BLOG

Daar is drie wat getuig in die hemel

Ek glo nie ons as aarsdse skepsels sal ooit met ons beperkte menslike verstand eers naasteby ‘n begrip kan vorm van die aard, wese, karakter en persoonlikheid van die Almagtige Skepper, of sy Seun óf die Heilige Gees nie. Wat ons in die Skrif van Hulle lees, is maar ‘n flou afskynsel van die werklikheid. Want in die eerste plek kan ons nie eers ‘n vae idee vorm van die Dimensie waarin hulle Bestaan en Optree nie. In hierdie lewe sal ons sal dit nooit ten volle kan begryp nie.

Die Meester het uit die bowe-aardse Dimensie van die hemele gekom om hiér die gestalte van ‘n mens aan te neem, want geen mens van vlees en bloed sou dáár in die teenwoordigheid van die Almagtige Skepper kon bestaan nie. Om dus te beweer dat die Seun van God as “mens” in die hemel was of as “mens” daarheen teruggekeer het, is nie moontlik nie! As eniggebore Seun van God kon Hy ook net deur die Vader self verwek word en nie deur ‘n sterflike man se saad nie. Ek kan dus nie anders as om ‘n bonatuurlike (maagdelike) geboorte te aanvaar nie.

Op sy omwandeling op aarde was hy egter ‘n mens van vlees en bloed, want Hy het al ons emosies ervaar; Hy het selfs gehuil; Hy het geweet wat dit is om honger te wees nadat Hy 40 dae gevas het; Hy moes in angs en benoudheid alleen in Getsemane worstel, met die wete dat daar onder sy 12 vriende nie ‘n enkele een is wat Hom wou  bystaan nie; daarna moes Hy die die mees onmenslikste fisiese foltering en pyn deurmaak, en oplaas het Hy soos ‘n doodgewone mens gesterf. (Soos later gesien sal word, het Hy oor geen bonatuurlike magte beskik nie. Hy erken dit self.)

Die woorde van Yahweh aan Moses daar op die berg Sinai bevestig vir ons dat vlees en bloed nie voor sy Goddelike aangesig kan bestaan nie:

Eks 33:20 “Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.”

‘n Askeet uit die 3de eeu n.M. het die aangesig van die Godheid so probeer beskryf: “Dis soos die verhewe, saamgedronge, verblindende krag van ‘n duisend sonne wat jou by die aanblik daarvan in ‘n oogwenk sal verteer.” Hy het die beskrywing van die Messias in Op. 1:14 as verwysing gebruik: “Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam…”

Johannes beskryf vir ons hier die Meester se Wederkoms. Hy is nou nie meer die nederige gestalte van vlees en bloed wat in die stofstrate van Jerusalem wandel nie, maar ‘n Verheerlikte, Goddelike Wese — “…sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.”

Die profesie in Jes. 9:5 kom hier tot vervulling: “…en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—”

In die Skrif kry ons ‘n hele aantal beskrwywings deur die Skepper en sy Seun aangaande Hulself en die Heilige Gees. En dis veral uit die Vader en ons Meester se persoonlike mededelings dat ons ‘n vae idee kry van die Onderlinge Verhouding tussen Hulle.

As Vader Yahweh in aardse terme praat van die Meester as “My geliefde Seun” in wie Ek ‘n welbehae het”, dan skep dit dadelik vir ons ‘n prentjie van ‘n die absolute volmaakte verhouding en harmonie wat daar tussen hulle heers. Iets wat elke aardse vader na hunker.

Die kerk praat van ‘n Drie-enige God, maar hulle kan dit nie vir ons verduidelik nie. Die een beskryf dit as ‘n misterie soos wat die uitverkiesing ‘n misterie is. ‘n Ander een sê weer: “Die Drie-eenheid is ‘n konsep wat onmoontlik is vir enige menslike wese om volledig te verstaan, om nie eens te praat van verduidelik nie. God is oneindig groter as ons, daarom behoort ons nie te verwag dat ons ooit in staat sal wees om Hom volledig te verstaan nie.”

As die Vader, Messias en die Heilige Gees een en dieselfde persoon is, hoe verklaar ons dan dat hulle elkeen ‘n Eienaam het waarmee ons Hulle moet aanspreek en Identifiseer, nl. Yahweh, Jashua en Ruach?

En hoe verklaar ons hierdie woorde van Hom aan sy Vader aangaande die dissipels: (Joh 17:22) “En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle EEN kan wees, net soos Ons EEN is.”

Beteken dit nou dat die 12 dissipels ewe skielik ook ‘n twaalf-enige mens geword het, soos wat die kerk sê Hy, sy Vader en die Heilige Gees ‘n Drie-enige God is?

Met hierdie woorde sê die Meester eenvoudig vir ons dat daar voortaan onder die dissipels ‘n Gees van eensgesindheid sal heers. Want uit die Skrif weet ons dat elkeen van hulle daarna nog steeds as individue bestaan het en nog steeds hul eie geaardheid, karakter en persoonlikheid behou het. Op dieselfde wyse moet die Vader en die Seun ook as EEN gesien word.

In sy laaste gebed vóór die kruisiging staan daar in Joh 17:1, 18 “…en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik— Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur…” (Om net na die verlore skape te gaan soek.)

Dat Hy na die hemel toe opgekyk het, sê vir ons Hy weet sy Vader is daar en Hy hier en uit sy woorde is dit duidelik dat Hulle twee onderskeibare Persone is.

En as Hulle net EEN God is, kon Hy tog nie vir sy dissipels in Mat. 15:24 die volgende gesê het nie: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”, Hy sou dan eerder gesê het: “Ek het Self besluit om na die verlore skape toe te kom.”

Maar wié is hierdie “skape”? Eseg 34:30-31 “…hulle sal weet dat Ek, die HERE hulle God, met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my volk is … En julle (Israel) is my skape, die skape van my weide; julle is mense, Ek is julle God, spreek die Here HERE.”

Hoe hierdie “skape” teenoor mekaar moet optree, lees ons in Joh 15:17 “Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê.” (Let op: Hy sê nie, soos die kerk van vandag, dat hulle “almal” moet liefhê nie.)

En hoe sal ons weet of ons daardie opdrag gehoorsaam? 1 Joh 5:2 “Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.”

Daar word dikwels op hierdie forum gestry oor die wet en dat dit na Jashua se kruisdood tot niet gemaak is. Maar laat ons hoor wat sê die Meester self hieroor aan ‘n jongman: Mat 19:17-19 “En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. (Hier het ons ‘n onbetwisbare bewys uit die Meester se eie mond dat Hy Homself nié as sy Vader se gelyke beskou nie!) Maar as jy in die lewe wil ingaan (maw die ewige lewe), onderhou die gebooie. Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê — dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Om dus, volgens die Meester self, die ewige lewe te ontvang móét jy die gebooie (die wet) onderhou!)

En wat die Meester bedoel met die woorde: Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God, sal ons nooit kan verstaan nie. Of verwys dit dalk na die Vader as die “Gewer van alle GOEIE dinge”?

Die 10 gebooie (wet) was ook deel van die toebehore wat Moses by die verbondsark in die Tabernakel moet plaas en daar is ook ‘n replika van die Tabernakel in die hemel.

Met sy versoeking deur die duiwel in die woestyn, beantwoord die Messias een van die belangrikste vrae waarmee gelowiges vandag worstel, nl. tot wié moet ons bid? Die Vader of die Seun, of tot Albei?

Satan belowe die Meester dat as Hy voor hom neerval en hom aanbid, hy al die koninkryke van die aarde aan Hom sal gee. Die Meester stry nie met Satan dat die wêreldse koninkryke aan hom behoort nie. Sy antwoord is kort en kragtig: (Luk 4:8) “Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God (Yahweh) moet jy aanbid en Homalleen dien. As die Meester Homself ook gesien het as sy Vader se gelyke, sou Hy gesê het: “Ek die Here jou God moet jy aanbid en My alleen dien.”

Dat Hy sy Vader as sy “Meerdere” beskou, na Hom “Opsien” en Hom “Gehoorsaam” word vir ons in Joh. 5:30 beskryf waar Hy aan sy dissipels sê: “Ek kan uit Myselfniks doen nie…” Hiermee erken Hy sy beperkinge. Maar volgens die kerk het Hy in sy eie reg as deel van ‘n Drie-enige Godheid hoegenaamd geen beperkinge nie.

Uit sy EIE mededeling, móét ons daarom aanvaar dat al die wonderwerke wat Hy op aarde gedoen het, Hy eers die krag/vermoë daartoe van sy Vader moes ontvang.

Net so kon daar vir Hom as Godheid tog geen geheimenisse of verborge dinge bestaan nie. Want net God is Almagtig én ook Alwetend. En tog maak die Meester in Mark. 13:32 hierdie verstommende bekentenis: “Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.”

Hiermee stel Hy sy voorkennis van daardie dag en uur ondergeskik aan die van sy Vader.

As God Almagtig sou Hy ook oor volmaakte kennis beskik het en geen leermeester nodig gehad het nie. Maar dit is blykbaar nie so nie, want ons lees in Joh 8:28 die volgende: “En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.”

Die vraag is nou: Wanneer het die Vader Hom al die dinge geleer wat Hy op die aarde kom doen het? Dit kon gewees het terwyl Hulle vóór sy Koms nog saam in die hemel was, óf wanneer Hy op aarde in Gesprek (gebed) met sy Vader was.

Hier erken Hy dus dat sy Vader ook sy Leermeester is/was.

Mat 10:32 “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.” Dit weereens dui dat Hy en die Vader twee afsonderlike Persone is.

Aangaande Ruach (die Heilige Gees): Ook Hy kon nie uit Homself met ons spreek of die toekomstige dinge aan ons openbaar nie. (Joh 16:13) “Maar wanneer Hy (Ruach) gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” By wie sal die Heilige Gees dit hoor? Waarskynlik by die Seun, want dis Hy wat die Trooster na ons gestuur het.

In Joh 14:6 lees ons “Jesus antwoord hom (Thomas): Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Dit is vir my die begin en einde van ons bestaan, en al sou hulle alles van ons wegneem, sal ons nog aan hierdie Weg en Waarheid vashou, sal dit nog ons enigste anker wees.

Ons het reeds daarna verwys dat Hy met sy Eerste Koms aarde toe gestuur is om na sy Vader se “verlore skape” te kom soek.

Die profeet Jeremia vertel vir ons dat hierdie skaapkudde van die Vader verdwaal geraak het in die berge en heuwels omdat die herders (predikante) hulle nie meer behoorlik versorg en opgepas het nie; en uiteindelik het hulle glad nie meer geweet wáár die skaapkraal is nie: (Jer 50:6) “‘n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lêplek vergeet.”

Maar hoekom het die Vader sy Seun gestuur om na sy verlore skape te kom soek?

Sover ek kan onthou, is hierdie belangrike saak nog nie op hierdie forum vermeld of bespreek nie.

Om dit te kan verstaan, moet ons teruggaan na die gebeure wat afgespeel het aan die voet van die berg Sinai tydens Israel tog deur die woestyn. Nadat Moses daar by Sinai die wet aan hulle voorgehou het, het die hele volk met een stem belowe: “Al die woorde wat die HERE (YHWH) gespreek het, sal ons doen.” Hierdie gebeurtenis was ook die sluiting van God se huweliksverbond met sy vrou (Israel).

Maar na hul aankoms in Kanaän het die belofte nie lank gehou nie en het sy vrou Hom verlaat en begin hoereer met ander volke en hul afgode. En deur sy profeet Jesaja (ons kan maar sê sy “advokaat”) het God aan hierdie ontroue vrou van Hom ‘n skeibrief gegee: (Jer 3:8) “En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het…”

Dit was die finale afsluiting. Selfs al sou sy haarself weer tot Hom wend,sou Hy haar nie kon terugneem nie. Die wet het dit verbied, want ‘n vrou wat van ‘n man geskei is en ‘n ander een s’n word, kan nie teruggaan na haar eerste man nie (Deut 24:1-4). Hy moes eers te sterwe kom en as weduwee kon sy dan weer in die huwelik tree.

In hierdie tyd is sy volk Israel “verstrooi” en het heeltemal van Hom vergeet. Ook het sy ‘n slegte vrou geword en mettertyd onder die heidene “verlore” geraak.

Maar selfs haar skaamtelose hoereerdery en troueloosheid het nie gemaak dat Hy haar vergeet het of nie meer liefhet nie. Inteendeel, by monde van Jer. 31:3 sê Hy: “Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde…” En daarom wou Hy haar ten alle koste weer syne maak. Maar dit sou ‘n baie duur prys verg.

Joh 10:7, 10 “Jesus het toe weer vir hulle gesê: “…Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.” (Nie vir die bokke aan sy linkerkant nie).

Die gebeure wat daarna plaasgevind het, ken ons almal — en dis seker die grootste liefdesverhaal in die geskiedenis van die ganse mensdom:

Hy het gesterwe om aan sy geskeide vrou weduweeskap te gee sodat sy vry was om weer te trou, en “ter wille van háár oortredinge is Hy deurboor, ter wille van háár ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir háár die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir háár genesing gekom. Hulle het almal het gedwaal soos skape, hulle het elkeen sy eie pad geloop; maar Yahweh het die ongeregtigheid van hulle almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.”

Met daardie marteldood het Hy ook háár sonde weggewas sodat sy weer as vlekkelose bruid voor Hom kon staan.

[Sedert die oorname van die ateïstiese ANC regime in 1994 word Goeie Vrydag nog as “Christelike” vakansie dag gevier. Hulle vereenselwig hulle daarmee dat Hy gesterf het; maar sy “Opstanding” wat onder ons eie regering altyd op Paasmaandag gevier is, moes plekmaak vir Familiedag (‘n doodgewone vakansiedag) wat absoluut niks met die Heiland se Opstanding uit die dood te maak het nie. (Oor die werklike dag van kruisiging en opstanding, is daar vele bespiegeling, wat nie nou ter sake is nie.)

M.a.w. die ANC is bereid om te erken dat ons Messias wel gesterf het, maar weier om te erken dat Hy daarna weer uit die dood opgewek is!]

Hoe groot sy liefde vir sy volk was, getuig Johannes van Patmos getuig in Openbaring 1:5:”…en van Jesus (Jashua) die Christus (Gesalfde), die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat háár liefgehad het en háár van háár sondes gewas het in sy bloed…”

En dis ook ter wille van háár dat Hy die dood oorwin het, sodat Hy as Nuwe Man haar weer om haar hand kon vra. Daarna het Hy na sy Vader se Huis teruggegaan om daar vir haar ‘n eie Tuiste (die Nuwe Jerusalem) te skep en dit gereed te maak vir die dag van die Grootste  Bruilofsfees in die mensdom se geskiedenis!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
204 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Daan

Die fariseers onder ons glo nie dat Yahshua uit n maagd uit gebore is nie. Inteendeel geen van die antichris gelowe erken dat Yahshua uit n maagd uit gebore is nie.

Hoekom nie?

Want n maagelike geboorte sal Goddelikheid beteken, aangesien geen normale mens uit n maagd uit gebore kan raak nie.

Tog se Jesaja juis dit.

“Daarom sal die HERE self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immánuel noem.”

Bid vir die mense wat bly glo dat Jesus slegs n profeet was, sodat hulle tot bekering kan kom, want die tyd dat ons sulkes wat nog tussen ons is sal moet uitspuug, kom nou BAIE vinnig nader.

JB

‘n Maagd is ‘n vrou wie nog nooit gemeenskaplike omgang gehad het nie. Was dit die geval tussen Maria en haar man? Was sy nog ‘n maagd? Hulle was man en vrou … en sy was nog ‘n maagd?
Fariseërs, glo ek nie hier is so ‘n iemand hier tussen ons nie.

Daan

Kyk hoe maklik se jy dat Jesaja lieg. Nie net hy nie maar veligte ander profete ook.

Is jy regtig n gelowige?

Of is jy n adder hier tussen ons?

JB

Ag nee Daan man, hoekom so onbeskof met my? Hoe weet jy hoe maklik ek dinge sê en hoekom ek dit sê? Boonop het ek nie gesê dat Jesaja lieg nie. Ook nie oor die vele ander profete nie. Ek het net ‘n doodgewone vraag gevra wat ‘n doodgewone mens wie nie ‘n kenner van Die Bybel is nie, en met ‘n gemiddelde ‘IK’, sal vra. Jy impliseer ook dadelik dat ek ‘n adder is hier tussen ‘ons’. Nee man jy is onbeskof. En hoeveel onse het jy in jou pond. Bedaar nou en begin beleefd en ordentlik met mense praat. Jy gooi ook ‘n algemene stelling rond oor Fariseërs. Hou op met dit en begin debat voer soos ‘n beskaafde.
Ns. “gelowige”? Pasop! oor die oordeel … Fariseërs? Is jy nie dalk ‘n Fariseër nie? Of erger dalk … ‘n Hoof ouderling in die enGee Kerk met sy penale kerktoring en sonaanbiddings simbole en nagtelike konsistorie-dinge. Moet sê, jy praat nogal so. Jy het die houding. Nou se dae is dit nie die Fariseërs nie … dit is die hoof-ouderlinge in die Drie Broers Kerke. Kom aarde toe en begin praat soos ‘n normale mens.
Groete

Daan

Af kom nou toe, toe.

Natuurlik is hier farriseers hier tussen ons.
Jy ken die boom aan sy vrug.

Die farriseers het nie geglo aan Yahshua se Goddelikheid nie en glo slegs aan “hulle” wet.

Klink hulle boodskap bekend?

dries van Zyl

Daan, jy sê die volgende: “Die fariseers onder ons glo nie dat Yahshua uit n maagd uit gebore is nie.”
Jy vra dan “Hoekom nie?” Dan gee jy die volgende teks: “Jes 7:14-15 “Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.”
Volgens jou en die kerk getuig hierdie vers van wat later in Mat. 1:23 aangekondig word: Mat 1:23: “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem.” (Hier is GEEN verwysing na dikwelk en heuning nie. En dit sê klaar die profesie kan nie na Yashua verwys nie; wys my waar staan dit in die NT dat hy ooit dikwelk en heuning geëet het!
Mar daar is nog ‘n bewys dat Jesaja NIE van Yashua gepraat het nie!
Jes. 7:14 sê dit so: “die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem”
Die woord hom word hier met ‘n kleinletter geskryf – m.a.w. Jesaja praat hier van ‘n doodgewone mens en NIE van Yashua nie!
Dieselfde Jesaja profeteer later (Jes. 53:5) die lyding en dood van Yashua so: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel…”
Jesaja skryf die voornaamwoord (hom) elke keer met ‘n Hoofletter.
En voordat jy begin gil dat ek ook ‘n anti-maagdelike geboorte Fariseër is, vra ek jou, soos jy ook gevra het:
Hoekom nie? As Jesaja na Yashua verwys het, hoekom het hy “hom” geskryf in plaas van “Hom”?

dries van Zyl

Jammer, ek wil net regstel

Jesaja skryf die voornaamwoord (hom) elke keer met ‘n Hoofletter, moet wees: Jesaja skryf die voornaamwoord (hy) elke keer met ‘n Hoofletter.

Daan

So jy reken omdat daar nie na dikmelk en heuning verwys word nie, is die vers nie geldig nie.

HAHAHAHAHAHAHAHA

Die naam Immanuel word in beide genoem en ons weet dit beteken “God met ons”
Die naam Yahshua beteken dieselfde.

Jou rede is daarom belaglik.

…………..

Verder se jy die volgende.

Jes. 7:14 sê dit so: “die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem”
Die woord hom word hier met ‘n kleinletter geskryf – m.a.w. Jesaja praat hier van ‘n doodgewone mens en NIE van Yashua nie!

Tog is dit met n hoofletter in my bybel en ook in die Griekse Leksikon, so dus lieg jy dat jou tande klap.
………

En ek gil nie fariseer, dis Yahshua(DIE WORRD) wat jou oordeel.

1Joh
Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is — God bly in hom, en hy in God.

dries van Zyl

Daan, ek het VYF Afrikaanse vertalings van die Bybel (1933/53) en in al vy word die vnw “hom” met ‘n kleinletter geskryf.
Die tatums is: 1935, 1946, 2954, 1969, 2007.
Dan het ek ook die Geneva-Bybel en ‘n 1945 King James en ALMAl skryf dit met kleinletters. Watter datum jy van praat, weet ek nie.

Maar dan stem jy seker saam dat Jesaja gelieg het toe hy gesê het Immanuel sal “Dikmelk en heuning eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.”
Het Yashua geweet wat is kwaad en wat is goed?

JB

Daan,
Hou op om so vermakerig en honend te “HAHAHAHAHAHAHAHA”. Jou houding is verkeerd. Kom reg.
Groete

Daan

Openbaring is uit Yahshua.

Openbaring 1:1
DIE openbaring van Yahshua Messiah wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,

Die eerste vers hierbo in Openbaring wys vir ons dat Yahshua self aan die woord in Openbaring is.

Kyk wat SE HY SELF.

Op 3:14
En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die BEGIN van die skepping van God:

Yahshua se hy was die BEGIN van die skepping van God. Net dit dui al op sy Goddelikheid.
Die woord BEGIN se dat Yahshua nie onstaan het by sy menslike geboorte nie, maar dat hy teenwoordig was by die skepping van die aarde. Die Jehovas (ook antichriste) probeer valslik se dat Yahshua hier geskep word.

Maar luister nou mooi, want die woord BEGIN beskryf nie die volle waarheid nie.
Die Griekse woord vir “begin” is die woord ARCHE, wat ook OORSPRONG beteken. Dus beteken dit dat Yahshua die oorsprong van die skepping is.

Dit sluit ook perfek aan by Joh 1.

Joh1
IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

vers 3

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
…………

staan nou terug en hou die antichriste dop, want die waarheid pynig hulle siele…

Daan

Die fariseers moet basis die hele nuwe testament weggooi.

Kol 1
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

Yahshua is die Beeld van die ONSIENLIKE GOD, want God is natuurlik Gees.

16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.

17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

WIE IS DIE VADER?
Hy is die onsienlike God.

19 WANT DIT HET DIE VADER BEHAAG DAT IN HOM DIE GANSE VOLHEID SOU WOON.
………..

Ek se dit weer.
Draai jou rug op Yahshua en jy is verlore.

Mat 7:23
En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

VERSTAAN MOOI DAT DIT JUIS YAHSHUA IS WAT DIE SLEUTEL TOT DIE KONINGKRYK IS. Dit is JUIS Hy wat gaan se dat hy jou nie ken nie, want jy het Hom nie erken nie.

Daan

Wie is aan die woord hier in Openbaring?

Op 22
EN hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.

Die farriseer sal se dit klink soos God, maar tog weet ons uit my vorige pos dat Yahshua self aan die woord hier is. Dus is Yahshua God.

Slegs 10 versies later word dit weer bewys.

26
Ek, Yahshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.
……..

Yahshua gaan ons oordeel. Ek bid dat julle nie sy toorn teen julle laat ontvlam nie, want die tyd waarin mense sy toorn gaan belewe is HIER.

en die wat aanhou doelbewus verlei die volgende: “Yahshua gaan jou oordeel” Soos jy die sin lees Bely HOM DADELIK OP JOU KNIEE, sodat Hy jou sal spaar.

Daan

Vir die fariseers onder ons.

Selfde hoofstuk in Openbaring, die boek wat uit Yahshua is:

YAHSHUA: “Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.
………

Hier is die plek waar jy Hom verloen en Hy dit teen jou gaan hou vir alle ewigheid, want hierna gaan Yahshua vir jou die dwaling stuur.

2 Tes 2
En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
……………

n.s. Ek is niemand. Slegs n pen.

JW12

Adriaan het dit mooi gestel :

Ons as gevalle (sondige) aardse skepsels sal nooit die volle aard, wese, karrakter en persoonlikheid van die Allerhoogste (die God vanb Israel) kan verklaar of verduidelik nie. En diegene wat hulself aanmatig dat húlle die vermoë het om die Skepper soos ‘n laboratorium rot te kan dissekteer en analiseer, húlle is absoluut verwaand, blatant arrogant en korrup.

Uit die Skrif is daar reeds talle kere gekwoteer dat :

1) Jeshua is die Seun van JHWH. Alle mag is aan Jeshua oorgegee deur sy Vader JHWH.

2) Daar is drie in die hemel, naamlik die Vader (JHWH), die Seun (Jeshua) en die Heilige Gees ; en dat hulle Een (eensgesind / een in Gees) is. Jeshua sit tans as Goddelike Geespersoon aan die regterhand van sy Vader (JHWH) in die hemel.

3) Jeshua is die Woord ; die Woord is God (deel van die Godheid) en die Woord (Jeshua) was ook reg van die begin af by God (JHWH).

4) JHWH het alles deur sy Seun Jeshua (die Woord) geskep.

5) Jeshua het (as Geespersoon) mens / vlees geword (menslike gestalte aangeneem) en onder die mense kom woon.

6) Jeshua (as die Weg / Middelaar na JHWH) se heilige bloed-offer, was die sondes van die gelowige Israel (Blankes) skoon.

7) Jeshua is die VERVULLING van die Wet.

.

JB

Gistermiddag het ek gekraai van plesier toe die reënboog-boggems-ANC-span van Kaffraria hulle boude sien … Sonder ‘n spieël. Ek was hoogs ongewild in die geselskap waarin ek was … en dit was familie … Ek kon vir ure nie die ‘smile on my dial’ afkry nie. Om die waarheid te sê, nou nog nie. Ek het geraas vir Afrika. Die familie se hele aand was erg bederf en hulle was dik kwaad vir my. Jy kon die lug sny met ‘n mes. Snaaks genoeg, ek was heel jollie en die dik lug het nie saak gemaak nie.. Toe skink ek sommer nog ‘n wyn … As ek in ‘n ‘Sports Bar’ was, was ek dik aangerand deur die dom witnerf massas … Toe sien die Sharpville-Afrigter en Sharpville Kaptein hul liberale boude … sonder spieëls, en die witnerf spelers wie hul sielle verkoop aan die ANC en die rugby-afgod.
Ns. Ek sien dat Facebook nuwe aanknoop vereistes vereis. Ek het dit een kyk gegee en besluit … KOEBAAI Facebook

Hinsie

Goeie more,
Oom Adriaan, baie, baie dankie vir die stukkie. Het nou baie geleer, aanhaling “Hy het gesterwe om aan sy geskeide vrou weduweeskap te gee sodat sy vry was om weer te trou”. Dit is tog so maklik, maar tog so moeilik om raak te sien.
Dankie en Groetnis.

Daan

Die verhaal van Yahhsua en sy bruid Israel is die GROOTSTE storie wat handel oor liefde in die heelal.

Yahshua is God wat AS 100% MENS vir ons sondes gestref het sodat ons kon lewe.

Dis hoekom Hy se dat daar is geen groter liefde as om jou lewe vir jou medemens te gee nie. Hy weet, want Hy het dit gedoen.

Dirk Albers

JB, jy moet nou nie nog meer vyande maak nie ! Maar ek deel jou sentimente ! Toe ek in Std 4 was, het n onderwyser my probeer werf, vir die Rugby-god ! Ek het geensins in sport belanggestel nie, toe sê ek nee-dankie. Hy kyk my toe in die oë, en sê : Jy is n SISSIE ! As n klein seuntjie, het ek by myself gesê, : As ek groter was, het ek jou nou PAP geslaan ! En hierdie boosheid gaan vandag nog steeds voort. Maar let op, hoedat die sport-god, en die christen-god, ( maak nie eers saak onder watter naam, hy genoem word ), so totaal inmekaar geweef is ! Die christen, bid tot sy god, vir oorwinning op die sportveld. Dan baklei die christene onder mekaar, oor wie se span die beste, (heiligste ? ) is ! En aangesien hierdie artikel oor geloof gaan, moet ek nog n klippie uit my skoen haal nl, Ons christen ouers het ons grootgemaak, dat n WARE MAN, nie mag huil nie ! Maar jy word grootgemaak, om in Jesus te glo, en soos Hy te wees. Maar moet net nie Jesus se voorbeeld volg, om te ween nie ! Want dan is jy n SISSIE ! Al wat ek kan sê is : Wat n siek, huigelagtige gemors ! !

Ben

Dankie Adriaan vir ‘n baie belangrike artikel.
Hopelik sal die irrelevante geraas van baie nou stilgemaak wees. Laat ons eerder stil wees en luister na die fluisteringe van die Gees.

johann cronje

Adriaan,

Baie dankie vir jou skrywe. Die deur is nou oopgemaak en die wat nie deel van die sogenaamde “teologiese rioolsluise” wil wees nie, moet asseblief stil bly en verkas. Daar is baie mense daarbuite wat die leersaamheid en inligting verwelkom, maar ontnugter word deur die ewige beledigende aanvalle van sommiges.

johann cronje

Daan,
Jy het aan iemand op die forum gesê – “In die naam van Yahshua word jy beveel om op te hou.”
Eerstens : is dit uiters verwaand en onaanvaarbaar om in die Naam van Yahshua ander te betig wat van jou verskil.
Tweedens : Sê jy – “DIE EEN DING WAT DIE ANTICHRIS VAN JOU AF GAAN VEREIS en dit is dat jy die Goddelikheid van Yahshua gaan moet ontken.”
Die korrekte feit is egter dat die “antichris” sal kom en die “verwagte” wederkoms van Yahshua “skaak” en daarmee die gelowiges bedrieg, maar hy sal homself verhef en homself voordoen as GOD YAHWEH self en “nie Yahshua nie”. Lees asseblief wat die skrif verklaar in teenstelling met jou verklaring :
Die verwysing “ antichris” kom nie in die Bybel voor nie- dit is ‘n mensgemaakte benaming.
2 Thessalonicense 4 : die teëstander (antichris), die mens van sonde, die seun van die verderf , wat hom verhef bo al wat YAHWEH genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van YAHWEH as God sal sit en voorgee dat hy God YAHWEH is..
10 – en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die LIEFDE TOT DIE WAARHEID nie AANGENEEM het om gered te word nie. 11. En daarom sal God YAHWEH hulle die krag van die DWALING stuur, om die LEUEN te glo,

johann cronje

Daan – Vervolg –

Omdat “christengelowiges”, GOD YAHWEH vergeet het, misken of ontken as die enigste ware lewende en ewig heersende GOD van die Heelal, sal die “antichris” al die gelowiges wat YAHWEH vergeet/vervang het, mislei DEUR TE GLO DAT HY DIE VERWAGTE MESSIAS IS, MAAR HY SAL so verwaand wees en HOMSELF VERHEF en VOORDOEN as GOD YAHWEH self..
Yahshua leer ons wie om te aanbid – “Onse Vader (YAHWEH) wat in die hemele is, laat U NAAM (YAHWEH) geheilig word…” – Laat U koninkryk kom, net soos in die Hemel, so ook op die Aarde….”
Aan wie behoort die Koninkryk van die Hemel en die “komende” Koninkryk van die Aarde? = YAHWEH : Wie se Naam moet geheilig word? = YAHWEH: Wie word aangestel as die nuwe Koning op die Aardse koninkryk van YAHWEH ? =Yahshua; Wie is Hy? = Die “eniggebore” Seun van YAHWEH en nie “eniggeskape” Seun van YAHWEH nie!!

Daan, jy het sedert jou eerste skrywes onlangs, redelik baie dinge kwytgeraak wat jy self nie baie mooi verstaan nie en of verkeerd lees. Ek het jou ook al tweekeer daarop beantwoord, maar jy ontwyk die feite wat ek vir jou voorgelê het m.b.t. die belangrikste posisie van ons Vader YAHWEH. Ek gaan dit nie weer alles herhaal nie. Uit jou verklarings is dit baie duidelik dat jy, soos by vele ander “christengelowiges” die skrifgedeeltes van die NT (Nuwe Testament) swaarder laat opweeg as die ou Testamentiese en gevolglik word baie van ons Vader YAHWEH se EWIGE uitsprake en bepalings, vervang met die van die NT en ook die toevoegings, weglatings, foutiewe vertalings, wanbegrippe, “vertolking” en “dogmas” van die kerke in die algemeen.

johann cronje

Daan – vervolg –
Kyk maar na die algemene wanpersepsies wat daar bestaan by christengelowiges. Daar is ‘n absolute geskrewe ‘waarheid’ en geen kerk help hulle reg nie, maar verlaat hulle in hulle dwalinge. Baie glo dat Yahshua, die Messias, vooraf bestaan het in een of ander vorm, maar terseldertyd word daar geglo dat Hy wel as mens deur ‘n maagdelike geboorte in die lewe gebring is. Ongeag of dit so was of nie, bly dit steeds ‘n feit dat ‘n “menslike”, manlike spêrmsel die vroulike sel van die moeder moes bevrug. Wie se menslike spêrmsel was dit? Ons los eerder die vraag as onbeantwoord en glo elkeen wat hy wil glo. Die feit is Yahshua is as mens gebore en nie as ‘n God nie. Sommige gelowiges sê Yahshua was Melgisedek ander sê Hy is “die leërowerste van YAHWEH (Josh.5: 14), Ander sê weer Hy was die aartsengel Michael, ander sê Hy was die “Engel van YAHWEH. Ander sê weer hy was “Die WOORD” wat Aarde toe gekom het en toe (VLEES) mens geword het…. (‘n Geestelike betekenis wat min verstaan en wat NIE letterlik vertolk moet word nie). Miskien is die mees verkeerde siening, dat Yahshua aanvanklik GOD Yahweh self was, wat mens geword het en toe weer teruggekeer het na Sy Goddelike bestaan.. Almal moet egter verstaan dat YAHWEH die Almagtige Skepper van die Hemel/Uitspansel en die Aarde is, en dat Yahshua die Messias , Sy Seun is, maar ook die “seun van die mens”, verwek uit die lendene (nasaad) van Sy voorvader Dawid, soos geskrywe is. ‘n Algemene gevoel, by baie Christengelowiges is, om Yahshua, die Verlosser te “VERHEF” tot die posisie van die “ALMAGTIGE “ toe, MAAR in werklikheid, VERKLAAR die Skrif dit baie duidelik EN ONOMWONDE dat die VADER, is die grootste van alle GODE en die “HOOF VAN DIE MESSIAS

johann cronje

Daan – vervolg –
Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek. “; Joh.10: 29 “My Vader wat hulle aan My gegee het, is GROTER as almal …”; en Joh. 13:16: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ’n dienskneg {Yahshua} is nie groter as sy HEER {YAHWEH} nie, en ’n gesant {Yahshua} is ook nie groter as DIE EEN {YAHWEH} wat hom gestuur het nie ” Hierdie verse leer ons duidelik wat Yahshua se verhouding en plek teenoor Sy Vader gewees het. NEEM KENNIS daarvan dat Yahshua nie daarop aanspraak maak om Die Vader te wees nie, maar in plaas daarvan, het Hy ‘n duidelike onderskeid verklaar tussen Hom en Sy Vader se identiteit en gesag.
Wie is Yahshua se Vader? Wie sê die Skrif is die Vader? Jes.63: 16 sê: ” Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o YAHWEH, is ons VADER ; ons VERLOSSER is van ouds af u NAAM. YAHWEH, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel! YAHWEH is die Vader. Tog, sou sommige beweer dat hierdie Skrif sê YAHWEH is die Vader van Israel, nie van YAHSHUA nie. In daardie geval moet ons twee ander verse daarop lees. Die eerste is Heb.1: 5; “Want aan wie van die engele het Hy OOIT gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? En weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? Dit het die Vader van Sy “toekomstige” Seun”gesê. As Yashua reeds bestaan het by name van die “WOORD” soos party gelowiges glo en beweer, dan sou Vader YAHWEH eerder vir Hom kon sê – “Ek stuur jou as Yahshua na die die kinders van Israel op Aarde en Ek sal vir jou ‘n Vader wees en Jy sal vir My ‘n Seun wees op Aarde. Dit het Hy nooit gesê nie.!!

johann cronje

Daan vervolg –

Ons het ook voorheen gesien, Yahshua het gesê dat : “My VADER, groter is as Ek”. In werklikheid het hy ook gesê: “YAHWEH is groter as wat “EK” (Yahshua) is, en sodoende leer ons dat Hy nie God YAHWEH is nie. Enigiemand wat glo dat Yahshua die “HERE” is, moet dan ook glo Yahshua is self die Hemelse Vader YAHWEH. Dit is selfs meer absurd en meer moeilik om te bewys in die lig van die Skrif.

Mimi Hildebrand

Adriaan daar is iets wat ek nou nie verstaan nie. Jy se dat Vader Yahweh en Yahshua 2 persone is. Volgens Jes 9:5 word n Seun belowe, maar Hy word daar ook genoem Ewige Vader, alhoewel Hy ons leer om te bid Onse Vader wie in die hemel is. Is Hy dan ook ons Vader?
Dan, Vader Yahweh het met YisraEl by Sinai in die huwelik getree met n verbond.
Jy se dat Hy (Vader Yahweh) eers moet sterf voor Sy vrou weer in die huwelik kan tree. Dan se jy Hy (Vader Yahweh) het gesterf sodat sy vrou weduwee kan word sodat sy weer kan trou. Nou vra ek, wie het gesterf. Was dit Yahweh of Yahshua. Die Seun se dood kan tog nie die Vader se vrou n weduwee maak nie.
Verduidelik asb?

Sheugnet

Mimi, ek wil graag privaat met jou kommunikeer oor hierdie belangrike onderwerp. My e-pos: shaykiedaykie@gmail.com

Leonor C Lombard

(1)
Jesaja 7, 8 en 9:

Laat ons dit vir eens en vir altyd uitklaar. Behalwe dat christene sonder BEGRIP lees is hulle ook EEN VERSIE BEDUIWELD. Hier ‘n vers en daar ‘n vers en siedaar! daar is ‘n geloof.

Jes 7
En Yahweh het vir Jesaja gesê: Gaan tog uit, AGAS (KONING v JUDA) TEGEMOET, jy en jou seun Sjear Ja-sjub, aan die end van die watervoor van die Boonste Dam, by die grootpad van die Bleikveld,
4 en sê vir hom: Neem jou in ag en wees gerus; wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie—weens die gloeiende toorn van Resin en die Arameërs en van die seun van Remália;
En Yahweh het verder met Agas gespreek en gesê:
11 EIS VIR JOU ‘N TEKEN VAN YAHWEH JOU GOD: sak diep af na die doderyk, of klim hoog op boontoe.
12 Maar Agas het geantwoord: Ek sal nie eis nie en Yahweh nie versoek nie.
Toe sê hy: Luister tog, O HUIS VAN DAWID! Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie?

14 DAAROM SAL YAHWEH SELF AAN JULLE ‘N TEKEN GEE: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.
15 DIKMELK EN HEUNING SAL HY EET AS HY WEET OM TE VERWERP WAT KWAAD IS en om te kies wat goed is.
16 Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, SAL DIE LAND VIR WIE SE TWEE KONINGS JY BANG IS, VERLATE WEES.

Wee jy, dat julle waaragtig kan dink dat hier van Yahshua gepraat word gaan my VERSTAND te bowe- julle glo net wat julle drekkerk aan julle opdis!
Die TEKEN is dat ‘n kindgebore gaan word wat voordat hy weet wat goed of kwaad is sal die TWEE KONINGS verdwyn het.
Wat het dit te doen met Yahshua. BOGGEROL!

Leonor C Lombard

(2)
7:14 יד לָכֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא, לָכֶם–אוֹת: הִנֵּה הָעַלְמָה, הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן, וְקָרָאת שְׁמוֹ, עִמָּנוּ אֵל.
therefore the Lord himself shall give you a sign: a maiden is with child and she will bear a son, and will call his name Immanuel.

Die Hebreeus sê – IS with child! – die woord is Alma en beteken GLAD nie – MAAGD soos julle verstaan nie – Seksueel rein is beulah. Foei, die ONKUNDE maar stry sal julle stry!

Imanneul – WIE het Yahshsua OOIT so genoem! Bring die vers! Die Engel het gesê: Yahshsua – Yahweh verlos en waar de drommel val hierdie ander naam uit- WAT NOOIT GEBRUIK WORD NIE-
Immanuel en die ou versietjie is INGESIT, BYGEVOEG vir die RKK se VIRGIN MARY, BLESSED MOTHER OF GOD!
Jes 8:8
kyk, daarom sal Yahweh oor hulle laat opkom die sterk en magtige waters van die Eufraat—die koning van Assur en al sy heerlikheid—en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle;
8 en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop; tot die nek toe sal hy kom; en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immánuel!

Nou NERENS anders LEES jy OOIT van hierdie IMMANUEL nie – laat ek verduidelik wat daar gebeur het.

‘n kind is gebore en omdat die twee konings verdwyn het voordat hy reg van verkeerd kon onderskei en was DIT DIE TEKEN dat YAHWEH MET JUDA EN DIE HUIS VAN DAWID was. GOD MET ONS! Foei!

Maw Jes8:8 in die vertaling waaruit Yahshua aangehaal het, die Septuagint LXX:
And he shall take away from Judah{gr.Juda} [every] man who shall be able to lift up his head, [and every one] able to accomplish anything; and his camp shall fill the breadth of thy land, [O] God with us.

Nou sover kan NET julle christene hierdie gebeure in JUDA verander in julle maagdelike geboorte van julle god.

Leonor C Lombard

(3)
Mense wat die skrif lees in totaliteit en in konteks kan GLAD nie die twee by mekaar bring nie.

Jes 9:6- vir die 100ste keer(oordryf)

Uit die Septuagint LXX
6:For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him.

Nou as julle die Hebreeus lees en dit vertaal soos dit vertaal MOET word en nie soos RKK priesters dit VERTAAL het nie – is dit PRESIES wat daar staan.

7. His government shall be great, and of his peace there is no end: [it shall be] upon the THRONE OF DAVID, and [upon] his kingdom, to establish it, and to support [it] with judgement and with righteousness, from henceforth and forever. THE SEAL OF THE YAHWHE OF HOSTS SHALL PERFORM THIS.

Nou laat ek afsluit- die een wat nou nog glo dat Jes 7,8 te doen het met die profesie van ‘n MAAGDELIKE GEBOORTE is plainweg ongehoorsaam aan Yahweh se Woord. PUNT!

Jes 9 is PRESIES wat Yahshua voorspel is om te wees: ‘n Boodskapper vanaf Yahweh wat die regering van Israel sal oorneem en vrede vir al die konings en prinse bring en gesondheid en HY sal Sy WETTIGE Plek op die TROON van DAWID inneem met die SEËL van GOEDKEURING van Yahweh.

Nou hou julle MONDE oor JES 7,8, en 9 want julle praat en glo SNERT!

Leonor C Lombard

Ek is ‘n SKRIFGELEERDE. Dit is wat ek is. Ek dwaal nie, ek raak nie verward nie want ek KEN Yahweh en ek KEN die skrif.

Yahshua het gebid in Joh 17 – LET WEL- Hy het gebid in EERBIED en ONDERDANIGHEID aan Sy GOD- dat Hy Sy volgelinge gewys het HOE om Yahweh te KEN!
Joh 17
[soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die EWIGE LEWE KAN GEE.
3 EN DIT IS DIE EWIGE LEWE, dat hulle U KEN, DIE ENIGE WAARAGTIGE GOD,
EN Yahshua Messias wat U gestuur het].

Wat ek al agtergekom het:
Hoe sterker die geloof in die christendogma is hoe MINDER kan julle LEES met BEGRIP.
Gister het ek Yahweh se EED aan Dawid aan julle verduidelik:

Yahweh SWEER dat uit Dawid se SAAD sal ‘n Messias gebore word. Wat BETEKEN SAAD? Wat beteken dit dat ‘n man se saad ‘n vrou bevrug? Laat ek julle inlig – ‘n kind word gebore en dan weer en dan weer – en 28 geslagte later word ‘n KIND gebore- DIE EEN WAT YAHWEH as MENSESEUN SELF groot gemaak het.

WAT verstaan julle nie van MENSE SEUN nie!!!!

Yahweh NOEM Yahshua selfs Dawid – en dit beteken nie RE-INKARNASIE nie maar bloot dat HY Dawid se SEUN is.

GEEN skrif word gegee oor uit watter STAM Maria is nie- maar julle HOOR en LEES nie.
GEEN skrif word gegee om aan te dui dat Maria ‘n afstammeling is van Dawid maar julle HOOR en LEES nie.

SEUN van Dawid: –
Yahweh sê Yahshua is die SAAD van Dawid.
Die Engel sê Yahshua is die SEUN van Dawid.
Skrywer van Mat sê Yahshua is die SEUN van Dawid.

Johannes sê Yahshua is die SEUN van Dawid.
Pertrus sê Yahshua is die SEUN van Dawid.
Die mense sê Hy is die SEUN van Dawid.
Yahshua sê Hy is die SEUN van Dawid.

Piering-oog

“GEEN skrif word gegee oor uit watter STAM Maria is nie- maar julle HOOR en LEES nie.
GEEN skrif word gegee om aan te dui dat Maria ‘n afstammeling is van Dawid maar julle HOOR en LEES nie.” – I beg to differ.

In Matteus 1 lees jy Jesus se geslagsregister deur Maria se lyn. Dawid was haar voorsaad deur Salomo.

In Lukas 3 lees jy Jesus se geslagsregister deur Josef. Dawid was die voorsaad deur sy seun Natan.

Leonor C Lombard

Twee geslagsregister? Maar genoeg ander verse wat Josef DUIDELIK uitwys wie en WAT Hy is.

Maar ek vors nog na soos Na Vorser aanbeveel het.

Leonor C Lombard

(2)
Maar nee- julle kan dit NIE LEES of VERSTAAN nie.
Eseg 34:23
En Ek sal EEN ENKELE HERDER OOR HULLE VERWEK, en hy sal hulle laat wei, naamlik MY KNEG Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.
24En Ek, Yahweh, Ek sal vir hulle ‘n God wees, en MY KNEG DAWID ‘n VORS in hulle midde. Ek, Yahweh, het dit gespreek.

Miga 5
En jy, Betlehem(DAWID) Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van JUDA, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.
Daarom sal YAHWEH hulle PRYSGEE tot op die tyd dat ‘N BARENDE GEBAAR het. Dan sal die oorblyfsel VAN SY BROERS saam met die kinders van Israel terugkeer.
4 (5:3) En Hy sal optree en hulle laat WEI IN DIE STERKTE VAN YAHWEH, in die MAJESTEIT van die Naam van YAHWEH, SY GOD; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy groot wees tot aan die eindes van die aarde.

Nou laat ek VERDUIDELIK:

Uit Dawid se stad sal uit die STAM van JUDA ‘n HEERSER gebore word- Sy Familie is ‘n OU en Familie en wat al lankal bestaan.

Totdat die vrou nie die Kind gebaar het nie het Yahweh Israel prysgegee aan al die ander nasies en dan sal Sy Heerser SY BROERS in die NAAM van Yahweh versorg en deur die STERKTE en MAJESTIET van Yahshua en Sy BROERS se GOD en sal hulle rustig woon.

WAT verstaan julle nie? Wat verstaan julle nie van SY, YAHSUA, se GOD nie- ‘n God wat ‘n GOD aanbid maar gelyk is aan HOM ? Ag nee man.

Die huis van ROEM (Eseg 12) sal herstel word:
Amos 9:11
In dié dag sal Ek die vervalle hut(HUIS) van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;

Yahshua is die Koning uit Dawid se SAAD en is SY AFSTAMMELING wat oor Israel sal heers.

Leonor C Lombard

(3)
WAT, WAT verstaan jule nie van Yahshua se WOORDE nie???
Open 22:
Ek, Yahshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die AFSTAMMELING en die DIE NAGESLAG VAN DAWID, die blink môrester.

Goeie GRIET!
WAT verstaan julle nie van AFSTAMMELING NIE!
WAT verstaan julle nie van JOSEF – SEUN van DAWID uit die HUIS van DAWID.

Die arrogansie van die chrsitelike dogma is ongelooflik! Om dit wat Yahweh DUIDELIK SÊ bloot die IGNOREER of as LEUENS af te maak!
Maria KAN NIE DIE REDE WEES dat Yahshua UIT die STAM van Dawid kom nie OF dat Hy uit die ‘n DIREKTE afstammeling van die KONINGSHUIS van Dawid is nie.

NET JOSEF is die REDE vir Sy GESLAGSLYN. PUNT.
Josef IS Yahshua se biologiese Vader!

En Daan- as jy Yahshua aanbid oortree jy wet wat DUIDELIK beveel DEUR YAHSUA:
Yahweh JOU God moet jy alleen dien en aanbid.

Dan sê ek vir jou: Soos jy die sin lees Bely jou SONDE voor Yahweh OP JOU KNIEE, sodat Hy jou siel red uit die dood.

Maar verduidelik vir ons die vers in Openbaring 3
Wie oorwin sal ek ‘n pilaar maak in die tempel van MY GOD, .. Ek sal op hom die Naam van MY GOD skryf… en die stad van MY GOD…

Julle sê julle aanbid Yahshua, maar Hy beveel julle om Sy God te aanbid- en wat sê en doen julle?
Nee, Yahshua – die christelike geloof beveel ons om JOU te aanbid en ons is REG SAL dit doen al sê JY wat!

Daar was NOOIT ‘n maagdelike geboorte nie- Yahhsua is nie Yahweh nie – en as jy nie Yahweh se wet en die getuienis van Yahshua bewaar nie – soos aanbid My God, volg SY wette, glo Ek is uit die vlees soos julle, glo ek is die EERSTE van baie uit die dood opgewek, sal jy nooit die koninkryk ingaan nie.

Piering-oog

“Ek, Yahshua, het my engel gestuur…”

Nou wonder ek net hoeveel doodgewone mense het hul eie engele om te hied en gebied? Selfs al sou jy een tot jou beskikking hê, Leonor, sou hy JOUNE wees, of GOD S’n?

Leonor C Lombard

Pieroog- lees met begrip. Yahshua sit aan die Regterhand van Yahweh en is NIE MEER MENS NIE.

NET SO sal ONS NIE MEER MENS wees nie MAAR GODDELIKE WESENS net soos Yahshua NOU ook ‘n GODDELIKE is.

Dan sal ek BAIE engele tot my beskiiking he.

Piering-oog

“Die arrogansie van die chrsitelike dogma is ongelooflik! Om dit wat Yahweh DUIDELIK SÊ bloot die IGNOREER of as LEUENS af te maak!
Maria KAN NIE DIE REDE WEES dat Yahshua UIT die STAM van Dawid kom nie OF dat Hy uit die ‘n DIREKTE afstammeling van die KONINGSHUIS van Dawid is nie.
NET JOSEF is die REDE vir Sy GESLAGSLYN. PUNT.
Josef IS Yahshua se biologiese Vader!”

Soos wat ek reeds ‘n paar blokke boontoe skrifte gegee het oor Jesus se geslagslyNE kan ek net sê: Leonor, jou arrogansie van jou eie verwronge dogma is ongelooflik!

“Dan sê ek vir jou: Soos jy die sin lees Bely jou SONDE voor Yahweh OP JOU KNIEE, sodat Hy jou siel red uit die dood.”

So, nou is dit Leonor se woord wat geld? Vandaar die: Dan sê EK vir jou…? So, nou besluit Leonor op grond van ‘n persoonlike verskil dat iemand verlore en dood is in sy sonde?

Leonor, jy beweer dat Josef Jesus se biologiese vader is. Jy dwaal EN jy laster.

Leonor C Lombard

Ogies, Lees maar waar ek die ou sinnetjie gekry het en so bietjie verander het – so vra DAAN dieselfde vraag. Of is dit net die christene wat kan bepaal wie gespaar gaan word al dan nie.

Ek vors nog na om te kyk of ek dwaal maar pasop vir die woord laster…..(myself ook)

NA Vorser

Hallo Leonor,

Ondersoek gerus die stamlyn van Maria, die moeder van Yahshua.
As sy uit die huis van Dawid stam, is dit die verbintenis met die huis van Dawid.
Om te glo dat Yahshua nie die eniggebore seun van Yahweh is nie, is ‘n dwaalspoor.
Laat weet gerus wat jou bevindinge is.
Hoop dit help.
Groete.

Leonor C Lombard

Na Vorser dankie- het reeds en daar is teenstrydighede- party beweer uit Levi party uit Juda. HOE DIT OOKAL SY-

Dit staan NERENS in die HELE Skrif nie.

Dit is wel baie DUIDELIK WIE Josef is.

Yahweh het NOOIT die geslagregister bepaal deur die OVUM van ‘n VROU nie. Altyd deur die man.

Om te glo dat Yahweh ‘n vrou kan bevrug soos wat elke heidense mite dit doen, is ‘n dwaalspoor.

Om Yahweh se Woorde – reguit en duidelik- Man, Menseseun, te verwerp is ‘n dwaalspoor.

Om Yahshsua se eie woorde – reguit en duidelik: EK IS DIE AFSTAMMELING van Dawid te verwerp is ‘n dwaalspoor.

NA Vorser

Leonor,

– Oorweeg dat die verwekking en geboorte van Yahshua ‘n uitsonderlike en eenmalige Goddelike gebeurtenis was en daarom nie volgens aardse oordele gemeet kan word nie.
– Oorweeg ook dat aangesien daar nie ‘n aardse vader by betrokke was nie, kan slegs die moeder se stamlyn aardse stam verbintenis bepaal.
– In die hede word enige kind wat uit ‘n jodin gebore word as ‘n jood geag.
– So sou dit dus ook wees dat ‘n Kind gebore uit ‘n judese vrou (Maria), as ‘n judeër geag word. Daarom uit die stam van Juda en uit die huis van Dawid.

Jy doen baie goeie werk hier en ek glo ook elders.
Wees oop vir die moontlikheid dat jy hier afgedwaal het…soos enige mens maar kan…

Ondersoek deeglik en onbevooroordeeld en stel reg as jy wel hier moontlik ‘n fout gemaak het.

Sterkte en groete.

Leonor C Lombard

Dankie Na Vorser – ek gaan beslis doen wat jy vra- dit is ALTYD goed om weer deur jou insig en feite te gaan, weer beide sake te ondersoek en weer tot ‘n gevolgtrekking te kom.

Die dag as ‘n mens se hy kan nie meer iets leer nie – daardie dag verdwyn jou wysheid.

Die opdrag van Yahshua is om ‘n leerling te word nie om graad te vang nie.

Dus ja ek sal- ek kom terug na jou.

En hier loop die oulikste ou spinnekopie oor my skerm!te pragtig.

NA Vorser

Leonor,

Amper vergeet ek:

Seun van God (Yahweh), omdat Yashua Yahweh se eniggebore seun is.

Seun van die mens (Maria), omdat Yashua die seun van die menslike Judese vrou was.

Seun/afstammeling van Dawid, omdat Maria uit die huis van Dawid stam.

Groete.

Leonor C Lombard

Mimmi, dis nie al wat ‘n probleem is nie. Of jy nou hierdie kant toe of daardie kant toe:

Yahweh se WET staan. EN Yahweh HET NOOIT ISRAEL GESKEI NIE- bedrog deur die kerk. Ek is amper klaar met die hele studie sal dit vir jou stuur.

Yahweh se WET is BAIE duidelik oor SEUNS en VADERS en BROERS en SUSTERS.
‘n SEUN MAG NOOIT MET SY VADER SE VROU TROU NIE.
‘n SEUN MAG NOOIT MET SY MA OF SY SUSTER TROU NIE.
Yahshua is

1. ‘n Israeliet uit die stam van Juda
2. die OOK Seun van Yahweh – Dus Vader Yahweh se KIND
3. Yahshua is ons BROER.

Nou in ag geneem dat Yahshua ons Broer is en ons SY broers en susters is is ons volgens die woord FAMILIE.

Ook in ag geneem dat ons Yahweh se KINDERS is net soos Yahshua Sy Kind is – is ons nou deel van die JONKVROU van Israel, DOGTER van SION en KINDERS van Yahweh MAAR, MAAR, MAAR ook die KINDERS van ISRAEL – Yahweh se VROU (weens die VERBOND)!

Ons is die KINDERS van ons MA ISRAEL!

NETSO is Yahshua ‘n KIND van Israel!

Lees gerus Lev 18.

7 JY MAG DIE SKAAMTE VAN JOU VADER EN DIE SKAAMTE VAN JOU MOEDER NIE ONTBLOOT NIE: SY IS JOU MOEDER JY MAG HAAR SKAAMTE NIE ONTBLOOT NIE.

8 JY MAG DIE SKAAMTE VAN DIE VROU VAN JOU VADER NIE ONTBLOOT NIE; DIT IS DIE SKAAMTE VAN JOU VADER.

9 DIE SKAAMTE VAN JOU SUSTER, DIE DOGTER VAN JOU VADER OF DIE DOGTER VAN JOU MOEDER, IN DIE HUIS OF BUITEKANT GEBORE HAAR SKAAMTE MAG JY NIE ONTBLOOT NIE.

11 Die skaamte van DIE DOGTER VAN JOU VADER SE VROU, wat deur jou vader verwek is sy is jou suster, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie.

NB:
Deut 22:30 ‘N MAN MAG NIE DIE VROU VAN SY VADER NEEM NIE EN hy mag nie die kombers van sy vader oplig nie.

NERENS staan daar dat die seun met sy MA mag trou nie as sy pa doodgaan nie

Leonor C Lombard

(2)
Nou is dit ‘n GROOT DILEMMA want die BRUID van CHRISTUS dogma is ONGRONDWETLIK!

Want EWE SKIELIK Mag die SEUN met die Vader se se ‘geskeide’ vrou trou-

Maar Yahweh weet dit en daarom het Yahshua NOOIT na Sy Bruid verwys nie. Almal was altyd die gaste by SY BRUILOF.

Self het Yahshua na SY EIE DISSIPELS verwys as BRUILOFSGASTE en voorwaar as daar nou EEN groep mense gewees het wat die BRUID moes verteenwoordig dan was dit die Twaalf APOSTELS.

Mat 9:15-
Op die vraag hoekom DIE DISSIPELS nie vas nie antwoord Yahshua:

En Yahshua sê vir hulle: Kan die BRUILOFSGASTE dan treur so lank as wat die BRUIDEGOM by hulle is? Maar daar kom dae dat die wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas.

HOEKOM het Yahshua nie gesê BRUID DAN TREUR SO LANK AS WAT DIE BRUIDEGOM BY HAAR is?

Open 21
9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, EK SAL JOU DIE BRUID TOON, DIE VROU VAN DIE LAM.
10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en MY DIE GROOT STAD GETOON, DIE HEILIGE JERUSALEM, WAT UIT DIE HEMEL VAN YAHWEH NEERDAAL;

12 En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by DIE POORTE TWAALF ENGELE, EN NAME DAAROP GESKRYWE, NAAMLIK DIÉ VAN DIE TWAALF STAMME VAN DIE KINDERS VAN ISRAEL.

Ons as 12 stamme sal die bruilof bywoon en ons NAAM kaartjies is ons Stamnaam op die POORTE.

Daarom ROEP die BRUID ons en nie YAHSHUA NIE !
Open 22
7 EN DIE GEES EN DIE BRUID SÊ: KOM! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

Die BRUID van Yahshua is die Stad – PRESIES wat Johannes se- en die SETEL van die KONINKRYK van Yahweh.

AntSan

As antwoord op Maria se vraag: “Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?”, sê die engel: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.” Oorskadu word in die Ou Testament gebruik ivm die tabernakel. ’n Wolk het die tabernakel oorskadu. Dit was ’n simbool van God se teenwoordigheid. Die engel aan Josef: “Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees.” Twee aparte kere is bevestig dat die swangerskap deur YHWH bewerkstellig is, ‘n wonderwerk bo menslike verstand. Waarom was dit nodig dat Yashua nie net soos enige ander Adamiet verwek word nie? ’n Heilige, rein persoon moet uit ’n onreine voortkom? Hoe roep Job uit : “Ag, kon maar ’n reine voortkom uit ’n onreine – nie een nie!” (Job 14) Ons is nie verlos deur ‘n mens nie, maar deur God self, omdat Hy ons so lief het, het Hy Sy eie geliefde Seun as Middelaar en Verlosser na die aarde gestuur sodat ons die ewige lewe kan erwe. Die proses van natuurlike geboorte is verbreek, net een maal ooit en in ewigheid. Dit bevestig Yahshua is die eniggebore Seun van God.

Sheugnet

AntSan, ek sal graag vir jou my motivering waarom ek glo dat Jesus Christus God Almagtig is aanstuur. Kontak my gerus by: shaykiedaykie@gmail.com

JW12

Israel is die BRUID van Jeshua :

Isa. 54: 5-7 : “For your (Israel’s) MAKER is your HUSBAND, the LORD of hosts is his name ; and the Holy One of ISRAEL is your REDEEMER, the God of the whole earth he is called. For the LORD has called you like a WIFE deserted and grieved in spirit, like a WIFE of youth when she is cast off, says your God. For a brief moment I DESERTED you, but with great compassion I will GATHER you.

John 3: 29 : “The one who has the BRIDE (Israel) is the bridegroom (Jeshua). The friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom’s voice. Therefore this joy of mine is now complete.”

Rev. 19: 7 : “Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb (Jeshua) has come, and his Bride (Israel) has made herself ready;

Rev. 21: 9+12 : “Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me, saying, Come, I will show you the BRIDE, the WIFE of the Lamb (Jeshua). It had a great, high wall, with twelve gates, and at the gates twelve angels, and on the gates the names of the TWELVE TRIBES of the sons of ISRAEL were inscribed…”

.
Israel het (in die OT) owerspel gepleeg teenoor haar Man (Jeshua) :

Jer. 2: 32 : “Can a virgin forget her ornaments, or a BRIDE her attire ? Yet my people (Israel) have forgotten me days without number.”

Jer. 3: 8 : “She saw that for all the ADULTERIES of that FAITHLESS one, ISRAEL, I had sent her away with a decree of DIVORCE. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but she too went and played the WHORE.”

Jer. 3: 20 : “Surely, AS a treacherous WIFE leaves her HUSBAND, so have you been treacherous to me, O house of Israel, declares the LORD.”

.

Besoeker

Ek is verlig en verheug oor hierdie inskrywing Adriaan! Dit was baie, baie nodig en hopelik is die valse en godslasterlike dinge, waarna ek as rioolslote verwys het en wat ewe blatant aan Vaandel toegedig word en soveel goeie mense vervreem, nou finaal ‘n nekslag toegedien! Ek het sowaar verniet getreur oor Vaandel.

(Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde)

Besoeker

Ek wil ook net dankie sê vir elke boek en inskrywing wat jy oor die jare geskryf het en soos brood onder ons uitgedeel het waar ons honger, verslae en met leë hande gestaan het. Ons sal dit nooit vergeet nie. Jy het ons lewens ingrypend verander! Mag ons Vader se liefde jou ewiglik omgewe en altyd dra.

Frederick Heins

Besoeker,

Pasop, jy kwyl erg. Die stroop loop al by jou mondhoeke uit. Jy is gemerk man, almal ken jou en weet hoe jy soos ‘n verkleurmannetjie verander van vriend tot vyand van andere.

Besoeker

Ja jy sê so nê.

Dirk Albers

Vriende, dankie aan ALMAL wat opreg, en eerlik hulle navorsing, en harde werk met ons deel ! Sodat ons nader aan Vader Yahweh kan kom, en onderskeiding kan maak tussen die geeste. Ek is ALTYD suspisieus, van enige heidense gebruik, geloof, oorlewering gedoentejie ens, wat n ” christelike ” kleur gekry het ! Kersfees, is onder BAIE andere, n pragtige voorbeeld. Die christene klou hieraan vas, asof hulle lewens daarvan afhang ? Ek het christene al hoor sê : Ons vier Jesus se verjaarsdag, want ons het Hom SO lief, ens, ens ! ( Maar dan kan hulle nie eers n dag kies, wat NAASTENBY sin maak nie ? ) Nou sit ons met n WARE tamalêtjie, tov die maagdelike-geboorte. Hier is BAIE op die spel ! As dit sou blyk dat dit nooit gebeur het nie, stort die HELE christen kerk/geloof in duie. Dit is iets wat BAIE mense, BAIE woedend sal maak ! Die feit, dat verskeie heidense gelowe, ook hulle ” maagdelike-geboorte ” voorhou, maak my BAIE suspisieus ? ? Maar dankie aan ALMAL, wat ons in hierdie debat kan help, want ek kyk maar LOGIES na alles, en stel belang in die FEITE, reg of verkeerd ! Adriaan, dankie dat jy bereid is, om Vaandel beskikbaar te stel vir so n debat ! Ons mag nie die Skrif vergeet wat sê : Die kennis SAL vermeerder ! Kan ek net van almal vra, om die debat asb ” skoon ” te hou !

Besoeker

Gaan val die moslems daar by Al Jazeera aan, jou lafaard. Los ons beleërde volksgenote uit.

Besoeker

Ek is nou heeltemal verward met wat ek in die hoofinskrywing lees en wat in hierdie bostaande kommentaar van jou staan. As jy Dirk se antichristelike kommentare en dreigemente om kerke af te brand steun, het ek ‘n verskriklike fout begaan, en wil vra dat jy al my kommentare verwyder om verdere verleentheid te voorkom. Dankie.

AntSan

Dirk, Vader YHWH het dit SELF bevestig.
Mark 1:10 En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die Gees soos ’n duif op Hom neerdaal.11 En daar het ’n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het. Vader bevestig dit self vanuit die hemel. Verder, YHWH beheer die kosmos, die wyse manne uit die Ooste, nederige herders, volg die ster na Bethlehem nadat engele aan hulle verskyn het en geboorte van Yahshua aangekondig het. Volg OT “’n Ster kom te voorskyn uit Jakob, en ’n septer kom uit Israel op” (Núm 24:17) Selfs verder terug in geskiedenisis was die koms van die Messias reeds bekend gemaak in die Paradys, na die sondeval aangekondig is. Die saad van die VROU sal die kop van die slang vermorsel. Nie die saad van Josef nie. Die hemele verkondig dat Yahshua die Seun van YHWH is. Net so het kosmiese kragte losgekom toe Yahshua aan die kruis sterf – aardbewings en die opening van die graf. HalleluYah!

Frederick Heins

In alle eerbied teenoor almal, moet ek verskil met die begrip van wie die VROU, die BRUID van die LAM is. Die hele begrip van VROU, HUWELIK, ONTROU, EGSKEIDING is alles metafories en kan hoegenaamd nie as ’n “werklike” of “letterlike” huwelik tussen Man en Vrou gesien of in alle regsterme ge-evalueer word nie. Die Huwelik is slegs ‘n voorbeeld soos ‘n gelykenis. Die bedoeling van die begrip is eerder om die erns van die VERBOND tussen VADER en SY KINDERS te vergelyk met die VERBOND tussen man en vrou in die geval van ‘n huwelik. Dieselfde begrip moet dus ook gesien word tot die “komende” “huweliksbevestiging” ( NUWE VERBOND) tussen die LAM en Sy “BRUID” Israel (12 stamme). Ons praat hier van ‘n Ou verbond tussen YAHWEH en ISRAEL en ‘n nuwe verbond tussen YAHSHUA en ISRAEL. Intussen het YAHWEH Sy Israelkinders aan Yahshua opgedra sodat Hy oor hulle kan heers in die “NUWE JERUSALEM” Mat 10:29 – My Vader YAHWEH, wat hulle (Israel) aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle (Israel) uit die hand van my Vader ruk nie.” YAHWEH het nie ‘n “geskeide” vrou weggestuur OF AAN Sy Seun afgestaan nie, maar eerder Sy “Stout” Israelkinders aan Sy Seun Yahshua opgedra om oor hulle te heers.Daarom sal daar ‘n nuwe “huwelik” (nuwe verbond) wees, wanneer die “Bruidegom” Koning Yahshua kom om Sy “Bruid” Israel, te neem. Die volk van Israel is die regmatige eerfgename van die “ewige lewe”, waarvoor Yahshua aan die kruis moes sterf.

Frederick Heins

VERVOLG –
Vader YAHWEH het uit al die volke op die aarde vir Homself slegs een volk uitverkies en hulle was Israel (die saad van Jakob). Geen ander volk bekleë hierdie “heilige”/aparte plek nie. Yahweh het hulle uitverkies omdat hulle die suiwer nasate was van die SAAD VAN Adam wie HY geskape het. Omdat HY die saad suiwer bevind het by Abraham/Isak/Jakob, het HY hulle uitverkies en as Sy, “ISRAELKINDERS” aangeneem en daardeur vir hulle ‘n VADER geword. Vir my is die hele volk van Israel ,Vader YAHWEH se “KINDERS” want hy het hulle “GESKAPE” en nie by ‘n VROU verwek nie maar hulle UITVERKIES en AANGENEEM as Sy eie, uit al die volke wat op die Aarde en is dus is hulle Sy persoonlike eiendom. Die feit bly staan Israel is nog steeds YAHWEH se KINDERS en nie Sy VROU nie, want Hy praat immers altyd van hulle as Sy kinders en nie as Sy vrou nie.. NET SOOS WAT, YAHWEH ook vir Yashua SY SEUN noem, is Hy dan ook een van YAHWEH se “KINDERS”, Die “VROU” is dus vir my NIE ‘n geskeide “eggenoot” of ”bruid” van die Vader NIE, maar word eerder gesien as kinders van die Vader. Sy “die vrou” (Israel) WORD nou die “Bruid” van die Lam Yahshua.. Nou kom ons weer terug by die verwysing – ‘DIE VROU’ – WIE ANDERS KAN DIE VROU WEES AS DIE 12 STAMME VAN ISRAEL (Die kinders van YAHWEH) ?

Frederick Heins

Vervolg –
Openbaring 12 :1 – EN ’n groot teken het in die hemel verskyn: ’n VROU wat met die SON bekleed was, en die MAAN was onder haar voete, en op haar hoof ’n kroon van twaalf sterre;
Die vrou verteenwoordig die 12 stamme van Israel, en haar kind is Yahshua Messias (gebore uit die Israelsaad.)(Open 12: 5; Jesaja 7:14; 9: 6; 66: 7,8; Miga 5: 2; Rom 9: 4,5)
Die vrou is nie die kerk nie, aangesien die kerk nie Yahshua in die lewe gebring het nie. Die son weerspieël die verloste Israel se unieke heerlikheid, briljantheid en waardigheid as gevolg van haar jubelende status en toon haar as YAHWEH se uitverkore volk. Die maan onder haar voete verwys na YAHWEH se belofte van die heerskappy en die kroon van twaalf sterre op haar voorkop, hou verband met die 12 stamme van Israel. Genesis 37 verse 9-11 vertel ons van Josef se droom oor die son, maan en 11 sterre wat buig voor Josef. ( die 12de)
Alle aspekte van die “BUID/BRUIDEGOM”, is simbolies. Yahweh was nooit getroud net die VROU nie en hoef dus nie te sterf as Yahshua (SOOS BEWEER WORD NIE) om weer te kan opstaan om met die Bruid te kan trou nie. Yahshua is ook nie in wese die “Bruidegom” nie. Steeds is dit simbolies. Al is Hy een van die Kinders van Israel, het Sy Vader Hom verhef en mag Sy Vader Hom aanstel as KONING oor Sy broers en susters van Israel. Die “BRUID”, die “Vrou”van die “LAM” is ook nie die nuwe stad Jerusalem nie, want die stad kom eers af na die Aarde toe wanneer Yahshua fisies verskyn. (Die stad Jerusalem kan nie in die woestyn in vlug nie). Hierdie vlug van die VROU is nie simbolies nie, maar letterlik.

Frederick Heins

Vervolg –
Die “BRUID”, die “Vrou” van die “LAM” is onomwonde die 12 stamme van Israel want Sy die VROU sal nog eers moet vlug na ‘n plek van veilige bewaring in die woestyn/wilderness, tydens die heerskappy (1260 dae/42 maande/ 3,5 jaar) van die “seun van verderf (Antichris), VOORDAT Yahshua Messias kom.
Open 12 :5 – En Sy ( die Vrou/Israel) het ’n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ’n ystersepter sou regeer; en haar kind (Yahshua)is weggeruk na YAHWEH en sy troon.
Open 12 :6 – En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ’n plek het wat deur YAHWEH gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank. Die woestyn verteenwoordig enige plek buite Palestina. Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir haar in veilige bewaring sal sorg. Die Engelse Bybel sê ; And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared ..

Dirk Albers

Vriende, ek wil AL die lesers uitnooi, om deel te wees van hierdie gesprek ! Miskien is die grootste toets, waaraan ons ALMAL blootgestel gaan word, die heel moeilikste een nl. Is ons bereid om by n ” visserman ” iets te leer ? Of selfs by n ambagsman, bv n man wat houtwerk doen vir n lewe ? Ek ken so n MAN !

3AM

Leonor C Lombard

“Nou laat ek afsluit- die een wat nou nog glo dat Jes 7,8 te doen het met die profesie van ‘n MAAGDELIKE GEBOORTE is plainweg ongehoorsaam aan Yahweh se Woord. PUNT!”

Matt 1:13 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

“NET JOSEF is die REDE vir Sy GESLAGSLYN. PUNT.
Josef IS Yahshua se biologiese Vader!”

Leonor… ek verstaan dat jy n Skrifgeleerde is en als, maar was of is Josef dan volgens jou die Heilige Gees?

Matt 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Hoekom nie Joseph begat Jesus, soos wat dit in voorafgaandes(verse) opgeteken staan nie? Ek reken omdat dit die vervulling was van die eerste professie in Gen 3:15

Vrouens is selde opgeteken gewees in geslagsregisters en die registers dien geen meer doel na Christus se geboorte nie… hoekom nie?..

Gen 3:15 And I will put enmity between thee(Satan/serpent) and the woman(Eve), and between thy seed and her seed; it(Eve’s seed/the coming Messiah/Jesus) shall bruise thy(Satan’s) head, and thou shalt bruise his(Jesus’) heel.

Die eerste aanslag van satan(se saad) op die vrou se saad, was die moord op Abel deur Kain.

1 John 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.

Gen 4:25-26 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the Lord.

Dankie Adriaan

Leonor C Lombard

Lees bo – sal jou antwoord.

Frederick Heins

Neem weg, verander of voeg by tot die Woord van YAHWEH en ons sien die waarheid verander. Die ware begrip word nou ‘n wanbegrip. LETTERLIKE betekenisse word deur onkunde VERGEESTELIK en SIMBOLIESE begrippe word LETTERLIK verklaar. Neem kennis van hoe die Skrif van veral die nuwe Testament telkens, voor ons oë verander is, net om almal te mislei en op ‘n dwaalweg te neem. Dit is van absolute belang dat ons die Skrif en veral die NT nie net summier aanvaar as korrek nie. Daar is gewis foute en verkeerde vertalings! Onthou baie van die boeke van die Nuwe Testament is tot soveel as 200 jaar later eers geskryf en met die RKK se inmenging in die samestelling van die Bybel is baie belangrike boeke weggelaat en vele van die RKK se dogmas afgedwing op die “kerk”.Die Ou Testament is deur baie kerke en gelowiges gerieflik eenkant toe geskuif omdat dit “verouderd” is en verwarring bring vir sommiges “VERLIGTE/ LIBERALE” gelowiges, wanneer hulle die Nuwe Testament lees. Die “mens” met al sy foute het baie skade aangerig met die verskillende vertalings deur die jare asook die verskillende “menslike verklarings” wat toegevoeg is tot die Skrif. So kan ons sien hoedat die betekenisse en begrippe eenvoudig voor ons oë verander is. En dit lei alles tot die mees onaangename twis tussen gelowiges. Waarom die veranderinge ?? Weens die “uitnodiging” deur “sendingwerk” van ons kerke en die wanbegrip van die Sendingopdrag”, is daar “vreemde volke” uitgenooi wat hulle toegevoeg het tot ons geloof in YAHWEH / Yahshua. Hulle dwing hulleself nou ook af om deel van die Israelerfenis te wees en om hulle te kan akkommodeer en nie aanstoot te gee nie, word daar subtiele veranderinge gemaak aan die “waarheid” van YAHWEH se Woord. Yahshua se “amptelike opdrag” van Sy Vader YAHWEH, word verdraai deur

Frederick Heins

VERVOLG-
Hieronder is maar enkele voorbeelde van menige veranderinge van die Nuwe Testament. Lees baie aandagtig en merk die verandering van betekenis/begrip. Die verandering/invoeging/weglating, klein na hoofletters en die afronding/opsomming van die Bybel vir Almal vertaling, om ‘n nuwe begrip te vorm.
Johannes 1:14 ( Eniggeborene verander na enigste Seun)
1953-En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.
1983-Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
Die Bybel vir almal -Die Woord het mens geword en Hy het by ons kom woon. Toe ons die wonderlike dinge sien wat Hy doen, het ons geweet dat Hy God is. Niemand anders was soos die Woord nie, net Hy het van die Vader gekom. Hy het vir ons gewys dat God altyd genadig is.
Johannes 9 : 35 (Seun van God word nou Seun van die mens)
1953 – Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het; en toe Hy hom kry, sê Hy vir hom: Glo jy in die Seun van God?
1983- Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van die mens?”
Die Bybel vir almal – Jesus het gehoor dat die Jode die man uit die sinagoge uitgeskop het, die man wat blind was, maar wat Hy laat sien het. Toe Jesus hom sien, vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van die mens?”

Frederick Heins

VERVOLG –
Johannes 16:16 –( omdat Ek na die Vader gaan is uitgelaat)
1953 – ‘n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ’n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na die Vader gaan.
1983 – “Nog ‘n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer ‘n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.”
Die Bybel vir almal – Jesus het ook vir die dissipels gesê: “Dit sal nie meer lank wees nie, dan sal julle My nie sien nie. Daarna sal dit ook nie lank wees nie, dan sal julle My weer sien.”
Johannes 20:29 – (In die wêreld is uit)
1953 – Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.
1983 – Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan sodat die Skrif vervul kan word.
Die Bybel vir almal – Toe Ek by hulle was, het Ek u Naam gebruik om hulle te beskerm, die Naam wat U vir My gegee het. Ek het hulle opgepas en hulle het nie verlore gegaan nie. Net een van hulle het verlore gegaan, en hy móés verlore gaan. So het dit waar geword wat in die Ou Testament geskryf is.

Frederick Heins

VERVOLG –

1 Korinthiërs 7:39 – (Deur die wet gebonde is uit en vervang met
1953 – ’n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here.
1983 – ‘n Vrou is aan haar man gebind so lank as hy lewe. As hy sterwe, is sy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met ‘n gelowige is.
Die Bybel vir almal – As ’n vrou met haar man getroud is, dan mag sy hom nie los nie. Maar as die man sterf, dan kan sy weer met enige iemand trou, maar dit moet iemand wees wat ook in die Here Jesus glo.

Leonor C Lombard

Hoekom sê ek die ‘bruid’ is die stad?

JOHANNES sien en beleef dit in Openbaring:
Openb 19

7 LAAT ONS BLY WEES EN ONS VERHEUG EN AAN YAHWEH DIE HEERLIKHEID GEE, WANT DIE BRUILOF VAN DIE LAM HET GEKOM EN SY VROU HET HAAR GEREED GEMAAK.

Nou kom ons veronderstel dat Israel haar gereed maak. Israel is die bruid, reg?

8 EN AAN HAAR IS GEGEE OM BEKLEED TE WEES MET REIN EN BLINK FYN LINNE, WANT DIE FYN LINNE IS DIE REGVERDIGE DADE VAN DIE HEILIGES.

So Israel, die bruid word nou beklee met die regverdige dade soos wit fyn linne van AL DIE HEILGES?

As ons nou Israel is en ons word beklee ??? MET WIE SE REGVERDIGE DADE??? Wie is die HEILIGES wat hulle regverdige dade gee om ons as ISRAEL, die Bruid, te beklee – ek dog ons is die heiliges en regverdiges!

9 TOE SÊ HY VIR MY: SKRYF SALIG IS DIE WAT GENOOI IS NA DIE BRUILOFSMAAL VAN DIE LAM. EN HY SÊ VIR MY: DIT IS DIE WAARAGTIGE WOORDE VAN GOD

En nou- wie is die wat SALIG is OM GASTE te WEES by die bruilofsmaal? WIE is hulle?

Want nou het ons die BRUID ISRAEL, ons het die HEILIGES wat haar(ons) BEKLEE en ons het die BRUILOFSGASTE.

IT IS GETTING CROWDED!

Hou dit nou in gedagte dan gaan ons aan.

Openbaring 21

EN EK, JOHANNES, HET DIE HEILIGE STAD, DIE NUWE JERUSALEM, SIEN NEERDAAL VAN GOD UIT DIE HEMEL, TOEBEREI SOOS ‘N BRUID WAT VIR HAAR MAN VERSIER IS.

Hier beskryf Johannes die HEILIGE Stad TOEBEREI soos ‘n BRUID.

Nou het ons TWEE BRUIDE- Israel as die VROU van die LAM EN die STAD. Ons het die HEILIGES wat haar aantrek en ons het die BRUILOFSGASTE.

It is really getting crowded!

Leonor C Lombard

(2)
Openbaring 21:9

EN EEN VAN DIE SEWE ENGELE WAT DIE SEWE SKALE GEHAD HET, VOL VAN DIE SEWE LAASTE PLAE, HET NA MY GEKOM EN MET MY GESPREEK EN GESÊ: KOM HIERHEEN, EK SAL JOU DIE BRUID TOON, DIE VROU VAN DIE LAM.

Die engel WYS Johannes die BRUID. WAT SIEN HY?

10 EN HY HET MY IN DIE GEES WEGGEVOER OP ‘N GROOT EN HOË BERG EN MY DIE GROOT STAD GETOON, DIE HEILIGE JERUSALEM, WAT UIT DIE HEMEL VAN GOD NEERDAAL;

ALWEER die STAD- Johannes SIEN die STAD en NIE DIE TWAALF stamme van ISRAEL nie!

11 EN DIT HET DIE HEERLIKHEID VAN GOD GEHAD, EN SY LIG WAS SOOS ‘N BAIE KOSBARE STEEN, SOOS DIE KRISTALHELDER JASPISSTEEN.

Die STAD het die HEERLIKHEID van YAHWEH gehad nie. GIN mens of ISRAELIET of HEILIGE of BRUILOFSGAS in sig nie. NET die STAD.

12 EN DIT HET ‘N GROOT EN HOË MUUR MET TWAALF POORTE GEHAD, EN BY DIE POORTE TWAALF ENGELE, EN NAME DAAROP GESKRYWE, NAAMLIK DIÉ VAN DIE TWAALF STAMME VAN DIE KINDERS VAN ISRAEL.

WAT sien Johannes nog? TWAALF poorte MET TWAALF NAME van die KINDERS van Israel.

Nou as hierdie ‘n begripstoets was en vrae woord gevra.

1. Wie is die BRUID? Motiveer jou antwoord .

Dan is my antwoord:

Die stad van die NUWE JERUSALEM is die BRUID van die LAM WANT die engel SÊ en WYS die STAD aan as die BRUID van die Lam.

Wie is die Heiliges wat die Bruid beklee? Motiveer jou antwoord.

Die kinders van Yahweh , die kinders van Israel beklee die Bruid met REGVERDIGHEID want GEEN onregverdige MAG in die stad ingaan nie. Op 22:14. Maw. Die STAD word gevul en versier met die HEILIGES van Yahweh – Israel- wat gelouter en gereinig is om as Regverdiges in die stad in te gaan.

Leonor C Lombard

(3)
Wie is die BRUILOFSGASTE? Motiveer jou antwoord.

Die BRUILOFSGASTE is kinders van Israel wat die BRUILOF van die Lam BYWOON met HULLE BRUILOFSKLEED van Regverdigheid. Net die wat die BRUILOFSKLEED aanhet sal die POORTE kan ingaan, elkeen volgens sy stam, om die bruilofsfees by te woon.

22:2 DIE KONINKRYK VAN DIE HEMEL IS SOOS ‘N KONING WAT ‘N BRUILOF (NIE BRUID NIE) VIR SY SEUN BEREI HET.

Yahweh se NUWE VERBOND het ons die kans gegee om na die BRUILOF van Yahshua te gaan.

22:3 en SY diensknegte(die Profete) uitgestuur om DIE GENOOIDES (kinders van ISRAEL) NA DIE BRUILOF TE ROEP MAAR HULLE WOU NIE KOM NIE.

En toe die Koning ingaan om na die gaste te kyk, sien Hy daar iemand wat nie ‘n bruilofkleed(‘n kleed van geregtigheid) aan het nie.
En Hy sê vir hom: Vriend hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En HY KON HOM GEEN ANTWOORD GEE NIE.

Die BRUILOFSKLEED is die MANTEL van REGVERDIGHEID wat verkry word deur die WETTE en GEBOOIE van Yahweh te onderhou.

In Jesaja 61:10 Ek is baie bly in Yahweh, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met klere van redding, my in die MANTEL VAN GEREGTIGHEID gewikkel.

En omdat ons die BRUILOFSKLEED aanhet mag ons die POORTE ingaan en van die BOOM van die LEWE EET.
14 Salig is die wat Yahweh se gebooie doen, sodat hulle REG KAN HÊ OP DIE BOOM VAN DIE LEWE EN INGAAN DEUR DIE POORTE IN DIE STAD.

Daarom kan ek nie aanvaar dat Israel die bruid is nie maar die GASTE – GENOOID- BEKLEE met GEREGTIGHEID en ons OORWINNIG, ons REGVERDIGES DADE, en ONS SUIWER HARTE en MONDE is DIT wat die Stad van Yahshsua, sy BRUID, BEELDSKOON maak.

En ek sal nie anders oortuig kan word nie. Dit is te duidelik en as daar TWEE keer na die STAD verwys word as die BRUID – dan kan ek nie dit ignoreer nie.

Leonor C Lombard

Met die bogenoemde HERKOU dan ook aan;
1. Yahshua het NOOIT van Sy ‘bruid’ gepraat nie.
2. Yahhsua het Sy naaste mense, Sy dissipels BRUILOFSGASTE genoem en nie die BRUID nie.
3. NERENS is daar EEN vers wat se die BRUID ISRAEL is nie.
Maar daar is TWEE wat se die BRUID is die STAD.

Boepie

Fredrick, jy lyk na iemand wat baie goed ingelug is en ek het twee vrae vir jou maar net vir inlugting.

1: Die huwelik,
Hoe het die huwelik in die ou testament gelyk en wat het die seremonie behels. Verskoon as my aanhalings verkeerd is maar ek haal dit uit my kop uit aan.
In die ou testament lees ons “as jy jou vyand se dogter lief kry dan moet jy met haar trou” ek kan nie sien hoe n vrou n man sal vat en lief kry wat haar vyand is nie of is dit n geval waar sy skopend en skreend aan die hare wag gesleep word en die man sy huweliks reg net opeis?
2: Enig gedore seun,
Die Bybel verwys na Jesus as die enig gebore seun van GOD. En dit is so, voor Jesus en darna was daar nog nie weer n seun vir GOD gebore nie. Is Jesus die enigste seun van GOD? On lees in Genesis “en die seuns van God het aarde toe gekom en daar is reuse gebore”
Is dit veilig om te se dat GOD net een gebore seun het maar Hy is nie sy enigste seun nie?

Leonor C Lombard

Boepie

Soos Frederick uitgewys het en ek later sal wys(nog besig) dat daar GEWELDIG en DUIDELIK gekarring is aan die evangelies deur die RKK- EN HULLE het dit ERKEN!

My vaste oortuiging is dat toe daar vertaal is van BAIE geskrifte het die hoerkerk se dogma GEDIKTEER hoe en wat daar moet staan.

Die woord ENIGGEBORE is byna MAGIES. Die woord VERKLAAR dat Yahshua gemaak is deur Yahweh en Miriam -die ENIGGEBORE Seun van Yahweh is.

Maar daar is ‘n probleem want dit lyk of Yahweh nie weet wat beteken die woord seun, eersgeborene en eniggebore nie.

Nooit EENKEER in die Tanakh word die woord ENIGgebore gebruik nie.
Tog,

Adam word seun van God genoem en is EERSTE mens wat so genoem is.

Ons almal word seuns van Yahweh genoem.

En Israel word die EERSGEBORE seun van Israel genoem.

Exo 4:22
So spreek Yahweh: My EERSGEBORE SEUN is Israel.

OOK EERSTELING
Jer 2:3
Israel was vir Yahweh ‘n HEILIGHEID , die EERSTELING van Sy opbrengs.

Ek verstaan nie. Yahweh het baie seuns lank voor Yahshua, Hy het ‘n EERSGEBORE wat Israel en volk is – baie mense en nakomelinge. Weet Hy dan nie hoeveel kinders Hy gemaak het nie want as Israel sy EERGEBORE SEUN is en HY sê: Ek is JOU MAKER en FORMEERDER- wat beteken dan my ENIGGEBORE SEUN- jok Hy?

As Israel SY EERSGEBORENE is – dan kan HY nie OOK ‘n ENIGGEBORENE hê nie.

My eerlike opinie: DOGMAWOORD terwille van die besluit van Nicea om Yahshua GOD die SEUN te verklaar.

Dirk Albers

Boepie, ek het ook een van jou punte aangeraak, in n pos wat nie wou deurgaan nie nl. Die gevalle engele het gemeenskap gehad met mense op aarde, en REUSE voortgebring ? Blykbaar aanvaar meeste mense hierdie Skrif. Maar as gevalle engele dit kon regkry, waarom nie ” goeie ” engele nie ook nie ? Is hier n verband hier, van wat met Miriam gebeur het ? ( Ek hou nie van die naam Maria nie ! ) Vriende, hoe meer dinge ons bespreek, hoe meer besef ek, ons weet maar bitter min !

3AM

MATT 22:29-30
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
LUKE 20:34-36
And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage: But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage: Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.
PS 8:3-6
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

Voel dat Genesis 6 meer gaan oor goeie en slegte saad as enige iets anders.

MATT 13:29-30 But he said, ‘No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, “First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. REV 14:14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.

Hinsie

Goeie More,
Oom Adriaan,
Het ‘n voorstel om te maak. Die wêreld is baie deurmekaar vandag. As mens so deur die poste gaan sien mens baie, baie verskille, maar tog glo ek, hier diep binne, dat almal wat hier lees/skryf hoort in dieselfde ‘loopgraaf’. Nou plaas van die vyand aan te val val ons mekaar aan. Een van die “tricks” van die vyand is om die definisie van ‘n ding te verander en dan glo die mens hy glo nog dieselfde, alhoewel hy/sy lankal anders glo, maar hulle lewe in die ilusie dat hulle nog dieselfde glo.
Nou die voorstel: Kom ons begin voor, en dan kyk ons weer na die definisies, sadat ons net weer op die selfde vlak kan kom. (weer oor dieselfe goed praat) Op die oomblik praat ons so bymekaar verby, en soos die liedjie sê “toe ontaard die spul in ‘n gemors”. Dan kan mens die spul so van ‘n kant af vat en sien wat alles oor die onderwerp gesê word en wat is die regte definisie, en wat seg die dwaalleer.
Met u toestemming sal mens graag by die begin wil begin, (dit is bietjie van die draad af, maar dit gaan tog oor die “3 WAT GETUIG “) So kan ons (dalk) by dieselfde definisie uitkom.
Groetnis.

JB

Hinsie
Die “begin” is dan seker GÉNESIS 1 vers 1: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” Ons moet dit seker van daar af vat en verder tot by OPENBARING 22 vers 21. Woord vir Woord.
Groete

Leonor C Lombard

Hinsie,

Dit is die geliefkoosde vers vir die TRINITARIANS! want hoe kan ‘n mens dan stry dat Yahshua die woord is en dat Yahweh ‘n drie-enigheid is.

MAAR – weerens die gekarring deur die RKK.
1 John 5:7-8
For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

The text of this verse should read, Because there are three that bear record. The REMAINDER of the verse is SPURIOUS.

Dit beteken VERVALS- VERMENG-ONSUIWER.

NOT A SINGLE MANUSCRIPT contains the trinitarian addition BEFORE THE FOURTEENTH CENTURY, and the verse is never quoted in the controversies over the Trinity in the first 450 years of the church era.

Die deel: die Vader , die Woord en die Heilige Gees is NIE in die OORSPRONKLIKE tekse nie.
(from The Wycliffe Bible Commentary)

I. It is missing in all the earlier Greek manuscripts, for it is found in NO Greek manuscript written before the 16th century.

I. It is missing in the earliest versions, and, indeed, in a large part of the versions of the New Testament which have been made in all former time

III. It is NEVER QUOTED BY THE GREEK FATHERS IN THEIR CONTROVERSIES ON THE DOCTRINE OF THE TRINITY-a passage which would be so much in point, and which could not have failed to be quoted if it were genuine;

Lees gerus verder-

http://www.garnertedarmstrong.org/Feature_pages/feature_page_trinity001.shtml
Maw- ek gly verby die vers.

Daan

Regtig?

Kom ons kyk

Lombard se:
“The text of this verse should read, Because there are three that bear record”

Ek het geen probleem met die stelling nie, inteendeel ek stem heelhartig saam met jou “link”

Uit JOU link.

“The Father, Son, and holy spirit are one in disposition, one in heart, mind, and will; but not one God.

The Bible nowhere states that there are three persons in one God. Nor does it ever
say that there is a being called God who is more than one person.

In the Bible, one person IS one personal being, and one personal being IS one person always, and never more than one.”
……………

Jy argumenteer dat die die drie eenige God n valse voorwendsel is, maar dit is n strooipop argument, want NIEMAND HIER GLO AAN DIE DRIE EENIGE GOD NIE.

Ons almal hier glo net aan een God. Die verskil tussen ons is dat jy soos al die antichristen gelowe Yahshua se Goddelikheid ontken.

Hier is dit weer uit JOU bron.
“The Father, Son, and holy spirit are one in disposition, one in heart, mind, and will; but not one God. The Bible nowhere states that there are three persons in one God. Nor does it ever say that there is a being called God who is more than one person. In the Bible, one person IS one personal being, and one personal being IS one person always, and never more than one.”

Selfs jou eie brnne getuig van Yahshua se Goddelikheid. Kom ek gee jou raad. Gaan soek by Judisme en die moslems “links” wat bewys dat Yahshua nie God is nie.

Daan
Dirk Albers

Hinsie, jy maak n baie relevante stelling/versoek, maar of dit werkbaar is, dink ek JB is nader aan die waarheid ! Onthou, daar is glo 30,000 kerke/gelowe, uit net een Bybel ! Om net hierdie, ONAANGENAME werklikheid te bespreek, en te ontleed, is n jaar se werk ! Maar op Vaandel sit ons met groot aantal denkende gelowiges, wat soos jy sê, in dieselfde ” loopgraaf ” is. Soos wat die bedreiging van n gemeenskaplike vyand groter word, sal die ” soldate, ” in die regte rigting skiet. Maar party is skerpskutters, ander skiet met masjiengewere, en ander weer met RPG ens. Ek sien Vaandel as n diamant-delwery. Hoe harder jy werk/deelneem, hoe meer gruis sal deur jou hande gaan. En die een wat die hardste werk, kry die meeste diamante !