daardie oorlog het ook in volle vaard begin na die sluipmoord op ‘n groot politikus

Hoeveel mense dink dat alles sal kalmeer as Malema sterf ? Dit gaan erger word, en het Siener nie voorspel dat die dood van ‘n groot leier nog groot moeilikekheid in hierdie gaan veroorsaak nie?

As Mandela se dood ‘n eerste rat was, dan sal Malema se dood ‘n tweede rat wees met die petrol-bedaal op die vloer … en die whisky-bottel hoog in die lug, en niks hande op die stuurwiel nie, want die ander hand hou ‘n panga vas … of ‘n bobbejaan-spanner.

So daai kar is in sy m#%r in … want al die komponente is in China gemaak …

En wat die Spaanse Burger-oorlog so belangrik maak, is dat dit ‘n oorlog is wat ideoloeë en idealiste as soldate getrek het:

Ernest Hemingway, George Orwell, Arthur Koestler, Ilya Ehrenburg, Pablo Neruda.

Watter ideoloeë en idealiste het Sirië opgelewer ? En dit na meer as vier jaar se stryd ? Waar is vandag se For Whom The Bell Tolls oor Sirië ?

Niemand het dit geskryf nie, en niemand sal nie, want almal weet Sirië is ‘n diplomatieke skaakspel.

Maar nie as die stryd in Suid-Afrika begin nie.

Antjie Krog gaan kniel voor skrywers wat as soldate na hierdie land gekom het.

Jan Nel

More Marrelus, indien mense nog debateer oor wat gaan gebeur of nie is die skrif aan die muur, dit gaan gebeur, ons gaan in burger oorlog in, maak vrede daarmee en move on. no ifs and buts, die onteieningwet wat teruggetrek is, is net om ANC kans te gee om die wet beter te omskryf nadat seksie 25 van grondwet getoets en verander is, daar is bitter min tyd oor, ons moes al lankal burgelike beskermings groepe gevorm het, kos bymekaar gemaak het, jou buurt en mense leer ken het, glo my vry, flappies ken ons routines, weet wanneer ons werk of slaap, hoe laat ons gaan slaap etc, wat weet ons van hulle modus operandi af, min, want ons ousie of tuinjong is tog so oulik. die plaasboere word uitgemoor, die mense moes al lankal die wit arm blankes uit plakkerkampe kom haal het, hulle kos en huisvesting gee en daarmee die getalle sterker maak wat weerstand en verdediging kan bied, maar hel nee, ons gee liewers 20% of 50% van ons plaas weg in die hoop ek sal nie aangeraak word nie, hoe kortsigtig kan n mens raak, maar dan, miskien is somige nie bestem om te sien en verstaan nie, ek weet dis hard maar werklikheid. alleen, per huisgesin sal jy uitgewis word, daar is net te veel getalle teen jou. mense met ervaring in Bosniee het net oorleef in getalle, selfs klein infeksies maak mense dood in sulke omstandighede. China het nie missiel sisteme in Zimbabwe gesit omdat hulle guy fawks wil vier nie. ons weet wat gaan gebeur, dis net die wanneer wat kortkom en hoe lank. GEEN LAND IN DIE WERELD MET SELFDE OMSTANDIGHEDE HET BURGEROORLOG ONTSNAP NIE. jy sal ook moet verstaan, die oomblik wat jy begin om jouself te verdedig sal die getalle en regering alles teen jou ingooi, dus sal jy nie halfpad kan stop nie. jy het 3 opsies nou. Vat goed en verlaat RSA terwyl jy nog kan, vervolg

Marellus

Dankie vir jou antwoord. Waar ek nou in my lewe is, is ek in ‘n kou met goue tralies vasgevang. Ek is werkloos, kinderloos, vroueloos en “sponge” op my ouers. Ek het baie foute in my lewe gemaak. Ek sien wat kom en voel magteloos.

So ek probeer die lotto wen met ‘n program wat ek al meer as twee jaar aan werk.

Ek het ontdek dat met enige nommer wat getrek word, dat as jy daardie nommer se trekking-geskiedenis nagaan, daar partymaal ‘n paar “usual suspects” is wat rondom dit drom, en as jy volgens daai “usual suspects” speel, is jou wenkanse beter.

Baie beter.

Maar dis moelik om daai program te skrywe.

Tussen my en ‘n ander lewe is ‘n paar lyntjies kode en ‘n laaste deurbraak, en ek weet nie hoe om daai laaste deurbraak te kry nie.

So ek kan maar net bid … en wag.

Sou ek ryk word, is dit nie omdat dit die beste ding is wat met my kan gebeur nie, maar omdat dit die ergste ding is wat kan gebeur met (sekere) ander mense.

Jan Nel

wees rustig, kyk sport, ondersteun BBBEE etc, die wonderlike barbare, en hopelik sal jy nie te veel roggel as jou keel afgesny word voor of na jou vrou en kinders verkrag is nie, of staan op en word getel, maak jou sake met GOD reg en wees gereed om n mother of all fights binne te gaan. Jy is heeltemal reg in jou opsomming Marrelus. ek praat met vriend van my oor wat plaasvind, hy reken ek moet hom net n lysie gee van groceries wat hulle nodig het om in boks of twee te hou, as die dinge begin dan pak hy gou kar en familie en glip gou. op watter planeet lewe die mense? glip waarheen?. ek was n paar weke terug in een van die roadbolks wat binne 5 minute van geen mense in sig tot pad wat afgesper word en bande wat brand, ek kon met my voertuig oor veld ry, en res van mense?. die roetes wat mense mee wil vlug is a klaar geteiken en die oefenlopies om dit toe te maak in plek. wat is plan B dan?Siener, Johanna Brand, Credo Mutwa en vele ander wys presies dieselfde uit. ek wil nie nog te veel skryf nie, maar daar is honderde bewyse dat ons beplande uitwissig tegemoet stoom.

Leonor Bosman

Omdat my naam gebruik word in die artikel gaan ek repliek lewer op elke aspek daarvan.

Adriaan maak ‘n stelling:
Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf! Dit is vir mty die crux van die hele saak, want ’n Liefdevolle Vader sou dit nooit aan sy uitverkore, geliefde volk gedoen het nie!

Weens spasie sal ek dit eerste aanspreek.
Onder die hoof – Yahweh weet alles- sal ek aanspreek wat daaruit vloei.

Dan sal ek die interpretasies en stellings van Adriaan, Bankies en Kobus aanspreek wat natuurlik Jes 53 en die ander profesieë insluit. Die stand van sake is dat die christendom nou beweer dat daat 300 messiaanse profesieë is. Van die deurgegaan en daar is waarlik absurde intepretasies. Maar soos ons weet is daar so paar wat meer uit staan

Die Dead Sea Scrolls sal bespreek word en van die beweringe daaroor ondersoek en laastens sal ek Siener se stelling bespreek.

Kommentare daarop sal ek laaste aanspreek.

Leonor Bosman

Adriaan sê:
Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf!

Ons almal stem saam dat die christene nooi Jesus/Yahshua in hulle HARTE. God en die heilige gees moet in hulle woon soos die NT verduidelik.

Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and WE WILL COME TO THEM AND MAKE OUR HOME WITH THEM” (John 14:23).
Or do you not know that your body is A TEMPLE Of The Holy Spirit Within you,
You, however, are not in the flesh but in the Spirit, if in FACT THE SPIRIT OF GOD DWELLS IN YOU
he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies THROUGH HIS SPIRIT WHO DWELLS IN YOU.

Die heilige gees, die vader en Jesus, al 3 woon in die harte van hulle aanbidders volgens die NT.
Waar het Yahweh OOIT gesê sy TEMPEL sal in ons liggame wees? Soos jy vra ek bring een vers daaroor.
Wat sê Yahweh omtrent hierdie 3 gode wat in mense se harte opgeneem is?

Eseg 14
3 Mensekind, HIERDIE MANNE HET HULLE DREKGODE IN HULLE HART OPGENEEM en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—SOU EK MY DAN WERKLIK DEUR HULLE LAAT RAADPLEEG?

4 So spreek Yahweh: Elke man uit die huis van Israel wat SY DREKGODE IN SY HART OPNEEM en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—EK, YAHWEH, SAL HOM DAARVOLGENS, VOLGENS DIE MENIGTE VAN SY DREKGODE, antwoord gee;

5 SODAT EK DIE HUIS VAN ISRAEL IN HULLE HART KAN GRYP, OMDAT HULLE ALMAL DEUR HUL DREKGODE HUL VAN MY AFGEWEND HET.

7 MY NIE NAVOLG NIE en SY DREKGODE IN SY HART OPNEEM …..

Leonor Bosman

Yahweh waarsku ons uitdruklik om nie gode in ons harte te neem nie, drekgode. Geen ander godsdiens op aarde vereis hierdie in die hart nie. Maar ons leer ons kinders van kleins af- NOOI LIEWE JESUS IN JOU HARTJIE!

Hoekom- waar op aarde staan dit in die OT dat ons Yahweh moet in ons hart nooi om te kom woon? Waar verwag Yahweh dit? Waar onderrig Hy dat Hy IN ons sal woon. Nerens.

Dit al klaar is ‘n aanduiding dat die verhouding tussen ons en Yahweh is verkeerd as dit gepreek word. Ons dien Yahweh deur na Hom te LUISTER, deur te DOEN wat Hy vra, deur SY NAAM te vrees en Sy KARAKTER te KEN en te VERSTAAN. Yahweh Echad.

202 keer kom die UNDERSTAND voor in OT.

Jes 43
9 Al die nasies het saam vergader, en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak! Laat hulle hul getuies bring, dat hulle in die gelyk gestel kan word; en laat hulle hoor en sê: Dit is die waarheid!
10 Júlle is my getuies, spreek Yahweh, en My kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en VERSTAAN/insien dat dit Ek is—VOOR MY IS GEEN GOD GEFORMEER NIE, EN NÁ MY SAL DAAR GEENEEN WEES NIE.
11 Ek, Ek is Yahweh, EN DAAR IS GEEN VERLOSSER BUITEN MY NIE.
12 Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is My getuies, spreek Yahweh, en Ek is God.
13 OOK VAN VANDAG AF IS EK DIT, EN NIEMAND RED UIT MY HAND NIE; Ek werk, en wie kan dit keer?

Dus my antwoord aan Adriaan, ALLES om ons op die pad te gehou, Sy verbond te huldig is in die woorde van Yahweh.

Leonor Bosman

Dan vra Adriaan-
Kan hierdie vriende aan ons één teks in die Ou Testament toon waar daar selfs net gesuggereer word dat daar eendag ’n ‘valse profeet’ sal opstaan wat die hele wêreld sal mislei deur voor te gee dat hy die Seun van God is en deur God self gestuur is om vir sy volk se sondes te kom sterf? En as daar nie so ’n teks bestaan nie, dan het God mos willens en wetens sy volgeling aan hierdie ‘afgod’ uitgelewer!

Adriaan, hoekom moet Yahweh Sy volk teen so ‘n persoon wat homself voorstel as die redder van die wêreld ( Joh 3;16) waarsku? En erger, waarsku teen ‘n god gelyk aan Yahweh?

As ek 10 keer iets sê – en jy gaan en doen die teenoorgestelde deur jou ore uit te leen, wie moet jy blameer? Vir my omdat ek nie gewaarsku het nie of jouself omdat jy nie geluister het nie?

Net so, as Yahweh oor en oor en oor en oor duidelik stel dat Hy ALLEEN God is en dat HY ALLEEN Verlosser is hoekom moet Hy jou nog waarsku ook teen een wat dit wil kom verander? Is dit uitlewering as jy nie Hom vertrou nie? Enige waarskuwing sal in elk geval op dowe ore val.

Hy vra dan die vraag duidelik en helder:
Jes 46
Luister na My, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur My gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af;
4 en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
5 MET WIE WIL JULLE MY VERGELYK EN MY NET SO MAAK EN MY GELYKSTEL, DAT ONS EENDERS KAN WEES?

En stel Bankies en ander nie Yahweh GELYK aan Jesus nie met die verskoining dat hulle een is?
Yahweh is nie Jesus en Jesus is nie Yahweh soos dit duidelik soos daglig is maar word verkies om NIE te glo nie.

Leonor Bosman

Yahweh weet alle dinge soos jy tereg sê. HY het al doer in Deut aan Moses gesê:

Deut 31
Toe sê Yahweh vir Moses: Kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy midde agternahoereer en MY VERLAAT EN MY VERBOND VERBREEK WAT EK MET HULLE GEMAAK HET.
17 Dan sal My toorn op dié dag teen hulle ontvlam, EN EK SAL HULLE VERLAAT EN MY AANGESIG VIR HULLE VERBERG, SODAT HULLE VERTEER WORD EN BAIE ONHEILE EN NODE HULLE OORKOM. Dan sal hulle op dié dag sê: Het hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat onse God nie onder ons is nie?
18 MAAR EK SAL OP DIÉ DAG MY AANGESIG HEELTEMAL VERBERG WEENS AL DIE KWAAD WAT HULLE GEDOEN HET; WANT HULLE HET NA ANDER GODE AFGEWYK.

Yahweh het deur die eeue profete soos Jeremia gestuur om te waarsku en te waarsku en min het hulle daaraan gesteur.

Jer 44
2 So sê Yahweh van die leërskare, die God van Israel: Julle het self gesien al die onheil wat Ek oor Jerusalem en oor al die stede van Juda gebring het; en kyk, hulle is vandag ‘n puinhoop, sonder dat daar iemand in woon;
3 weens hulle boosheid wat hulle bedryf het, om My te terg deur heen te gaan om rook te laat opstyg en ander gode te dien wat hulle nie geken het, hulle, julle en julle vaders nie.
4 EN EK HET NA JULLE GESTUUR AL MY KNEGTE, DIE PROFETE, VROEG EN LAAT, OM TE SÊ: MOET TOG NIE HIERDIE GRUWELIKE SAAK WAT EK HAAT, DOEN NIE.
5 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee om hulle van hul boosheid te bekeer nie, om vir ander gode geen rook te laat opgaan nie.
6 Daarom is my grimmigheid en my toorn uitgestort en het dit gebrand in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem, sodat hulle ‘n puinhoop, ‘n wildernis geword het soos dit vandag is.

Leonor Bosman

Slotsom:
Die crux van die saak is, ons volk het geen kennis van Yahweh nie. Soos Hosea dit uiters duidelik stel. Ons gaan ten gronde. Nee ons volk en voortbestaan IS ten gronde.

Die crux van die saak is ons en ons voorvaders het ten spyte van duidelike woorde GEKIES om na ander te luister sonder om die woord van Yahweh te vat en Hom daaruit te leer ken.

Om Yahweh te wil blameer omdat Hy nie presies gewaarsku het nie, is om eie skuld en die van ons voorvaders te ontken.

So my antwoord is eenvoudig: Ons is gewaarsku!

Die res volg later.

Ruiter vd Forums

Slotsom: –
As Siener dus sou sê ‘Jesus is volmaak….’ – maak u hom af as n misleide, oningeligde leuenaar.
Wie dan by implikasie GEEN kennis van sy God YHWE dra nie? ( ofskoon Die Bybel die enigste leesstof was wat hy onder hande en oë gehad het )
Na bo het ek immers voorspel u oogmerk sou wees om Siener in die opsig te dissekteer.
Slinks soos u maar altyd is, het u nie die moed van u oortuiging om dit pertinent hier te uiter nie.
Kom ek help u en sê hard-op agterna: –

‘Ek Leonor Bosman volstaan daarmee Siener mislei sy volk. Om gevolg en erkenning aan Hom as Messias te gee – maak hom dus n vals profeet’.

Sien hoe maklik? Spaar my dus die gespoeg en plak van irrelevante teksverse asb.

Johann Cronje

Spaar liewer jou asem want jy gaan een of ander tyd verstik aan die bollie wat jy kwytraak, Dit ruik al gevaarlik !

Ruiter vd Forums

Wil blyk n lelike sy van my sedige oom, se ware kleure begin wys as op sy liddorings getrap word?
Wees temperend.
Draai die ander wang….soos die Messias ( en wie Siener erkenning gee ) – aanbeveel.

Leonor Bosman

As jy dalk ‘n bietjie wil lees sal dit dalk help met insig.ue
SUPRA
“Die Dead Sea Scrolls sal bespreek word en van die beweringe daaroor ondersoek en laastens sal ek Siener se stelling bespreek.”

Ruiter vd Forums

Aanvaar daar’s geen Afrikaanse verwysing na ‘Dead Sea Scroll’s’ nie?
Intussen hou ek my asem op.
Ek…en NASA wag nou al 3-jaar op u ‘plataarde teorie’.
Die aanvanklike vertrekpunt was Siener se omonwonde verbintenis en erkenning aan Jesus Christus.
Hou by weerlegging hiervan….sonder om n Kaapse/Valsbaaise(?) draai te gooi.

Ruiter vd Forums

Leonore (2)
En dit my liewe tante, bly oor 6-jaar op verskeie blogs u dilemma.
U raak lukraak en holster te bolster idiotiese goed kwyt….en gee geen terugvoering daarna nie.
Bykans soos die ANC. Dit d@nder net voort.
Vandaar die naam as wat u oral toegedig was.
‘Die Taliban tannie sonder brieke’.
Hou dus by hierdie feite:
Indien Siener Jesus Christus nie jou siening as mitologies aanvaar het nie, was hy of dom, of mislei.
En in soedoende staan hy VALS voor die volk.

Hinsie

Goeie more,
Dirk: ‘n Aanhaling uit die boek, Volksveraad, (hier by Vaandel beskikbaar)
“Huidiglik vergestalt die Illuminati se strewe na
wêreldoorheersing in Pax Americana wat uit Pax Bri tan nica
voortgeplant is. Beide imperiale vorms strewe die verengelsing
van die wêreld na.”
Lank terug was dit mos Pax de Roma, met die romeinse oorheering van die wereld
So ons probleem vandag is nie meer die engelse nie maar die amerikaners. Tanie Debora skryf ook hierbo van die amerikaanse, (trump) gevaar. Aanhaling van tanie Debora: “Maar ons moet verstaan..dat tussen die Chinese..die ANC en die VSA sal Suid-Afrika ‘n tweede sirie word”.
Hoop dit help bietjie.
Groetnis.

Leonor Bosman

Adriaan,
Jy sê:
Nêrens in die Ou Testament lees ons van ’n Spruit (Kind) van Dawid wat géén onreg gedoen het nie en in wie se mond daar ook géén bedrog was nie!

Jy is heeltemal korrek. Maar NERENS lees ons dat die “Spruit” geen onreg sal doen nie of dat daar geen bedrog in sy mond sal wees nie.

En NERENS in Jes 53 lees ons dat die persoon die ‘Spruit” van Dawid is nie.

Hierdie is dogma wat so, hoe seg een, slinks gebruik word. Hulle vertel die storie so:
Die “Spruit van Dawid” het geen onreg in sy mond.

Kry asb een vers wat dit sê, Daar is nie EEN nie. Dit is woordgimnastiek. Strek hier om daar te kry en saam te voeg sodat dogma verkoop kan word.

Kom ons kyk bietjie na The BRANCH(KJV)/ SPRUIT:

Sag 3, en Sag 6

In beide verse is daar niks van geen onreg.

Die eerste vraag : HET Jesus die tempel gebou. Natuurlik nie- en net hier is dit al klaar nie oor Jesus nie. En dit is ‘n feit al sit die kerk HOOFLETTERS in.

Maar, Hierdie spruit is die nageslag van Dawid soos in Jer 33 gesê word:

In those days, and at that time, will I cause the Branch of righteousness to grow up unto David; and he shall execute judgment and righteousness in the land.

Hierdie spruit doen 2 dinge:
1. Hy bou die tempel- Jesus het nie
2. Hy sal reg en geregtigheid in die land bring- Jesus geregtigheid uitgevoer in in Judea? Nee.

Hierdie Branch moet ‘n afstammeling van Dawid wees. Laat ons begin.

Dawid -Salomo – Rehobeam- Abija- Asa- Josefat- Jeroham- Ahaziah-Joas- Amazziah- Ussia- Jotham- Ahaz -Hiskia- Manasse- Amon-Josia – Jeohakim -Jeconiah- Shealtiel –

ZERUBBABEL -BRANCH/SPRUIT van Dawid.

Kobus Scheepers

Jesaja 53:9 “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.”

Leonor Bosman

Dit 538/7 voor CE. Die bannelinge is op terug. Josua is hoë priester in die tyd van Sagaria, Esra en Haggai. Yahweh vertroos Josua wat die tempel wil herbou. Lees Esra, Haggai SAAM met Sagaria.

Haggai 2
spreek tog met Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk en sê:
Zerubbabel is uitverkies deur Yahweh.

23 In dié dag, spreek Yahweh van die leërskare, SAL EK JOU NEEM, SERUBBÁBEL, seun van Seáltiël, MY KNEG, SPREEK YAHWEH, EN JOU MAAK TOT ‘N SEËLRING(KONING), WANT JOU HET EK VERKIES, SPREEK YAHWEH VAN DIE LEËRSKARE.

Let op die MY KNEG.

Esra 3-En Josua, die seun van Jósadak, met sy broers, die priesters, en Serubbábel, die seun van Seáltiël, met sy broers, het klaargemaak en die altaar van die God van Israel gebou om daar brandoffers op te offer soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God.

Esra 5- 2 Toe het Serubbábel, die seun van Seáltiël, en Josua, die seun van Jósadak, klaargemaak, en HULLE HET BEGIN OM DIE HUIS VAN GOD WAT IN JERUSALEM WAS, TE BOU, en saam met hulle was die profete van God wat hulle ondersteun het.

Waar Josua die hoë priester was, was Zerubabel, die heerser van Juda soos beveel deur Kores en uitgevoer deur Daruis een van sy konings in Juda.

Nou lees ons Sag 3 3n 6 soos dit bedoel is, soos dit bevestig is en kry vir ewig klaar met die nonsens dat hierdie branch Jesus was.

Hier Yahweh lig Josua in dat Hy ‘n kneg sal stuur wat gaan help om die tempel te bou-

Sag 3
Luister tog, o Josua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit—ja, wondertekens is hulle. Want Kyk, Ek Sal My Kneg, Die Spruit, Laat Kom!

Serubbábel, seun van Seáltiël, MY KNEG, SPREEK YAHWEH.

Leonor Bosman

Sag 6

NEEM AAN VAN DIE BALLINGE, uit die hand van Heldai, Tobía en Jedája—
11 neem dan aan silwer en goud, en maak ‘N KROON en sit dit op DIE HOOF VAN JOSUA, die seun van Jósadak, die hoëpriester,

Sien die KROON op Josua se kop.

12 en sê vir hom dit: So spreek Yahweh van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n man wie se naam is Spruit, EN HY SAL UIT SY PLEK UITSPRUIT, EN HY SAL DIE TEMPEL VAN YAHWEH BOU.
13 Ja, hy sal die tempel van Yahweh bou, en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; ook sal hy ‘n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle twee (Josua en Zerubbabel) bestaan.

Nou ja weereens die dogma van die vertalers. Hulle wil een persooon die priester en die koning maak sodat die Jesus hoë priester en koning gedagte moet plek vat. Nee.

Josua is gekroon wat beteken HY het ‘n TROON.
Dus
Vers 13 moet lees soos dit korreke vertaal is:
Ja, Zerubabel sal die tempel van Yahweh bou, en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; ook sal Josua priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen HULLE TWEE (Josua en Zerubbabel) bestaan.

Daar is geen twyfel dat hierdie NIKS te doen het met Jesus nie.

Die laaste vraag: Hoekom word genoem dat SY NAAM SPRUIT/ LOOT/BRANCH is?

#6780 tsemach {tseh’-makh}
1) sprout, growth, branch

WANT ZERUBBABEL beteken
#2216 זZ@rubbabel {zer-oob-baw-bel’}

“SOWN IN BABYLON”

Geplant in Babilon

en het’n spruit/branch geword in Juda.

Enige een wat hierdie duidelik vaste en feitelike verklaring verwerp doen dit omdat jou dogma sterker is jou logika en verstand. Dan is dit so maar weet, nooit sal jy kan sê; ek het nie geweet nie.

Leonor Bosman

Adriaan,
Sag 12:10 begin as ‘n profesie oor Israel. Godspraak. Die woord van Yahweh oor Israel.
Stem jy saam dat in hierdie hoofstuk dit oor Israel gaan? En nie oor die wêreld nie?.
Dan gaan dit oor Jerusalem en dan oor die stamhoofde van Juda. Stem jy saam?

ALLES gebeur op DIE dag.

Die probleem met julle interpretasie van vers 10 is dat julle bloot ignoreer dat die vers tussen twee ander verse lê wat baie belangrik is.

Vers 9 Ook sal Ek in dié dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg.
Vers 11 In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem,

Vers 9 – watter nasies het na Jeruslame gekom in Jesus se dag? Geen
Vers 11 – die hele Jeruslaem het oor sy dood gejuig vlg die NT. Daar was GEEN groot treur by die kruis of in die strate nie. Dit sê die NT.

Hoe op aarde kan julle hierdie een vers so TOTAAL uit verband ruk? Dit is bloot oneerlik.

Julle glo net dit is mesiaanse profesie agv die Hoofletters gebruik word? Hier is die christelike vertaling sonder hoofletters
Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My, Yahweh, vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

As ek geleef het in 300 voor CE en ek is ‘n Israeliet en ken Yahweh as die enigste God, hoe op aarde sou ek Jesus in hierdie stuk ingelees het?

Leonor Bosman

Wanneer is die drie-enigheid geskep deur die kerk? In die tyd van die Isaeliete of in die Romeinse ryk?

Maar erger, hierdie vertaling het nie bestaan nie, net wat op rolle geskryf is en oorvertel is deur Israeliete vir Israeliete.

Hier is die vertalings van die mense wat die Hebreeuse geskrifte bewaar het.
But I will fill the House of David and the inhabitants of Yerushalayim with a spirit of pity and compassion; and they SHALL LAMENT TO ME ABOUT THOSE WHO ARE SLAIN, wailing over them as over a favorite son and showing bitter grief as over a first-born.

And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplications. AND THEY SHALL LOOK TO ME BECAUSE OF THOSE WHO HAVE BEEN THRUST THROUGH [WITH SWORDS], and they shall mourn over it as one mourns over an only son and shall be in bitterness, therefore, as one is embittered over a firstborn son.

Nou die vraag is: waar het die christelike vertalings van die bybel alleenreg gekry op vertaling uit Hebreeus?
AS ‘n Engelsman jou goed vertaal, gaan jy hom blindelings vertrou as hy nie eers Afrikaans kan praat nie? Ek sou nie. Sou eerder ‘n Afrikaner gevat het wat Engels baie goed magtig is, want hy sal die nuases en idiome beter verstaan.

Dus, haal al die simpel gedwonge dogma hoofletters uit en sien wat gebeur.

En wees eerlik- AS die konteks van die godspraak oor Israel in ag geneem word en die slagting wat rondom en in Jerusalem geprofeteer word dan maak die boonste twee vertalings onmiddelik meer sin.

Sagaria 12:10 is NIE oor Jesus nie en nog minder ‘n bewys dat Yahweh Jesus is.

Ruiter vd Forums

Ummm.
Tussen u alewige ‘vertalings’ – gaan feitlike inhoud en waarheid in subjektiwiteit, heen.
Nes dit waarvan u die skrywers vd NT beskuldig.

Ruiter vd Forums

Mdme Bosman,
Ek sluit hiermee af.
Die crux ( soos u dit graag noem ) – eenvoudig dit:
Ofskoon u soos n kopieerder verse in Hoog Duits, Nederlands, Latyn, Ingels of Tswana wil aframmel, is die konteks van mnr Snyman se plasing dat Siener die bestaansreg van Christus as n Nuwe Testamentiese figuur, NIE ONTKEN of as sprokiesverhaal afgemaak het nie.
Inteendeel. Dit blyk hy’t Hom omarm.
Dus.
1) – Óf mnr Snyman as Siener deskundige, suig die storie uit sy duim uit.
2) – Óf hy haal Siener verkeerd aan.
3) – Óf as ons aanvaar Siener het inderdaad hierdie woorde gebesig, is hy dan (vlgs u en Cronje se selektiewe dogma) – n verlore skaap op n dwaalspoor.
So. Tussen 1-3….WAARBY VOLSTAAN U?
En asb. ‘Ondersoek’ tog nou nie weer tot die dag wanneer daar uiteindelik mooi reën hier in die Groot Karoo val, alvorens die kopieerder weer een of ander ‘antwoord’ opdis nie!
Die antwoord lê bondig tussen 1,2 of 3.

Dirk Albers

Adriaan, jy het hier in n paar parragrawe, duidelik uitgespel wat die ” Apartheids-godsdiens ” is. Dit is die godsdiens waar ek ook tuis voel, en gelukkig het ek geen kerk nodig om dit aan my te verduidelik nie. Ek kyk daagliks om my, en sien dat dit die WAARHEID is. Onderlinge verskille sal daar seker altyd wees, want dit is maar die onvolmaaktheid van die mens, waarmee ons almal daagliks worstel. Vir baie jare het ek n godsdiens aangehang, wat niks anders was as n ” selfmoord-missie ” nie. Ek het baie van my hardverdiende geld, deur blindheid, en dwaasheid, in hierdie sataniese, bodemlose put afgegooi. En vandag sit ek vasgevang in armmoede ! Ek het my pêrels vir die honde en varke gegooi. En soos wat die Skrif DUIDELIK waarsku, het hulle dit onder hulle pote vertrap, en probeer om my DAAGLIKS te verskeur. Maar ek dank my Hemelse Vader dat Hy my oë betyds oopgemaak het, en ek kon om vergifnis SMEEK ! En ek was bereid om dit in die openbaar te doen, sodat my ware naastes uit my foute kon leer. Miskien is dit waarom ek nog nie verskeur is nie ? HALLELUJAH !

Maria de Graaff

Adriaan doen jouself ń guns en kyk na: Ken jy die Vader en die Seun? Deel 1 tot 4 op u tube deur B’NEI YAHWEH.
YHWH is ń familienaam. Daar is verskeie plekke in die OT waar YHWH in die hemel praat met YHWH op aarde. Niemand het die Vader al gesien of Sy stem gehoor nie. Die een in die OT is die Seun. Hy is die een wat getroud is met Israel, Hy is ons verlosser en het vlees geword om vir ons sondes te sterf.Die Seun is altyd ondergeskik aan die Vader en voer Sy bevele uit. Kyk asb daarna en dan sal jy alles van Genesis tot Openbaring verstaan.

Lanie

Ek gaan seker gekruisig word oor hierdie bom……

Uit die argiewe van oorsese Israeliete-groep, so verdra maar die Ingels asb.

Christ (Yahshua) Was White

There are those who say that the Scriptures are the only record of Christ’s travels on this earth. But that is not true, it is totally false there is a historical record of Christ and it is found in the Archoko Volume in The Congressional Library in Washington, D.C., which contains an OFFICIAL GOVERNMENT RECORD OF Pilate’s correspondences, which records a meeting he had with Jesus Christ. Plate stated on pages 137‑139:

“To Tiberius Caesar, Emperor of Rome Noble Sovereign, Greetings: ‘…Among various rumors that came to my ears there was one in particular that came to my attention. A young man it was said, and appeared in Galilee preaching with noble unction a new law in the name of the God who sent him. At first I was apprehensive that his design was to stir up the people against the Romans, but my fears were soon dispelled.

“Jesus of Nazareth spoke rather as a fried of the Romans than as a friend of the Jews. One day in passing by the place of Siloe, where there was a great concourse of people, I observed in the midst of the group a young man who was leaning against a tree, calmly addressing the multitude. I was told it was Jesus. This I could easily have suspected, so great was the difference between him and those who listened to him. His golden colored hair and beard gave to his appearance an almost celestial aspect. He appeared to be about thirty years of age. Never have I seen a sweeter or more serene countenance. What a contrast between he and his hearers with their black beards and tawny complexions!…

Leonor Bosman

Aanvaar jou besluit.

Toe het die wat Yahweh vrees, met mekaar gespreek; en Yahweh het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor Sy Aangesig geskrywe vir die wat Yahweh vrees en Sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê Yahweh Sabaoth, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat Yahweh dien en die wat Hom nie dien nie.

Ruiter vd Forums

Nou ja.
In n neutedop is dit wat u sê ( maar nie op sy naam wil noem nie ) – die vlgde:

Goddeloses = Ek, mnr Snyman, Siener en n ander spul mistroostige misleides.
Regverdiges = Leonor, Cronje & Kie.

PS.
Mag dit u beter laat voel.
Hiermee.
Amen.

Johann Cronje

Adriaan (1),
My laaste woorde aan Vaandel is soos volg en ek vertrou dat jy dit so sal plaas:
Dit is baie jammer ons het die kruispad bereik. Ek verstaan nou waarom jy nie die vrae wat ek aan jou gestel het kan beantwoord nie. Die NT gewig van die ander Vaandels is oortuigend swaarder op die weegskaal as die OT sin. Dit is waarlik ‘n toets vir alle gelowiges om Yahweh te erken as “enige” God en “Heiland” of om Hom te verstoot vir ‘n ander ten spyte van Sy getuienis/verklarings!

Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”
Exodus 20:3 – Jy mag geen ander “gode” voor my aangesig hê nie.
Exodus 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die NAAM van ander “gode” mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond nie gehoor word nie.

Maar die christen heg geen waarde aan enige gevaartekens van bedrog, valsheid en twyfelagtigheid nie, nee, hy aanvaar alles soos ‘n baba wat met ‘n lepel gevoed word. Yahweh se verklaring dat daar GEEN ander Heiland is nie, word summier verwerp. Geen kommentaar daarop nie! Hulle verkies eerder die RKK se kandidaat vir “Heiland” – Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”.

Johann Cronje

Adriaan (2),

Ek het persoonlik die hele saak voor die voete van Yahweh geplaas en so met Hom daaroor gepraat.
Vader, ek verstaan sekere dinge nie baie goed nie. Vergewe my as ek U te na kom met wanbegrip van u woord. Waarom ontneem andere U van die lof en eer wat U toekom? Waarom word U gestalte en Naam ge-minag? U word verstoot en mense buig eerder in aanbidding tot ‘n ander? Het U enigsins in U eie woorde verklaar dat U iemand anders as “Heiland” in U plek sou stuur om vir die ongeregtighede van U volk Israel en die hele wêreld ‘n bloedoffer te maak, soos wat daar gepredik word.
Yahweh se antwoord daarop kom weer duidelik van Hom af:
Jeremia 23:16-17 – So sê YAHWEH van die leërskare : “Luister NIE na die woorde van die profete (predikers en leermeesters) wat vir julle profeteer NIE; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van YAHWEH nie. Hulle sê gedurig aan my veragters: “Die HERE” het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie.”

Jes 65:11-12 – Maar julle wat YAHWEH “verlaat”, wat my heilige berg “vergeet”, wat ’n “tafel dek” vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot — Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat Ek geroep maar julle nie geantwoord het nie, Ek gespreek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en “verkies” het wat My “nie behaag nie”.

Wees gegroet in die Naam van Yahweh, die “enige” God, Heiland en Koning van Israel. Daar is geen ander nie.

Mag die oorblyfsel van die Boerevolk tot die ware God van Israel terugkeer en Sy Naam Yahweh oor hul lippe gehoor word.

Jan Nel

Johan , ek gaan die gesprek in n verskillende rifting neem, na aanleiding van Jes 65: daarom weet ons hoekom die ANC so suksesvol was in die totale oorname van ons mense. hulle leidsrigting is en was soos volg om net n paar te noem: 1. The armed and constant threat of violence forced the white spineless regime to negotiate for so-called peace.
2. The psychological warfare through the churches to create a guilt complex with whites was a victory over Christians.
3. The MASS ACTION was a successful method to rip the nation economy to pieces and to create panic of the rich settlers.
4. The constant uproar in Black Education is the fourth key for liberation through education because the white regime simply cannot meet all our demands.
5. All four tactical attacks leaves (leave) – the regime powerless and gradualy (spelling) giving in to our demands.
6. All these help to create a feeling of helplessness and despair and to loose confidence in their government. Be careful not to upset the farmers too much before we gain control over the SAP and SADF
7. The constant pressure of violence and economic uncertainty force De Klerk to surrender power to the oppressed people without a war like in Namibia!
AFFIRMATIVE ACTION STRATEGY AFTER APRIL 27, 1994
The greatest fear of the white settler is to loose his job, his farm or house and all the luxuries! This will enable the new DEMOCRATIC GOVERNMENT to tax them to the utmost, while our comrades in MK and APLA continue with their part of the struggle.
1. Surplus land will be redistributed among our people.
2. All positions in the public services will be replaced by comrades
3. The security forces will be reconstructed with our comrades to protect our people. Whites were protected for 350 years. vervolg

Jan Nel

Let them experience to be second class citizens!
4. No ammunition will be available to white settlers.
5. Health Institutions will be Africanised and whites will pay according to their income to enable them to contribute to their liberated brothers.
6. Some white schools will be allowed because most settlers will pay their last cent for white education and this will provide more money for our people.
7. Pension funds and insurance companies collected billions over the years, will be to our disposal for education of our comrades in the years to come.

Johan

Uit die video wat Maria deGraaff gegee het: Spreuke 30:4.
Groete.

jan nel

ons is so gewoont om die plaaslike media se stories op te slurp, selfs oorsee se gemors, maar gaan kyk bietjie weier na nuus wat die valsheid uitwys van die liberale media, daar is baie wat eerlke opregte nuus versprei, n paar opsies: hulle name is Die Corbett report, Moon of Alabama, the anti media, Global research, info wars, we are change, volkwordwakker, natural news, consortium news, stormclouds gathering, truth in media, media roots, the off guardian, 21st century wire, whitenationnetwork. dit is net n paar wat opgesoek kan word, nou is daar geen verskoning om te sê ek het nie geweet nie.

Dirk Albers

Jan Nel, baie dankie vir jou waardevolle bydrae ! Waarom word hierdie kennis nie oorgedra aan die mense in al die verskillende kerke nie ? Ek glo dit is omdat ALLE kerke slegs verlengstukke is van die regering van die dag. Hulle hoof doel is om die mense te bullshit, gedienstig en gedweë te hou, sodat hulle nie in opstand kom teen die SATANIESE regering nie. En ongelukkig het hulle troppe ” oortuigende ” Bybelversies wat hulle inspan op n daaglikse basis. Hierdie redelose, blindelingse, aanbidding van daardie boek, genoem die ” Bybel, ” is die ondergang van hierdie ” christen ” Volk. Moses het van die berg afgekom met net TIEN GEBOOIE ! Wie het besluit jy moet honderde bladsye bestudeer om gered te word ? Waarom is daar dertig duisend plus verskillende ” christen ” kerke uit net EEN boek ? Waarom haat hierdie kerke mekaar ? Waarom stry almal oor die ” Bybel, ” en haat en moor mekaar. Waarom kan intelligente Adamiete nie sien hier is n ontsettende groot skroef los nie ? Waarom het die Skepper van Hemel en aarde, gevoel dat drie en n half jaar op aarde is genoeg vir Sy Seun om die grootste taak op aarde uit te voer ? Maar die ” christene ” sê jy het sewe jaar se geleerdheid nodig ? Nou kan ons wel vra, waarom het n liefdevolle God toegelaat dat soveel totale verwarring, haat, tweespalt en verderf ontstaan rondom die ” Blye Boodskap ” nê. En hoe is dit moontlik dat Hy sal toelaat dat SO baie ( goeie ? ) mense net uitgedelg word ? Waar is daar enige liefde hierin ? Dan neem ek julle graag terug na die Sondvloed. Hoeveel aardbewoners dink julle was daar in Noag se tyd ? En ons ( liefdevolle ) Hemelse Vader red net AGT Adamiete!

Albert Post

Ek stem 100% saam met die denke dat die Christelike geloof reg moet wees op gronde daarvan dat indien die Kerk dit al die jare verkeerd het, dan het God Sy eie mense oorgelewer aan valse aanbidding en afgodery. Netso ook stem ek saam dat ‘n liefdevolle Vader Sy uitverkorenes van alle valsheid waarsku eerder as om stil te bly en hulle te laat vergaan. Dit bring ons ook by die vraag oor hoeveel mense sal gered word en hoeveel verlore sal gaan.

Indien dit minder as 1 uit ‘n honderd is, of te wel een druiwekorrel van ‘n tros druiwe of een boom uit ‘n woud dan kan ons saamstem met die denke dat Jesus ‘n skepping van die RKK is en God nie ‘n probleem het dat die massas verlore gaan nie.

Indien ons aanneem dat daar meer as 1 uit elke 10 mense gered sal word, dan beteken dit dat die Geloofsleer wat die waarheid verkondig en ons na die hemel lei openlik aan al die mense bekend moet wees. Dit beteken dat dit nie op ‘n duiwelse slinkse manier van die massas versteek kan wees nie, maar eerder duidelik verstaanbaar is maar verwerp word.

As ons na Jesus se gelykenisse en woorde kyk waar hy praat van die wat verlore gaan en gered word, kan ons verwag dat 3 uit elke 10 mense gered sal word. Dit is indien ons aanvaar dat die gelykenis van die ponde waar man van ‘n hoë geboorte weggaan om koning te word en terugkom, ‘n verwysing is na die wederkoms van Jesus waar Hy as heerser sal terugkom. In die gelykenis verskyn net 3 van die 10 voor hom want die ander 7 wou hom nie as hulle koning hê nie. Let wel dat almal kennis oor die waarheid gehad het.

As ons die getal van 3 uit 10 vat wat gered moet word, dan stem dit saam met die feit dat baie verlore sal gaan en min gered sal word. Verder ook bewys dit dat almal die ware leer moes ken en dat dit nie van die massas versteek was nie.

Hinsie

Goeie more,
Albert en andere: Met huiwering dat die pos geplaas word. Ons moet net onthou dat God Almagtig is en ook die “verkeerde” kan gebruik om Sy doel te bereik. Indien u 1Konings 22 gaan lees, (sommer die hele geskiedenis van Agab) is daar in vers 22 en 23 ‘n baie interesante ‘gespek’ waar God die leuengees stuur om Agab oor te haal om oorlog toe te gaan. Al die profete, behalwe Miga ( 1 uit omtrent 400) het die verkeerde boodskap (leuen) aan Agab gegee. Dus God kan ook die leuen gebruik om Sy doel te bereik. Hierdie is uit die Ou Testament. In die NT kry ons min of meer dieselfde in 2Tes. 2:11 waar God die krag van dwaling stuur sodat die mense die leuen kan glo. Lees ook gerus die hele hoofstuk, (as u in die NT glo). In Openbaring kry ons ook die selfde, waar God die antichrist die krag gee sodat die mense in verwondering agter dit gaan aanloop.
So mens moet maar seker maak waar die “boodskap” vandaan kom wat ons so maklik glo.
Groetnis.

Albert Post

Goeie Dag Hinsie

Daar is ‘n 2 dinge wat ons in gedagte moet hou. Eerstens is daar ‘n groot verskil tussen die geval waar die Here iets wat verkeerd is vir goed gebruik en waar die Here doelbewus mense toelaat om in onkunde verkeerd te doen of ‘n verleidende gees stuur. In die eersgenoemde geval is die mense verantwoordelik vir die daad, terwyl die die tweeede geval is God verantwoordelik.

Kom ons vat die voorbeeld in Romeine 11 waar die gees van ongeloof van die Jode wat nie in Jesus se kruisdood en opstanding wou glo nie tot voordeel van ons die heidennasies is sodat ons ook die geloof kan ontvang. Selfs hier hoor ons dat dit net tydelik is en dat die Jode wel later tot geloof in Jesus sal kom. Hier sien ons dat vir God om goed uit kwaad te bring niks met ‘n verleidende gees van God doen het nie.

Tweedens is daar ‘n groot verskil waar die Here ‘n gees van dwaling stuur om mense te verlei wat die waarheid verwerp het en mense wat nog na die waarheid soek, te verlei. In antwoord op jou verwysing na 1 Konings 22 en 2 Tes 2:11 en die boek van Openbaring kom die dwaling as straf vir die mense wat alreeds die waarheid gehoor het en verwerp het.

As ons glo dat dit God se wil is dat almal gered moet word en tot geloof in Jesus sal kom [2 Tim 2:3 + 4] moet Hy almal die geleentheid gee om die ware boodskap van verlossing te hoor voordat hy die gees van dwaling stuur om die wat verlore gaan, te straf.

Hier sien ons dat die dwalende gees net kom na die wat alreeds die waarheid verwerp het. Dit word nie gestuur na die wat nog onkundig is en nog nie die goeie nuus van God se verlossing en redding deur Jesus se kruisdood en opstanding gehoor het nie. Ter wille van die onkundiges moet die boodskap van verlossing aan almal bekend wees en nie versteek wees nie.

Groetnis

Albert Post

Weereens goeie dag Hinsie

Ek voel dat die Here dit op my hart plaas om die volgende boodskap vir jou te noem.

Jesus het in Mattheus 16:18 belowe dat die poorte van die hel nie Sy kerk sal oorweldig nie. Dit beteken dat Sy boodskap van verlossing nie versteek kan wees nie, want dit sal dan of Jesus ‘n leunaar of magteloos maak.

Indien die poorte van die hel nie Sy kerk sal oorweldig nie, beteken dit uiteraard dat Sy boodsakap deur die massas gehoor moet word en welbekend moet wees.

Groetnis

Hinsie

Goeie naand,
Albert. Om jou te antwoord is baie lank. Op Gelofteland word dit baie goed opgesom, het probeer om ‘n ‘link’te plaas. Hoop maar dit werk.

Groetnis.

Hinsie

O’gaats, lyk nie of dit gewerk het nie, gaan net na Gelofteland en dan na die artikel “Aanbid jy die regte Jesus” dit gaan ook oor al die “dwaalgeeste”
Hoop u kom reg.
Groetnis.

Albert Post

Goeie Naand Hinsie.

Dankie vir die artikel. Ek het dit gelees en sien dat wat ek gesê het nie teenstrydig is met wat die artikel gesê het nie. Die sleutelwoord is verwerp, nie onkunde nie.

Sonder om dinge onnodig uit te rek kan ek die volgende noem. Volgens die artikel word 3 punte uitgelig.

1. Baie mense word verlei deur ‘n valse Jesus omdat hulle nie die nodige Bybelse kennis het nie.
2. Baie mense aanvaar gruweldade of doen verkeerde dinge omdat hulle nie getrou aan die Bybelse beginsels en leer is nie.
3. Dit is a.g.v. sondige begeertes dat mense die valse Jesus aanbid en die leuen as waarheid aanskou.

In opsomming kan ons sê dat die rede hoekom mense dwaal is omdat hulle a.g.v. sonde en sondige begeertes nie moeite doen om die waarheid uit te vind nie, of dit doelbewus verwerp, want dit is teenstrydig met hulle sondige begeertes.

Let wel dat die nodige inligting of kennis beskikbaar is, maar geignoreer word. Dit is nie dieselfde as om te sê dat mense dwaal omdat hulle nie in staat is om die waarheid uit te vind nie, omdat dit so goed versteek is. In eersgeneomde geval lê die fout by die persoon self. In laasgenoemde geval lê die fout by God of iemand anders.

As die meeste mense verlore gaan is dit omdat hulle die waarheid en die Bybelse leer verwerp en nie omdat hulle dit nie geweet het nie, of nie geweet het waar om die waarheid te kry nie.

Groetnis

Deborah de Richter

Miiddag aan almal..
nog ‘n paar interessant drome , van my af, en visioene van Siener af…Julle soek ‘n tydlyn..kom ons kyk..

ek het hier voorspel dat Zuma met ‘n staatsgreep uit die kussings gelig sal word…ek het ‘n duidelike droom daaroor gehad in 2014..Vandag wet ons dat die CR faksie nie ‘n vriendelike oorname gedoen het nie..maar wel ‘n bloedlose staatsgreep..
6 Augustus 1923 ..Aan die Ooste is ‘n huis en daar word een met geweld bÿ die deur uitgestoot. Toe gaan ‘n klomp mans en vrouwe agtermekaar na oost. Geel waans met perre trek af na West.
Die koring lê in die vloer aangelê. Die kleur van strooi is als gestikte strooi. ‘n vlag waai aan ‘n paal maar soos ‘n papier (koerant)..
Ons sien ‘n staatsgreep en dan groot onderhandelings met die sjinese en ons grondwet beteken niks nie..soos ons vandag weet..die sjinese het groot gelde hier ingestort, biljoene nadat cr oorgevat het, en nou gaan die grondwet ook verander word dat hulle die boere se grond kan steel vir die sjinese…

toe het ek ook gese daar sal nog ‘n staatsgreep plaasvind, hierdie keer deur die sjinese.. dit sal gebeur binne weke na dat die nag van Jhb plaasgevind het..
Wat lg betref…die negende bloodmoon vroeg in 2019 (dit is die negende bloodmoon sedert 16 desember 2013) is ‘n belangrike datum..die Johannesburgers moet daardie datum gaan google…dis uiters belangrik om dit op te teken in ‘n dagboek en daarvoor te beplan..

Deborah de Richter

Nog ‘n stukkie kommentaar op die tydlyn..
Ons sien binnekort twee begrafnisse van twee prominnente blanke mans…Siener het dit baie duidelik gesien op twee geleenthede waarvan ek weet..jy kan dit gaan lees in die dik bruin siener boek van Adriaan Snyman op p425..
Die eerste sal wees ‘n geestelike, geloofsleier, ‘n Boer, en ek sien ‘n groot begrafnis, soortgelyk aan Eugene Terre’blanche s’n. Hy sterf geweldadig..
Die tweede persoon is ‘n Afrikaner en ook hy sal vermoor word…
In daardie tyd sal daar toegeslaan word op volksorganisasies deur die regering…
10 Junie 1923
Ek gaan na Europa oor berge, ek kom bÿ ‘n plek en daar lê nieuwe mausers gewere onder planke, endje verder en daar in een hoek lê 2 mense emt ‘n laken oor hulle en grond kom ook
oor hulle. Verder en daar kom ‘n horlogie maar met strepe en tussen die strepe kom die vierkleur met strepe uit.
Hierdie twee gebeurtenisse is uiters belangrik, want dit is tydsaanduiding vir ons, kort hierna vind die nag van Jhb plaas..
15 Aug.1919
Mense gaat met zwart klere naar die Ooste.
Toe hang hier na aan mÿ ‘n groot vark wat skoon gemaak is aan ‘n hak.
Die haver is aan die Ooste kant rÿp en afgesnÿ en ek en nog een bind die gerwwe.
Aan die Noorde is die Koring rÿp en die mense staat in die koren en sÿ en Opbind.
In die tyd wat die geestelike leier sterf, is daar reeds begin om die kapitalis, die vark, die ekonomie, te slag…ek glo in daardie tyd is daar reeds grond onteien..

Deborah de Richter

Heelwat mense het al gedroom van die groot tsunami wat die Suid-kaap tref..eintlik is dit ‘n astroide wat in die atlantiese oseaan val en ‘n groot tsunami veroorsaak wat oor die suid-kaap spoel…duisende mense sterf…en dit het siener ook gesien…
1 Maart. 1922
Kom ‘n man in gezich met stof jas en die jas gaan oop en hÿ is zwart aan getrek en kÿk na West. Toe kom ‘n vrouw in Unie ook in gezich in zwaar rouw aangetrek en kÿk na wes. Toe
staan ek en kÿk na die Noorde en voor mÿ kom ‘n zwart streep en rook kom uit die aarde.

die swart streep is hoe ‘n astroide lyk wanneer hy begin uitbrand. het dit self gesien in 2015. die rook uit die aarde, is Koeberg wat kraak..Die skiereiland sal afbreek en die suid-kaap sal ‘n ashoop word..soos wat ‘n plek maar lyk as ‘n groot golf ‘n stad getref het..dit sal gebeur na ‘n sonsverduistering…die belangrike een wat julle hier in gedagte moet hou, is 26 desember 2019…

10 Dec.1920
In die Noorde kom die skape na mekaar toe en toe word die skape wit rug beeste.
In die Weste kant is en ashoop en een wit perd wat gespan is, kom oor die ashoop en toe is die perd los en die jong mense hardloop naar die plek waar die wit rug beeste is.

siener gee vir ons hier mooi tydsaanduiding…in die tyd wat die Suid-kaap ‘n ashoop word, is daar in die noord-kaap kampe, die Boerevolk se eie kampe vir ons eie mense..in daardie tyd lei die VSA swaar verliese in die midde-ooste en kom werf ons mans en seuns hier om daar bo te gaan veg..ons, die skape, word wit rug beeste, dus amerikaanse soldate..ek het gedroom dat manasse en sion sal saamveg..en siener het dit ook so voorspel en dit is opgeskrywe in Oupa Krause se bybel. Dit kan julle ook lees in die bruin boek van Siener deur Adriaan Snyman.

Deborah de Richter

Ek dink ons moet verstaan dat ons vir ten minste 24 maande lank veld toe gaan…lees asb Miga 4..Siener sien die kampe verskeie kere, vir die wat ore het om te hoor…waar julle kan, beplan asb daarvoor..ons moet verstaan ons gaan alles verloor. Ons sal eers weer opstaan in die kampe, en teen daardie tyd is ons so 47000 ongeveer… dit is minder as ‘n tiende van die Boerevolk, soos geprofeteree deur Jesaja en Eseg 5.
Die 2300 dae van Daniel 12 verloop hier om en by april 2020, dan eers roep ons ‘n volksregering uit terwyl ons in die kampe sit. so het Vader my opdrag gegee om te doen..

en ten laaste..Ek profeteer en lê uit in die Naam van Jesus Christus, want ek aanbid hierdie KIND…
Isa 9:5  Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— 
Isa 9:6  tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Dis HY wat agter my staan en sê gaan links, of gaan regs…HY maak my paaie gelyk deur die drome wat HY my gee, as jy weet waar die pothole is, kan jy ‘n plan maak daarmee..
En dis HY wat vir my gesê het..EK gee jou 47000, vat hulle deur die woestyn, en offer met jou lippe…
groete
Deborah de Richter
belladonna574@gmail.com

Pieter

Wie vergeeft mijn zonden?
Jes. 43:25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om
Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.
Mic 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid
vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis
voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij
heeft lust aan goedertierenheid.
Mic 7:19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze
ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten
der zee werpen.
Nu 14:18 Yahweh is lankmoedig en groot van weldadigheid,
vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die [den]
[schuldige] geenszins onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, in het derde en in het
vierde [lid].
Nu 14:19 Vergeef toch de ongerechtigheid dezes volks, naar de
grootte Uwer goedertierenheid, en gelijk Gij ze aan dit volk, van
Egypteland af tot hiertoe, vergeven hebt!
Nu 14:20 En Yahweh zeide: Ik heb hun vergeven naar uw
woord.
Ps 86:5 Want Gij, Yahweh! zijt goed, en gaarne vergevende, en
van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.
Ps 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw
krankheden geneest;
Ps 103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met
goedertierenheid en barmhartigheden;
Ps 103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij
onze overtredingen van ons.
Ex 34:7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die [den]
[schuldige] geenszins onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de
kindskinderen, …

Pieter

Dag oom Adriaan,
Ek het erens van Siener gelees dat hy gese het dat die veiligste plek in die land sal wees tussen Swellendam en Plettenbergbay. Kan u dit bevestig of dit reg is?

Ruiter vd Forums

Heer Snyman,
In welke stadium van n chronologiese verloop, word die Karoo vlgs Siener as uitvlug, betrek?

Thinus

Wat het geword van die Nag van die lang messe waaroor almal so ophol was?

Dirk Albers

Adriaan, ons regdenkende mense word gereeld gekritiseer oor die NVDLM nê. Miskien moet ons weer stukke uit die geskiedenis plaas, vir die ” slim ” blankes wat slaperig geword het. Kom ons gesels bietjie met die Portugese wat uit Mosambiek en Angola gevlug het. Of wat van die Engelse uit Kenia,in die dae van die Mau-Mau ? Op TV skerms sien ons daagliks hoe DUISENDE mense vlug uit oorlogs-sones uit. ( wat gewoonlik deur amerika veroorsaak word ! ) Nou my vraag is altyd aan hierdie ” positiewe ” mense : Wat op aarde laat julle dink dat dit enigsins anders kan/sal wees in hierdie land ? Wat is nou eintlik beter aan die barbare hier, as in die res van Afrika ? Glo julle wragtag daardie leuen dat 80% van hulle is ” Geesvervulde ” christene ? Die feit van die saak is, die hele Afrika se onderdane sit alreeds hier op ons voorstoep ! Maar ek weet, die meerderheid blankes in hierdie land ly aan Stockholm-sindroom. Dit is waar jy jou onderdrukker, uitbuiter, en moordenaar, willens en wetens beskerm, goedpraat en vergoeilik. As hierdie bose gees/te jou goed beet het, draai jy selfs op jou ware naastes, en help hulle selfs om jou eie blanke familie dood te maak, en/of hulle uit te mergel. Wonder jy miskien of jy reeds gevang, en/of besete is ? Hier is n moontlike leidraad. Ek vertel n oulike, toegewyde christen van die nuutste vlaag, moord, korrupsie, verval en vernietiging in die land. Hy/sy kry n glaserige uitdrukking in die oë, en vertel my hierdie ” wonderlike ” storie. Hulle het langs die pad gaan staan, en n wonderlike ” swart man ” was die enigste een wat gestop het om hulle te help ! ( miskien het hy selfs n mooi Bybelversie ook gekwoteer ) En die nare, vieslike, vuil blankes het net verby ons gery ! Ja right.

JanB

As hulle nie wil glo nie, Kan hulle die film kyk om hulle so bietjie terug te bring na die werklikheid.

Addio Africa https://www.savetubevideo.com/?v=7K5qVWG5CXU

Deborah de Richter

die Nag van die lang messe..word gegee in die visioen geskrifte van 1916 aanwaarts..dis ‘n verborgenheid…daarom is dit so mooi weggesteek..die mense wat graag lees moet gaan mooi gaan kyk wat gebeur as die vark geslag word….

JanB

Is dit waar die moeilikheid in Zimbabwe gaan begin.

Zim: MDC’s Chamisa says to be inaugurated on Saturday
2018-09-10 12:31

Zimbabwe’s opposition Movement for Democratic Change (MDC) party has reportedly said that it is planning to “inaugurate” its leader Nelson Chamisa as the legitimately elected president of Zimbabwe, following the disputed July 30 elections. According to New Zimbabwe.com, Chamisa confirmed the development when he addressed his supporters in Chitungwiza over the weekend.

The “inauguration” was scheduled to take place during his party’s upcoming 19th anniversary celebrations. “Next week, the MDC family will celebrate its 19th Anniversary. As a party, we sat down and discussed the issue on election theft. We want to conclude this matter,” Chamisa was quoted as saying. “The leadership is saying that the person who was voted for by the people should be inaugurated by the people. “We are not joking; this is not a joke. Yes, you can have the military might, but no military might can defeat the popular vote.

https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zim-mdcs-chamisa-says-to-be-inaugurated-on-saturday-20180910

Dirk Albers

JanB, dankie vir jou bydraes ! Wat in zim gebeur is WEEREENS n bewys dat die swart barbare van Afrika NOOIT die witman se kultuur, beskawing, godsdiens en manier van doen kan/sal aanvaar nie. En soos wat zim verder in chaos en vernietiging gedompel word, sal meer miljoene hier by ons kom nesskop, nê. Die swartes het n manier om elke faset van blanke westerse beskawing, af te water, en/of dit te Afrikaniseer. En sonder uitsondering behels hierdie afwatering, of verbastering, n vernietigende verlaging van goeie werkbare standaarde. Ek gee toe daar is altyd n klein handjie vol wat wel daarin slaag om op die witman se standaard te funksioneer. Daar is ALTYD n uitsondering op elke reël. Maar hulle word deur die massas verswelg, en selfs gehaat. Die geleerdes wat uit die stede terug gaan na hulle tuislande vir vakansie ens, lieg dikwels vir hulle familie en vriende oor wat hulle in die stede doen. Hulle sal byvoorbeeld sê hulle was karre vir n lewe, terwyl hulle eintlik op universiteit is ! Geen wonder die massas is so lief om skole en universiteite af te brand, nê. Ek luister na n paneel van toordokters, ( sangomas en ander ), wat die christelike godsdiens bespreek. Party sê met oortuiging dat hulle ” christene ” is. En dit is natuurlik weer die Afrika ” veredeliking, ” wat altyd die witman se ontoereikende manier/plan verbeter. Maar nou kry jy natuurlik ook die radikale mening, en die oulike sendelinge moet maar kennis neem. Die toordokter sê : Die witman, met sy godsdiens het n wig kom indryf tussen ons en ons voorvaders. Ons was gewoond om DIREK met ons voorvaders te praat. Nou kom sê die witman ons moet eers met Jesus praat, en mag nie reguit met ons voorvaders meer praat nie. En nou is ons voorvaders KWAAD, en ons het ons krag verloor, en dit is waarom dit so sleg gaan.

Jan Nel

More Dirk, op elke front waar jy n koerant of tydskrif oopmaak is dit net vermorsing, bedrieg spul en korrupsie. die skakel wys die Guptas en Transet se bedrog spul uit, maar net een van vele:
http://www.cbn.co.za/index.php?option=com_k2&view=item&id=6961:guptas-siphoned-r100m-plus-from-china-loan-evidence-shows
http://www.cbn.co.za/index.php?option=com_k2&view=item&id=6963:consultancy-firm-ban-relieves-partner-of-duties-to-set-aside-sars-fees
die punt wat ek probeer maak, ek kan enige nuus berig oopmaak en dt bly dieselfde, daar is nie omdraai van dit af nie, Die rand het verder verswak, die petrol sal volgende maand weer opgaan etc. nou is dit net wag vir die vonk in die kruitvat. ek het n paar uiteenlopende artikels hieronder skakel geplaas
http://www.whitenationnetwork.com/archives/68055
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67940
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67816
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67747
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67379
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67301
http://www.whitenationnetwork.com/archives/67272
een belangrike item, die dubbel standaarde van die media, dus, ons is op ons eie aangewese.

Dirk Albers

Nou het daardie leier van die BLF in n toespraak baie eerlik gewees met die blanke christene, nê. Hy het gesê dat julle leë huise sal betrek en bewoon word deur julle arme swart broers en susters. En daardie mooi groot huise van julle, met die leë kamers gaan ook betrek word. Want almal weet die ” regering ” kan nie genoeg huise vir die miljoene bou nie. Maar waarom sal hulle enigsins ? Die blankes is mos ter dood veroordeel, en dus gaan duisende huise net leeg staan, nie waar nie ? Nou is daar weer ” slim ” blankes wat sê die BLF het net groot bekke. Ek het een gehad wat sê sy werk saam met n ( geleerde ? ) swarte, en hy het haar verseker dat die BLF net nonsens praat. Volgens sy ” geleerde ” mening dink die meerderheid swartes gladnie so nie. ( 80 % is mos christene ? ) En so voel sy nou weer gelukkig en tevrede, en wandel voort in haar slaap ! Miskien moet iemand daardie video van die BLF ( Black Land First ) vir ons hier plaas, sodat veral ons oorsese lesers dit kan sien. Hy het die christen godsdiens ingespan deur te sê God sal heeltemal met hulle planne saamstem. En hy het n punt ! Ek het al tevore ons lesers aanbeveel om die fliek Dr Zhivago te kyk. Dit is nie net n wonderlike liefdesverhaal nie, maar wys hoe die kommuniste in Rusland oorgeneem het met hulle rewolusie in 1917 se tyd. En hoe hulle die dokter se huis oorneem en hy en sy familie kry net een kamer. En kyk dan na die BLF leier-barbaar se toespraak. Besluit SELF of hy nonsens praat. Vergeet jou glimlaggende ( christen ? ) ousie se versekering dat BLF net nonsens praat. Sy het AL KLAAR haar kleim ingesit vir jou huis, meneer/mevrou !

Dirk Albers

Adriaan, ek voel ons moet almal meer ernstig wees oor die ” Sjinese-konneksie ! ” Vriende hoeveel van julle is bewus van hierdie voorgenome STAD/INDUSTRIëLE kompleks wat die Sjinese in Mesina wil/gaan opsit ? ( Ek weier om die barbaar naam vir die dorp te gebruik ! ) Kom ons debatteer bietjie rondom al hierdie VERREGAANDE dinge wat in hierdie land aan die gang is. Is Engeland, en/of Amerika werklik bereid om die NSA, sonder n geveg vir Sjina te gee ? ? Miskien IS hulle, terwyl hulle n ” deal ” maak oor n ander land, of besigheids-belange in n ander deel van die wêreld ? Miskien het hulle reeds vir Sjina gesê : Ok, ons gee vir julle die NSA, maar as teenprestasie, wil ons dit, en dit hê ! Dink julle dat dinge nie so werk in die wêreld nie ? Na die 2de WO is dit PRESIES hoe die ” leiers ” te werk gegaan het. En dit het nog nooit verander nie. Laastens, op die nuus. Die polisie vang n vragmotor buite Pietersburg. binne-in is 97 Malawiërs, op pad na Durban ! En ons word vertel watter wonderlike land Malawië is. Almal tog so vriendelik en vredeliewend. Julle beter hierdie verskynsel begin GEESTELIK beoordeel, of julle kom NOOIT by die WAARHEID uit nie. Die bose geeste wat julle die heel tyd so in die ” lug ” rond soek, is besig om vir julle ore aan te sit. Het julle al ooit gesien hoe lyk miljoene sprinkane wat aan die trek is ? Hulle is eers in die ” voetganger ” stadium, en dan in die vlieënde stadium. En die moderne sprinkaan, ry sommer in n vragmotor !

Jan Nel

Dirk ek dink die volgende woorde is van pas. words from the Prophet Isaiah: “[H]e that departeth from evil maketh himself a prey” (Isaiah 59:14-15). Ons het n teiken op ons rug, dit is werklikheid. die petrol gaan volgende maand meer as n Rand n liter op met al die elende wat dit bring, onthou die kommunistiese betsel, bring die mense op hulle knie deur pryse en belasting. CR verkoop ons land stuk stuk wat nog nie gevat is nie, etc. Siener was heeltemal reg, ons gaan eers alles verloor, en hier is dit voor ons oe besig om af te speel, en steeds is ons magteloos, die wat in die huise wil intrek, dit gaan gebeur en wie gaan hulle keer. jou buurman, nee, hy sal agter gordyn staan en te bly wees die nie sy huis nie, ek het my respek vir my landsgenote lankal verloor. ek troos myself op die regte tyd sal die regte mense voor God bymekaarkom.

Dirk Albers

Jan Nel, baie dankie vir jou realistiese benadering tot ons situasie. Ek wil graag voortbou daarop, en sien wat die lesers van my ontleding dink. My uitgangspunt is dat hierdie land voorberei word vir n ” proxy war ” deur die geldmagte. Nou voor hulle kan ingryp, moet daar burgeroorlog, of een of ander internasionale ” bedreiging ” wees, wat wêreld vrede bedreig, nie waar nie ? ( In Irak was dit Saddam met sy ” kernwapens ” mos gewees ) Ek dink meer en meer, dat die geldmagte verwag het dat die Apartheids-volk lankal terug die wapen sou opgeneem het, en dat hulle dus die IDEALE verskoning sou gehad het om in te gryp. Veral gesien teen die ” glorie ” van die bosoorlog destyds. Selfs ek kan dit nie verstaan nie ? ? Nou watter opsie/s is daar oor, om die land genoegsaam te destabiliseer ? Dit moet maar die barbaarse massas wees, nie waar nie. Hoe kan hulle genoegsaam opgeklits word, om die bal aan die rol te sit ? Die bevolking moet nie net polities deurmekaar gekrap word nie, maar hulle moet verarm word, sodat hulle honger, en KWAAD word. En ons sit nou met die perfekte situasie in hierdie land. Hierdie petrol verhogings speel n baie groot rol, maak nie saak wie, of wat, daarvoor blameer kan/moet word nie. Die rewolusie in Egipte het mos begin agv die broodprys destyds ? Maar ons weet ook, dat letterlik ENIGIETS kan n rewolusie begin. Laastens, stem ek saam met jou wanneer jy sê : Ek het lankal respek vir my landsgenote verloor ! Is daar nie ook n Skrif wat sê : Wie skoon is, sal skoner word, en wie vuil is, sal vuiler word. En terwyl die ” Volk, ” in n besope toestand, so oor Bybel, en kerk, en geloof baklei, sal die vyand hulle oorval, en totaal uitwis ! ( Nou die dag sê n Engelsman vir my : Die afrikaner het sy agterent gesien agv DRANK ? ? )

Deborah de Richter

Ek het gedroom..in hierdie jaar..dat die blanke in zim ‘n volksmoord gaan beleef..Vader het my opdrag gegee dat ons boere hulle moet inwag by die Zim grens..dis uiters belangrik…
toe ek dit met die blankes in Zim deel, toe wil hulle my nie glo nie..
groete

JanB

Die volgende van Judith De Beer

Openbaring 2600

‘THERRI MAY’..…HEELTEMAL VERTRAAG

28 Augustus 2018 Dinsdagoggend 09.30

http://www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Haar hand heeltemal oorspeel, haar moed, teen God gewaag. Wee o, wee,
‘Therri May’, is heeltemal vertraag. Tref daarom geheel die Weste met
ongekende koue, droogte, vloed, pes en plaag en laat Engeland se
grense tot niks vervaag.

O, luister net na Edom wat daar ween en klaag. Kyk, Gabriel swaai sy
swaard venynig vanaf London, tot oor Den Haag. Wêreldwyd versprei oor
die aarde, kataklisme, vlaag op vlaag. In die Vatikaan gryp n groot
Vrymesselaar,
n ander een, boosaardig aan die kraag. Kort voor lank,
beswyk, pous en biskop, van pure senuwees, aan kwale van die maag.

Haar hand oorspeel, haar moed, teen God gewaag. Wee o, wee, ‘Therri
May’, is voorwaar, heeltemal vertraag. Ja, wee elkeen wat God se
kinders met hulle planne plaag. Kyk, binnekort hang Engeland se
landsvlag besonders laag. In geheel die Weste is daar geen landsleier
of koning, wat God, in die minste, nog behaag

http://nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za/2551-2600.html

Albert Post

Jesus is nie ‘n uitvinding van die RKK nie. Beide die geskiedenis asook die OT en NT getuig hiervan. As ons na die geskiedenis kyk sien ons dat die boeke wat vandag die NT uitmaak deur die apostels of hulle aanhangers geskryf was. D.w.s. die NT was geskryf tydens die leeftyd van ooggetuies wat Jesus, of persoonlik gesien het, of in aanraking was met mense wat Jesus gesien en ken het. Op die meeste was die RKK slegs verantwoordelik vir die samestelling van die NT en nie die skepping van ‘n valse God nie.

Selfs hier is die verkeerd wat wil sê dat die RKK vir die NT verantwoordelik is. Dit is met die begrip dat ons praat oor die Heidense Kerk wat alle godsdienste wil verenig en die wêreld regeer. Die woord Katoliek beteken wêreldwyd. Dus moet die RKK alreeds wêreldwye invloed en mag gehad het toe die Bybel saamgestel is.

Dit is heel duidelik nie die geval nie. Die NT soos ons dit vandag ken was ongeveer 400 na Christus saamgestel. Daardie tyd was daar 5 hoof Setels van die Christendom gewees waarvan Rome slegs 1 was. Dit is eers met die aanvalle van die Barbaarse nasies aan die einde van die 400’s en begin 500’s en die Islamiese aanvalle 200 jaar daarna wat die ander 4 setels van die Christendom geval het. So dit beteken dat die RKK eers sy wêreldwyse invloed ongeveer 600 na Christus kon afdwing. Dit is ‘n volle 200 jaar na die NT Bybel saamgestel is.

Selfs vir die wat 100%oortuig is dat die dier van die boek van Openbaring in die NT, of van Daniel in die OT, wat die antichris sal bring na die RKK eerder as Islam verwys, moet besef dat die RKK stelsel slegs vir 1260 jare regeer. Selfs al neem ons jare vir dae dan sien ons dat die RKK op die vroegste eers in 758 nC kon onstaan het, wat meer as 350 jaar te laat was om ‘n invloed op die NT te gehad het.

Hinsie

Goeie more,
Albert en andere: Kom ons probeer weer. Net eers vir oom Langenhoven gaan afstof, hy stel dit baie goed. In deel X, onder die opskrif. Die Leuendiens Van Ons Waarheid. Skryf hy “Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is ‘n leuen. Die oneerlike melkboer sou niemand bedrieg as hy sy bottels vol skoon water sal maak nie, daar moet genoeg melk by wees om dit na melk te laat lyk en proe. As ‘n man ‘n leuen vertel en daarby sê dat dit ‘n leuen is, dan is dit mos nie meer ‘n leuen nie. Want die waarheid moet hy gebruik, en soveel daarvan as moontlik, om jou tot die leuen te verlei.”
Nou die skrywe van u hierbo, oor Jesus, is mos waar. HY was mos werklik hier op aarde. Die rkk het nou ‘n “spul water” bygegooi om dit wat eientlik waar is ‘n leuen van te maak. Ongelukkig is daar nou van ons vriende wat alles sommer weggooi, die kind met die badwater uitgooi. Omdat dit wat die ‘kerk’ vertel nie meer die waarheid is nie. al kom dit van die waarheid af. En Jesus verwerp.
So, eintlik is alle dwaalleer die waarheid met ‘n spul water by. Mens moet baie versigtig wees met wat ‘n mens sommer ‘weggooi’ eers die waarheid uithaal daarom sê die Boek ook “Beproef alle dinge (dwaalleer); behou die goeie (waarheid).”
Jesus sê self in Joh_14:6 “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die WAARHEID en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” So ‘n goeie plek om die waarheid te soek is by Jesus self. (HY is die waarheid)
Om vandag waarheid te kry tussen watsup, fasebook, joutube en ander media is wragtag moeilik, want hulle gooi soveel waarheid in die leuen dat dit so mooi klink om aanvaarbaar te wees. Toe daar nog “wagters” was wat help kyk het was dit duideliker, maar nou dat alles “oop” is, is dit baie swaar.
Groetnis en Sterkte

Dirk Albers

Adriaan, ek het vanoggend op Radio 702 gehoor dat altesaam tien kragstasies het nie die voorgeskrewe reserwes nie. En n paar hiervan is glo ” gevaarlik laag ? ” Is dit nie ook waarom die Sjinese daar by Mesina hulle EIE kragstasie gaan bou nie ? En dit sal SLEGS vir hulle eie gebruik wees. En ek is redelik seker hulle sal NET Sjinese werkers gebruik, wat nie DURF staak nie ! As ek so tussen die lyne lees, lyk dit of die gemors van die guptas, nog LANK nie uitsorteer is nie. Veral hulle betrokkenheid by Eskom, tesame met steenkool-voorsiening, en alles wat daarmee gepaard gaan ? Maar miskien word ons ook deur die sataniese media aan ons neuse rondgelei om een of ander groter bose doel te bereik ? Miskien word ons weer met beurtkrag gestraf, sodat cyril en sy mafia, nog MEER geld by die Sjinese kan bedel. ( En die land nog verder uitverkoop ! ) En die blankes, uit dankbaarheid, sal sommer begin manderyns praat, en net ” sweet & sour chicken ” begin eet !

JanB
Johannes

Oom Adriaan.
Op Fin 24 is daar ‘n berig war sê Eskom het minder as 10 dae se kole.

Four Eskom power plants have less than 10 days’ coal

Hulle reken dat ‘n nuwe pad gemaak gaan word…dirt road

JanB

Dit is nou al 10 stasies wat se kole laag is.

Dirk Albers

Ek voel ons moet kennis neem dat dagga nou wettig is in hierdie land ! Vergeet maar van al die ” mooi ” reëls en regulasies, wat soos verjaarsdag-strikkies om die hele aangeleentheid gebind word. Nou soos ALLES in die lewe, is daar ten minste twee menings oor hierdie aangeleentheid. My gevoel is dat die satan WEER n wonderlike oorwinning behaal het. Volgens die christen-geloof, is die ” regering ” deur hulle god oor ons geplaas, nê. Elke Sondag bid hulle vir hierdie regering, en sing : Laat Heer U seën op hul daal ! Nou is daar n klein groepie gelowiges, wat saam met my bid dat hierdie sataniese ” regering ” totaal uitgedelg word. En ek erken, dit lyk nie of ons gebed verhoor word nie, want die boosheid, korrupsie, verdrukking, moord en doodslag neem net toe. En mense stry al vir vyf en twintig jaar waarom dit die geval is. Ek stel ook nie belang om hieroor te argumenteer nie, want dit lei net tot bakleierye. Maar ek wil Levitikus 26 net in die prentjie inbring, want wat daar staan maak nogal vir my sin, as ek so om my kyk elke dag. Vader Yahweh sê Hy sal Sy Volk tot SEWE KEER straf as hulle nie tot inkeer kom nie. En by implikasie sal elke straf erger wees as die vorige een ? Nou van al die sewe, weet ek nie waar trek hierdie Volk al nie, maar een ding weet ek, nl. Met die wettiging van dagga, het Vader nog n sluis van vervloeking oor hierdie land oopgemaak ! Julle sal dit nie dadelik sien nie. Gee dit maar net tyd, want dit kom !

Hinsie

Goeie more,
Dirk: Ja ‘hulle’ het weer gewen, dit is nou die ek,my,en myself mense. Dit is mos ons groot probleem vandag. EK moet mos SELF besluit wat is reg en verkeerd, geen saak meer met ‘n wet of wat verkeerd is nie, net SELF. EK maak mos net soos EK wil. Dit is mos menseregte en freedom. Die afgod van die wêreld is mos ook so ‘n drie in een besigheid. Ek, my selfbeeld en my persoonlikheid. Al die ander goed is afhanklik van wat EK wil, en almal moet aanpas by MY persoonlikheid. Maak nie meer saak af alles inmekaar moer nie, as dit net nie MY skuld is nie, is alles aanvaarbaar.
Dit is soos u sê een van die dae gaan EK op sy moer kry, as daar niks meer oor is nie, en dan gaan die mense (oorblyfsel) wat nie EK nie kan oorleef.
Groetnis.

AntSan

Die sneeu begin te smelt hier. Die reen skuif noord. As daardie bietjie steenkool nat reen sal daar koue pap ge-eet word. So ja, dit is in die Hande van die Een wat die heelal met al sy mense en elemente beheer. Sodra die laaste skapie wakker geskrik het en kraal toe kom gaan ons uiteindelik ons vertroue volkome op Hom vestig. Sy tyd, maar vir ons is die tekens gegee om voorteberei. ‘n Liefdesdaad, wat ons nie verdien nie. Dankie oom A en Tannie A, julle lewens gewy aan die hardkoppige volk. Die sifting is amper voltooi. Moenie sielsbedruk voel nie, ons vryheid is op die horison, maar eers moet ons deur die dal van doodskaduwee gaan. Na die wonderwerk wat gaan plaasvind sal die hele wereld weet dat YHWH nooit lieg nie, die wat Sy profete se waarskuwings geignoreer het gaan brand. Een van drie leiers wat op onnatuurlike wyse gaan groet, binnekort? En daarna nog een. Cholera in die water, maag aandoening wat baie laat sterf. RNE. NDZ, wat in Times vandag vertel dat grond die lont is gaan saam met RNE die leisels neem as alle hel losbars. Die blare wat toe nie ‘n verkiesing word nie. is dit hierdie rondte? CR wat nie die Wet kan verander sonder om rassisties te wees en die ekonomie die doodskoot te gee nie staan net so met sy rug teen die muur soos ons. Die lewe is so, wat jy gee is wat jy kry.

Boepie

Dirk wie is die hulle God waar van jy praat, is hulle, die Christene se God nie ook die God wat Siener aanbid en gedien het nie? Wie jy het jou voorvaders gedien, in watter kerk was jou voorgeslagte, NG of hervormde kerk, besoek jou geskiedenis rondom die groot trek, heel moontlik was jou voorgeslagte ook hervormers gewees.
Waar kom hierdie verwarring vandaan, as ons na Siener se geskrifte kyk dan vra ek die vraag, hoe het hy sy skepper geroep, by watter naam?
Hy praat altyd van God. Hy was ons profeet en ook n Christen.
Ek hou my nie blind vir alles wat verkeerd is in die kerk nie en ek protesteer daar teen maar, soos my voorgeslagte Christene was so is ek ook een.

Dirk Albers

Boepie, daar is glo dertig duisend CHRISTEN kerke uit net een Bybel. Almal noem hulleself christene. Daar is swart barbaar christen kerke wat die verskrikste dinge aanvang, met die Bybel in die hand. En hulle is christene ? Die RKK is ook christene ? Ons voorgeslagte het geglo, en opgetree volgens die LIG wat op daardie tydstip tot hulle beskikking was. Siener het genoeg kennis/insig gehad om te sê : Dinge is nie reg in die kerk nie ? ? Vandag is die grootste kerk in hierdie land tevrede met moffie dominees en troues. Hulle is almal christene broer ! Net bietjie anders as ons, nê. Desmond Tutu is nog n ” wonderlike ” bekende christen, nê. Boepie, waarom wil jy n christen wees ? ? Waarom wil jy nie net n GELOWIGE wees nie ? Ek was n christen vir die grootste gedeelte van my lewe gewees, maar verkies om nou net n gelowige te wees. Ek het al tevore op hierdie forum gesê. Die christelike geloof waarmee ons grootgeword het is DIREK verantwoordelik vir die smarte, verdrukking en verdriet waarin ons tans verkeer. Want dit is n SELFMOORD GODSDIENS, wat ons soos skape na die slagpale gelei het. Ek gee nie om hoe die Voortrekkers geglo het nie, want hulle het die beste gedoen wat hulle kon. Ek gee wel om wat my TYDSGENOTE glo, want dit het n direkte uitwerking op my ook. Ek weet ek ontstel baie lesers op hierdie forum, en ek vra nederig om verskoning. Net soos die Voortrekkers, kan ek ook net optree volgens die LIG wat ek ontvang het. Maar enige godsdiens, Bybel, of geloof wat sê, of insinueer, dat ek en my Volk moet selfmoord pleeg, verwerp ek TOTAAL ! En terwyl ek erken dat my Volk afgedwaal het, en ons almal daagliks droogmaak, glo ek steeds dat Yahweh van die Leërskare n geringe, ellendige oorblyfsel gaan red. En miskien noem hulle hulleself nie eers christene nie !

Dirk Albers

Ons het nog vars in ons geheue al die moleste wat gebeur het, toe Adam die griekse ou, die video gemaak het en die ” K ” woord gebruik het, nê. Nou is hier n nuwe video, wat daardie een soos n Sondagskool les laat lyk. Dit is van n Indiër man, wat die president van SA, by name, n k—-r noem ! Vriende dit is iets ongelooflik om hierdie man te hoor. Vir amper vyf minute se hy verskeie mense sleg dat die see hulle nie sal kan afwas nie. Ek hoop iemand kan dit vir ons plaas, want my mond het oopgehang. My eerste reaksie was. Hoe is dit moontlik dat nie een witman al sulke onverskrokkenheid kon openbaar nie ? ? Nou kan mens egter wonder of hierdie nie net toneelspel is, om n groter sinistêre doelwit te bereik nie ? Is dit n manier om die ondersteuning vir cyril te toets ? Is hierdie man n zuma pion, wat die burger-oorlog aan die gang moet kry ? Hoe sal mens weet, nê. Malema het bewys hy hou nie van Indiërs nie. Hulle het egter baie moeilikheid vir Adam en sy familie veroorsaak, nie waar nie. Hoe gaan hulle hierdie Indiër en sy familie hanteer ? Ek hoop regtig al ons lesers kry hierdie video te sien, want dit is nie n vonk in die kruitvat nie. Dit is sommer n handgranaat, dink ek !

JanB
Boepie

More Dirk, ek wil jou gou vertel van n dokumenter wat so paar jaar terug op TV was, die swart Jode, daar is n swart gemeenskap wat aanspraak maak dat hulle Jode is, hulle volg die Tora tot op die letter met besnydenis en alles van die Jodse geloof. Die Jode ontken hulle eis egter en se, Jood wees is nie net geloof nie maar jou bloedlyn, as jy nie een gebore is nie dan is jy eenvoudig nie een nie.
Is hierdie swart gemeenskap dan nou Jode net omdat hulle so se?
Almal wat se hulle is Christene is ook nie Christene nie, dit is onregverdig om Christene te brandmerk as die probleem van alles wat verkeerd is met ons politiek.
Soos jy se, die grootste kerk met sy moffie predekers, dit is ook die kerk wat die grootste negatiewe groei toon, ek wonder hoekom?
Feit is, lede verlaat die kerk weens die nuwe polities gelaaide doktrin wat afvorseer word om nooit weer terug te gaan nie en dit is Christene wat uitstap.

SA het nog nooit onder n teokrasie gestaan nie, nou hoe le jy die smate voor Christenskap en nie voor politiek se deur nie.
Ek verduidelik onder verder.

Charmaine

So ver my kennis strek in verband met die bybel wat gebruik was deur die Trekkers, was dit die Nederlandse State Bybel, dieselfde met Siener, die 1933 en 1953 vertaling het eers die lig gesien na Siener se dood, Die NSB het die oorspronlike Hebreeuse of Aramese name van Vader gebruik, so ek glo dat Siener self ook die ware name van God/El geken het. Vandag as mense van Siener praat gebruik hul die name soos ons dit vandag in die vertalings na Afrikaans toe van 1933 sien. Die voortrekkers het voorwaar die ware name gebruik, maar met mense wat alles vertaal het, en die ware name van ons Skepper verander het soos die RKK, het ons as volk in die strik getrap en het ons vergeet wat Sy ware naam is. Met vandag se tegnologie is dit maklik om te gaan opsoek en die waarheid te ontdek.

Boepie

Dirk Christenskap is nie n selfmoord godsdiens nie, politiek en veral demokrasie is.
Dink daaroor, in elke gemeenskap is die grootste gedeelte van die gemeenskap arem en baie laag geletterd, al wat vir hulle saak maak is die nou en vandag, more en volgende week is eintlik abstakte. Dit is ook n feit dat ongeletterdes baie meer kinders het as geletterde mense en geletterde mense het maar gemiddeld twee kinders met baie bates.
Nou kom ons by die probleem, die ongeletterdes stem in oorvloed op die belofte van n kospakkie vir nou, die geletterde persoon wat kan tel stem nie want hy sien hy is in die minderheid, nou wie bepaal die politiek dan van die dag, nie jou slim geleerde mense met insig nie maar die berbaar wat op n ashoop rond krap vir vrot kos, dit is n selfmoord stelsel en nie Christenskap nie, dit is wat ons hier het.
Daar bestaan nie gelowiges wat in hulle geloof eenparig oor alles in die geloof saam stem nie, lees net al die kommintare op die forum en dit word duidelik.
Dit is elke een se reg om te glo soos hy glo maar wees verseker elke een gaan alleen verantwoording doen vir sy sondes, geen advokaat, prokureer of predekir sal jou verteenwoordig nie.

En daarmee staan ek af.

Hinsie

Goeie more,
Boepie en andere, Kom ons kyk bietjie na die olifant eksperiment. Dit het so gewerk: Hulle het ‘n klompie blinde mense dieretuin toe gevat en toe die blindes aan ‘n olifant laat voel, maar elkeen het net ‘n gedeelte gekry om te bevoel. Nou die doel van die eksperiment was om die blindes na die tyd by mekaar te kry en elkeen sy storie te laat vertel en as die ander dan luister en al die ‘gedeeltes’ bymekaar sit sou almal geweet het hoe lyk ‘n olifant. Dit was egter ‘n klaaglike mislukking, want die blindes het so aan die stry gegaan oor wie nou ‘reg’ is, dat nie een ‘n idee gehad hoe ‘n olifant lyk nie. So u sien elkeen, van die blindes was mos reg in sy siening maar het die hele oefening gemis.
Ons sit vandag met dieselfde probleem waar mens met die Groot dinge te doen het. Elkeen is reg in sy eie geregtigheid, maar ons mis die hele bus. So kom ons luister ‘n slag na mekaar en sit al die ‘dele’ bymekaar en dan ‘sien’ ons dalk die groot prentjie.
Dirk skryf hierbo van die Lig wat hy ontvang, dit is mos heeltemal reg, elkeen ontvang mos Lig. (stukkie van die olifant) In die kinderkrans het ons die liedjie gesing van “Laat ons skyn vir Jesus…..jy in jou klein hoekie en ek in myn.” Sê nou net ons het so gelewe, die wittes in hulle plek, die swartes anderkant die draad/spoor/rivier in hulle plek, die skreefogies op hulle plek, ens. (elkeen het sy liggie laat skyn), dan het ons mos in ‘n Lig wêreld gelewe. Ongelukkig is ons nou so besig om mekaar se liggies dood te blaas dat ons in ‘n donker wêreld moet voortploeter. Gelukkig is almal darm “reg” en elke EK, Ek net vir homself. Ongelooflik.
Groetnis.

Dirk Albers

Dit hinder my wanneer DA stemmende christene, nie bereid is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die toestand in hierdie land nie. Saam met hulle, moet alle sogenaamde oposissie partye, verduidelik hoedat onder hulle neuse, die anc onder zuma, oor tien jaar of meer, die land TOTAAL gekelder het ! Die Nasionale Vervolgings Gesag, is ook korrup, en geïnfiltreer, en basies het die ” regering ” geen manier om zuma se mafia aan te keer nie. Die regsstelsel is ook in die sak van al hierdie kriminele, en ek glo niks kan meer gered, of omgedraai word nie. Die analogie van die Titanic, beskryf hierdie land verskriklik goed. Terwyl die skip sink, skuif die ” leiers, ” net die stoele rond op die bodek. En dit sluit AL die oposissie partye in. Daardie soustreinryers, wat die ” Volk ” met hulle stembriefies en kruisies daar geplaas het. En moet ook nie vergeet van die gebede elke Sondag, vir vyf en twintig jaar al ! ! Maar terwyl die skip sink, speel die orkes nog, en daar is sowaar positiewe, ( blinde ? ) mense wat nog dans, terwyl die water om hulle enkels klots. Maar cyril, en baie ander skelm kriminele, sit al in die reddings-bootjies, en roei vir die vales. En hulle was gemeen genoeg, om hulle te vermom soos vroumense ook. ( dit is mos die gebruik dat vrouens en kinders die eerste gered word, nê ) Ek het net nou die dag hierdie ” Titanic ” analogie aan twee DA christene verduidelik. Al wat hulle kon sê was : Ag, miskien is dit die Here se wil dat ons net gouer ” huis toe ” moet gaan. Maar hulle weier om hulle aandeel in hierdie hele gemors te bely ? Want almal is mos dieselfde, en hulle het gebid, en gestem, soos dit n ware christen betaam. Laat dit maar wees volgens hulle geloof, nê. Ek dink nie hulle sal aanpas in die Nuwe Volmaakte Republiek nie !

JanB

Weet nie of ‘n mens moet lag of huil nie. Eers gelag toe gehuil oor ons belasting geld wat gemors word.

https://www.savetubevideo.com/?v=mAd5aJM75Qc

188
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x