Gebruik van die ‘Heilige Name’

Die gebruik of nié gebruik van die Heilige Name is vandag ‘n netelige saak onder my volksgenote; ‘n saak waaroor daar geen eenastemmigheid is nie. Inteendeel, dit het al dikwels tot onnodig twis, tweedrag en onenigheid gelei; en miskien is dit nodig dat ons ‘n slag met ‘n oop gemoed daarna kyk.

Ek bepaal my hier slegs by die Naam ‘Jahweh’ wat in die plek van die titel ‘Here’ gebruik word en die Naam Jesus (Jashua) wat die Griekse Iēsous vervang (Volgens die Strongswoordeboek (H3091) beteken ‘Jesus’ — Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the Jewish leader: — Jehoshua, Jehoshuah).

Die naam Jahweh/Jahwe kom 6550 keer in die 1933-vertaling voor en is in Afrikaans vertaal met die titel Here (wat taalkundig net die meervoud is van Heer). Die benaming heer/meneer is die laagste aanspreekvorm en staan sewende op die ranglys van titels: heelbo aan kry ons U Majesteit, daarna U Hoogheid, U Edelede, Edel Agbare, gevolg deur professor, dokter, en dan eers kom heer of meneer.

In die Bybelse Ensiklopedie (1956-uitgawe) word ‘Jahwe’ aangedui as “die naam van die God van die verbond, as Bondsgod ten opsigte van sy volk … die ou vorm ‘Jehowa’ is uit misverstand gebore. Die teks van die Hebreeuse Ou Testament het net uit medeklinkers bestaan; die klinkers het nie in hierdie Hebreeuse skrif voorgekom nie. Die naam ‘Jahwe’ lui in medeklinkers: JHWH. In letterlike opvolging van die derde gebod, is hierdie naam nooit uitgespreek nie, maar by die lees is dit vervang met die naam ‘Adonai’ (Afr. Vert. en Nederlandse vertalings ‘die Here’)”.

Onder die Voortrekkers was daar soms ‘n neiging om in hul alledaagse gesprekke met mekaar die naam ‘Jehovah’ te gebruik. Dit kan moontlik wees omdat die Statebijbel wat deur die Voortrekkers gebruik is, die woord ‘Here’ soms aandui as JAH of JEHOVAH. ’n Ander rede kan wees omdat Wilhelmus à Brakel in sy gewilde boek, De Redelijke Godsdienst, wat vir die Trekkers as handleiding tot die Statebybel gedien het, deurgaans die naam ‘Jehovah’ gebruik het. Dié naam het destyds ook gereeld in briewe en godsdienstige berigte in koerante voorgekom.

So bv. het die redakteur van die Kaapse koerant De Zuid- Afrikaan, Christoffel (Joseph) Brand, ’n prokureur en een van die stigters van die koerant, op 13 Junie 1839 ’n brief aan Andries Pretorius gepubliseer waarin hy met diepe eerbied en ontsag die grootsheid van die slag van Bloedrivier beskryf het. Hy het nie net hulde gebring aan die Boerekommando vir hulle geloof en vaste vertroue op die Almagtige nie, maar hulle ook aangespoor en bemoedig om die stryd voort te sit: “Voort aldus voort, myn vriend met onder de namen van Jehovah te stryden en Hy zal in uwe gelederen voor u stryden, en met het zwaard der wraak uwe vyanden vernielen …”

Op 8 Augustus 1839 te Rietrivier, skryf Sarel Cilliers in ’n brief van sy dogter, Antjie, wat siek geword het: “..toen is antje siek geworden en is nog siek, nu heef ik mijn aan de geleidjing van den Jehovas God over gegeven hij doe nu mit mij soo als het hem behaagd..” (Bron: Sarel Cilliers, die Vader van Dingaansdag, GBA Gerdener, J.L. van Schaik, BPK, Pretoria. Aanhangsel II, Briewe en Stukke, p.133, Januarie 1919).

Op die NG Kerk in Robertson se hoeksteen verskyn die Naam Jehovah, en die kerksaal van die NG Kerk in Otjiwarongo bevat ook ‘n inskripsie waarop die Naam Jehovah voorkom.

Dit word vertel dat die bekende volksdigter, Totius (dr. J.D. du Toit) se sterfbedversugting ‘n diep berou was omdat sy medevertalers nie na hom wou luister toe hy voorgestel het dat die naam ‘Jahwe’ in die Afrikaanse Bybelvertaling opgeneem word nie.

Vandag is daar selfs leraars in verskeie huisgemeentes en ook sommige tradisionele kerke wat die name Jahweh en Jashua in hulle eredienste vrylik gebruik.

Maar dan word ‘n mens skielik en uit die bloute met ‘n berig soos die volgende gekonfronteer. (Ek plaas dit hier onveranderd, maar wil my nie oor die betroubaarheid daarvan uitlaat nie, aangesien ek nog nie tyd gehad het om dit te ondersoek nie):

The Name YHW

Egyptian/Canaanite

YHW, Yahwe, Yahwo, Yahwa, Yahweh, Yahuah, Yah, Iao are all names of pagan gods. The Israelites adopted these names from Canaanite people who lived in the land when they came out of Egypt.  These are not the true names of God.

YHW is the name of a god found among ancient Egyptian tombs around 1500-1300 BC. The writings contain the name of the Shasu tribe located in the area of Edom, Moab, and Mount Nebo. A number of scholars have attempted to claim this tribe was the ancient Israelites. We know this is false, because from the time of Jacob until the Exodus all Israel was living in Egypt. The Shasu tribe lived in the land of Caanan while the Israelites were in Egypt. They are not the same people. The purpose to claim the Shasu and Israelites are the same people is to sanitize the name YHW from being the name of a pagan god to being the name of the True God.

Greek

IAO is the same as YHW and shortened to Yo or Jo and names changed accordingly. The name of this god is connected with magic and mysticism. It is the Greek form of Yah. It is the Greek form of the Latin Jove or Jupiter.

Hebrew

YHW is claimed to be the same as Yahweh. Others claim it should be spelled Jehovah, Yahuah, or one of the other 27 guess names. If this is true, these names are names of pagan gods. YHW is claimed to be the root of YHWH the tetragrammaton. The YHW god is also found among ancient Sumerians.

Hennie du Plessis wat hierdie artikel aan my gestuur het, se kommentaar was: “Lees maar en maak jou eie gevolgtrekking. Ons sal seker nie in hierdie lewe weet wat die regte naam van Vader is nie, maar ons weet van Hom en wat my betref is ‘Vader’ genoeg, ons gaan Hom mos nie op sy naam aanspreek nie.”

Om verskeie redes wat ek hieronder sal aandui, stem ek met hom saam.

Aanspreekvorm vir ons aardse vader

Ek glo ons almal het in ‘n huis grootgeword waar jy vroeg reeds jou ouers se name geken het, maar hulle nooit by die naam genoem het wanneer jy hulle aanspreek nie. So het ek bv. geweet my pa se naam is Gerrit en my ma heet Wilmien, maar ek het hulle dwarsdeur my lewe altyd as ‘Pa’ en ‘Ma’ aangespreek. Hoekom? Al rede waaraan ek kan dink, is dat ek van kleinsaf geleer is om hulle te respekteer. Vandag is my Pa bv. reeds 50 jaar oorlede, maar ek praat nog steeds van hom as ‘my Pa’ en nie as ‘Gerrit’ nie.

Nou ja, as ek dan soveel respek vir my aardse ouers het om nie hul name te gebruik nie, hoeveel te meer moet ek nie respek vir my hemelse Vader en ons Heiland betoon nie?

Indien ek die Skrifte reg verstaan, wil dit ook voorkom asof die Almagtige in hierdie huidige bedeling van ons nie sy werklike Naam aan ons wil bekend maak nie. Ek mag verkeerd wees. Ek noem net twee voorbeelde: Nadat Jokob by die Jabbokrivier die hele nag lank met God geworstel het en God hom op die heup geslaan het, vra Jakob: “Maak tog U Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën” (Gen. 32:29); maar nie sy Naam bekend gemaak nie.

Toe Moses by die brandende braambos die opdrag kry om Israel uit Egipteland na Kanaän te neem, wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).

Tog wil dit lyk of dit in ‘n toekomstige bedeling kan verander: “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae (die huidige bedeling?) sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle” (Heb. 8:10-11).

In Hos. 11:1 spreek die Almagtige sy volk Israel aan as sy kind en in Mat. 2:15 noem Hy ons Heiland my Seun: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” Mat. 2:15 “En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

Ons as sy volk is dus ook sy kind/seun. En geen kind/seun wat ek ken, noem sy pa op sy naam nie.

Aanspreekvorm vir ons Verlosser

In die Afrikaanse Bybelvertaling word die Seun van God (ons Heiland, Verlosser of Gesalfde) se Naam aangedui as ‘Jesus’. Volgens die Strongs-konkordansie is die Hebreeuse weergawe daarvan Jehoshua.

Sowat 2 000 jaar gelede het ons hemelse Vader daardie Seun van Hom aarde toe gestuur met die opdrag om sy verlore kinders te kom soek en na Hom terug te bring. Gedurende die 33 jaar van sy aardse lewe, het Hy dikwels oor sy Vader gepraat; selfs sy dissipels ingelig oor die onkreukbare, intieme verhouding wat daar tussen hulle bestaan. En net so dikwels het Hy ook sy Vader in sy gebede aangeroep. Met dit alles het Hy vir ons ‘n besonderse voorbeeld gestel van hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word.

Volgens Hom is ons egter nié geoorloof om enige iemand in hierdie aardse lewe as ‘vader’ aan te spreek nie. Mat. 23:9 “Julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want één is julle Vader, Hy wat in die hemele is.”

Die heel eerste keer wat Hy direk na sy Vader verwys, kry ons in Mat. 5:16 waar Hy sê:  “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Hier hoor ons dan dat sý Vader ook óns Vader is. Wanneer Hy ons later leer hoe om tot die Vader te bid, stem dit ooreen met wat Hy hierbo gesê het, nl. dat God ook ons Vader is: “So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is…” (Nie “Onse Jahweh of onse Elohim” nie).

Dat ons as sy volk net soos die Heiland self ook ‘n kind van die Vader is, word in Mat. 12:47, 49 bevestig: “Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan u moeder en u broers buite en wil graag met U praat … En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.”

Dwarsdeur die 33 jaar wat die Meester op aarde vertoef het, het Hy sy Vader nooit een keer op sy Naam genoem óf selfs sy Naam in die openbaar bekend gemaak nie. Dat Hy dit miskien privaat aan sy dissipels gedoen het, is wel moontlik.

Soos wat die Heiland aan ons gewys het hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word, net so het sy dissipels weer vir ons ‘n voorbeeld gestel in hul optrede teenoor Hom. In die drie jaar wat hulle saam met Hom was, het hulle Hom uit eerbied en respek nooit op sy Naam genoem nie, maar altyd as ‘Meester’ aangespreek. Al het hulle goed geweet wat sy Naam was, want die engel wat aan Josef verskyn het, het dit bekend gemaak. Maar elke dissipel wat met Hom in aanraking gekom het, het onmiddellik en instinktief ook gewéét hy is nie Sy gelyke nie

Selfs die Skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs wat Hom gehaat en verag het en uiteindelik doodgemaak het, het Hom uit respek ook ‘Meester’ genoem.

Net na afloop van die Laaste Avondmaal in die bovertrek, gaan die Heiland na buite en sê aan sy dissipels: “My kinders nog ‘n klein tydjie is Ek by julle…” (Hulle is dus nie net sy ‘broers/broeders’ nie, maar ook sy ‘kinders’).

Vroeg die oggend van die derde dag nadat Hy aan die folterpaal gesterf  het, daag Maria by die graf op en vind dit leeg. Terwyl sy daar staan en huil, verskyn Hy aan haar en roep: “Maria!” Sy draai haar om en sê vir Hom: “Rabboeni!” wat beteken Meester.

Toe sê Hy aan haar: “…gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God…”

Ten besluite wil ek dan net sê: wat die gebruik van die Heilige Name betref, moet elkeen maar vir hom- of haarself besluit. Maar in die lig van die voorafgaande voorbeelde wat deur ons Verlosser en sy dissipels aan ons voorgehou is, sal ek voortaan nie meer my Skepper — wie se kind ek is, se Naam gebruik nie. Dieselfde geld ook vir ons Heiland. Uit eerbied en respek sal ek in my skrywes en/of gesprekke na hulle verwys en hulle ook aanspreek as ‘Vader’ en ‘Meester’…

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
264 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ruiter vd Forums

Ek salueer u met hierdie skrywe.

Marius

Baie dankie vir ‘n nugtere uiteensetting.

Ruiter vd Forums

100%.

Pieter-Jan Van Zyl

Dankie Oom Adriaan vir die goeie Inligtings stuk: Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie. Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Daar is ook ander inligtingsbronne wat aandui, dat Iesous na die seuns van Zeus kan verwys. Iesous is ook afgekort na “IHS”. In die Latynse vertaling is die afkorting “Isis, Horus, Seb” wat as die Egiptiese drie-eenheidsgode bekend gestaan het. Nou kom ons gaan kyk na die ware name van ons Hemelse Vader en SY seun ons Massias. In Exodus 3:14-15 staan daar : (14) En God sê vir Moses: “Ek is wat Ek is”. Ook sê HY: So moet jy vir die Kinders van Isra-El(Suiwer Blanke) antwoord: “Ek is, het my na julle gestuur”. Die “Ek is wat… Read more »

Ruiter vd Forums

Doen aan die hand jy lees weereens mnr Snyman se skrywe.
Met wysheid ( en nou in ouderdom ) – het 1 Kor 13 vs 11 hom aan die hand geneem.
Jou tyd sal kom.

Klue

Amen! Hy is ons Vader, daarom leer die Verlosser ons die ‘onse Vader’. Hy self stel hom voor as NAAMLOOS want direk vertaal is Yhwh se betekenis IRELEVANT, bloot Ek is wat ek is! Die hele naam kwessie het net die volk verdeel.

Dirk Albers

Jesaja 29:21 – hulle wat n mens as sondaar brandmerk ter wille van n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. }{ Nou ja mense, hierdie ” woord ” waarvan hier gepraat word hier, is seker die woord ” Apartheid ! ” Ek dink dit pas baie goed in, en nou begin dit lyk asof daar GROOT moeilikheid gaan wees vir die Apartheids-mense. Veral as jy ontken dat Apartheid was/is n sonde teen die mensdom ? ( Crime against humanity. ) En baie blankes is al… Read more »

Ruiter vd Forums

Ek ettiketeer myself eerder as ras-eg. By implikasie dan seker ook n ‘closet’ rassis. Daarmee het ek egter vrede. Oor die kwessie van rassisme/apartheid ‘being a crime against humanity, if not the crime of the century’ – antwoord ek toe n olietong n ruk terug as volg:- ‘If you want to hit back at whites in revenge, give them a taste of their own medicine. An eye for an eye scenario. Let them taste the ‘bitterness’ of apartheid by giving/offering them their own homeland. Like Lesotho or Swaziland. Fair is only fair…no’? Nodeloos om te sê het n dawerende stilte… Read more »

Klue

Sy Naam is Sy WOORD! Wee hulle wat SY NAAM ydelik gebruik. Wee hulle wat sê die Here het dit en dat gesê terwyl Hy dit NIE gesê het nie!

Elsie

Gee ‘n voorbeeld vir jou stelling. Die woord ydelik: So much misconceptions about that word. Vain is the word used to translate, but it is the Hebrew word #7723 שָׁוְא shav’ {shawv} that is derived from #7722 שׁוֹא show’ {sho} SHO means n m 1) ravage n f 2) devastation, ruin, waste 2a) devastation, ruin and SHAWV means From the same as H7722 in the sense of desolating; evil (as destructive), literally (ruin) Thus Yahweh law states Thou shalt not x3808 take 5375 z8799 x853 The Name 8034 Of Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 nad MAKE IT DESOLATE;… Read more »

Jan Nel

More Klue, ek dink die kwessie rondom die naam here het n ander dimensie tot dit wat dalk mis gekyk word, daar word na Vader En Seun verwys as here wat dit dan soms onmoontlik maak om te onderskei van wie daar gepraat word. dit pas dan heeltemal in met die drie enige trinity gemors want here verwys mos dan na selfde entitiet toe. net nog n manier hoe die mense die pad af gelei word. selfs as ek met my familie praat veral my ma, dan is sy onmiddelik bok bek want dominee sus en dominee dat het anders… Read more »

Johann Cronje

“YHWH is My Naam vir ewig” Eksodus 3:15 – Toe sê Elohim(God) verder vir Moses: “Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: YAHWEH, die Elohim(God) van julle vaders, die Elohim(God) van Abraham, die Elohim(God) van Isak en die Elohim(God) van Jakob, het My na julle gestuur. Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag. Yahshua praat met Sy Vader Yahweh en sê – Joh 17:6 – “Ek het u Naam geopenbaar aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Wie sou so dwaas wees om dit wat reeds jarelank bevestig is en wel uit die mond van onse God Yahweh verklaar word, tot leuens te verklaar. Hier is duidelik bewyse van gebrekkige kennis en navorsing wat aanleiding gee tot minagting. Dis net dwase wat hulle laat mislei deur onkundige leermeesters. Die NAAM kwessie is al deur en deur bewys. Waarom bid “Christene” dan? – “ Laat U NAAM geheilig word.” Die Naam is beslis nie Here, Lord of God nie. Hoe dan nou, wat is die NAAM wat geheilig moet word. As ons nie weet of ons God… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Ek verkies om na die stem van YAHWEH te luister, Hy het nooit maar nooit Homself bekendgestel as “DIE HERE” nie . Daardie minagtende mensgemaakte titel het die Christendom en al hul Bybelvertalers aan Hom toegeken en daardeur Sy Heilige Naam “ontheilig”. Die ironie is dat die NT se god liefdevol direk op sy naam aangespreek word en ook in al die verskillende vorms en uitsprake daarvan. Ek glo vas dat dit YAHWEH grief en Sy toorn laat ontvlam! Daarom gaan dit nie met ons goed nie. Hoe kan ons verwag dat Hy na ons gebede en smekinge moet… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (1), Ons almal kan sê presies wat ons wil. Wanneer dit egter kom by persoonlike oortuigings met oorspronklike Woord van Yahweh as basis en bewys, dan verander die prentije heeltemal. Ons moet staan by die Woord van ons Skepper en geen ander ongegronde dogma nie, want Yahweh verklaar dat daar “geen ander” is naas Homself nie! Dit geld vir enigeen wat Yahweh se lof en eer van Hom af probeer wegneem. Sommige van ons loop ‘n lang pad met Vaandel. Gedurende die tyd het ons baie in diepte sekere aspekte van ons geloof ondersoek en veelvuldige foute nagespoor wat… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (2),

Ondersoek die bygaande en be-oordeel dan self tussen reg en verkeerd ( Waarheid of Leuen).

What the Church doesn’t want you to know
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_40.htm

Paul’s Contradictions of Jesus
http://www.jesuswordsonly.com/recommendedreading/175-pauls-contradictions-of-jesus.html
This is a rebellious people, lying children, that will not hear the Law of Yahweh. Isaiah 30:9.

The Real History of Christianity –
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_50.htm

The scandal behind the assembling of the New Testament canon.
https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html

Ruiter vd Forums

Na u mening, wat word profeties gevra/en of bedoel in Spr. 30:4 waar dit staan:-
‘Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal?…Wie het al die eindes vd aarde vasgestel? Hoe is sy Naam?
En hoe is die naam van sy Seun – AS JY DIT WEET’?

DAVID Wessels

As julle julle skaam vir my naam, Dan sal ek my ook skaam vir julle.DIe wat my naam ken sal gered word. As ons nie die ALMAGTIGE VADER KEN nie, wie aanbid ek dan.Al die heidense nasies aanbid hulle god, vra hulle wat hulle god se naam is en hulle sal jou die naam gee.Hoekom nie die volk nie.
JaHWeH is die NAAM,en moet geken word.

Ruiter vd Forums

Met respek.
Jy kan ad infinitum die naam YHVH inlees in jou aangehaalde Bybeltekse soos jy wil.
Dit maak die oorsprong en jou retoriek ( soos aangedui deur mnr Snyman ) – nie meer of minder regsgeldig deur die blote herhaling of refrein daarvan nie.
Jy regsgeldig protes aanteken…plaas die aanvang van sy skrywe onder die soeklig en bewys dit verkeerd.
Andersins is dit duidelik u is op die pad JUIS oor dit waaroor hy ‘ons’ tot vermaning roep.
Twis, eiewaan en die ‘eie EK’…maar altyd voor-op.

Johann Cronje

Dit het met eiewaan net mooi boggerall te doen en nog minder met Adriaan se persoonlike verklaring . Hier gaan dit oor wat God Yahweh persoonlik verklaar het teenoor dit wat die vertalers volgens hulle smaak en minagting gedoen het nie. As enigeen dan moet kies tussen die God van die OT en die god van die NT, dan is dit elkeen se eie saak ! Twis onstaan wanneer mense hulle blind hou vir die ware feite want baie is dronk en verslaaf aan die RKK se dwaaldogma.

Hinsie

Goeie middag
Sommer net interesant. Van titels gepraat, op die 7e vlak het ons altyd (lank terug) gepraat van Mnr., Mev, en Mej. Die laaste 2 is toe vervang met Me. Hoor nou die dag, oor die radio, dat al drie (twee) vervang gaan word met Mx. Dit is blykbaar om ook voorsiening te maak vir die wat nie weet of dit man of vrou is nie. Snaakse wêreld.
Groetnis.

Elsie

Mnr Snyman- jy het die goed wat du Plessis vir jou gegee het, gaan plaas. Dit staan daar wit op swart – ‘n gruwelike oneer aan Yahweh God van Israel. Moenie LUISTER na mense nie- ondersoek en luister wat Yahweh en Sy profete oor HOM sê. Hierdie terrible leuns kom van ‘n man wat homself BISHOP noem en MAN that GOD made, ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com en dan as jy wil verder lees kom die boodskap op “ you may read this page ONLY if you confess faith in the name of Jesus. IF YOU click OK you are denying… Read more »

Elsie

Mnr Snyman, is daar enige akademiese gronde om die prentjies so te intepreteer? vanaf http://bibleandarchaeology.com/ This photo displays the oldest known inscription of the name “Yahweh,” the personal name of God (cf. Exodus 3). The writing is in hieroglyphs and is dated to c. 1400 BC. The inscription was discovered in the temple built by the Egyptian Pharaoh Amenhotep III in Soleb, which is in modern day Sudan. The text refers to a group of nomadic followers of Yahweh, possibly the Israelites The date of the Biblical exodus-conquest is clear. 1 Kgs 6:1 and 1 Chr 6:33–37 converge on a… Read more »

Elsie

Lees gerus https://church-matters.blogspot.co.za/2013/03/the-truth-about-reckarts-group.html “All I know, no one can escape God’s wrath on Judgment day especially those who polluted and corrupted the scriptures, maligning the things which were considered holy such as the tetragrammaton or the 4 hebrew letters attributed to God in the Old Testament” Noem hierdie wat Reckart doen: 2. Branding the tetragrammaton “YHWH” – four Hebrew consonants of whom Moses himself wrote, associating it to Baal. They call Baal Yahweh, so this would mean “Lord Baal” to them. 3. They also uses book illustration wherever they can find a word related with “tetragrammaton” or 4 Hebrew Letters… Read more »

Elsie

Mnr Snyman, jy sê: “wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).” Maar jy haal nie alles aan nie: Exo 3 -14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 15 Toe sê God VERDER VIR MOSES: Dit MOET JY AAN… Read more »

Elsie

Mnr Snyman, die ENIGSTE kind wat uit Egipte geroep is , Is die EERSGEBORE SEUN van Yahweh. Exo 4: Dan moet jy vir Farao sê: SO SPREEK YAHWEH: My EERSGEBORE SEUN is ISRAEL. 23 Daarom beveel Ek jou: Laat MY SEUN TREK, DAT HY MY KAN DIEN. Dit is waarna Hosea 11.1 verwys en die wat dit ontken doen so omdat hulle Yahweh se woorde minag. Heb 8 -11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here NIE (WHAT?????) want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. Jer… Read more »

Mimi Hildebrand

Adriaan ek verstaan wat jy bedoel. Ek stem dat ons hom ook aanroep as Onse Vader, maar hier is n paar verse oor die Naam van Vader. Ons behoort, as Sy volk, Sy Naam te ken Gen 4:26 Toe het hulke die Naam van YaHWeH begin aanroep. Jes 52:6 Daarom sal My volk My Naam ken. Joh 17:6 Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wie U My uit die wêreld gegee het. Ook vers 26. Jer 23:26 + 27 Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van bedrieëry… Read more »

Boepie

As iemand my sou vra wie my God is en aandring op sy naam dan sal ek Sy naam aan hom wat vra bekend maak soos die in die skrif staan, maar wanner ek Hom aanroep of aanbid dan noem ek Hom Vader soos daar vir my voorgeskryf word.
Dankie vir hierdie skrywe en duidelikheid oom Adriaan.

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Die vraag is nou of iemand die reg het om hierdie Naam, wat oorspronklik so in Hebreeus aan Moses gegee is, ooit weg te vertaal, oor te vertaal of te vervals. Laat die Woord van ons Hemelse Vader maar self praat, sodat u kan sien hoe gruwelik ons deur die jare heen bedrieg is. Exodus 20:7 (7) Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. As hierdie gedeelte korrek uit die Hebreeus vertaal word, lees hierdie vers as… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Die vertalers het dus die onvertaalbare Naam JaHWeH tot niet gemaak. As dit maar al was; maar hulle, die vertalers, het verder gegaan en van die allergruwelikste roesynnekoeke gaan bak en van die vuilste mensedrek geneem en dit in die plek van ons Hemelse Vader se Naam, JaHWeH geplaas. Die woord “Here” is so ‘n gruwelike woord. As u dink dat die woord, “Heer” net “meneer” beteken, dan sê ek vir u meneer, u maak ‘n groot fout! As ons nou gaan kyk na die Massias se regte naam as die naam van Jesus sal ons oplet dat 10… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

VERVOLG: DIE BENAMING ELOHIM/ EL / ELOHEY / JAHH Ook word die name Elohim – vir die drie-enigheid van God/ as meervoudsvorm van God gebruik, en die benaming El/Elohey/JaHH verwys na die enkelvoudsvorm van God. Die woord “god”, wat ook gebruik word om enige afgod aan te dui, is afkomstig vanaf die woord “gud” wat “goed” beteken. Dit is ook gebruik as die woord wat “geslagsgemeenskap” aan dui en is ‘n afleiding vanuit die woord “gawd” wat die naam van die geluksgodin was. Met die verspreiding van volke en die invloed van heidense gelowe het hierdie woorde opgeneem geraak in… Read more »

Quentin

Oom Adriaan Ek moet se toe ek die artikel gelees het, het ek die tipiese”khee jerck” reaksie daarop gehad, want die Skrif leer ons dan dat daar slegs een Naam gegee is wat ons moet aanroep om gered te word en die Naam is nie n titel soos Vader,meester ens nie.Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om ook my insette te lewer.Die 2 voorbeelde wat genoem word in die artikel, waarom YHWH kwansuis nie Sy Naam wil bekend maak nie klop glad nie met n deeglike skrif studie nie.Eerstens Gen 32;24 se dat n Man met Jakob geworstel… Read more »

Quentin

waarde. Elke keer as jy n Hebruese naam uitspreek dan verklaar, proklameer of profiteer jy iets soos byvoorbeeld Elia in Hebruees Eli Yahu wat dan beteken YHWH is Elohiem.Indien jy hom met n titel sal aanspreek gee jy hom nie die eer wat sy naam toekom nie, want dit dra waarde.Net so eer jy YHWH as jy Hom op Sy Naam noem, want dan proklameer jy wat Wie Hy Is naamlik EK IS WAT EK IS. Oom beklee n gerespekteerde posisie onder die ware boervolk in SA en wanneer oom dan jou eie persoonlike oortuigings bekend maak op n openbare… Read more »

Johan

Adriaan. Met respek wil ek se dat ek en sekerlik baie ander nie kan saamstem met hierdie artikel nie. Daar is soveel honderde plekke in die Skrif waarJahweh se Israel moet Hom by sy naam aanroep, dat Israel sy naam op ‘n plek moet vestig, dat Sy naam onder Israel woon, dat Israel Sy naam bekend maak, en ander plekke waar dit se dat Israel Sy naam vergeet het. Iewesrs is daar ook ‘n plek waar Jahweh diegene vervloek wat Israel Sy naam laat vergeet het. Dis dalk nodig dat jy hierdie saak beter ondersoek en moontlik ‘n regstelling maak.… Read more »

Dirk Albers

Vriende, kyk maar na die nuutste artikel op whitenationnetwork.com oor die sataniese liberalisme ! Kyk na altwee die videos. En van Willem Petzer, en een van n plaasaanval slagoffer. Ek het ongelukkig n probleem met hierdie man wat gevoel het n swarte moet n sanbreel oor sy kop hou ? Hy nooi malema uit om hom te kom skiet ? Miskien lees ek die hele ding verkeerd, maar ek sien net die mooi ” christen, ” kom-skiet-my-maar houding, wat ons basies gebring het waar ons is vandag. Ek wens ek het geweet hoeveel Adamiete daar in hierdie land is, wat… Read more »

Danneman

Soos die drie-eenheid is dit ‘n geweldige kontroversiele onderwerp. Hoeveel mense is nie verbrand en gemartel van beide kante af oor laasgenoemde nie – selfs die groot doop! Ek het altyd gewonder. Deur die geskiedenis het God sy volk op verskeie geleenthede gehelp al het hulle nie die heilige name aangeroep of geken nie. Het Siener die Vader as Yahweh aangespreek? Was hy by sy naam aangeroep by bloedrivier? “A rose by any other name”. Vir my is daar EEN God. Sy naam is Yawheh en ek weet van wie ek praat wanneer ek vir mense vertel van die ENIGE… Read more »

Johann Cronje

Danneman, Nou dat jy dit noem – GOD YAHWEH is – ‘n Enkele entiteit en nie ‘n DRIE–EEENHEID NIE! Hoor, Israel, YAHWEH onse God is ’n enige GOD. – Deuteronomium 6: 4 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ’n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.- Jesaja 44: 8 Ek is YAHWEH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My… Read more »

Danneman

Ek stem 100% saam Johann – oor die drie-eenheid. 😉 Alhoewel ek dit maar versigtig moet se want ‘n mens word so vinnig aangeval. So moeg vir al die haat en venynigheid oor haarklowery dat ek heeltemal onttrek het van ons plaaslike Israel gemeente. Dit gaan oor my medemens – my volk. As hy nog Here here roep as hy my vra vir hulp gaan ek hom bystaan en nie ‘n oomblik veroordeel nie. Want regtig, wie is ek? Jammer vir die ingels maar ons mense is deesdae so “self righteous” dis iets vreeslik!

Dirk Albers

Danneman, ek verstaan jou sentimente heeltemal ! Ons bluf onsself as ons glo dat ons naasteliefde het. Ons kan nie eers ons eie bloedfamilie lief hê nie. Ons kan hoogstens van ander mense hou, en daardie sentiment is so sterk soos n kristalglas wat van n tafel afval. Selfs die Voortrekkers wat verskriklike ontberings en gevare moes trotseer, kon nie heeltemal eensgesind wees nie. In die Boere-oorlog se konsentrasie-kampe het mense mekaar ook gehaat. Veral wanneer skinderbek giftonge allerhande leuens oor mekaar versprei het. Nou sit ons weer met n soortgelyke situasie in hierdie land, nl. Ons sien marteling, moord… Read more »

Johann Cronje

Elsie, Jy het dit so gestel – “ Hulle verag Yahweh se Naam en dit is wat Hy daarom te sê het: Mal 1: 6 ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? sê Yahweh van die leërskare aan julle, o priesters, WAT MY NAAM VERAG! Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag? Hoekom sal Yahweh ENIGSINS praat van “vader” maar noem dat SY NAAM verag word?” Hoe dan nou ? Kan ons, onse… Read more »

Ockie

Adriaan, ek is nie n alwetende grootkop arrogante mens wat dink ek weet alles rondom Vader se woord insettinge en verorderinge nie, leer maar nog. Maar vir my as n eenvoudige maaksel van Vader of Vader Yahweh maak dit vir my sin,,,my kinders sal my aanspreeek as Pa Ockie uit respek sal hulle my nie Ockie noem nie maar Pa of Vader Ockie. m.a.w. hulle ken my naam So ken ek en ek glo jy ook ons Hemelse Vader wat die heelal, mens dier,plant an alles wat op hierdie aarde gemaak en geskape is se naam….. Alle eer aan ons… Read more »

Elsie

“ Elsie, ek kan nie onthou dat ons Vader iewers gesê het die oordeel kom jou toe nie.” Mnr. Snyman, sy NAAM van die aardbol af- dis wat ek gese het. Sy motivering om die artikel met jou te deel was alles behalwe onskuldig. Hy het ‘n leun gedryf want die wat die Hebreeuse geskrifte kan lees en ook taalkundiges en ook die algemene erkening van die wat Hebreeus praat is dat Yod-He-Waw-He wel uitgespreek kan word as Yahweh. Jy haal uit Lev 19. En Lev 24 ? Toe het die seun van die Israelitiese vrou die NAAM gelaster en… Read more »

Ockie

AI, ai Adriaan kan ons nie maar die gesprekkie eindig sodat jy kan aangaan met die goeie werk wat jy al jare lank vir jou Hemelse Vader en vir jou medemens gedoen het nie…want dit lyk vir my sekere mense het net gesit en wag om klippe te begin gooi…sad maar waar. Alle eer aan ons Hemelse se Vader…gelukkig ken ons wat weet Sy Naam.

Ockie

Elsie, gaan jou goed….. As ek reg kan aflei het Adriaan nie gese dat enige vader sy Vader is nie.. inteendeel het hy gese dat hy Vader YAHWEH in sy gebede as sy Skepper as Vader sal aanspreek,

Ruiter vd Forums

Dit was my punt mnr Snyman. Die feitlike weergawe van dit wat mnr du Plessis met u gedeel het…is wat ‘closer scrutiny’ verg. As ons veronderstel daar’s meriete in dit wat hy nagespeur het….kan die blote herhaling van die ‘gewraakte’ naam soos aangehaal in Die Woord, nie as summiere en korrekte substansie dien nie!! Al herhaal jy n leuen 10,000 maal in n boek…bly dit steeds n leuen. Die feit dat dit 10,000 maal daar staan maak dit dus allermins die alfa en omega. Die vertrekpunt moet wees om die du Plessis-verwysing as fiktief/foutief af te maak, met oortuigde feite.… Read more »

Ruiter vd Forums

(verv 2)
Inteendeel.
Die hele petalje herinner aan n plebs wat in gesprek met sy Koningin wil tree.
In sodoende is hy/sy so gemesmeraais met sy aanspreekvorm ( Haar Majesteit, Kwien, Haar Hoogheid et al ) – dat hy/sy skoon vergeet van dit wat hy/sy wou oordra!
Ironies dan, bestaan daar n suggestie dat Haar Hoogheid haar posbekleding ontleen aan een of ander afgod.
En hierin lê die kruks vd aangeleentheid.
Weerlê dit ( soos feitlik deur mnr du Plessis aangebied….ofskoon hy dit nie as WAARHEID afmaak nie ) – en beweeg aan.

Elsie

Mnr Snyman – “ Maar pleks daarvan verdoem jy hom en verwag jy skynbaar ook van die volk om hom met klippe dood te gooi…” Kan jy asb vir my aanhaal waar ek van die volk verwag om enige iets te doen? Jy beskuldig my mos vaslik. Wat ek aangehaal het was ‘n duidelike waarskuwing van Yahweh. Yahweh vra dat ons Sy getuies moet wees en soos jy kon ek ook nie stil bly nie. HduP is 10 jaar met Vaandel bekend en kon nie genoeg kennis kry rondom die Naam van Yahweh nie Met Sy eie woorde dat ons… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Ek het twee ander kommentare oor die onderwerp gestuur wat nie geplaas is nie. Ek vertrou dat jy die een sal plaas om die onderwerp tot rus te bring sodat ons alle eer aan God YAHWEH kan bekragtig. Die debat oot die Heilige naam het nou in ‘n heel emosionele stryd ontwikkel met oor en weer beskuldigings , presies die ‘suksesvolle ‘resultaat’ van ‘onheilge’ inmenging en misleiding. Die Naam van God YAHWEH (of dan Vader Yahweh) is ‘n baie teer en hoog Heilige saak en die NAAM word al jarelank deur talle deelnemers hier op Vaandel gebruik. Daar is… Read more »

Ruiter vd Forums

Ai mnr Cronje,
‘Jarelange’ gebruik van jou aanspreekvorm is nie die kriteria tot oortuiging nie.
Meen te sê: –
Vir millennia was geglo…die aarde is plat.
U betoogpunte getuig meer as net ’emosioneel’.
Dit grens aan histerie.
Oordink en bepeins met oorleg.
Niks deur here Snyman of du Plessis geuiter is in graniet gebytel nie.
Ek sien dit bloot as n interessante besprekingspunt wat nugtere ondersoek verg. Indien nie regverdig nie.
Eish!

Johann Cronje

Jou opines is van geen waar nie. Niks wat jy gewoonlik kwytraak is wysheid of kennis nie. Jy hou van jou eie stem!

Ruiter vd Forums

Met genoeë staan ek terug.
Laat u wil en opinie geskied.
Miskien net dit: –
Die aframmel van Bybeltekse getuig allermins van n diep en bewese kennis van Gods Woord.
Eiewaan het ook sy perke…sal u nog agterkom.
Wees gegroet.

Ockie

Johan, alhoewel ek sy naam ken, waarom kan ek hom nie aanspreek as Vader uit respek vir Hom nie. My kinders weet my naam is Ockie maar spreeek my aan as Vader of Pa Ockie Uit blote respek vir my spreek hulle my nie aan as Ockie nie…

Danneman

Die rede Johann hoekom die Messias nie die Vader op sy naam genoem het nie en sy volk gewaarsku het om aan niemand anders die titel te gee nie was omdat sy volk een Vader, een skepper en een God het. Niemand anders kan daardie titel eien nie. En hierdie titel vind jy dwarsdeur die geskiedenis onder verskeie Israel volke soos die Gote, Kelte, die Lombards, Iberians, Scoloti en selfs die Vikings. Ons verlosser het goed geweet waaroor dit eintlik gaan. Dit is nie teologiese haarklowery nie maar iets baie groter en baie dieper.

Hennie du Plessis

Elsie : As ek kwade bedoelings gehad het sou ek dit nie aan Adriaan gestuur het nie! Ek sou dit direk op dié blad geplaas het om getroue broers en susters te beïnvloed. Dit wat jy gesê het pla my nie. Ek het ‘n verhouding met die Vader en dit pla my nie oor wat die kerk en/of ander daaroor te sê het nie. So as dit jou gelukkig maak om ander (volksgenote ) te beledig kry vir jou. By my is dit water op ‘n eend se rug. “Ondersoek alle dinge en behou die goeie” Wat is daarmee verkeerd?????… Read more »

Elsie

HennieduP, ek moet jou seker antwoord nadat ek jou naam wild en wakker rondgesleep het. Die artikel is in drie gedeel. Eerste – is ons voorvaders wat Yahweh aangeroep as Jehova en Skepper en God. Vreemd dat ons voorouers nie in die gesig van 10 000 duisende heidene die vader aangeroep het nie maar hulle Skepper. Daar het Mnr Snyman die wat nog twyfel gehad oor die erkenning van ons God se Naam onder ons voorouers reggestel. Dankie Mr Snyman. Tweede deel – Toe kom jou aangestuurde artikel wat ‘n verdagmakery was. Derde deel – En dit het gewerk. Mr… Read more »

Elsie

Mnr Snyman, jou weg kan ek nie veroordeel nie. Die dilemma wat hier uitgespeel het is die dilemma wat tot aan die einde van dae verdelend sal wees; WIE volg ons en na WIE luister ons? My Skepper en Formeerder is die God van Israel, NIE Jesus of Yahshua nie. My God en Skepper van hemel en aarde se Naam is Yahweh, Sabaoth (285 keer). Min of meer vyftien keer word ons gemaan om na SY Stem te luister en tientalle kere om in SY WEG te wandel. Therefore thou shalt keep the commandments of Yahweh thy God, to WALK… Read more »

Danneman

Johann en Elsa Ek sien julle weet wat reg en verkeerd is. Dit is seker dan nie nodig om Adriaan se vraag te beantwoord nie, nl., Hoekom het die Messias nooit sy Vader se Naam genoem nie? Want as daar Een is wat Sy Naam ken, dan is dit Hy. Johann, jy sê aan Adriaan: “Ons mag Hom nie minag deur Sy NAAM weg te laat by enige aanspreekvorm nie.” Maar dan het sy eie Seun Hom mos geminag, want Hy het nie een keer Sy Naam gebruik nie! As julle Adriaan kan antwoord sal dit waardeer word want ek… Read more »

Ruiter vd Forums

Na my mening maar al wat mnr Snyman ter tafel gelê het.
Bona fide so…met n redelike verwysingsveld wat stof tot nadenke regverdig.
Helaas.
Daarmee heen, n weereens- en nogmaalse poging om enersdenkendes tot nugterheid te roep.
Hoe jammer…die oordonderende vuurbêkkiges, wat n ‘oop gesprek’ tot n kleilat-geveg reduseer.
Aan mnr du Plessis: –
Hou u kop omhoog. Niks in wat u aanvanklik gekonstateer het, was van liggeraakte of blasfemiese aard nie.

Johann Cronje

Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.

Danneman

“One Vader wat in die hemel is…” nie “Onse Vader Yahweh” nie. – Matt 6:9 “Nie elkeen wat vir My sê: Meester, Meester (kurios – Heer of God)! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar HY WAT DIE WIL DOEN VAN MY VADER wat in die hemele is.” – Mattheus 7:21 (Jy doen en late bepaal of jy getrou is aan die God van Abraham Isak en Jakob.) “En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik;” – Markus 14:36 “Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê:… Read more »

Hennie du Plessis

Ek wil net nog iets byvoeg. Onthou die “engel van die Lig” (satan) stel nie belang dat ons moet sondig deur die teenoorgestelde van geregtigheid te doen nie. Ons hoef nie A te doen as B die regte ding is nie. Hy is heeltemal in sy noppies as ons net B plus een of B minus een doen want dan sondig ons mos. So my siening is dat as daar ‘n stryery oor die naam, of die spelling, van Vader se naam is, kry hy sy sin, en ons weet nie, was dit sy doel om onenigheid te bewerk stellig… Read more »

Hinsie

Amen.

Johann Cronje

Hennie,
Die Satan na wie jy verwys juig eerder oor jou onkunde en minag. Jy is direk verantwoordelik vir die twis wat hier ontstaan het en dit lyk nie asof jy enigsins sleg voel daaroor dat jy vir Adriaan in die konfrontasie ingesleep het nie Dit wil voorkom of jy eerder sukses en oowinning met die skywe van ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com ervaar. Moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy so sê? Daar was vrede op die blad voordat jy dit versteur het.

Johann Cronje

Diegene wat YAHWEH se opdragte in die O.T. ignoreer en die N.T. (met al die vertalingsfoute, ‘weglatings’ en honderde teenstrydighede) met passie en verslawendheid aanhang , lees en verstaan werklik niks nie . Julle Jesus verklaar dan aan Sy Vader Yahweh die volgende –- Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. Presies wat was God YAHWEH se opdrag aan Moses om aan die volk Israel mee te deel? –… Read more »

Danneman

Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Waar het hy dit gedoen? Anders, as jy wil beweer dat die naam van God deur die Farriseers, Sadduseer en Skrifgeleerdes van die volk destyds weggehou is dan waarom het hulle hom nooit aangetree oor hierdie naam openbaring nie? Die woord “openbaring” beteken hy het ‘n beskrywing en verklaring van die naam gegee. Deur Sy Seun het die Vader homself aan sy volk openbaar. Baie maklik! Johan, ek gaan vir jou probeer verduidelik. Kom ons se my pa se naam… Read more »

Johann Cronje

Jy vra ‘Waar het hy dit gedoen’? Waarom bevraagteken jy die skrifgedeelte? Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, God Yahweh dring daarop aan dat ons Hom by Sy Heilige Naam lof en aanbid. Lees die OT geskrifte wat pertinent daarna veryws. Openbaarmaking, onthulling, bekendmaking van iets soos ‘n NAAM van ‘n ewige God is tog dieselfde term,. Waarom dit te wil verander om ‘n ander betekenis daaraan te wil voeg . Yahweh het nooit nodig gehad om Homself eers deur Sy Seun te laat bekendmaak nie, nee Moses het dit ook gedoen op aandrang van… Read more »

Ruiter vd Forums

Daar gaan ons al weer. Johan Cronje maak die NT uit as ‘dogma’…maar preek ewe sedig ( supra ) dat; – ….’moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy aka Johan Cronje so sê’? U kan kwets na hartelus met dit wat ander moontlik heilig ag? Durf n ander kapsie maak, kom dit neer op ‘HOU DEN BÊK. EK DIE NIMLIKE CRONJE IS AAN’T WOORD’. As sg ‘godsvrome’ ken u arrogansie geen perke nie. Innemend van geaardheid bepaald ook nie. Inteendeel. U vergestalt die antipool van Skriftelike verdraagsaamheid. U openbaar eerder die tipe gedrag wat ek aan… Read more »

Johann Cronje

Jou beledigings en taalgebruik loop soos slangsleepsel op al die forums waar jy net raas om jou eie stem te hoor. Jy dra geen waarde nie. Vaarwel!

Danneman

“Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, ”

Ai Johann, jy luister nie wat ek probeer se nie. Ek verstaan dit heeltemal. En nee, die woorde en dade van die Messias is nie NT dogma nie. Dit is God se seun en soos die Vader self gese het:

“…Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!” – Lukas9:35

Ek gaan hierdie gesprek maar tot hier laat. Ons gaan nerens kom nie. Groete.

Johann Cronje

Jy is reg, kom ons laat dit daar aangesien jy verkies om eerder die seun te glo as die Vader, want hy het mos verklaar dat die direkte weg na die Vader nou toe is en slegs deur hom kan gaan en dit is kontras met wat die Vader sê, dat Hyself die ‘enigste verlosser’ is. Jesus eis dus dat al die lof en eer hom toekom eerder as Sy Vader. Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie. Die deur van gebed… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (1), Ek sê nie dat jy die vier evangelies moet verwerp nie, maar hulle is gewis deurtrek van menige teenstrydige in die verhaal van Christus se lewe, Dit alleen lui die waarskuwingsklok. Iets is iewers verkeerd. Die feite is inkonsekwent. Die feite strook nie met mekaar nie. Ironies genoeg stem die Katolieke Kerk eintlik ooreen met die beoordeling dat die egtheid van die Nuwe Testament glad nie stewig gegrond is nie, soos wat soveel mense dink nie. Vir meer feite indie verband lees gerus die volgende studie – The scandal behind the assembling of the New Testament canon. https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (2), En daar het ons dit- Yahweh het nooit vir Israel geskei nie. Hy het haar met ‘n ‘skeibreif’ gedreig, verstoot, getugtig en vir ‘n oomblik Sy aangesig van haar verberg maar Hy het Sy beminde vir ewig lief en sal haar nooit verlaat nie. Die hele kerk storie van ‘n nuwe troue is verregaande. Hoe ookal hulle dit spin, is en bly hulle hele versindsel ONWETTIG! En die nuwe “(trou)verbond” is dan met n ANDER god en nie Yahweh nie. Wil in elkgeval nie ‘n ander god dien nie. Kerk, bruid, skei en trou is feeverhale van die… Read more »

Ruiter vd Forums

Ditto.

Dirk Albers

Vriende, ek het al tevore gesê dat ek luister na Radio 702, om beter insigte te kry in die denke van die sataniese liberaliste. Verder kry mens ook n baie goeie idee wat die ” clever blacks ” te sê het. Maar die dommer, radikale barbare bel ook gereeld in, en dit is uiters leersaam om na hulle ook te luister. As jy jou vyand onderskat, doen jy dit tot jou eie nadeel. ( En dit werk presies so in die geestelike dimensie ook ! ) Nou het ek al gesê, dat dit onmoontlik is vir n Adamiet om Afrika-politiek… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, ek ondersteun jou besluit ten volle ! Maar ek glo dat hierdie artikel van jou baie nodig, en tydig was. Al lyk dit asof dit net twis en onenigheid uitgelok het. Denkende mense, en/of WARE gelowiges, kan nie net oor die ” weer en rugby ” gesels nie. Die gemiddelde blanke in hierdie land, is so vlak soos n ” waterplas in die Kalahari ! ” Waar kan mens heen gaan, waar jou denke, vooropgestelde menings, en/of misleiding getoets kan word ? As jy deel is van n kerk, of een of ander geloofsgroep, beweging ens, moet jy saam… Read more »

Mimi Hildebrand

Adriaan volgens 2 mense is dit gewone SANW wat daar ontplooi is, maar het nie bewyse nie.
Daar is wel erge protes aksies aan die gang.

Miskien word die eerste grond daar onteien, wie weet.

Dirk Albers

Mimi, jy maak n goeie punt daar ! Kom ons spekuleer so n bietjie. Ek glo steeds die planne vir grond-onteiening is LANKAL gemaak. Die joodse geldbase is net bietjie onseker oor hoe die boere in besonder, en die blankes oor die algemeen, sal reageer. Gaan hulle, anders as in Zimbabwe, terugbaklei en die land in n oorlog dompel ? Die geldbase weet dat die polisie, en die weermag eintlik niks werd is nie, en as die Boere/boere regtig kwaad word, kan hulle miskien die oorhand kry, en die land weer terugneem. So kry eers n betroubare internasionale ” peace… Read more »

Ockie

Dankie Dirk…soooo waar

Dirk Albers

Vriende, lees tog n belangrike artikel op whitenationnetwork.com onder : My View 22/5/2018. Dit handel oor die sewe tentakels waardeur ons regeer word deur die ” onsigbare regering ! ” Die artikel is lank, en baie diep, en dit is harde werk om te verwerk, en te verstaan. Stel u genoeg belang daarin, om uit te vind wat agter die skerms aangaan, en waarom Rasse-moord ons voorland is ? Is u bereid om hierdie artikel vir u dominee/pastoor te gee, en AAN TE DRING , dat hy dit volledig met die gemeente behandel ? Is jou mede broers en susters… Read more »

Dirk Albers

Ek voel dat ek hierdie inligting met julle moet deel, want ons is oor die algemeen heeltemal ongeletterd tov die swart barbare, hulle gelowe, hulle kultuur, en hulle besetenheid. Daar het n swarte ingebel, en baie onsteld vertel dat sy broer gruwelik geskend en vermoor is. Die boodskap wat sy moordenaars gegee het was : We will teach you south africans ! ( Ek kon agterkom aan die omroeper se reaksie dat hierdie nie toneelspel was nie.) Nou met die inbellery het ek bietjie meer geleer van hierdie kreature, en dit was ast ware, ” uit die perd se bek… Read more »

Jan

More Dirk, hier is n uitreksel uit die Trumpet wat ek wil aanstuur, dit is so van toepassing op ons hier en nou. Ons Vader benodig net dat ons bereid moet wees om geroep te word. (So often, God is looking for warriors who are eager to fight. During Israel’s history, in the time of the judges, when the Israelites faced a battle against the Midianites, God instructed their leader, Gideon, to say to the army, “Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart.” And out of 32,000 soldiers, 22,000 left the battle—nearly 7 in 10. The nation… Read more »

Dirk Albers

Jan, dankie vir die weergee van daardie wonderlike verhaal van Gideon ! Kyk net hoe baie ooreenkomste is daar met ons situasie vandag. En daardie grootse wonderwerk toe hulle net op ramshorings moes blaas. En hoe die vyand toe onder mekaar ingespring het, en mekaar uitgewis het. Ons weet mos dat Vader Yahweh dit weer kan doen. Ek dink nou skielik aan Siener se woorde : Die swarte rig n wapen op ons, en dan klap n hand die wapen weg ? ( Adriaan, help maar as ek dit nie reg aanhaal nie. ) Maar ons sien die heeltyd, dat… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, ons moet ernstig kyk na die ” zoeloe-faktor ! ” Geen ander swart nasie staan n kans teen die zoeloes nie, en hulle WEET dit. Hierdie geluide oor die oorvat van die zoeloe-koning se Ingonyama trust, is afleidings-fopspene om die blankes vals hoop te gee, en gerus te stel. En die ” expropriation-clowns ” se afsluitdatum is nou skielik uitgestel van einde Augustus tot 20 September ? ? ( Hulle het kwansuis nou al twee honderd duisend insette gekry ? ) Hier word politieke jakkalsdraaie gegooi vir die vales. Die blankes kon nog altyd maklik om die bos gelei… Read more »

Dirk Albers

Ek voel ek moet stoom afblaas op hierdie oomblik ! Hoeveel van ons lesers het kennis geneem van wat vandag by die Johannesburg Algemene Hospitaal gebeur het ? En dit terwyl dieselfde ding n tyd gelede gebeur het. Maar vandag was blykbaar erger gewees. Pasiënte is gedreig/bedreig deur hierdie sataniese barbare. Het u al al ooit siek in n bed gelê, hulpeloos, en dan so iets moes belewe ? Hulle het rommel gestrooi in teater-areas waar hïegene van die UITERSTE belang is ? En die verteenwoordigers van hierdie barbare sien die optrede as AANVAARBAAR ! Oor die radio maak hulle… Read more »

JanB

Se hom hom Dirk. Ons voel ook so

Johann Cronje

Dirk (1), Jy is heeltemal reg. Die kerk en al hul volgelinge ken en aanbid nie meer YAHWEH die God van Israel nie . Hulle ken Hom nie by naam nie, Hulle verkondig nie Sy kragtige Woord nie , net die NT dogma van samehorigheid en vermenging (reënboog) met die ander volke van die land. Die woord ‘naaste liefde’ het ‘n ander verwronge betekenis gekry en duisende of soms ‘ 1 miljoen’ manne glo hul gesamentlike gebedspogings, via die NT dogma sal die land red van die gemors.. Ongelukkig is die vrugte daarvan alles suur en vrot. In die oë… Read more »

Johann Cronje

Dirk (2), Levitikus 20:24 – En Ek het vir julle gesê: Júlle sal hulle land in besit neem, en Ék sal dit aan julle as besitting gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning. Ek Yahweh julle God wat julle van die volke ‘afgesonder’ (APRT GESTEL) het. Deut 7:1-3 – AS Yahweh jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: …………; en Yahweh jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek… Read more »

Johann Cronje

Dirk (2), En hier is die bevestiging dat God Yahweh NIE BELANGSTEL IN ‘raadpleging’ om REëNBOOG DROME NIE, maar HY sal alleen (niemand anders nie), weer oor ons regeer! Esegiël 20 :30-34 – Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek God Yahweh: Wat? Julle is verontreinig in die weg van julle vaders, en julle hoereer agter hulle verfoeisels aan; ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al jul drekgode tot vandag toe — en sou Ek My deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel?… Read more »

Jan Nel

More Dirk, jy is heeltemal reg, ons is so vasgedraai dat jy nie eers n geluid kan maak nie, maar ons tyd sal wel kom, ek het n ruk terug n artikel gelees en moes soek om dit weer te vind, maar dit het alles so mooi opgesom en dit gaan oor America, maar ons is presies self daar. (Herbert W. Armstrong wrote in 1956 about the radical ideology that was infiltrating the nation: “It’s a kind of warfare we don’t understand or know how to cope with. It uses every diabolical means to weaken us from within, sapping our… Read more »

Jan Nel

Satan attacked the Church. How did he do it? With a new ideology, with hatred for the past, with powerful leaders at the top, with apathy and confusion among the people. He did it slowly and subtly. He did it by leaders boldly proclaiming that they were loyal to the principles of the past while they knowingly destroyed those principles. ( De Klerk en kie) He did it by portraying as backward, oppressive and, yes, racist, those who continued to believe and live the way they had always believed and lived. He did it by people ignoring, belittling and forcing… Read more »

Hinsie

Goeie more, Dirk, stem met u saam. Gelukkig is die ghaos darm nou amper klaar, dan is ons mos in etopia, volgens ‘hulle’. Net so vinnige vragie. Wat is die grootste god in die wêreld vandag? Dit is mos die tegnologie, (‘hulle voer ons mos die grootste klomp poep, maar as dit tegnologies is, is dit whow.) Skuus dit is eintlik 2e, die grootste is ek, my en myself. (emm) So kom ons kyk na die grondgryp ding. (bv) As ‘hulle’ nou die grondgryp ding kan tegnologies doen dan gaan almal dit mos aanvaar, sê whow. Dit is eintlik baie… Read more »

Hinsie

In die tussentyd gaan http://www.ploeg na http://www.trekkerverskaffer toe en daar werk hy weer ‘n ‘deal’ uit. Emm (privaat trekker besit bestaan dan ook nie meer nie). as hy nou ‘n trekker het gaan hy na http://www.trekkerdrywer toe en daar werk hy ‘n ‘deal’ uit met die trekkerdrywer. (Die drywer se cv moet net op die ‘net’ wees) Die drywer wie se kinders die hongorste is gaan mos nou die goedkoopste kwoteer. Emm. Dan werk minimunloon ook nie meer nie, dit is mos sy eie keuse vir waste loon hy wil werk. (kan nie meer toi-toi nie) So werk dit ook… Read more »

Pieter

Voel net so Dirk. Ons mag woedend wees, magteloos voel maar ons moet nooit moedeloos word. Links en rechts zijn daar duizenden wat dwaal, wat misleid is, wat slaap in die roes van voorspoed, eten, drinken en vrolyk zijn. Zelfs broers en zusters zijn jou vreemd geworden. Adriaan en Annelize, moet nie opgee nie met julle werk. Ook al span die mense nette om julle te vang, al bedink hulle die een list na die ander. Lees eens Psalm 56 Dis baie mooi. Miskien kan julle my die Afrikaanse versie stuur. https://www.youtube.com/watch?v=Yd0-yLb4TVA Vers 1 Gena, o God, bescherm mij door… Read more »

Hinsie

Goeie more, Pieter, aangeheg die afrikaanse weergawe van Ps. 56 soos gevra. Groetnis. Psalm 56. Genade, o God! Ek hoop op U alleen. Die vyand staan met trots en haat my teen; hy veg, verdruk, vertrap. Waar moet ek heen?… Op U, my God, vertrou ek. U gee u woord, dit sal my nooit begewe, daar leef ek mee, dit dra my deur die lewe; ek gee my hart, tot U omhooggehewe – wat sou ek vlees dan vrees? My heil en vrede ‘t hulle my ontvoer. My aan te val, my inwag, skelm beloer, my kwaad doen – dis… Read more »

Pieter
Pieter

oom Adriaan, zover as ek weet is Wilhelmina in 1898 tot koningin gekroon toen sy 18 jaar oud was. Ek het nooit geweet van dit wat sy aan haar ma gevraag het, so ek weet nie of dit waar is nie. https://historiek.net/de-inhuldiging-van-koningin-wilhelmina-1898/70940/ Die koningshuis wat ons in Nederland het, is een klomp bedrog. Koning Willem wat ons nou het is nie een echte van Oranje nie. Koning Willem 3 was onvruchtbaar. Wilhelmina schijnt een buitenechtelijk kind gewees te zijn. http://jacobusderoma.blogspot.com/ http://blauwbloeddna.blogspot.com/ Tijdens die 2e wereldoorlog is die hele koningshuis als laffe honde gevlug Engeland toe. Volgens die grondwet verlies een… Read more »

Dirk Albers

Vriende, baie dankie vir julle ondersteuning wanneer ek van tyd tot tyd ” Apartheids-woede ” openbaar. Ek is 69 jaar oud, en my gesondheid is delikaat. Daar is nie te veel wat ek meer kan doen om my Volk by te staan nie, veral fisies, en/of finansieël gesproke. Maar ek kan veg teen die sataniese liberalisme met die ” pen, ” en dit is iets wat ek hopelik sal kan doen tot ek my laaste asem uitblaas. Ek wil julle uitnooi om weereens Adriaan se vorige artikel baie deeglik te bestudeer, nl. Ope brief aan Lukas Swart. Daar is ”… Read more »

Pieter

Die arendsvlerke lyk my ook vliegtuige. Yahweh sal sy kinders van oor die wereld by elkaar bring op Sy berg Sion. Ons is nou verstrooi en leierloos maar daar sal een leier (man of vrou?) uit die geslag van David opstaan en die volk lei door die woestyn. In die woestyn beteken dat ons alles gaan verloor, dat ons moet vlug. In die woestyn sal ons met lege hande staan en in tente woon. Die luxe lewe van voorspoed en oorvloed sal voorby zijn. Ek wonder hoeveel mense gaan dit oorleef, hoeveel mense gaan dit geestelik reg kry? Daar is… Read more »

Mimi Hildebrand

Dirk ek dink as jy die boek Yoël in die Skrif gaan lees, sal jy jou antwoord vind. Onthou dat Yahudah, Yerushalem en Tsiyon (Juda = Jerusalem en Sion) genoem word.
Die sprinkaanplaag is van Majesteit YaHWeH, maar Hy sê dat as ons ons bekeer sal Hy ons situasie omdraai. Dan sal hy die sprinkaan nasie wegdrywe. Die voorhoede na die oostelike see en die agterhoede na die westelike see. Dan sê Hy dat ons van ons pikke swaarde sal smee.

So vir my is dit onder Majesteit YaHWeH se vlerke, vir elkeen wie die Naam van Majesteit YaHWeH aanroep.

Johann Cronje

Mimmi, Jy is heeltemal in die kol! Yahweh het gesê dat Hy Juda gebou en voorberei het as Sy heiligdom ; Juda is daar vir ‘n “spesifieke doel” en HY “vergelyk” Juda met die berg Sion, sonder hande uitgebeitel. Uit al die Israel-nasies wat oor die hele wêreld verstrooi is, is daar ‘n duidelike verwysing na ‘n kind wat ver anderkant die riviere van Ethiopië aan die Suidpunt van Afrika woon en sy is die ‘dogter van Sion’, ook bekend as die ‘dogter van my verstrooide’. Die klein nasie (jong maagdelike dogter) gebore uit die saad van talle verstrooide Israel-nasies… Read more »

Jonathan Pompies

Goeie dag oom Adriaan. Om nog my 2 sent ook te gee oor hierdie onderwerp is nie nodig nie, so dis nie nodig om hierdie pos te publiseer nie. Al wat ek graag wil noem is dat ek ook al lank soek na die uitspraak van die Naam en het besef daar is niemand wat soveel ondersoek gedoen het soos Nehemia Gordon nie. Luister maar self hoe opgewonde hy raak oor die openbaring wat hy ontvang het…

https://www.youtube.com/user/ngordon4
https://youtu.be/DA3VKpVP17U

Dirk Albers

Ek het iets oor die nuus gehoor wat my laat regop sit het. Malema was by een of ander ( christen ? ) kerk, en het die volgende te sê gehad, nl. As die dominee/pastoor n mooi stuk grond sien, mag hy dit gaan ” expropriate ” sonder betaling, want dit is vir ” God ” se werk ! Mense, hierdie uitlating het baie ernstige ondertone, waarvan ons deeglik kennis moet neem. Het u al agtergekom hoe hierdie barbare die christen-geloof kort-kort by hulle booshede betrek ? As dit nie is om politieke munt daaruit te probeer slaan nie, is… Read more »

Hinsie

Goeie middag. Uitbreiding op bo-genoemde skrywe. (grondgryp) Kom ons kyk bietjie na mynbou, wat nou ook in die moeilikheid is. Waneer mens ‘n myn wil begin (in die ou dae) was dit mos ‘n baie, baie duur storie. Mens moes boormasjien, laaigrawe, stootskrapers, vragwaens ens. aankoop, dan moes mens ook personeel aanstel. ‘n personeel-, rekening-, veiligheid-, sekerheid- instandhoudings afdeling ens. Dan praat ons nie eers van opleiding, vakmanne, skietsertifikaat, ingeneurs ens. nie. So om te begin myn het mens ‘n jong fortuin gekos. As mens nou die besigheid ‘tegnologies’ kan doen gaan dit mos baie beter wees, of so wil… Read more »

Dirk Albers

Nou baklei die Kapenaars oor die naam van hulle lughawe ! Ons moet seker vir malema bedank vir hierdie bakleierye aan die gang gesit het by winnie se begrafnis, nê. Een groep soek die naam van winnie, en die koi-san soek ” kratoa, ” wat blykbaar n slaaf van J v Riebeeck was ? Dan is daar seker nog tientalle ander voorstelle, soos dit altyd met hierdie dinge gaan. Die vergadering wat die ” belanghebbendes ” pas gehad het, het blykbaar heeltemal uitgerafel. Miskien moet ons liewer vra, waarom wil mense in hierdie land baklei oor n lughawe se naam… Read more »

Hinsie

Goeie middag, Dirk, u behoort hierdie interesant te vind. Groetnis. EINDE VAN DIE LAASTE UUR 30 Mei 2018 Woensdagmiddag 12.00 http://www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za Ek hoor n stem wat vra: Hoelank moet ons Raka nog verduur, ja, hoelank nog voordat ons, ons kan verset, teen die kreatuur. Ek hoorn Groot Stem wat sê: Kyk, dit is reeds die laaste uur en die skrif staan klaar geskryf teen die eindtydmuur. So, werp die swaard en tref sekuur, want Sion se hulproep, is klaar na Elohim, gestuur. Ek hoor n stem wat sê: Die pap is vrot en die melk is dik en suur. Die… Read more »

Dirk Albers

Hinsie, hierdie stuk van JdB is baie interessant, nê. Ek het n stuk van iemand gelees wat n droom gehad het, van die Wegraping, ( waarin ek gladnie glo nie ), maar wat met groot erns almal vermaan het om ” heilig ” te word, of om die pot heeltemal mis te sit ? My probleem met die ” wegrapers ” is, is dat hulle geen verantwoordelikheid wil neem vir wat nou om ons aan die gang is nie. Tensy jy werklik n dag en datum het vir jou ” wegraping, ” moet jy aktief bly leef, en die werklikhede… Read more »

Johann Cronje

Dirk, Die Christendogma verkondig ‘n wegraping en almal glo dat die ‘kerk’ die gelukkige gaan wees. As hulle mooi die skrifte wat daarna verwys ondersoek sal hulle sien dat niemand die sogenaamde eindtyd sal onduik nie, behalwe ‘n oorblyfsel van Israel = die Vrou’ van YAHWEH, wat by die aanroep van die NAAM van YAHWEH skuiling soek en in ‘veilige bewaring’ sal wees. Volgens die skrifte sal daar eers na die ‘tydperk van die groot verdrukking’ ‘n sogenaamde ‘wegraping’ wees. Let wel die skrifte is baie duidlik hieroor, die ‘onkruid’ word eerste ‘weggeraap’ (kaf word geskei van die koring) en… Read more »

Burger

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word”

Dirk Albers

Pieter, ons word heeltyd deur die sataniese media vertel dat die honderd-duisende migrante soek net n beter lewe, nê. En van wat ek kan sien, is dit meesal manlike barbare. Selfs die domstes onder hulle, moet tog besef hoe lewensgevaarlik hulle onderneming is. Ek begin meer en meer dink, dat hierdie verskynsel moet geestelik beoordeel, en ontleed word, as ons enigsins by die waarheid wil uitkom. Daar is n tipe rot wat ” Lemmings ” genoem word. Hulle spring vir geen noemenswaardige rede in massas in die see in, en versuip dan. Ek kan nie help om te wonder of… Read more »

Pieter

Die eerste wat terug sal begin baklei sal zeker nie een christen wees nie. Al die kerke het hulle deur oop gemaak voor die sprinkhaan. Ek sal nie met een christen in een loopgraaf wil leg nie. Als hij een sprinkhaan sien, gaan eerst denk oor sy naaste liefde en ondertussen het hy een kogel in syn kop.
Ek dink hier in Europa is dit reeds te laat om terug te baklei. Hulle is overal. Die islam gaan Europa verover. Nie met bomme en granate nie, maar deur hulle baarmoeder.

https://voiceofeurope.com/2018/06/viktor-orban-we-do-not-want-to-be-mixed-with-others-we-are-fine-the-way-we-are-now/

Dirk Albers

Adriaan, het jy enige binne-inligting ten opsigte van hierdie Eskom-manewales, en of ons die barbare ernstig moet opneem oor Maandag se staking ? Die feit is dat as daar werklik n ” blackout ” gaan wees, moet denkende mense tog sekere voorbereidings tref, of hoe ? Mens kry nou weer verskeie ” geleerde ” menings, en ons wil almal WYSE MAAGDE wees, nie waar nie ? Die feit is dat die barbare se dreigemente die afgelope tyd nooit ten uitvoer gebring word nie, want die ” regering ” kapituleer elke keer. Maar mag ons aanvaar dat dit elke keer sal… Read more »

Mimi Hildebrand

Buiten eskom wat gaan staak, het ons nou transnet wat n sertifikaat het om te staak.

Dit klink asof daar probleme met kommunikasie seine gaan wees.

Nou word daar n voiceclip aangestuur dat die grense toegemaak gaan word.

En dan natuurlik die staatsdiens.

Miskien tyd…of miskien nie.

Sorg dat julle genoeg voorraad het.

Mimi Hildebrand

Indien al hierdie dinge gebeur, is dit dalk net die verskoning wat hul soek om krygswet af te kondig

Mimi Hildebrand

En dan moet ons ook nie vergeet van die nou “ongelisensieërde” wapens wat ingehandig moet word nie.
Tussen 300,000 en 400,000.

JanB

Dan is daar ook die berig van Zuma wat vuurmaak in die ANC Zuma fuels ANC war 2018-06-10 05:54 S’Thembile Cele And Hlengiwe Nhlabathi Jacob Zuma’s supporters are mounting a spirited fight against what they see as his unfair isolation and the alleged marginalisation of those who did not support President Cyril Ramaphosa at the ANC’s national elective conference at Nasrec in December. As Zuma launched strident threats against his foes in the ANC alliance, his supporters rallied behind him and vowed to resist pressure by the party’s national leadership not to openly support him during his criminal trial. The… Read more »

Dirk Albers

JanB, baie dankie vir die artikel wat jy geplaas het. Dit kom voor as gebalanseerd en betroubaar, nê. Maar ons sit maar almal met die probleem, hoe om kop of stert uit te maak van Afrika-politiek. Ons is redelik gewoond aan blanke politici, wat baie goed kan lieg, maar die swartes lieg tien keer beter ! Maar dit wil tog lyk of die ” demokratiese ” anc-kaartehuis inmekaar wil val, nê ? Die feit dat die zuma-faksie die heel tyd terug krabbel, dat hulle nie n nuwe party wil stig nie, is baie dieper en meer kompleks as wat ons… Read more »

JanB

Hier is die berig.

WATCH: Riebeek Kasteel shop owners flee amid protest
CAPE TOWN – Store owners in Riebeek Kasteel had to flee their shops on Monday afternoon after a violent housing protest resulted in looting. Residents were removed from stores by police. The situation in the area remains tense. The iconic Royal Hotel near Cape Town was also reportedly attacked by demonstrators.

http://www.enca.com/south-africa/watch-cape-town-shop-owners-flee-from-looting-protesters

Johann Cronje
Boepie

Ek is nie n siener nie en ek droom baie min, miskien een keer in 5 jaar.
Gisteraand het ek gedroom dat die Queen dood is aan ouderdom, in die droom het sy n room kleurige rok aan met n blou hoed op haar kop.

Dit gaan heel moontlik niks beteken nie.

Martin van Wieringen

De Queen verjaardag is komende zondag op 17 juni . Dacht ik haar leeftijd is dan 92 jaar.

The Queens passing may have far more profound and long-lasting consequences, It may well spell the end of the common wealth as we know it . Het einde van Engeland zoals Siener heeft gezegd begint.

The Fall of the British Royal Family

https:/www.thetrumpet.com/16067-the-fall-of-the-british-royal-family

Renier

Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word…… Watter naam???

Johann Cronje

Remier
Die onderwerp is meer as genoeg besprkeek. DAAR KAN NIE NOU MEER VERDERE TWYFEL WEES NIE. Lees to Adriaan se opvolg skrywe in die verband ‘Satan en die Heilige Name’.