Die boodskap van Geloftedag vir ons volk

Vanjaar herdenk ons die Slag van Bloedrivier weer op ‘n Sondag – die dag waarop dit oorspronklik plaasgevind het. Hierdie besondere dag het vir ons as volk nog steeds ‘n besonderse boodskap, wat ook opgeteken staan in Psalm 81:8 – “In die nood het jy geroep (ná Bloukrans, Moordspruit en Weenen), en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek (die laer) van die donder (kanon- en geweerskote); Ek het jou getoets by die waters van Mériba (Bloedrivier). Sela.”

In ons geskiedenis het die gebeure van 16 Desember 1838 onder verskillende name bekend gestaan. Sarel Cilliers het aanvanklik daarna verwys as “Wendag”. Later het hy dit “Die Slag van Dingaan” genoem, nog later het dit “Dingaansdag” geword. Toe “Geloftedag”, en met die aanbreek van die Nuwe Suid-Afrika “Versoeningsdag”. In verband met “Dingaansdag” het Sarel Cilliers gesê: “Dingaan het sy dag gekry”.

Sarel Cilliers het in 1810 as 12-jarige seun ‘n ondervinding gehad wat hom later sou bestem om as die “Vader van die Gelofte” bekend te staan.

Dit was ‘n Saterdagmiddag op die winterveld van Hans Lubbe se plaas toe hy saam met ‘n paar maats in die koelte van ‘n rots gespeel het, dat die gedagte skielik by hom opkom het: “Ek wil in God se wingerd gaan werk.” Hy het sy maats bymekaargeroep en hulle hiervan vertel. Daarna het hy in hulle teenwoordigheid ‘n verbond met God gesluit dat hy alles sou doen wat van hom verwag word, solank dit tot die eer van God is.

En dit was daardie insident wat hom 28 jaar later die vrymoedigheid gegee het om wéér ‘n verbond met die Heer van die leërskare te maak, nie net vir homself en sy kamerade nie, maar ook vir hul nakomelinge.

Jare na die Slag van Bloedrivier het hy die volgende oor homself gesê: “Ek was nie geleerd nie – ek was agter die ploeg en die skape. Ek was in God se skool.”

In die dae wat opgeloop het na die Slag van Bloedrivier, het die drie Trekkerleiers, Andries Pretorius, Sarel Cilliers en Karel Landman die naderende onheil bespreek om te besluit wat hulle daaromtrent gaan doen. Tydens een van daardie gesprekke het Andries Pretorius voorgestel dat hulle ‘n Gelofte moet aflê.

Ek haal aan uit FA Venter se boek, Gelofteland. Andries Pretorius is aan die woord:

“Ek wil hê dat ons aan Hom ‘n gelofte moet doen dat as ons oorwin, ons daardie dag as ‘n Sabbat sal herdenk tot Sy eer. Daardie dag moet deur die nageslag gedenk en geheilig word as ‘n dag van die Allerhoogste wat ons gebede verhoor het … Hoe voel julle daaroor?”

Hulle sit lank stil en elkeen probeer die volle betekenis van wat hy gesê het, deurgrond. Al drie huiwer voor die gedagte wat hy uitgespreek het.

“Dit is so gewigtig dat ‘n mens bang is om daaroor te dink,” sê Karel Landman. “Sonder Hom kan ons nie oorwin nie – dit glo ek vas. As ons nie iets doen tot eer van Sy Naam nie, verdien ons nie om te oorwin nie. Laat ons dit doen – laat ons die dag aan Hom wy…”

Sarel Cilliers sit sy hand op die Statebybel.

“‘n Kosbare ingewing, Generaal. Ek wonder net…Sal ons dit nakom? Kan ons die nageslag bind? Ons weet nie waarheen die volk sal groei nie. Ons is so verganklik en sondig, maar Hy is ewig. As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?

“Wat die nageslag doen, dit staan op die boek van die nageslag,” antwoord Pretorius.

Hulle het toe die Gelofte afgelê en ook die oorwinning behaal.

Die vyand is verslaan sonder dat ‘n enkele een van die 464 man in die laer gesterf het.

Sarel Cilliers het ook sy volk goed genoeg geken om te weet wat die uiteinde sou wees: dat die nageslag nie die Gelofte sou nakom nie, wat die Almagtige sou noop om dit teen ons in rekening te bring en dat ons oorgelewer sou word aan die swart geweldenaars wat deur hulle oorwin is.

Dit is letterlik bewaarheid!

Eerwaarde Erasmus Smit

Die aand na die oorwinning van 16 Desember 1838 is voorbereidings getref vir die agtervolging van die Zoeloes die volgende dag; daarna het Andries Pretorius ‘n dankseggingsdiens gehou. Dit is as die eerste nakoming van die Gelofte geïnterpreteer. Maar Pretorius en die ander manne wat aan die slag geneem het, het nie daarna die Gelofte nagekom nie. Sarel Cilliers en eerw. Erasmus Smit het dit wel gedoen.

Presies 42 jaar later te Paardekraal het Paul Kruger die sowat 5 000 burgers wat daar ‘n klipstapel gebou het, gevra dat die burgers wat bereid was om ‘n verbond met God te sluit dat “wij elkander de hand geven, als mannen, broeders, plegtig belovende trou te houden aan ons land en volk, en met het ogen op God zamen te werken, tot den dood toe, voor de herstelling van onzer Republiek”. Die Vierkleur is bo-op die klipstapel gehys.

En op 16 Desember 1880 het die eerste skote geval. Niemand het blykbaar daaraan gedink dat dit Geloftedag is nie. Net meer as twee maande later, op 27 Februarie 1881 is die beslissende Slag van Amajuba gelewer. ‘n Diepe dankbaarheid het oor die volk gespoel vir die bykans ongelooflike oorwinning oor die magtige Britse Empire. Vanaf 13 tot 16 Desember 1881 is ‘n volksbyeenkoms op Paardekraal gehou, en daar het Paul Kruger weereens die Gelofte van 1838 met hierdie woorde herbevestig: “opdat die ouders aan hun kinderen tot in het vêrste nageslacht kunnen verhalen wat God aan ons gedaan heeft.”

Maar anders as met die Slag van Dingaan en die Eerste Vryheidsoorlog, is daar vóór die uitbreek van die 2de Vryheidsoorlog nie ‘n Gelofte afgelê nie. Die burgers het geglo hulle sal met genl. Piet Cronjé en hul mausers die Engelse die see injaag. Dit was juis waarteen Siener hulle gewaarsku het om nie op die vleeslike arm van hul voormanne staat te maak nie, want dié sal hulle tog net teleurstel. En skaars vier maande na die uitbreek van die oorlog het die einste genl. Piet Cronjé met 4 000 man by Paardeberg oorgegee, en moes die burgers op hulle mausers staatmaak.

Genl. Piet Cronjé

Dat hulle die Gelofte erg verwaarloos het, getuig ‘n oorkonde wat in die  Oorlogsmuseum in Bloemfontein hang. Dit is in sierskrif met rooi en swart Indiese in geskryf en lui soos volg: “Wij belijden voor den Heer onze zonde, dat wij Dingaansdag of zoo zeer hebben verwaarloosd of hem niet hebben gevierd volgens de gelofte door de Vaderen gedaan, en wij doem Hem heden de plechtig belofte, dat wij met Zijne hulp met onze huisgezinnen van nu voortaan deze 16 den dag van December altoos als een Sabbat tot Zijne eer zullen vieren en dat als Hij ons het leven spaart en ons en ons volk die verlangde verlossing geeft, wij Hem zullen dienen zoolang wij leven…”

Die gelofte is op 16 Desember 1901 in hut nr. 7 in Fort Ahmednagar, Indië, afgelê deur Ds. T.D. Viljoen en van sy medekrygsgevangenes tydens hulle ballingskap. Dit was na ‘n week van gebed en verootmoediging. Van die ander krygsgevangenes wat daar was, en nie bereid was om die gelofte af te lê nie, is die geleentheid gegee om hulle te onttrek.

In 1949 het Dr. Malan die volgende oor 16 Desember gesê: “Dingaansdag is in ons lewe ‘n jaarlikse skoonmaak, ‘n geleentheid vir die volk om as volk sy gemoed gereinig te kry. Dis nie bloot ‘n dag tot herdenking van ou geskiedenis nie, maar ‘n oproep om met die beste en edelste in ons volksgeskiedenis in voeling te kom.”

Daar is drie basiese elemente wat met die aflegging van die Gelofte neergelê is:

  1. “Dit is ‘n dag van danksegging aan en verootmoediging voor God;
  2. dis ‘n dag waarop die verlede van veg, swaarkry en stryd in herinnering geroep word, en
  3. dis ‘n dag waarop die volksbewussyn versterk moet word.

Ongelukkig is hierdie basiese voorskrifte nie deurgevoer nie, want in plaas daarvan om die Gelofte in ere te hou, het ons as volk verkies om liewer brûe na die vyand te bou.

Ahmednagar kamp, Indië

En een van die eerste brûe was die sogenaamde Versoeningsbrug (“Brug van verraad”), wat in 2013 by die Bloedrivier-terrein voltooi is. Die brug verbind die feesterrein met die Zoeloes se monument aan die oorkant van die rivier vanwaar die Zoeloes hulle aanslag gelewer het.

Dit was die volksverraaier, Constand Viljoen, destydse leier van die Vryheidsfront, wat op 16 Desember 1998 oorgestap het na waar die Zoeloes ‘n halfvoltooide monument onthul het, om met hulle te gaan blad skud en te “versoen”.

Daarmee het hy sy veragting getoon vir die heilige eed wat die Voortrekkers in die Bloedrivier-laer afgelê het om op dié dag hulle Skepper te eer vir die oorwinning wat Hy aan hulle gegee het.

In die Gelofte-belydenis is daar geen sprake van versoening.

‘n Belangrike punt wat ons in gedagte moet hou, is dat net die Almagtige kon geweet het dat toe Sarel Cilliers-hulle die Gelofte op 9 Desember die eerste keer afgelê het, hulle dit sewe maal sou doen voordat die vyand hulle in die laer gaan bestorm om uit te wis.

Dit was beslis nie toeval nie. Hy het dit so bepaal om te verseker dat daardie Gelofte aan Hom en wat sewe maal geheilig is, nooit weer opgehef mag word nie. Nêrens in die bewoording van die Gelofte-teks word melding gemaak van enige toekomstige versoening met die vyand nie.

Brug van verraad

Dit is ‘n eed wat afgelê is ― niks mag daarvan weggeneem of daar bygevoeg word nie.

Met die koms van die Nuwe Suid-Afrika het die volk jammerlik nie net van hulle Gelofte vergeet nie, maar ook van Hom aan wie hulle dit gemaak het!

En vandag, vandag staan ons voor ‘n Tweede Bloedrivier, ‘n smeltkroes en donkerte waarin jy nie jou hand voor sal kan sien nie.

Maar die Vader was ons genadig en het sy profeet na ons gestuur met hierdie trooswoord: “Elkeen wat in sy hart reg is, sal in die Tweede Bloedrivierlaer wees.”

En hoe kan ons weet en seker maak dat dit wel sal gebeur?

Die antwoord op hierdie vraag het ek op 10 Januarie 2001 aan huis van mnr. PW Botha in die Wilderness gekry.

Ek en my vrou, Annelize is die aand genooi na ‘n geselligheid vir die viering van mnr. Botha se 85ste verjaarsdag.

Nadat die heildronk ingestel is, het een van die gaste, ‘n Engelssprekende persoon gevra of hy ‘n gebed vir mnr. Botha kan doen. (Ek het later verneem sy naam is Sandy Gush en dat hy ‘n narkotiseur by die George-hospitaal is).

Onder sy gebed vra hy toe vir God om die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet by te staan en te beskerm in die tyd wat voorlê. Na sy gebed is tee bedien en ek stap toe oor na Sandy en wou by hom weet wat hy daarmee bedoel het toe hy gevra het dat God die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet, moet bystaan en beskerm?

Toe vertel hy aan my die volgende verhaal. “Ek was verlede jaar in Jerusalem saam met ‘n groep Christen-Jode wat die Loofhuttefees gevier het, en terwyl die verrigtinge aan die gang was, kom daar twee jongmanne by die saal ingestap en gaan praat met die programleier op die verhoog. Hy vra toe oor die mikrofoon of daar ‘n persoon in die saal is met die naam Sandy. Ek kyk toe rond, en toe niemand reageer nie, steek my hand op.

“Die twee jongmanne kom toe na my en sonder om hulleself voor te stel, sê die een: ‘Jy is van Suid-Afrika, nie waar nie?’ Ek was heeltemal uit die veld geslaan, want ek ken hulle van geen kant nie, en wou toe weet wat ek vir hulle kan doen. Hy sê toe vir my ‘God het ons met ‘n boodskap na jou gestuur. Daar is twee dinge waarvoor Hy baie lief is. Die een is kinders, en dit bedroef Hom om te sien wat vandag aan kinders gedoen word en een van die ergste misdade is om ongebore kinders in die baarmoeder te vermoor’.

“Ek het saamgestem dat dit ‘n gruwel is. En wou toe weet waarvoor God nog lief is. Toe sê hy aan my: ‘God loves the Boer nation very, very dearly’.

“Dit het my voete onder my uitgeslaan, want ek moet eerlik wees, ek as Engelsman het in daardie stadium nie veel liefde vir die Boervolk gekoester nie. Sy volgende woorde het my nog meer geskok: ‘God het ons met hierdie opdrag na jou toe gestuur. Jy moet teruggaan huis en elke dag in jou binnekamer op jou knieë gaan en met jou aangesig teen die grond vir hierdie volk bid; en jy moet aanhou bid totdat jou trane loop!’

“Ek het hulle so gekyk en ek vra, hoekom? Waarom? En hy sê vir my ‘daar kom in die nabye toekoms ‘n verskriklike ding oor hierdie volk en hulle sal elk gebed nodig hê’.

“Na afloop van die Huttefees het ek na Suid-Afrika teruggekeer en tot vandag toe nog nie één dag oorgeslaan om vir jou volk te bid nie…”

As ons Vader dan ‘n Engelsman opdrag gee om vir ons as volk te bid, hoeveel te meer sal Hy dit nie van onsself verwag nie? Hy het dan ook by monde van sy profeet Nicolaas van Rensburg  die volgende boodskap aan ons as volk oorgedra: “Kom buig die knie voor My – verootmoedig julle – en Ek sal julle uit die hand van jul vyande verlos!”

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
88 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi Hildebrand

Baie dankie Adriaan dat jy die volk weer bewus maak van Geloftedag. Daar is baie groepe, ook ons, wat hierdie 7 dae voor Vader buig om Hom te vra om ons te bewaar in die donker tyd wat voorlê.

Ek het die nuutste video oor blf aan jou gestuur. Jy moet self besluit of jy die skakel hier wil plaas.

Die taxis waarvan jy in virige blog praat, was by Secunda. Hulle was vandag weer daar en blykbaar gaan hulle dit uitbrei na ander dorpe.

Marellus

Bid dat die Hemelse Vader vir jou as ‘n Boer sien.

Herman

Adriaan, in jou boek ” IN DIE LOOPGRAAF” skryf jy dat Engeland se moeilikhede begin wanneer die Franse verkiesingsprobleme in die Ryngebied ondervind. Vir die afgelope paar jaar het hierdie profesie my gepla, want die volgende Franse verkiesing is eers weer in 1922. Toe gebeur dit dat die Franse opstaan en nou wil hulle president Macron uitgooi. Vandag is daar ‘n mosie van wantroue in die Franse parlement oor hom en so word nog ‘n Siener visioen bewaarheid. Net jammer daar is soveel blanke gemors in ons land wat hierdie korrupte reenboognasie wil laat voortleef ten koste van hulle blanke… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (1), Die volk verwaarloos hul geloftes aan hul Skepper/Redder/Verlosser/Heiland/God. Dit is duidelik dat hierdie klein Afrikaner volkie ook weggedwaal het en nie met hul “ware” God kommunikeer nie want duidelik ken hulle Hom nie en volg ook nie Sy opdragte uit nie. Waarom sal hulle ou geloftes nakom, wat gemaak is voor meeste van hulle nog gebore was? Dit is makliker om die nuwe god van die dogma wêreld te probeer volg, wat net verklaar dat jy jou naaste moet lief hê en almal moet vergewe wat teen jou oortree. Jy eindig jou skrywe af met ‘n aanhaling: “Kom… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (2), Jeremia 31:37 So sê YAHWEH. As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek YAHWEH YAHWEH het nie die nageslagte van Israel vergeet nie en sal hulle nie verwerp nie, want daar is niemand op aarde wat “die hemele daarbo kan meet en die fondamente van die aarde daaronder kan naspeur nie. Die opdragte van Yahweh aan Israel en hul eindyd nasate is duidelik en behoort geensins betwis of verwar te word met dogma nie.… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (3), Wie praat hier? Wie se woord is waarheid en moet ons glo? Wie is God “ENIG” en “EWIG”? Yahweh of Jesus? Exodus 20:2,3 Ek is YAHWEH jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Wie moet ons dien, YAHWEH of Jesus? Deuteromium 10:20 YAHWEH jou God moet jy vrees, Hom moet jy dien en Hom moet jy aanhang en by SY NAAM sweer. Wie moet ons navolg en na wie se gebooie moet ons gehoor gee? YAHWEH of Jesus? Deuternomium 13:4 Julle moet YAHWEH julle… Read more »

Johann Cronje

Adriaan ( 4), Jes 43:10 tot 13: Júlle (ISRAEL) is my getuies, spreek Yahweh, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is — voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie Ek, Ek is YAHWEH, en daar is’ GEEN HEILAND buiten My nie’. Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YAHWEH, en Ek is God. Ook van vandag af is Ek dit, en… Read more »

Ruiter vd Forums

J ( 1-4 kennis van geneem ) Altyd geweet die periode van hibernasie sou momenteel van aard wees. Hoe jammerlik. Gemeen hierdie tydjie kon u beter benut met n mate van introspeksie. Die briesende leeu om verdeeldheid te saai se vingertjies jik….en my ‘god’ neem eweneens met leedwese kennis. Met Raka op loer is die aanroep van Yahweh by naam ( contra my GOD ) – gn waarborg vir jou ‘uitsonderlike’ en n uitgespaarde lewetjie nie. Jou verkneukeling om my God tot ‘gotjie’ te reduseer en Sy enigste gebore Seun tot iets mities te verklaar – bly n onverklaarbare raaisel.… Read more »

Johann Cronje

Ruiter van die Forums, 1. Gehoop dat daar introspeksie was oor WIE is GOD en WAT is SY Naam en WAT is die NAAM van die SEUN? Spr 30 En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. 4 Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in Sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? YAHWEH En hoe is die Naam van sy Seun—as jy dit weet? Ja ek weet ISRAEL. Exodus 4:22… Read more »

Ruiter vd Forums

U denke is gegiet in Exodus.
Myne toekomsgerig en gesetel in die ‘sprokiesverhaal’ van Openbaring.
Soos die Noordpool die Suidpool nooit sal vind nie…is ewewigtige gesprekvoering met u futiel.
Rigiede ge-opinieerders luister net na een stem.
Hul eie.

Johann Cronje

Shhh, du redest zu viel sinnloser Müll

Ruiter vd Forums

Propter hoc peccatum omnium maximus est, non scire culus est culus.

Casper

“Ruiter, jy is ‘n vreeslike slim man / vrou? Dit kan geeneen betwyfel nie. Maar soos jou skuilnaam sê, ry jy menige forums, net om onenigheid te saai. Die wie dit nie raaksien nie, moet saam jou maar jou perdjie galop. Doen die forum ‘n guns (sou jy enige gewete / siel hê). Hierdie forum gaan nie oor om mense af te kraak met slim sê goed nie, maar om ‘n saak van gemeenskaplike erns te bespreek. Galop weg asseblief.

Dirk Albers

Die dag toe die christen kerke Gelofte-dag oorgeneem het, is die dag toe Yahweh Sy gesig weggedraai het. En dit gaan baie lank terug. Om n dag soos n Sabbat te herdenk, beteken nie jy moet ” kerk ” hou nie. Dit is die manier waarop die kerke daardie dag ge-hijack het. Hoe kan jy die oorwinning by Bloedrivier herdenk, en eër, en dan beweer die swart barbaar is jou boetie en sussie in Jesus. Dit maak mos hoegenaamd nie sin nie. Dan moet jy liewer skuldig voel, dat Sarel Cilliers nie met n trop sendelinge tussen die arme, verlore… Read more »

Gerrit

Dirk
Jy het al so baie probeer om die waarheid aan die mense te gee met al die bewyse, soos uit die mond van die Almagtig die Skepper van die hemel en die aarde. Maar hulle wil nie luister nie.
Dirk, hulle wat wil hoor, sal hoor.

Herman

Dirk, nou praat jy, soos die skrif se “wee hom wat goed sleg noem en sleg goed” Wanneer sal die Afrikaner boer tog hierdie waarhede raaksien en ophou bou aan hierdie reenboog. Is daar nog hoop vir die blanke ras of is ek maar net swartgallig. Ek kyk rond, maar daar is min hoop vir inspirasie. Hoeveel moorde, verarming en verwerping moet die volk nog verduur. Soos Jesaja 1 lees: ” Waar wil julle nog geslaan wees, dat julle voortgaan om af te wyk……Ek is siek vir julle byeenkomste en sabbatte…julle feestye haat my siel…..?

Leonor Bosman

Adriaan, doe so voort want alles wat op Vaandel staan en waarvoor Vaandel staan is voor die Aangesig van die God van Israel, Yahweh. Sela

Johann Cronje

Die doel met my aanvanklike kommentaar op jou skrywe was, bloot my opinie van die volk se nalatige afdwaling, weg van Yahweh, hul “enigste” en “eenige” Skeppergod af en die smeltkroes wat hulle/ons moet deurgaan. Glo my daar is duisende wat daarmee saamstem. Dit het jou egter vry gestaan om nie my kommentaar te plaas nie, maar helaas het jy my uitgedaag om jou interpretasies en sieninge te bespreek.

Ruiter vd Forums

U lieg mos nou skroomloos!
In u aanvanklike skrywe ( 1-4 supra ) – graag te wil verneem waar het heer Snyman u nogals ‘uitgedaag?
Eerder meer n kwessie van daai tikvingertjies wat nie werk vir hul hande het nie….en jik om te wil tik.

Johann Cronje

Gaan tog baie vêr weg, jy vermaak niemand met jou sinnelose kommentare nie. Jy is gewis nie Adriaan se lyfwag nie, Hy kan vir homself praat !

Dewald

Goeiedag Adriaan Ek het onlangs op ‘n dokument afgekom op http://www.ignitedinchrist.org/, waar hulle uitwys hoe baie van ons voorvaders betrokke was in vrymesselary. Mens sien dit bv. in die styl van hoe baie van die ou geboue, en ongelukkig ook kerke, gebou was. Wat punt 7.7 op die dokument se, is dat Sarel Cilliers en Andries Pretorius ook messelaars was, en die gelofte dus nie aan die ware God afgele het nie. Die voortrekker monument is onder leiding van Andries Pretorius gebou (as ek reg verstaan). Ek het toe na fotos van die monument gekyk, en kon toe duidelik heelwat… Read more »

Mimi Hildebrand

Dewalt sover ek weet, was Piet Retief n vrymesselaar en ja, die voortrekker monument het baie van hul tekens op.
let op wat met Piet Retief gebeur het, omdat hy n verbond met die vyand wou maak.

Indien Andries Pretorius en Sarel Cilliers dit ook was, waarom sou hulle “god” hulle dan red van die swart gevaar. Volgens daardie “godsdiens” is almal mos aanvaarbaar.

Hierdie is alles om die laaste van die Boerevolk ook te probeer breinspoel. Die vyand raak bang en probeer alles in hul vermoë om die Boervolk tot niet te maak.

Staan vas Boervolk / Verbondsvolk!

Johan

Dagse, Adriaan an Vaandel
Die stelling dat slegs die Boervolk en die Duitse volk moderne volke is wat geloftes met Yahweh gemaak het, verdien verdere ondersoek. Die Pilgrims na Amerika sowel as die pioniers wat later weswaarts in Amerika getrek het, het ook geloftes aan Yahweh gemaak. Doen gerus self verder ondersoek. Groete, Johan

Leonor Bosman

Adriaan voordat ek antwoord, sal jy asb jou standpunte stel rondom die volgende; 1. Jy het Jesus aangehaal rondom die feit dat hy net vir Israel gekom het, die skape. Maar in Joh 3 VERANDER hy sy storie en verklaar dat ENIGE EEN wat in hom glo die ewige lewe sal kry. Maw hy is god van almal op die aarde, of beter getsel, hy is die god van liefde en is in beheer van alles ook wat na die dood gebeur. Stem jy saam dat dit is wat jy en jou vriende glo? 2. Sal jy aanvaar dat hierdie… Read more »

Leonor Bosman

Adriaan Alles gelees oor Ian en sy getuienis: https://www.near-death.com/experiences/notable/ian-mccormack.html “1. Sy ma was ‘n “Christen” – wie het haar aangesê om vir hom te bid?” NERENS word genoem dat iemand vir haar gese om te bid nie. Not only had she loved me, but also I knew she had prayed for me every day of my life, and she had tried to show me God. In my pride and arrogance I had mocked her beliefs. “2. Was hy regtig dood? ” Enige mediese rekords sal dit wys. Het hy al probeer dit in die hande kry as getuienis? “3. As… Read more »

Boepie

Waar daar n rokie trek is daar mos ook n vuurtjie, of is daar? Ek het ook al, al hierdie bewerings en skinderstories gelees dat Retief, Cilliers en Pretorius VM was, tot op datum het ek nog gee historiese feite gesien wat hulle skuldig sou maak nie. Gaan kyk gerus self op die fries in die voortrekker monument is die VM teken op Retief se waterbottel. Nou wil ek graag weet, was Retief n VM of was die fries ontwerper, of die fries se kunstenaar wat die bytel werk gedoen het, of was dit die argutek wat die monument ontwerp… Read more »

Leonor Bosman

Adriaan Hierdie gesprek het begin toe ek bloot op Oberammergau se eensydige weergawe kommentaar gelewer het. Jy het dit vinnig toegemaak. Toe nooi jy ons, my en Johann, uit om op ‘n video kommentaar te lewer. Ek het ‘n paar vrae gevra wat jy beantwoord het met vrae. Ek het jou eerste vraag beantwoord – jy het dit nie geplaas nie. Ek het die tweede deel se vrae beantwoord – jy het dit geplaas met ‘n aanmerking asof ek nie die video gekyk het nie. Ek het die video gekyk en nog een en verder gelees en geantwoord. Gaan jy… Read more »

Ruiter vd Forums

Lektrise v Kussiete, seg u:-
‘…skep die indruk dat ONS nie kan antw nie’.
‘…jy hou nie van wat ONS sê nie’.
‘…dink net dis regverdig teenoor ONS’.
‘…kan nie ONS kommentare in totaliteit plaas nie’.

VRAAG: –
‘ONS’ is nou wie. Jy en Johanntjie?
Na bo beweer hy immers daar’s n 1000 wat soos ‘ONS’ dink.
Maybe time to call the cavalry dearest?
Andersyds het heer Snyman sy prerogatief as webmeester eweneens uitgeoefen in weiering van my plasing om te verneem of die aarde steeds ‘plat’ is.
Jy of NASA skuld ‘ONS’ nog n antw.

Leonor Bosman

En toe plaas Adriaan jou nikseggende ‘drivel’. Lyk my dis nou die standaard. Nikseggende kommentaar ( stupid fanciful stukkies gemors en riool soos net jy kan – vir verdere inligting – sussie se vissie – die joolkoningin op Praag ), halwe waarhede, fear mongering, planete wat kom ens. Hou daarvan om vir die Kussiete klas te gee en vir Jode , Moslem en Christene, heidene en vir goddeloses en almal in between. Ander as jy is veroordeling ver van my – nie eers vir Ian McCormack- dit is sy reg om te glo en doen soos hy dink. Aarde nog… Read more »

Hennie du Plessis

Ek laat my nou weer in vir’n woorde geveg maar dit is water op ‘n eend se rug. Gerard Moerdijk was ‘n vrymesselaar wat die monument ontwerp het en so is daar ook baie kerke en aanbiddings plekke wat deur destydse vm onwerpers ge-ontwerp was, soos bv die groote kerk in kaapstad. Die twee leeus onder die preekstoel is vm tekens en daar is ‘n graf voor die preekstoel. Ek dink in daardie jare was al die “groot” onwerpers VM so ek weet nie of almal wat in hierdie plekke aanbid het, hel toe sal gaan nie?? Ek dink ons… Read more »

Ruiter vd Forums

Hennie,
As dit Die Vader se wil/besluit is wie met Hom aan tafel mag sit, en ek val buite Sy wilsbesluit om te kan/mag meedoen….hoe dan gemaak?
Is Hotel innie Hel my verdoemenis reeds so uit moederskoot voor-af bepaal?
Gaan nie af nie.
Persoonlik omgord ek my met my ‘get out of jail/hell free-card: –
‘Ek is die Weg en die Waarheid. NIEMAND gaan na die Vader….behalwe deur My nie’.

Mich

So van die Os op die jas, ek het gewonder of Frits Joubert Du quesne al raak gelees is deur enigiemand. Ek waardeer nogal die menings op hierdie blog, dankie oom Adriaan.

Hinsie

Daar is ‘n boek oor die lewe van die ou. Kan bestel word by Bets Botha – 0793531997.
Groetnis

Nic de Beer

Hennie, As Vader alleen besluit wie gered sal word en wie nie, dan het Jesus onnodig aan die kruis gesterf. Hierdie stelling wat jy maak staan bekend as die uitverkiesingsleer waarolgens net sommige mense uitgekies is vir die Koninkryk van God. Dit is nie waar nie, want Jesus self het in Johannes 3:16 gesê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Lees gerus ook vers 17 en 18). Ef 2:8 bevestig dat ons uit genade… Read more »

Albert Post

Ek kan nie help om te wonder of een van die hoof redes hoekom die volk as ‘n geheel nie die belofte van Geloftedag nagekom het nie dalk iets daarmee te doen het dat die gelofte nie namens die volk nie, maar slegs die trekkers van bloedriveir gemaak was en dat slegs die nageslag van diegene van bloedrivier deur die gelofte gebind is. Is dit nie dalk een van die redes hoekom die volk so verdeeld is nie? Ons moet onthou dat daar mense van die Afrikanervolk is wat nooit aan die Groot Trek deelgeneem het nie. Selfs van die… Read more »

Dirk Albers

Albert, jy maak n paar baie interessante punte wat beslis waardig is om verder bespreek te word. Persoonlik sal ek nooit n gelofte maak wat my nageslag sal bind nie. Ons het mos nou gesien hoeveel moeilikheid die Bloedrivier-gelofte gemaak het. Eintlik heers daar totale verwarring om hierdie saak, veral met die ” versoeningsdag ” brigade wat ook toegetree het. Ek wil egter gesels oor die friedman jood, en sy manewales. Ons sit met honderde ” kragdadige ” Boere/boere/afrikaner organisasies in hierdie land, nie waar nie ? Party ryg ook Bybelversies uit soos n worsmasjien, en kom tog te ”… Read more »

Boepie

Dirk ek wil jou net reg help. Ek maak die afleiding dan jy nie van die NDP generasie is nie en ook nog nie oorlog beleef het nie, daar is n gesegte, dit is maklik om te vra vir bloed so lank die die bloed van n ander is! Kry eers n doodse frees vir jou lewe dan praat ons weer. Met die bob inval is daar baie wat met opset stil gehou is, soos die vliegtuig met wapens wat geland het en weer op gestyg het, die verraad wat gepleeg is, die hinderlaag waarin hulle sou ry, die feit… Read more »

Andy Rabie

Albert,soos ń dwaas praat jy. 16 Desember 1838 is die geboorte van ons boerevolk. As ons hemelse Vader nie daardie dag ingegryp het nie was julle dapper “keyboard warriors” wat nie die gelofte wil hou nie,nie eers hier om te daaroor stry of ons almal dit moet hou of nie.
Met hierdie dwase stelling van jou is jy deel van die verdeeldheid waaroor jy kwansuis so bekommerd is.
Ek dink daar gáán ń nuwe bloedrivier wees soos jy sê maar hierdie keer gaan julle dalk diegene wees wat die laer gaan aanval………..met dieselfde uitkoms as op 16 Desember 1838

Boepie

Nee Albert, die gelofte raak nie net die nagesleg van van die wat by bloedrivier was nie. 1) Na bloedrivier het die britte Natal geanekseer en baie boer het toe weer getrek Transvaal en Vrystaat toe, as die gelofte n oordraaglike siekte was dan het hulle die hele volk daarmee besmet, want die gelofte loop dan saam .et die bloedlyn en vermeerder soos daar ondertrou is. 2) Die gelofte was ook as n gedenkdag in gestel deur die parlement as n openbare vakansiedag, die hele volk het by die gelofte ingekoop in hulle deelname die dag se vieringe en afwesigheid… Read more »

Ruiter vd Forums

Ding is Boepie, ek vind die hele eertydse gelofte-aflegging ietwat voortvarend en arrogant. Dis bykans soos om rondom n pokertafel met die Magtige Skepper van ALS te sit, en Hom dan te reduseer tot een of ander mens-se-maat aan wie jy skouerkloppend sê: ‘……kyk, doen dit en dat vir my, dan doen ek dit en dat vir jou’. En dit met n Hemelse Vader wat die aarde as voetstoel gebruik!? Ek meen: – Wie’s hierdie nietige mens om ‘beloftes’ aan n Almagtige te wil opdwing? ‘Bid….en vir jou sal gegee word’, sou na my mening in daardie tyd voldoen/volstaan –… Read more »

Ruiter vd Forums

Heer Snyman,
Waarom n belofte op burgers met (hul veradderlik- en inherente sondige natuur ) afdwing, net om sodoende later die gramskap van God die Vader op die hals te haal?
Daarvoor is Mattheus 7:7-11 & Jer 42 immers in ons skoot gegooi.
Simpel soos dit.

Boepie

Ruiter ek kan nie verstaan hoekom hierdie afpleid vir genade vir jou vreemd is of arrogant is nie, dit is immers n konsep wat ons daagliks gebruik in onderhandeling. Sny asb die gras dan gee ek vir jou R100! Geen mens kan met die Skepper onderhandel of n ooreenkoms aan gaan nie, jy is reg, vra en vir jou sal gegee word. Weet jy hoeveel kinders het al gevra vir n nuwe fiets, en hoeveel het dit gekry? Baie boere bid dat God hulle deur die nag sal bewaar, maar tog hou die moorde net aan. Die gelofte is iets… Read more »

Ruiter vd Forums

Boeps, Veel Boere/boere wat die Bloedrivier verbond getrou aanhang en eerbiedig, is insgelyks deur die edel swart barbaar op plase uitgedelg. Om die etiket van n Bloedrivier(er) om jou nek te dra….bring (en hou ) geen waarborg nie. Om te bid vir n nuwe fiets/lotto te wen/jou buurman se vrou, n nuwe 4×4….is die tipe vervlakte aanbidding wat jou God bespotlik maak. Nes om jou te wil aanmatig om kontraktuele verbintenisse met die Almagtige te wil sluit. An[g]us Buchan n sprekende voorbeeld hiervan. Dink n mens as boer moet die idee van jou ‘lendene omgord’ – psigies en fisies aanwend.… Read more »

Boepie

Nee Ruiter, jy verstaan die gelofte heel verkeerd. As jy wil dan kan jy maar se dat ons voorgesleg ons daarmee belas het, maar dis n las wat ek en n groot deel van hierdie volkie met graagte sal dra, en ook oordra vir die komende geslagte.
Ons twee se siening oor n smeekgebed vir genade verskil dan ook hemels breed en verdien nie verdere gesprek nie.
Alle voorspoed vir jou in hierdie jaar.

Albert Post

Ek sien my kommentaar van die geloftedag, het 2 verskillende sienings na vore gebring. Daar is dié wat glo dat ons voorvaders ons ‘n guns gedoen het, en dan is daar dié wat glo dat ons voorvaders ‘n las, indien nie selfs ‘n vloek op ons geplaas het, om ons tot die geloftedag te bind. Di’s die rede hoekom ek glo dat ons ‘n nuwe geloftedag nodig het eerder as ‘n terugkeer na die oorspronklike geloftedag. As daar alreeds ‘n groep is wat voel dat iets wat 180 jaar gelede gebeur het nie meer van toepassing vir ons vandag is… Read more »

Dion

Ek is ‘n Christen. Ek is ook ‘n boer. Die artikel, en meeste van wat ek hier lees, koppel my volk, die Bybel, siener (van Rensburg), die boervolk se geskiedenis en gebeure in ons dag aanmekaar sonder om enige sinvolle of bekende/erkende verwysings of bewyse te gee. Baie van dit wat genoem word met mekaar vergelyk asof die skrywer vir God besluit of geskryf het. Siener het self geen datums genoem nie. Hy het ook in beeldspraak geprofeteer. Soos toe God mens was). Dit is dan baie maklik om enige iets wat gebeur het te koppel aan voorspellings. Die probleem… Read more »

Boepie

Dion ek is ook n Christen en ook n Boer wat boer. Intrepetasiesie verskil van mens tot mens oor Siener, al sit almal met presies die selfse lewens kennis, bronelys en inligting sal dit steeds verskil. Die bewyse wat vir jou tekort skiet sal jy eers kry die dag wanneer dit gebeur het, jy vra bewyse waar daar nog net waarskuwings is. Hoekom is intrepetasies in een deel van ons daaglikse gebruik so algemeen en aanvaarbaar sonder bewyse maar op ander gebiede nie, ons intrepeteer gebeure en uitsprake en maak daarvolgens belangrike besluite. Een gedeelte van die bevolking verwag n… Read more »

JanB

Gaan kyk na die volgende youtube video oor die The History of The Illuminati & The CFR, hulle wys ook die plan uit teen Suid Afrika en die ou Rhodesia waar die UN ons wou onder grawe en hulle het.

Anonymous- We Ignored This Warning in 1967
https://www.youtubevideo.com/watch?v=rdfmBXkzsTI

JanB

Ek het die link reg gemaak. Mens moet mooi kyk as mens copy en paste. ☺
https://www.youtube.com/watch?v=rdfmBXkzsTI

Johan

Hier is twee videos oor die eindtyd profesieë vir diegene wat belangstel.

https://www.youtube.com/watch?v=_UYcAXNQa-c

https://www.youtube.com/watch?v=sBe7e0ygvg4

Groete

Johan

Meer inligting oor die twee videos: die een video wys uit die Skrif hoedat vyf van die sewe trompette van Openbaring reeds vervul is, naamlik die Eerste WO, Tweede, WO, Chernobyl ramp, die Gulf War van 1991 en die finansiele krisis van 2008, en dat ons nou voor die sesde trompet staan, die derde WO waartydens twee biljoen mense gaan sterf en waarna die een wereld regering ingestel sal word. Die tweede video gaan oor die vier wesens of diere wat Daniel gesien het, en wie hulle is. Die tradisionele verklaring was dat die leeu die Babiloniese Ryk was, die… Read more »

Boepie

Ek lees vandag weer deur die gesprekke hier en ouer plasings op Vaandel. Hoe is dit moontlik dat hierdie volk wat homself die Gelofte volk noem so verdeel is, se net hardop, Bybel! en daar ontstaan n vuis geveg oor hoe verkeerd verskillinde kere is en hoe verkeerd jou geloof is. Se net, politiek, en die vuiste klap oor hoe reg en verkeerd hierdie en daardie party is. Noem net plaasmoorde en die vuiste kap om te verdedig of dit net normale misdaat is of nie. Ons stem of staan vir niks meer saam nie, net soos ons, ons hekoms… Read more »

Hinsie

Goeie more, Boepie, u slaan die spyker op die kop, maar hoe het ‘hulle’ dit reggekry? Net 3 woorde. Ek, My en Myself. ‘n Voorbeeld. Pa het mens geleer die 16e Desember is Dingaansdag, en jy bring dit deur “so als een Sabbat” en mens het dit gedoen want pa, oupa en terug tot by oom Sarel het so gesê. So het mens ook die kinders geleer. Jy doen dit net want so word dit gedoen. Ek is 3e jy maak soos jy geleer is. Vandag werk dit mos nou anders, Ek is 1ste, alles moet aanpas by wat Ek… Read more »

Dirk Albers

Vandag is cyril in Durban, om die anc se verkiesings-manifes bekend te stel ! ( wat dit ookal mag beteken? ) Snaaks dat hulle so baie aandag en tyd in Natal spandeer, nê ? Maar ek het al tevore gesê, enige politikus wat die zoeloe-nasie ignoreer, doen so tot sy eie skade. ( miskien selfs sy dood ? ) Nou hoor ek hoe hy amper pleitend uitroep : Give the anc another chance ! Ek wag nou nou net vir daardie geykte Afrika-cliché, wat hulle so graag gebruik wanneer hulle iets opgeneuk het, nl. It was a HONEST mistake !… Read more »

Hinsie

Goeie middag, Dirk, en andere. Interesant wat daar in Durban/Natal gebeur het. Wil graag hoor wat u dink oor die ‘som’ wat mens maak. Net eers die “syfers” 1. Zuma het nog baie steun onder die Zulus. 2. Zuma is groot by die ATM (African Transformasional Movement) 3. Die ATM is deel van die WTM (Wold Transformasional Movement) Maw. die atm het wereld wye steun. 4. Die wtm kom weer uit die faksie van mesiaanse kerke wat weg gebreuk het uit die wereldraad van kerke. Maw. hulle is “christene” Nou vir die ‘som’. 1+2+3+4 = christelike-/mofskaap-/doringbos regeering. Miskien is dit… Read more »

Dirk Albers

Hinsie, jy maak n paar sterk punte daar ! Ons wil graag dink dat die ” mofskaap-regering ” wit moet wees, nê ? Maar ons moet WYD kyk en oppas vir tonnel-visie. As enige mofskaap-regering nie baie swartes kan betrek, en gelukkig maak nie, kan ek ook nie sien hoe dit kan/sal werk nie ? Maar ek is bereid om te erken, dat Afrika-politiek, ons telkemale laat hap na lug. Daarom sê ek gereeld : Laat my toe om te spekuleer ! Dit is maar al waarvoor ek kans sien, maar ek glo darem op hierdie forum is genoeg intelligensie,… Read more »

Ruiter vd Forums

In sake oompie Angus: –
GOOGLE – The porthole of the Free masons into the Mighty Men.

Johann Cronje

Grou gerus dieper in die put van “onheil en bedrog “ .
Videos of the conncetion between free masons and the christian d…
https://www.bing.com/videos/search?q=the+conncetion+between+free+masons+and+the+christian+doctrine&qpvt=the+conncetion+between+free+masons+and+the+christian+doctrine&FORM=VDRE

Ruiter vd Forums

Meer insiggewend die paartjie Ina Murison en haar ‘Piper’ wederhelf James McGovan.
Beide het die beursie-stringe en verspreiding van VEMMA produkte in die Weskaap hanteer.
Met sluiting van hierdie foefie-bedryf wat as piramiedskema geïdentifiseer was, was dit net n kwessie van tyd of Pipey bevind hom as tesourier van Mighty Men Weskaap se geldsake.
Nou ja.
As iets lyk soos n (….) en ruik soos n (….) – dan is dit na alle waarskynlikheid n (….)

Johannes

Môre oom Adriaan.
Die video’s wat ek gister ontvang het, van die gebeure in Zim lyk nie goed nie. Dis nou regte Afrika…. Die een pastoor het die hele land opgesweep. Hy vra ook dat almal vir hulle moet bid.
Dan in Engeland sit hulle vandag oor May se Brixet. Dinge loop baie vinnig na ‘n kant toe.

Pieter

Die gevolge van die immigrasie begin nou te werk in Europa……. 4 vroue vermoor in Oostenryk.

https://www.ad.nl/buitenland/vier-vermoorde-vrouwen-in-twee-weken-oostenrijk-in-shock~ace171c8/

Marius Fourie

Boervolk, vir die wat belangstel, daar is ‘n oproep om hierdie komende Sondag as ‘n Verootmoedigingsdag in Gebed en Vas deur te bring volgens Joel 1: 14 – 15. Shalom

Dirk Albers

Ek hoop regtig dat al ons lesers met aandag volg wat deur hierdie zondo-kommissie ontbloot word ! Veral die mense wat vir vyf en twintig jaar al bid vir die ” regering, ” wat volgens hulle deur God oor ons aangestel is. Ek kan slegs aanvaar dat die Hemelse Vader kan/sal toelaat dat die satan so n regering oor Sy Volk kan aanstel. Baie soos Hy satan toegelaat het om Job te teister, en te onderdruk. Maar onthou tog maar asseblief, Vader het steeds die laaste sê/gesag behou. Want Hy kon beveel dat satan nie Job se lewe mag neem… Read more »

Herman

Dirk ou maat,. jy was nie die enigste wat hieroot gebid het nie. Ek het al jare gelede by ons landbouers en besigheidsmense gepleit om nie met hierdie godelose reenboognasie saam te loop nie. Ek het sover as 2004 lesings by kerke aangebied om hierdie dinge teen te staan, Ek was hieroor aangeval. Mense sien op na professors en hoe geplaastes en ons gewone mense was geminag. Hieroor sal Adriaan kan getuig, Ons volk het blindelings agter valse teoloe aangestrompel, RSG en ons media het ‘n groot rol gespeel met hulle liberale sienings.Hulle doen dit nog steeds.Onthou jy nog die… Read more »

Boepie

Dirk, ek stem nie gereeld saam met jou nie maar hier staan ek bankvas agter jou stelling. Aan die kruis se Jesus, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nooit het hy Sy kruisegirs tot bekering gebid nie, of tot inkeer gebid nie. Die rede, die mens is geskape met n wil van sy eie en n gesonde verstand. Ons kan ook bid en se, Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dit sal nie n gebed vir die regering wees nie want hulle weet presies wat hulle doen, die gebed… Read more »

Kobus Scheepers

Onthou Oom Adriaan se skrywe van 3 Januarie 2018: DIE BEPLANDE REWOLUSIE IS AANSTAANDE. Nou is ons in die AANSTAANDE en dit lyk vir my weereens was oom Adriaan reg, ons sal nie veel langer hoef te wag om finale uitslag te kry nie. Het verlede week met ‘n vriend van my gepraat wat in die swaar vervoer bedryf is. Hy glo nie regtig in oom Siener se voorspellings nie maar het my meegedeel dat die goudmynbedryf “klaar” is. Op navraag wat hy bedoel het hy gesê ‘n kennis van hom wat betrokke is by die goudmyn loonsonderhandelinge sê dat… Read more »

Mich

Lees gerus op infowars is daar n berig oor suidafrika se goud industrie wat vinnig agteruit gaan. Daarby vlug Mugabe se kinders grootskaal na SA. Ek wag vir die parlement om te pluiens, net soos in die VSA.

Kewertjie

My oë is vol trane, “God loves the boer nation, very, very dearly!”
baie dankie vir die stuk oor Geloftevieringe, ons het verlede jaar vir die eerste keer begin om dit te onderhou, dit was net baie swaar op my hart gedruk dat dit is wat God wil hê ons moet doen. Ek het waarlik so groot liefde vir ons Afrikaner volk. Mag God ons genadig wees, en mag ons volk ons hart in gehoorsaamheid terugdraai na Hom toe, net Hy kan ons red!

JanB

‘n Lekker lees riller wat moontlik die groot breuk in die parlement gaan voort bring.

SOUTH AFRICA: BOSASA AND THE GREEDY ANC CORRUPT BROTHERS Inc.
http://www.whitenationnetwork.com/archives/71982

Dirk Albers

Hier is nou weer n nuwe vlaag ” heilige profete, ” wat op Whatsapp groepe, en ander media, sanik oor die groot sonde van die Volk ! Met n swetterjoel Bybelversies om te wys dat hulle die ” stem van God ” in hierdie land is. Ek weet daar is baie van hulle wat hierdie blog lees, of hulle ken mense wat hierdie blog lees, en ek het n boodskap vir hierdie ” heiliges. ” Julle is al vyf en twintig jaar met julle ” prediking ” besig, en ek wil graag weet wat julle al vermag het ? Julle… Read more »

Ruiter vd Forums

Daar’s tot diegene wat beweer die VF+ se nuutste toevoeging tot hul party is die ‘man in die bruin pak’.
Ene Peter Marais.
😀.

Dirk Albers

Cosatu, wat die grootste unie in die land is, beplan n ma se staking vir Woensdag 13 Februarie ? Blykbaar het hulle 1.6 moljoen lede ? Nou is dit ironies, dat hulle broeders en susters in hoë plekke, al wat regerings-instansie/maatskappy is, rot en kaal gesteel het, en/of in die grond in geboor het. Nou kan mens net wonder. Sal dit die GROOT staking wees, waarvan Siener gepraat het ? Is dit onrealisties om te glo dat n groot staking ook die kragstasies sal lam lê ? Ek dink nie so nie. En dan word dit so donker dat jy… Read more »

Hinsie

Goeie middag, So ‘n aanhaling uit CJ Langenhoven se toespraak op Dingaansdag in 1927. Dit is ‘n uur lange toespraak, (sou dit graag alles wou plaas) hierdie is die afsluiting. “Daarna moet Dingaansdag vir ons wees ‘n dag van hoogmoed maar ook ‘n dag van ootmoed, want ons is swak en ons taak is swaar. In die lewe van die Voortrekkers was hy ‘n heldedag, maar meer as dit: hy was een dag uit ‘n heldelewe. Laat die viering van die een dag ook vir ons wees ‘n besieling vir al die dae van die jaar. En met hierdie besef,… Read more »