BLOG

Gebruik van die ‘Heilige Name’

Die gebruik of nié gebruik van die Heilige Name is vandag ‘n netelige saak onder my volksgenote; ‘n saak waaroor daar geen eenastemmigheid is nie. Inteendeel, dit het al dikwels tot onnodig twis, tweedrag en onenigheid gelei; en miskien is dit nodig dat ons ‘n slag met ‘n oop gemoed daarna kyk.

Ek bepaal my hier slegs by die Naam ‘Jahweh’ wat in die plek van die titel ‘Here’ gebruik word en die Naam Jesus (Jashua) wat die Griekse Iēsous vervang (Volgens die Strongswoordeboek (H3091) beteken ‘Jesus’ — Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the Jewish leader: — Jehoshua, Jehoshuah).

Die naam Jahweh/Jahwe kom 6550 keer in die 1933-vertaling voor en is in Afrikaans vertaal met die titel Here (wat taalkundig net die meervoud is van Heer). Die benaming heer/meneer is die laagste aanspreekvorm en staan sewende op die ranglys van titels: heelbo aan kry ons U Majesteit, daarna U Hoogheid, U Edelede, Edel Agbare, gevolg deur professor, dokter, en dan eers kom heer of meneer.

In die Bybelse Ensiklopedie (1956-uitgawe) word ‘Jahwe’ aangedui as “die naam van die God van die verbond, as Bondsgod ten opsigte van sy volk … die ou vorm ‘Jehowa’ is uit misverstand gebore. Die teks van die Hebreeuse Ou Testament het net uit medeklinkers bestaan; die klinkers het nie in hierdie Hebreeuse skrif voorgekom nie. Die naam ‘Jahwe’ lui in medeklinkers: JHWH. In letterlike opvolging van die derde gebod, is hierdie naam nooit uitgespreek nie, maar by die lees is dit vervang met die naam ‘Adonai’ (Afr. Vert. en Nederlandse vertalings ‘die Here’)”.

Onder die Voortrekkers was daar soms ‘n neiging om in hul alledaagse gesprekke met mekaar die naam ‘Jehovah’ te gebruik. Dit kan moontlik wees omdat die Statebijbel wat deur die Voortrekkers gebruik is, die woord ‘Here’ soms aandui as JAH of JEHOVAH. ’n Ander rede kan wees omdat Wilhelmus à Brakel in sy gewilde boek, De Redelijke Godsdienst, wat vir die Trekkers as handleiding tot die Statebybel gedien het, deurgaans die naam ‘Jehovah’ gebruik het. Dié naam het destyds ook gereeld in briewe en godsdienstige berigte in koerante voorgekom.

So bv. het die redakteur van die Kaapse koerant De Zuid- Afrikaan, Christoffel (Joseph) Brand, ’n prokureur en een van die stigters van die koerant, op 13 Junie 1839 ’n brief aan Andries Pretorius gepubliseer waarin hy met diepe eerbied en ontsag die grootsheid van die slag van Bloedrivier beskryf het. Hy het nie net hulde gebring aan die Boerekommando vir hulle geloof en vaste vertroue op die Almagtige nie, maar hulle ook aangespoor en bemoedig om die stryd voort te sit: “Voort aldus voort, myn vriend met onder de namen van Jehovah te stryden en Hy zal in uwe gelederen voor u stryden, en met het zwaard der wraak uwe vyanden vernielen …”

Op 8 Augustus 1839 te Rietrivier, skryf Sarel Cilliers in ’n brief van sy dogter, Antjie, wat siek geword het: “..toen is antje siek geworden en is nog siek, nu heef ik mijn aan de geleidjing van den Jehovas God over gegeven hij doe nu mit mij soo als het hem behaagd..” (Bron: Sarel Cilliers, die Vader van Dingaansdag, GBA Gerdener, J.L. van Schaik, BPK, Pretoria. Aanhangsel II, Briewe en Stukke, p.133, Januarie 1919).

Op die NG Kerk in Robertson se hoeksteen verskyn die Naam Jehovah, en die kerksaal van die NG Kerk in Otjiwarongo bevat ook ‘n inskripsie waarop die Naam Jehovah voorkom.

Dit word vertel dat die bekende volksdigter, Totius (dr. J.D. du Toit) se sterfbedversugting ‘n diep berou was omdat sy medevertalers nie na hom wou luister toe hy voorgestel het dat die naam ‘Jahwe’ in die Afrikaanse Bybelvertaling opgeneem word nie.

Vandag is daar selfs leraars in verskeie huisgemeentes en ook sommige tradisionele kerke wat die name Jahweh en Jashua in hulle eredienste vrylik gebruik.

Maar dan word ‘n mens skielik en uit die bloute met ‘n berig soos die volgende gekonfronteer. (Ek plaas dit hier onveranderd, maar wil my nie oor die betroubaarheid daarvan uitlaat nie, aangesien ek nog nie tyd gehad het om dit te ondersoek nie):

The Name YHW

Egyptian/Canaanite

YHW, Yahwe, Yahwo, Yahwa, Yahweh, Yahuah, Yah, Iao are all names of pagan gods. The Israelites adopted these names from Canaanite people who lived in the land when they came out of Egypt.  These are not the true names of God.

YHW is the name of a god found among ancient Egyptian tombs around 1500-1300 BC. The writings contain the name of the Shasu tribe located in the area of Edom, Moab, and Mount Nebo. A number of scholars have attempted to claim this tribe was the ancient Israelites. We know this is false, because from the time of Jacob until the Exodus all Israel was living in Egypt. The Shasu tribe lived in the land of Caanan while the Israelites were in Egypt. They are not the same people. The purpose to claim the Shasu and Israelites are the same people is to sanitize the name YHW from being the name of a pagan god to being the name of the True God.

Greek

IAO is the same as YHW and shortened to Yo or Jo and names changed accordingly. The name of this god is connected with magic and mysticism. It is the Greek form of Yah. It is the Greek form of the Latin Jove or Jupiter.

Hebrew

YHW is claimed to be the same as Yahweh. Others claim it should be spelled Jehovah, Yahuah, or one of the other 27 guess names. If this is true, these names are names of pagan gods. YHW is claimed to be the root of YHWH the tetragrammaton. The YHW god is also found among ancient Sumerians.

Hennie du Plessis wat hierdie artikel aan my gestuur het, se kommentaar was: “Lees maar en maak jou eie gevolgtrekking. Ons sal seker nie in hierdie lewe weet wat die regte naam van Vader is nie, maar ons weet van Hom en wat my betref is ‘Vader’ genoeg, ons gaan Hom mos nie op sy naam aanspreek nie.”

Om verskeie redes wat ek hieronder sal aandui, stem ek met hom saam.

Aanspreekvorm vir ons aardse vader

Ek glo ons almal het in ‘n huis grootgeword waar jy vroeg reeds jou ouers se name geken het, maar hulle nooit by die naam genoem het wanneer jy hulle aanspreek nie. So het ek bv. geweet my pa se naam is Gerrit en my ma heet Wilmien, maar ek het hulle dwarsdeur my lewe altyd as ‘Pa’ en ‘Ma’ aangespreek. Hoekom? Al rede waaraan ek kan dink, is dat ek van kleinsaf geleer is om hulle te respekteer. Vandag is my Pa bv. reeds 50 jaar oorlede, maar ek praat nog steeds van hom as ‘my Pa’ en nie as ‘Gerrit’ nie.

Nou ja, as ek dan soveel respek vir my aardse ouers het om nie hul name te gebruik nie, hoeveel te meer moet ek nie respek vir my hemelse Vader en ons Heiland betoon nie?

Indien ek die Skrifte reg verstaan, wil dit ook voorkom asof die Almagtige in hierdie huidige bedeling van ons nie sy werklike Naam aan ons wil bekend maak nie. Ek mag verkeerd wees. Ek noem net twee voorbeelde: Nadat Jokob by die Jabbokrivier die hele nag lank met God geworstel het en God hom op die heup geslaan het, vra Jakob: “Maak tog U Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën” (Gen. 32:29); maar nie sy Naam bekend gemaak nie.

Toe Moses by die brandende braambos die opdrag kry om Israel uit Egipteland na Kanaän te neem, wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).

Tog wil dit lyk of dit in ‘n toekomstige bedeling kan verander: “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae (die huidige bedeling?) sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle” (Heb. 8:10-11).

In Hos. 11:1 spreek die Almagtige sy volk Israel aan as sy kind en in Mat. 2:15 noem Hy ons Heiland my Seun: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” Mat. 2:15 “En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

Ons as sy volk is dus ook sy kind/seun. En geen kind/seun wat ek ken, noem sy pa op sy naam nie.

Aanspreekvorm vir ons Verlosser

In die Afrikaanse Bybelvertaling word die Seun van God (ons Heiland, Verlosser of Gesalfde) se Naam aangedui as ‘Jesus’. Volgens die Strongs-konkordansie is die Hebreeuse weergawe daarvan Jehoshua.

Sowat 2 000 jaar gelede het ons hemelse Vader daardie Seun van Hom aarde toe gestuur met die opdrag om sy verlore kinders te kom soek en na Hom terug te bring. Gedurende die 33 jaar van sy aardse lewe, het Hy dikwels oor sy Vader gepraat; selfs sy dissipels ingelig oor die onkreukbare, intieme verhouding wat daar tussen hulle bestaan. En net so dikwels het Hy ook sy Vader in sy gebede aangeroep. Met dit alles het Hy vir ons ‘n besonderse voorbeeld gestel van hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word.

Volgens Hom is ons egter nié geoorloof om enige iemand in hierdie aardse lewe as ‘vader’ aan te spreek nie. Mat. 23:9 “Julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want één is julle Vader, Hy wat in die hemele is.”

Die heel eerste keer wat Hy direk na sy Vader verwys, kry ons in Mat. 5:16 waar Hy sê:  “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Hier hoor ons dan dat sý Vader ook óns Vader is. Wanneer Hy ons later leer hoe om tot die Vader te bid, stem dit ooreen met wat Hy hierbo gesê het, nl. dat God ook ons Vader is: “So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is…” (Nie “Onse Jahweh of onse Elohim” nie).

Dat ons as sy volk net soos die Heiland self ook ‘n kind van die Vader is, word in Mat. 12:47, 49 bevestig: “Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan u moeder en u broers buite en wil graag met U praat … En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.”

Dwarsdeur die 33 jaar wat die Meester op aarde vertoef het, het Hy sy Vader nooit een keer op sy Naam genoem óf selfs sy Naam in die openbaar bekend gemaak nie. Dat Hy dit miskien privaat aan sy dissipels gedoen het, is wel moontlik.

Soos wat die Heiland aan ons gewys het hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word, net so het sy dissipels weer vir ons ‘n voorbeeld gestel in hul optrede teenoor Hom. In die drie jaar wat hulle saam met Hom was, het hulle Hom uit eerbied en respek nooit op sy Naam genoem nie, maar altyd as ‘Meester’ aangespreek. Al het hulle goed geweet wat sy Naam was, want die engel wat aan Josef verskyn het, het dit bekend gemaak. Maar elke dissipel wat met Hom in aanraking gekom het, het onmiddellik en instinktief ook gewéét hy is nie Sy gelyke nie

Selfs die Skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs wat Hom gehaat en verag het en uiteindelik doodgemaak het, het Hom uit respek ook ‘Meester’ genoem.

Net na afloop van die Laaste Avondmaal in die bovertrek, gaan die Heiland na buite en sê aan sy dissipels: “My kinders nog ‘n klein tydjie is Ek by julle…” (Hulle is dus nie net sy ‘broers/broeders’ nie, maar ook sy ‘kinders’).

Vroeg die oggend van die derde dag nadat Hy aan die folterpaal gesterf  het, daag Maria by die graf op en vind dit leeg. Terwyl sy daar staan en huil, verskyn Hy aan haar en roep: “Maria!” Sy draai haar om en sê vir Hom: “Rabboeni!” wat beteken Meester.

Toe sê Hy aan haar: “…gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God…”

Ten besluite wil ek dan net sê: wat die gebruik van die Heilige Name betref, moet elkeen maar vir hom- of haarself besluit. Maar in die lig van die voorafgaande voorbeelde wat deur ons Verlosser en sy dissipels aan ons voorgehou is, sal ek voortaan nie meer my Skepper — wie se kind ek is, se Naam gebruik nie. Dieselfde geld ook vir ons Heiland. Uit eerbied en respek sal ek in my skrywes en/of gesprekke na hulle verwys en hulle ook aanspreek as ‘Vader’ en ‘Meester’…

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
264 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ruiter vd Forums

Ek salueer u met hierdie skrywe.

Marius

Baie dankie vir ‘n nugtere uiteensetting.

Ruiter vd Forums

100%.

Pieter-Jan Van Zyl

Dankie Oom Adriaan vir die goeie Inligtings stuk: Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie.

Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur was.

As ons ook gaan kyk na Jesus se regte en afgodsnaam, sal ons vind dat in die Griekse mitologie en ook in die Naslaangids volgens Bux & Schöne (Wörtenbuch der Antieke) kom die naam van die Griekse godin Ieso (Iaso) en toe ook later na die manlike afgod wat beteken geneser en verlosser.

Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie.

Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur was.

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Daar is ook ander inligtingsbronne wat aandui, dat Iesous na die seuns van Zeus kan verwys. Iesous is ook afgekort na “IHS”. In die Latynse vertaling is die afkorting “Isis, Horus, Seb” wat as die Egiptiese drie-eenheidsgode bekend gestaan het.

Nou kom ons gaan kyk na die ware name van ons Hemelse Vader en SY seun ons Massias. In Exodus 3:14-15 staan daar :

(14) En God sê vir Moses: “Ek is wat Ek is”. Ook sê HY: So moet jy vir die Kinders van Isra-El(Suiwer Blanke) antwoord: “Ek is, het my na julle gestuur”. Die “Ek is wat Ek is” word as die ware Naam aanvaar deur baie studente.
Die uitspraak is hy<h]a, rv,a} hy<h]a, en word uitgespreek as “ha/ Eya/ Eh êshêr hâyâh". Hierdie uitspraak word dan algemeen deur die hele wêreld aanvaar as die Naam "JaHWeH".

Die volgende aanhaling kom uit die Verklarende Afrikaanse woordeboek (Agste Hersiening) :
Jahwe(h)´. Hebreeuse naam van God.

Die Elektroniese verklarende Afrikaanse Handboek van die Afrikaanse Taal sê die volgende:
Jah·we(h)´ (uitspr. ja-wé´) (Hebr.) – Naam van die God van Israel, gewoonlik aangedui deur ’n woord met die vier letters JHWH, waarvan die uitspraak onseker is omdat die Judeërs (nie Jode nie) uit ontsag vir die heilige naam dit nie wou uitspreek nie.

Ruiter vd Forums

Doen aan die hand jy lees weereens mnr Snyman se skrywe.
Met wysheid ( en nou in ouderdom ) – het 1 Kor 13 vs 11 hom aan die hand geneem.
Jou tyd sal kom.

Klue

Amen! Hy is ons Vader, daarom leer die Verlosser ons die ‘onse Vader’. Hy self stel hom voor as NAAMLOOS want direk vertaal is Yhwh se betekenis IRELEVANT, bloot Ek is wat ek is! Die hele naam kwessie het net die volk verdeel.

Dirk Albers

Jesaja 29:21 – hulle wat n mens as sondaar brandmerk ter wille van n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. }{ Nou ja mense, hierdie ” woord ” waarvan hier gepraat word hier, is seker die woord ” Apartheid ! ” Ek dink dit pas baie goed in, en nou begin dit lyk asof daar GROOT moeilikheid gaan wees vir die Apartheids-mense. Veral as jy ontken dat Apartheid was/is n sonde teen die mensdom ? ( Crime against humanity. ) En baie blankes is al vreesbevange om net daardie woord te uiter. Daarom praat ek van die Gees van Apartheid ! Dan weet almal presies watter tipe mens ek is. Ek het al myself aan iemand voorgestel, en in dieselfde asem gesê : Ek is n rassis. Maar baie min mense waardeer my eerlikheid ? Ek het al party gehad, wat vreesbevange raak, as jy net die ” K” woord gebruik. Ek hou daarvan, dat daar meer en meer gepraat word van Apartheid-Israel. Dit gee die jode hier, en oorsee seker horries, nê. Maar dit is basies die waarheid, en die volgende stap is om na die DA te verwys as n joodse Apartheids-party. Want die meeste blankes daar, is ” closset racists, ” maar het nie die guts om dit te erken nie !

Ruiter vd Forums

Ek ettiketeer myself eerder as ras-eg.
By implikasie dan seker ook n ‘closet’ rassis. Daarmee het ek egter vrede.
Oor die kwessie van rassisme/apartheid ‘being a crime against humanity, if not the crime of the century’ – antwoord ek toe n olietong n ruk terug as volg:-
‘If you want to hit back at whites in revenge, give them a taste of their own medicine. An eye for an eye scenario. Let them taste the ‘bitterness’ of apartheid by giving/offering them their own homeland. Like Lesotho or Swaziland. Fair is only fair…no’?
Nodeloos om te sê het n dawerende stilte gevolg.
Te bewus dat sonder die blanke….is dit wat sodoende reeds op wankelrige voete staan, geheiltemal binne in sy m**r in.

Klue

Sy Naam is Sy WOORD! Wee hulle wat SY NAAM ydelik gebruik. Wee hulle wat sê die Here het dit en dat gesê terwyl Hy dit NIE gesê het nie!

Elsie

Gee ‘n voorbeeld vir jou stelling.

Die woord ydelik: So much misconceptions about that word.
Vain is the word used to translate, but it is the Hebrew word
#7723 שָׁוְא shav’ {shawv} that is derived from #7722 שׁוֹא show’ {sho}

SHO means
n m
1) ravage
n f
2) devastation, ruin, waste
2a) devastation, ruin

and SHAWV means
From the same as H7722 in the sense of desolating; evil (as destructive), literally (ruin)
Thus Yahweh law states
Thou shalt not x3808 take 5375 z8799 x853 The Name 8034 Of Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 nad MAKE IT DESOLATE; 7723
And that is why the word vain was chosen. It was to lie to all in order to keep them from using the NAME given to His people.

Jan Nel

More Klue, ek dink die kwessie rondom die naam here het n ander dimensie tot dit wat dalk mis gekyk word, daar word na Vader En Seun verwys as here wat dit dan soms onmoontlik maak om te onderskei van wie daar gepraat word. dit pas dan heeltemal in met die drie enige trinity gemors want here verwys mos dan na selfde entitiet toe. net nog n manier hoe die mense die pad af gelei word. selfs as ek met my familie praat veral my ma, dan is sy onmiddelik bok bek want dominee sus en dominee dat het anders gesê. Ons weet onteenseglik wat onse Vader se naam is, maar omdat daar respek is word dit nie uitgepreek nie, due ek praat ook jare lank met my Vader want dis hoe ek Hom ken. Interessant ook maar seker relevant, kyk hoeveel kerke se gemeente se sitplekke wys Oos en nie Wes soos behoort te wees nie, dus val in plek met ons Sondag son aanbidding. dan staan die mens en verwonder hom hoekom hulle bid en gebede word nie verhoor nie. en hier is die groot verskil, die wat werklik glo ken Vader in alles, maar res, hardloop en bid wanneer die dinge druk maar anders stel hulle nie belang nie, ek ek was een van hulle, daarom weet ek

Johann Cronje

“YHWH is My Naam vir ewig”
Eksodus 3:15 – Toe sê Elohim(God) verder vir Moses: “Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: YAHWEH, die Elohim(God) van julle vaders, die Elohim(God) van Abraham, die Elohim(God) van Isak en die Elohim(God) van Jakob, het My na julle gestuur. Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag. Yahshua praat met Sy Vader Yahweh en sê – Joh 17:6 – “Ek het u Naam geopenbaar aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.”
http://www.hebrewoldtestament.com/B35C003.htm
19 Modern Hebrew
יהוה אדני חילי
וישם רגלי כאילות
ועל במותי ידרכני
למנצח בנגינותי׃
Paleo-Hebrew (Before 585 B.C.)
3:19

.
Hebrew Transliterated
3:19 YHVH ‘aDNY ChYLY VYShM UrGLY K’aYLVTh V’yL BMVThY YDUrKNY LMNTShCh BNGYNVThY.

Johann Cronje

Adriaan,
Wie sou so dwaas wees om dit wat reeds jarelank bevestig is en wel uit die mond van onse God Yahweh verklaar word, tot leuens te verklaar. Hier is duidelik bewyse van gebrekkige kennis en navorsing wat aanleiding gee tot minagting. Dis net dwase wat hulle laat mislei deur onkundige leermeesters. Die NAAM kwessie is al deur en deur bewys.
Waarom bid “Christene” dan? – “ Laat U NAAM geheilig word.” Die Naam is beslis nie Here, Lord of God nie. Hoe dan nou, wat is die NAAM wat geheilig moet word. As ons nie weet of ons God ‘n Naam het of wat Sy Naam is nie, waarom dan bid dat dit geheilig moet word!
Psalm 105 1- 7 – LOOF YAHWEH, roep sy NAAM aan”, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders. “Beroem julle in Sy HEILIGE NAAM; laat die hart van die wat YAHWEH soek, bly wees. Vra na YAHWEH en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond, O nageslag van Abraham, sy kneg, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes! Hy, YAHWEH, is onse God; oor die hele aarde is sy oordele.
“YHWH is My Naam vir ewig”
Eksodus 3:15 – Toe sê Elohim(God) verder vir Moses: “Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: YAHWEH, die Elohim(God) van julle vaders, die Elohim(God) van Abraham, die Elohim(God) van Isak en die Elohim(God) van Jakob, het My na julle gestuur. Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag.
http://www.hebrewoldtestament.com/B35C003.htm
19 Modern Hebrew
יהוה אדני חילי
וישם רגלי כאילות
ועל במותי ידרכני
למנצח בנגינותי׃
Paleo-Hebrew (Before 585 B.C.)
3:19

.
Hebrew Transliterated
3:19 YHVH ‘aDNY ChYLY VYShM UrGLY K’aYLVTh V’

Johann Cronje

Adriaan,
Ek verkies om na die stem van YAHWEH te luister, Hy het nooit maar nooit Homself bekendgestel as “DIE HERE” nie . Daardie minagtende mensgemaakte titel het die Christendom en al hul Bybelvertalers aan Hom toegeken en daardeur Sy Heilige Naam “ontheilig”. Die ironie is dat die NT se god liefdevol direk op sy naam aangespreek word en ook in al die verskillende vorms en uitsprake daarvan. Ek glo vas dat dit YAHWEH grief en Sy toorn laat ontvlam! Daarom gaan dit nie met ons goed nie. Hoe kan ons verwag dat Hy na ons gebede en smekinge moet luister as ons Hom minagtend behandel en Sy Heilige NAAM onteer met titels.
Levitikus 22: 31-32 – “Hou dan my gebooie en doen dit. Ek is YAHWEH. En ONTHEILIG MY HEILIGE NAAM NIE”, sodat Ek GEHEILIG kan word onder die kinders van Israel. Ek is YAHWEH wat julle HEILIG ”. (APART STEL)
Ui t die Tanach : Vayikra – Leviticus – Chapter 1 :31-32
You shall keep My commandments and perform them. I am Yahweh. לאוּשְׁמַרְתֶּם֙ מִצְוֹmתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֖י יְהֹוָֽה:
You shall :not desecrate” My Holy Name. I shall be “sanctified” amidst the children of Israel. I am YAHWEH Who :”sanctifies” you, לבוְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:

Johann Cronje

Adriaan (1),

Ons almal kan sê presies wat ons wil. Wanneer dit egter kom by persoonlike oortuigings met oorspronklike Woord van Yahweh as basis en bewys, dan verander die prentije heeltemal. Ons moet staan by die Woord van ons Skepper en geen ander ongegronde dogma nie, want Yahweh verklaar dat daar “geen ander” is naas Homself nie! Dit geld vir enigeen wat Yahweh se lof en eer van Hom af probeer wegneem.
Sommige van ons loop ‘n lang pad met Vaandel. Gedurende die tyd het ons baie in diepte sekere aspekte van ons geloof ondersoek en veelvuldige foute nagespoor wat andersins ongesiens by ons verby sou gaan. Daarvoor word ons soms sleg beoordeel en ook as melaats verwerp. Enige iets wat afwyk van die verslawende dogma wat ons reeds eeue lank vanuit die mond van die “kerk” hoor word summier verwerp as valshede. Feite is feite en geen mens kan hom laat aan die slaap sus met die verslawende slaapmiddel van die kerklike dogmas nie en veral nie dit wat vanuit die RKK se binnekant gebore is en deur die res van die kerkgemeenskap nagevolg word nie.
Dit staaan jou en elkeen vry om tog sekere feite met ‘n positiewe en oop gemoed te ondersoek alvorens dit tot onsin verklaar kan word. Wees gewaarsku, die resultaat is skokkend en jou onmiddelike ontvlugting is dadelik terug na God YAHWEH vir sekerheid.

Johann Cronje

Adriaan (2),

Ondersoek die bygaande en be-oordeel dan self tussen reg en verkeerd ( Waarheid of Leuen).

What the Church doesn’t want you to know
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_40.htm

Paul’s Contradictions of Jesus
http://www.jesuswordsonly.com/recommendedreading/175-pauls-contradictions-of-jesus.html
This is a rebellious people, lying children, that will not hear the Law of Yahweh. Isaiah 30:9.

The Real History of Christianity –
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_50.htm

The scandal behind the assembling of the New Testament canon.
https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html

Ruiter vd Forums

Na u mening, wat word profeties gevra/en of bedoel in Spr. 30:4 waar dit staan:-
‘Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal?…Wie het al die eindes vd aarde vasgestel? Hoe is sy Naam?
En hoe is die naam van sy Seun – AS JY DIT WEET’?

DAVID Wessels

As julle julle skaam vir my naam, Dan sal ek my ook skaam vir julle.DIe wat my naam ken sal gered word. As ons nie die ALMAGTIGE VADER KEN nie, wie aanbid ek dan.Al die heidense nasies aanbid hulle god, vra hulle wat hulle god se naam is en hulle sal jou die naam gee.Hoekom nie die volk nie.
JaHWeH is die NAAM,en moet geken word.

Ruiter vd Forums

Met respek.
Jy kan ad infinitum die naam YHVH inlees in jou aangehaalde Bybeltekse soos jy wil.
Dit maak die oorsprong en jou retoriek ( soos aangedui deur mnr Snyman ) – nie meer of minder regsgeldig deur die blote herhaling of refrein daarvan nie.
Jy regsgeldig protes aanteken…plaas die aanvang van sy skrywe onder die soeklig en bewys dit verkeerd.
Andersins is dit duidelik u is op die pad JUIS oor dit waaroor hy ‘ons’ tot vermaning roep.
Twis, eiewaan en die ‘eie EK’…maar altyd voor-op.

Johann Cronje

Dit het met eiewaan net mooi boggerall te doen en nog minder met Adriaan se persoonlike verklaring . Hier gaan dit oor wat God Yahweh persoonlik verklaar het teenoor dit wat die vertalers volgens hulle smaak en minagting gedoen het nie. As enigeen dan moet kies tussen die God van die OT en die god van die NT, dan is dit elkeen se eie saak ! Twis onstaan wanneer mense hulle blind hou vir die ware feite want baie is dronk en verslaaf aan die RKK se dwaaldogma.

Hinsie

Goeie middag
Sommer net interesant. Van titels gepraat, op die 7e vlak het ons altyd (lank terug) gepraat van Mnr., Mev, en Mej. Die laaste 2 is toe vervang met Me. Hoor nou die dag, oor die radio, dat al drie (twee) vervang gaan word met Mx. Dit is blykbaar om ook voorsiening te maak vir die wat nie weet of dit man of vrou is nie. Snaakse wêreld.
Groetnis.

Elsie

Mnr Snyman- jy het die goed wat du Plessis vir jou gegee het, gaan plaas. Dit staan daar wit op swart – ‘n gruwelike oneer aan Yahweh God van Israel. Moenie LUISTER na mense nie- ondersoek en luister wat Yahweh en Sy profete oor HOM sê.

Hierdie terrible leuns kom van ‘n man wat homself BISHOP noem en MAN that GOD made, ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com

en dan as jy wil verder lees kom die boodskap op
“ you may read this page ONLY if you confess faith in the name of Jesus. IF YOU click OK you are denying YAHWEH as the name of the Father or Creator and confessing the name of Jesus is the ONLY SAVING NAME! Say right now “I deny YAHWEH and believe ONLY in the name of Jesus”, if you said this, then Click OK to read the study. If you refuse to recant the false name Yahweh, click cancel to leave now!”

Mag hierdie man gestraf word. Mag Yahweh Sy oordele en wrath op hom uit stort. Dit bid ek hom toe.
Hy is die een wat beweer dat Hebreeus NIE BESTAAN het nie. Lagwekkend as dit nie so EVIL was nie.
Hy is ‘n HATER van die Naam Yahweh en enige een wat eers sy goed bedink is deel van die haters van Yahweh.
Ps 21-U hand sal al U vyande vind; U regterhand sal U HATERS VIND.
U sal hulle maak soos ‘n vurige oond as U verskyn; Yahweh sal hulle verslind in Sy toorn, en vuur sal hulle verteer.
U sal hulle vrug van die aarde af verdelg EN HULLE NAGESLAG VAN DIE MENSEKINDERS AF WEG.

Elsie

Mnr Snyman, is daar enige akademiese gronde om die prentjies so te intepreteer?

vanaf http://bibleandarchaeology.com/
This photo displays the oldest known inscription of the name “Yahweh,” the personal name of God (cf. Exodus 3). The writing is in hieroglyphs and is dated to c. 1400 BC. The inscription was discovered in the temple built by the Egyptian Pharaoh Amenhotep III in Soleb, which is in modern day Sudan. The text refers to a group of nomadic followers of Yahweh, possibly the Israelites

The date of the Biblical exodus-conquest is clear. 1 Kgs 6:1 and 1 Chr 6:33–37 converge on a date of 1446 BC for the exodus and the Jubilees data and Judg 11:26 independently converge on a date of 1406 BC for the beginning of the conquest. The 1406 BC date is further confirmed by archaeological data from Jericho, Ai (Kh. el-Maqatir) and Hazor.

Canaan at this time was part of the Egyptian empire, so that the Israelites would in effect be escaping from Egypt to Egypt, (wikipedia)

Hierdie P@%PH#L Reckart en du Plessis kan nie eers die geskiedenis lees nie. KANAAN was onder EGIPTE en van die Israeliete WAS daardie tyd nomadies so dit is nie rocketscience dat hulle wel in die streke van Kanaan was nie.
https://exodusfromegypt.com/

Nog van Yahweh in die geskiedenis
This small scroll is one of the two Silver Scrolls, which contain the oldest known copies of biblical passages. Written about 600 BC, they were discovered in 1979 in Jerusalem at a place outside the Old City known as Ketef Hinnom. THE HEBREW LANGUAGE TEXT ON THE SCROLLS is taken from Numbers 6:24-26, which reads, “May Yahweh bless you and keep you; May Yahweh cause his face to shine upon you and grant you peace.”

Nog BAIE meer.

Elsie

Lees gerus
https://church-matters.blogspot.co.za/2013/03/the-truth-about-reckarts-group.html
“All I know, no one can escape God’s wrath on Judgment day especially those who polluted and corrupted the scriptures, maligning the things which were considered holy such as the tetragrammaton or the 4 hebrew letters attributed to God in the Old Testament”
Noem hierdie wat Reckart doen:
2. Branding the tetragrammaton “YHWH” – four Hebrew consonants of whom Moses himself wrote, associating it to Baal. They call Baal Yahweh, so this would mean “Lord Baal” to them.
3. They also uses book illustration wherever they can find a word related with “tetragrammaton” or 4 Hebrew Letters and DEFILING IT. 4. Look closely how James Owens blasphemed the tetragrammaton and link that to the “one eye” or Lucifer’s eye.
6. blasphemed the God of Israel “YHWH” calling the SACRED WORD EVIL and the devil who was calling his goats to hear him.

Isrealiete HOOR Yahweh se opdrag!
Num 22-En ontheilig MY HEILIGE NAAM NIE, sodat Ek geheilig kan word ONDER DIE KINDERS VAN ISRAEL. Ek is Yahweh wat julle heilig,
33 wat julle uit Egipteland uitgelei het om vir julle ‘n God te wees. EK IS YAHWEH.

Malachi, probably written around 433-430 BC, is the last book of the Old Testament. In this small book of only four chapters, the name “Yahweh” appears over 40 times. The name “Yahweh” was never lost to the prophets who wrote the Hebrew Scriptures. If anything, they constantly encouraged Israel to revere and magnify the name.
http://lhim.org/gladtidings/articles/

Really- kan jy asb hierdie belastering van Yahweh se HEILIGE Naam verwyder en sommer du Plessis se naam van die aardbol af laat verdwyn nie. Hy is UITERS oningelig en ondersteun die haatYahwehcult van Reckhart

Elsie

Mnr Snyman, jy sê:
“wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).”

Maar jy haal nie alles aan nie:
Exo 3 -14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.
15 Toe sê God VERDER VIR MOSES: Dit MOET JY AAN DIE KINDERS VAN ISRAEL MEEDEEL:
YAHWEH, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur.
Dit is MY NAAM VIR EWIG, EN DIT IS MY GEDENKNAAM VAN GESLAG TOT GESLAG.

Verder sê jy:
“ vra Jakob: “Maak tog U Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën” (Gen. 32:29); maar nie sy Naam bekend gemaak nie.”

En Yahweh verduidelik baie mooi aan Moses:

Exodus 6-Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: EK IS YAHWEH.
3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, MAAR MET MY NAAM YAHWEH HET EK MY NIE AAN HULLE BEKEND GEMAAK NIE.

So duidelik is Yahweh se Naam NIE aan Jakob bekend gemaak nie soos jy tereg sê, MAAR sê oor en oor en oor Het Hy Sy Naam aan Israel bekend gestel.

Wie is ENIGE een om dit te wil anders maak?

Elsie

Mnr Snyman, die ENIGSTE kind wat uit Egipte geroep is , Is die EERSGEBORE SEUN van Yahweh.

Exo 4:
Dan moet jy vir Farao sê: SO SPREEK YAHWEH: My EERSGEBORE SEUN is ISRAEL.
23 Daarom beveel Ek jou: Laat MY SEUN TREK, DAT HY MY KAN DIEN.

Dit is waarna Hosea 11.1 verwys en die wat dit ontken doen so omdat hulle Yahweh se woorde minag.

Heb 8 -11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here NIE (WHAT?????) want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.

Jer 31-34En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: KEN Yahweh; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek YAHWEH;

Heb 8-12 Want Ek sal BARMHARTIG WEES OOR HULLE ONGEREGTIGHEDE en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

NEE dit is NIE wat YAHWEH gese het nie:

In Jer 31staan staan geskrywe:

want Ek, YAHWEH sal hulle ONGEREGTIGHEID VERGEWE en AAN HULLE SONDE NIE MEER DINK NIE.

Die skrywer van Hebreers VERDRAAI Yahweh se woorde. Yahweh sal ons ongeregtighede VERGEWE. Niks met barmhartigheid te doen nie.

Mimi Hildebrand

Adriaan ek verstaan wat jy bedoel. Ek stem dat ons hom ook aanroep as Onse Vader, maar hier is n paar verse oor die Naam van Vader. Ons behoort, as Sy volk, Sy Naam te ken

Gen 4:26 Toe het hulke die Naam van YaHWeH begin aanroep.

Jes 52:6 Daarom sal My volk My Naam ken.

Joh 17:6 Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wie U My uit die wêreld gegee het. Ook vers 26.

Jer 23:26 + 27 Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van bedrieëry van hul hart – is hulle daarop bedag om My volk My Naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders My Naam vergeet het deur Baäl?

Boepie

As iemand my sou vra wie my God is en aandring op sy naam dan sal ek Sy naam aan hom wat vra bekend maak soos die in die skrif staan, maar wanner ek Hom aanroep of aanbid dan noem ek Hom Vader soos daar vir my voorgeskryf word.
Dankie vir hierdie skrywe en duidelikheid oom Adriaan.

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Die vraag is nou of iemand die reg het om hierdie Naam, wat oorspronklik so in Hebreeus aan Moses gegee is, ooit weg te vertaal, oor te vertaal of te vervals. Laat die Woord van ons Hemelse Vader maar self praat, sodat u kan sien hoe gruwelik ons deur die jare heen bedrieg is. Exodus 20:7
(7) Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
As hierdie gedeelte korrek uit die Hebreeus vertaal word, lees hierdie vers as volg (aanhaling uit Die Boek van Herinnering):
(7) Jy mag die Naam van JaHWeH jou Elohey (enkelvoud van Elohim) nie verydel nie, want JaHWeH sal die een wat Sy Naam verydel, nie ongestraf laat bly nie.
As ons gaan kyk wat die woord, “VERYDEL” beteken, word die oortreding van die vervalsing van God se Naam baie duidelik. Die Elektroniese verklarende Afrikaanse Handboek van die Afrikaanse Taal sê die volgende:
ver·y´del ww. (-) – Laat misluk; tot niet maak, teleurstel; frustreer: Iemand se planne verydel. Verydelde hoop. verydeling.

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg: Die vertalers het dus die onvertaalbare Naam JaHWeH tot niet gemaak. As dit maar al was; maar hulle, die vertalers, het verder gegaan en van die allergruwelikste roesynnekoeke gaan bak en van die vuilste mensedrek geneem en dit in die plek van ons Hemelse Vader se Naam, JaHWeH geplaas. Die woord “Here” is so ‘n gruwelike woord. As u dink dat die woord, “Heer” net “meneer” beteken, dan sê ek vir u meneer, u maak ‘n groot fout!
As ons nou gaan kyk na die Massias se regte naam as die naam van Jesus sal ons oplet dat 10 mans in die Ou Testament en 3 mans in die Nuwe Testament die selfde naam as die Massias se Iesous (Jesus) in die Bybel gehad het. Ek twyfel of die Vader YAHWEH sy seun so ‘n algemene naam sou gegee het.
In die Nuwe Strongs Konkordansie sal ons onder die Strongs 3091 die volgende vind – [‘Wv/hyò Yaho Ewshu Ew>a, yeh-ho-shoo’-ah; from 3068 and 3467; Jehovah-saved.
Die Ou Judeërs en nie jode nie, het gepraat van JEHOWshua, so ons kan sê dat Sy seun se Naam met die Vader se naam verband hou. Dan moet dit JAHshua wees in Aramees en JAHWE`shua in Hebreeus.

Pieter-Jan Van Zyl

VERVOLG: DIE BENAMING ELOHIM/ EL / ELOHEY / JAHH
Ook word die name Elohim – vir die drie-enigheid van God/ as meervoudsvorm van God gebruik, en die benaming El/Elohey/JaHH verwys na die enkelvoudsvorm van God.
Die woord “god”, wat ook gebruik word om enige afgod aan te dui, is afkomstig vanaf die woord “gud” wat “goed” beteken. Dit is ook gebruik as die woord wat “geslagsgemeenskap” aan dui en is ‘n afleiding vanuit die woord “gawd” wat die naam van die geluksgodin was.
Met die verspreiding van volke en die invloed van heidense gelowe het hierdie woorde opgeneem geraak in verskillende tale. Baie keer sou heidense name “verchristaniseer” word om “heidene” saam met die “christene” gelukkig te hou.
Ons Elohim het egter ‘n naam waarmee ons Hom kan ken, en deur Sy Seun wat in JaHWêH se naam gekom het, kan ons met vrymoedigheid na Hom toe gaan. Interessant genoeg bevat baie name in die geskrifte ‘n “JaH/El” gedeelte bv. DaniEl, wat beteken: JaH/JaHWeH is my regter.

Die naam JaHWeH (YHWH) is meer as sesduisend keer uit die vertaling vanaf die ou geskrifte verwyder en vervang met hierdie heidense terme.

In ‘n tyd waar soveel gelowe aanspraak maak daarop dat ons dieselfde “god” dien is dit ontsettend belangrik dat ons Hom op Sy naam ken, soos Hy vir ons. Dit is vir Sy NAAM dat ons vervolg sal word, want ons sal nooit ‘n valse redding deur enige ander naam kan aanvaar nie.

Quentin

Oom Adriaan
Ek moet se toe ek die artikel gelees het, het ek die tipiese”khee jerck” reaksie daarop gehad, want die Skrif leer ons dan dat daar slegs een Naam gegee is wat ons moet aanroep om gered te word en die Naam is nie n titel soos Vader,meester ens nie.Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om ook my insette te lewer.Die 2 voorbeelde wat genoem word in die artikel, waarom YHWH kwansuis nie Sy Naam wil bekend maak nie klop glad nie met n deeglike skrif studie nie.Eerstens Gen 32;24 se dat n Man met Jakob geworstel het,indien Jakob geweet het dat dit Elohiem was sou hy beslis nie vir Hom SY Naam gevra het nie, omdat YHWH reeds in Gen28;13 Sy Naam aan Jakob bekend gemaak het.
Tweedens die gebruik van Eks3;13+14 sonder om vers 15+18 aan te haal (waar YHWH duidelik Sy Naam aan Moses bekend maak) spreek van duistere motiewe.EK IS WAT EK IS, is slegs die betekenis van YHWH se Naam, wat Hy dan ook in vers 15+18 aankondig.Indien YHWH Sy Naam nie genoem wil he nie waarom sal Hy,Sy eie Naam 2keer voor Hom uitroep toe Moses Hom vra om Sy Heerlikheid te sien(Eks 33;19+34;5).
Sy Naam is 7000 keer deur die leuenpen van die skrywers verwyder(Jer 8;8) en vervang met Here, wat ons almal by die tyd weet beteken Baal in Hebreeus.In Jer 23;27 staan daar die valse profete is bedag daarop om My volk My Naam te laat vergeet net soos hul vaders My Naam vergeet het deur Baal(Here).Hos 2;15 profeteer dat YHWH die name van die Baals uit ons mond sal vewyder, en slegs n dwase volk Sy Naam verag(Ps 74;18)

Indien dit dus oneerbaar of disrespekvol is om Vader op Sy Naam te noem, dan was al die profete daaraan skuldig vanaf Gen tot Mal.Wat ons nie uit die oog moet veloor nie is dat ons name vandag geen waarde of betekenisse het nie. Die Hebreuse name het egter groot betekenisse en

Quentin

waarde. Elke keer as jy n Hebruese naam uitspreek dan verklaar, proklameer of profiteer jy iets soos byvoorbeeld Elia in Hebruees Eli Yahu wat dan beteken YHWH is Elohiem.Indien jy hom met n titel sal aanspreek gee jy hom nie die eer wat sy naam toekom nie, want dit dra waarde.Net so eer jy YHWH as jy Hom op Sy Naam noem, want dan proklameer jy wat Wie Hy Is naamlik EK IS WAT EK IS.

Oom beklee n gerespekteerde posisie onder die ware boervolk in SA en wanneer oom dan jou eie persoonlike oortuigings bekend maak op n openbare platform soos hierdie KAN dit lei tot grootskaalse verwaring onder diegene wat nog jonk in Yahushua is.Jong christene kan moontlik hierdie geskrewe verkeerd interpreteer en die Naam loen. Ek glo oom sien my hart waarmee ek skryf, dat dit glad nie n persoonlike aanval is nie, maar eerder n beroep op ons volk om die Naam te eer, en te vrees.

Johan

Adriaan. Met respek wil ek se dat ek en sekerlik baie ander nie kan saamstem met hierdie artikel nie. Daar is soveel honderde plekke in die Skrif waarJahweh se Israel moet Hom by sy naam aanroep, dat Israel sy naam op ‘n plek moet vestig, dat Sy naam onder Israel woon, dat Israel Sy naam bekend maak, en ander plekke waar dit se dat Israel Sy naam vergeet het. Iewesrs is daar ook ‘n plek waar Jahweh diegene vervloek wat Israel Sy naam laat vergeet het. Dis dalk nodig dat jy hierdie saak beter ondersoek en moontlik ‘n regstelling maak. Groete, Johan.

Dirk Albers

Vriende, kyk maar na die nuutste artikel op whitenationnetwork.com oor die sataniese liberalisme ! Kyk na altwee die videos. En van Willem Petzer, en een van n plaasaanval slagoffer. Ek het ongelukkig n probleem met hierdie man wat gevoel het n swarte moet n sanbreel oor sy kop hou ? Hy nooi malema uit om hom te kom skiet ? Miskien lees ek die hele ding verkeerd, maar ek sien net die mooi ” christen, ” kom-skiet-my-maar houding, wat ons basies gebring het waar ons is vandag. Ek wens ek het geweet hoeveel Adamiete daar in hierdie land is, wat ten minste weet wat die Banvloek is ? Ek sal liewer nie vra hoeveel bereid sal wees om dit uit te voer nie, want ek sal miskien dan gedwing word om selfmoord te pleeg uit moedeloosheid !

Danneman

Soos die drie-eenheid is dit ‘n geweldige kontroversiele onderwerp. Hoeveel mense is nie verbrand en gemartel van beide kante af oor laasgenoemde nie – selfs die groot doop! Ek het altyd gewonder. Deur die geskiedenis het God sy volk op verskeie geleenthede gehelp al het hulle nie die heilige name aangeroep of geken nie. Het Siener die Vader as Yahweh aangespreek? Was hy by sy naam aangeroep by bloedrivier? “A rose by any other name”. Vir my is daar EEN God. Sy naam is Yawheh en ek weet van wie ek praat wanneer ek vir mense vertel van die ENIGE GOD. Ek verstaan wat Adriaan hier probeer se en tot ‘n mate stem ek nogal saam. Dit is bietjie eienaardig dat sy seun hom nooit by sy naam aangespreek het nie. Dit is asof hy geweet het sy verstrooide volk gaan hom eendag aanroep uit die vertes in honderde tale.

En hulle moet nie almal Vader noem nie maar slegs EEN.

Johann Cronje

Danneman,
Nou dat jy dit noem – GOD YAHWEH is – ‘n Enkele entiteit en nie ‘n DRIE–EEENHEID NIE!
Hoor, Israel, YAHWEH onse God is ’n enige GOD. – Deuteronomium 6: 4
Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ’n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.- Jesaja 44: 8
Ek is YAHWEH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie – Jesaja 45: 5
“ Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;” – Jesaja 46: 9
YAHWEH verklaar dat Hy ‘n enkele God is nie ‘n drie in een nie. Nêrens in die OT of die hele Bybel word die woord “drie-eenheid” genoem nie.YAHWEH verklaar onomwonde dat net HY “alleen “is en al die eer en lof kom net Hom alleen toe.

Danneman

Ek stem 100% saam Johann – oor die drie-eenheid. 😉 Alhoewel ek dit maar versigtig moet se want ‘n mens word so vinnig aangeval. So moeg vir al die haat en venynigheid oor haarklowery dat ek heeltemal onttrek het van ons plaaslike Israel gemeente. Dit gaan oor my medemens – my volk. As hy nog Here here roep as hy my vra vir hulp gaan ek hom bystaan en nie ‘n oomblik veroordeel nie. Want regtig, wie is ek? Jammer vir die ingels maar ons mense is deesdae so “self righteous” dis iets vreeslik!

Dirk Albers

Danneman, ek verstaan jou sentimente heeltemal ! Ons bluf onsself as ons glo dat ons naasteliefde het. Ons kan nie eers ons eie bloedfamilie lief hê nie. Ons kan hoogstens van ander mense hou, en daardie sentiment is so sterk soos n kristalglas wat van n tafel afval. Selfs die Voortrekkers wat verskriklike ontberings en gevare moes trotseer, kon nie heeltemal eensgesind wees nie. In die Boere-oorlog se konsentrasie-kampe het mense mekaar ook gehaat. Veral wanneer skinderbek giftonge allerhande leuens oor mekaar versprei het. Nou sit ons weer met n soortgelyke situasie in hierdie land, nl. Ons sien marteling, moord en doodslag op n daaglikse basis. Ons sien hoe n wonderlike land in die grond in, vertrap en verwoes word. Families word opgebreek soos wat kinders en vriende oorsee vlug. Dit is menslik om redes vir hierdie vervloeking te soek, en IEMAND te blameer. Ons hoor vir vyf en twintig jaar hoe sondig en aaklig die Volk is. En elke ” geestelike goeroe ” het sy/haar interpretasie van wat die Volk nou kwansuis verkeerd doen, die verkeerde Bybel lees, en aan die verkeerde kerk/geloof behoort. Dan kry jy nog gereeld ook n idioot wat sanik oor die Volk wat nie kan/wil saamstaan nie. Aanvaar dit nou maar. Al tyd wanneer n groep mense in hierdie land sal kan saamstaan, en n mate van liefde jeens mekaar sal kan openbaar is : Wanneer ons bebloed, met net die klere aan ons lywe, deur die bosse moet vlug vir ons lewens. Bid dat dit gou gebeur, as jy werklik wil weet wat naasteliefde eintlik is, en/of behoort te wees !

Johann Cronje

Elsie,
Jy het dit so gestel – “ Hulle verag Yahweh se Naam en dit is wat Hy daarom te sê het:
Mal 1: 6 ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? sê Yahweh van die leërskare aan julle, o priesters, WAT MY NAAM VERAG! Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag?
Hoekom sal Yahweh ENIGSINS praat van “vader” maar noem dat SY NAAM verag word?”
Hoe dan nou ? Kan ons, onse GOD YAHWEH , Vader nioem sonder om Sy Naam daarby uit te spreek? Kan ons Hom gelykstel met die titel van Vader net soos die RKK se “HOLY FATHER” –
Kyk hoe “onheilig” is die “heilige Vader” van die RKK en sy valse dissipels.
All of Chile’s 34 bishops RESIGN over a sex abuse and cover-up scandal after crisis meeting with the Pope

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5744503/Chilean-bishops-offer-resignation-Pope-abuse-scandal-statement.html?ito=social-facebook

Ockie

Adriaan, ek is nie n alwetende grootkop arrogante mens wat dink ek weet alles rondom Vader se woord insettinge en verorderinge nie, leer maar nog. Maar vir my as n eenvoudige maaksel van Vader of Vader Yahweh maak dit vir my sin,,,my kinders sal my aanspreeek as Pa Ockie uit respek sal hulle my nie Ockie noem nie maar Pa of Vader Ockie. m.a.w. hulle ken my naam So ken ek en ek glo jy ook ons Hemelse Vader wat die heelal, mens dier,plant an alles wat op hierdie aarde gemaak en geskape is se naam…..

Alle eer aan ons Hemelse Vader van Abraham, Isak en Jakob.

Elsie

“ Elsie, ek kan nie onthou dat ons Vader iewers gesê het die oordeel kom jou toe nie.”

Mnr. Snyman, sy NAAM van die aardbol af- dis wat ek gese het. Sy motivering om die artikel met jou te deel was alles behalwe onskuldig. Hy het ‘n leun gedryf want die wat die Hebreeuse geskrifte kan lees en ook taalkundiges en ook die algemene erkening van die wat Hebreeus praat is dat Yod-He-Waw-He wel uitgespreek kan word as Yahweh.
Jy haal uit Lev 19.

En Lev 24 ?
Toe het die seun van die Israelitiese vrou die NAAM gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring.
12 En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle ‘n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van Yahweh.
13 En Yahweh het met Moses gespreek en gesê:
14 Bring die vloeker buitekant die laer uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê; dan moet die hele vergadering hom stenig.
15 En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra.
16 En wie die Naam van YAHWEH LASTER, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. DIE VREEMDELING NET soos die kind van die land as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.

Opdrag van Yahweh wat baie goed op Rechart en kie van toepassing sou wees.
HduP het ons God gelaster deur die leuen te deel sodat almal kan lees dat my God se Naam gekoppel word aan afgode. ONVERGEEFLIK.

My broers/susters is die wat onder die verbond van Horeb staan. En enige een wat Yahweh as God van Israel belaster is nie my broer of suster nie.
And now I shal gladly exit Vaandel – cannot be part of a place that is NOT proclaiming the Wonderous Name of Yahweh but instead disguising it with father which will ultimately make His Name desolate.

Ockie

AI, ai Adriaan kan ons nie maar die gesprekkie eindig sodat jy kan aangaan met die goeie werk wat jy al jare lank vir jou Hemelse Vader en vir jou medemens gedoen het nie…want dit lyk vir my sekere mense het net gesit en wag om klippe te begin gooi…sad maar waar. Alle eer aan ons Hemelse se Vader…gelukkig ken ons wat weet Sy Naam.

Ockie

Elsie, gaan jou goed….. As ek reg kan aflei het Adriaan nie gese dat enige vader sy Vader is nie.. inteendeel het hy gese dat hy Vader YAHWEH in sy gebede as sy Skepper as Vader sal aanspreek,

Ruiter vd Forums

Dit was my punt mnr Snyman.
Die feitlike weergawe van dit wat mnr du Plessis met u gedeel het…is wat ‘closer scrutiny’ verg.
As ons veronderstel daar’s meriete in dit wat hy nagespeur het….kan die blote herhaling van die ‘gewraakte’ naam soos aangehaal in Die Woord, nie as summiere en korrekte substansie dien nie!!
Al herhaal jy n leuen 10,000 maal in n boek…bly dit steeds n leuen. Die feit dat dit 10,000 maal daar staan maak dit dus allermins die alfa en omega.
Die vertrekpunt moet wees om die du Plessis-verwysing as fiktief/foutief af te maak, met oortuigde feite.
Daarsonder val die hele ou relletjie immers plat.
Met die grootse klem oor name…wonder ek of sommige van ons nog ORDENTLIK kan bid?
Wil bykans sê…sak ek in my binnekamer op my kniee, ken Hy my hart en weet HY ek spreek Hom aan.
Die Oubaas hou hom nie op met beuselagtige haarklowery nie. Magtag.

Ruiter vd Forums

(verv 2)
Inteendeel.
Die hele petalje herinner aan n plebs wat in gesprek met sy Koningin wil tree.
In sodoende is hy/sy so gemesmeraais met sy aanspreekvorm ( Haar Majesteit, Kwien, Haar Hoogheid et al ) – dat hy/sy skoon vergeet van dit wat hy/sy wou oordra!
Ironies dan, bestaan daar n suggestie dat Haar Hoogheid haar posbekleding ontleen aan een of ander afgod.
En hierin lê die kruks vd aangeleentheid.
Weerlê dit ( soos feitlik deur mnr du Plessis aangebied….ofskoon hy dit nie as WAARHEID afmaak nie ) – en beweeg aan.

Elsie

Mnr Snyman –
“ Maar pleks daarvan verdoem jy hom en verwag jy skynbaar ook van die volk om hom met klippe dood te gooi…”

Kan jy asb vir my aanhaal waar ek van die volk verwag om enige iets te doen? Jy beskuldig my mos vaslik. Wat ek aangehaal het was ‘n duidelike waarskuwing van Yahweh.

Yahweh vra dat ons Sy getuies moet wees en soos jy kon ek ook nie stil bly nie.
HduP is 10 jaar met Vaandel bekend en kon nie genoeg kennis kry rondom die Naam van Yahweh nie
Met Sy eie woorde dat ons NOOIT die regte naam van die vader sal ken nie is verdoem hy homself tot ontkenning van die gebruik en aanroep van Yahweh se Naam. Sy woorde dat vader vir hom genoeg is is seker sy keuse maar antwoord die vraag: As Yahweh se profete ons oproep om Yahweh se Naam te verhoog te eer en glorie daaraan te gee, wie is hy om te beweer dat die eintlik nie nodig is nie? As hy dan die kind is van Yahweh hoe kan hy die bevel van Yahweh verontagsaam dat SY NAAM gedenk moet word van geslag tot geslag?
Vader is nie naam wat gedenk kan word nie.

Hierdie artikel word aan mense voorgehou dit staan vas op Vaandel se ww. Dit is ‘n onding en belastering en daar is geen verskoning daarvoor nie. Dit dra by tot die verdagmaking van Yahweh se Heilige Naam. Jy moes voordat jy dit op wit en swart geplaas het, ondersoek het.. Ek Rechart opgespoor is 2 sekondes .
As julle die God van Israel as vader aanspreek in julle handel en wandel dan het julle het Miga eintlik herskryf .
Miga 4 Want al die volke mag wandel elkeen in die NAAM van sy god, maar óns sal wandel met ons VADER, onse God vir ewig en altoos.
Sal maar hou by wat Miga verklaar
5 Want al die volke mag wandel elkeen IN DIE NAAM van sy god, maar óns sal wandel in die NAAM van YAHWEH onse God vir ewig en altoos.

Johann Cronje

Adriaan,
Ek het twee ander kommentare oor die onderwerp gestuur wat nie geplaas is nie. Ek vertrou dat jy die een sal plaas om die onderwerp tot rus te bring sodat ons alle eer aan God YAHWEH kan bekragtig.
Die debat oot die Heilige naam het nou in ‘n heel emosionele stryd ontwikkel met oor en weer beskuldigings , presies die ‘suksesvolle ‘resultaat’ van ‘onheilge’ inmenging en misleiding.
Die Naam van God YAHWEH (of dan Vader Yahweh) is ‘n baie teer en hoog Heilige saak en die NAAM word al jarelank deur talle deelnemers hier op Vaandel gebruik. Daar is geen geheim omtrent dit nie. Enige persoon of skrywe wat dit direk, wetend of onwetend veroordeel of laat kritiseer sal met die tipiese emosionele resultate teengestaan word. Die wat nie die Naam wil gebruik nie, bly dan gerus buite die debat.
Ek stel voor, dat die van ons wat die ‘enige’ God erken en korrek probeer aanbid, staande bly by die gebruik van ten minste een van die volgende eerbiedige aanspreekvorms :
1. Sy Majesteit Koning Yahweh
2. Yahweh
3. Vader Yahweh
Sy NAAM is YAHWEH (nie Jesus of enigiets anders nie). Ons mag Hom nie minag deur Sy NAAM weg te laat by enige aanspreekvorm nie en nog minder mag ons Sy NAAM ydelik gebruik, m.a.w. om bv. te sweer by SY NAAM nie!! Eksodus 3:15 – …… Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag.

Ruiter vd Forums

Ai mnr Cronje,
‘Jarelange’ gebruik van jou aanspreekvorm is nie die kriteria tot oortuiging nie.
Meen te sê: –
Vir millennia was geglo…die aarde is plat.
U betoogpunte getuig meer as net ’emosioneel’.
Dit grens aan histerie.
Oordink en bepeins met oorleg.
Niks deur here Snyman of du Plessis geuiter is in graniet gebytel nie.
Ek sien dit bloot as n interessante besprekingspunt wat nugtere ondersoek verg. Indien nie regverdig nie.
Eish!

Johann Cronje

Jou opines is van geen waar nie. Niks wat jy gewoonlik kwytraak is wysheid of kennis nie. Jy hou van jou eie stem!

Ruiter vd Forums

Met genoeë staan ek terug.
Laat u wil en opinie geskied.
Miskien net dit: –
Die aframmel van Bybeltekse getuig allermins van n diep en bewese kennis van Gods Woord.
Eiewaan het ook sy perke…sal u nog agterkom.
Wees gegroet.

Ockie

Johan, alhoewel ek sy naam ken, waarom kan ek hom nie aanspreek as Vader uit respek vir Hom nie. My kinders weet my naam is Ockie maar spreeek my aan as Vader of Pa Ockie Uit blote respek vir my spreek hulle my nie aan as Ockie nie…

Danneman

Die rede Johann hoekom die Messias nie die Vader op sy naam genoem het nie en sy volk gewaarsku het om aan niemand anders die titel te gee nie was omdat sy volk een Vader, een skepper en een God het. Niemand anders kan daardie titel eien nie. En hierdie titel vind jy dwarsdeur die geskiedenis onder verskeie Israel volke soos die Gote, Kelte, die Lombards, Iberians, Scoloti en selfs die Vikings. Ons verlosser het goed geweet waaroor dit eintlik gaan. Dit is nie teologiese haarklowery nie maar iets baie groter en baie dieper.

Hennie du Plessis

Elsie : As ek kwade bedoelings gehad het sou ek dit nie aan Adriaan gestuur het nie! Ek sou dit direk op dié blad geplaas het om getroue broers en susters te beïnvloed. Dit wat jy gesê het pla my nie. Ek het ‘n verhouding met die Vader en dit pla my nie oor wat die kerk en/of ander daaroor te sê het nie. So as dit jou gelukkig maak om ander (volksgenote ) te beledig kry vir jou. By my is dit water op ‘n eend se rug. “Ondersoek alle dinge en behou die goeie” Wat is daarmee verkeerd????? Ek het dit maar net op die net raak geloop soos baie ander dinge ( goed en sleg ). Lees jy nooit slegte dinge en vergeet dan daarvan nie?? So as hierdie artikel “sleg” is in jou opinie, beweeg dan maar aan.
Groete aan almal en Adriaan sterkte vir jou met alles wat gesê word teen jou. Hou maar jou lyf “eend”

Elsie

HennieduP, ek moet jou seker antwoord nadat ek jou naam wild en wakker rondgesleep het.

Die artikel is in drie gedeel.
Eerste – is ons voorvaders wat Yahweh aangeroep as Jehova en Skepper en God. Vreemd dat ons voorouers nie in die gesig van 10 000 duisende heidene die vader aangeroep het nie maar hulle Skepper. Daar het Mnr Snyman die wat nog twyfel gehad oor die erkenning van ons God se Naam onder ons voorouers reggestel. Dankie Mr Snyman.

Tweede deel – Toe kom jou aangestuurde artikel wat ‘n verdagmakery was.

Derde deel – En dit het gewerk. Mr Snyman wat amen se op die gebruik van ons vader ipv Yahweh.
“ Maar in die lig van die voorafgaande voorbeelde wat deur ons Verlosser en sy dissipels aan ons voorgehou is, sal ek voortaan nie meer my Skepper — wie se kind ek is, se Naam gebruik nie.”

Deur jou artikel en jou woorde het jy effektief die Naam van Yahweh uit die volks se mond verwyder want van nou af sal NIEMAND wat die artikels van Vaandel lees OOIT weer ons voorouers se gebruik van van Sy Naam hoor of verstaan nie. Van nou af sal niemand OOIT weer Yahweh se Naam in ‘n artikel van Mr Snyman lees nie.

Wat ek weet
ELKE KNIEG sal buig voor Yahweh en Yahweh alleen.
Jes 45
Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie Ek, Yahweh, nie? En buiten My is daar geen ander God nie: ‘n regverdige en REDDENDE GOD is daar buiten My nie.
22Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is God, en DAAR IS GEEN ANDER NIE.
23 Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit My mond, ‘N WOORD WAT NIE HERROEP WORD NIE: dat VOOR MY ELKE KNIE SAL NEERBUIG, BY MY (NAAM) ELKE TONG SAL SWEER.

Elsie

Mnr Snyman, jou weg kan ek nie veroordeel nie. Die dilemma wat hier uitgespeel het is die dilemma wat tot aan die einde van dae verdelend sal wees; WIE volg ons en na WIE luister ons? My Skepper en Formeerder is die God van Israel, NIE Jesus of Yahshua nie. My God en Skepper van hemel en aarde se Naam is Yahweh, Sabaoth (285 keer). Min of meer vyftien keer word ons gemaan om na SY Stem te luister en tientalle kere om in SY WEG te wandel.
Therefore thou shalt keep the commandments of Yahweh thy God, to WALK in HIS WAYS and to FEAR Him (Deut 8).

Soos jy het ek gekies wie ek volg, na wie ek luister en wie ek vrees. Ek groet en wens jou voorspoed toe.

Danneman

Johann en Elsa

Ek sien julle weet wat reg en verkeerd is. Dit is seker dan nie nodig om Adriaan se vraag te beantwoord nie, nl., Hoekom het die Messias nooit sy Vader se Naam genoem nie? Want as daar Een is wat Sy Naam ken, dan is dit Hy.

Johann, jy sê aan Adriaan: “Ons mag Hom nie minag deur Sy NAAM weg te laat by enige aanspreekvorm nie.”

Maar dan het sy eie Seun Hom mos geminag, want Hy het nie een keer Sy Naam gebruik nie!

As julle Adriaan kan antwoord sal dit waardeer word want ek self wonder hieroor. (Ek het ‘n gedagte hieroor maar sal graag eers van julle wil hoor).

Ruiter vd Forums

Na my mening maar al wat mnr Snyman ter tafel gelê het.
Bona fide so…met n redelike verwysingsveld wat stof tot nadenke regverdig.
Helaas.
Daarmee heen, n weereens- en nogmaalse poging om enersdenkendes tot nugterheid te roep.
Hoe jammer…die oordonderende vuurbêkkiges, wat n ‘oop gesprek’ tot n kleilat-geveg reduseer.
Aan mnr du Plessis: –
Hou u kop omhoog. Niks in wat u aanvanklik gekonstateer het, was van liggeraakte of blasfemiese aard nie.

Johann Cronje

Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.

Danneman

“One Vader wat in die hemel is…” nie “Onse Vader Yahweh” nie. – Matt 6:9

“Nie elkeen wat vir My sê: Meester, Meester (kurios – Heer of God)! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar HY WAT DIE WIL DOEN VAN MY VADER wat in die hemele is.” – Mattheus 7:21

(Jy doen en late bepaal of jy getrou is aan die God van Abraham Isak en Jakob.)

“En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik;” – Markus 14:36

“Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom;…” – Johannes 17:1

Waar openbaar Hy God se naam aan die volk? Waarom het hy ons nie geleer om God se naam te gebruik nie?

Hennie du Plessis

Ek wil net nog iets byvoeg. Onthou die “engel van die Lig” (satan) stel nie belang dat ons moet sondig deur die teenoorgestelde van geregtigheid te doen nie. Ons hoef nie A te doen as B die regte ding is nie. Hy is heeltemal in sy noppies as ons net B plus een of B minus een doen want dan sondig ons mos. So my siening is dat as daar ‘n stryery oor die naam, of die spelling, van Vader se naam is, kry hy sy sin, en ons weet nie, was dit sy doel om onenigheid te bewerk stellig met dit wat ek vir Adriaan aan gestuur het en dat hy dit geplaas het?? So nou baklei die volksgenote lekker onder mekaar en die ou sit daar en lag in sy mou, want nou het hy sy sin gekry. Kom ons los die verskille en ondersteun mekaar ongeag die Naam of spelling. My pa se name was al twee verkeerd by die begrafnis ondernemer (op sy ID boek) maar het dit saak gemaak??. Ons het almal geweet van wie ons praat en met wie ons te doen het.
Werk asseblief in vrede saam of verlaat die blad. Dit is ‘n uitstekende blad en Adriaan doen baie werk om ons op hoogte te hou met gebeure.
Groete

Hinsie

Amen.

Johann Cronje

Hennie,
Die Satan na wie jy verwys juig eerder oor jou onkunde en minag. Jy is direk verantwoordelik vir die twis wat hier ontstaan het en dit lyk nie asof jy enigsins sleg voel daaroor dat jy vir Adriaan in die konfrontasie ingesleep het nie Dit wil voorkom of jy eerder sukses en oowinning met die skywe van ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com ervaar. Moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy so sê? Daar was vrede op die blad voordat jy dit versteur het.

Johann Cronje

Diegene wat YAHWEH se opdragte in die O.T. ignoreer en die N.T. (met al die vertalingsfoute, ‘weglatings’ en honderde teenstrydighede) met passie en verslawendheid aanhang , lees en verstaan werklik niks nie . Julle Jesus verklaar dan aan Sy Vader Yahweh die volgende –- Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.
Presies wat was God YAHWEH se opdrag aan Moses om aan die volk Israel mee te deel? – Exodus 3:15 -… Toe sê Elohim(God) verder vir Moses: “Dit moet jy aan die kinders van Israel mee deel : YAHWEH, die Elohim(God) van julle vaders, die Elohim(God) van Abraham, die Elohim(God) van Isak en die Elohim(God) van Jakob, het My na julle gestuur. Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag.
Did the Messiah say the Heavenly Father’s Name?
There are some who believe that the Messiah only referred to Yahweh as “The Father” or believe that Yahushua also followed the doctrine that states Yahweh’s name is too holy to pronounce. But this was one of many false teachings coming out of that era. Yahushua flatly condemned those who would rather do things according to the “tradition of the elders” rather than the way Yahweh wanted them done. It should be obvious to anyone that when Yahweh does something nearly 7,000 times.. that is the way He wants it to be done. He doesn’t want us to come in later and change the way He has done things. Yet Yahweh placed His name in scripture nearly 7,000 times and the “tradition of the elders” is to replace His name each one of those 7,000 times with a title of man’s own choosing (e.g. LORD, GOD, Adonai, HaShem, etc).
http://www.eliyah.com/saidname.html

Danneman

Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het.

Waar het hy dit gedoen? Anders, as jy wil beweer dat die naam van God deur die Farriseers, Sadduseer en Skrifgeleerdes van die volk destyds weggehou is dan waarom het hulle hom nooit aangetree oor hierdie naam openbaring nie?

Die woord “openbaring” beteken hy het ‘n beskrywing en verklaring van die naam gegee. Deur Sy Seun het die Vader homself aan sy volk openbaar. Baie maklik!

Johan, ek gaan vir jou probeer verduidelik. Kom ons se my pa se naam is Jan. Jan beteken “goed”. Nou kom iemand my uitvra oor my pa Jan. Hoe gaan ek my pa beskryf of openbaar? Met ‘n naam? Of iets meer? Dink bietjie.

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here (kurios – Heer of God) sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar HY WAT DIE WIL DOEN VAN MY VADER wat in die hemele is.” – Mattheus 7:21.

Jou doen en late bepaal of jy getrou is aan die God van Abraham Isak en Jakob!!!

Johann Cronje

Jy vra ‘Waar het hy dit gedoen’? Waarom bevraagteken jy die skrifgedeelte?
Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, God Yahweh dring daarop aan dat ons Hom by Sy Heilige Naam lof en aanbid. Lees die OT geskrifte wat pertinent daarna veryws.
Openbaarmaking, onthulling, bekendmaking van iets soos ‘n NAAM van ‘n ewige God is tog dieselfde term,. Waarom dit te wil verander om ‘n ander betekenis daaraan te wil voeg . Yahweh het nooit nodig gehad om Homself eers deur Sy Seun te laat bekendmaak nie, nee Moses het dit ook gedoen op aandrang van Yahweh. Los vir ‘n paar oomblikke net die NT dogma uit en luister na God YAHWEH se eie woorde. Dan kan jy met sekerheid sê – ‘Jou doen en late bepaal of jy getrou is aan die God van Abraham Isak en Jakob!!! ‘

Ruiter vd Forums

Daar gaan ons al weer.
Johan Cronje maak die NT uit as ‘dogma’…maar preek ewe sedig ( supra ) dat; –
….’moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy aka Johan Cronje so sê’?
U kan kwets na hartelus met dit wat ander moontlik heilig ag?
Durf n ander kapsie maak, kom dit neer op ‘HOU DEN BÊK. EK DIE NIMLIKE CRONJE IS AAN’T WOORD’.
As sg ‘godsvrome’ ken u arrogansie geen perke nie.
Innemend van geaardheid bepaald ook nie.
Inteendeel. U vergestalt die antipool van Skriftelike verdraagsaamheid.
U openbaar eerder die tipe gedrag wat ek aan n Taliban-besetene sou toeskryf.
Sal waardeer as u van my wyk asb.

Johann Cronje

Jou beledigings en taalgebruik loop soos slangsleepsel op al die forums waar jy net raas om jou eie stem te hoor. Jy dra geen waarde nie. Vaarwel!

Danneman

“Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, ”

Ai Johann, jy luister nie wat ek probeer se nie. Ek verstaan dit heeltemal. En nee, die woorde en dade van die Messias is nie NT dogma nie. Dit is God se seun en soos die Vader self gese het:

“…Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!” – Lukas9:35

Ek gaan hierdie gesprek maar tot hier laat. Ons gaan nerens kom nie. Groete.

Johann Cronje

Jy is reg, kom ons laat dit daar aangesien jy verkies om eerder die seun te glo as die Vader, want hy het mos verklaar dat die direkte weg na die Vader nou toe is en slegs deur hom kan gaan en dit is kontras met wat die Vader sê, dat Hyself die ‘enigste verlosser’ is. Jesus eis dus dat al die lof en eer hom toekom eerder as Sy Vader.
Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie.
Die deur van gebed wat altyd direkte toegang tot YAHWEH gebied het, is dus toegesluit deur Jesus wat homself aanstel as die “enigste” weg.

Yahweh se woorde is nooit deur Homself gekanselleer nie. Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” gee, of ook MY “LOF” aan die gesnede beelde nie.
Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”

Dit is duidelik dat jy nog geen navorsing gedoen het oor die egtheid, oorspronklikheid en korrektheid van die NT met al sy teenstrydighede tussen die veelbesproke onbekende skrywers en selfs die van Paulus se eie teenstrydige (evangelie) nie.

Johann Cronje

Adriaan (1),
Ek sê nie dat jy die vier evangelies moet verwerp nie, maar hulle is gewis deurtrek van menige teenstrydige in die verhaal van Christus se lewe, Dit alleen lui die waarskuwingsklok. Iets is iewers verkeerd. Die feite is inkonsekwent. Die feite strook nie met mekaar nie. Ironies genoeg stem die Katolieke Kerk eintlik ooreen met die beoordeling dat die egtheid van die Nuwe Testament glad nie stewig gegrond is nie, soos wat soveel mense dink nie. Vir meer feite indie verband lees gerus die volgende studie – The scandal behind the assembling of the New Testament canon. https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html

Dit is duidelik dat Israel gedurig Yahweh verlaat vir ander gode of Sy wette oortree. Israel is en bly egter Sy vrou en Hy het haar lief.
• Geen maar GEEN manier kan enige van die mense wat so graag Jesus wil erken en glo dat hulle, (die kerk) die bruid is, gaan verby die wet van Yahweh kom nie. Elke scenario van die christen of ander oortree een of ander wet van Yahweh.
o die ‘seun’ mag nie met die pa se vrou, sy ma trou nie
o die ‘ seun’ mag nie met die ma se kinders trou nie want hulle is broer en suster
• Neem ook kennis dat NERENS in hierdie profete sê Yahweh Israel weer ‘n bruid sal word vir Sy “ seun” nie. Dat Israel ‘n nuwe “man” sal kry nie. Sy is en bly Yahweh se vrou onder die verbond en word nie ‘n BRUID nie.
Hy roep haar as haar Man regdeur die Tanakh terug na Hom. Elke hoofstuk is ‘n oproep tot die terugkeer na Hom as haar Man, as haar God, as haar Redder en as haar Verlosser. Sy Liefde vir haar is onbeskryflik groot . Yahweh weet dat Sy vrou klein in getal gaan wees maar geregverdig en gesuiwer. Sy vrou en Sy kinders is die nageslag wat die koninkryk sal beerwe.

Johann Cronje

Adriaan (2),
En daar het ons dit- Yahweh het nooit vir Israel geskei nie. Hy het haar met ‘n ‘skeibreif’ gedreig, verstoot, getugtig en vir ‘n oomblik Sy aangesig van haar verberg maar Hy het Sy beminde vir ewig lief en sal haar nooit verlaat nie.
Die hele kerk storie van ‘n nuwe troue is verregaande. Hoe ookal hulle dit spin, is en bly hulle hele versindsel ONWETTIG!
En die nuwe “(trou)verbond” is dan met n ANDER god en nie Yahweh nie. Wil in elkgeval nie ‘n ander god dien nie.
Kerk, bruid, skei en trou is feeverhale van die christelike godsdiens.
Jy verwys na die venynige nydigheid op die forum. Ja dit is uiters onsmaaklik. Baie van ons wat al jare lank hier gesels, het al erg deurgeloop onder venynige tonge wat ooglopend daaop uit was om ons standpunte met woord en daad tot niet te dwing. As dit nie minagtende beledigings oor die Israelwaarheid is nie, dan moet ons iewers aangevat word oor ons begrip en vertolkings van Yahweh se Woord. Daar is diegene wat Yahweh minag en met skeinheilige en vrome woorde van welwillendheid en naasteliefde die lof en eer wat Yahweh toekom aan ‘n ander toereken. Dit is duidleik dat hulle nie eers dink aan God Yahweh nie. Vir hulle is die sogenaamde RKK se ‘drie-eenheid’ ‘n realiteit ten spyte van die feit dat dit nêrens in die Bybel bevestig word nie.
Ek en andere het deur diie jare baie geleer uit ons gesprekke en selfs twis met mekaar. Daar is gewis veel meer wat enige gelowige kan doen om seker te maak dat dit wat hy glo juis en korrek is en dit kan onderskei kan word van dwaling en dogma. Ek volg op met ‘n epos na jou.

Ruiter vd Forums

Ditto.

Dirk Albers

Vriende, ek het al tevore gesê dat ek luister na Radio 702, om beter insigte te kry in die denke van die sataniese liberaliste. Verder kry mens ook n baie goeie idee wat die ” clever blacks ” te sê het. Maar die dommer, radikale barbare bel ook gereeld in, en dit is uiters leersaam om na hulle ook te luister. As jy jou vyand onderskat, doen jy dit tot jou eie nadeel. ( En dit werk presies so in die geestelike dimensie ook ! ) Nou het ek al gesê, dat dit onmoontlik is vir n Adamiet om Afrika-politiek akkuraat te voorspel. Ek glo dit steeds, maar ons kan darem ook staatmaak op Vader Yahweh, en SY profete, om ons deur die mynveld te help, nê. Daar is mos nuwe wetgewing dat met alle toekomstige dorps-ontwikkeling, moet daar vir alle sosio-ekonomiese groepe in dieselfde gebied voorsienning gemaak word. Dus bly die wit multi miljoenêr in dieselfde voorstad as sipho die tuinier, en precious die ousie. Nou lees ek n ding tussen die lyne wat ek na die tafel bring vir bespreking. Ons word miskien om die bos gelei met die groot nadruk op plaasbesettings ens. Die grootste probleem is eintlik in die dorpe en stede. Die ” townships, ” en plakkerskampe bars heeltemal uit hulle nate uit. En die barbare van REGOOR Afrika stroom die heeltyd in. Nou sien ons alreeds hoe die MASSAS besig is om oop grond in die dorpe en stede te beset. Die polisie skiet met rubber-koeëls, en arresteer kwansuis die belhamels. Mense, dit is alles ” window dressing ! ” Alle oop grond in die dorpe en stede gaan gebruik word om die massas tot bedaring te bring. Hulle sal hulle hutte, en/of sink pondokke opslaan, SONDER enige dienste, want daar is beslis nie geld vir sulke luukshede nie. So wat van daardie erf waaraan u afbetaal, of n huis op wil bou as n belegging ? Gaan dink diep, en BID vir leiding !

Dirk Albers

Adriaan, ek ondersteun jou besluit ten volle ! Maar ek glo dat hierdie artikel van jou baie nodig, en tydig was. Al lyk dit asof dit net twis en onenigheid uitgelok het. Denkende mense, en/of WARE gelowiges, kan nie net oor die ” weer en rugby ” gesels nie. Die gemiddelde blanke in hierdie land, is so vlak soos n ” waterplas in die Kalahari ! ” Waar kan mens heen gaan, waar jou denke, vooropgestelde menings, en/of misleiding getoets kan word ? As jy deel is van n kerk, of een of ander geloofsgroep, beweging ens, moet jy saam met die trop loop, of jy word uitgeskop. En daar is gewoonlik n dominee, priester, leier ens, wat sy ” inkomste en/of ego ” moet beskerm, somtyds met geweld. So Adriaan, moet asb nie mismoedig word nie. Jou taak is edel, en die hoë bome vang ALTYD die meeste wind. Vriende, kom ons skep ALMAL bietjie asem, en doen bietjie selfondersoek, en spandeer bietjie tyd in die binnekamer, en BID vir mekaar. Al kners jy op jou tande terwyl jy bid vir so en so, sal Vader daardie gebed verhoor, as JOU hart reg is !

Mimi Hildebrand

Adriaan volgens 2 mense is dit gewone SANW wat daar ontplooi is, maar het nie bewyse nie.
Daar is wel erge protes aksies aan die gang.

Miskien word die eerste grond daar onteien, wie weet.

Dirk Albers

Mimi, jy maak n goeie punt daar ! Kom ons spekuleer so n bietjie. Ek glo steeds die planne vir grond-onteiening is LANKAL gemaak. Die joodse geldbase is net bietjie onseker oor hoe die boere in besonder, en die blankes oor die algemeen, sal reageer. Gaan hulle, anders as in Zimbabwe, terugbaklei en die land in n oorlog dompel ? Die geldbase weet dat die polisie, en die weermag eintlik niks werd is nie, en as die Boere/boere regtig kwaad word, kan hulle miskien die oorhand kry, en die land weer terugneem. So kry eers n betroubare internasionale ” peace keeping force ” in plek, voor jy die finale skuif maak. Is dit nie wat aan die gang is met al die militêre hardeware waarvan ons die heel tyd hoor nie ? Hulle weet, en/of dat so n weermag sal enige opstand kan onderdruk. Veral as dit nare blanke Apartheids-terroriste is, wat n ” demokratiese regering ” wil omvêrwerp ? En al hierdie politieke jakkalsdraaie, besprekings, en fopspeen uitdelery, is net om vir tyd te speel, totdat die ” besettingsmag ” gereed is ? Kyk maar hoe malema vir cyril aanval oor dat hy nie ernstig is oor die grondbesetting nie. Miskien weet malema iets wat cyril nie eers weet nie ? As daardie twee tog vir dieselfde span speel, is hulle BAIE goed ! Dit laat mens dink aan die ” good cop, bad cop ” benadering, nê. Jy dink die ” good cop ” is jou vriend, maar op die ou einde, steek hy jou ook in die rug !

Ockie

Dankie Dirk…soooo waar

Dirk Albers

Vriende, lees tog n belangrike artikel op whitenationnetwork.com onder : My View 22/5/2018. Dit handel oor die sewe tentakels waardeur ons regeer word deur die ” onsigbare regering ! ” Die artikel is lank, en baie diep, en dit is harde werk om te verwerk, en te verstaan. Stel u genoeg belang daarin, om uit te vind wat agter die skerms aangaan, en waarom Rasse-moord ons voorland is ? Is u bereid om hierdie artikel vir u dominee/pastoor te gee, en AAN TE DRING , dat hy dit volledig met die gemeente behandel ? Is jou mede broers en susters bereid om bietjie langer in die kerk te sit, om KENNIS op te doen, of wil hulle net ” lekker voel ” boodskappies hoor ? Wys die artikel vir u vriende en familie, wat vir vyf en twintig jaar gedweë kruisies getrek het op stembriewe, want dit is mos n christen se plig. Gaan sit en dink hoedat elke kruisie wat jy getrek het, gehelp het om n vervloeking oor hierdie land, EN jou nageslag gebring het. Terwyl die Skrif jou DUIDELIK waarsku, dat jy nie in dieselfde juk as die satan en sy onderdane mag trek nie. Maar gelukkig lyk dit asof dinge nou na n punt beweeg in hierdie land, nê ? Geen oulike kruisies en stembriefies meer nie. Net n emmer bloed, wat omval, en spat tot in die Kaap !

Dirk Albers

Ek voel dat ek hierdie inligting met julle moet deel, want ons is oor die algemeen heeltemal ongeletterd tov die swart barbare, hulle gelowe, hulle kultuur, en hulle besetenheid. Daar het n swarte ingebel, en baie onsteld vertel dat sy broer gruwelik geskend en vermoor is. Die boodskap wat sy moordenaars gegee het was : We will teach you south africans ! ( Ek kon agterkom aan die omroeper se reaksie dat hierdie nie toneelspel was nie.) Nou met die inbellery het ek bietjie meer geleer van hierdie kreature, en dit was ast ware, ” uit die perd se bek ” gewees. Hulle verorber die slagoffer se lippe want : Dit gee hulle spraakvermoëns, wat hulle seker help om beter te lieg ens ? Hulle verwyder die geslagsdele want : Dit gee aan hulle vrugbaarheid, ( om natuurlik te kan teel soos konyne? ), en waarborg verder materiële voorspoed ! Nou kan ons seker wees, hierdie aangeleentheid is baie wyer, en dieper, en meer kompleks as wat ek hier in n paar woorde weergegee het, maar ek wil n paar punte maak. Eerstens, hierdie kreature haat mekaar ten minste soveel as wat hulle die witman haat. Dit is tog duidelik oor baie jare al, met al die ” xenophobia ” wat kort-kort sy kop uitsteek. En soos wat die MILJOENE onwettiges hierdie land toestroom, gaan die bakleierye en moorde net toeneem. ( Miskien gaan hierdie verskynsel nog ons redding wees ? ) Tweedens, hulle sal nooit ontslae raak van hulle bygelowe, barbaarse kultuur, Afrika-mentaliteit, en sataniese besetenheid nie. Daar is n handjievol ” geleerdes, ” wat mooi ” beskaafde ” geluide maak, maar hulle sal ook geslag, en versnipper word vir medisyne. Nou kon ek mooi hoor, hoe die swart-liberaliste, ( bekend as ” clever blacks ! ), probeer walgooi, teen die woede van hulle boeties en sussies. En dit gaan NIE WERK NIE !

Jan

More Dirk, hier is n uitreksel uit die Trumpet wat ek wil aanstuur, dit is so van toepassing op ons hier en nou. Ons Vader benodig net dat ons bereid moet wees om geroep te word. (So often, God is looking for warriors who are eager to fight. During Israel’s history, in the time of the judges, when the Israelites faced a battle against the Midianites, God instructed their leader, Gideon, to say to the army, “Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart.” And out of 32,000 soldiers, 22,000 left the battle—nearly 7 in 10. The nation was weak and faithless—and God didn’t want fearful men on the battlefield! Victory in battle requires courage!
The account in Judges 7 shows how God eliminated many more of these soldiers through a test: He brought them to the water and watched to see how they drank from it. Those who set down their weapons, got down on their hands and knees to drink, God culled from the army. He only retained those few who brought the water with their hand up to their mouth and remained vigilant.
These men were eager to do battle and to go on the offensive. But there were only 300 of them!) net soos daar maar n paar van ons is nou

Dirk Albers

Jan, dankie vir die weergee van daardie wonderlike verhaal van Gideon ! Kyk net hoe baie ooreenkomste is daar met ons situasie vandag. En daardie grootse wonderwerk toe hulle net op ramshorings moes blaas. En hoe die vyand toe onder mekaar ingespring het, en mekaar uitgewis het. Ons weet mos dat Vader Yahweh dit weer kan doen. Ek dink nou skielik aan Siener se woorde : Die swarte rig n wapen op ons, en dan klap n hand die wapen weg ? ( Adriaan, help maar as ek dit nie reg aanhaal nie. ) Maar ons sien die heeltyd, dat hierdie barbare is BAIE lus vir mekaar, nê. En die grootste grap van alles : Die onwettiges sanik, en wroeg, hoedat hulle eie lande so hard gehelp het om Apartheid te vernietig, en hoe hulle die anc met durf en daad bygestaan het. Shame ! Praat van stank vir dank ! Pas gehoor dat daar kwaai grondbesetting in Kaapstad aan die gang is ? En moeilikheid suid van Jhb naby Vosloorus ? ( Daar waar snaakse blanke soldate gesien is nou die dag ? ) Mense, kom ons wees nou maar BAIE eerlik. Hier is verwarring, moleste, en wanhoop in hierdie land op die oomblik, soos nog NOOIT tevore nie !

Dirk Albers

Adriaan, ons moet ernstig kyk na die ” zoeloe-faktor ! ” Geen ander swart nasie staan n kans teen die zoeloes nie, en hulle WEET dit. Hierdie geluide oor die oorvat van die zoeloe-koning se Ingonyama trust, is afleidings-fopspene om die blankes vals hoop te gee, en gerus te stel. En die ” expropriation-clowns ” se afsluitdatum is nou skielik uitgestel van einde Augustus tot 20 September ? ? ( Hulle het kwansuis nou al twee honderd duisend insette gekry ? ) Hier word politieke jakkalsdraaie gegooi vir die vales. Die blankes kon nog altyd maklik om die bos gelei word, maar die geldbase gaan hulle rieme styf loop met die ongeduldige ( zoeloe ? ), barbaarse massas. Daar is geluide dat by al hierdie betogings, taxi-gevegte, en allerlei moleste, is n duidelike ” zoeloe-faktor ” betrokke ? Waarom hoor ons nie n woord van zuma meer nie ? Hierdie ” geleerde ” stories, dat hulle plase sal beset, en dit dan in die hof sal toets, is totale nonsens. Weereens om die blankes te paai, want hierdie is mos n beskaafde, demokratiese regstaat waarin ons woon, nê. Hierdie land funksioneer al lankal volgens ” mob rule, ” maar die blindes kan/wil dit nog nie sien nie. Ons moet ook nie vergeet van die geestelike dimensie nie. Ons kwoteer graag die Skrif : Die satan is soos n brullende leeu, wat almal wil verslind. Die zoeloes gaan miskien binnekort, hierdie Skrif baie tasbaar aan ons demonstreer !

Dirk Albers

Ek voel ek moet stoom afblaas op hierdie oomblik ! Hoeveel van ons lesers het kennis geneem van wat vandag by die Johannesburg Algemene Hospitaal gebeur het ? En dit terwyl dieselfde ding n tyd gelede gebeur het. Maar vandag was blykbaar erger gewees. Pasiënte is gedreig/bedreig deur hierdie sataniese barbare. Het u al al ooit siek in n bed gelê, hulpeloos, en dan so iets moes belewe ? Hulle het rommel gestrooi in teater-areas waar hïegene van die UITERSTE belang is ? En die verteenwoordigers van hierdie barbare sien die optrede as AANVAARBAAR ! Oor die radio maak hulle verskonings, en daar word mos altyd verwys na die ” kriminele element,” nê. En dan was almal hulle hande in onskuld ! En die ” christene ” sê, ons is almal dieselfde in Jesus. En daarom het julle ons ALMAL se land op n skinkbord gegee vir n klomp sataniese barbare. En asseblief, ek is moeg om te hoor hoe sondig die Volk is. Die meerderheid ” christene ” het hierdie land net eenvoudig OORHANDIG aan ons vyande. Almal mense wat kerk toe gaan, Geloftefees hou, en gelei word deur die ” Heilige Gees ! ” Los die sonde van die Volk vir n slag uit asseblief. Julle klomp klip-christene, het hierdie vervloeking oor hierdie land gebring, so met die Bybel onder die arm, en die psalm op die lippe. Adriaan, ek sal verstaan as jy nie hierdie pos van my kan plaas nie, maar ek is WOEDEND, en magteloos. Nou dat ek geskryf het, voel ek bietjie beter, en ek glo hier is tog n paar lesers, wat darem ook voel soos ek voel. Dit is Apartheids-woede !

JanB

Se hom hom Dirk. Ons voel ook so

Johann Cronje

Dirk (1),
Jy is heeltemal reg. Die kerk en al hul volgelinge ken en aanbid nie meer YAHWEH die God van Israel nie . Hulle ken Hom nie by naam nie, Hulle verkondig nie Sy kragtige Woord nie , net die NT dogma van samehorigheid en vermenging (reënboog) met die ander volke van die land. Die woord ‘naaste liefde’ het ‘n ander verwronge betekenis gekry en duisende of soms ‘ 1 miljoen’ manne glo hul gesamentlike gebedspogings, via die NT dogma sal die land red van die gemors.. Ongelukkig is die vrugte daarvan alles suur en vrot. In die oë van God Yahweh is dit bedrog en totale ongehoorsaamheid aan Sy opdragte.. Daarom ‘ liberale witman , is jy nou waar jy vandag is. Waar is jy? Daar tussen die ‘ander’, of vlug jy dalk. Het jy reeds ge-immigreer of glo jy nog die gemors sal met ‘n DA stembriefie jou lot verseker? Geen, maar geen, ander politieke party sal ons uit die gemors red nie, net die God van ons voorvaders!
Eksodus 33:16 – 17 – Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, ‘onderskeie’ (APART) wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê Yahweh aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en Ek ken jou by die naam.

Johann Cronje

Dirk (2),
Levitikus 20:24 – En Ek het vir julle gesê: Júlle sal hulle land in besit neem, en Ék sal dit aan julle as besitting gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning. Ek Yahweh julle God wat julle van die volke ‘afgesonder’ (APRT GESTEL) het.
Deut 7:1-3 – AS Yahweh jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: …………; en Yahweh jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag GEEN ‘verbond’ met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle ‘verswaer’ (ondertrou) nie — jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; (jou kinders mag nie met hulle vermeng nie)
Psalms 1144:11-12 – Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ’n regterhand van bedrog is; sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ’n paleis;

Johann Cronje

Dirk (2),
En hier is die bevestiging dat God Yahweh NIE BELANGSTEL IN ‘raadpleging’ om REëNBOOG DROME NIE, maar HY sal alleen (niemand anders nie), weer oor ons regeer!
Esegiël 20 :30-34 – Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek God Yahweh: Wat? Julle is verontreinig in die weg van julle vaders, en julle hoereer agter hulle verfoeisels aan; ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al jul drekgode tot vandag toe — en sou Ek My deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel? So waar as Ek leef, spreek God Yahweh, Ek laat My deur julle ‘ nie raadpleeg nie’ ! En wat in julle gees opgeklim het, sal sekerlik nie gebeur nie — dat julle sê: Ons wil soos die nasies, soos die geslagte van die lande wees, deur hout en klip te dien. So waar as Ek leef, spreek God Yahweh, Ek sal gewis met ’n sterke hand en met ’n uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid oor julle regeer. En Ek sal julle uit die volke uitlei en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, deur ’n sterke hand en deur ’n uitgestrekte arm en deur uitgestorte grimmigheid.

Jan Nel

More Dirk, jy is heeltemal reg, ons is so vasgedraai dat jy nie eers n geluid kan maak nie, maar ons tyd sal wel kom, ek het n ruk terug n artikel gelees en moes soek om dit weer te vind, maar dit het alles so mooi opgesom en dit gaan oor America, maar ons is presies self daar. (Herbert W. Armstrong wrote in 1956 about the radical ideology that was infiltrating the nation: “It’s a kind of warfare we don’t understand or know how to cope with. It uses every diabolical means to weaken us from within, sapping our strength, perverting our morals, sabotaging our educational system, wrecking our social structure, destroying our spiritual and religious life, weakening our industrial and economic power, demoralizing our armed forces, and finally, after such infiltration, overthrowing our government by force and violence!”) ins ons geval het die liberale egter alles net weg gegee. The Communist attack from within America is far more significant than you may realize. We are staring it in the face today.” Earlier he writes, “We must see reality: Something deadly dangerous has seized the country—far more than what people realize. There is a spiritual dimension to what is happening, and you cannot understand these events unless you recognize this.” Satan is very real, and he is the source of the spirit, the ideology and the hate that somehow unites Communists, statists, anarchists, extremists, sexual deviants and other elements of the radical left. He is the one uniting them against a shared enemy: the last remaining Bible-based principles of the past. He is also the source of the weakness, the blindness and the apathy of those who aren’t as radical. And he is the source of a movement within the government itself to destroy the government itself. vervolg

Jan Nel

Satan attacked the Church. How did he do it? With a new ideology, with hatred for the past, with powerful leaders at the top, with apathy and confusion among the people. He did it slowly and subtly. He did it by leaders boldly proclaiming that they were loyal to the principles of the past while they knowingly destroyed those principles. ( De Klerk en kie) He did it by portraying as backward, oppressive and, yes, racist, those who continued to believe and live the way they had always believed and lived. He did it by people ignoring, belittling and forcing out those who didn’t adopt their liberal ideology. ) ek dink dis presies wat met ons ook gebeur het, op die stadium is daar baie woede daar buite by mense wat verstaan wat gebeur het. maar daar is geen direksie nie, nog nie, maar dit sal ook nog kom. geen mens op die grond kan staande bly teen die aanvalle nie tensy hy of sy gegrond is in onse Vader en nie die Christelike gemors wat opgedis word nie.

Hinsie

Goeie more,
Dirk, stem met u saam. Gelukkig is die ghaos darm nou amper klaar, dan is ons mos in etopia, volgens ‘hulle’. Net so vinnige vragie. Wat is die grootste god in die wêreld vandag? Dit is mos die tegnologie, (‘hulle voer ons mos die grootste klomp poep, maar as dit tegnologies is, is dit whow.) Skuus dit is eintlik 2e, die grootste is ek, my en myself. (emm) So kom ons kyk na die grondgryp ding. (bv) As ‘hulle’ nou die grondgryp ding kan tegnologies doen dan gaan almal dit mos aanvaar, sê whow. Dit is eintlik baie maklik. Maak net dat grond geen waarde het nie, is mos nou sterk op pad soontoe. (Die plattelande dorpie het nou al geen eiendoms mark meer nie.)
Die ding gaan min of meer so werk. Die ‘opkomende boer’ (ob) gaan voor sy labtop, slimfoon of wat sy keuse ook al is, emm, sit en by www,gis ingaan en grond kies woorop hy wil ‘boer’. Wat nie belasting op betaal is nie. dan gaan hy sommer met die link na http://www.wereldbank en betaal die belasting. As dit gedoen is gaan hy na http://www.ploeg en daar werk hy ‘n ‘deal’ uit met whatsup/facebook of wat sy keuse is, emm. Dit volgende stap is http://www.cococola, of soort gelyk, (hulle begroot mos vir hulp aan die ‘opkomende boere’) hulle betaal dan die rekening vir http://www.ploeg. As http://www.ploeg nou klaar geploeg het gaan hy na http://www.plant, om die plant werk te doen en cocacoa of soortgelyk betaal en so werk hy dit deur tot by www. oes. (Die ob het dan mos nou nie juis kennis of ondervinding nodig nie. moet net ‘tegnologies’ wees) En dan deel hulle die wins, soos die ‘deal’ sê ,emm,
Die bestaande (wit) boere gaan net rustig aan, solank hy net die belasting op die grond betaal. Niemand gaan dit (sy grond) ‘vat’ nie.

Hinsie

In die tussentyd gaan http://www.ploeg na http://www.trekkerverskaffer toe en daar werk hy weer ‘n ‘deal’ uit. Emm (privaat trekker besit bestaan dan ook nie meer nie). as hy nou ‘n trekker het gaan hy na http://www.trekkerdrywer toe en daar werk hy ‘n ‘deal’ uit met die trekkerdrywer. (Die drywer se cv moet net op die ‘net’ wees) Die drywer wie se kinders die hongorste is gaan mos nou die goedkoopste kwoteer. Emm. Dan werk minimunloon ook nie meer nie, dit is mos sy eie keuse vir waste loon hy wil werk. (kan nie meer toi-toi nie) So werk dit ook met .plant, .oes en die hele lot. Almal ‘boer’ lekker en maak baie geld. Hoogs tegnologies, en almal is baie ‘happy’. Al die goedjies is mos in plek, wag net vir implementeering.
Nou die spul emm’s gaan op ‘n kol so deurmekaar raak, en dan kom die groot virus en die helespul moer in mekaar. Dan kom die groot ‘oorlog’ waar elkeen vir homself gaan beklei, dit gaan so donker word dat jy nie jou hand voor jou oog gaan sien nie. en die vlug gaan so vining wees dat daar nie eers tyd gaan wees om die vensters toe te maak nie. Die veiligste plek gaan dan onder oom Siener se wit seiltjie wees, dan gaan die gemors jou nie vat nie. So mens moet maar net sorg dat mens nie deel is van die spul nie, (nie ‘n emm wees nie) en skuiling soek onder die wit seiltjie.
Groetnis.

Pieter

Voel net so Dirk. Ons mag woedend wees, magteloos voel maar ons moet nooit moedeloos word. Links en rechts zijn daar duizenden wat dwaal, wat misleid is, wat slaap in die roes van voorspoed, eten, drinken en vrolyk zijn. Zelfs broers en zusters zijn jou vreemd geworden.
Adriaan en Annelize, moet nie opgee nie met julle werk. Ook al span die mense nette om julle te vang, al bedink hulle die een list na die ander.

Lees eens Psalm 56 Dis baie mooi. Miskien kan julle my die Afrikaanse versie stuur.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd0-yLb4TVA

Vers 1
Gena, o God, bescherm mij door Uw hand.
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant.
Zie, hoe de mens zijn boze netten spant,
Om mij daarin te jagen.
Den gansen dag is ‘t oog op mij geslagen;
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen;
Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen;
Ontroert mijn ingewand.

Vers 4
Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard’;
Mijn tranen hebt G’ in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreevle vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

Vers 5
Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat stervling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en ‘t onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Hinsie

Goeie more,
Pieter, aangeheg die afrikaanse weergawe van Ps. 56 soos gevra.
Groetnis.
Psalm 56.
Genade, o God! Ek hoop op U alleen.
Die vyand staan met trots en haat my teen;
hy veg, verdruk, vertrap. Waar moet ek heen?…
Op U, my God, vertrou ek.
U gee u woord, dit sal my nooit begewe,
daar leef ek mee, dit dra my deur die lewe;
ek gee my hart, tot U omhooggehewe –
wat sou ek vlees dan vrees?
My heil en vrede ‘t hulle my ontvoer.
My aan te val, my inwag, skelm beloer,
my kwaad doen – dis wat hul gedagtes roer.
Die toeleg is my lewe!
Hul ongeregtigheid, hoe menigvuldig!
Hul skuld, hoe groot! Bly hul dan nog onskuldig?
Hul trots, hoe hoog! Is U dan nog geduldig?…
Werp volke neer, o God!
Hoe hulle my op elke vlugpad kwel,
U weet dit, HEER; my trane ‘t U getel,
dit in u Boek op eewge skrif gestel.
Só was U my gedagtig!
My vyand vlug, U, Redder van my lewe,
U is by my en sal my nooit begewe.
My hart is stil, tot U omhooggehewe.
Wat sou ek vlees dan vrees
Toe smart reeds bruisend oor my heen wou slaan,
het ek, o HEER, geloftes U gedaan.
En nou, nou dink ek dankbaar-bly daaraan
en bring my dankbetaling.
My siel ‘s gered: geen dood wat ek gewaar nie.
Niks wat my hinder om op U te staar nie,
o grote Lewenslig!

Pieter
Pieter

oom Adriaan, zover as ek weet is Wilhelmina in 1898 tot koningin gekroon toen sy 18 jaar oud was. Ek het nooit geweet van dit wat sy aan haar ma gevraag het, so ek weet nie of dit waar is nie.
https://historiek.net/de-inhuldiging-van-koningin-wilhelmina-1898/70940/

Die koningshuis wat ons in Nederland het, is een klomp bedrog. Koning Willem wat ons nou het is nie een echte van Oranje nie.
Koning Willem 3 was onvruchtbaar. Wilhelmina schijnt een buitenechtelijk kind gewees te zijn.
http://jacobusderoma.blogspot.com/
http://blauwbloeddna.blogspot.com/

Tijdens die 2e wereldoorlog is die hele koningshuis als laffe honde gevlug Engeland toe. Volgens die grondwet verlies een koning zijn koningsschap as hy tijdens of vlak voor een oorlog zijn grondgebied verlaat. Toen die oorlog voorby was is hulle teruggekom en weer op die troon gaan sit. Maar dit was onwettig. So hulle is onwettig op die troon tot vandag toe. Maar jy mag dit nie se nie, want die mense wil een koning he. Hulle wil een dag in die jaar koningsdag vier.

De vader van de huidige koning, Prins Claus was een Duitser. De vrouw van de huidige koning is een Argentijnse, so wat is er nog Nederlands aan ons koningshuis?

Die hele koningshuis is één klomp gemors. Hulle is van die Bilderberg club, vrymesselarij. Hulle bedrieg die volk. Hulle is profiteurs en laat ons elk jaar miljoene betaal voor hulle paleize en dergelijke.

Dirk Albers

Vriende, baie dankie vir julle ondersteuning wanneer ek van tyd tot tyd ” Apartheids-woede ” openbaar. Ek is 69 jaar oud, en my gesondheid is delikaat. Daar is nie te veel wat ek meer kan doen om my Volk by te staan nie, veral fisies, en/of finansieël gesproke. Maar ek kan veg teen die sataniese liberalisme met die ” pen, ” en dit is iets wat ek hopelik sal kan doen tot ek my laaste asem uitblaas. Ek wil julle uitnooi om weereens Adriaan se vorige artikel baie deeglik te bestudeer, nl. Ope brief aan Lukas Swart. Daar is ” wa-vragte ” logika, en goeie raad daarin vervat, vir eerlike denkende mense. Ek was self by daardie vergadering in die ” Skilpadsaal ” in Pta toe constant viljoen sy jakkalsdraaie gegooi het.. Ek was plus-minus vyf en twintig jaar jonger, gesond, en reg vir oorlog ! Ek onthou hoe die skare ” mal ” gegaan het, en constant se vrou, wat op die verhoog gesit het, het in trane uitgebars. En toe het Eugene Terblanche opgestaan, en binne minute daardie hele skare tot bedaring gebring. Daardie tyd was die tyd wat die Boerevolk nog iets kon gedoen het, nê. Toe wen die liberale drêk, met al hulle ” christen ” praatjies, giertjies, en maniertjies. Ons was tog so bang vir n ” bloedbad, ” nê. Mense, die BLOEDBAD wat kom, gaan TIEN keer erger wees ! Ek dink na aanleiding van Pieter se bydrae aan n Skrif, nl. Die Volk vlug op arendsvlerke na die woestyn waar sy beskerm word ? En Siener se wit tente in die Karoo. ( woestyn ? ) Kan ons Bybel kenners bietjie fokus hierop, as ons n verband kan opspoor ? In my boek is arendsvlerke gelyk aan vliegtuie ? Dit kan ook SA burgers wees wat gevlug het, en weer terugvlieg met vliegtuie, nie waar nie ? Kom ons gesels bietjie hieroor as julle so voel.

Pieter

Die arendsvlerke lyk my ook vliegtuige. Yahweh sal sy kinders van oor die wereld by elkaar bring op Sy berg Sion. Ons is nou verstrooi en leierloos maar daar sal een leier (man of vrou?) uit die geslag van David opstaan en die volk lei door die woestyn. In die woestyn beteken dat ons alles gaan verloor, dat ons moet vlug. In die woestyn sal ons met lege hande staan en in tente woon. Die luxe lewe van voorspoed en oorvloed sal voorby zijn.
Ek wonder hoeveel mense gaan dit oorleef, hoeveel mense gaan dit geestelik reg kry? Daar is nu al baie mense met geestelike probleme, wat als hulle honger of dorst kry? Wat as die selfone in die woestyn nie meer werk nie? Wat als die rekenaar en die televisie nie werk nie? Wat als al hulle geld weg is? Wat als die car nie wil start nie? Wat als ons al ons afgode moet los?

Mimi Hildebrand

Dirk ek dink as jy die boek Yoël in die Skrif gaan lees, sal jy jou antwoord vind. Onthou dat Yahudah, Yerushalem en Tsiyon (Juda = Jerusalem en Sion) genoem word.
Die sprinkaanplaag is van Majesteit YaHWeH, maar Hy sê dat as ons ons bekeer sal Hy ons situasie omdraai. Dan sal hy die sprinkaan nasie wegdrywe. Die voorhoede na die oostelike see en die agterhoede na die westelike see. Dan sê Hy dat ons van ons pikke swaarde sal smee.

So vir my is dit onder Majesteit YaHWeH se vlerke, vir elkeen wie die Naam van Majesteit YaHWeH aanroep.

Johann Cronje

Mimmi,
Jy is heeltemal in die kol!
Yahweh het gesê dat Hy Juda gebou en voorberei het as Sy heiligdom ; Juda is daar vir ‘n “spesifieke doel” en HY “vergelyk” Juda met die berg Sion, sonder hande uitgebeitel. Uit al die Israel-nasies wat oor die hele wêreld verstrooi is, is daar ‘n duidelike verwysing na ‘n kind wat ver anderkant die riviere van Ethiopië aan die Suidpunt van Afrika woon en sy is die ‘dogter van Sion’, ook bekend as die ‘dogter van my verstrooide’. Die klein nasie (jong maagdelike dogter) gebore uit die saad van talle verstrooide Israel-nasies en Yahweh noem hulle ‘die berg Sion’ – Sy ‘dogter van Sion’en- “dogter van Jerusalem” – “dogter van” My verstrooide volk “en” dogter van Israel. ” (Juda).
Joël 2:32 – ‘En elkeen wat die Naam van YAHWEH aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YAHWEH gesê het, en onder die vrygeraaktes (oorblyfsel van Israel) die wat YAHWEH sal roep.’
Die ware verstrooide Juda,(nie Jode) se tuiste bevestig – Sefaniah 3 – 10 – ‘Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. 11 Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. 12 En Ek sal tussen jou in laat oorbly ’n ellendige en geringe volk wat by die Naam van YAHWEH skuiling soek. 13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. 14 Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!’

Jonathan Pompies

Goeie dag oom Adriaan. Om nog my 2 sent ook te gee oor hierdie onderwerp is nie nodig nie, so dis nie nodig om hierdie pos te publiseer nie. Al wat ek graag wil noem is dat ek ook al lank soek na die uitspraak van die Naam en het besef daar is niemand wat soveel ondersoek gedoen het soos Nehemia Gordon nie. Luister maar self hoe opgewonde hy raak oor die openbaring wat hy ontvang het…

https://www.youtube.com/user/ngordon4
https://youtu.be/DA3VKpVP17U

Dirk Albers

Ek het iets oor die nuus gehoor wat my laat regop sit het. Malema was by een of ander ( christen ? ) kerk, en het die volgende te sê gehad, nl. As die dominee/pastoor n mooi stuk grond sien, mag hy dit gaan ” expropriate ” sonder betaling, want dit is vir ” God ” se werk ! Mense, hierdie uitlating het baie ernstige ondertone, waarvan ons deeglik kennis moet neem. Het u al agtergekom hoe hierdie barbare die christen-geloof kort-kort by hulle booshede betrek ? As dit nie is om politieke munt daaruit te probeer slaan nie, is dit om dit belaglik te maak, en die ( blanke ) christene verder te vertrap, en/of skuldig te laat voel. Zuma het nou pas weer in een of ander ” kerk ” gaan ” shine ” vang. Daar is van hulle pastore/dominees wat hom blindelings ondersteun, en daar word vir hom gebid dat die snot spat. Ons weet dat daar verskeie ” christen-kerke ” in swart geledere is, nê. Maar hulle funksioneer net soos die witmens-kerke, hoewel met n Afrika-geur, en met n goeie dosis voorvadergeeste, vir ekstra woema ! Maar almal is werktuie in die hande van die ” regering ” van die dag, om hulle volgelinge te breinspoel, en te beheer, en in n spesifieke rigting te stuur. En hulle het ALLES by die witman, en sy sendelinge geleer. En wat ookal in Natal gebeur, en of die anc verdeel, kan julle baie seker wees, die ” kerke ” sal ook n rol speel. En moet ook nooit van die toordokters vergeet nie. Ek wonder nou skielik. Kry jy n christen toordokter ? In die NSA is ENIGIETS moontlik, nê. Maar juis as gevolg van al hierdie booshede, manewales, en bespottinge van die christen-geloof, kan, of wil ek myself NOOIT weer n christen noem nie. Ek is tevrede met GELOWIGE, en daarby is ek n Israeliet na die vlees. En my geloof is net bedoel vir Adamiete, wat soos ek lyk en voel. Finish, en klaar !

Hinsie

Goeie middag.
Uitbreiding op bo-genoemde skrywe. (grondgryp) Kom ons kyk bietjie na mynbou, wat nou ook in die moeilikheid is. Waneer mens ‘n myn wil begin (in die ou dae) was dit mos ‘n baie, baie duur storie. Mens moes boormasjien, laaigrawe, stootskrapers, vragwaens ens. aankoop, dan moes mens ook personeel aanstel. ‘n personeel-, rekening-, veiligheid-, sekerheid- instandhoudings afdeling ens. Dan praat ons nie eers van opleiding, vakmanne, skietsertifikaat, ingeneurs ens. nie. So om te begin myn het mens ‘n jong fortuin gekos.
As mens nou die besigheid ‘tegnologies’ kan doen gaan dit mos baie beter wees, of so wil ‘hulle’ ‘n mens laat glo. Dit gaan min of meer so werk. Die ou wat wil myn gaan net die belasting op die grond betaal, en dan gaan hy na ww.boor toe (al die ‘boormanne’ is op die net) en werk ‘n ‘deal’ uit. Dan gaan hy na http://www.skiet en kry kwotasies. Die volgende stap is http://www.laai/stoot/vragwaens ens. tot hy by veredeling, http://www.breker/sif/was/ ens. uitkom. Dan gaan die winste mos X10 wees. Elke mens wat wil werk gaan dan mos werk hê, sy kwotasie moet net reg wees. Dan is daar mos geen toi-toi vir groter salarisse en voordele meer nie. Geen minimum loon nie. Elkeen sorg vir homself. Ek, my en myself. Dan maak almal baie geld en almal het werk, die wat wil natuurlik. Whow wat ‘n wonderlike wêreld, of so glo die nuwe suidafrikaners.
Sit hierby nog die doringbos regeering, wat alles gaan implementer, met al hulle ‘christelike beginsels’ (weet tot nou toe nog nie wat is ‘christelike beginsels’ nie, maar toe maar, sal seker nog uitvind.) en dan is ons in Etopia, tot die ‘grootskrik’ kom
Groetnis.

Dirk Albers

Nou baklei die Kapenaars oor die naam van hulle lughawe ! Ons moet seker vir malema bedank vir hierdie bakleierye aan die gang gesit het by winnie se begrafnis, nê. Een groep soek die naam van winnie, en die koi-san soek ” kratoa, ” wat blykbaar n slaaf van J v Riebeeck was ? Dan is daar seker nog tientalle ander voorstelle, soos dit altyd met hierdie dinge gaan. Die vergadering wat die ” belanghebbendes ” pas gehad het, het blykbaar heeltemal uitgerafel. Miskien moet ons liewer vra, waarom wil mense in hierdie land baklei oor n lughawe se naam ? Terwyl die land op die afgrond van TOTALE vernietiging wankel ? Ek soek altyd vir n eenvoudige verduideliking/oplossing vir n probleem, want baie keer dink ons dat n groot probleem, kan net n groot ” geleerde ” oplossing hê. Die probleem in hierdie land is dat die bevolking te groot is, vir die land om te dra. Dit is so eenvoudig soos dit. Nou is daar verskeie faktore, wat n land se ( menslike ) drakrag bepaal, en dit is n hele dag se debat. Die beskikbaarheid van oop grond, en/of spasie, is maar een van die aspekte. Die ryk broederbond/messelaar tipe mense sal nou weer praat van infrastruktuur, beleggings, werksgeleenthede ens. Dit is alles slegs faktore in n BAIE groter prentjie. Die oplossing ? Die bevolking, veral die parasiete, ( ek sluit ALLE kleure in, om regverdig te wees ), moet BAIE vinnig verminder word. Maar dit is logies dat die parasiete moet eerste gaan. Want Moeder Natuur is ook betrokke, en Sy het haar eie maniere, om getalle uit te dun vir haar EIE oorlewing. So hier moet n oorlog kom, want dit is die vinnigste manier om die getalle terug te sny. Vraag is egter, hoe kan so n oorlog aan die gang gekry word ? Ons worstel met hierdie vraag, nê. Miskien kan/gaan n lughawe se naam dit doen !

Hinsie

Goeie middag,
Dirk, u behoort hierdie interesant te vind.
Groetnis.
EINDE VAN DIE LAASTE UUR
30 Mei 2018 Woensdagmiddag 12.00
http://www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
Ek hoor n stem wat vra: Hoelank moet ons Raka nog verduur, ja,
hoelank nog voordat ons, ons kan verset, teen die kreatuur. Ek hoor
n Groot Stem wat sê: Kyk, dit is reeds die laaste uur en die skrif
staan klaar geskryf teen die eindtydmuur. So, werp die swaard en tref
sekuur, want Sion se hulproep, is klaar na Elohim, gestuur.
Ek hoor n stem wat sê: Die pap is vrot en die melk is dik en suur.
Die lug is dof van al die stof, ja, als is rof, met die weer, oral
guur. Kos raak skaars en is baie duur, ja, met verhoogde petrolpryse,
is hongersnood, verseker hier.
Maar Raka lag en dans steeds soos
n wilde dier en luidrugtig drink hy
vrolik, uitgelate, sy ingesuurde bier. Hy roof en moor vir sy plesier
en om sy skouers, pronk hy met die vel, van n reeds uitgestorwe tier.
Uitdagend bult hy elke spier en die wet sê: Dit is sy reg, dit is nou
eenmaal sy kultuur.
Ek hoor
n Stem wat roep: Kyk, die Vaalperd word nou oor geheel die
land gestuur. Niemand wil meer koop of huur en op elke plaas staan n
leë skuur. Deur dorp en stad, oor berg en dal, hardloop nou wyd die
vuur. Daar is geen hoop of uitkoms, daar is geen kuur. Ook die pes
is hier en die virus versprei deur nier en klier.
Ek hoor
n stem wat vra: Hoelank moet ons Raka nog verduur, ja,
hoelank voordat ons, ons kan verset teen die kreatuur. Ek hoor `n
ander Stem wat sê: Kyk, dit is reeds die laaste uur en die skrif
staan klaar geskryf teen die eindtydmuur. So, werp die swaard en tref
sekuur, want Sion se hulproep, is klaar na Elohim gestu

Dirk Albers

Hinsie, hierdie stuk van JdB is baie interessant, nê. Ek het n stuk van iemand gelees wat n droom gehad het, van die Wegraping, ( waarin ek gladnie glo nie ), maar wat met groot erns almal vermaan het om ” heilig ” te word, of om die pot heeltemal mis te sit ? My probleem met die ” wegrapers ” is, is dat hulle geen verantwoordelikheid wil neem vir wat nou om ons aan die gang is nie. Tensy jy werklik n dag en datum het vir jou ” wegraping, ” moet jy aktief bly leef, en die werklikhede van die lewe vierkantig in die gesig staar. Jy moet verantwoordelikheid aanvaar, nie net vir jou lewe nie, maar ook vir jou nageslag se voortbestaan. Maar nou lyk dit vir my die ” wegrapers ” is al so te sê in die Hemel, en hulle het sommer al by voorbaat , hulle hande in ” onskuld ” begin was ? Wat ek wil weet is, as die oorlog in hierdie land nou uitbreek voor die Wegraping, gaan hulle die Boere-krygers help, of sal hulle te ” heilig ” wees om hulle hande vuil te maak ? Maar hulle sal seker wil deel in die voordele wat die patriotte met hulle bloed en sweet bewerkstellig, of hoe ? Ek het n groot probleem met hierdie ” heilige ” slapgat, gratis saamry passasiers. Miskien gaan ons hulle help om ” weggeraap ” te word, met behulp van n 9 mm pistool teen die kop !

Johann Cronje

Dirk,
Die Christendogma verkondig ‘n wegraping en almal glo dat die ‘kerk’ die gelukkige gaan wees. As hulle mooi die skrifte wat daarna verwys ondersoek sal hulle sien dat niemand die sogenaamde eindtyd sal onduik nie, behalwe ‘n oorblyfsel van Israel = die Vrou’ van YAHWEH, wat by die aanroep van die NAAM van YAHWEH skuiling soek en in ‘veilige bewaring’ sal wees. Volgens die skrifte sal daar eers na die ‘tydperk van die groot verdrukking’ ‘n sogenaamde ‘wegraping’ wees. Let wel die skrifte is baie duidlik hieroor, die ‘onkruid’ word eerste ‘weggeraap’ (kaf word geskei van die koring) en dan word die suiwer oes bymekaar gemaak. Yahweh die beloofde Messias, enigste en ewige Koning, enigste God en enigste Heiland, kom vestig Sy eie Koninkryk hier op aarde. Niemand gaan Hemel toe nie! Wat ‘n teleurstelling vir die wat geglo het hulle gaan hemel toe en dat hulle al die onheil gaan vryspring.!

Burger

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word”

Dirk Albers

Pieter, ons word heeltyd deur die sataniese media vertel dat die honderd-duisende migrante soek net n beter lewe, nê. En van wat ek kan sien, is dit meesal manlike barbare. Selfs die domstes onder hulle, moet tog besef hoe lewensgevaarlik hulle onderneming is. Ek begin meer en meer dink, dat hierdie verskynsel moet geestelik beoordeel, en ontleed word, as ons enigsins by die waarheid wil uitkom. Daar is n tipe rot wat ” Lemmings ” genoem word. Hulle spring vir geen noemenswaardige rede in massas in die see in, en versuip dan. Ek kan nie help om te wonder of daar nie miskien n verband is hier nie ? Maar dit is ook so dat hierdie migrante-kreature n groot bedreiging inhou vir die Adamiete van die wêreld. Maak nie saak waar die Adamiete hulleself bevind nie. Hier by ons hoef hulle nie eers n gevaarlike seevaart te onderneem nie, hoewel sommiges deur leeus en krokkodille opgevreet word. Tog glo hulle vas dat hulle kom na die land van melk en heuning ? Ek glo dat hulle aangedryf word deur bose geeste, en eintlik self nie mooi verstaan waarom hulle dit doen nie ? Maar een ding is seker, die lokale barbare is besig om BAIE taai te raak vir hierdie onwettige indringers. Net soos die Adamiete daar in Europa, nê. Vraag is, wie gaan eerste begin terug baklei ?

Pieter

Die eerste wat terug sal begin baklei sal zeker nie een christen wees nie. Al die kerke het hulle deur oop gemaak voor die sprinkhaan. Ek sal nie met een christen in een loopgraaf wil leg nie. Als hij een sprinkhaan sien, gaan eerst denk oor sy naaste liefde en ondertussen het hy een kogel in syn kop.
Ek dink hier in Europa is dit reeds te laat om terug te baklei. Hulle is overal. Die islam gaan Europa verover. Nie met bomme en granate nie, maar deur hulle baarmoeder.

https://voiceofeurope.com/2018/06/viktor-orban-we-do-not-want-to-be-mixed-with-others-we-are-fine-the-way-we-are-now/

Dirk Albers

Adriaan, het jy enige binne-inligting ten opsigte van hierdie Eskom-manewales, en of ons die barbare ernstig moet opneem oor Maandag se staking ? Die feit is dat as daar werklik n ” blackout ” gaan wees, moet denkende mense tog sekere voorbereidings tref, of hoe ? Mens kry nou weer verskeie ” geleerde ” menings, en ons wil almal WYSE MAAGDE wees, nie waar nie ? Die feit is dat die barbare se dreigemente die afgelope tyd nooit ten uitvoer gebring word nie, want die ” regering ” kapituleer elke keer. Maar mag ons aanvaar dat dit elke keer sal gebeur ? Ek staan op aandag vir die groot gelowiges wat net met gevoude armpies kan/gaan sit, en Bybelversies vir almal uitryg. Maar die meerderheid gewone mense, glo aan olie in die lampe, al is dit net die motor se tenk vol petrol, en kontant in die hand, ens. Vriende, kom ons ruil gedagtes uit oor hierdie belangrike saak. Môre is Sondag, en daar is nog tyd om voorbereidings te tref. Dit word beweer dat as die kragstasies op n sekere manier verwaarloos word, tel hulle skade op wat MAANDE kan neem om weer reggemaak te word ? En ons weet mos, n barbaar kan nie vorentoe dink nie. So hulle dink miskien hulle sal staak vir n paar dae, maar dan daal Siener se TOTALE DONKERTE op ons neer !

Mimi Hildebrand

Buiten eskom wat gaan staak, het ons nou transnet wat n sertifikaat het om te staak.

Dit klink asof daar probleme met kommunikasie seine gaan wees.

Nou word daar n voiceclip aangestuur dat die grense toegemaak gaan word.

En dan natuurlik die staatsdiens.

Miskien tyd…of miskien nie.

Sorg dat julle genoeg voorraad het.

Mimi Hildebrand

Indien al hierdie dinge gebeur, is dit dalk net die verskoning wat hul soek om krygswet af te kondig

Mimi Hildebrand

En dan moet ons ook nie vergeet van die nou “ongelisensieërde” wapens wat ingehandig moet word nie.
Tussen 300,000 en 400,000.

JanB

Dan is daar ook die berig van Zuma wat vuurmaak in die ANC

Zuma fuels ANC war
2018-06-10 05:54
S’Thembile Cele And Hlengiwe Nhlabathi

Jacob Zuma’s supporters are mounting a spirited fight against what they see as his unfair isolation and the alleged marginalisation of those who did not support President Cyril Ramaphosa at the ANC’s national elective conference at Nasrec in December. As Zuma launched strident threats against his foes in the ANC alliance, his supporters rallied behind him and vowed to resist pressure by the party’s national leadership not to openly support him during his criminal trial.

The war for control of KwaZulu-Natal between staunch Zuma backers – who want to tighten his grip on the organisation’s structures in the province – and those wanting a united front ahead of next year’s polls resulted in the ANC’s provincial conference being interdicted at the last minute;

Delegates to the aborted KwaZulu-Natal conference shouted down and drowned out ANC national chairperson Gwede Mantashe, a Ramaphosa ally; and

Lees verder by……..
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/zuma-fuels-anc-war-20180610-3

Dirk Albers

JanB, baie dankie vir die artikel wat jy geplaas het. Dit kom voor as gebalanseerd en betroubaar, nê. Maar ons sit maar almal met die probleem, hoe om kop of stert uit te maak van Afrika-politiek. Ons is redelik gewoond aan blanke politici, wat baie goed kan lieg, maar die swartes lieg tien keer beter ! Maar dit wil tog lyk of die ” demokratiese ” anc-kaartehuis inmekaar wil val, nê ? Die feit dat die zuma-faksie die heel tyd terug krabbel, dat hulle nie n nuwe party wil stig nie, is baie dieper en meer kompleks as wat ons dink. Waarom sou hulle n sekondêre plekkie op die soustrein inneem , as hulle nommer een kan wees. Dit terwyl almal kan sien die lekker kossies in die vark-trog is besig om op te raak. Ek dink die zuma-faksie is oortuig dat hulle weer die grootbase gaan wees, met of sonder zuma self. Miskien werk hy deur sy ex, of n ander uitgesoekte ” comrade ? ” En wat ons deeglik moet besef is dat hierdie kreature dink NIKS daarvan om hulle teenstanders uit te moor nie. Daarvan het ons baie goeie bewys oor die dekades al gehad. Wat ons ongelukkig nie weet nie, is wat die geldbase wat die land eintlik regeer, se planne is ? Zuma se dreigemente dat hy n ” klikbêk ” gaan word, dink ek is ydele dreigemente, want die vuur kan dan baie naby aan die geldbase begin brand, en hulle sal nie daarvan hou nie. Die tragedie is dat die meerderheid blankes steeds glo dat ons regeer word deur hierdie bende swart terroriste en hulle ” president. ” En hulle kan nie wag om kruisies op stembriefies te trek nie, want dit is mos n christen se plig, nê. Ek is steeds oortuig dat daar vooraf bepaal word min of meer hoeveel stemme/setels elke party gaan kry, en dan word daar na daardie doelwit gewerk, gelieg en bedrieg. En al die soustreinryers is maar net te dankbaar vir hulle plekkies.

JanB

Hier is die berig.

WATCH: Riebeek Kasteel shop owners flee amid protest
CAPE TOWN – Store owners in Riebeek Kasteel had to flee their shops on Monday afternoon after a violent housing protest resulted in looting. Residents were removed from stores by police. The situation in the area remains tense. The iconic Royal Hotel near Cape Town was also reportedly attacked by demonstrators.

http://www.enca.com/south-africa/watch-cape-town-shop-owners-flee-from-looting-protesters

Johann Cronje
Boepie

Ek is nie n siener nie en ek droom baie min, miskien een keer in 5 jaar.
Gisteraand het ek gedroom dat die Queen dood is aan ouderdom, in die droom het sy n room kleurige rok aan met n blou hoed op haar kop.

Dit gaan heel moontlik niks beteken nie.

Martin van Wieringen

De Queen verjaardag is komende zondag op 17 juni . Dacht ik haar leeftijd is dan 92 jaar.

The Queens passing may have far more profound and long-lasting consequences, It may well spell the end of the common wealth as we know it . Het einde van Engeland zoals Siener heeft gezegd begint.

The Fall of the British Royal Family

https:/www.thetrumpet.com/16067-the-fall-of-the-british-royal-family

Renier

Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word…… Watter naam???

Johann Cronje

Remier
Die onderwerp is meer as genoeg besprkeek. DAAR KAN NIE NOU MEER VERDERE TWYFEL WEES NIE. Lees to Adriaan se opvolg skrywe in die verband ‘Satan en die Heilige Name’.

264
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x