Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Gelofte Monument

Die boodskap van Geloftedag vir ons volk

2018-12-13

Deur Adriaan Snyman


Vanjaar herdenk ons die Slag van Bloedrivier weer op ‘n Sondag – die dag waarop dit oorspronklik plaasgevind het. Hierdie besondere dag het vir ons as volk nog steeds ‘n besonderse boodskap, wat ook opgeteken staan in Psalm 81:8 – “In die nood het jy geroep (ná Bloukrans, Moordspruit en Weenen), en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek (die laer) van die donder (kanon- en geweerskote); Ek het jou getoets by die waters van Mériba (Bloedrivier). Sela.”

In ons geskiedenis het die gebeure van 16 Desember 1838 onder verskillende name bekend gestaan. Sarel Cilliers het aanvanklik daarna verwys as “Wendag”. Later het hy dit “Die Slag van Dingaan” genoem, nog later het dit “Dingaansdag” geword. Toe “Geloftedag”, en met die aanbreek van die Nuwe Suid-Afrika “Versoeningsdag”. In verband met “Dingaansdag” het Sarel Cilliers gesê: “Dingaan het sy dag gekry”.

Sarel Cilliers het in 1810 as 12-jarige seun ‘n ondervinding gehad wat hom later sou bestem om as die “Vader van die Gelofte” bekend te staan.

Dit was ‘n Saterdagmiddag op die winterveld van Hans Lubbe se plaas toe hy saam met ‘n paar maats in die koelte van ‘n rots gespeel het, dat die gedagte skielik by hom opkom het: “Ek wil in God se wingerd gaan werk.” Hy het sy maats bymekaargeroep en hulle hiervan vertel. Daarna het hy in hulle teenwoordigheid ‘n verbond met God gesluit dat hy alles sou doen wat van hom verwag word, solank dit tot die eer van God is.

En dit was daardie insident wat hom 28 jaar later die vrymoedigheid gegee het om wéér ‘n verbond met die Heer van die leërskare te maak, nie net vir homself en sy kamerade nie, maar ook vir hul nakomelinge.

Jare na die Slag van Bloedrivier het hy die volgende oor homself gesê: “Ek was nie geleerd nie – ek was agter die ploeg en die skape. Ek was in God se skool.”

In die dae wat opgeloop het na die Slag van Bloedrivier, het die drie Trekkerleiers, Andries Pretorius, Sarel Cilliers en Karel Landman die naderende onheil bespreek om te besluit wat hulle daaromtrent gaan doen. Tydens een van daardie gesprekke het Andries Pretorius voorgestel dat hulle ‘n Gelofte moet aflê.

Ek haal aan uit FA Venter se boek, Gelofteland. Andries Pretorius is aan die woord:

“Ek wil hê dat ons aan Hom ‘n gelofte moet doen dat as ons oorwin, ons daardie dag as ‘n Sabbat sal herdenk tot Sy eer. Daardie dag moet deur die nageslag gedenk en geheilig word as ‘n dag van die Allerhoogste wat ons gebede verhoor het … Hoe voel julle daaroor?”

Hulle sit lank stil en elkeen probeer die volle betekenis van wat hy gesê het, deurgrond. Al drie huiwer voor die gedagte wat hy uitgespreek het.

“Dit is so gewigtig dat ‘n mens bang is om daaroor te dink,” sê Karel Landman. “Sonder Hom kan ons nie oorwin nie – dit glo ek vas. As ons nie iets doen tot eer van Sy Naam nie, verdien ons nie om te oorwin nie. Laat ons dit doen – laat ons die dag aan Hom wy…”

Sarel Cilliers sit sy hand op die Statebybel.

“‘n Kosbare ingewing, Generaal. Ek wonder net…Sal ons dit nakom? Kan ons die nageslag bind? Ons weet nie waarheen die volk sal groei nie. Ons is so verganklik en sondig, maar Hy is ewig. As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?

“Wat die nageslag doen, dit staan op die boek van die nageslag,” antwoord Pretorius.

Hulle het toe die Gelofte afgelê en ook die oorwinning behaal.

Die vyand is verslaan sonder dat ‘n enkele een van die 464 man in die laer gesterf het.

Sarel Cilliers het ook sy volk goed genoeg geken om te weet wat die uiteinde sou wees: dat die nageslag nie die Gelofte sou nakom nie, wat die Almagtige sou noop om dit teen ons in rekening te bring en dat ons oorgelewer sou word aan die swart geweldenaars wat deur hulle oorwin is.

Dit is letterlik bewaarheid!

Eerwaarde Erasmus Smit

Die aand na die oorwinning van 16 Desember 1838 is voorbereidings getref vir die agtervolging van die Zoeloes die volgende dag; daarna het Andries Pretorius ‘n dankseggingsdiens gehou. Dit is as die eerste nakoming van die Gelofte geïnterpreteer. Maar Pretorius en die ander manne wat aan die slag geneem het, het nie daarna die Gelofte nagekom nie. Sarel Cilliers en eerw. Erasmus Smit het dit wel gedoen.

Presies 42 jaar later te Paardekraal het Paul Kruger die sowat 5 000 burgers wat daar ‘n klipstapel gebou het, gevra dat die burgers wat bereid was om ‘n verbond met God te sluit dat “wij elkander de hand geven, als mannen, broeders, plegtig belovende trou te houden aan ons land en volk, en met het ogen op God zamen te werken, tot den dood toe, voor de herstelling van onzer Republiek”. Die Vierkleur is bo-op die klipstapel gehys.

En op 16 Desember 1880 het die eerste skote geval. Niemand het blykbaar daaraan gedink dat dit Geloftedag is nie. Net meer as twee maande later, op 27 Februarie 1881 is die beslissende Slag van Amajuba gelewer. ‘n Diepe dankbaarheid het oor die volk gespoel vir die bykans ongelooflike oorwinning oor die magtige Britse Empire. Vanaf 13 tot 16 Desember 1881 is ‘n volksbyeenkoms op Paardekraal gehou, en daar het Paul Kruger weereens die Gelofte van 1838 met hierdie woorde herbevestig: “opdat die ouders aan hun kinderen tot in het vêrste nageslacht kunnen verhalen wat God aan ons gedaan heeft.”

Maar anders as met die Slag van Dingaan en die Eerste Vryheidsoorlog, is daar vóór die uitbreek van die 2de Vryheidsoorlog nie ‘n Gelofte afgelê nie. Die burgers het geglo hulle sal met genl. Piet Cronjé en hul mausers die Engelse die see injaag. Dit was juis waarteen Siener hulle gewaarsku het om nie op die vleeslike arm van hul voormanne staat te maak nie, want dié sal hulle tog net teleurstel. En skaars vier maande na die uitbreek van die oorlog het die einste genl. Piet Cronjé met 4 000 man by Paardeberg oorgegee, en moes die burgers op hulle mausers staatmaak.

Genl. Piet Cronjé

Dat hulle die Gelofte erg verwaarloos het, getuig ‘n oorkonde wat in die  Oorlogsmuseum in Bloemfontein hang. Dit is in sierskrif met rooi en swart Indiese in geskryf en lui soos volg: “Wij belijden voor den Heer onze zonde, dat wij Dingaansdag of zoo zeer hebben verwaarloosd of hem niet hebben gevierd volgens de gelofte door de Vaderen gedaan, en wij doem Hem heden de plechtig belofte, dat wij met Zijne hulp met onze huisgezinnen van nu voortaan deze 16 den dag van December altoos als een Sabbat tot Zijne eer zullen vieren en dat als Hij ons het leven spaart en ons en ons volk die verlangde verlossing geeft, wij Hem zullen dienen zoolang wij leven…”

Die gelofte is op 16 Desember 1901 in hut nr. 7 in Fort Ahmednagar, Indië, afgelê deur Ds. T.D. Viljoen en van sy medekrygsgevangenes tydens hulle ballingskap. Dit was na ‘n week van gebed en verootmoediging. Van die ander krygsgevangenes wat daar was, en nie bereid was om die gelofte af te lê nie, is die geleentheid gegee om hulle te onttrek.

In 1949 het Dr. Malan die volgende oor 16 Desember gesê: “Dingaansdag is in ons lewe ‘n jaarlikse skoonmaak, ‘n geleentheid vir die volk om as volk sy gemoed gereinig te kry. Dis nie bloot ‘n dag tot herdenking van ou geskiedenis nie, maar ‘n oproep om met die beste en edelste in ons volksgeskiedenis in voeling te kom.”

Daar is drie basiese elemente wat met die aflegging van die Gelofte neergelê is:

 1. “Dit is ‘n dag van danksegging aan en verootmoediging voor God;
 2. dis ‘n dag waarop die verlede van veg, swaarkry en stryd in herinnering geroep word, en
 3. dis ‘n dag waarop die volksbewussyn versterk moet word.

Ongelukkig is hierdie basiese voorskrifte nie deurgevoer nie, want in plaas daarvan om die Gelofte in ere te hou, het ons as volk verkies om liewer brûe na die vyand te bou.

Ahmednagar kamp, Indië

En een van die eerste brûe was die sogenaamde Versoeningsbrug (“Brug van verraad”), wat in 2013 by die Bloedrivier-terrein voltooi is. Die brug verbind die feesterrein met die Zoeloes se monument aan die oorkant van die rivier vanwaar die Zoeloes hulle aanslag gelewer het.

Dit was die volksverraaier, Constand Viljoen, destydse leier van die Vryheidsfront, wat op 16 Desember 1998 oorgestap het na waar die Zoeloes ‘n halfvoltooide monument onthul het, om met hulle te gaan blad skud en te “versoen”.

Daarmee het hy sy veragting getoon vir die heilige eed wat die Voortrekkers in die Bloedrivier-laer afgelê het om op dié dag hulle Skepper te eer vir die oorwinning wat Hy aan hulle gegee het.

In die Gelofte-belydenis is daar geen sprake van versoening.

‘n Belangrike punt wat ons in gedagte moet hou, is dat net die Almagtige kon geweet het dat toe Sarel Cilliers-hulle die Gelofte op 9 Desember die eerste keer afgelê het, hulle dit sewe maal sou doen voordat die vyand hulle in die laer gaan bestorm om uit te wis.

Dit was beslis nie toeval nie. Hy het dit so bepaal om te verseker dat daardie Gelofte aan Hom en wat sewe maal geheilig is, nooit weer opgehef mag word nie. Nêrens in die bewoording van die Gelofte-teks word melding gemaak van enige toekomstige versoening met die vyand nie.

Brug van verraad

Dit is ‘n eed wat afgelê is ― niks mag daarvan weggeneem of daar bygevoeg word nie.

Met die koms van die Nuwe Suid-Afrika het die volk jammerlik nie net van hulle Gelofte vergeet nie, maar ook van Hom aan wie hulle dit gemaak het!

En vandag, vandag staan ons voor ‘n Tweede Bloedrivier, ‘n smeltkroes en donkerte waarin jy nie jou hand voor sal kan sien nie.

Maar die Vader was ons genadig en het sy profeet na ons gestuur met hierdie trooswoord: “Elkeen wat in sy hart reg is, sal in die Tweede Bloedrivierlaer wees.”

En hoe kan ons weet en seker maak dat dit wel sal gebeur?

Die antwoord op hierdie vraag het ek op 10 Januarie 2001 aan huis van mnr. PW Botha in die Wilderness gekry.

Ek en my vrou, Annelize is die aand genooi na ‘n geselligheid vir die viering van mnr. Botha se 85ste verjaarsdag.

Nadat die heildronk ingestel is, het een van die gaste, ‘n Engelssprekende persoon gevra of hy ‘n gebed vir mnr. Botha kan doen. (Ek het later verneem sy naam is Sandy Gush en dat hy ‘n narkotiseur by die George-hospitaal is).

Onder sy gebed vra hy toe vir God om die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet by te staan en te beskerm in die tyd wat voorlê. Na sy gebed is tee bedien en ek stap toe oor na Sandy en wou by hom weet wat hy daarmee bedoel het toe hy gevra het dat God die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet, moet bystaan en beskerm?

Toe vertel hy aan my die volgende verhaal. “Ek was verlede jaar in Jerusalem saam met ‘n groep Christen-Jode wat die Loofhuttefees gevier het, en terwyl die verrigtinge aan die gang was, kom daar twee jongmanne by die saal ingestap en gaan praat met die programleier op die verhoog. Hy vra toe oor die mikrofoon of daar ‘n persoon in die saal is met die naam Sandy. Ek kyk toe rond, en toe niemand reageer nie, steek my hand op.

“Die twee jongmanne kom toe na my en sonder om hulleself voor te stel, sê die een: ‘Jy is van Suid-Afrika, nie waar nie?’ Ek was heeltemal uit die veld geslaan, want ek ken hulle van geen kant nie, en wou toe weet wat ek vir hulle kan doen. Hy sê toe vir my ‘God het ons met ‘n boodskap na jou gestuur. Daar is twee dinge waarvoor Hy baie lief is. Die een is kinders, en dit bedroef Hom om te sien wat vandag aan kinders gedoen word en een van die ergste misdade is om ongebore kinders in die baarmoeder te vermoor’.

“Ek het saamgestem dat dit ‘n gruwel is. En wou toe weet waarvoor God nog lief is. Toe sê hy aan my: ‘God loves the Boer nation very, very dearly’.

“Dit het my voete onder my uitgeslaan, want ek moet eerlik wees, ek as Engelsman het in daardie stadium nie veel liefde vir die Boervolk gekoester nie. Sy volgende woorde het my nog meer geskok: ‘God het ons met hierdie opdrag na jou toe gestuur. Jy moet teruggaan huis en elke dag in jou binnekamer op jou knieë gaan en met jou aangesig teen die grond vir hierdie volk bid; en jy moet aanhou bid totdat jou trane loop!’

“Ek het hulle so gekyk en ek vra, hoekom? Waarom? En hy sê vir my ‘daar kom in die nabye toekoms ‘n verskriklike ding oor hierdie volk en hulle sal elk gebed nodig hê’.

“Na afloop van die Huttefees het ek na Suid-Afrika teruggekeer en tot vandag toe nog nie één dag oorgeslaan om vir jou volk te bid nie…”

As ons Vader dan ‘n Engelsman opdrag gee om vir ons as volk te bid, hoeveel te meer sal Hy dit nie van onsself verwag nie? Hy het dan ook by monde van sy profeet Nicolaas van Rensburg  die volgende boodskap aan ons as volk oorgedra: “Kom buig die knie voor My – verootmoedig julle – en Ek sal julle uit die hand van jul vyande verlos!”

88 thoughts on “Die boodskap van Geloftedag vir ons volk”

 1. Mimi Hildebrand

  Baie dankie Adriaan dat jy die volk weer bewus maak van Geloftedag. Daar is baie groepe, ook ons, wat hierdie 7 dae voor Vader buig om Hom te vra om ons te bewaar in die donker tyd wat voorlê.

  Ek het die nuutste video oor blf aan jou gestuur. Jy moet self besluit of jy die skakel hier wil plaas.

  Die taxis waarvan jy in virige blog praat, was by Secunda. Hulle was vandag weer daar en blykbaar gaan hulle dit uitbrei na ander dorpe.

 2. Adriaan, in jou boek ” IN DIE LOOPGRAAF” skryf jy dat Engeland se moeilikhede begin wanneer die Franse verkiesingsprobleme in die Ryngebied ondervind. Vir die afgelope paar jaar het hierdie profesie my gepla, want die volgende Franse verkiesing is eers weer in 1922. Toe gebeur dit dat die Franse opstaan en nou wil hulle president Macron uitgooi. Vandag is daar ‘n mosie van wantroue in die Franse parlement oor hom en so word nog ‘n Siener visioen bewaarheid. Net jammer daar is soveel blanke gemors in ons land wat hierdie korrupte reenboognasie wil laat voortleef ten koste van hulle blanke volksgenote wat alreeds in sak en as sit.

 3. Adriaan (1),
  Die volk verwaarloos hul geloftes aan hul Skepper/Redder/Verlosser/Heiland/God. Dit is duidelik dat hierdie klein Afrikaner volkie ook weggedwaal het en nie met hul “ware” God kommunikeer nie want duidelik ken hulle Hom nie en volg ook nie Sy opdragte uit nie. Waarom sal hulle ou geloftes nakom, wat gemaak is voor meeste van hulle nog gebore was? Dit is makliker om die nuwe god van die dogma wêreld te probeer volg, wat net verklaar dat jy jou naaste moet lief hê en almal moet vergewe wat teen jou oortree.
  Jy eindig jou skrywe af met ‘n aanhaling:
  “Kom buig die knie voor My – verootmoedig julle – en Ek sal julle uit die hand van jul vyande verlos!”.
  Wie praat hier, YAHWEH of Jesus?
  Ons kan die volk blameer en ook talle verleiers op politieke sowel as teologiese vlakke. Die punt is egter dat die volk blind en verslaaf is aan dogma en nie die afdwaling kan of wil insien nie. Hulle is koppig en glo dat die liefdevolle (love your neighbour) samekoms van alle reënboog rasse hul god sal bevredig en oortuig om dit te aanvaar om ‘n klinkklare valse vrede en oplossing vir die NSA te bekragtig. Geen “mighty men” byeenkomste sal egter ‘n oplossing bring veral waar ‘n ander god van die wêreld se naam genoem en vereer word in pleks van YAHWEH nie. Dit sal ook nie die volk van hul afdwaling laat terugkeer na die “ENIGE” God YAHWEH nie. SY HEILIGE NAAM ken en vereer hulle nie en verwerp dit met afsku. Hulle verkies eerder om HUL GOD as Here en Lord (Baal) aan te spreek. YAHWEH se naam word geminag. Daarom swyg YAHWEH tot op die tyd wat Hy reeds bepaal het en volgens Sy wil sal uitvoer. Hy sal egter nie SY uitverkorenes vergeet nie, MAAR die straf sal hulle moet verduur totdat hulle uiteindelik wakker word en terugkeer na Hom toe. Sy belofte is staande :

 4. Adriaan (2),
  Jeremia 31:37 So sê YAHWEH. As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek YAHWEH
  YAHWEH het nie die nageslagte van Israel vergeet nie en sal hulle nie verwerp nie, want daar is niemand op aarde wat “die hemele daarbo kan meet en die fondamente van die aarde daaronder kan naspeur nie.
  Die opdragte van Yahweh aan Israel en hul eindyd nasate is duidelik en behoort geensins betwis of verwar te word met dogma nie.
  Wie red, wie beskêrm en wie verlos? Yahweh of Jesus?
  DIE GROOT VERRAAD EN AFDWALING.
  Ons doen niks wat YAHWEH gesê het om te doen en om Hom “ALLEEN” te vereer nie, maar in plaas daarvan sê ons, ons aanbid GOD terwyl ons presies dieselfde drie eenheid god aanbid soos in Babilon, Egipte, Rome, die VSA, en nou ook die NSA. Ons sê net “ons aanbid” god “(ons spreek Hom nie eens aan deur Sy Heilige Naam YAHWEH nie) en daarsonder kan ons nie presies identifiseer wie ons God is nie. So terwyl YAHWEH ons spesifieke rigting en instruksies gegee het oor hoe om Hom in Sy Torah te aanbid en selfs so ver gegaan het om ons te verbied om in die styl van Babiloniese heidense ritueel te aanbid, het ons reguit verklaar dat YAHWEH se opdrag afgeskaf is en voort gegaan om Babilon se rituele te hou en roep ons selfs die naam van Baäl aan as (Die Here.) Protestantse Katolieke protesteer teen die gesag van die pous, maar hulle gehoorsaam sy elke woord aangaande die Sabbat teen Sondag, Pasga teen Paasfees en Kersfees teen die Feeste van YAHWEH. Die Christendom het die Wette van YAHWEH afgeskaf ten gunste van die opdragte van die Hoëpriester van die Draak, Dagon … Die Pous van Rome.

 5. Adriaan (3),
  Wie praat hier? Wie se woord is waarheid en moet ons glo? Wie is God “ENIG” en “EWIG”?
  Yahweh of Jesus?
  Exodus 20:2,3 Ek is YAHWEH jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
  Wie moet ons dien, YAHWEH of Jesus?
  Deuteromium 10:20 YAHWEH jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by SY NAAM sweer.
  Wie moet ons navolg en na wie se gebooie moet ons gehoor gee? YAHWEH of Jesus?

  Deuternomium 13:4 Julle moet YAHWEH julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.
  Wie moet ons vrees en wie se Naam moet geheilig en vereer word? YAHWEH of Jesus?
  Maleagi 3:16 Toe het die wat YAHWEH vrees, met mekaar gespreek; en YAHWEH het dit opgemerk en gehoor, en daar is ’n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat YAHWEH vrees en “sy NAAM eer.”
  Exodus 32:33 Toe het YAHWEH, Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek.
  Die profeet Joël praat met Israel en verklaar soos volg : (Joël 2:32) En elkeen (van Israel) wat die Naam van YAHWEH aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YAHWEH gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat YAHWEH sal roep.

 6. Adriaan ( 4),

  Jes 43:10 tot 13: Júlle (ISRAEL) is my getuies, spreek Yahweh, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is — voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie Ek, Ek is YAHWEH, en daar is’ GEEN HEILAND buiten My nie’. Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YAHWEH, en Ek is God. Ook van vandag af is Ek dit, en “NIEMAND Red uit MY HAND nie”; Ek werk, en wie kan dit keer?
  Wie kom as redder/verlosser/”messias”? YAHWEH of Jesus?
  Jes 59:19 tot 21 : En hulle sal die Naam van YAHWEH vrees van die westekant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af; want Hy (YAHWEH) sal kom soos ’n saamgeperste stroom wat die asem van YAHWEH aandrywe. Maar vir Sion kom Hy (YAHWEH) as “VERLOSSER’ en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek YAHWEH. Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê YAHWEH: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê YAHWEH van nou af tot in ewigheid nie.

  1. Ruiter vd Forums

   J ( 1-4 kennis van geneem )
   Altyd geweet die periode van hibernasie sou momenteel van aard wees. Hoe jammerlik.
   Gemeen hierdie tydjie kon u beter benut met n mate van introspeksie.
   Die briesende leeu om verdeeldheid te saai se vingertjies jik….en my ‘god’ neem eweneens met leedwese kennis.
   Met Raka op loer is die aanroep van Yahweh by naam ( contra my GOD ) – gn waarborg vir jou ‘uitsonderlike’ en n uitgespaarde lewetjie nie.
   Jou verkneukeling om my God tot ‘gotjie’ te reduseer en Sy enigste gebore Seun tot iets mities te verklaar – bly n onverklaarbare raaisel.
   Tensy dit natuurlik n weereens- en doelbewuste poging is om mnr Snyman se skrywe te ontspoor.

   1. Ruiter van die Forums,
    1. Gehoop dat daar introspeksie was oor WIE is GOD en WAT is SY Naam en WAT is die NAAM van die SEUN?
    Spr 30
    En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie.
    4 Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in Sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel?
    Hoe is sy Naam? YAHWEH
    En hoe is die Naam van sy Seun—as jy dit weet? Ja ek weet ISRAEL.
    Exodus 4:22 – Dan moet jy vir Farao sê: So spreek YAHWEH,: My “eersgebore seun” is Israel.
    Hosea 11:1 – “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek MY “seun” (ISRAEL) geroep.

    2. Yahweh se NAAM is ‘n sterk toring
    Spr 18
    Die NAAM van Yahweh is ‘n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
    ERGO – beskerming gespaar en uitsonderlik
    Maleagi 2:2: As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my Naam eer te bewys nie, sê YAHWEH, dan sal Ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in ‘n vloek verander; ja, Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie.

    3. Oplossing van die raaisel: LEES wat daar staan – Ek is Yahweh en My Naam en My eer en My glorie sal ek aan NIEMAND gee nie.
    Jes 42
    Ek is YAHWEH, dit is my Naam; en My eer sal Ek aan geen ander gee, of ook My lof aan die gesnede beelde nie.

    4. Nie te ONTspoor nie maar te SPOOR.

    1. Ruiter vd Forums

     U denke is gegiet in Exodus.
     Myne toekomsgerig en gesetel in die ‘sprokiesverhaal’ van Openbaring.
     Soos die Noordpool die Suidpool nooit sal vind nie…is ewewigtige gesprekvoering met u futiel.
     Rigiede ge-opinieerders luister net na een stem.
     Hul eie.

     1. “Ruiter, jy is ‘n vreeslike slim man / vrou? Dit kan geeneen betwyfel nie. Maar soos jou skuilnaam sê, ry jy menige forums, net om onenigheid te saai. Die wie dit nie raaksien nie, moet saam jou maar jou perdjie galop. Doen die forum ‘n guns (sou jy enige gewete / siel hê). Hierdie forum gaan nie oor om mense af te kraak met slim sê goed nie, maar om ‘n saak van gemeenskaplike erns te bespreek. Galop weg asseblief.

  2. Die dag toe die christen kerke Gelofte-dag oorgeneem het, is die dag toe Yahweh Sy gesig weggedraai het. En dit gaan baie lank terug. Om n dag soos n Sabbat te herdenk, beteken nie jy moet ” kerk ” hou nie. Dit is die manier waarop die kerke daardie dag ge-hijack het. Hoe kan jy die oorwinning by Bloedrivier herdenk, en eër, en dan beweer die swart barbaar is jou boetie en sussie in Jesus. Dit maak mos hoegenaamd nie sin nie. Dan moet jy liewer skuldig voel, dat Sarel Cilliers nie met n trop sendelinge tussen die arme, verlore zoeloes ingevaar het nie, en die Hemel-poorte vir hulle oopgemaak het nie. Maar dit is mos presies wat die christen kerke later begin doen het, of hoe ? Geen wonder dat die ” Versoenings-dag ” houding, en/of geloof soveel veld wen. Hoe kan jy teen n vyand veg, as jy skuldig voel oor wat jou voorvaders aan hulle gedoen het ? Baie mense is al SO gebreinspoel, hulle kan glad nie identifiseer met die ” God ” van Bloedrivier nie ! Die god wat hulle aanbid, sou net met liefde uitgereik het na daardie arme verlore zoeloes. En jy sien dit tot vandag toe. Kyk maar hoe baie keer na n plaasmoord, is daar die ” goeie ” mense, wat daardie ” pragtige ” houding van vergifnis, martelaarskap, en versoening openbaar. Hulle dien beslis nie dieselfde God as Sarel Cilliers en Andries Pretorius nie !

   1. Dirk
    Jy het al so baie probeer om die waarheid aan die mense te gee met al die bewyse, soos uit die mond van die Almagtig die Skepper van die hemel en die aarde. Maar hulle wil nie luister nie.
    Dirk, hulle wat wil hoor, sal hoor.

   2. Dirk, nou praat jy, soos die skrif se “wee hom wat goed sleg noem en sleg goed” Wanneer sal die Afrikaner boer tog hierdie waarhede raaksien en ophou bou aan hierdie reenboog. Is daar nog hoop vir die blanke ras of is ek maar net swartgallig. Ek kyk rond, maar daar is min hoop vir inspirasie. Hoeveel moorde, verarming en verwerping moet die volk nog verduur. Soos Jesaja 1 lees: ” Waar wil julle nog geslaan wees, dat julle voortgaan om af te wyk……Ek is siek vir julle byeenkomste en sabbatte…julle feestye haat my siel…..?

  3. Johann, dis jammer dat jy nou weer hierdie saak aanroer. Ek was onder die indruk ons het dit reeds uitgeklaar: Jy glo wat jy glo en ons glo wat in die hele Woord staan.

   Volgens jou is die Nuwe Testament ’n doelbewuste toevoeging om die valse leerstellings van die kerk te bekragtig. In jou kommentare het jy dikwels verwys na die dogma wat deur die kerk verkondig word (nl. redding is vir almal en almal is ook Yahweh se skape.) Die Jode het dit al 2 000 jare gelede geglo en verkondig. Want toe jou valse “Jesusgod” hulle in Joh. 10 laat verstaan dat Hy nie gekom het om almal te red nie, maar slegs gestuur is na sy verlore skape van die huis van Israel, en dat net hulle die ewige lewe kan beërwe, wou die Jode Hom met klippe doodgooi.

   Indien jy reg is dat die Nuwe Testament ’n vervalsing is, dan sou die skrywers van die “Jesusgod” se verhaal tog besef het hulle skiet hulself in die voet toe hulle daardie einste valse “Jesusgod” die volgende woorde in die mond gelê het:

   Joh. 10:2-29 – “Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en NIEMAND kan hulle uit die hand van MY VADER ruk nie.”

   Hoe verklaar jy dit?

   Verder sê hierdie “Jesusgod” in Joh. 10:30 die volgende: “Ek en die Vader is een.”

   Dan maak dit mos nie saak in WIE se hand die skape is nie. Dit bly nog steeds net EEN en DIESELFDE persoon se hand!

   Johann, jy sê ook: Hy (Jahweh) sal egter nie SY uitverkorenes vergeet nie … YAHWEH het nie die nageslagte van Israel vergeet nie en sal hulle nie verwerp nie… Jou “Jesusgod” se woorde hierbo getuig mos dat dit so is, want hulle is in Sy Vader se beskermde hand!

   Jy vra: “Wie red, wie beskerm en wie verlos? Yahweh of Jesus?” In Johannes 10 vers 28 praat “Jesus” van Sy en die Vader se skape: “niemand sal hulle uit my hand ruk nie … niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.”

   Omdat Hy en die Vader dan EEN is, is dit mos logies dat daar ook net EEN Redder/Verlosser kan wees!

   Jou aanhaling uit Jes. 43 getuig daarvan: Ek, Ek is YAHWEH, en daar is’ GEEN HEILAND buiten My nie’. Ék het verkondig en verlos … en “NIEMAND Red uit MY HAND nie”. Hoe het Jesus gesê nou weer gesê: “niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.” (m.a.w. vir homself toe-eien nie!)

   Daar is in die NT oraloor bevestiging van wat ons reeds in die Ou Testament gelees het: Luk. 1:68 “…omdat Hy )Yahweh)sy volk besoek het en vir HULLE verlossing teweeggebring het.” Sagaria bevestig ook met hier woorde vir ons dat die Vader en Seun EEN moet wees. Hand. 5:31 verklaar uitdruklik dat redding en vergifnis van sonde net vir Israel bedoel is. Jou valse skrywers sou gesê het dis vir ALMAL!

   Tot in Openbaring word daar gesê slegs die 12 stamme van Israel sal in die Nuwe Jerusalem kan ingaan.

   Nee, Johann jou Nuwe-Testamentiese vervalsers het maar uiters slordig te werk gegaan as dit hulle doel was om hul eie “valse evangelie” aan ons op te dis.

   Laastens wil ek ook iets anders onder jou aandag bring en ek sal graag jou antwoord hierop wil hoor. (Vervolg)

   1. Johann (2)

    Sowat 400 jaar gelede na die 30-jarige oorlog van1618 tot 1648, het builepes (die swart dood) duisende lewens in Europa geëis. Dit is deur vlooie aangedra en versprei deur swerwers, pelgrims en soldate. In die dorpie Oberammergau in die vallei van die Ammergau Alpe is peswagters aangestel om te verhoed dat daar vreemdelinge inkom. Maar in Oktober 1632 het ’n dagloner uit ’n ander dorp ingeglip en was dit die begin van groot ellende. 1 560 mense (’n vyfde van die inwoners) is dood aan die pes.

    En in hierdie donkerste uur van hulle bestaan, het die geestelike leiers en inwoners bymekaar gekom om te besluit wat hulle kon doen om te keer dat die pes hulle almal uitroei. Iemand stel toe voor dat hulle ’n gelofte aan God moet maak dat as Hy deur Sy Genade die dorpie van die plaag sou bevry, hulle belowe om elke tien jaar ’n opvoering te hou waarin hulle die LYDING, STERWE en OPSTANDING van die Messias sal uitbeeld.

    Nadat die gelofte gemaak is, het NIEMAND weer in Oberammergau aan builepes gesterf nie; hoewel nog baie elders in Europa daaraan dood is.

    Johann, kan jy vir my verklaar hoekom die Almagtige die mense van Oberammergau se gelofte geëer het, nadat hulle belowe het om elke tien jaar die lyding, sterwe en opstanding van jou valse “Jesusgod” uit te beeld?

    Met hierdie daad het Yahweh mos sy eie WET oortree wat sê jy mag GEEN ander gode voor my aangesig hê nie! (Eks. 20:3).

 7. Johann en Leonor

  Ek sal ongelukkig nie julle kommentaar kan plaas nie, want (behalwe vir die gewlofte van Oberammergau) is dit net ‘n herhaling van wat vroeër reeds gesê is en wat op ‘n hewige steryery uitgeloop het. En dis iets wat ek nie meer wil hê.

  Julle haal aan uit die “AMPTELIKE OBERAMMERGAU-GIDS wat sê dat daar na aflegging van die gelofte GEEN sterfgevalle meer wat nie, en uit ‘n ensiklopedie wat beweer dat daar wel sterfgevalle was. Julle glo nie die amptelike gids nie, maar wat in die ensiklopedie staan. Dis tog logies dat die inwoners eerstehandse kennis sou dra.

  Ek glo die oorspronklike bedoeling van Oberammergau se geestelike leiers was opreg en suiwer. Hulle het (net soos die Trekkers) voor ‘n krisis gestaan en AL wat hulle daaruit sou kom verlos, was hulp van Bo.

  En net soos die Voortrekkers in hul nood, het hulle tot die Vader geroep en ‘n gelofte afgelê dat hulle sy Seun se lyding, dood en opstading elke tien jaar sou gedenk

  Ten slotte – dit het my altyd laat wonder hoekom Siener gesê het “Dis Duitsland wat God weer eendag gaan ophef.” Ek kon nie verstaan hoekom dit juis Duitsland moet wees nie, totdat ek Oberammergau-gelofte ontdek het. Van al die moderne volke is dit net die Boervolk en die Duitsers wat (soos Israel van ouds) ‘n gelofte aan die Almagtige gemaak het. En Hy eer dit.

  1. Adriaan, doe so voort want alles wat op Vaandel staan en waarvoor Vaandel staan is voor die Aangesig van die God van Israel, Yahweh. Sela

  2. Die doel met my aanvanklike kommentaar op jou skrywe was, bloot my opinie van die volk se nalatige afdwaling, weg van Yahweh, hul “enigste” en “eenige” Skeppergod af en die smeltkroes wat hulle/ons moet deurgaan. Glo my daar is duisende wat daarmee saamstem. Dit het jou egter vry gestaan om nie my kommentaar te plaas nie, maar helaas het jy my uitgedaag om jou interpretasies en sieninge te bespreek.

   1. Johann en Leonor

    ‘n Laaste, vriendelike versoek aan julle:

    Hieronder is die skakel van ‘n video soos wat ek nog nooit gesien het nie, en ek wil graag hê dat julle daarna moet kyk – inteendeel, ons hele volk behoort daarna te kyk. En as julle klaar is, Johann en Leonor, laat weet my asseblief wat julle daarvan dink: Is dit alles leuens en bdrog; het die persoon dit uit sy duim gesuig, of was dit net ‘n hallusinasie? Want in hierdie video is daar gebeure wat alles weerspreek wat julle aan ons probeer voorhou.

    Ek hoor graag van julle!

    https://www.youtube.com/watch?v=59mRZ1Vj8ZU

   2. Ruiter vd Forums

    U lieg mos nou skroomloos!
    In u aanvanklike skrywe ( 1-4 supra ) – graag te wil verneem waar het heer Snyman u nogals ‘uitgedaag?
    Eerder meer n kwessie van daai tikvingertjies wat nie werk vir hul hande het nie….en jik om te wil tik.

    1. Gaan tog baie vêr weg, jy vermaak niemand met jou sinnelose kommentare nie. Jy is gewis nie Adriaan se lyfwag nie, Hy kan vir homself praat !

 8. Goeiedag Adriaan

  Ek het onlangs op ‘n dokument afgekom op http://www.ignitedinchrist.org/, waar hulle uitwys hoe baie van ons voorvaders betrokke was in vrymesselary. Mens sien dit bv. in die styl van hoe baie van die ou geboue, en ongelukkig ook kerke, gebou was.

  Wat punt 7.7 op die dokument se, is dat Sarel Cilliers en Andries Pretorius ook messelaars was, en die gelofte dus nie aan die ware God afgele het nie.

  Die voortrekker monument is onder leiding van Andries Pretorius gebou (as ek reg verstaan). Ek het toe na fotos van die monument gekyk, en kon toe duidelik heelwat tekens van vrymesselary daarin sien.

  Die dokument kan op hierdie skakel gelees word:

  http://www.ignitedinchrist.org/DownloadFiles/Publications/59e865f4e48cde8c2e9bd33d49a726f8.pdf

  In die voetnotas is daar ook ‘n verwysing na Eben Swart se “Vals Priesterdom”, waar hy ook bevestig dat Sarel Cilliers ‘n vrymesselaar was.

  Kan dit waar wees? En wat moet mens daarvan maak as daar wel vrymesselary betrokke was in die gelofte / slag van bloedrivier / die monument? Is dit moontlik dat vrymesselary in daardie tyd hulle konsep van Godsdiens was, en hulle het nie van beter geweet nie? Ek wonder maar net!

  Groete
  Dewald

  1. Dewald

   Ten eerste, Andries Pretorius kon nie betrokke gewees het met die beplanning of oprigting van die Voortrekkermonument nie. Hy is reeds in 1853 oorlede en die Monument is byna ‘n 100 jaar later (1949) geopen. Ja, ek is bewus van die beweringe dat hulle glo betrokke was by Vrymesselary, maar in al my historiese dokumente en ook lewensverhale van die twee Voortrekkers (LEWE VAN ANDRIES PRETORIUS deur Gustav Preller – publikasiedatum onbekend, en SAREL CILLIERS – DIE VADER VAN DINGAANSDAG deur Dr. G.B.A. Gerdner – 1915) kon ek geen spoor daarvan kry nie. Piet Retief was wel ‘n Vrymesselaar – sy waterbottel het na bewering die VM logo bevat, en dit verbaas dan ook nie dat hy vermoor is nie. Die Almagtige se hand was duidelik nie oor hom en sy manne nie.

   Ons ken die uitslag van Bloedrivier.

   Die VM is verplig om aan sekere geheime rituele deel te neem. Nêrens word daar na so iets verwys nie. Tydens die strafkommando was die manne ook voortdurend in mekaar se geselskap.

   Die VM aanbid ook ‘n sinkretitiese god Jabulon en nie Yahweh nie. Indien dit dan so is dat Pretorius en Cilliers Vrymesselaars was en nié die “ware God” aanbid het nie, sou hulle tevergeefs die gelofte afgelê het, en het ons ‘n tweede Piet Retief-scenario by Bloedrivier gehad.

  2. Mimi Hildebrand

   Dewalt sover ek weet, was Piet Retief n vrymesselaar en ja, die voortrekker monument het baie van hul tekens op.
   let op wat met Piet Retief gebeur het, omdat hy n verbond met die vyand wou maak.

   Indien Andries Pretorius en Sarel Cilliers dit ook was, waarom sou hulle “god” hulle dan red van die swart gevaar. Volgens daardie “godsdiens” is almal mos aanvaarbaar.

   Hierdie is alles om die laaste van die Boerevolk ook te probeer breinspoel. Die vyand raak bang en probeer alles in hul vermoë om die Boervolk tot niet te maak.

   Staan vas Boervolk / Verbondsvolk!

 9. Dagse, Adriaan an Vaandel
  Die stelling dat slegs die Boervolk en die Duitse volk moderne volke is wat geloftes met Yahweh gemaak het, verdien verdere ondersoek. Die Pilgrims na Amerika sowel as die pioniers wat later weswaarts in Amerika getrek het, het ook geloftes aan Yahweh gemaak. Doen gerus self verder ondersoek. Groete, Johan

  1. Dit is so, Johan, maar sover my kennis strek, het nie een van hierdie “geloftes” ook die voorneme ingesluit om dit jaarliks te gedenk nie. Ek dink hier bv. aan die Mayflower-Compact van 1620 wat net ‘n bewindsdokument van die eerste Plymouth-kolonie was.

 10. Adriaan voordat ek antwoord, sal jy asb jou standpunte stel rondom die volgende;

  1. Jy het Jesus aangehaal rondom die feit dat hy net vir Israel gekom het, die skape. Maar in Joh 3 VERANDER hy sy storie en verklaar dat ENIGE EEN wat in hom glo die ewige lewe sal kry. Maw hy is god van almal op die aarde, of beter getsel, hy is die god van liefde en is in beheer van alles ook wat na die dood gebeur. Stem jy saam dat dit is wat jy en jou vriende glo?

  2. Sal jy aanvaar dat hierdie near death experiences NDE deur elke mens op aarde moontlik is? Maw, dit geen nie om of jy ‘n atheis of budhis is nie, as jy ‘n NDE ervaar dan MOET jy Jesus sien, die god wat die wereld so lief gehad het, dat hy vir almal wat leef op aarde gesterf het, OF dat jy godverlate jouself in die hel bevind, omdat jy nie in hom glo nie, totdat jy terugkom?

  3. Sal jy maw hierdie NDE stories aanvaar van anderere wat nie ‘n westerling binne ‘n christelike land is nie?

  1. Leonor

   Hier is my antwoorde:

   1. Die Messias het nie sy “storie” verander soos jy beweer nie. Omdat hy NET vir Israel gekom het, is dit tog logies dat ALLES wat Hy gesê of gedoen het SLEGS vir Israel se ore bedoel was. Dus, wanneer Hy sê “elkeen wat in My glo sal die ewige lewe beërwe,” praat hy uitsluitlik NET met sy volk Israel.

   2. Of elke mens op aarde ‘n NDE kan hê, weet ek nie. Maar dit gaan hier vir my spesifiek oor die ateïs Ian McCormack se ondervinding, en my vrae aan jou is: 1. Sy ma was ‘n “Christen” – wie het haar aangesê om vir hom te bid? 2. Was hy regtig dood? 3. As “Jesus” dan (volgens jou en Johann) ‘n valse “god” is, wié was die Persoon met wie hy gepraat het en as “Jesus” aangespreek het? 4. Toe hy by God wou weet wat hy na sy terugkeer uit die dood, moet doen, was die antwoord: “Read your Bible.” Ian sê toe: “Ek het nie een nie.” Toe antwoord God: “Your dad has.” (Volgens jou en Johann moes God aan hom gesê het: “Lees jou Bybel – behalwe die Nuwe Testament, want dit handel oor ‘n valse god Jesus”. 5. Wie het hom uit die dood opgewek en só volkome genees dat hy die volgende dag uit die hospitaal ontslaan is?

   Ek twyfel of jy my sal antwoord, want as jy nie baie versigtig is nie, kan jy dalk Yahweh en sy Seun belaster.

 11. Adriaan
  Alles gelees oor Ian en sy getuienis:
  https://www.near-death.com/experiences/notable/ian-mccormack.html
  “1. Sy ma was ‘n “Christen” – wie het haar aangesê om vir hom te bid?”
  NERENS word genoem dat iemand vir haar gese om te bid nie.
  Not only had she loved me, but also I knew she had prayed for me every day of my life, and she had tried to show me God. In my pride and arrogance I had mocked her beliefs.

  “2. Was hy regtig dood? ”
  Enige mediese rekords sal dit wys. Het hy al probeer dit in die hande kry as getuienis?

  “3. As “Jesus” dan (volgens jou en Johann) ‘n valse “god” is, wié was die Persoon met wie hy gepraat het en as “Jesus” aangespreek het? ”
  Vra dit. As dit Jesus was, waar was die vader? As dit Jesus as vader was, waar is Yahweh se Naam dan heen? As dit Yahweh was hoekom noem hy hom Jesus?
  Dink jy nie Yahweh sou Sy hierdie woorde beter gekies het as Hy ook Sy ‘seun’ is wat almal moet aanbid nie?
  Jes 45 I AM YAHWEH, and there IS NONE ELSE, THERE IS NO GOD BESIDE ME:

  “4. Volgens jou en Johann moes God aan hom gesê het: “Lees jou Bybel – behalwe die Nuwe Testament, want dit handel oor ‘n valse god Jesus”.”
  soos Paulus klaarblyklik ook nie die regtige Jesus beet het nie.

  ” 5. Wie het hom uit die dood opgewek en só volkome genees dat hy die volgende dag uit die hospitaal ontslaan is?”
  As hy dood was….

 12. Waar daar n rokie trek is daar mos ook n vuurtjie, of is daar?

  Ek het ook al, al hierdie bewerings en skinderstories gelees dat Retief, Cilliers en Pretorius VM was, tot op datum het ek nog gee historiese feite gesien wat hulle skuldig sou maak nie.
  Gaan kyk gerus self op die fries in die voortrekker monument is die VM teken op Retief se waterbottel.
  Nou wil ek graag weet, was Retief n VM of was die fries ontwerper, of die fries se kunstenaar wat die bytel werk gedoen het, of was dit die argutek wat die monument ontwerp het wat die VM was.
  Julle sien, die mandela standbeeld het n haas in die oor gehad, beteken dit dat Mandela n haas is of is die ontwerper van die beeld die haas.
  Soos n skulderaar sy skuldery met met sy handtekening so merk bouers en beelshouers ook hulle werk.
  Christenskap staan dierek teenoor VM en daai tekens in die voortrekker monument is net mooi die saadjie wat nodig is om twyfel te saai in ons volk en geloof, sonder enige hulp sal ons op ons eie verdeel soos ons nou verdeeld is.
  Die magtige God van bloedrivier is geen valse god nie want net Hy het die mag tot wonderwerke.
  Nou kan ons weer vra, was Andries Pretorius en Sarel Cilliers vrymesselaars, nee!
  Andries Pretorius kon moontlik een wees want hy het nooit die gelofte betaal nie.

 13. Adriaan
  Hierdie gesprek het begin toe ek bloot op Oberammergau se eensydige weergawe kommentaar gelewer het. Jy het dit vinnig toegemaak.
  Toe nooi jy ons, my en Johann, uit om op ‘n video kommentaar te lewer.
  Ek het ‘n paar vrae gevra wat jy beantwoord het met vrae.

  Ek het jou eerste vraag beantwoord – jy het dit nie geplaas nie.
  Ek het die tweede deel se vrae beantwoord – jy het dit geplaas met ‘n aanmerking asof ek nie die video gekyk het nie.

  Ek het die video gekyk en nog een en verder gelees en geantwoord. Gaan jy my anywoord plaas?

  Gaan jy my kommentaar plaas oor jou aanmaning dat ek Yahweh moontlik gaan laster? Oor die teenstrydigheid van Jesus se woorde en Paulus se woorde? Want daar is geen tegniese rede dat jy een plaas en nie die ander nie. Net bloot dat jy nie wil nie.

  Dit is jou reg maar as jy dan nie ons kommentare in totaliteit wil plaas nie, sal jy dan nie net aan die lesers verduidelik dat jy so besluit het nie? Dink net dit is regverdig teenoor ons en die lesers dat jy duidelik maak dat jy nie hou van wat ons te sȇ nie en daarom kan hulle dit nie lees nie.
  Dit is ook net reg dat jy dit aan hulle sȇ want jy skep die indruk dat ons nie kan antwoord nie. Ons het en met die woorde van Yahweh in Sy wet wat die enigste maatstaf is om sulke stories te oordeel. En jy het gekies om dit nie nie te deel nie.

  1. Leonor

   Ek het van jou kommentare nie geplaas nie omdat dit niks met die betrokke video te doen gehad het nie.

   In die betrokke video het Ian McCormack self getuig dat hy in “Jesus” se teenwoordigheid was en met Hom gepraat het. Hy wou selfs by Hom weet of Hy die lig is en Jesus se antwoord was “God is light.” Maar selfs hiervan wou julle niks weet nie. Daar is aan my vertel dat 13 miljoen mense reeds sulke NDE gehad het; daar is Bybeltekste aangehaal om te probeer bewys dat Ian se “storie” vals is; selfs Paulus is hierby ingesleep. Ek is gevra of ek mediese getuies het dat hy werklik dood was. Terwyl Ian tog self getuig het hy het in die lykshuis “wakker” geword.

   Sou hy daar beland het as die dokter in bevel hom nie reeds “dood” verklaar het nie?

   Ek het gewaarsku dat julle versigtig moet wees om nie ons Vader te belaster nie. En tog het julle gegaan en sy hand in ’n grootse wonderwerk geminag.

   Want, hier het ons die geval van een van sy verlore skape waarna Hy gaan soek het, maar toe Hy hom kry, was sy toestand reeds só vervalle (Ian het self erken hy was ’n ateïs) dat die Vader hom slegs deur die doodsvallei terug in sy kraal kon bring. Maar julle het deurentyd alles in die stryd gewerp om dit as ’n leuen uit te wys.

   Van julle kant was daar géén greintjie dankbaarheid oor ’n mede-volksgenoot se redding nie! Ook geen erkenning aan Vader vir sy onbeskryflike liefde vir ’n verlore skaap nie.

   Ek beskou die saak nou as afgehandel.

  2. Ruiter vd Forums

   Lektrise v Kussiete, seg u:-
   ‘…skep die indruk dat ONS nie kan antw nie’.
   ‘…jy hou nie van wat ONS sê nie’.
   ‘…dink net dis regverdig teenoor ONS’.
   ‘…kan nie ONS kommentare in totaliteit plaas nie’.

   VRAAG: –
   ‘ONS’ is nou wie. Jy en Johanntjie?
   Na bo beweer hy immers daar’s n 1000 wat soos ‘ONS’ dink.
   Maybe time to call the cavalry dearest?
   Andersyds het heer Snyman sy prerogatief as webmeester eweneens uitgeoefen in weiering van my plasing om te verneem of die aarde steeds ‘plat’ is.
   Jy of NASA skuld ‘ONS’ nog n antw.

  3. En toe plaas Adriaan jou nikseggende ‘drivel’. Lyk my dis nou die standaard. Nikseggende kommentaar ( stupid fanciful stukkies gemors en riool soos net jy kan – vir verdere inligting – sussie se vissie – die joolkoningin op Praag ), halwe waarhede, fear mongering, planete wat kom ens.

   Hou daarvan om vir die Kussiete klas te gee en vir Jode , Moslem en Christene, heidene en vir goddeloses en almal in between.

   Ander as jy is veroordeling ver van my – nie eers vir Ian McCormack- dit is sy reg om te glo en doen soos hy dink.

   Aarde nog steeds plat soos Yahweh dit gemaak het. Miskien nie so plat soos jou kop nie maar plat.

   Skuld niemand op aarde iets nie.

   Nog minder om aan enige iemand, enige iets oor en van die woorde van Yahweh of oor Sy stil aarde hier op Vaandel te deel.

   Dus Adriaan- geen plasings waar my naam te sprake kom nie. Ek wil glad nie meer met met Vaandel geassosieer word nie. Dankie.

 14. Hennie du Plessis

  Ek laat my nou weer in vir’n woorde geveg maar dit is water op ‘n eend se rug.
  Gerard Moerdijk was ‘n vrymesselaar wat die monument ontwerp het en so is daar ook baie kerke en aanbiddings plekke wat deur destydse vm onwerpers ge-ontwerp was, soos bv die groote kerk in kaapstad. Die twee leeus onder die preekstoel is vm tekens en daar is ‘n graf voor die preekstoel. Ek dink in daardie jare was al die “groot” onwerpers VM so ek weet nie of almal wat in hierdie plekke aanbid het, hel toe sal gaan nie?? Ek dink ons moet liewer nie die Vader se besluite bevraagteken nie. Dit is tog net HY wat sal besluit wie in die EWIGE LEWE saam met HOM sal verkeer. Kom ons los ons eie idees en probeer dit nie op ander afdwing nie. Die VADER sal self besluit wie Hy wil bekeer.
  Lees ook :
  http://lawsofsilence.blogspot.com/2009/12/hier-staan-ons-voor-die-heilige-god-van.html

  1. Ruiter vd Forums

   Hennie,
   As dit Die Vader se wil/besluit is wie met Hom aan tafel mag sit, en ek val buite Sy wilsbesluit om te kan/mag meedoen….hoe dan gemaak?
   Is Hotel innie Hel my verdoemenis reeds so uit moederskoot voor-af bepaal?
   Gaan nie af nie.
   Persoonlik omgord ek my met my ‘get out of jail/hell free-card: –
   ‘Ek is die Weg en die Waarheid. NIEMAND gaan na die Vader….behalwe deur My nie’.

  2. So van die Os op die jas, ek het gewonder of Frits Joubert Du quesne al raak gelees is deur enigiemand. Ek waardeer nogal die menings op hierdie blog, dankie oom Adriaan.

  3. Hennie,
   As Vader alleen besluit wie gered sal word en wie nie, dan het Jesus onnodig aan die kruis gesterf. Hierdie stelling wat jy maak staan bekend as die uitverkiesingsleer waarolgens net sommige mense uitgekies is vir die Koninkryk van God. Dit is nie waar nie, want Jesus self het in Johannes 3:16 gesê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Lees gerus ook vers 17 en 18). Ef 2:8 bevestig dat ons uit genade gered is deur die geloof. So ons geloof in Jesus Christus as ons verlosser, as die Een wat vir ons versoenning met ons hemelse Vader bewerk het, as die een wat in ons plek gesterf en die straf vir ons sondes op Hom geneem het en ons sondes weggewas het met Sy sondelose bloed, is die een vereiste vir ons om die Ewige Lewe saam met Hom deur te bring. Vader het sy genade na ons as verlore mense uitgestrek deur ons nie te laat boet vir ons sondes nie; ons hoef nie meer met ons eie lewe te betaal nie, Jesus het in ons plek gesterf, dit is God se gawe (geskenk) vir ons. Ons moet dit net in geloof aanvaar om gered te word. Vader bekeer ons nie, ons moet onsself bekeer (Sien Hand 2:38). Lees ook 1 Pet 2:21-25; Matt 26:26-28; Hand 15:1-11; Heb 9:22.

   Shalom.

 15. Ek kan nie help om te wonder of een van die hoof redes hoekom die volk as ‘n geheel nie die belofte van Geloftedag nagekom het nie dalk iets daarmee te doen het dat die gelofte nie namens die volk nie, maar slegs die trekkers van bloedriveir gemaak was en dat slegs die nageslag van diegene van bloedrivier deur die gelofte gebind is. Is dit nie dalk een van die redes hoekom die volk so verdeeld is nie?

  Ons moet onthou dat daar mense van die Afrikanervolk is wat nooit aan die Groot Trek deelgeneem het nie. Selfs van die wat aan die Groot Trek deelgeneem het was daar trekgeselskappe onder ander leiers soos Andries Potgieter en Louis Tregardt wat nooit by bloedrivier betrokke was nie. So indien die gelofte slegs die nageslag van bloedrivier bind hoekom moet die hele volk die gelofte nakom?

  Dit is hoekom ek glo dat daar ‘n nuwe bloedrivier en ‘n nuwe geloftedag moet wees. Hierdie keer sal:
  die hele Afrikanervolk;
  asook andere soos die Engelse wat by die volk sal aansluit;
  asook die afstamelinge van die Twee Wêreld oorloë;
  asook die wat Tydens die Derde Wêreld Oorlog hierheen kom,
  wat nie deel van die oorspronklike bloedrivier gelofte was nie, deur die nuwe bloedrivier geneem word.

  Ons moet onthou dat Malema en Zuma en andere soos Mugabe en Andile nie onderskeid maak tussen Afrikaner en Boer of Afrikaans en Engelssprekende blankes nie. Vir hulle is dit ‘n swart en wit storie tussen die wat donker of lig van velkleur is. So die enigste manier om die volk te verenig is as alle volksgenote deur dieselfde bloedrivier gaan en dan dieselfde gleoftedag onderhou.

  Dan sal die hele volk tot die geloftedag verbind wees en sal die verdeeldheid onder die volk iets van die verlede wees.

  1. Albert, jy maak n paar baie interessante punte wat beslis waardig is om verder bespreek te word. Persoonlik sal ek nooit n gelofte maak wat my nageslag sal bind nie. Ons het mos nou gesien hoeveel moeilikheid die Bloedrivier-gelofte gemaak het. Eintlik heers daar totale verwarring om hierdie saak, veral met die ” versoeningsdag ” brigade wat ook toegetree het. Ek wil egter gesels oor die friedman jood, en sy manewales. Ons sit met honderde ” kragdadige ” Boere/boere/afrikaner organisasies in hierdie land, nie waar nie ? Party ryg ook Bybelversies uit soos n worsmasjien, en kom tog te ” heilig ” voor. Dan is daar duisende bosoorlog ” helde, ” al is baie van hulle al oud, en miskien bietjie afgeleef. Maar nogtans mense wat oor vermoëns en kennis besit wat in enige oorlogs-situasie uiters handig sal kan inkom. Nou uit AL hierdie der duisende ” vegters, ” is daar nie eers EEN patriot, wat vir daardie jood n ordentlike pakslae kan/wil gaan gee nie ! Hulle kan hom nie eers ” teer en veer ” soos in die goeie ou dae nie ! Maar om dronknes braaivleisvure word oorlog gemaak, wat Bloedrivier na kinderspeletjies laat lyk ! Kan julle sien wat n totale GRAP die blanke in hierdie land geword het. Onthou julle die Bop-inval, toe daardie AWB manne deur EEN barbaar, koelbloedig vermoor is ? Niemand kon/wou hom eers n pakslae gegee het nie ! Niks het verander nie, mense. Nou wil Petzer en andere, weer hofsaak-hofsaak gaan speel. Mooi man ! Die geskiedenis boeke gaan eendag vertel dat die enigste blankes in hierdie land, wat werklik noemenswaardige weerstand gebied het, teen RASSEMOORD, was die Boeremag, en n paar ander indiwidue. Wat n ongelooflike skande vir enige Volk !

   1. Dirk ek wil jou net reg help.

    Ek maak die afleiding dan jy nie van die NDP generasie is nie en ook nog nie oorlog beleef het nie, daar is n gesegte, dit is maklik om te vra vir bloed so lank die die bloed van n ander is! Kry eers n doodse frees vir jou lewe dan praat ons weer.
    Met die bob inval is daar baie wat met opset stil gehou is, soos die vliegtuig met wapens wat geland het en weer op gestyg het, die verraad wat gepleeg is, die hinderlaag waarin hulle sou ry, die feit dat niemand aangemoedig in om wapens te bring nie maar verseker is dat wapens voorsien sou word, en bo aan hierdie verraad het n baie geliefde generaal gesit. Net n dwaas wil met n 9mm oorlog maak, 90% van daai manne was hoogs opgelyde soldate wat gereken was as die leiers in grond tot grond oorlogvoering. Daai brandewyn praaitjies is kroegrekkies, vra sy magsnommer en gaan toets dit gerus by enige grensoorlog groep.

    Die boeremag het een groot vout gemaak, hulle het Siener se visioene in vervulling probeer dwing, maw, hulle het probeer god speel.

  2. Albert,soos ń dwaas praat jy. 16 Desember 1838 is die geboorte van ons boerevolk. As ons hemelse Vader nie daardie dag ingegryp het nie was julle dapper “keyboard warriors” wat nie die gelofte wil hou nie,nie eers hier om te daaroor stry of ons almal dit moet hou of nie.
   Met hierdie dwase stelling van jou is jy deel van die verdeeldheid waaroor jy kwansuis so bekommerd is.
   Ek dink daar gáán ń nuwe bloedrivier wees soos jy sê maar hierdie keer gaan julle dalk diegene wees wat die laer gaan aanval………..met dieselfde uitkoms as op 16 Desember 1838

  3. Nee Albert, die gelofte raak nie net die nagesleg van van die wat by bloedrivier was nie.
   1) Na bloedrivier het die britte Natal geanekseer en baie boer het toe weer getrek Transvaal en Vrystaat toe, as die gelofte n oordraaglike siekte was dan het hulle die hele volk daarmee besmet, want die gelofte loop dan saam .et die bloedlyn en vermeerder soos daar ondertrou is.
   2) Die gelofte was ook as n gedenkdag in gestel deur die parlement as n openbare vakansiedag, die hele volk het by die gelofte ingekoop in hulle deelname die dag se vieringe en afwesigheid by hulle werksplekke.

   Daar kom al hierdie slim argumete na vore waar mense hulle self distansieer van die gelofte, maar dit werk nie, ons is almal gebind.
   Hoe kan ons dink aan nog n gelofte as daar al klaar soveel twis is oor die een, watter argumente sal daar oor 150 jaar wees oor nog een.
   Die Bybel se, as jy nie jou gelofte betaal nie dan sal dit jou sonde word.
   Kyk om jou rond, dit het ons sonde geword.
   Ek het hierdie jaar daarna opgelet, ons sal die gelofte eer soos n Sabbat!
   Drankwinkels is op n Sondag oop, die enigste dag wat God self geheilig het, en die drank loop soos water, daar word gesuip en geparty, die gedoef doef weergalm oor al wat n braaiplek is. Dit is hoe die Sabbat geheilig word, en dit is ook hoe die geloftedag gevier word. Praat met mense hieroor en hulle antwoord spottend, ons hou nagmaal.
   Dit is maklik om in n tyd van nood beloftes te maak.

   1. Ruiter vd Forums

    Ding is Boepie, ek vind die hele eertydse gelofte-aflegging ietwat voortvarend en arrogant.
    Dis bykans soos om rondom n pokertafel met die Magtige Skepper van ALS te sit, en Hom dan te reduseer tot een of ander mens-se-maat aan wie jy skouerkloppend sê:
    ‘……kyk, doen dit en dat vir my, dan doen ek dit en dat vir jou’.
    En dit met n Hemelse Vader wat die aarde as voetstoel gebruik!?
    Ek meen: – Wie’s hierdie nietige mens om ‘beloftes’ aan n Almagtige te wil opdwing?
    ‘Bid….en vir jou sal gegee word’, sou na my mening in daardie tyd voldoen/volstaan – of hoe?

    1. Nee, daar was niks voortvarend en/of arrogant met die aflegging van die gelofte by Bloedrivier nie. Die Trekkers was (net soos Jakob by Bet-el) in groot benoudheid en het voor die Almagtige neergebuig om sy hulp af te pleit. Die gelofte is nie aan Hom ‘afgedwing’ nie. Dit was ‘n totale oorgawe en smeekgebed om uitredding. Want as mens het hulle niks anders gehad om Hom aan te bied as net hulleself nie – dit, hul nageslag, asook dat hulle Sy naam sou verheerlik deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.
     Gen. 28:20-22 En Jakob het ‘n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die HERE my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal ‘n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.
     In Gen 31:13 gee die Almagtige erkenning aan Jakob se gelofte: “Ek is die God van Bet-el waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan My ‘n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland.”
     Deut. 23:21, 23 As jy aan die HERE jou God ‘n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het.
     Ook Dawid sê in Psalm 65:2 “aan U moet die gelofte betaal word.”
     Siener het voorspel ons sal weer voor ‘n Tweede Bloedrivier te staan kom, maar geen melding gemaak dat daar ook ‘n gelofte afgelê moet word nie. Doepie, jy is reg: Ons moet die geloftes wat reeds gemaak is in ere hou en nakom.

     1. Ruiter vd Forums

      Heer Snyman,
      Waarom n belofte op burgers met (hul veradderlik- en inherente sondige natuur ) afdwing, net om sodoende later die gramskap van God die Vader op die hals te haal?
      Daarvoor is Mattheus 7:7-11 & Jer 42 immers in ons skoot gegooi.
      Simpel soos dit.

    2. Ruiter ek kan nie verstaan hoekom hierdie afpleid vir genade vir jou vreemd is of arrogant is nie, dit is immers n konsep wat ons daagliks gebruik in onderhandeling. Sny asb die gras dan gee ek vir jou R100!

     Geen mens kan met die Skepper onderhandel of n ooreenkoms aan gaan nie, jy is reg, vra en vir jou sal gegee word. Weet jy hoeveel kinders het al gevra vir n nuwe fiets, en hoeveel het dit gekry?
     Baie boere bid dat God hulle deur die nag sal bewaar, maar tog hou die moorde net aan. Die gelofte is iets anders as vra, dit is n benoude smeek vir genade wat verhoor is, anders was alml dood. Jy kan maar dink dit was arrogant, as jy deel van die volk is dan is jy daaraan gebind. Dit is jou keuse of jy daai sonde oor jou en jou nageslag wil bring, niemand kan jou dwing nie.

     1. Ruiter vd Forums

      Boeps,
      Veel Boere/boere wat die Bloedrivier verbond getrou aanhang en eerbiedig, is insgelyks deur die edel swart barbaar op plase uitgedelg.
      Om die etiket van n Bloedrivier(er) om jou nek te dra….bring (en hou ) geen waarborg nie.
      Om te bid vir n nuwe fiets/lotto te wen/jou buurman se vrou, n nuwe 4×4….is die tipe vervlakte aanbidding wat jou God bespotlik maak.
      Nes om jou te wil aanmatig om kontraktuele verbintenisse met die Almagtige te wil sluit.
      An[g]us Buchan n sprekende voorbeeld hiervan.
      Dink n mens as boer moet die idee van jou ‘lendene omgord’ – psigies en fisies aanwend.
      Bid vir waaksaamheid, en bewapen/beveilig jou plaas ooreenkomstig.
      As boer val n kort gebedjie sawens om uitgespaar te bly….ver te kort. Veral as mnr boer dit koppel aan n belofte dat, realiseer dit more, hy n lam sal offer op die naaste Karoo kalkrant.
      Stry net die goeie stryd en doen jou plig. Sterf jy in die saal…is dit vir jou in jou bord geskep.
      Onafwendbaar so. Uit moederskoot, reeds lank so vir jou bepaal.

     2. Nee Ruiter, jy verstaan die gelofte heel verkeerd. As jy wil dan kan jy maar se dat ons voorgesleg ons daarmee belas het, maar dis n las wat ek en n groot deel van hierdie volkie met graagte sal dra, en ook oordra vir die komende geslagte.
      Ons twee se siening oor n smeekgebed vir genade verskil dan ook hemels breed en verdien nie verdere gesprek nie.
      Alle voorspoed vir jou in hierdie jaar.

     3. Ruiter van die Forums, jy skryf: “Veel Boere/boere wat die Bloedrivier verbond getrou aanhang en eerbiedig, is insgelyks deur die edel swart barbaar op plase uitgedelg.”

      Dis duidelik dat jy nie die ware betekenis van die gelofte verstaan nie. Dit was ‘n smeekgebed om ‘n EENMALIGE uitredding uit die hand van die vyand. Wat dan ook gebeur het. Nêrens is daar gevra dat hulle ook in die toekoms gevrywaar moet word teen die vyand se aanslae nie. Soos dit vir my lyk, beskou jy die Trekkers in die laer se uitredding as blote toeval of geluk. Jammer, maar dit was ‘n direkte uitvloeisel van die aflegging van die gelofte. Ons het genoeg voorbeelde daarvan in die Skrif.

      Op 16 Desember 1838 is die Boervolk as Geloftevolk gebore, en in die 180 jaar wat intussen verloop het, was dit die Geloftevolk wat dié dag en datum altyd gedenk het. Vanjaar het daar op meer as 140 plekke, dorpe en stede dwarsoor die land (tot in Namibië) duisende Geloftevolksgenote die uitredding van hulle voorvaders weer in herinnering geroep en Sy naam verheerlik deur die roem en die eer van daardie dag se oorwinning aan Hom te gee. En diegene wat hulle daarvan gedistansieer het, is nie deel van hierdie volk nie.

      Hy is waaragtig reeds van ALLES ontneem, en asof dit nie genoeg is nie, word die heuglikste Verlossingsdag in sy geskiedenis as “voortvarend en arrogant” afgemaak!

  4. Ek sien my kommentaar van die geloftedag, het 2 verskillende sienings na vore gebring. Daar is dié wat glo dat ons voorvaders ons ‘n guns gedoen het, en dan is daar dié wat glo dat ons voorvaders ‘n las, indien nie selfs ‘n vloek op ons geplaas het, om ons tot die geloftedag te bind.
   Di’s die rede hoekom ek glo dat ons ‘n nuwe geloftedag nodig het eerder as ‘n terugkeer na die oorspronklike geloftedag. As daar alreeds ‘n groep is wat voel dat iets wat 180 jaar gelede gebeur het nie meer van toepassing vir ons vandag is nie, sal die groep net groter word met elke jaar wat ons verder weg van 16 Desember 1838 beweeg. Wanneer Siener se sienings ‘n werklikheid word sal ons nageslag 180 jaar van vandag geen benul van die gevaar het, wat ons voorvaders in die gesig gestaar het nie. Hulle sal nog minder rede vir die geloftedag sien. Hulle enigste begrip van ‘n Zoeloe sal wees wat in die geskiedenis boeke is.
   Di’s die rede hoekom ons ‘n geloftedag nodig het wat van toepassing vir vandag is eerder as wat na die verlede terugwys. Selfs in Jes 43:18 +19 word ons vertel om van die verlede te vergeet want die Here sal iets nuuts doen.
   Die grootste fout wat ons voorvaders met geloftedag gedoen het, was dat hulle dit tot ‘n gebeurtenis van die verlede gebind het. Wat hulle moes gedoen het is om dit altyd nuut te hou deur om dit te bind met wat vandag gebeur, eerder as wat net tot die verlede gebind is.
   Ons het ‘n geloftedag nodig wat ons elke jaar onderhou in danksegging vir die seëninge wat ons die laaste jaar van die Vader ontvang het en wat ons in vertroue vir die komende jaar kan verwag. Sodoende sal die geloftedag altyd nuut en toepaslik wees eerder as ‘n las van die verlede wees. Ons kan dan nogsteeds die eerste geloftedag van 1838 gedenk, gesamentlkik met wat tans gebeur.

 16. Ek is ‘n Christen. Ek is ook ‘n boer.

  Die artikel, en meeste van wat ek hier lees, koppel my volk, die Bybel, siener (van Rensburg), die boervolk se geskiedenis en gebeure in ons dag aanmekaar sonder om enige sinvolle of bekende/erkende verwysings of bewyse te gee.

  Baie van dit wat genoem word met mekaar vergelyk asof die skrywer vir God besluit of geskryf het.

  Siener het self geen datums genoem nie. Hy het ook in beeldspraak geprofeteer. Soos toe God mens was). Dit is dan baie maklik om enige iets wat gebeur het te koppel aan voorspellings. Die probleem is egter die skrywer se interpretasie van alles – die geskiedenis, die volk, die Woord, Siener se voorspellings, en huidige gebeure.

  En dus;
  > Geen mens is volmaak nie. Dus sal interpretasie altyd problematies wees.
  > Wat maak die skrywers so spesiaal?
  – Net omrede hulle glo hulle is die die uitverkorene volk? (baie wat duidelik antichriste is glo ook so)
  – Net omrede hulle baie navorsing, van wie weet waar gedoen het? Watter onafhanklike party(e) het dit ondersteun? (Goeie betroubare navorsing is ‘n kuns).
  – Net omrede h/sy ‘n onvolmaakte Christen is? (of glo s/hy dat hul volmaak is? )

  1. Dion ek is ook n Christen en ook n Boer wat boer.

   Intrepetasiesie verskil van mens tot mens oor Siener, al sit almal met presies die selfse lewens kennis, bronelys en inligting sal dit steeds verskil. Die bewyse wat vir jou tekort skiet sal jy eers kry die dag wanneer dit gebeur het, jy vra bewyse waar daar nog net waarskuwings is.
   Hoekom is intrepetasies in een deel van ons daaglikse gebruik so algemeen en aanvaarbaar sonder bewyse maar op ander gebiede nie, ons intrepeteer gebeure en uitsprake en maak daarvolgens belangrike besluite. Een gedeelte van die bevolking verwag n massa moord, en die vraag word gevra, waar is die bewyse vir die freese. Die ander gedeelte sit op n ashoop in afwagting en wag vir die beloofde land, waar is die bewyse van hulle hoop?
   Goeie navorsing is nie net n kuns nie maar ook n wetenskap, maar navorsing is nie altyd neutraal of korrek nie, navoring wys dat die mens miljoene jare na die Dinasorus gekom het, maar ander navorsing wys weer dat mens spore binne in Denasorus spore gekry is, deide hierdie navorsings is deur twede partye bevestig.
   Die skrywer is nie volmaak nie Dion, hy is net n mens, wat ek jou wel kan se, hy is goed belees en baie goed ingelig.
   Die skrywer se intrepetasies van Siener, plaaslik en wereld gebeure en die Skrif ly hom tot die logiese gevolgtrekking wat hy maak. Die feite wat hy wel gee is oortuigend genoeg om dit te glo.

 17. Meer inligting oor die twee videos: die een video wys uit die Skrif hoedat vyf van die sewe trompette van Openbaring reeds vervul is, naamlik die Eerste WO, Tweede, WO, Chernobyl ramp, die Gulf War van 1991 en die finansiele krisis van 2008, en dat ons nou voor die sesde trompet staan, die derde WO waartydens twee biljoen mense gaan sterf en waarna die een wereld regering ingestel sal word.

  Die tweede video gaan oor die vier wesens of diere wat Daniel gesien het, en wie hulle is. Die tradisionele verklaring was dat die leeu die Babiloniese Ryk was, die beer was die Persiese ryk, die luiperd was die Griekse Ryk en die dier met die tien horings was die Romeinse Ryk. Hierdie video gee ‘n ander verklaring wat ek meer geloofwaardig vind: die leeu met die vlerke van ‘n arend waarvan die vlerke losraak is die Britse Ryk en die VSA wat uit die Britse Ryk kom en losraak daarvan, die beer is kommunisme en meer spesifiek Rusland, die luiperd met die vier koppe en vlerke soos ‘n voel is Duitsland en Frankryk en die dier met die tien horings is die Europese Unie. Die video gaan verder deur te wys dat die dier in Openbaring 13, met die sewe koppe en tien horings is die Verengde Nasies. Die videos is die moeite werd om te kyk, want dit bevestig vir ons dat ons nou reeds in die eindtyd staan.

 18. Ek lees vandag weer deur die gesprekke hier en ouer plasings op Vaandel.
  Hoe is dit moontlik dat hierdie volk wat homself die Gelofte volk noem so verdeel is, se net hardop, Bybel! en daar ontstaan n vuis geveg oor hoe verkeerd verskillinde kere is en hoe verkeerd jou geloof is. Se net, politiek, en die vuiste klap oor hoe reg en verkeerd hierdie en daardie party is. Noem net plaasmoorde en die vuiste kap om te verdedig of dit net normale misdaat is of nie. Ons stem of staan vir niks meer saam nie, net soos ons, ons hekoms vergeet het, so het ons ook die lesse vergeet wat ons geleer het.
  Die eerste goue reel in oorlogvoering is, devide and conquer!
  Ons is ge-devide en ons word ge-conquer maar steeds staan ons broers met oogklappe aan en saai die onkruit saad van twis en verdeling en moedig vuis of bek gevegte aan.
  Dit wat ons volk so sterk gemaak het, ons geloof, het nou die verdelinde faktor geword, dit kom nie van Malema of BLF of Cyril af nie maar van uit ons eie, en dit word mooi gekamofleer onder die kombersie van gesonde debat en kommintare.
  Daar is niemand wat meer oortuig kan word nie, die vloer moet onder hierdie verdelers uitgeruk word, hulle moet stil gemaak word.
  Ons grootse vyand is die onder ons wat soos ons praat en dink.

  1. Goeie more,
   Boepie, u slaan die spyker op die kop, maar hoe het ‘hulle’ dit reggekry? Net 3 woorde. Ek, My en Myself.
   ‘n Voorbeeld. Pa het mens geleer die 16e Desember is Dingaansdag, en jy bring dit deur “so als een Sabbat” en mens het dit gedoen want pa, oupa en terug tot by oom Sarel het so gesê. So het mens ook die kinders geleer. Jy doen dit net want so word dit gedoen. Ek is 3e jy maak soos jy geleer is.
   Vandag werk dit mos nou anders, Ek is 1ste, alles moet aanpas by wat Ek wil hê. As Ek nou nie meer wil Geloftedag vier nie soek Ek net tot Ek ‘n veskoning kry, daar is baie (soos mens hier ook kan sien) dan verval die dinge, maar gelukkig is dit nie My skuld nie, het mos ‘n verskoning.
   Op ‘n ligternoot, brood. Daar was witbrood en bruinbrood en Ek was dankbaar dat daar brood is. Vandag is daar soorte brood, moet amper ‘n studie maak van wat daar alles is en tog is Ek nog ontevrede omdat omdat daar nie is wat Ek wil hê nie
   So my ou maat weet nie hoe dit weer terug gaan verander na ek is 3e nie. (Slaan vir Ek dood) Moet maar wag en sien in die tussentyd hou ons maar Dingaansdag.
   Groetnis.

   1. Vandag is cyril in Durban, om die anc se verkiesings-manifes bekend te stel ! ( wat dit ookal mag beteken? ) Snaaks dat hulle so baie aandag en tyd in Natal spandeer, nê ? Maar ek het al tevore gesê, enige politikus wat die zoeloe-nasie ignoreer, doen so tot sy eie skade. ( miskien selfs sy dood ? ) Nou hoor ek hoe hy amper pleitend uitroep : Give the anc another chance ! Ek wag nou nou net vir daardie geykte Afrika-cliché, wat hulle so graag gebruik wanneer hulle iets opgeneuk het, nl. It was a HONEST mistake ! En dan beter jy onvoorwaardelik vergewe, en die ” knock ” vat, of anders is jy n nare, vieslike wit rassis, wat glo jy is beter as die arme swarte. Ja nee, ken ons nie hierdie storie al nie. Maar ek dink cyril se joodse geldbase se broekies bewe bietjie op die oomblik. As hy die ” zoeloe-kaart ” nie reg speel nie, kan die hele ding in hulle gesigte ontplof. Ek kan net nie agterkom of hulle nie eintlik wil hê dat die land moet ontplof nie ? Daar is argumente daarvoor, sowel as daarteen. En kyk nou maar na hierdie nuutste moleste rondom die Schweizer-reneke laerskool ! ! Dit was weer provokasie in die HOOGSTE graad, nie waar nie ? Maar hulle kan net nie die witman aan die baklei kry nie. Hulle kon hom ook nie aan die baklei kry op Clifton-strand nie. Weet julle hoe min respek het die barbare vir enige witman in hierdie land ? Maar die honderde ” kragdadige ” Boere/boere/afrikaner-organisasies, maak BAIE geraas. Hulle blaas en raas, en stamp voetjies, soos n ” kwaad ” bul in n plaas-kampie. Maar as jy nader kyk, sien jy die bul se haakskeen-senings is klaar afgekap !

    1. Goeie middag,
     Dirk, en andere. Interesant wat daar in Durban/Natal gebeur het. Wil graag hoor wat u dink oor die ‘som’ wat mens maak. Net eers die “syfers”
     1. Zuma het nog baie steun onder die Zulus.
     2. Zuma is groot by die ATM (African Transformasional Movement)
     3. Die ATM is deel van die WTM (Wold Transformasional Movement) Maw. die atm het wereld wye steun.
     4. Die wtm kom weer uit die faksie van mesiaanse kerke wat weg gebreuk het uit die wereldraad van kerke. Maw. hulle is “christene”
     Nou vir die ‘som’. 1+2+3+4 = christelike-/mofskaap-/doringbos regeering.
     Miskien is dit die pad wat die ‘doringbos’ gaan loop om aan bewind te kom.
     Sal maar die spulletjie dophou.
     Groetnis.

     1. Hinsie, jy maak n paar sterk punte daar ! Ons wil graag dink dat die ” mofskaap-regering ” wit moet wees, nê ? Maar ons moet WYD kyk en oppas vir tonnel-visie. As enige mofskaap-regering nie baie swartes kan betrek, en gelukkig maak nie, kan ek ook nie sien hoe dit kan/sal werk nie ? Maar ek is bereid om te erken, dat Afrika-politiek, ons telkemale laat hap na lug. Daarom sê ek gereeld : Laat my toe om te spekuleer ! Dit is maar al waarvoor ek kans sien, maar ek glo darem op hierdie forum is genoeg intelligensie, en geestelike diepte, wat ons in n baie beter posissie plaas, as enige multi-kulti reënboogkind !

 19. Ruiter vd Forums

  In sake oompie Angus: –
  GOOGLE – The porthole of the Free masons into the Mighty Men.

  1. Ruiter vd Forums

   Meer insiggewend die paartjie Ina Murison en haar ‘Piper’ wederhelf James McGovan.
   Beide het die beursie-stringe en verspreiding van VEMMA produkte in die Weskaap hanteer.
   Met sluiting van hierdie foefie-bedryf wat as piramiedskema geïdentifiseer was, was dit net n kwessie van tyd of Pipey bevind hom as tesourier van Mighty Men Weskaap se geldsake.
   Nou ja.
   As iets lyk soos n (….) en ruik soos n (….) – dan is dit na alle waarskynlikheid n (….)

 20. Môre oom Adriaan.
  Die video’s wat ek gister ontvang het, van die gebeure in Zim lyk nie goed nie. Dis nou regte Afrika…. Die een pastoor het die hele land opgesweep. Hy vra ook dat almal vir hulle moet bid.
  Dan in Engeland sit hulle vandag oor May se Brixet. Dinge loop baie vinnig na ‘n kant toe.

 21. Boervolk, vir die wat belangstel, daar is ‘n oproep om hierdie komende Sondag as ‘n Verootmoedigingsdag in Gebed en Vas deur te bring volgens Joel 1: 14 – 15. Shalom

  1. Ek hoop regtig dat al ons lesers met aandag volg wat deur hierdie zondo-kommissie ontbloot word ! Veral die mense wat vir vyf en twintig jaar al bid vir die ” regering, ” wat volgens hulle deur God oor ons aangestel is. Ek kan slegs aanvaar dat die Hemelse Vader kan/sal toelaat dat die satan so n regering oor Sy Volk kan aanstel. Baie soos Hy satan toegelaat het om Job te teister, en te onderdruk. Maar onthou tog maar asseblief, Vader het steeds die laaste sê/gesag behou. Want Hy kon beveel dat satan nie Job se lewe mag neem nie. Solank die blankes glo dat ” God ” die regering oor hulle geplaas het, sal hulle NOOIT kan/wil terug veg nie. Dit is waarom ek dit n SELFMOORD geloof noem. Maar ek moet tot my spyt erken dat die ” gelowiges ” wat so vir die ” regering ” gebid het, se gebede is WONDERBAARLIK verhoor. Los nou maar vir n wyle die groot sonde van die Volk uit die prentjie uit. Soos wat die totale boosheid van hierdie ” regering ” DAAGLIKS oopgevlek word, laat dit jou na jou asem snak. Nou is my gevoel dat iemand vir hulle MOES gebid het, om sulke suksesvolle, skatryk kriminele te word, of hoe ? Ek is dankbaar dat ek geen deel hieraan gehad het nie. Ek bid al vir vyf en twintig jaar dat hierdie sataniese ONWETTIGE terroriste regering moet UITGEDELG word. Ek het op hierdie, en ander forums, vir mense gevra om saam met my te bid, maar het baie min ondersteuning ontvang. Want ek praat dan teen die Bybel, nê ? Wel, julle moet my nog nie hel toe stuur nie. Job het teen alle verwagtings in, n wonderbaarlike ” come back ” gemaak, nie waar nie ?

   1. Dirk ou maat,. jy was nie die enigste wat hieroot gebid het nie. Ek het al jare gelede by ons landbouers en besigheidsmense gepleit om nie met hierdie godelose reenboognasie saam te loop nie. Ek het sover as 2004 lesings by kerke aangebied om hierdie dinge teen te staan, Ek was hieroor aangeval. Mense sien op na professors en hoe geplaastes en ons gewone mense was geminag. Hieroor sal Adriaan kan getuig, Ons volk het blindelings agter valse teoloe aangestrompel, RSG en ons media het ‘n groot rol gespeel met hulle liberale sienings.Hulle doen dit nog steeds.Onthou jy nog die 80’s toe die “verligtes” ons as “bekramp” uitgekryt het. Toe ons se ons voorland is Zimbabwe, toe was ons aangeval en as paranoiese mense beskuldig. Hierdie biddende gelowigges van ons volk wat ons in hierdie sataniese bestel wil hou se dae is op. Soos die weke ontvou sal die veligtes van die volk moet erken die verkramptes was toe al die tyd reg. Groot dinge is op pad, ou maat, groot aardskuddende omwentelinge is vir 2019 bepaal.

   2. Dirk, ek stem nie gereeld saam met jou nie maar hier staan ek bankvas agter jou stelling.
    Aan die kruis se Jesus, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.
    Nooit het hy Sy kruisegirs tot bekering gebid nie, of tot inkeer gebid nie. Die rede, die mens is geskape met n wil van sy eie en n gesonde verstand.

    Ons kan ook bid en se, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dit sal nie n gebed vir die regering wees nie want hulle weet presies wat hulle doen, die gebed is vir die liberalis onder ons, hulle weet oonskynlik nie dat hulle ons volk uitlewer aan die barbarse volke nie, hulle is blind en arm aan gesonde verstand, hulle het elke gebed nodig, of dit sal help glo ek nie want hulle is met dieselfde gawes as ons gebore.

 22. Kobus Scheepers

  Onthou Oom Adriaan se skrywe van 3 Januarie 2018: DIE BEPLANDE REWOLUSIE IS AANSTAANDE.

  Nou is ons in die AANSTAANDE en dit lyk vir my weereens was oom Adriaan reg, ons sal nie veel langer hoef te wag om finale uitslag te kry nie.

  Het verlede week met ‘n vriend van my gepraat wat in die swaar vervoer bedryf is. Hy glo nie regtig in oom Siener se voorspellings nie maar het my meegedeel dat die goudmynbedryf “klaar” is. Op navraag wat hy bedoel het hy gesê ‘n kennis van hom wat betrokke is by die goudmyn loonsonderhandelinge sê dat hulle slegs speel vir tyd en dat hulle die myne gaan sluit omdat dit nie meer ekonomies is om voort te gaan nie. Kyk maar hoe pas dit by oom Siener se gesigte in.

  1. Lees gerus op infowars is daar n berig oor suidafrika se goud industrie wat vinnig agteruit gaan. Daarby vlug Mugabe se kinders grootskaal na SA. Ek wag vir die parlement om te pluiens, net soos in die VSA.

 23. My oë is vol trane, “God loves the boer nation, very, very dearly!”
  baie dankie vir die stuk oor Geloftevieringe, ons het verlede jaar vir die eerste keer begin om dit te onderhou, dit was net baie swaar op my hart gedruk dat dit is wat God wil hê ons moet doen. Ek het waarlik so groot liefde vir ons Afrikaner volk. Mag God ons genadig wees, en mag ons volk ons hart in gehoorsaamheid terugdraai na Hom toe, net Hy kan ons red!

  1. Hier is nou weer n nuwe vlaag ” heilige profete, ” wat op Whatsapp groepe, en ander media, sanik oor die groot sonde van die Volk ! Met n swetterjoel Bybelversies om te wys dat hulle die ” stem van God ” in hierdie land is. Ek weet daar is baie van hulle wat hierdie blog lees, of hulle ken mense wat hierdie blog lees, en ek het n boodskap vir hierdie ” heiliges. ” Julle is al vyf en twintig jaar met julle ” prediking ” besig, en ek wil graag weet wat julle al vermag het ? Julle maak asof elke blanke in hierdie land net n vieslike, vuil sondaar is. Julle maak my SIEK man ! Dink julle nou regtig dat julle gaan n hele Volk met julle ” prediking ” tot bekering kan dwing ? Moses kon dit nie eers reggekry het nie. Ons Verlosser, en AL Sy dissipels kon dit ook nie regkry nie. Snaaks, ek het nog nooit gehoor hoe een van die wannabe ” profete ” vertel hoe hulle SELF tot bekering gekom het, vanuit n vieslike vuil sondige lewe nie ? Lyk my hulle was ” heilig ” sommer van geboorte af, of hoe ? Ek wag vir n WARE man van Yahweh, wat sal ” preek ” vir die geringe, ellendige oorblyfsel, wat REEDS by Sy NAAM skuil. En ek glo daar is n hele paar duisend, maar ek erken, ek het nie n idee hoeveel daar is nie. En ek het al tevore gesê, daardie LEIER gaan nie n Bybel in sy hand hê nie. Hy sal miskien n staf soos Moses hê, of selfs n goddelike wapen, wat al ons vyande voor ons oë sal uitdelg. En as enige persoon vir hom vra aan watter kerk, of politieke party hy behoort, dan val daardie persoon op die plek dood neer ! En dan sal julle sien hoe hierdie Volk uiteindelik waarlik saamstaan !

   1. Ruiter vd Forums

    Daar’s tot diegene wat beweer die VF+ se nuutste toevoeging tot hul party is die ‘man in die bruin pak’.
    Ene Peter Marais.
    ????.

    1. Cosatu, wat die grootste unie in die land is, beplan n ma se staking vir Woensdag 13 Februarie ? Blykbaar het hulle 1.6 moljoen lede ? Nou is dit ironies, dat hulle broeders en susters in hoë plekke, al wat regerings-instansie/maatskappy is, rot en kaal gesteel het, en/of in die grond in geboor het. Nou kan mens net wonder. Sal dit die GROOT staking wees, waarvan Siener gepraat het ? Is dit onrealisties om te glo dat n groot staking ook die kragstasies sal lam lê ? Ek dink nie so nie. En dan word dit so donker dat jy jou hand nie voor jou oë kan sien nie ! Ek sit met twee duur kragopwekkers wat ek moet verkoop om aan die lewe te bly. Maar ek stel dit vir jare al uit, oor die onsekerheid rondom Eskom, en die NSA mishoop waarin ek vasgevang is. Solank jy brandstof het, kan n kragopwekker maak dat jy nie eers vir Eskom sal mis nie. Dit is verder heel grappig om te sien hoe onsteld die barbare geword het, toe helen zille begin dreig met n belasting-boikot, nê. Soos enige goeie parasiet, weet hulle presies van waar hulle kossies elke dag kom. Maar erger as n belasting-boikot, is die miljarde wat daagliks uit hierdie land uit stroom. Maar die gewone man op straat kan mos nie so iets raak sien nie, so dit pla hom nie. Maar vriende, hierdie land is soos die kaart-huise, wat ons as kinders gebou het, nê. Jy verwyder versigtig een na die ander kaart. Dan is daar daardie EEN kaart, wat die hele lot in mekaar laat tuimel ! Wie kan vir ons sê, watter ” kaart, ” gaan die NSA toring van Babel in mekaar laat val ? Hier is nou n kans vir n ” profeet, ” om GROOT naam te maak, of hoe ?

 24. Goeie middag,
  So ‘n aanhaling uit CJ Langenhoven se toespraak op Dingaansdag in 1927. Dit is ‘n uur lange toespraak, (sou dit graag alles wou plaas) hierdie is die afsluiting.
  “Daarna moet Dingaansdag vir ons wees ‘n dag van hoogmoed maar ook ‘n dag van ootmoed, want ons is swak en ons taak is swaar. In die lewe van die Voortrekkers was hy ‘n heldedag, maar meer as dit: hy was een dag uit ‘n heldelewe. Laat die viering van die een dag ook vir ons wees ‘n besieling vir al die dae van die jaar. En met hierdie besef, laat ons sluit soos ons begin het.”
  Dan volg die laaste versie van die stem.
  Groetnis.

Comments are closed.