BLOG

Siener, geroepe Godsgesant

Die meerderheid blankes in Suid-Afrika het geen erg aan Siener van Rensburg se visioene nie. Sy profetiese boodskap vir sy volksgenote word steeds deur hulle verwerp. Hulle beskou dit as die onsamehangende gebrabbel van ‘n verstandelik versteurde; hulle verag sy goddelike waarskuwings; in die media word hy gereed deur sogenaamde ‘kenners’ afgekraak en bespot as ’n ‘flentergat-profeet’; ‘daggaroker’ en ‘waansinnige skisofreen wat tydens sy visioene epileptiese aanvalle kry’. Slegs ‘n klein handjievol aanvaar onvoorwaardelik dat hy as Godsgesant met ‘n spesiale opdrag na sy volk ‘gestuur’ is.

Ons is bekend met die profete van die Ou Testament. Die kerk verkondig egter dat hulle tyd nou uitgedien is en dat ons hulle nie meer nodig het nie. Tog lees ek in Hand 2:17 — “En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.”

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) definieer die woord ‘profeet’ soos volg:

“Persoon wat opdrag gekry het van God om te vermaan, te leer en te waarsku; geïnspireerde vertolker van Gods wil; Godsgesant.”

Elke profeet in die geskiedenis is dan ook spesiaal geroep om sy volksgenote in te lig, te vermaan en te waarsku van die oordele wat hulle sal tref as hulle hul nie van hul sondige en verkeerde weë bekeer en tot God terugkeer nie.

En as die volk dan nie wil luister nie, word hulle getugtig — gewoonlik is die roede ook die voorwerp van hulle sonde. In die Ou Testament was dit dikwels daardie heidense nasies waarmee Israel vermeng en ondertrou het, die Kanaäniete, Amoriete, Moabiete, ens. Vandag gebruik God die oorheersing en verdrukking van die Xhosa, Zoeloe, Tswana, ens., as strafgerig omdat ons as sy volk Hom verlaat het om met sy vyande te vermeneg en ooreenkomste met hulle aan te gaan.

Maar sou die geroepe profeet se volksgenote sy vermaninge ter harte neem en hulle van hierdie heidene afskei, beteken dit nie dat hulle voortaan maar net moet ‘glo’ en alles sal dan regkom nie. Nee, daar word ook van hulle verwag om aan die Goddelike opdrag van die profeet gehoor te gee en hulle te verootmoedig, alvorens God hulle lot sal verander.

Siener van Rensburg se opdrag was ondubbelsinnig juis dit: “Buk in die stof voor God en verootmoedig julle voor Hom, dán sal Hy julle aansien en uit die hand van jul vyand(e) verlos!”

Esg 3:17 — “Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.”

Siener het by geleentheid self aan Adaan de la Rey gesê: “Terwyl ek een aand geslaap het, het die Goddelike persoon (die man in grys klere) aan my verskyn, my vreeslik geskud en gevra of ek sal weier om te dra wat God op my lê … en daarvandaan het ek nie getwyfel om te vertel wat ek sien nie…”

Sedert daardie dag het hy nooit geaarsel om aan vriend, volksgenoot en selfs vyand te vertel wat hy gesien het nie, maar hulle ook ingelig en gewaarsku oor toekomstige gebeure. So het hy bv. op Saterdag 11 Julie 1914 — skaars drie weke voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog — onverwags by genl. Koos de la Rey se plaas Elandsfontein naby Lichtenburg opgedaag. Dit was die eerste en enigste keer in die 15 jaar van hulle vriendskap dat oom Niklaas die byna 90 kilometer afgelê het om die generaal op sy plaas drie kilometer buite Lichtenburg te besoek. Hy het geweet hy is die draer van slegte nuus wat die lewe van sy geliefde vriend en volksman raak, en dié tyding wou hy self oordra.

“Oom Koos, ek moes kom. Dis ’n baie ernstige saak,” het hy aan genl. De la Rey gesê, “Ek sien dit word donker … en ek sien Oom sonder Oom se hoed … en dis nie goed nie…”

Die simbool van ‘n man sonder sy hoed, is ‘n teken dat hy binnekort gaan sterf, en oom Niklaas het dit geweet. Daarom het hy al die pad gekom om sy boesemvriend vooruit te waarsku. Genl. Koos de la Rey was die eerste en enigste persoon aan wie Siener die dag en datum van sy dood vooruit meegedeel het.

Nadat Boy Mussmann die opgetekende voorspellings van Siener die eerste keer gelees het, het hy onomwonde verklaar: “Oom Niklaas is ’n tweede Johannes en die gesigte wat hy gesien het, is ’n tweede Openbaring van wat nog met sy geliefde volk gaan gebeur.” Daar kan dus geen twyfel bestaan dat Siener ‘n ‘geroepe Godsgesant’ is nie!

Daarom verbaas dit my dat iemand soos prof. Andries Raath wat hom al dekades lank met die Boereprofeet se gesigte besig hou, glad nie Niklaas van Rensburg se profetiese bediening verstaan nie. In ‘n praatjie wat die aand van 26 Desember 2013 oor Radio Orania uitgesaai is, het hy o.a. die volgende verstommende (polities-korrekte?) uitspraak gemaak:

“Al wat hy (Siener) vir sy medegelowige Afrikaners wou sê, is — hou vas aan die geloof; daar kom moeilike tye, maar al wat julle deur hierdie tye gaan dra, is die geloof, en dis is al — enige iets wat daar bykom, enige iets wat daar bygevoeg word, is louter fiksie. En dit is nou hier waar sekere skrywers se werk so vrugbaar geword het dat hulle nie net oom Niklaas se werk probeer oorneem het nie, maar dat hulle selfs die werk van die Here probeer doen. Dit het mense beskaamd gelaat, mense wat op hierdie twak gereageer het, het maar net weer hulle Venter-waentjies moes afpak en was eintlik op ‘n oefening in futiliteit meegevoer…”

As dit die alfa en omega van Siener se taak as profeet was, waarom het God hom dan na ons gestuur? Waarom dan al die moeite gedoen om oor ‘n tydperk van 27 jaar meer as 700 visioene en byna 200 simbole toekomstige gebeure aan Siener van Rensburg te openbaar? En waarom was dit dan ook nodig dat sy dogter Anna die gesigte vir 12 jaar lank noukeurig in ‘n boek moes opteken? As dit die Vader se enigste doel met Siener was om ons sover te kry om  ‘net te glo en alles sal regkom’, dan was al daardie honderde gesigte mos heeltemal oorbodig! Want praat jy met ‘n dominee, pastoor, priester of enigiemand wat die ‘goue middeweg’ bewandel, oor die tekens van onheil wat Siener aan ons gegee het, is hulle dadelik gereed met ‘n antwoord: “glo net en alles sal ten goede meewerk!” Sondag na Sondag word gemeentes ook van elke preekstoel af hiermee gerusgestel.

Prof. Raath beweer verder dat Siener geen ‘toekomsvoorspellings’ gemaak het nie, en mense wat sy gesigte as sodanig beskou en hulle vir daardie dinge voorberei, “is nie op die geloofspad nie, maar is eintlik besig om die bose te dien,” sy eie woorde.

Dit beteken dus dat ons ons glad nie moet steur aan die toekomstige onheile (maar ook troosvolle dinge) wat Siener ons self op die hart gedruk het nie: Hy sien gewapende swartes (‘n swart slang) vanuit Zimbabwe hiernatoe kom wat hulle by Vereeniging ingrawe — hy sien vure wat na afloop van ‘n begrafnis uitslaan — hy sien ‘n emmer bloed in Johannesburg omkeer — hy sien mense wat verwilderd uit hulle huise vlug sonder om deure of vensters toe te maak.

Op 1 Okt. 1917 sien hy in ‘n gesig “die mielie stronke is bij Johannesburg aan brand. Aan hierdie kant van Johannesburg is ’n klomp vaal witpens bokke bijmekaar op ’n bult. Van Oost kom wilde makauwe en trek die zelfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die Ooste kom ’n rij kafferassegaaie uit. Van Oost na N.W. gaan groot en klein rooi beeste uit. Die mieliestronke wat  brand, is ’n teken van onluste en bloedvergieting wat daar plaasvind. Terselfdertyd sien hy Engelse in Johannesburg (vaal witpensbokke) wat hulle met die Boeresaak vereenselwig. Vreemdelinge (wilde makoue) uit Oos-Afrika (Mosambiek en Tanzanië) stroom die land binne en oral waar hulle kom, is daar xenofobiese aanvalle en bloedvergieting (en trek in dieselfde rigting wat die vuur brand).

Maar hy sien ook ‘n gees van verskrikking deur die land trek wat maak dat ons vyande op die vlug slaan. Hy sê self: “Dis God se straf vir die duisende lewens wat hulle geneem het en ook omdat hulle van ons land ‘n woestyn gemaak het.”

Ons vra weer: Hoekom moet hierdie dinge van die volk weggehou word? Waarom beskuldig hy hy mense wat méér as ‘glo net’ in die visioene sien, daarvan dat hulle ‘n verskuilde agenda het? Almal wat kosvoorrade bymekaargemaak het omdat oom Niklaas in sy visioene uitdruklik gewaarsku het daar kom tye van groot kragonderbrekings en kosskaarste — hy “sien by Johannesburg lê ‘n ontsaglike groot hoop vuurmaakhout en die mense het net ‘koue pap en stampmielies’ om te eet. In verskillende ander gesigte het hy weer gesien die pappot is ‘leeg.

En watter ‘werk van Siener’ wil hulle probeer oorneem as sy opdrag (volgens prof. Raath) was dat ons ‘net moet glo’?

Hoekom wil hy niks daarvan weet dat ons volk hieroor ingelig en gewaarsku moet word nie? Het hyself nie dalk ‘n verskuilde agenda nie?

Radio Orania se programleier, Celéste van Niekerk, het die opmerking gemaak dat hy (prof. Raath) seker nie saamstem met Frik Pretorius dat daar globaal oorlog sal uitbreek nie (m.a.w. ‘n Derde Wêreldoorlog). Sy antwoord was kort en kragtig: “Dis louter snert!”

Oënskynlik het ons professor nog nie Siener se gesig van 2 Desember 1915 gelees nie: “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk aan die begin van die derde wêreldoorlog”. Dan het Siener hier mos ook louter snert gepraat!

Frik Pretorius wat ook aan die program deelgeneem het, het miskien vir ons die beste opsomming gegee van prof. Raath se bydrae sover dit die Boereprofeet betref. Hy sê: “Professor Raath mag dalk ‘n absolute kenner van Siener as persoon wees, maar hy weet van die betekenis van hierdie visioene net mooi niks nie! Hy het nog nooit een enkele visioen probeer uitlê en verklaar nie. Sy jongste boek oor Siener se lewe kan nooit meer as net nog ‘n boek oor die geskiedenis van Siener as historiese figuur wees nie. Die volk soek inligting oor die toekoms … en dit is net in die visioene te kry…”

Die dag toe prof. Raath oor Siener se gesigte begin skryf het, is hy as wagter op die volksmuur aangestel, en daarom is dit onbegryplik dat hy die volk nog nooit uit Siener se visioene probeer inlig of waarsku het nie. Net soos die liberale, vrysinnige denkers ignoreer hy dit. Dis presies net die teenoorgestelde wat Esegiël sê:

Esegiël 33:6 — “As … die wag (Andries Raath) die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van Andries Raath eis.”

As prof. Raath enigsins vir sy medeblanke volksgenote omgegee en hulle as sy naastes liefgehad het, sou hy ten minste die Siener en Boy Mussmann se voorbeeld gevolg het deur die volk te waarsku oor wat daar nog vir hulle voorlê. Siener en Mussman was nie bang om dit te doen nie, en juis daarom is hulle herhaaldelik geteister en vervolg. Hulle het eenvoudig geweier om polities-korrek  op te tree!

Vure wat uitkom
Skaars sewe dae nadat Mandela se kis in die aarde verdwyn het, het vure oral in die land begin uitslaan, en op 6 Februarie berig die SABC News dat  daar op meer as 65 plekke landswyd “gewelddadige betogings” losgebars het. (Of soos Siener sou gesê het: “65 vure het uitgeslaan…” Dit is so erg dat die Afrikaanse ANC mondstuk, Beeld, in ‘n berig  ook as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal het om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering. Soos die laaste paar dae toe gewelddadige betogings teen swak dienslewering en gebrekkige polisiewerk op verskillende plekke uitgebreek het. Kenners meen die keelvol-faktor is buite beheer.”

Dieselfde dag berig Die Burger op sy voordat “Dis algemene opstand”. En vandag, 6 Februarie 2014, woed gewelddadige betogings dwarsoor die land op meer as 70 plekke. Dis opvallend dat net jeugdiges aan die “opstande” deelneem, wat ‘n aanduiding kan wees dat Julius Malema agter die skerms betrokke mag wees.

En ironies genoeg het Siener se gesig van 100 jaar gelede — vure wat uitkom — vanaand om sewe-uur op eNCA-TV-kanaal die hoofnuus gehaal: A COUNTRY ON FIRE en violent protests spread across South Africa.

Hierdie landswye protesbeweging is moontlik reeds ’n groter politieke beweging as die regerende ANC. Dele van die land is letterlik aan die brand, maar Jacob Zuma is nêrens te sien of te hoor nie.

Sy weifelende en afwesige leierskap help om die vlakke van frustrasie onder betogers verder op te jaag.

Hulle voel niemand luister of slaan ag op hul besware nie en daarom wend hulle hul dikwels onverskoonbaar tot geweld.

Zuma is nie juis begerig om die betogers onder bedwang te kry nie; waarskynlik uit vrees vir die voorvadergeeste wat op die oomblik glo “woedend” is omdat duisende swartes nie meer vir die ANC wil stem nie. Selfs Mandela het vanuit die graf  die werkers daaraan herinner dat hulle die oorspronklike doelstellings van die party moet eerbiedig, nl. om as ‘n eenheid te veg vir dit wat regmatig aan hulle behoort, want al die jare nog het die voorvadergeeste hulle hoop gevestig op die ANC om aan die “Afrikaan” sy waardigheid terug te besorg met die besetting van grond wat deur kolonialiste van hulle “gesteel” is. Maar nou is daardie droom besig om te vervaag en die enigste hoop wat hulle nog het, is dat die veronregte, werklose en verarmde jeug sal “opstaan” om dit te doen.

Reeds in hierdie vroeë fase van ‘n moontlike Arabiese lente, is daar min twyfel dat die polisie geen beheer meer oor die betogers het nie. Behalwe dat die betogings besig is om verder en verder uit te kring, is daar ook ‘n duidelike patroon van optrede sigbaar. ‘n Groep jeugdiges versamel by ‘n vulstasie waar daar gewoonlik ‘n snoepwinkel is. Hulle bestorm die winkel, help hulleself aan koeldrank en nadat hulle dit gedrink het sonder om daarvoor te betaal, word die leë bottels sommer daar by die vulstasie vol petrol gemaak. Hierna skeur die betoger ‘n smal strook van sy hemp af, prop dit in die bottel, en siedaar! — hy het nou ‘n dodelike brandbom.

Geweld in Sebokeng
Geweld in Sebokeng

Hiermee gewapen is reeds polisiekantore, munisipale geboue, huise en sale afgebrand. Die aanvalle word snags uitgevoer en teen die tyd dat die polisie opdaag, is dit reeds te laat. Op Bronkhorstspruit het dinge so hand uitgeruk dat polisieversterking van Middelburg af ingeroep moes word. Hulle het egter nog skaars op Bronkhorstspruit geland, of hulle moes inderhaas weer terugjaag na Middelburg omdat daar skielik ook geweld uitgebreek het. Was dit blote toeval, of was dit so beplan om polisie-optrede aan bande te lê?

Hoe ernstig die saak is, blyk uit ‘n boodskap wat Zuma twee dae gelede aan sy minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nquakula, gestuur het. Daarin word kortliks gesê dat indien die polisie nie meer die massa betogers kan hanteer nie, hy geen ander keuse sal hê as om die weermag se hulp in te roep nie, en in daardie geval kan hy dalk ook verplig wees om krygswet af te kondig.

In Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy die geweld by ‘n koppie naby Rustenburg gesien het, het hy ook gesien dat daar groot bloedvergieting in beide Johannesburg en Bloemfontein gaan plaasvind: ‘n misvuur brand in Johannesburg en in Bloemfontein sien hy ‘n swart wolk vol mense. Tussen ons borrel die putte … donkerbruin perde hardloop weg en ‘n wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand.

Die passtukke van hierdie gesig se legkaart begin nou eers in plek val. Die misvuur wat hy in Johannesburg sien brand, dui daarop dat die moeilikheid wat daar begin het met die dood van 34 mynwerkers gaan uitkring en nie weer tot bedaring sal kom nie. Ons staan nou op die vooraand van die vervulling van die oorblywende simbole, nl. Die misvuur wat in Johannesburg brand — dis swart geweld wat in die aand/nag gaan losbars, want tradisioneel is dit swartes wat miskoeke gebruik om mee vuur te maak en gewoonlik in die aand nadat hulle van die werk afgekom het. Dan sien hy in Bloemfontein ‘n swart wolk volk mense. Met genl. De la Rey se gewelddadige dood op 15 September 1914 (100 jaar gelede) het Siener ‘n swart wolk bokant Lichtenburg sien hang. Die wolk bokant Bloemfontein is baie meer sinister, dit dui op baie mense wat onnatuurlik of gewelddadig gaan sterf; miskien nog in ‘n vliegtuigongeluk. Net hierna sien hy tussen ons borrel die potte. Dit beteken daar woed ’n burgeroorlog (swart teen swart); maar blankes is (nog nie) direk daarby betrokke nie. … Uit vrees slaan die Engelse en liberaliste op die vlug, en dan raak ’n wit vlag van die westekant af aan die brand. (Daar is geen hoop meer op vrede nie, want die ‘vredesvlag’ is in vlamme).

So kan ons dan groot gebeurtenisse in die nabye toekoms verwag!

eskom_2014

Staking dreig by Eskom
Terwyl Eskom letterlik dag en na worstel om sy kragstasies aan die gang te hou, het Numsa se metaal en energieseksie-koördiuneerder, Stephen Nhlapo, aangekondig dat “hoewel Eskom-werkers nie kan staak nie omdat hulle noodsaaklike dienste moet verrig, het hulle nou die punt bereik waar hulle die stelsel gaan uitdaag, en as dit nodig is, ‘n onbeskermde staking uitroep.”

Samehangend hiermee wil die steenkoolmynwerkers nou ook R12 500 basiese salaris hê en ons verneem hulle wil nog hierdie maand begin staak.

Na Mandela se dood het die rand tot sy laagste vlak in die geskiedenis teenoor die dollar gedaal. Talle groot invoermaatskappye het die invoer van nie-noodsaaklike produkte voorlopig bevries omdat die rand glo in ‘n “vrye val” is en hulle nie weet waar dit gaan eindig nie.

Dan was die ekonoom moontlik reg wat gesê het die rand is aan Mandela se hyg en snak na asem gekoppel en sy dood tot gevolg kan hê dat ons nuttelose papier-Mandelas nog in die as gaan beland.

Zuma en sy diknek-span is ook voor in die ry wat korrupsie betref. Sedert 2012 staan hulle pa vir meer as 5 400 gevalle wat hulle beursies laat bult het; voeg hierby Gupta, Nkandla en die e-Tol en jy kyk in ‘n spieël van raaisels.
By verre is dit nog nie al nie. Binne twee maande, so sê hulle, gaan jou kar se tenk R800-R1 200 se brandstof sluk om tot by sy keel vol te maak.

Maar steeds bly die sweephoue val.

Die profeet Esegiël het gewaarsku dat oorstromende stortreën en hael verwoesting sal saai. Ons het dit pas beleef, selfs hier in die Klein-Karoo is daar boere wat feitlik al hul steenpit- en druiwe-oeste verloor het. ‘n Boer langs die Gamka-rivier se druiwestokke is nie net see toe weggevoer nie, maar saam daarmee ook drie meter diep vrugbare grond. Slegs die wit rivierklippe het agtergebly. In Noordwes het boere weer hulle veekuddes verloor weens die uitmergelende droogte.

En nog is dit het einde niet.

Met die goeie reëns in die Groot Karoo dreig daar nou een van die grootste uitbrake van ‘n bruinsprinkaanplaag in 17 jaar. Die swerms kan van nou af tot Maart verskyn en hulle sal alles verteer van hier tot in Botswana, tot in Zimbabwe, tot in Namibië. Die Zimbabwiërs is bevoorreg, die meer as twee miljoen verhongerdes sal nou, net soos Johannes die doper, kan aansit by ‘n tafel van sprinkane en heuning. Ons Jacob moet net die heuning verskaf.

Het ons maar na ons profeet se vermaninge en waarskuwings geluister en ‘n knie of twee gebuig, dan sou geeneen van hierdie plae ons besoek het nie!

Jy sal nog hyg en bewe…

Wildehond en heiden bo vanuit die donker veld;
vader van die duisternis, verdrukking en geweld.

Hier waar ek op my barre stukkie witland staan,
hoor ek weer en weer jou tromme in die verte slaan;

jou voetgestamp wat aankom uit die bleekgrys môremis;
jou klophings-runnik loei ver en wyd — jou wrede lis.

Ja, ek sien jou skild en spies bokant die lang gras styg.
Maar jy, o heiden uit die donker veld, jy sal nog hyg,

jou knieë knak, jou oog uitpeul as jy bewend voor my staan —
en skielik weet wat Hý in my siel gaan wakker slaan!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.