BLOG

Aan al die anti-Jesus Christus-ondersteuners

In die afgelope tyd was ek weer in gesprek met lede van die anti-Jesus Christus-ondersteuners wat beweer dat die Nuwe Testament in sy geheel ’n vervalsing is en daarom is Jesus Christus (Yashua) die Messias, dan ook nie net ’n vals god nie, maar ook net nog een van die “ander gode” voor wie daar deur Christene gebuig word.

Ek skryf hierdie artikel nie om hulle te probeer oortuig nie, maar om die waarheid aangaande hierdie saak bloot te lê.

Toe ek wou weet met wié het God dan in Gen. 1:26 gepraat waar Hy gesê het: “Laat ONS mense maak na ONS beeld en ONS gelykenis.”. En ook in Gen 11:7: “Kom, laat ONS neerdaal en hulle taal daar verwar,” was hulle antwoord dat hierdie ONS verwys na God en sy Gerubs en engele wat Hy opdrag gegee het om saam met Hom te kom om Adam na HULLE  (God, die Gerubs en engele) se beeld  en gelykenis te maak.

Maar dis nie waar nie, want nóg die Gerubs nóg die engele kan na God se beeld en gelykenis geskape wees, want hulle is sy ondergeskikte diensknegte. En wys my wáár staan dit in die Skrif dat Hy hulle ook na sy beeld en gelykenis gemaak het? Dus is dit logies dat Hy nié met húlle kón gepraat het nie toe Hy gesê het: “Kom, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis!”

Die vraag is nou: met wié hét Hy dan gepraat? Dit moet iemand in die hemel wees wat in voorkoms na sy beeld en gelykenis is. Vanuit ’n menslik oogpunt gesien, kan dit net van ’n ‘bloedverwant’ gesê word.

Een van hulle het aan my gesê ek weet niks van  God (Yahweh) nie. Wel, die enigste God wat ek ken, is die God oor wie daar in my Bybel geskryf word. Hy is ook die Skepper van hemel en aarde; die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis die God wat ons by Bloedrivier uitgered het; dis die God aan wie ek my lewe op 22 Okt. 1956 gegee het; dis die God wat my in die afgelope 83 jaar gedra, gekoester, beskerm en oor my gewaak het; dis die God wat grootse wonderwerke in my lewe gedoen het; dis die God (Vader) tot wie ek elke dag bid. Soos die Messias Self my leer bid het: “Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word…”

As Hy sou gesê het: “Onse Jesus (Yashua) wat in die hemel is…” was dit ’n totaal ander saak.

Verder beskou hulle die Christendom as die grootse euwel die afgelope 2 000 jaar, want volgens hulle is miljoene der miljoene “Christene” daardeur mislei, verlei en gebreinspoel om hierdie “ander god” (Jesus/Yashua) as die Seun van God te aanvaar.

As ons Skepper dan sy profete aangesê het om ons in te lig dat daar in die toekoms nie net nog vele rampe en ellendes soos stortreëns, oorstromings, peste, hongersnood en die swaard op ons wag nie, maar ook wonderlike seëninge, is dit dan nie logies dat Hy sy profete ook sou aangesê het om ons te waarsku teen hierdie “ander god” (Jesus/Yashua) nie?

Maar waarom het Hy dan nagelaat om ons te waarsku? Want dusdoende het Hy ons mos ’n verskriklike onreg aangedoen deur ons eenvoudig in die duister te laat en willens en wetens toe te laat dat ons ook hierdie “ander god” aanvaar!

Omdat Hy ons menslike swakhede kén, het Hy ons eksplisiet deur die mond van sy profete ingelig oor élke moontlike oortreding (sonde) wat ons kan begaan. En tog het Hy dit nie met hierdie “ander god”, Jesus Christus, gedoen nie. Hoekom nie? 2 000 jaar lank is dit aan die ganse Christenwêreld oorgedra dat Jesus Christus (Yashua) die Seun van God is.

In Deut. 7:4 het God baie pertinent en ondubbelsinnig verklaar dat as jy voor ‘n ander god buig, sal sy toorn teen jou ontvlam en sal Hy jou gou verdelg! Wys my waar in sy Woord het Hy hierdie spesifieke uitspraak teruggetrek of gekanselleer.

Dieselfde geld vir Deut. 31:18: “Maar Ek sal op dié dag my aangesig heeltemal verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het; want hulle het na ander gode afgewyk. Jos. 23:16: As julle die verbond van die HERE julle God wat Hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan SAL die toorn van die HERE teen julle ontvlam, en julle sal gou omkom uit die goeie land wat Hy aan julle gegee het.” En in Rigters staan daar 10:14: “Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die tyd van julle benoudheid.”

In Psalm 89:35 sê die Almagtige dat wat oor sy lippe gegaan het, sál Hy nié verander nie

Baie miljoene Christene het oor 2 000 jaar voor hierdie sogenaamde “valse Jesus-god” gebuig; en pleks daarvan dat Hy hulle (volgens sy voorneme) verdelg het, is hulle deur Hom begenadig en ryklik geseën!

Deur sy profete waarsku God sy kinders ten strengste en op letterlik honderde plekke in sy Woord teen die aanhang of aanbidding van vreemde gode. En omdat Hy regverdig is en sy volk liefhet, sou Hy hulle beslis oor hierdie heel belangrikste en gruwelikste “afgod” van alle tye ingelig het. Maar nou swyg Hy soos die graf daaroor. Hoekom? Watter vader sal sy kinders so willens en wetens in die duisternis hou en dan omdraai en hulle daaroor straf?

As hierdie anti-Jesus-ondersteuners reg is en die Nuwe Testament is in sy geheel vervals, dan sou Hy ons beslis vooruit gewaarsku het. Want Hy kén sy kinders en Hy het geweet as die Bybel aan hulle gegee word as sy volledige Woord, hulle dit in hul eenvoud onvoorwaardelik sou aanneem en aan die hart druk. En omdat Hy hulle in sy Woord teen alle “ander gode” waarsku, het hulle hul daarvan weerhou om voor gesnede beelde te buig.

Die geskiedenis van hierdie sogenaamde “Jesus-afgod” was deel van God se heilige Woord wat aan hulle gegee is, en geeneen van hulle het dit vir een oomblik betwyfel dat Hy die Seun van God is nie. En hoe moes hulle dan geweet het Hy is “vals”? Want die grootste meerderheid van hulle is eenvoudige en naïewe mense met weinig of hoegenaamd geen Skrif kennis nie. En boonop het al wat die predikant, pastoor, priester en eerwaarde is, dit Sondag na Sondag aan hulle verkondig. Reeds van kindertyd af is hulle in die Sondagskool en by die skool van “Jesus” geleer. En hulle het ook onvoorwaardelik aanvaar wat in die Bybel staan.

Maar nou kom hulle en verkwalik ons Christene dit omdat ons reeds 2 000 jaar lank in die Messias se goddelike Kindskap glo!

Nee, ons Vader se omgee-liefde vir sy kinders is te groot dat Hy sou toelaat dat hulle oor al die eeue heen so blindelings mislei word!

Hy sou ook vooruit geweet het dat élke Christen op aarde nie net vir Hom sou aanbid nie, maar ook Jesus/Yashua as sy Seun sal aanneem, en nou wil julle vir my kom sê Hy het dit maar toegelaat?

Kan hierdie ant-Jesus Christus-ondersteuners my één enkele teksvers, net EEN, noem waar God aan enigeen van sy Ou-Testamentiese profete gesê het om te profeteer dat daar in die “laaste dae” nog ’n man in Israel sal opstaan en wat sal voorgee dat hy die Seun van God is, dat hy selfs wonderwerke sal doen om ons te bedrieg om te glo dat God sy Vader is. Verder sou hy ook verkondig dat hy ter wille van ons sondes doodgemaak sal word. Die profete kon hom selfs by name genoem het, soos wat hulle met die Baälsafgod gedoen het. Hulle moes ons dan ook aangesê het om hom as ’n valse god met minagting te verwerp en nie moet glo en navolg nie, want dan buig ons voor ’n “ander god” en sou die Almagtige met ons in die gerig tree. Ons moet hom buite die stad neem en daar loop stenig.

Was God ’n ‘enige God’ in die Ou Testament?

Daar is gedurig teks op teks uit die Ou Testament aan my voorgehou om my daarvan te oortuig dat God ’n “enige God” vir Israel is, dat Hy hulle “Heiland en verlosser” is en dat Hy ook baie pertinent gesê het: “Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.” In Jer. 31:9 sê Hy weer: “want Ek is vir Israel ‘n Vader, en Efraim is my eersgeborene.” Joël 2:32 – “En elkeen (in Israel) wat die Naam van YAHWEH aanroep, sal gered word.”

Die Messias is nie God se “eersgebore” seun nie, want hy was van die begin af by God en daar was toe nog geen vrou wat aan Hom “geboorte” kon gee nie. Dit het eers met sy Eerste Koms gebeur toe Maria aan Hom as die “Seun van die mens” lewe geskenk het.

Wat hierdie anti-Jesus-ondersteuners ooglopend nie verstaan nie, is dat God destyds met sy volk Israel in die “Ou-Testamentiese bedeling” gepraat het; en in daardie bedeling was die Messias nog nie aan sy volk geopenbaar nie. Dus was Yahweh die enigste en enige God na wie Israel toe kón opkyk en tot wie hulle kón nader. Die openbaring van die Messias het eers plaasgevind in die tydperk nádat die “Ou-Testamentiese bedeling” met Maleagi as profeet afgesluit is en ons die “Nuwe-Testamentiese bedeling ingegaan het.

En is dit nie merkwaardig nie dat juis Maleagi as die laaste profeet van die “Ou-Testamentiese bedeling” aan ons ’n beskrywing kom gee het van die koms van Johannes die Doper wat die weg vir die Messias moes voorberei. (Maleagi 3:1 – “Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na SY tempel kom die Here na wie julle soek, (dit was nie vir Israel nodig om nog na God te “soek” nie – hulle het Hom rééds geken) naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.”

Let mooi op hoe Maleagi dit stel: “Kyk, Hy kom.” Dus kan die Engel van die verbond” nie God self wees nie, want sou daar gestaan het: “Kyk, Ek kom.”

In die Ou Testament word, volgens Bybelkenners, sowat 30 keer na die Seun van God verwys. En die anti-Jesus-ondersteuners is reg as hulle sê dit verwys ook na Dawid of Israel sy volk, want hulle is “sy aardse kinders”, en soos ons reeds gesien het, was sy Seun toe nog by Hom in die hemel en in daardie stadium nog nie aan Israel geopenbaar nie.

Ek aanvaar dus heeltemal dat NET God en Hy alleen in die Ou Testament met sy volk Israel gepraat het, net soos wat sy Seun in die Nuwe Testament ook kom doen het, want: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel….” Hy het Hom vir die duur van sy hele sending ook slegs met Israel bemoei. In sy eie woorde sê die Messias ook vir ons dat Hy as Seun van God ondergeskik is aan sy Vader – net soos ’n aardse seun ondergeskik is aan sy aardse vader: Joh. 8:38  “Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. .” Joh. 8:28: “…en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.” Joh. 6:38: “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Ons as aardse kinders leer ook by ons aardse vader hoe om sekere dinge te doen.

40 jaar van seën, voorspoed en vrede

In Deut. 28:13 belowe die Skepper aan ons: “En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net BOONTOE en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter “ander gode” aan te loop om hulle te dien nie.”

Net soos wat die Almagtige destyds vir Gideon bygestaan het om die Midianiete te verslaan, so het Hy ook met die Trekkers gedoen, en hulle het die Kusiete by Bloedrivier verslaan.

Rig. 8:28 – “So moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel, en hulle het hul hoof nie meer opgetel nie; en die land het in Gideon se dae veertig jaar lank gerus.”

En presies 111 jaar na die Slag van Bloedrivier, sou hierdie profesie wat oor Gideon uitgespreek is, ook vir die nakomelinge van die Bloedrivierlaer ’n werklikheid word, want:

Vanaf 1949 tot 1989 moes die Kusiete (net soos wat die Midianiete voor Gideon gebuig het) ook 40 jaar lank voor die Boervolk buig, en ook het hulle nie meer hulle hoof  opgetel nie en die land het in die dae van die Boervolk ook 40 jaar lank  gerus. (FW de Klerk het in 1989 die leisels oorgeneem, en eers toe het die “rus” ons verlaat).

Maar volgens Deut. 38:8 moes die Almagtige gedurende die 40 jaar sy “aangesig heeltemal vir ons verberg het”, want ons het dan voor ’n “ander god” gebuig. Maar in die 40 jaar wat ons volk die kop was, het ons (volgens sy belofte) net BOONTOE gegaan. En in daardie tyd het Suid-Afrika nie net van sy grootste en roemrykste prestasies in sy geskiedenis behaal nie, maar het al wat Afrikaanse kerkgenootskap was, die Skepper én sy Seun bankvas en getrou met groot ywer verkondig en gedien! Ja, honderdduisende het Hom as hulle Verlosser aanvaar, is in sy Naam gedoop, het deur Hom tot die Vader gebid en het ook onvoorwaardelik geglo, nee, geweet, Hy is die Seun van onse God.

En terwyl ons daardie 40 jaar die kop was, het die seëninge, voorspoed en heil ons agternageloop en ingehaal. Luister maar:

In die jare 1970-80 terwyl ek by Die Burger gewerk het, het Jan Botha ’n senior pos by die Cape Times beklee. Ek het hom goed geken. In 1967 het hy ’n boek oor Dr. Verwoerd geskryf, Verwoerd is dead. Ondanks sy liberale beskouings, het hy ’n huldeblyk aan Dr. Verwoerd gebring wat selfs die NP-gesinde koerante tot eer sou strek:

“Teen die tyd dat hy gesterf het, het dr Verwoerd al sy eie monument gebou, wat daar was vir almal om te sien: die Republiek van Suid-Afrika. Die Blankes was saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.”

Op 30 Julie 1966 (skaars ses weke voordat dr. Verwoerd deur Tsafendas vermoor is) loof die Rand Daily Mail dr. Verwoerd met hierdie woorde: “Suid-Afrika is ’n skitterende voorbeeld van VREDE op ’n onstuimige kontinent… die volk ly aan ’n oordaad van VOORSPOED en Verwoerd hoef net sy vingers te klap vir die VVO… hy kan dit bekostig om neer te sien op dié wêreldliggaam. Die volk ly aan ‘n oordaad van VOORSPOED, en hy (Verwoerd) kan byna onbeperkte fondse oproep vir alles wat hy tans benodig aan militêre verdediging.”

Deut. 28:2,13  En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God – en Hy sal jou die kop maak. Het ons geluister en het ons “ander gode” aanbid? Nee! Want in daardie 40 jaar het:

 • Suid-Afrika se Weermag ontwikkel tot die magtigste op die kontinent.
 • Sasol I en II tot stand gekom. Die eerste van sy soort ter wêreld om brandstof uit steenkool te vervaardig.
 • Is die wapenvervaardiger Denel gestig en ontwikkel dit van die mees gesofistikeerde wapentuig ter wêreld.
 • Is Koeberg kernkragsentrale ook opgerig – ’n eerste in Afrika.
 • Suid-Afrika die grootste mediese prestasie behaal wat die ganse wêreld verstom het: Dr. Chris Barnard voer die wêreld se eerste hartoorplanting uit op 3 Desember 1967 by Grootte Schuur hospitaal.

Kom ons kyk wat het in 40 jaar met Gideon gebeur en vergelyk dit dan met wat ons hier beleef het.

Rigters 8:28 “So moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel, en hulle het hul hoof nie meer opgetel nie; en die land het in Gideon se dae veertig jaar lank gerus.”

Net so het ons ook 40 jaar lank God se seën en voorspoed en vrede geniet.

 1. 40 jaar lank was ons die KOP en in daardie tyd het die Kusiete ook voor ons gebuig en nie meer hulle kop opgetel nie.
 2. Ons het na God se gebooie geluister toe ons ons van die Kusiete AFGESKEI en NIE met hulle verswaer nie?
 3. Ook het ons nie die Kusiete in ons plek van aanbidding toegelaat nie.
 4. Volgens God se verordening het ons die homoseksueel is as ‘n gruwel beskou.
 5. Ons het ook die Sewende Dag as rusdag eerbiedig.
 6. En ons was die enigste volk ter wêreld wat apartheid op sy wetboek geplaas het en nie met die Kusiet verswaer het nie? Die NP het dit in 1950 gedoen.

God het belowe dat as ons na sy stem luister en hiérdie gebooie na kom, dan sal Hy ons die kop maak en nie die stert nie. En Hy het sy belofte nagekom.

Maar nou kom sê die anti-Jesus Christus-ondersteuers dat daar geen vrede in die land was nie, want talle “massacres”  (menseslagtings) het in die 40 jaar plaasgevind. Ook verswyg hulle dit dat daardie “massacres” hoofsaaklik swart-op-swart geweld was.

Verder belowe Hy in Deut. 28:1-6 dat as ons na sy stem luister en sy gebooie sorgvuldig onderhou, sal Hy ons die hoogste stel bo al die nasies van die aarde; en al hierdie seëninge sal ons s’n wees: geseënd sal ons wees in die stad; geseënd sal ons wees in die veld; die oes op ons land, die aanteel van ons beeste en die aanteel van ons kleinvee. Ook sal daar altyd kos op ons tafel wees, want Hy sal die reën in ons lande laat val op die regte tyd.”

En vandag kan ons as volk getuig dat God getrou was en dat ons in daardie 40 jaar al hierdie seëninge uit sy hand ontvang het.

Nou waar is die straf dan omdat ons agter ’n “ander god” (Jesus/Yashua) aangeloop het? En hoekom het die Skepper ons nogtans 40 jaar lank die KOP gemaak en so mildelik geseën en begenadig? Dan het Hy mos sy Woord verbreek toe Hy gesê het: “As jy voor ‘n “ander god”  buig, sal my toorn teen jou ontvlam en sal Ek jou gou verdelg!”

Dit was eers na verloop van daardie  40 jaar, en die Boervolk weer die rug op Hom gedraai het, dat dit met ons begin sleg gaan het, net soos met Israel van ouds nadat Gideon se 40 jaar verstryk het – toe het hulle “tyd van rus” byna oornag in die niet verdwyn:

Rigters 13:1  “En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die HERE, het die HERE hulle oorgegee in die hand van die Filistyne, veertig jaar lank.”

In 1994 het ons ook gedoen wat verkeerd was in die oë van Yahweh onse God en toe het Hy ons oorgegee in die hand van die Kusiete en hulle die KOP gemaak en ons die STERT. En wat was die gevolge? Deut. 28:43-44 beskryf dit so: “Die vreemdeling (swarte – Kusiet) wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim; en jy sal laer en laer afsak.”

Ten slotte: Omdat Hy sy volk met ’n ewige liefde liefhet, het Hy ons nie begewe of verlaat nie, want by monde van sy profeet Esegiël het Hy aan ons  ‘n belofte gemaak:

“…Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal MAAK dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En JULLE sal woon in die land wat Ek aan JUL VADERS gegee het; en julle sal vir My ‘n volk wees en Ek sal vir julle ‘n God wees.” (Eseg. 36:27).

Volgens die anti-Jesus Christus-ondersteuners kan géén Christen (en dit sluit die Boervolk in) deel van sy volk wees nie!

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kobus Scheepers

Sela.

Ons kry dit ook andersom, mense wat die “moderne kanselverklaring van ‘n sagte neelsie jesus” aanhang en die Vader van die ou testament verwerp.

Is daar enige ander god (afgod) in die geskiedenis van die mensdom tot nou toe wat gedoen het wat Jesus (Jehovshua) gedoen het? Het zeus, baäl, helios, farao, lucifer, mammon, solis, budha, en ‘n magdom menigte meer hul volgelinge gedien of moes die volgelinge hulle dien? Hoeveel oë wat blind was het hierdie gode ge-open? Hoeveel lammes het hulle laat loop? Vir hoeveel mense het hul kos gegee of moes hul gevoer word, (dikwels met ons eie kinders bv. baäl)? Is daar een van hulle wat uit die dood opgewek het soos Lazarus wat reeds 4 dae dood was en al begin ruik het. Ja, Jeremia het ook uit die dood opgewek maar dit was nie na 4 dae nie.

Het die Vader nie Sy kind Noag met ‘n wêreldvloed gered of Farao en sy magte verdrink om sy kinders Israel te red nie? Is dit nie dieselfde God wat groot en klein redding bring nie? Is die oopmaak van die see sodat Israel kan deurtrek ‘n groter wonder en teken as om Lazarus uit die dood op te wek nadat hy reeds 4 dae dood is?

Het Jesus nie juis die mense terug verwys na die profete en die Wet van die Vader van die Ou testament nie? Matt.5:17-18 “MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.”

Is daar enige afgod wat ons terugverwys na die Wet en die Profete van die ou testament? Nee hulle het almal sy eie (ek) reëls maar geeneen van hulle verwys terug na die God van die ou testament, Sy Wet en dit wat Hy deur sy profete gespreek het nie. Ook nie Islam wat dit wil voorgee nie, kyk maar mooi, hulle hou nie eers die 7de dag, of ‘n ander dag wat hulle as die sewende dag beskou het nie, hulle gee die vrou geen “reg” nie, Het die God van die Ou Testament of die Nuwe Testament die vrou haar “reg” ontsê, of ons as Sy bruid ons “reg” ontsê? Die joodse rabbi slaan die talmud hoër aan as die ou testament, die talmud is geskrifte deur ander rabbi’s. Die joodse geloof bring nou die “7 noag wette” (7 Noahide Laws) in om die Wet van God te vervang. (LW ek praat van joodse geloof en nie hebreeuse geloof nie, die 2 is nie eers amper dieselfde nie.)

Ek is nie hier om te oordeel oor mense nie, dit is die Reg van Hom Alleen wat die hart van die mens ken, ons is elkeen op ons eie tempo en verskillende mylpale wat geloofsroei en kennis van God betref, sommige kom eers laat in hul lewe tot geloof/bekering in die Ware God, ander behou dit reeds van hul moederskoot af en sommiges van Sy kinders maak dit nie, om nie van die menigtes te praat wat nie Sy kinders is nie. Ek het geleer dat as ek iets nie verstaan nie dan roep ek my Vader aan en Hy leer my, ek kan ‘n ander vader nie aanroep nie want ons sal mekaar nooit verstaan nie. My God leer my en dit was dikwels nie wat ek wou hoor nie maar Sy bewyse binne die Bybel sowel as fisies op aarde was nog altyd daar om vir my as bewys te dien. My bewys mag vir die volgende een nie genoeg wees nie maar as die God van Waarheid jou leer sal jy Sy bewyse wat Hy jou bied begryp.

Lukas

More julle

 

Ek het geen Staatsleer of Politieke Wetenskap agtergrond by enige universiteit nie, maar kyk na die intrissante ooreenkomste tussen Adriaan Snyman se artikel geskryf in 5 Januarie 2016:

 

https://vaandel.co.za/suid-afrika-die-nuwe-kanaan/

 

Die gedeelte vanaf hierdie uitreksel ondertoe het betrekking.

“Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van die heel belangrikstes uitlig.

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot die 3de WO).

Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en Turkye gepraat. Aanvanklik is gemeen hy verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet gegaan het en na Saddam Hoessein. Maar in daardie verklaring het te veel passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En dit was eers met die verskyning van die arrogante Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in plek begin val het.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erdogan onder die opskrif : Turkish Leader Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns World War III Will Soon Begin”

En vergelyk dit dan met vandag se artikel in Zerohedge, adres aangeheg hieronder:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/here-are-4-potential-hotspots-where-next-world-war-could-erupt-any-time

Kyk graag na die paragraaf met die opskrif: Armenia | Azerbaijan.

Die gedeelte van die sin “While previously avoiding large-scale military clashes, there is potential to bring in much more significant players – Russia and Turkey and NATO itself- as both nations are acting as patrons and weapons suppliers to the Armenians Azeris.” val my op.

 

Groete

_JW12_

Aanhaling (vanaf “Wat is Die Waarheid” Facebook Blad, 31-08-2020) :

Hoe lank gaan julle jul nog laat beïnvloed deur valse doktrines en veelgodery?

●As YHWH God is aanbid Hom

●As jesus God is aanbid Hom

Maak jou keuse!

Boeregroete

Veelgodery ? So, ons moet nou glo ‘n keuse maak tussen JHWH en Jesus Christus (Jeshua Messiah) ? Hoe walglik vals ! “Boeregroete” se gat !

Hierdie anti-Jesus verkondigers is addergeslag, vervloekte kinders van die hel ; valse agente ; skynregse Duiwelskinders. Daarom ontken hulle die Goddelikheid van Jeshua die Messiah (Jesus Christus) en daarom verneder, beledig en maak hulle Hom af as blote “afgod”. Dis die satans-vrugte wat hulle dra.

Hierdie adders is [maar net nóg ‘n valse-vlag “israel-visie” groepie] spesifiek deur die intelligensiedienste geskep / aangestel om die Bybelse Israelwaarheid te kopiëer, kaap, infiltreer ; en dit subtiel met Antichris-gif te besoedel en te besmet – in ‘n desperate poging om uitverkore Israel (Blankes) daardeur te mislei en te verdeel.

Kopiëer, kaap, besoedel, besmet, verdeel en heers – dis die tipiese modus operandi van die Joodse Geldmag en hulle intelligensiedienste. Vuilgoed !

Aanhaling (Adriaan Snyman) : “Verder beskou hulle die Christendom as die grootse euwel die afgelope 2 000 jaar, want volgens hulle is miljoene der miljoene ‘Christene’ daardeur mislei, verlei en gebreinspoel om hierdie ‘ander god’ (Jesus/Yashua) as die Seun van God te aanvaar.”

Meneer Snyman het alles mooi en korrek opgesom.

Dit is nie die “Christendom” per sé wat die Blankes mislei nie. Dit is spesifiek die ADDERGESLAG (en hulle is Wit Adders) wat Israel en die Christendom rég van die begin af infiltreer het, en sodoende konstant die Christendom gekaap en van binne BESOEDEL (gerysmier) het met sataniese (Babiloniese / Roomse / Vrymesselary) gemors. Die Christene (Blankes / Israel) was/is die slagoffers daarvan.

Die addergeslag HAAT die Christendom – en daarom val hulle dit aan en probeer dit smeer en verneder.

Dit is dieselfde WIT ADDERS wat tot vandag toe hard werk om die Christendom te mislei – agterbakse en verraderlike ploert-gespuis soos hierdie anti-Jesus verkondigers. Hulle sal NIE slaag nie, want so is dit reeds geprofeteer.

****

Maria

Dankie dat jy die valsheid by Wat is die waarheid raakgesien het. Aan die begin was dit nie so erg nie. Toe kom al die aanhangers.Ek weet nie of dit na Japie se kop toe gegaan het of soos jy sê die geldmag ens hom beet gekry het.

Hoe hartseer dat soveel mense daar mislei word deur 90% waarheid en 10% leuens, maar leuens waar sy volgelinge hul saligheid kan verloor.

Deesdae verkondig hy dat hy die man in die grys pak klere is. Sy volgelinge glo dit en sê daar is niemand anders wat die waarheid verkondig nie.

In teendeel daar is baie soos Corné Martin en Postbox ministries as voorbeeld.

Ek bid meer mense sal die onwaarhede daar raaksien en daar wegbly!

Kobus Scheepers

Verbondsark – ‘n toeligtingstuk tot die doel en huidige bewaring. (1 van 2)

 

Die opdrag tot die bou van die Verbondsark kry die Israeliete direk vanaf God in die woestyn-tog. Een keer per jaar gaan die Priester die allerheiligste in en word die offerdier se bloed op die ark gesprinkel – tot vergewing van die volk se sondes. Jaarliks moes die offer-reinigings seremonie herhaal word.

 

Saul probeer die Verbondsark misbruik as ‘n (magiese) skild teen die Fillistyne wat totaal misluk. Lees 1Samuel 4. Soos ons weet is dit die God van die Verbondsark wat die krag besit en nie die Verbondsark self nie, die wêreldmens dink egter soos Saul, naamlik dat die Verbondsark self oor ongekende krag beskik – van atoom energie tot mini-black-holes word oor bespiegel.

 

Let op nadat Saul die Verbondsark aan die Fillistyne afstaan verroer Israel nie ‘n vinger om die Ark te gaan haal nie. Lees 1Samuel 5&6. Nee God self teister die Fillistyne deurdat hul god voor die Ark val en kop verloor, ook die swere ens. wat die mesne kry waar die ark bewaar word totdat hul besef hul moet die Verbondsark terugstuur Israel toe wat hulle dan ook doen en dan staak God Sy teistering van die Fillistyne. Wat lei ons hieruit af? Die Verbondsark is belangrik genoeg dat God Self dit bewaar!

 

Waarom bewaar die Almagtige God van hemel en aarde ‘n eenvoudige mensgemaakte artefak? Die antwoord sal weldrae duidelik word.

 

Profesie van Jeremia oor die Verbondsark: Jeremia 3:16 “En as julle vermenigvuldig en vrugbaar word in die land in dié dae, spreek die HERE, dan sal hulle nie meer sê: Die verbondsark van die HERE nie. Ook sal dit in die hart nie opkom nie, en hulle sal daaraan nie dink en dit nie soek nie, en dit sal nie weer gemaak word nie.” (1953 vertaling – bybelgenootskap webwerf)

 

Sedertdien Jeremia se tyd was die verbondsark net “weg”, ook was dit nie by die tempel toerusting wat na Babel weggevoer is nie.

 

Johannes, die broer en dissipel van Jesus, sien in Openbaring weer die Verbondsark waar dit in die hemel opgeneem word. Openbaring 11:19 “En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.” (1953 vertaling – bybelgenootskap webwerf)

Nou kan ons weer vra wat sal dan so belangrik wees aan die Verbondsark dat dit in die hemel opgeneem word?

 

As ons teruggaan na die bloedbesprenkeling op die Verbondsark van die offerdier, vra uself of dit die finale doel van die Verbondsark was? Is daar nie nog iets wat kort nie? Dit is eintlik “leeg”, asof die Verbondsark nie sy finale doel gedien het nie.

Ons Messias het die finale offer gebring, so verdere offers is nie meer nodig nie. Weet u nou wat is die finale of laat ek liewer sê belangrikste doel van die Verbondsark? Dit kort die Offerbloed van die finale Offer.

 

Met die kruisigings gebeure en spesifiek as die Messias die Gees gee, word daar genoem dat die aarde gebewe het met daarmee saam die interressante verwysing: Matt.27:51 “En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur” – waarom word daar pertinent verwys na die rotse wat geskeur het?

 

Na die opstanding van ons Verlosser, as die vrouens by die graf kom vind daar weer ‘n aardbewing plaas as ‘n engel uit die hemel neerdaal. Matt. 28:2 “En daar kom ’n groot aardbewing, want ’n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.” (1953 vertaling – bybelgenootskap webwerf). Hoekom nou weer ‘n aardbewing, dit was tog nie gewoonlik so dat die verskeining van engele aan mense met aardbewings gepaard gegaan het nie?

Jeremia het die Verbondsark versteek voor die babiloniese inval presies onder die plek waar ons Messias gekruisig sou word. Sy bloed het onder in die gat van die kruispaal versamel; toe die rotse skeur (Matt.27:51) het dit afgeloop tot op die Verbondsark se versoendeksel. Die engel verskyn aan die vrou en daar vind ‘n aarbewing plaas (Matt. 28:2) – hierdie keer word die skeur toegemaak sodat reënwater en toekomstige kruiselinge se bloed nie op die Verbondsark loop nie.

Klink dit ongelooflik? Dit is die aard van die Grote Ewige Almagtige God wat ons dien – absoluut ongelooflik in alles wat Hy doen.

Die geseënde man, Ron Wyatt, was die kneg om die Verbondsark weer bekend te stel. U kan sy verhaal lees op: https://www.ronwyatt.com

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x