BLOG

Die Bybel — ‘n versameling mites?

Hand aan hand met die hedendaagse vrysinnige denkers se beskouing dat daar geen Opperwese bestaan nie, dat die “God van die Bybel” net ‘n beeld en skepping van die mens se verbeelding is en dat sy wette en verordeninge daarom geen plek meer het in ‘n demokratiese bestel nie, het hierdie hemelbestormers noodwendig ook die outentisiteit van sy Woord verwerp as bloot net ‘n versameling mites.

Johan van Wyk skryf onlangs op ons blog: “Jesus het nie vir Lasarus uit die dood opgewek nie en hy het ook nie duisende mense met vyf brode en twee vissies gevoed nie. Daar het tien teen een nooit ‘n Lasarus geleef nie en daar was definitief nooit vyftien na twintig duisend mense wat teen ‘n rantjie gesit het en na Jesus se preke geluister het nie … Wetenskaplikes het die resultate van hulle ondersoek begin verdiskonteer in hulle lewens- en wêreldbeskouing …en so het ons by ‘n punt gekom waar ons die kanoniek aanvaarde geestelike bundel (die Bybel) uit die eerste eeu ontmasker het vir wat dit werklik is, naamlik ‘n antieke bundel mitologiese verhale wat vertel hoe ‘n bepaalde groep mense op ‘n bepaalde stadium in die geskiedenis oor die goddelike en oor die wêreld gedink het.”

Johann van Wyk en sy hooggeërde “wetenskaplikes” (wat op geen manier hulle sogenaamde ontmaskering wetenskaplik en konkreet kon “bewys” nie) gee nie net te kenne dat hulle in hul “ondersoek” nooit kennis geneem het van ander “wetenskaplikes” wat bo alle twyfel wel konkrete bewys gelewer het van die Bybel se “Goddelike oorsprong” nie, maar ook dat hulle geen begrip, geen agting, geen liefde en geen affiniteit het met of vir die Outeur van die mens se kosbaarste besitting nie.

Net ‘n opperste dwaas en lasteraar sal, nadat hy die onderstaande gelees het, nog wil beweer dat die Bybelse geskrifte ‘n sameflasing van mites is:

Om mee te begin sal bewys word dat daar in al die Bybelgeskrifte ’n inherente, verborge boodskap-sisteem bestaan, en dat dit beslis nie net ’n aantal boeke is wat oor duisende jare geskryf en toe deur die kerkvaders byeengebring is nie; dit vorm ’n integrale geheel en dra die getuienis van ’n bonatuurlike samestelling.

Die bekende filosoof, Pythagoras, het gesê “alle dinge is getalle”, en dit was hierdie uitgangspunt wat een van die wêreld se beroemdste wiskundiges, Sir Isaac Newton (1643-1727), in die laaste jare van sy lewe daartoe genoop het om na die ?geheime getallewaardes of kodes’ in die Bybel te soek. Hy het dit as van groter belang beskou as sy veel geroemde Teorie van die Heelal.

Newton was vas oortuig daarvan dat daar ’n verborge kode in die Bybel moet wees wat alle toekomstige dinge vir die mens openbaar. Om hierdie verborge boodskap te ontrafel, het hy homself Hebreeus geleer en toe die oorspronklike Skrifte begin ondersoek. Kort vóór sy dood het hy nog verklaar dat die Bybel, en inderdaad die ganse skepping, ’n kriptogram (dokument in geheimskrif) is wat deur die Almagtige daargestel is, en dat hy nie sal ophou probeer om die raaisel van die Godheid te ontdek nie.

Maar met sy afsterwe op 74-jarige ouderdom het dit hom steeds ontwyk.

Dr. Iwan Panin is 13 jaar ná Isaac Newton se dood in Desember 1855 in Rusland gebore. In sy later jare verhuis hy na die VSA om sy studies aan die Harvard Universiteit in 1882 te voltooi.

Sy latere intense belangstelling in die Bybel het daartoe gelei dat hy in 1890 ’n aantal fenomenale wiskundige verskynsels ontdek het wat in beide die die Hebreeuse teks van die Ou Testament en Griekse teks van die Nuwe Testament voorkom. En omdat hy geen logiese verklaring kon vind vir die unieke wyse waarop die hele Skrif geformmateer was nie, het hy sy wetenskaplike navorsing laat vaar en hom die laaste 50 jaar van sy lewe met die ontsyfering van die Bybelkodes besig gehou.

In sy navorsing het hy gevind dat verskeie Skrifkenners al sedert die vroegste tye melding gemaak het van die ingebedde kodes in die Bybel, maar die kompleksiteit daarvan het hulle afgeskrik om dit te probeer verstaan of ontsyfer. Panin sou die taak seker ook nie aangepak het as hy nie op ’n dag na die sin en betekenis van sy eie bestaan begin soek het nie. Dit het hom genoop om in die wetenskappe te begin delf, om die geskrifte van die ou Griekse, Latynse, Middeleeuse en selfs die meer moderne geleerdes en wysgere te ondersoek. Mettertyd het hy sy ondersoek verskuif na die groot werke van wêreldberoemde skrywers, musici en selfs die Oosterse godsdienste. Maar geeneen van hierdie studierigtings kon aan hom bevredigende antwoorde verskaf nie.

Dit was eers toe hy in die Bybel gelees het dat “…Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here (YHWH) en kennis van die Heilige is verstand” (Spreuke 9:10), dat daar ’n nuwe wêreld vir hom oopgegaan het. Sy eerste groot ontdekiking was dat daar altesaam 30 wiskundige veelvoude van 7 in die Hebreeuse woorde van Genesis 1:1 voorkom en wat hy in geen ander buite-Bybelse teks kon vind nie. Verder het hy in dieselfde vers ‘n merkwaardige kode-profesie ontdek, nl. dat die ganse verloop van die menslike geskiedenis (van Adam tot die Wederkoms) in daardie eerste sewe woorde van Genisis 1:1 gekodeer is; en dat die sondeval én die Eerste Koms van die Messias weer opgesluit is in die name van Adam se geslagsregster. Net so het hy die kode vir die Wederkoms in Daniël hoofstuk nege ontrafel. Maar nog meer verstommend vir Panin was die bevinding dat hierdie struktuurkodes nie slegs tot die Ou Testament beperk was nie, maar ook deurgaans in die Griekse teks van die Nuwe Testament voorkom!

As wetenskaplike en navorser het Dr. Panin vroeg reeds geweet dat die ganse natuur onderwerp is aan ’n ewigdurende reëlmaat van wet en orde, en dat daar ’n vaste wisselwerking is in elke denkbare natuurverskynsel. Uit sy vroeëre kennis van musiek, was hy bewus daarvan dat klaviernote se rangskikking in reekse van sewes voorkom, en ook dat die note se aantal lugtrillings per sekonde, vir elke noot wat opgaan in die skaal, veelvoude van 11 is, sodat die note ook onder mekaar verskil met veelvoude van 11 lugtrillings meer of minder per sekonde. Tot sy verbasing het Panin bevind dat hierdie vaste patroon ook in die bestanddele van alle materie teenwoordig is; maar pleks van lugtrillings, vind hulle rangskikking plaas volgens hul onderskeie atoomgewigte wat op sy beurt reekse vorm van vier, vyf en nege elemente met eenderse eienskappe, en dat daar hoofsaaklik sewe sulke saamgestelde reekse bestaan.

Hy gee vir ons etlike mooi voorbeelde hiervan in ‘n verskeidenheid mineraalkristalle met hulle vaste patrone van groeirigtings volgens reëlmaat van die natuur. Selfs in die blare van plante, blomme en bome is daar ook ’n verskeidenheid van reëlmatige rangskikkings om die stammetjies, en hierdie reëlmaat loop dwarsdeur die hele skepping.

Die Christus-lantern

Christus-lantern (Ekself het as kind op skool in die Bybelklas by ou meneer Van der Dussen die geheim van die Passieblom ontdek. Hy het dit soveel keer aan ons vertel dat ek nou nog sy swaar Hollandse aksent kan hoor: “By die geleerdes is dit bekend as die Passiflora; die ou mense noem hulle passieblomme; dominee praat van die Bethlehemsterre; maar vir my is hulle die apostelblomme of Christus-lanterns, want hulle boodskap is vir ons almal bedoel.” Sy vingers het oor die skutblare beweeg. “Hier sien julle tien apostels (sonder Judas die verraaier en Petrus wat gesê het hy ken Hom nie) – en daar, in die middel, staan ons Heiland met die geelvissies en vyf garsbrode in sy hande. Die wetenskaplikes noem dit die stamper en meedraadkrans. Julle moet dit nie glo nie, nog minder as hulle die skare mense wat rondom Christus saamdrom, die helmdraadjies noem. En as hulle praat van die stingelstuk, moet julle nie dink hulle is slim nie – hulle wil net nie erken dis Christus wat daar aan die kruishout hang nie. Wonderwerke is vir hulle maar net legendes en fabels waaraan kinders en ou mense glo. As hulle ons Heiland geken het, sou hulle van hierdie blom meer kon leer as uit al hulle boekke saam…”)

Dit was eers na sy bekering dat Panin op die gedagte gekom het dat die groot Argitek van die heelal dieselfde is as die Outeur van sy geopenbaarde Woord, en dat as Hy as Alwyse Opperwese sodanige ‘stempel’ op al sy handewerk in die natuur geplaas het, waarom dan nie ook op sy Woord nie. Gevolglik het hy in 1890 begin om die Skrifte in hierdie opsig te toets.

Sy bevindings oor ’n tydperk van meer as 50 jaar van moedige, onafgebroke arbeid is wonderbaarlik, ontsagwekkend en onomstootlik.

’n Insig daarin kan nie anders as om elke regskapene te besiel met volslae bewondering vir die onbegryplike Opperwese dat Hy so ’n gans bomenslike ‘stempel’ in die wese van sy Woord geplaas het nie. Hierdeur het Hy tegelyk op ’n volkome doeltreffende wyse sy Woord beskerm teen alle moontlike vervalsing van watter aard of met watter doel ook al. Dit kan vergelyk word met die honderde of duisende herhalings van ’n bankinstelling se naam op sy bankwissels, waardeur die wissels teen vervalsing beskerm word.

Dr. Panin het egter bevind dat die geheime ‘stempel’ wat dwarsdeur die ganse Heilige Skrif versteek is op ’n nog veel meer ingewikkelde patroon in beide die oorspronklike Hebreeuse en Griekse tekste voorkom. Hoe ongelooflik dit ook al mag klink, maar élke Bybelboek, elke Bybelnaam, elke Bybeljaartal, elke hoofstuk, elke paragraaf, elke versie, elke sin, elke sinsnede, elke woord, elke letter is presies daar waar dit móét wees—netjies op sy plek ingepak, ingevoeg, soos wat geen mens op aarde dit kon gedoen het nie. Dit is tewens in hierdie noukeurige, bomenslike rangskikking van elke woord en letter waar die onomstootlike bewys lê dat die hele Skrif deur God geïnspireer is.

(Hierdie bevindige van Dr. Panin word meer breedvoerig bespreek in Die Messias-kode wat ons in 200 gepubliseer het)

Die sewevlak-struktuur

Met sy navorsing het Dr. Panin ‘n ongelooflike sewevlak-struktuur ontdek wat dwarsdeur die Bybel voorkom. Die herhaling van die nommer sewe — of ’n presiese veelvoud van sewe — kom in ‘n vaste patroon voor. Die Sabbat val op die sewende dag; die sewe goeie jare en die sewe jaar van hongersnood in Egipte; die sewe priesters wat met die sewe trompette rondom Jerigo gemarseer het, en dan nog elke sewende Sabbatjaar wanneer die land moet rus, is maar ’n paar van die bekende voorbeelde. Ook Salomo wat die Tempel in sewe jaar voltooi het; Naäman wat opdrag gekry het om hom sewe maal in die rivier te gaan was; en die sewe gemeentes, die sewe seëls, sewe trompette, sewe houers, sewe sterre waarvan in die boek van Openbaring gepraat word, dui almal op die konstante gebruik van die nommer sewe.

Maar dit blyk dat daar nog baie meer onder die oppervlak verborge lê. Iwan Panin het hierdie verborge numeriese eienskappe van die Bybeltekste waargeneem, en dit was vir hom nie net oorweldigend nie, maar ook ‘n demonstrasie van die ingewikkelde struktuur wat getuig van ’n bonatuurlike oorsprong!

So het hy bv. vasgestel dat as hy enige reeks verse neem wat saam hoort en dus ’n paragraaf vorm — soos sê maar die eerste vyf verse van Genesis 1 of Matteus 1 vers 1 tot 11 of 1 tot 17, dan vind hy gegewens van die volgende aard: Die aantal woorde (Hebreeus of Grieks) in so ’n paragraaf is telkens ’n getal wat deelbaar is deur sewe:

Die woordeskat is ’n getal deelbaar deur sewe; die selfstandige naamwoorde daarin is deelbaar deur sewe en dus ook die aantal oorblywende woorde; die woorde wat begin op ’n klinker is in veelvoude van sewe en dus ook dié wat met ’n medeklinker begin; net so ook is die aantal woorde wat op agtereenvolgende groepe van letters van die alfabet begin, veelvoude van sewe; die aantal lettertjies van al die woorde saam, is veelvoude van sewe; voorts is die groottotaal klinkers veelvoude van sewe, en daarom ook al die orige letters, om nie eers te praat van ander dergelike repeterende faktore nie. Wetenskaplikes aan Harvard universiteit het tevergeefs probeer om in die werke van verskeie wêreldberoemde skrywers, soos o.a. Flavius Josefus, Homerus en Shakespeare na ’n geslagsregister te soek wat aan die kriteria van die Messias se stamboom (Mat. 1:1) beantwoord, nl. dat die somtotaal van elk van die volgende numeriese waardes presies deelbaar is deur sewe:

 • Die aantal woorde.
 • Die aantal letters.
 • Die aantal klinkers.
 • Al die woorde wat begin met ’n klinker.
 • Al die woorde wat begin met ’n konsonant.
 • Al die wat meer as een keer voorkom.
 • Al die woorde wat in meer as een vorm voorkom.
 • Al die woorde wat net in een vorm voorkom.
 • Die aantal selfstandige naamwoorde.
 • Slegs 7 woorde mag nie s.nw. wees nie.
 • Die getal name in die geslagsregister moet deur 7 deelbaar wees.
 • Slegs 7 ander tipe s.nw. word toegelaat.
 • Die aantal manlike eiename moet deur 7 deelbaar wees.
 • Die aantal generasies moet 21 wees en ook deelbaar deur 7.

Daar is selfs meer kenmerke in die numeriese struktuur van die woorde self. In beide Grieks en Hebreeus het die letters van die alfabet numeriese waardes. Die numeriese waardes word verkry deurdat die letterwaardes van elke woord bymekaargetel word.

Ander navorsers

Die ontsaglike navorsing wat Dr. Iwan Panin in verband met die Bybelkodes gedoen het, het later die grondslag gelê vir mense soos H.M.D. Weissmandl, David Ordman, prof. Daniel Michaelson en ander se ontdekkings wat hulle met behulp van die rekenaar verkry het.

Kort vóór die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog het die Tsjeggiese astronoom en wiskundige, dr. H.M.D. Weissmandl, ’n 14de eeuse manuskrip van ene Rabbeynu Bachayah onder oë gekry waarin hy gelees het dat ál die letters in die Tora deur ’n kode in ’n vaste patroon saamgebind word. Weissmandl het die kodes begin ondersoek en besef dat die obskure verwysing van Bachayah wel meriete het, want sekere sinvolle woorde of frases is in eweredig gespasieerde letters gekodeer. Hoewel Weissmandl tientalle kodename gekry het deur eenvoudig die letters in ’n teksgedeelte te tel, het hy nooit moeite gedoen om sy bevindinge te boekstaaf nie. Maar gelukkig het van sy studente dit wel gedoen en sodoende is heelwat van sy navorsing vir die nageslagte bewaar.

’n Hebreeuse professor, Dawid Ordman, het in 1982 die ontdekking gemaak wat Newton so hardnekkig ontwyk het, nl. dat die getallewaardes van elke letter in die Bybel ook gekodeer is. En danksy die rekenaar kon hy ’n aansienlike hoeveelheid geheime ontrafel. “Sonder die rekenaar,” sê hy, “sou ek die ‘verborge’ en ingewikkelde kodeslot van die Bybelteks nooit kon ontsluit nie.”

In 1994 het ’n groep Israeli-wiskundiges onder leiding van dr. Eliyahu Rips, ’n reeks artikels oor die Bybelkodes in die Statistical Science gepubliseer. Dit is deur ’n Joodse joernalis, Michael Drosnin onder oë gekry en aan die hand daarvan het hy sy eie ‘kodestelsel’ ontwikkel. Drie jaar later publiseer hy toe ’n boek daaroor, nl., The Bible Code, wat spoedig ’n wêreldtreffer geword het, grootliks omdat Drosnin daarin die mens se soeke na oppervlakkige sensasie uitgebuit het.

Hoewel hy aan dr. Eliyahu Rips erkenning verleen het as die `ontdekker’ van die kodestelsel, het Rips dit ontken en hom ook geheel en al van die boek gedistansieer. Nogtans is daar sedertdien miljoene eksemplare in verskeie tale verkoop.

Drosnin het met behulp van sy kodes allerlei toekomstige voorspellings gemaak, soos o.m. die moord op die Israeliese eersteminister, Yitzhak Rabin, op 4 November 1995.

Anders as Drosnin se twyfelagtige bevindinge, was die bekeerde Rus, dr. Iwan Panin (en later ook Dawid Ordman), se navorsing van veel groter betekenis en het hulle bo alle twyfel daarin geslaag om ’n reuse-aantal ‘egte’ kodes in die Bybel bloot te lê. In 1989 het prof. Dawid Ordman tydens ’n seminaar oor die onderwerp, die volgende gesê: “Ek het nog altyd gewonder waarom Grieks juis as Nuwe Testamentiese taal gebruik is en nie ook Hebreeus nie; totdat ek met groot verbasing ontdek het dat die volledige Griekse teks, net soos Hebreeus, ook matematies perfek gekodeer is. Eers tóé het ek besef: Die twee Testamente is in werklikheid EEN OPENBARING VAN YAHWEH! Net soos in die Tora en res van die Ou Testament, is YHWH se ‘Waarmerk’ of ‘Handtekening’ ook oral in die Griekse Nuwe Testament ‘aangebring’!” Ordman het toe die volgende twee voorbeelde genoem:

 • “In Grieks is die numeriese waarde vir Messias (IESOUS— IHEOYE) = 888. Ons kry dieselfde nommer in die Ou Testament. Die eerste twee woorde van Deuteronomium en die laaste twee Hebreeuse woorde daarvan gee vir ons die kode, nl: Hierdie woorde is—almal (vir) Israel. Die totaal van die eerste twee is 297, en die laaste twee 591. Elke letter het die ekwivalent van die Grieks, waarvan die somtotaal 888 is”.
 • So het hy bevind dat die syfer 8 ook staan vir ’n nuwe begin, maar wanneer dit as simbool in algebra gebruik word (oo), beteken dit oneindigheid. Die somtotaal van 8+8+8 = 24 = 6, wat weer die getal van die mens is. Al drie hierdie eienskappe is op die Messias van toepassing: Hy het as mens (6) gekom om ’n nuwe begin (8) (Koninkryk) te vestig waaraan daar geen einde (oo) sou wees nie!

In Maleagi 3:6 kry ons andermaal sy ‘Handtekening’: “Ek, Yahweh, het nie verander nie”. As ons dit nou kodeer, dan kry ons die volgende: ‘Ek’ se numeriese waarde is 61; ‘Yahweh’ is 26; ‘verander’ is 770 en ‘nie’ is 31. Tel dit nou bymekaar en u kry andermaal 888!

Genesis 17:1 lewer ook ’n ‘Handtekening’ op waar die woorde ‘Almagtige God’ (Elohim) vir die eerste keer in die Tora voorkom. Die numeriese waarde van ‘Almagtige God’ is 345; en nou lees ons weer vir die eerste keer in Eksodus waar Yahweh sê: ‘Ek is wat Ek is’. Dit gee aan ons ’n totaal van 543; terwyl die somtotaal van 345+543 = 888 (die getal van die Messias!)

’n Ander bekende Bybelnavorser, Chuck Missler, verklaar in ’n insiggewende bandreeks (The E.T. Scenario) wat hy gemaak het oor die Messias en die profesieë in die Ou Testament, dat alhoewel die 66 boeke van die Bybel die werk van 40 verskillende skrywers oor etlike duisende jare was, het dit tog sekere ingeboude, ooreenstemmende eienskappe:

 • ’n Ingewikkelde boodskapstelsel, en
 • die boeke se oorsprong is van buite ons tydgrens.

“Tyd op sigself is ’n fisiese eienskap,” sê Missler. “Dit varieer met massa, versnelling en gravitasie. Die ewigheid beteken egter nie die besit van onbeperkte ‘tyd’ nie, maar om buite die fisiese heelal te bestaan — dus buite ‘tyd’ self…”

Hy sê ons vind die bewys daarin dat die Skepper van die Bybelboodskap dit demonstreer deur die geskiedenis te skryf nog vóórdat dit gebeur. So kry ons bv. in die Ou Testament meer as 300 profesieë oor die Messias; en saam gee hulle vir ons ’n merkwaardige prentjie van sy Eerste Koms, sy omwandeling op aarde en sy uiteindelike kruisdood. Die Geskrifte waarin hierdie voorspellings voorkom, dateer van 2 000 tot 520 vóór die Messias se geboorte in Betlehem.

Op die vraag: Hoe kan daar bewys word dat die skrywers van die Ou Testament nie hul Geskrifte ná die Koms van die Messias geskryf het nie? verskaf Missler die volgende ‘bewyse’: In die jaar 285 v.C. het 72 geleerdes opdrag gekry om die Hebreeuse Skrifte in Grieks oor te vertaal. Dit is eers 15 jaar later in 270 v.C. voltooi, en staan vandag bekend as die Septuagint (wat ’70’ beteken).

Vir eeue was daar diegene wat probeer het om die geskiedkundigheid van die Messias se bestaan te probeer ontken. Die voorstanders van hierdie teorie beweer dat die enigste historiese verwysing na die Messias in die Nuwe Testamentiese manuskripte is en die geskrifte van die vroeë kerkvaders. Maar ’n kort oorsig van ’n aantal buite-Bybelse antieke manuskripte, geskryf deur Rabbynse en Romeinse historici, sal sulke beweringe onmiddellik weerlê.

In die eerste eeu n.C. het ’n Joodse priester met die naam van Josefus ben Matthias (wat later die Romeinse naam Flavius Josefus gegee is) opdrag van die Romeinse regering gekry om ’n geskiedenis van gebeure in Juda te boek te stel. In sy groot werk, Oudhede van die Jode, maak Josefus een van drie verwysings na die Messias en sy dissipels:

“Gedurende hierdie tyd was daar ’n man Jesus, ’n wyse man. As dit geregverdig is om hom ’n man te noem, want hy het wonderlike dade gedoen. Hy was die Christus. En die nakomelinge van Christene wat na hom vernoem is, bestaan tot vandag toe nog”.

Dit is ’n belangrike historiese verwysing na die Nasarener, want dit kom uit ’n bron wat beswaarlik as eensydig beskou kan word óf dat dit die Christelike geloof wil propageer.

Van 200 tot 500 n.C. het antieke Rabbyne hulle kommentaar op die Bybel saamgestel, Joodse sosiale gebruike en historiese gebeure in die Talmoed (daar is in werklikheid twee weergawes van die Talmoed, nl. die Babiloniese Talmoed, saamgestel deur die Jode in Babilon, en die Jerusalem Talmoed, wat later saamgestel is deur die Jode in Israel). Omdat dit saamgestel is deur die Rabbyne wat leiers was in die Rabbynse akademie, word die Talmoed selfs vandag nog deur Jode as baie gesaghebbend beskou.

In die Babiloniese Talmoed is daar verskeie verwysings na die historiese bestaan van die Messias. In die traktaat bekend as Sanhedrin, 43A, kry ons ’n fassinerende verwysing na Hom: “Dit is geleer dat op die vooraand van die Nagmaal hulle Yashua (Jesus) gehang het. En ’n aankondiger het voor hom uitgegaan vir veertig dae en gesê: ‘Hy gaan gestenig word omdat Hy heksery beoefen het en die mense opgesweep en Israel verlei het. Enige iemand wat enigiets weet in sy guns laat hom vorentoe kom en pleit om Sy ontwil’. Maar omdat niks in sy guns gevind is nie, het hulle hom op die vooraand van die Nagmaal gehang”.

In hierdie uitsonderlike verwysing na Jesus (Yashua in Hebreeus) word ’n hele aantal aspekte van sy prediking bevestig. Eerstens, die feit dat Hy bonatuurlike dade verrig het wat deur die Jode en Fariseërs as heksery beskou is, bewys dat hulle Hom verwerp het, en tweedens, die feit dat Hy gehang is op die vooraand van die Paasfees is ’n buitengewone bevestiging van die historiese gebeure soos dit in die Nuwe Testamentiese Evangelies opgeteken staan. Dit sou belaglik wees om te argumenteer dat die antieke Rabbyne, wat die Christelike geloof verafsku het, die kerk se aansprake sou steun deur in hulle geskrifte na ’n man te verwys wat nooit bestaan het nie.

In ’n brief wat deur Len’tulus, ’n Romeinse Centurion, aan die Romeinse Senaat geskryf is terwyl hy Pontius Pilatus in Jerusalem besoek het, is daar ’n beskrywing wat Len’tulus van die Messias gegee het:

“’n Baie buitengewone man woon vandag in Palestina. Hy word die Groot Profeet deur die massa genoem, maar sy boesemvriende noem Hom die Seun van God. Hy wek die dode op en genees allerhande soorte siektes. Hy is lank, regop en goed geproporsioneer. ’n Opvallende kalmte in sy houding trek die liefde en eerbied van diegene wat hom sien, aan. Sy goudbruin hare is in die middel verdeel en hang in krulle af tot by Sy skouers volgens die gebruik van die Nasareners. Sy voorkop is hoog en intelligent. Sy gelaat is sonder vlek of plooitjie. Sy wange het ’n blos. Sy baard is dik en die kleur van Sy hare. Sy oë is ’n gryserige blou en baie lewendig en deurdringend. Sy betigtiging is skerp, maar Sy vermaninge en instruksies is liefdevol en hoflik. Daar is iets wonderlik bekoorlik in Sy gesig alhoewel erns behoue bly … Hy is die aantreklikste man in die wêreld.”

Hierdie brief is bewaar deur ’n vroeë historikus (Esebius) en is vandag in besit van die Vatikaan.

Rekenaar bewys Bybelse watermerk

David Ordman was vyf jaar oud toe sy pa hom vertel het dat Yahweh 2 400 jaar gelede op die berg Sinaï nie net die Tien Gebooie nie, maar ook die volledige teks van die eerste vyf boeke van die Ou Testament (die Tora) aan Moses oorhandig het.

Klein David het nie vir ’n oomblik die waarheid van sy pa se woorde in twyfel getrek nie; nié voordat hy as jong student in die Bybelkunde deur van sy medestudente uitgelag is omdat hy so naïef is om dit te glo nie.

“Die Tora is ’n Israelse geskiedenisboek wat oor ’n tydperk van 400 jaar deur priesters saamgestel is,” het hulle gesê.

“Nee, dis deur Yahweh self geskryf!” het David volgehou.

“Bewys dit!” het hulle hom toe uitgedaag.

David was so geskok daaroor dat sy vriende aan die egtheid van die Tora kon twyfel, dat dit by hom ’n obsessie geword het om, soos hy dit self stel: “Die Goddelike oorsprong daarvan te ‘bewys’. Maar na meer as tien jaar se nougesette Bybelstudie, het David nog geen enkele konkrete bewys tot sy beskikking gehad nie. Sy harde werk was egter nie heeltemal vrugteloos nie: want, net soos dr. Panin, het hy tot die ontdekking gekom dat die Tora meer is as net ’n boek oor Israel se geskiedenis:

“Binne-in die Tora het ek ook ’n ingewikkelde kodelys ontdek,” het hy aan ’n koerantman van The Mail on Sunday (Aug. 4, 1985) verduidelik: “kodes wat uit getalle en name bestaan en wat dwarsdeur die vyf boeke van Moses ingebed is.”

Nie lank daarna nie verneem die hoofrabyn van Engeland, Sir Immanuel Jakobowitsj, van die 40-jarige professor in Jerusalem se verstommende ontdekking oor die magdom kodes wat al die eeue in die Tora opgesluit lê, en hy nooi David na ’n seminaar in Londen. Die oggend toe David die groep Tora-kenners toespreek, was daar onder hulle ook van sy ou studentemaats.

Selfs hulle was nie juis opgewonde oor David se lesing getitel: “Die kodes van die Tora” nie. Maar sommer met sy eerste woorde het hy die hele vergadering laat regop sit: “Menere, ek het uiteindelik bewyse dat net Yahweh alleen die Tora kon geskryf het!”

Sy volgende woorde het hulle nog meer laat regop sit: “Wat ek nou aan u gaan verduidelik, is die resultaat van meer as vyf jaar se Bybelnavorsing op ’n rekenaar, want dit was sleg met behulp van ’n rekenaar moontlik om te bewys dat die Tora wat 2 400 jaar gelede in die Sinaï-woestyn in Israel se besit gekom het, beslis nie die werk van ’n gewone mens kon wees nie; dit was Iemand wie se intellek die wêreld se mees gevorderde rekenaar van ons dag (1989) na die van ’n telraam sal laat lyk! “En boonop was dit só kompleks en in perfekte patroon geplaas dat geen gewone mens dit in die vyf boeke van Moses kon ingeskryf het en ook nog daarin kon slaag om die inhoud daarvan verstaanbaar te hou nie!

“Ek het vroeg reeds besef dat ek hier op iets groots en ontsagwekkende afgekom het, maar die hele opset daarvan was so ineenverstrengel dat ek nie veel daarvan kon begryp nie en ook nie die doel of betekenis van die geheime kodes kon bepaal nie. Dit was tóé dat ek die ingewing gekry het om die rekenaar in te span in ’n poging om hierdie versteekte ‘kodes’ uit te lig en te ontsyfer…” Hy verduidelik self verder: “Sowat agt jaar gelede (1981) het ek eendag agter een van die mees gesofistikeerde rekenaars ter wêreld (die Amerikaanse Prime-stelsel) gaan sit en met pynlike noukeurigheid die Tora in dié rekenaar se kragtige geheue ingevoer.

Dit het my etlike maande geneem om die volledige oorspronklike Hebreeuse teks van 125 000 woorde oor te plaas. “Dit was natuurlik uiters belangrik dat daar nie ’n enkele jota of titel weggelaat óf bygevoeg word nie,” het hy bygevoeg, “want ek was bang dat dit die uitslag van my navorsing kon beïnvloed.” Met behulp van die rekenaar wou hy dr. Panin se moeisame en tydrowende wiskundige berekeninge vergemaklik en ook ’n stap verder gevoer deur vas te stel of daar nog ánder kodes in die Skrif verborge was waarvan Panin nie kennis gedra het nie.

Hy en sy kollegas het toe sagteware geskryf wat hom in staat gestel het om letterlik miljoene berekenings per sekonde te doen. Die resultaat het hom letterlik stomgeslaan: Die hoofonderwerp van ’n hoofstuk was nie net één maal nie, maar dwarsdeur die hoofstuk en volgens ’n vaste patroon gekodeer. So het hy bv. gevind dat in ’n 13 vers lange hoofstuk van Levitikus waar daar oor Aäron gepraat word, sy naam op 25 verskillende plekke met perfekte reëlmatige tussenposes gekodeer is. In Genesis is die woord Eden 16 keer in ’n hoofstuk gekodeer. Soms was die gekodeerde woord die onderwerp, maar is nie so in die hoofstuk genoem nie, asof dit meer subtiel moes wees. Die hoofstuk het soms weer ’n ander titel gehad, maar die onderwerp was in die teks gekodeer, en op dié wyse het hy oral nog kodes gevind.

Met die verloop van maande en jare het hy vers vir vers ontleed en besef dat daar in die oorspronklike Hebreeuse teks reekse en reekse ‘verborge kodes’ aangebring is — ’n onafgebroke kodeketting wat die hele Tora aanmekaar gebind het. (Nuwe, komplekse kodes waarvan selfs dr. Iwan Panin glad nie geweet het nie).

Net soos vir die meeste Tora-studente het sekere getalle in Moses se vyf boeke prof. Ordman ook gefassineer. Hy was veral geïnteresseer in die `Goddelike sewes’, soos sy pa dit genoem het, en een van die eerste vrae wat hy aan die rekenaar gevra het, was: “Wat is besonders aan die getal ‘sewe’, behalwe dat dit dae en jare aandui. Die antwoord wat hy gekry het, het hom verbyster:

Die eerste keer wat die getal `sewe’ in Genesis gebruik is, is waar dit verwys na God wat op die sewende dag gerus het, en presies van daar af het die ‘sewe-kode’ in ’n vaste patroon voorgekom.” Net soos dr. Panin het hy ook ’n paar eienaardighede omtrent die Tora opgemerk waarvan weinig geleerde kennis gedra het, of van notisie geneem het. Hy het opgemerk dat die syfer 7 in die Bybel ’n baie besondere betekenis het, o.a. dat YHWH eers op die sewende dag van die week gaan rus het, dat Hy die sewende dag geseën en geheilig het; dat Noag se ark in die sewende maand op Ararat geland het, dat Israel sewe dae lank ongesuurde brood moes eet, ens. Maar die getal sewe het ook vele ander verborge betekenisse gehad:

Ordman het in daardie stadium reeds geweet dat die hoofonderwerp van elke hoofstuk in die Tora (bv. Adam, YHWH en Noag sonder uitsondering sewe keer vermeld word! Anders as dr. Panin, wat net met die bestaande Hebreeuse teks in die Tora kon werk, het die rekenaar Ordman-hulle in staat gestel om ook heeltemal vreemde woorde in die rekenaar in te voer. Een so ’n woord was ‘galut’, wat banneling beteken. Die rekenaar is toe gevra om plekke aan te dui waar dit in kodevorm voorkom met reëlmatige tussenposes van 3 tot 150. Die eerste keer wat dit voorgekom het, was met die verhaal van Adam en Eva toe hulle uit die Tuin van Eden verban is. Die tweede is gekry in die gedeelte wat handel oor Kain se verbanning nadat hy sy broer, Abel, doodgeslaan het. Die derde was in die profesie waar God aan Abraham gesê het dat Israel in ’n ander land (Egipte) sou vertoef (in ballinskap gestuur word). Elke keer was die woord daar in ’n tydkapsule; en elke keer was verbanning ter sprake, al is dit nie in soveel woorde gesê nie. Die woord ‘galut’ verskyn nêrens direk in die Tora nie, maar slegs as kode (7X7) in die gedeeltes wat op die `verbanning’ van iemand of Israel betrekking het.

Prof. Ordman-hulle het in hul navorsing ook gevind dat wanneer daar met tydperke gewerk word, is sewe altyd ’n aanduiding van voltooidheid of einde. (Agt het weer ’n nuwe begin aangedui. En daar is ’n pragtige voorbeeld hiervan in die apokriewe boek van Barnabas waar die skrywer sê dat YHWH eers ná afloop van die Duisendjarige Vrederyk, die agtste dag sal skape —’n dag waaraan daar geen einde sal wees nie).

(Dele van hierdie artikel kom uit Die Messias-kode wat in 2000 deur Vaandel Uitgewers gepubliseer is)

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
115 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Matt Heyns

Jy beweer: Vaandel Uitgewers se webtuiste is tot stand gebring met die uitsluitlike doel om ons medevolksgenote by te staan, te bemoedig en geestelik te versterk vir die donker tyd wat ons in die gesig staar. Ek seg: Die ‘kerk’ verkwansel citroene as vye aan ons oningeligte mede volksgenote. Meer as ‘n miljoen mede volks genote het al hulle rug op die ‘kerk’ gekeer. Hulle word deur nog duisende gevolg. Hierdie lidmate vlug vir die blatante publieke leuens wat deur predikante verkondig word.

Matt Heyns

Hoekom ignoreer meeste Afrikaners die vierde gebod as die Tien Gebooie hulle alpha en Omega is?

Matt Heyns

Snyman: Ek kry gereeld navrae oor die Hebreeuse Bybel/Ou Testament oor die Tien gebooie. Ek gl hierdie bydrae sal help om die vernaamste verskille te sien en wat die Jodedom glo. A deeper look at the foundation commandments upon which the Jewish people’s values are built: The Ten Commandments, also known as the Decalogue, are a set of commandments that were given to Moses by God on Mt. Sinai. Many religions have adopted them as their primary code of conduct. The Ten Commandments appear twice in the Torah, first in Exodus 20:1-17, and again in Deuteronomy 5:4-21. According to one opinion, each tablet contained five commandments. According to another opinion, both tablets contained all ten. The arrangement of the commandments on the two tablets is interpreted in different ways in the classical Jewish tradition. In biblical Hebrew, the Ten Commandments are called the “aseret hadvarim,” but are more commonly known by their name in rabbinical Hebrew, the “aseret hadibrot.” Both versions mean “the ten words,” “the ten sayings,” or “the ten matters.” The stone tablets upon which the Ten Commandments were written are referred to as the “luchot habrit,” meaning “the tablets of the covenant.” Judaism believes observance of the Ten Commandments, and by extension, all the commandments of the Torah, are binding only upon the Jewish people. The only laws that non-Jews are required to observe are the seven Noahide laws, several of which overlap with the Ten Commandments. Quaere verum.

Matt Heyns

Snyman: Die vroegste spore van menslike geloof in God, soos ons dit vandag ken, is in die vallei van die Nyl en tussen die riviere Eufraat en Tigris opgespoor. Daar is die wortel van ons geloof in ‘n opperwese skepper ingeskrewe gevind in hiërogliewe, spykerskrif op die piramides en papiri van antieke Egipte en op die klei tablette van Sumerië … nie binne die grênse van die Hebreeuse Bybel/Ou Testament soos so baie Afrikaners nog glo nie.

Jan

Vaandel genote, dankie Adriaan, voorwaar die simbole word aan die eind tyd ontbloot en wat jy uitwys is definief besig om te gebeur. indien ons na getal 6 kyk soos ek verstaan. 6 – Represents the number of man: Man represents workings of man, rebellion, imperfection, and disobedience. as ons dan die kode gebruik, daar is basies 2 metodes om kodes te ontleed as ek reg verstaan, dan word bv. Fox news as 666 gekodeer. absoluut korrek volgend beskrywing. wat in my verstand vassteek en hier het ek hulp nodig as ek verkeerd is, 6000 jaar is amper verby en ons gaan nou na 7000 jaar toe, ek het ook gelees dat Yashua in die 7de maand sal kom vanuit die Ooste, is ek korrek? Getal 7 Refers to the number of God, divine perfection or completeness: Simbolies dan word die mens se gebroke bestuurstyl vervang met perfeksie. 8 – Represents the number of salvation, resurrection, and re birth/regeneration: net gevoel ek moet die deel al gee ek dit krom en skeef mee

Marellus

Adriaan,

Ek dink ek moet daai Panin se boeke in die hande begin kry.

Baie dankie vir hierdie artikel.

Johann

Baie Dankie Adriaan.
Baie baie interesant. Ek is so bly ek hoef nie meer hierdie gestry oor die Bybel te lees nie

Johann

Snyman jy skryf onder my naam: Baie Dankie Adriaan.
Baie baie interesant. Ek is so bly ek hoef nie meer hierdie gestry oor die Bybel te lees nie (sic). Soos Pous Leo II geskryf het: It is justified to sometimes tell a lie if it’s in the interest of the church.

Ek het nooit dit geskryf nie en dit wat jy gedoen het laat ‘n eis ontstaan as “passing off”. Ek versoek jou om dit reg te stel anders gee ek dit oor aan prokureurs.

Sheugnet

Ek is verheug oor hierdie artikel, Oom Adriaan.

“Genesis 17:1 lewer ook ’n ‘Handtekening’ op waar die woorde ‘Almagtige God’ (Elohim) vir die eerste keer in die Tora voorkom. Die numeriese waarde van ‘Almagtige God’ is 345; en nou lees ons weer vir die eerste keer in Eksodus waar Yahweh sê: ‘Ek is wat Ek is’. Dit gee aan ons ’n totaal van 543; terwyl die somtotaal van 345+543 = 888 (die getal van die Messias!)”

(Jammer, maar ons moes die laaste frase modereer…) Moderator

Jan Brits

Deur net na die volgende video’s te kyk kan mens die waarheid van die bybel sien.

https://www.youtube.com/watch?v=I-v6dzIrGR4
https://www.youtube.com/watch?v=xU9CauJP4Pg
https://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI

AntSan

Dankie Adriaan. Dit bevestig dat, alhoewel die feite en bevindings van die bg artikel aan ons onbekend was, die Skepper die wette in ons binneste geskryf het en ons instinktief daarby wou hou. Die kode is seker nie in die vertaalde / vervalste Bybels nie? Ek lees hierin ook dat Siener se visioene waarin hy slegs verklaar het dat inligting op ‘n “wonderbaarlike wyse” oor die wereld gaan versprei, moontlik hier van toepassing is?

AntSan

Baie dankie vir die moeite met die antwoord Adriaan. Ek leer so baie hier by die Vaadels. Ek weet YHWH gaan die wonderwerk beskik, Hy het Sy Volk lief en sal ons tug en onder strafgerig hou totdat ons weer Sy wette nakom. Dit is wat nou besig is om met ons te gebeur, daarom moet ons juig. Daarom my navraag oor Feeste/Sabatte, (wat kerk afgeskaf het?) wat ons nie onderhou nie? Ek steeds onseker. As jy of die Vaandels my op die smal pad kan plaas sal ek dit waardeer. Boere groete.

Jonathan Pompies

‘n Gawe plek om te begin leer is hier: http://www.hebrew4christians.com/

Jan

N verdure brokkie inligting wat kan dui op Siener se voorspelling dat dinge op dreef sal wees in Europa. he Telegraph warned last week that Russia may invade the Baltic states. The article, “Putin Could Attack Baltic States Warns Former NATO Chief” detailed Russian President Vladimir Putin’s desire to reach beyond Ukraine into the Baltic states to test the West’s resolve in upholding Article 5 of the nato agreement. Even the mention of another invasion by Putin worries European countries because they know they are not prepared militarily. The Ukrainian crisis made Europe realize how unprepared it is for war. It simply does not have the military power to compete with Russia. The Telegraph notes that Europeans can hardly defend themselves without America’s help. Russia’s defense budget has increased a heart-stopping 80 percent since 2010, while nato countries have plummeted 20-40 percent since 2010. According to Global Fire Power, Russia has an active frontline of 766,000 personnel, accompanied by 15,500 tanks and 3,082 aircraft. Compare those numbers with Germany, France, the United Kingdom, Spain and Poland, which combined have 860,286 personnel, 2,716 tanks, and 3,827 aircraft. In order for Russia to be met with a comparable force, all five nations would have to attack at the same time, yet would still be about 12,000 tanks short. vervolg

Jan

Senior United States officials announced Tuesday that the American embassy in Yemen is closing down. The staff has gradually been evacuated from the facility since late last year when the Houthis took control of the Yemeni capital, Sanaa. the Houthis—Iranian-backed radical Shiites. Their control of the vital Bab el-Mandeb sea lane is a direct threat to the world. Iran controlling both ends of the Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb has been described by some commentators as the equivalent of Iran gaining a nuclear bomb.
More troubling is America’s actions lately. Today the two major factions in the nation both call for the destruction of America.The fall of Yemen hasn’t gone unnoticed. Europe, whose trade comes largely though the Red Sea, is watching closely. Europe is very worried about what Iran just did in Yemen. We should be as well, but I think we don’t understand the danger nearly as much as Europe does!vervolg

Fiona

More Adriaan….. ek is so dankbaar daar is iets gesê ontrent dit!.. Ek wil graag die Volk se idees + sieninge hoor oor die donkertyd wat Oom Siener ( Boodskapper van God )vir ons (die Volk) voorspel het… dis nie meer aangenaam om op Vaandel te kom en te sien en hoor wat die kommentare behels nie.

Dankie vir jou harde werk Adriaan, baie van ons volksgenote wardeer dit opreg!

Groetnis

Jan

As daar in die Bybel gekyk word na die profesie van die koning van die Suide en die Koning van die noorde, dan raak die gebeure al hoe meer onheilsbarend. Iran is die Koning van die Suide, Egipte is nou verlore aan die Moslem lande, wat belang rik, Iran beheer ook nou die Suez kanaal waardeur 25% van Europe se olie en gas gepomp word, sou Iran besluit om dit af te sny sal die Europese blok moet optree. die see hek van Suez kanaal en straights of Hormoze is beide in beheer van Iran gefinanseerde terroriste, rondom die gebied is Somalie, Erritria etc, n bed van Radikale terroriste aktiwiteite
America is besig om sy bande met Israel ook te sny en die rede: American Muslim leaders met privately with United States President Barack Obama at the White House last week. President Obama entertained the 14 leaders for more than an hour behind closed doors. The president initially refused to report who the Muslim leaders were. When the list finally came out, it was apparent why he did not want to release the names. A couple of those hosted by the president have very checkered pasts and disturbingly close ties to the Muslim Brotherhood (MB). The Muslim Public Affairs Council (mpac) was also represented at the White House. mpac is another organization founded by the Muslim Brotherhood. mpac is lobbying hard to have Hamas and Hezbollah removed from America’s list of terrorist organizations. Conversely mpac is pushing to have the state of Israel put on that list. vervolg

Jan

Just days after their State Department meeting, the MB called for martyrdom and a “long, uncompromising jihad”:And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war, by which you may terrify the enemy of God and your enemy, and others besides them whom you do not know but whom Allah knows. And whatever you spend in the cause of God will be fully repaid to you, and you will not be wronged.It is incumbent upon everyone to be aware that we are in the process of a new phase, where we summon what is latent in our strength, where we recall the meanings of jihad, and prepare ourselves, our wives, our sons, our daughters, and whoever marched on our path to a long, uncompromising jihad, and during this stage we ask for martyrdom.This call for jihad was published on the Muslim Brotherhood’s Arabic website. On its English site, the MB released a statement calling for non-violent means of returning to power in Egypt. And so the world is lulled into a sense of security once again. this witches brew will pop the lid off soon enough, just as America and Britain have lost their sea gates, pride and power, so have we in RSA due to same reasons. we are the same Israel nation, I can only pray that God will have mercy on us.

Johann

Ek verwys na hierdie plasing van jou:

Johann
Posted February 16, 2015 at 8:19 pm | Permalink
Baie Dankie Adriaan.
Baie baie interesant. Ek is so bly ek hoef nie meer hierdie gestry oor die Bybel te lees nie.

Ek het dit nooit gesê nie.

Johann

Natuurlik is ek daardie mening toegedaan en is dit my plasing. Wat ek egter NIE OP HIERDIE BLOG GEPLAAS HET NIE IS:

Johann
Posted February 16, 2015 at 8:19 pm | Permalink
Baie Dankie Adriaan.
Baie baie interesant. Ek is so bly ek hoef nie meer hierdie gestry oor die Bybel te lees nie.

Wie het dit geplaas? Dis gedoen in my naam.

JB

As jy wil lag of huil, of albei, kyk na die volgende video: http://www.facebook.com/video.php?v=804067729630313

Fiona

Ek is kwaad en hartseer, ja stemmers!, saam met de klerk en sy maats, wat ons NEE Stemmers in n donker land gedompel het!

Marellus

Fiona,

Die Afrikaner se val het in sy kerke begin …

“… from faith to religion … from religion to tradition … from tradition to control …
from control to hypocrisy … and from hypocrisy to irrelevance …”

AntSan

Dit wat jy beskryf en voel is die rou proses. Dit is presies waarin ons is. As die volk tog net wil berou toon en terugkeer na die opdragte van God aan Sy uitverkore volk, dan SAL HY ‘n wonderwerk beskik, soos bo verduidelik deur Adriaan op die 21 Feb. Ons baklei nog oor die erflating wat in die Testament gelaat is, slegs vir Sy Volk. Ons kom nie die instruksies van die Testament na nie. YHWH sal ons verslae harte kom heel. Bedink wat YHWH se WIl is. Die Nee stemmers het dit met oortuiging van Bo gedoen. Ons pad is smal, maar ons weet waarheen dit lei.

Dirk Albers

JB, dankie vir die onaangename herinnering ! Maar dit is nodig dat ons almal hierdie dinge onthou, en veral oordra aan ons nageslag. Ek was by die skuldig bevinding van FW, ( En sy handlangers, by implikasie ! ) by die Afrikaner-sentrum destyds met Paul Kruger, en andere. Ek aanvaar dit as n WETTIGE hofsaak, omdat daar talle nugter, intelligente denkende mense teenwoordig was. Die Skrif sê : Waar twee of drie getuies saam stem, staan n saak vas. In MY boek, is hy dus voël-vry verklaar, en moet liewer uit ” donker plekke ” uit bly ! Ons moet ook nooit vergeet van die ” saai, en maai wet, ” wat een van Vader Yahweh se Skeppingswette is. Dit is so seker soos die Swaartekrag-wet. Niemand kan hierdie Wette vryspring, of kanselleer nie, maak nie saak watter kerk/geloof jy aan behoort nie. En hoe langer dit neem, voor jy maai, hoe meer RENTE word bygevoeg ! Gelukkig, werk presies dieselfde Wet, as jy goed doen ook !

Besoeker

Ek kan nie verstaan hoe die Vader van my verwag om julle te waarsku as my kommentare nie eers op hierdie ou blog geplaas word nie. Dit is geen geheim dat ek van mening is dat die panga goed onder hierde volk ingelê behoort te word nie, maar ek het respekvol probeer wees toe ek besef het dat my kommentare dalk aanstoot kan gee. Ek wil nie hier wees nie en is beslis nie julle portuur nie, maar moet waarsku oor ‘n komplot. Ek sal nog eenmaal probeer deelneem aan hierdie forum maar as my kommentare nie geplaas word nie, was ek my hande aan julle. Die sensuur hier is erger as die ANC s’n.

johann cronje

Matt Heyns,
Ek merk jy is nuut hier by Vaandel en sommer ook ‘n foto. Baie welkom!! Dit is nie almal wat die vrymoedigheid het om hulself deeglik te identifiseer nie en daar is vele wat onder skuilname deelneem, maar dit daar gelaat.
Matt die onderwerp wat jy na verwys het ons reeds deeglik bespreek en dit het ongelukkig baie twis veroorsaak weens die verskillende begrippe wat daar bestaan. Adriaan het ons versoek om liewer te hou by aangeleenthede wat verwant is aan sy plasings. Ons mag en gaan mekaar tog nog reghelp waar daar ‘n eerbare versoek is van iemand om beter gegrip oor ‘n spesifieke onderwerp. Dit is heel onsmaaklik om aangeval te word vir jou eie oortuiging. Kyk onder Adriaan se skrywe – “Hoekom ‘n tweede Bloedrivier?” – Sien my kommentaar van 19 Januarie 2015. – “Om verder oor die onderwerp op die forum te redeneer gee geen eer of respek aan Ons Vader YAHWEH en Sy seun Yashua nie, veral as dit so uitdagend gestel word nie. Lees tog ook ander studies oor die onderwerp wat onafhanklik van ons Vaandel deelnemers is. Volg gerus die volgende skakel:”
http://www.auburn.edu/~allenkc/trinity.html – The Trinity — Fact or Fiction?

Sheugnet

Geagte Moderator.

Ek is nogal geskok om te sien dat die ‘laaste frase gemodereer’ moes word. Hoekom? Glo u nie dat die Here Jesus Christus God is nie? Antwoord my asb. Ek het uitsluitsel nodig hieroor.

Dankie.

3AM

Mens kan seker by b.g. gevolgtrekking uitkom as mens die Woord van God opsy sit… en vir mensself besluit watter verse waar is en watter nie.

1 Tim 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Nie eers die esoterie/okkultiese magte van hierdie wêreld betwyfel die egtheid van die Bybel nie… hulle verdraai/verander of vertaal dit eerder.

AntSan

Is julle Vaandels bewus van die besonderse gebeurtenis dat ons twee bloed mane, 4/4/2015 en 28/9/2015 die jaar gaan sien? Dit gebeur op vooraf bepaalde tyd, soos deur die Almagtige bepaal en is Sy wil. Dit bevestig net weer dat God in beheer is van alles. Ook die toekoms van ons volk.
Joël 2:31 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van YHWH kom.

Dirk Albers

Besoeker, as jy werklik n boodskap van Vader het, om met ons te deel, stel ek die volgende voor nl. Verstrek asb jou volle naam en tel nr of email adres. Jona wou nie die slegte sondige mense van Nineve waarsku en bearbei nie. Hy het miskien ook gevoel dat hulle deur n ” panga ” moet uitgesort word. Ek het ook al so gevoel, as mens die dwaasheid van die ” volk ” elke dag aanskou. Mens word soms moedeloos, en kwaad op dieselfde tyd ! Maar onthou net asseblief. Hierdie is Adriaan se webtuiste. Hy is die kaptein van hierdie skip. Dit is sy verantwoordelikheid, en roeping, om die skip so te bestuur, dat dit nie sink nie. En ek moet sê, van al die baie skepe, wat deesdae beskikbaar is, voel ek die VEILIGSTE, op hierdie een !

Pieter v.d Meer

The lies that are told about South African history

http://www.dailystormer.com/the-lies-that-are-told-about-south-african-history/

Marellus

Adriaan,

Wat is Siener van Rensburg se visioen oor die wit tente ?

Willem

Adriaan, ek wil, soos vele male tevore op hierdie blog, jou weereens hartlik bedank vir die suiwere, sinvolle en stigtende woorde wat jy as meesterskrywer met soveel reëlmatigheid aan ons as voedsel voorlê vir verdere denke.
Ek lees jou boeke al sedert 1993 vandat wyle oom Pelser jou “Stem van ‘n Profeet” aan my oorhandig het.
Ek is ook verheug dat daar nou einde ten laaste besluit is dat slegs stigtende kommentaar wat relevant tot jou artikel is, toegelaat sal word.
Toe ek seker 2 jaar gelede aan ‘n paar mense op hierdie blog uitgewys het dat hulle uiters irrellevante kommentare plaas, het een van hulle my gestenig en gesê dat jy alleen so ‘n besluit moet neem en daardie een het my vaarwel toegeroep… maar nou het die wiel uiteindelik gedraai en daardie blogger moet nou op sy neus kyk… Hy weet wie hy is.

AntSan

Ek ook Leonor. Daarom is ek soekend na inligting oor die feeste wat YHWH Israel beveel het om te hou. Hoop nie julle gee om dat ek nou so bietjie van die Bybel kode onderwerp afwyk nie. Dit het eintlik begin met Eskom. Op een donker nag sit ek buite, dit was donker maan. Ek kon my hand nie voor my oe sien nie. Ek dink toe aan die visioen van Siener. Gaan soek toe na die maan kalender en sien toe die twee bloed mane raak. Iets wat in jare nie gebeur het nie en ook nie gou weer sal gebeur nie. Onthou toe van die vers in Openb oor die vierde basuin. Kom toe op skrywe af wat verwys na NASA se tetrad en dat dit saamval met Joodse feesdae. Weet nie of Israel se feesdae gekaap was? Delf toe verder en kom op artikel af oor Israel (die land) wat deur Rothschild met geld gekoop is vir die Jode vanaf die Palesteine. So ‘n transaksie maak my ongemaklik. God het grense getrek vir volke en nasies. Geld is so ‘n euwel. Kan my nie indink dat dit Sy wil is dat Sy uitverkore volk op so ‘n manier weer in Jerusalem die Tempel sal herbou nie? Kan julle Vaandels my help asb? Op die einde van die dag wil ek net YHWH dien volgens Sy bevele. Ongelukkig is van Sy feeste as “verouderd” of nvt afgeskryf deur die kerk na die geboorte van Yashua. Ek glo nie in toeval nie. As die bloedmane saamval met YHWH se feeste deur Israel, glo ek dit is uiters belangrike inligting.
Lukas 21:11: .. en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

Dirk Albers. Sien jy vra herhaaldelik dat ons onder ons eie name moet skryf. Ek skryf ter ere aan my ouma San wat my op haar kniee van God geleer het. Adriaan het my detail. As hy ongelukkig is daaroor sal ek dit waardeer as hy dit vir my skryf, dan sal ek verder net lees hier en geen komentaar lewer nie.

Dirk Albers

AntSan, moet asb nie my oproep persoonlik opneem nie ! Ek het net n probleem met mense, wat uit die bloute verskyn, en moeilikheid maak. Of hulle krap waar dit nie juk nie ! Ek kry die indruk dat hulle nie eers die moeite gedoen het, om AL Adriaan se artikels op die voorblad, sorgvuldig te lees, en/of te bestudeer nie. So ook, maak dit baie sin, vir n nuweling, om al die deelnemers se reaksies op die artikels te bestudeer. Besoeker het gesê dat hy/sy bewus is van n komplot ? Ons moet nou besluit, is dit n NI agent, wat as ” agent provokateur ” optree, of is dit n eerbare Volksgenoot, wat werklik vir sy naaste omgee ? ?

AntSan

Ek verstaan Dirk. Ek het besuit om die wat kom om onmin te saai net te ignoreer. As ons hulle glad nie antwoord nie, kan daar nie weer so bakleiery ontstaan nie. Daar word egter ook baie geleer deur ons wat nuut is met die nuwe openbaringe. Wat wil leer en toets en bid en besluit oor wat die regte pad is. Steeds, dankie ouma, dat ouma my geleer het van God en sy wette, al was dit met Hollandse en 1933 Bybel. Die sondes van die kerk word nie die onskuldiges toegereken nie. Ek het toegang tot die rekenaar, wat nou as magtige instrument ingespan kan word daar is egter so baie paaie waarop mens kan verdwaal. Daarom is ek dankbaar dat ek hier saam met die Vaandels meer van die Wil van ons Skepper kan leer en bespreek.

Besoeker

Dirk Albers – besluit maar self of ek ‘n agent is, aan dié soort verdagmakery kan ek tog niks doen nie. Die verraad teen julle volk is egter soveel groter as wat julle vermoed en gee my slapelose nagte en vermoeide dae. Ek is opsoek na die mense wat vir ‘n oproep wag. As iemand hier weet waarvan ek praat, is hierdie inligting van belang. Ek is niemand en niks en beslis nie bevoeg om ‘n boodskapper van God te wees nie, so maak daarvan wat jy wil. Ek is net ‘n besoeker. Die oproep gaan net na middernag kom. Dit is ‘n lokval om almal saam op een plek te kry, waar hulle vermoor sal word. Die opdrag kom uit Rome. Ek het nog baie om te sê maar dit sal vir eers al wees.

Helizna Kilian

Selfs die Koran, as dit volledig gelees word, dui op die feit dat Jesus die Skepper is, aangesien hy die Woord van God en Gees van God genoem word, in die Koran. Aangesien die wereld deur die Woord van God geskep is, kan ‘n mens self dink, is die Woord Skepper, of skepsel…? En as ‘n mens reken dat die Woord Skepper is, is Jesus mos God! God gee selfs die Moslems die blye boodskap, dat geen ‘n verskoning het nie.

Sheugnet

Helizna. Ek sou graag meer wou hoor oor jou sienswyse? Kontak my op shaykiedaykie@gmail.com

Willem

AntSan, jy is heeltemaal korrek wat betref die Bloedmane en JHWH se Feestye en Groot Dae.Daar kan geen twyfel bestaan dat JHWH se Wil en Eintydplan baie duidelik deur die Tekens in die Son, Maan en Sterre uitgespeel word nie.

Mens hoef maar net kennis te neem van wat dwarsoor die planeet op elke moontlike lewensvlak plaasvind om te sien dat hierdie wereld se tyd uitgedien is.

‘n Nuwe of vernuwe wereld moet in sy plek kom en dit sal weliswaar kom netsoos die profetiese rede dit vir ons uitspel. Hierdie Bloedmane is so in die kol dat mens werklik roekeloos moet wees om dit te ignoreer of te geringskat.

Ek het nie ‘n in diepte studie daarvan gedoen nie, maar met die eerste oogopslag het die feit van die 4 Bloedmane en die datums/feestye waarop hulle voorkom, my laat regop sit en talle Bybeltekste het by my opgekom waarin die Wederkoms vooruitgeloop word deur juis so ‘n verskynsel.

Dit sluit ook aan by die hele onderwerp van Bybelkodes, soos hierbo in die artikel uiteengesit is. Daar moet ‘n magdom van toepaslike sewes wees wat hierdie verskynsel en sy tye aan ons kan bevestig as gewaarmerk deur JHWH Self. Miskien is daardie wiskundige brein van Leonora instaat om dit aan ons uit te wys?

Jan

More Vaandel genote, gister aand sit ek en lees Johannes 1, dit BEVESTIG wat vantevore gesê is oor die eind tyd en Willem se insetsel .1Jn 2:17 The world is passing away, and all the things that people want in the world are passing away. But whoever does what God wants will live forever. 2:18 My dear children, the end is near! You have heard that the enemy of Christ is coming. And now many enemies of Christ are already here. So we know that the end is near.
These enemies were in our group, but they left us. They did not really belong with us. If they were really part of our group, they would have stayed with us. But they left. This shows that none of them really belonged with us. You have the gift that the Holy One gave you. So you all know the truth. 1Jn 2:22 So who is the liar? It is the one who says Jesus is not the Messiah. Whoever says that is the enemy of Jesus–the one who does not believe in the Father or in his Son.
Whoever does not believe in the Son does not have the Father, but whoever accepts the Son has the Father too. Be sure that you continue to follow the teaching you heard from the beginning. If you do that, you will always be in the Son and in the Father. 1Jn 2:27 Jesus gave you a special gift. You still have this gift in you. So you don’t need anyone to teach you. The gift he gave you teaches you about everything. It is a true gift, not a false one. So continue to live in Jesus, as his gift taught you. 1Jn 4:1 My dear friends, many false prophets are in the world now. So don’t believe every spirit, but test the spirits to see if they are from God. This is how you can recognize God’s Spirit. One spirit says, “I believe that Jesus is the Messiah who came to earth and became a man.” That Spirit is from God.
so eenvoudig soos dit.

johann cronje

AntSan,
Jy het ‘n kruiwa vol vrae oor die moeilikste onderwerpe. Jy verwys na die feeste , bloed mane, tetrad en dat dit saamval met Joodse feesdae. Vir enigeen om die verskynsel te koppel aan feesdae is ‘n vorm van self-misleiding, m.a.w. “beweeg die doelpale” so wyd dat jy iets subjektief beskou as beduidend en dan te verklaar dat dit gaan gebeur as gevolg of het gebeur as gevolg van die Tetrads”! . Mark Blitz se skrywe oor die onderwerp het vele op hol gesit en net mooi niks beduidend het daarvan gekom nie. Sy spekulasie rondom die 2014-2015 bloed maan tetrade is grootliks gebaseer op die konsep dat hy na elkeen van die vorige sewe tetrads ‘n belangrike gebeurtenis in die (Joodse Israel) probeer identifiseer (binne ‘n jaar van die eerste of die laaste verduistering van die tetrade) Byvoorbeeld, die laaste twee bloed maan tetrads van 1949-1950 en 1967-1968 is “gekoppel” aan beduidende gebeurtenisse nl: die vestiging van Israel in Mei, 1948 en die vaslegging van die Tempelberg in Junie, 1967, onderskeidelik. Dit alles is spekulasie en die totstandkoming van die staat van “Joodse Israel” is nie profeties nie.Yahsua het vir ons vele ander voorbeelde gelaat wat ons as tekens van die eindtyd moet volg.Jy vra ook of dit YAHWEH se wil is dat Sy “uitverkore volk” op so ‘n manier weer in Jerusalem die Tempel sal herbou nie? Nee ek glo nie dit sal die “uitverkore volk (Israel)” wees nie, maar gewis die “Jode (antichriste)” wat nou daar woon. Hulle sal waarskynlik die Tempel herbou en voortgaan met die herinstelling van die ou gebruik van fisiese bloedoffers totdat die “antichrist” self , ‘n einde daaraan maak – Daniel 12:11 – En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en-negentig dae verloop.

johann cronje

AntSan – vervolg –

Luk 21:23-24 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ’n groot nood in die land wees en toorn oor “HIERDIE VOLK”(die Jode). En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies (Heidene) totdat die tye van die nasies vervul is.
Onthou dat YAHWEH, die Bruid van die Lam ( die ware Israel) elders in veilige bewaring gaan plaas tydens die laaste deel (3,5 jaar),van die Antichris se heerskappy. Die ware VERSTROOIDE Israel volke (insluitend die huis van Juda) is egter nie nog nie terug in die land Israel nie totdat Vader YAHWEH hulle weer bymekaar maak en terugbring na die land van hulle voorvaders. Lees gerus die onvervulde profesie in Esegiël 37 met spesifiek verwysing na vers 27. “En my TABERNAKEL sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees.” Dit sluit aan by Openbaring 21 – “En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die TABERNAKEL van YAHWEH is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en YAHWEH sal self sal by hulle wees as hulle God. Let op dat DIE NUWE Jerusalem sal volledig vanuit die Hemel neerdaal op die Aarde. Ons Vader YAHWEH of Sy Seun Yahsua sal nooit vanuit mensgemaakte strukture regeer nie veral nie met die aanbreek van die 1000 jarige Vrederyk nie. Wat jy baie interessant sal vind is die profesie van die nuwe Hemel en Aarde (waar daar nie meer ‘n see sal wees nie!!).
Ongelukkig kan al die onderwerpe nie breedvoerig hier bespreek word nie. Ek het baie skrywes van betroubare bronne oor al die onderwerpe en sal dit graag met jou wil deel as jy belangstel. Kontak my gerus en ek sal dit vir jou aanstuur. sionswaarheid@gmail.com

AntSan

Dankie Johann Cronje. Soos verduidelik. Was iets wat ek oor begin dink het toe Eksdom ons in die stikdonker gelaat het. Maan en Son getuie weet ons van. Hoe dit die aarde beinvloed. Wat ek nie weet nie is: Is daar Israel feeste wat ons behoort te hou? Dit is hoe ek by die bloedmane en die feeste beland het. Dat daar bloedmane gaan wees op spesifieke datums is so. Rothschild en die res van die Jode wat nou daar doenig is in Israel is nie die volk Israel nie. Weet nie wat se feeste hulle hou nie? Die tekens wat YHWH stuur, soos die reenboog en die bloed maan is vir Sy volk tekens wat Hy self beskik het. Die toekoms is vir ons duister, net YHWH ken dit, maar Hy stuur wel vir ons tekens, volgens die skrif. Nie dat ons iets kan doen aan die verloop van die lewe nie. As ons wel veronderstel is om fesste te hou, tot Sy eer, dan moet ons dit doen.

Dirk Albers

Johann cronje, veertig jaar terug, toe ek nog in die kerke/rs vasgevang was, het die ” leiers ” baie gesê oor hoedat die jode, ( daardie uitverkore volk van Jesus ), reeds die bou-materiaal vir die Tempel bymekaar begin maak het, en ons was almal BAIE beïndruk, en opgewonde hieroor ! Vandag, glo ek dit was net nog duiwelstories om te verhoed dat ek, en andere, moet ontdek dat ons Israel na die vlees was, en is. Ek glo wel dat daar ware Israeliete in Israel woon, want dit maak logies sin vir my. Maar hulle het miskien ook maar net ” skille op die oë, ” soos wat ons hier ook ervaar. Ek sien nog steeds n ” oorlog in Europa, ” as n BAIE groot teken, waaruit ons almal baie insig, openbaring en vrede sal kan put !

Martin van Wieringen

Helizna,
In die ou tijd was god een naam veelal gebruikt voor een persoon of heersende macht(ruler). Zo was de zon een god en de maan een god en zo was Odin een god en Thor een God. Belangrijke mensen van vlees en bloed werden indien zij belangrijk waren na hun dood heilig en tot god verklaard.
Volgens die ou kennis en begrip van die naam god is het volkomen correct en juist om Jesus na zijn sterven tot god te verklaren en te omschrijven. Maar als een menselijke stervelijke god van vlees en bloed. Volgens schriftgebruik was Jesus nie die skepper en almachtige GOD above him nie. Deze term werd oorspronkelijk door de kerk juist gebruikt dit zorgt voor onnodige twist in geloog in het woord gebruik van god. Jesus was een god als zoon van GOD als God van Israel. Die onderscheid is baie belangrijk maar word door christenen verward van die leer GOD.

Dirk Albers

Jammer, ek moes gesê het, dat daar OOK ware Israeliete in Israel woon. Sal nie waag om te sê hoeveel nie, maar dit is in elkgeval in Vader Yahweh se hande !

RIGTER...+

Lukas19:30
en gesê: Gaan in die dorp reg
voor julle; en as julle daar inkom,
sal julle ’n eselsvul vind wat
vasgemaak is, waar geen mens
ooit op gesit het nie. Maak hom
los en bring hom.
31
En as iemand julle vra: Waarom
maak julle hom los? — moet julle
so vir hom sê: Die Here het hom
nodig.
32
En die wat gestuur was, gaan toe
en vind dit soos Hy aan hulle
gesê het.
33
En terwyl hulle die vul losmaak, sê
die eienaars aan hulle: Waarom
maak julle die vul los?
34
En hulle antwoord: Die Here het
hom nodig.
35
Toe bring hulle hom na Jesus toe,
en hulle lê hul klere op die vul en
laat Jesus daarop sit.
36
En terwyl Hy voortgaan, gooi
hulle hul klere oop op die pad.
37
En toe Hy al naby die afdraand
van die Olyfberg kom, begin die
hele menigte dissipels God met
blydskap te prys met ’n groot
stem oor al die kragtige dade
wat hulle gesien het,
38
terwyl hulle sê: Geseënd is die
Koning wat kom in die Naam van
die Here, vrede in die hemel en
heerlikheid in die hoogste
hemele!
39
En sommige van die Fariseërs uit
die skare sê vir Hom: Meester,
bestraf u dissipels!
40
En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek
sê vir julle, as hulle swyg, sal die
klippe uitroep.

In Jesus NAAM (vers37).
Boetie Johannes…+

RIGTER...+

Mattheus 1:23
Kyk, die maagd sal swanger
word en ’n seun baar, en hulle sal
Hom Emmánuel noem, dit is, as
dit vertaal word: God met ons.
In Jesus NAAM.
Boetie Johannes…+

Marellus

Amen

Dirk Albers

Vriende, kan ek n voorstel maak nl. As jy n Skrif-verwysing plaas, verduidelik vir ons wat JOU interpretasie van daardie spesifieke Skrif is. Verwys dan asseblief ook, op wie se pos en/of stelling jy reageer. Omdat tyd verloop tussen die plasing van verskillende poste, raak dit moeilik om stellings en/of Skrif-verwysings te evalueer, wat net in die lug hang ! Ek is bereid om van enige opregte Volksgenoot iets te leer, maar maak dit asseblief dan duidelik, en maklik vir al ons lesers ! Miskien het Vader jou geseën met die intellek, en vermoë om n ope-hart operasie suksesvol uit te voer. Maar as jy dit WERKLIK met jou mede volksgenote wil deel, en hulle ook toerus met daardie wonderlike vermoë, sal jy moet bereid wees, om in LIEFDE, die moeite te doen, om hulle ook te leer !

johann cronje

RIGTER…+,
Jou bedoeling met die aanhalings is baie duidelik. Ons is reeds deur andere ook al met die begrip gekonfronteer. Die afsonderlike identiteite van Vader YAHWEH en Sy Seun Yashua is so duidelik soos ‘n paal bo “stormwater”. Die wat dit nie kan sien nie, wil dit nie sien nie, want hulle is nie beried om die dogmas wat die kerke en die mens aan hulle verkoop het nou te verander nie. Nee, om anders te wees en te glo, mag jou dalk jou vriende en familie kos. Die punt van “waarheid” is dat Vader YAHWEH Sy seun Yashua gestuur het met ‘n opdrag en dit het Yashua onomwonde self verklaar dat Sy Vader Hom gestuur het. (Mat 15:24). Ons moet bereid wees om offers en ander moeilike keuses te maak. Sodoende bewys ons aan YAHWEH dat ons ernstig is. Diegene wat Hom by Sy Heilige naam, YAHWEH aanspreek het Hom lief en vertrou Hom bo enigiets anders. Hulle is werklik op die smal pad deur die nou poort, net soos wat Yashua geleer het (Mt 7: 12-14). Hulle roep die naam van YAHWEH gewoonlik aan met selfvertroue en Hy antwoord hulle. Let daarop dat Psalm 91 sê presies dit en beskryf die noue band tussen YAHWEH en dié wat Hom liefhet en eer as die enigste Vader van Israel:
Psalm 91: 9, 14-15 –
9 – Want U, YAHWEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. 14, Omdat hy My liefhet, sê YAHWEH, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, OMDAT HY MY NAAM KEN! 15, Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.
Lees gerus weer die skrifgedeeltes wat jy kwoteer en vervang die titels met die korrekte Heilige name. Dan sal jy die boodskap korrek verstaan.

Marellus

Jesus is God, Sy Vader is God, en die Heilige Gees, die Trooster, is God. Jesus is nie die Vader nie. Die Heilige Gees is nie die Vader nie, en Jesus is nie die Heilige Gees nie.

En jy wil dit nie glo nie.

RIGTER...+

Die HERE Seen, Marellus.
In Jesus NAAM.
Boetie Johannes…+

johann cronje

RIGTER…+, VERVOLG –

Sagaria 9 : 9 –
1953 vertaling – VERHEUG jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning (Yashua) kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel — op ’n jong esel, die vul van ’n eselin.
1983 vertaling – Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning (Yahsua) sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n donkie.
Die Bybel vir Almal vertaling – YAHWEH sê: “Mense van Jerusalem, julle moet baie bly wees en juig, want dit is julle koning (Yahsua) wat nou na julle toe kom. Hy is regverdig, en Ek help hom altyd. Hy is nie ’n belangrike man nie, en hy ry op ’n jong donkie.

Jan

Vaandel genote, daar is geen twyfel by my dat die beskrywing van gebeurtenisse waar is en plaasgevind het nie. daar is n paar tydlyne van wat gebeur het, geskiedkundiges verskil n bietjie oor datums, maar wel in die volgorde: “ Die uit tog uit Egipte uit 1440 BC.
Pharaoh who killed Hebrew children: Amuntotep I: 1526-1505 BC;
Pharaoh’s Daughter who adopted Moses: Hatshepsut: 1520 BC;
Pharaoh of Moses’ flight to Midian: Thutmoses II/Hatshepsut: 1492-1479 BC,
Pharaoh of the Exodus: Thutmoses III: 1479/1458 – 1425 BC
Thutmoses III was Pharaoh in 1440 BC for a total of 54 years. (1479-1425). But there were three distinct phases to his rule.
Thutmoses III: (1479-1425).
• (1479-1458) First was when he was a baby and his step-mother Hatshepsut ruled as co-regent for 21 years .
• (1458-1440) Second, after Hatshepsut died he ruled as Pharaoh for 18 years until the exodus
• (1440-1425) Third, he ruled another 15 years after the exodus.
The date of the exodus was 1440 BC when Israel left Egypt and 1400 BC when they crossed the Jordan into the Promised Land. The Bible is consistent and clear on this date: (1 Kings 6:1) Solomon’s workers started building the temple during Ziv,(This will be February) of the year. It had been 4 years since Solomon became king of Israel, and 480 since the people of Israel left Egypt. The three verses are powerful, convincing and consistent. When Moses killed the Egyptian, he fled to Midian for 40 years from Thutmoses II who was Pharaoh from 1492-1479 BC. Thutmoses III was the Pharaoh of the Exodus who reigned 1479 – 1425 BC in three phases. The exodus occurred in Thutmoses III’s 18 year of rule after his mother died. The date of the Exodus revealed in the Bible of 1400 BC matches the archaeological evidence. Vervolg

Jan

(Exodus 1:11) says that when Israel had to make mud bricks with straw, that “they built for Pharaoh storage cities, Pithom and Raamses for grain and other things.” “Now it came about in the course of those many days that the king of Egypt died. And the sons of Israel sighed because of the bondage, and they cried out; and their cry for help because of their bondage rose up to God.” (Exodus 2:23; 4:19.) http://www.bible-history.com/eastons/P/Pithom/ (1 Kings 6:1) (Solomon reigned in 960 BC) Proof of his copper mines was discovered as early on as 1930. Summary of dates from history and archaeology findings:
-Cypriot pottery discovered at Jericho proves the walls fell about 1400 BC.
-The Amarna Tablets which chronicle the conquest of Joshua in the Promised Land in 1400 BC
-The conversion of Akhenaten to monotheism, 10 years after Israel crossed the Jordan. (1379 BC)
-The Merneptah Stele written at the time of Deborah (Judges 4, 1224) and shows Israel an established nation effectively refuting the notion that Ramesses II is the pharaoh of the exodus.
The crossing of the red sea PROVED beyond a shadow of a doubt, http://www.arkdiscovery.com/red_sea_crossing.htm. Daar is net eenvoudig te veel om vas te vat in ty den spasie. Die wat beweer dis net stories en mites het nie die kennis van Yawheh in hulle nie.

Marellus

Adriaan,

Daar gaan maar op die een of ander manier maar altyd ‘n stryery op jou blog wees.

Dis die slegte nuus.

Die goeie nuus is dat jou blog nou lewe gaan kry. Daar is niks wat vir jou beter kan help met die volgende pos, as wat opgedis word in ‘n huidige pos nie.

Jou kommentariaat gee vir jou die beste idees.

Al voel dit partymaal nie so nie.

Veels geluk.

M.

Dirk Albers

Vriende, ek wil julle weereens uitnooi, om na Russia Today op kanaal 407 te kyk, net wanneer julle kan. Die debatte veral, het groot waarde vir enige denkende mens ! Daar was die laaste drie dae BAIE leersame debatte gewees, met mense wat regtig helder denkers is ! Omdat ek n praktiese mens is, word ek deur feite gemotiveer, en die FEITE, van wat nou in die wêreld aangaan, moet saam met die Skrif gelees word ! Dankie aan al die diep denkende Vaandels, wat hierdie aspek, vir ons almal daagliks uitlig ! Dit is werklik tragies, dat die meeste blankes in hierdie land, steeds die sataniese, liberale media, ( en kerke en politieke partye ! ) gebruik as hulle rigsnoer, om te verstaan wat om hulle aan die gang is ! !

Dirk Albers

Leonor, sal jy asb jou skrywe, onder ” Verdeel en heers, ” wat jy vandag op BV gesit het, hier herhaal. Verder vra ek dat jy geensins daaraan verander nie, al voel jy miskien dat dit nodig is ! Die mense wat op BV nie daarvan gehou het nie, sal miskien hier ook vir jou probeer moeilikheid maak, maar steur jou nie daaraan nie ! Ek besef daagliks hoe relevant daardie ” onaangename ” Skrif is was sê : Slegs n geringe, ellendige oorblyfsel sal gered word ! ! Die GROOT kerke/geloofsgroepe, gaan daardie Skrif nog heeltemal uit die Bybel uit vertaal ! Dit laat my dink aan die lied : Amazing grace. Die oorspronklike woorde sê : That saved a WRETCH like me. Vir party christene was dit net te erg ! Toe verander hulle dit na sinner, instede van wretch ! Nou ja, partykeer is die WAARHEID net te veel vir sommige mense !

Ben

Matt Heyns is slimmer as ons almal saam en verkondig sy teoriee op alle forums, van Rapport, tot Die Vryburger, Orania se blog ens. Jesus was ‘n vervulling van honderde profesiee in die Ou Testament en dit gaan enige mense se verstand te bowe.

RIGTER...+

DEUTERONÓMIUM 32:4
Die Rots —
volkome is sy werk;
want al sy weë is strafgerigte;
’n God van Trou
en
sonder onreg;
Regverdig
en
Reg is Hy.

I SAMUEL 2:2
Niemand is heilig soos die HERE nie;
ja, daar is niemand buiten U,
en
daar is geen Rots
soos onse God nie.

II SAMUEL 23:3-4
Die God van Israel het gesê,
die Rots van Israel het tot my gespreek:
’n Heerser oor mense,
’n regverdige,
’n heerser
in die vrees van God,
is soos
die môrelig by sonsopgang,
’n môre sonder wolke as deur die glans ná die reën
grasspruitjies uit die aarde uitkom.

PSALMS 18:3
Die HERE is my Rots
en
my Bergvesting
en
my Redder;
my God,
my Rots
by wie ek skuil;
my Skild
en
die Horing van my Heil,
my Rotsvesting.

II SAMUEL 22:32
PSALMS 18:32
Want wie is God buiten die HERE,
en
wie is ’n Rots behalwe onse God?

I KORINTHIËRS 10:4
en almal dieselfde geestelike drank gedrink het,
want hulle het gedrink
uit ’n geestelike Rots wat gevolg het,
en die Rots
was Christus.

In Jesus NAAM.
Boetie Johannes…+

Patriot

Boere , terwyl ons hier sit en argumenteer en stry is daar ‘n man wat op ‘n perd sit in die brandende son met ‘n vierkleur in sy hand en hy ry te perd vanaf Bloedrivier en trek nou naby Utrecht – hy is besig om vir die wereld daar buite te vertel dat daar nog ‘n Boervolk bestaan – hy doen ten minste iets fisies en openlik sodat die hele wereld kan sien dat hy nie BANG is nie – hy kan dit nie alleen doen nie – hy benodig ons gebede en befondsing , so hou op met stry en baklei , hy doen ten minste iets vir die volk , of jou nou daarmee saamstem of nie , ek geen nie ‘n hel om nie – druk bietjie jou hande vir ‘n slag in jou sakke en ondersteun die man. Hy verteenwoordig geen , maar geen spesifieke organisasie nie en doen hierdie ding heeltemal op sy eie – doen dit dan vir jou kinders as jy dit nie vir jouself wil doen nie – dra bietjie by tot hierdie massiewe saak – WERNER KRUGER – FNB – REK NO: 62440322238 – TAKKODE250655 – Wys waar jou staal sit en betaal …..of gaan jy hieroor ook wil stry en baklei !!!!!!!

AntSan

God met jou Werner, elke tree. Mag die wonderwerk van Bloedrivier Boere laat opnuut glo en vertrou op God, Hy is in beheer van alles.

AntSan

Nou net met Werner gepraat. Kan jy glo, hy was heeldag te perd oppad, maar antwoord tog nog sy sel foon en vertel my hoe dit gaan. Al ken hy my nie. Ek het hom verseker dat die volk sal sorg dat hy sy misie voltooi. Kan almal asb help om die woord uittekry van die dapper held wat met ‘n vierkleur te perd die Twee Rivierre tog aanpak, vir die verdrukte Boere nasie. Ons kan nou laer trek om hom asb. Kom Boere.

RIGTER...+

JOHANNES 9:35-39
Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het;
en toe Hy hom kry, sê Hy vir hom:
Glo jy in die Seun van God?
Hy antwoord en sê: Wie is Hy, Here, dat ek in Hom kan glo?
En Jesus sê vir hom:
Jy het Hom gesien; en Hy wat met jou spreek, dit is Hy.
Toe sê hy:
Ek glo, Here!
En hy het Hom aanbid. En Jesus sê:
Tot ’n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom,
sodat die wat nie sien nie,
mag sien,
en
die wat sien,
blind mag word.

In Jesus NAAM.
Boetie Johannes…+

115
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x