Posted on 13 Comments

Die dag toe ons Almagtige Vader moes plek maak vir Nkosi

Die dag toe die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika deur die ANC op 8 Maart 1996 finaal aangeneem en bekragtig is, was ook die dag waarop die Almagtige Skepper van hemel en aarde moes terugstaan en plek maak vir die groot en belangrike voorvadergees Nkosi.

Niemand het daardie dag sy mond oopgemaak om vir Hom in die bres te tree nie; niemand het eens in Sy rigting gekyk en gefluister: “Ons is jammer” nie;  nog minder het ek iemand gesien wat hom met ‘n roukleed bedek om in die as te gaan wentel;  ook het niemand opgestaan, sy swaard omgord om die poort van sy heiligdom te gaan bewaak nie; en ook was daar niemand wat ‘n vlerk verroer of ‘n bek oopgemaak of gepiep het nie: die wagte wat Hy oor ons gestel het, het gewaarsku: “Luister na die geluid van die basuin.” Maar ons wou ons nie laat waarsku nie, en soos uit een mond het ons uitgeroep: “Ons wil nie luister nie.!”

Die ANC Grondwet vir die Republiek van Suid-Afrika (1996):

“Ons, die mense van Suid-Afrika (die gekleurde rasse),
“Erken die ongeregtighede van ons (die gekleurde rasse se) verlede;
“Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het (die gekleurde rasse);
“Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel (die gekleurde rasse wat die hande-arbeid moes verrig); en
“Glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid (wat teenstrydig is met die Godsplan: Mat. 25:32).

“Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die
hoogste reg van die Republiek (die Almagtige Skepper het dus in hierdie Republiek GEEN regte nie. Sy Naam word nie eens genoem nie!) ten einde –
“Die verdeeldheid van die verlede te heel en ʼn samelewing gegrond op demokratiese (demoonkratiese) waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese “menseregte” (nie Godseregte nie) te skep;
“Die grondslag te lê vir ʼn demokratiese (demoonkratiese) en oop samelewing waarin regering gegrondves is
op die wil van die bevolking (nie die wil van God nie) en elke burger gelyk deur die reg beskerm word.” (Behalwe as jy blank is).

Die enigste “god” wat in die ANC se Grondwet ter sprake kom, is die groot voorvadergees “Nkosi”. In die aanhef van die Grondwet word hierdie Nkosi se seën op Suid-Afrika afgepleit:

“Nkosi Sikelel’ iAfrika.
“Nkosi seën Suid-Afrika…”

(Maar Solidariteit en AfriForum verklaar met trots dat hulle verbind is tot hierdie (“anti-Christelike“) Grondwet van ‘n Kommunistiese regering. Hulle is dan ook verbind tot die god wat hierdie regering verteenwoordig, nl. Nkosi, soos hulle bewys het tydens ‘n gradeplegtigheid by hulle opleidingsentrum, Akademia, in 2013 toe Flip Buys, Kallie Kriel en hulle hele span hand op die hart gestaan het om uit volle bors eer aan die voorvadergees Nkosi, te bring).

‘n Mens kan nou seker vra: Wie is hierdie “Nkosi” dan dat hy so vereer moet word? Uit die gryse verlede van Afrika leer ons dat hy die oudste seun is van Mina Mamo Wê, die vrou wat uit ‘n boom voortgekom het. Nkosi is daarom die eerste en ook die belangrikste voorvadergees.

Wanneer ons dus voor die aanvang van ‘n rugbywedstryd of ander sportgeleentheid op aandag staan en “Nkosi Sikelel’ iAfrika” sing, is dit ‘n gruwel voor die aangesig van die Ewig Lewende God. In Levitikus 20 sê Hy uitdruklik: “Dit is ‘n gruwel om die dooies te raadpleeg. Jy mag nie die geeste van gestorwe voorvaders aanroep nie!”Heyneke Meyer, die Springbok afrigter, sing hier die Nuwe Suid-Afrika se volkslied, Nkosi sikelel iAfrika, met volle oorgawe.

Ons ondersteuning by geleenthede waar die voorvaders met die sing van hierdie lied vereer word, maak ons aandadig aan hierdie gruwel!

Nkosi se slagspreuk is: “Ek was mens voor al die ander mense, en omdat ek altyd voorloop, is ek beter as al die ander mense!”

Toe Shaka se ma in Oktober 1827 gesterf het, het hy sy toordokters (profete) laat kom en hulle beveel om die groot voorvandergees Nkosi aan te roep en hom te vra: “Wie se skuld is dit dat ek so hartseer is?” En nadat Nkosi met die dolosse geraadpleeg is, het hulle hierdie boodskap van hom vir Shaka gebring: “Die koning word hartseer gemaak deur bose vroue se swangerskappe.”

En in een nag van waansin laat Shaka 6 000 vroue en dragtige koeie lewendig aan stukke kap omdat hulle die oorsaak van sy hartseer is.

Dis die les wat Shaka geleer het van die god wat vandag die plek van ons volk se Almagtige Skepper van hemel en aarde moet volstaan!

Dan durf ons nog vra: “Hoekom gaan dit so sleg met ons vandat hierdie Nkosi ons land oorgeneem het? Hoekom het miljoene al die land verlaat, en hoekom is ons, wat moes agterbly, bannelinge in ons eie vaderland? Die Nkosi-aanbidders klap die sweep en ons moet buig en gehoorsaam; hulle beroof, besteel, verkrag en maak ons dood; der duisende van ons eie agtergeblewenes, is na die ashope (plakkerskampe) weggery; op 10 Julie 1998 besluit ‘n regter van die Nkosi-bewind (regter Sidney McCreath) dat babas in die baarmoeder “geen reg tot lewe het nie” en maar doodgemaak kan word. En in die volgende 12 maande vermoor  65 000 moeders hul eie, ongebore babas.

Maar dis nie al nie, verraaiers in ons eie geledere beskimp, beswadder en vervolg medevolksgenote vir 30 silwerstukke in die hand, en lewer ons met blydskap aan die godloënaars uit. Die heilige voorskrifte in ons eertydse Grondwet (1961) is verruil vir ‘n gees van selfliefde, valse hoop, agterbaksheid, huigelagtigheid, skaamtelose banaliteit, wellus, leuenagtigheid, bedrog, meedoënlose wreedheid teenoor mekaar en openlike Godveragting.

Van al daardie mooi beloftes (eie woonbuurtes, eie skole, vrede, voorspoed en veiligheid) wat in Desember 1991 in die Handelsentrum by Kemptonpark, plegtig aan ons belowe is, het ons nooit iets van gesien nie. En sedertdien word ons net met groter haat in die stof weggetrap, gemartel en is ons uiteindelik heeltemal ontmens.

Maar staan vas, liewe volksgenote, hou goeie moed, want Hy het gesê: “Ek het julle uit Europa laat trek en julle gebring in hierdie land wat Ek aan julle voorvaders gegee het. Ek het vir hulle gesê: ‘Ek sal my verbond by Bloedrivier met julle nooit verbreek nie. Daarom gaan Hy ons op verheerlikte wyse weer in die amp herstel wat Hy vir ons vooraf bepaal het. En daarom het ons in ons Grondwet van 1961 aan Hom en Hom alleen die ere plek gegee in hierdie Vaderland wat ons van Hom ontvang het.

Vergelyk dit met die Kommunistiese Grondwet wat suiwer op die mens gerig is en waarin daar vir die Skepper van hemel en aarde geen ruimte is nie:

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1961):

“In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God, beskikker oor die lotgevalle van nasies en die geskiedenis van volkere;

“Wat ons voorgeslagte uit baie lande byeengebring en hulle hier in hul eie Vaderland gevestig het;

“Wat hulle weë deur geslagte bepaal het;

“Wat hulle so wonderbaarlik deur gevare gelei het;

“Verklaar ons dat ons bewus is van ons verantwoordelikheid voor God en die mensdom;

“Oortuig is van die noodsaaklikheid om (as volk) saam te staan om die onskendbaarheid en vryheid van ons land te beveilig;

“Om die wet en die orde daarin te handhaaf;

“Om die geluk en die geestelike en stoflike welvaart van almal te bevorder;

“Bereid is om ons plig te aanvaar om gesamentlik met alle volke wêreldvrede te soek; en die opdrag wil uitvoer om die Republiek van Suid-Afrika te vestig en ‘n Grondwet daaraan te gee wat die beste sal aanpas by die tradisies en geskiedenis van ons Vaderland.”

Posted on 4 Comments

AfriForum verwerp wit nasionalisme

Afriforum

Ernst Roets adjunk-uitvoerende hoof van AfriForum, het al in September 2019 dit baie duidelik gestel dat AfriForum (dus ook Solidariteit) ʼn voorstander van integrasie, is en dat hulle enige vorm van “wit nasionalisme” verwerp. Volgens die Pharos woordeboek is “nasionalisme” niks anders nie as ʼn “liefde vir die eie nasie”, en ook “vaderlandsliefde”.

Ernst Roets
“AfriForum fokus ook nie op die regte van die ‘wit gemeenskap’ nie,… omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.” – Ernst Roets

Hiervolgens koester Roets-hulle dus geen liefde vir hul eie blanke volk nie, en is daar by hulle ook geen vaderlandsliefde nie.

Verder huldig hulle die standpunt dat die belange van een gemeenskap (hul eie) nie ten koste van ’n ander gemeenskap (die gekleurde rasse) bevoordeel of bevorder mag word nie, want AfriForum steun die beginsels van vreedsame naasbestaan. (D.w.s. die saamgooi van heterogene groepe wat apart behoort te wees).

“AfriForum fokus ook nie op die regte van die “wit gemeenskap” nie,” sê hy, “omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.”

Hy bevestig ook dat AfriForum die ideologie van wit nasionalisme (liefde vir die eie nasie en vaderlandsliefde) nog altyd verwerp het en sal voortgaan om dit te doen.

Die volgende aanhaling uit die Die Doringbosregering:

Die vryheidstryd van die Blanke duur voort, ten spyte van die weerstand uit liberale geledere. Die Afrikanerbond, Solidariteit, AfriForum, ens. het hulleself ingegrawe as “Beskermers”, maar nie noodwendig van die Blanke of selfs die Christen nie. In hul Burgerregtemanifes word die volgende punte genoem:

Sangomas, toordokters, ens. kan ook lede word, mits hulle Afrikaans praat. Solidariteit/AfriForum is blykbaar nie ‘n Christelike organisasie nie (let wel!).

Solidariteit/AfriForum is ook nie ‘n volksorganisasie nie.

Dis baie belangrik om dit te besef. Hulle is ‘n samestelling uit drie rasse en koppel hulleself nie aan enige godsdiens nie. Godsdiens word egter gebruik om lede te werf as dit hulle pas. In geeneen van hulle verklarings, uitsprake of dokumente word daar ooit van ‘n “volk” gepraat nie. Dit gaan vir hulle slegs oor die “Nuwe Suid-Afrika” en sy bewoners. Blanke het eintlik geen rede om aan hulle te behoort nie.

Verder moet ons in gedagte hou dat geen verklaring, hofsaak, betoging, optrede of selfs dreigement van AfriForum nog ooit soveel as één plaasmoord verhoed het nie. En daar is absoluut niks wat AfriForum/Solidariteit tot nou toe gedoen het, óf vir die toekoms beplan, wat daarop dui dat hulle volkeregtelike selfbeskikking voorstaan nie.

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF), en vandag die voorsitter van Solidariteit, veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”. Sy eie woorde.

Een so ʼn poging van hom wat totaal misluk het, was toe hy saam met Jacob Zuma op 24 Julie 2008 ’n blanke plakkerskamp in Pretoria besoek het. Sowat 1 000 armblankes was teenwoordig, en ons moes op TV aanskou hoedat van ons behoeftige blanke vroue wat in die ergste nood verkeer, hulleself voor Zuma verneder en hom ook letterlik omhels het nadat hy beloof het om hulle lot te verander. Maar Dingaan Zuma is glimlaggend daar vort en die verskopte armblankes het hom nooit weer gesien of van hom gehoor nie. Ook Flip Buys en sy Solidariteit het heeltemal van hierdie beloftes vergeet!

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF) veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”.

In nog ʼn poging om die integrasiegrondwet te maak werk, het Solidariteit in April 2015 geweier om deel te neem aan ʼn blanke “protesaksie” op Kerkplein teen die vernietiging van blanke volkseiendomme, want dit sou aanstoot aan die swart gemeenskap gee. Hoewel alles rustig en vreedsaam verloop het en daar hoegenaamd geen geweld plaasgevind het nie, het Jaco Kleynhans dit in die media uitbasuin dat Solidariteit en Afrikforum hulle “distansieer van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede”.

(Kleynhans-hulle weet baie goed dat swartes daagliks blanke eiendomme plunder en verwoes, dat hulle uitgebuit, vertrap, verkrag, beroof, vermink en vermoor word, maar sou hulle dit net durf waag om vir hul erfenisskatte op te staan, word hulle deur beide Solidariteit en AfriForum uitgeskel as uiterste rassiste!).

Afriforum fokus nie op die regte van die ‘blanke gemeenskap’ nie. Afgesien van sy gemaklike verraad teenoor die vele toegewyde en patriotiese Afrikaners is daar ander probleme met hulle gebrek aan oortuiging in die aangesig van die linkse rioolpyp (“stigmatisering en stereotipering”) wat gemik word op almal wat waag om op te staan vir die regte van die wit minderheid in Suid- Afrika. Soos baie mense al gesê het: ‘n Mens kies nie jou ras nie, ondanks wat die “witheidsteoretici” sê. Om wit te wees, is nie iets waarvan jy genees kan word nie. Die Almagtige het dit so bepaal.

Afriforum sal ooreenkomste met Malema aangaan, soos wat dit rondom die “Kill a Boer” -lied gedoen het, maar dit sal nie in die openbaar gesien word nie, laat staan nog ‘n ooreenkoms met Afrikanerorganisasies aangaan, wat as “nasionalisties” beskou word.

Wit nasionalisme is niks anders as rasbeskermd nie. Die Skepper het jou so geformeer en dis jou plig om dit te beskerm. AfriForum verwerp hierdie gedagte en is ʼn voorstander van multikulturalisme.

Kyk ʼn mens na Siener se visioene soos die Skepper die toekoms van ons volk aan hom openbaar het, dan lyk dit of Afriforum en Solidariteit probeer om daardie Godsplan in die wiele te ry.

Uit Roets, Flip Buys en Kleynhans se uitsprake is dit duidelik dat hulle geen benul het van wat die Bybelse voorskrifte hieroor is nie.

Om dit aan hulle te verduidelik, stel ek wyle dr. Willie Marais aan die woord. Hy was nie net ʼn man uit een stuk gekap wat alles vir sy God en sy volk op die altaar gelê het nie, maar hy het ook die gawe van profesie ontvang. So het hy bv. al in 1977 tydens ʼn preek waar adv. John Vorster en sy hele kabinet teenwoordig was, gewaarsku dat as ons volk op sy huidige pad voortgaan om God se wette en verordeninge te verontagsaam, “sal die Here ook, soos Hy met Israel van ouds gedoen het, die Afrikaner in ballingskap wegvoer … Hy sal ons binne ons eie grondgebied in balingskap neem – “en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.” – Lev. 26:17. (Na raming het daar sedert 1994 reeds sowat 2 miljoen Suid-Afrikaners die land verlaat – sonder dat iemand hulle agtervolg het). Hy sal ons onttroon en onteien van ons eie grondgebied. Die Here het aan elke volk sy eie grondgebied gegee, dit wil sê ook die reg om oor homself te regeer.”

Nasionalisme is dus die Skepper se antwoord vir ʼn volk se veilige voortberstaan, en Hy verdoem integrasie geheel en al, want sy volk moet “afgesonderd woon en hom nie tot die (ander) nasies reken nie” (Num. 23:9).

“Wat die Heilige Gees op dié dag deur my gesê het, het 17 jaar later waar geword toe die Afrikaner na die verkiesing van 27 April 1994 opgehou het om die land te regeer.”

Flip Buys en FW de Klerk
Paul van Deventer, Flip Buys en FW de Klerk

In ʼn ander visioen het dr. Willie Marais tydens ʼn besoek aan Kaapstad vanuit ʼn vliegtuig gesien dat Tafelberg na ʼn aardskudding van Suid-Afrika losgeskeur het en ʼn eiland op sy eie is. (Wanneer dit die dag gebeur, sal Siener se visioen van Koeberg wat ontplof, ongetwyfeld ook bewaarheid word, want die Milnerton-breuk wat by Koeberg verbyloop, het reeds op 4 Desemberv 1809 ʼn verwoestende aardbewing veroorsaak. En kenners verwag dat dit enige dag weer gaan gebeur).

Dat ons ons sedert 1994 op ʼn verkeerde pad beland het, bewys Dr. Marais onbetwisbaar in ʼn profetiese boodskap “Die toekoms van die Arikaner”:

“…geen politieke federasie tussen verskillende volke was nog ooit ʼn permanente oplossing nie. Die huidige politieke bestel in Suid-Afrika sal ook nie slaag nie. Een of ander tyd vorentoe sal dit verbrokkel.
“God het van die begin af aan elke volk ʼn eie woonplek gegee (Deut. 32:8 en Hand. 17:26) en sodoende ook die reg om sy eie belange te behartig en om oor homself te regeer.
“Een of ander tyd vorentoe sal die verskillende volke in Suid-Afrika begin agiteer om op hulle eie te wees … hulle sal nie meer aan dieselfde tafel saam met die ander volke wil sit nie. Dis ʼn ingeskape drang om in jou eie huis te woon, om jou eie stukkie grond te besit, om jou eie sake te bestuur en om deur jou eie mense regeer te word. Hierdie strewe om onafhanklik te wees, sal uiteindelik langs die weg van “stryd” toegestaaan word … Want op die tyd wat God self daarvoor bestem het, sal Hy die Afrikaner se gebede verhoor en sal Hy sy lot verander (Jes. 49:8). God het hom nie vergeet óf in die steek gelaat nie (Deut. 31:16); en die dag sal kom dat ons volk weer ʼn eie grondgebied sal hê en oor homself sal regeer.”

(Niklaas van Rensburg het dit ook presies net so vooruit gesien).

Posted on 82 Comments

Die Beplande Rewolusie is aanstaande

Die Suidlanders het ‘n tydjie gelede ‘n insiggewende artikelreeks (Beplande Rewolusie) op hulle webtuiste geplaas. Inligting wat ons ontvang het, bevestig nie net wat in die artikels bekend gemaak is nie, maar ontbloot ook die verraderlike wyse waarop bedenklike liberale groeperinge ware behoudende regsgesindes valslik verbind het aan politieke misdade wat deur die ANC regime as hoogverraad beskou is! Continue reading Die Beplande Rewolusie is aanstaande

Posted on 203 Comments

Solidariteit, die Skepper se verordeninge en verregses

’n Persoon war homself Kood noem, lewer die volgende kommentaar op ons forum:

Adriaan ek is ook ’n boer maar jy hou jou so f*&^$^n slim en se almal sleg – met verwysing na Afriforum – nou se jy vir my as ’n boer en gatvol vir die land wat moet ons doen… gee ’n plan en vergeet om siener se goed elke keer so uit te le want dit irriteer die kak uit my uit – wat is jou plan slimjan?

Om mee te begin Kood, jou taalgebruik is nie dié van ’n Boer nie! Nee,ek het geen plan nie; ek het net my Bybel, die profete, asook ons eie profeet se profetiese oorsig van wat die Vader se Verhouding, Plan en Voorneme met sy volk is. Aanstons meer hieroor. Tweedens, jy kan nie nie ‘n Boer wees nie, want ’n ware Boer maak nie staat op Solidariteit, Afriforum, of wié ook al se vleeslike arm nie – hy wéét reeds waar sy Hulp vandaan kom! Derdens, ek het Afriforum nog nooit sleg gesê nie, maar hulle en ander sogenaamde ‘regse organisasies’ net ontbloot vir wie en wat hulle werklik is. En dan vierdens, dit wil vir my voorkom of Siener se profesieë glad nié vir jou bedoel is nie; want as dit was, sou jy geweet het hy het net vir ons kom bevestig en met praktiese voorbeelde toegelig wat reeds in die Bybel opgeteken is.

Die Vader het sy Verhouding, Plan en Voorneme met sy geroepe volk Israel (en met hulle alléén), baie duidelik vir ons uitgespel. Sy Verhouding: Jer. 31:3-4 — Jahweh het aan my verskyn uit die vêrte: Ja, Ek het jou (Israel) liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel!

Sy Plan: Openb. 3:19 — Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.  

Ps. 50:15 — …en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Siener gee vir ons ‘n baie mooi praktiese illustrasie hiervan waar hy aan Boy Mussmann sê: “Genl. Kemp moenie môre, oormôre sê dit is hý, die dapper generaal, of ék die Siener, of júlle die dapper burgers, wat julle hier uitgebring het nie, maar hy moet God die eer gee wat Hom toekom.”

(Omdat die Vader dit reeds by verskeie geleenthede beklemtoon het dat Hy net vir Israel liefhet, is géén ander nasie ter wêreld by hierdie belofte van redding ingesluit nie (ook nie die Jode nie!) Want:

Sy Voorneme is om: “…die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg, te maak dat hulle kom en voor jou (Israel se) voete neerbuig en erken dat Ek jóú liefgehad het.” Openb. 3:9.

In Psalm 106 moes Dawid ‘n blik op Suid-Afrika gehad het toe hy hierdie woorde geskryf het:

“Hulle het die volke nie verdelg soos Jahweh aan hulle gesê het nie, maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer … En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle ‘n strik geword … Toe het die toorn van Jahweh ontvlam teen sy volk … En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers; en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig … Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het; en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond (by Bloedrivier) gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede…” 

Kood, soos ek reeds aan jou gesê het, het ek geen plan nie, maar ek weet die Almagtige wat ek aanbid, se Plan was reeds in plek die dag toe Hy die hemel en die aarde in aansyn geroep het. Ek kan jou ook presies sê wat daardie Plan is, want sy profeet Jeremia het dit vir ons aangeteken: as ons “na Hom toe terugkeer”, dan sál Hy ons “red uit die hand van die goddelose mense en  ons verlos uit die vuis van die tiranne.” (Jer. 15:21).

Wat ek nou by jou wil weet, Kood, is wat is AfriForum en al die ander organisasies na wie jy opkyk se plan om ons uit die vuis van die tiranne te red? Ons weet reeds AfriForum het met duur hofsake probeer om dorp- en straatname te behou, en misluk (terwyl daardie dorpe en strate vuil en smerig is en so na riool stink dat net ‘n tronkvoël en terroris se naam daarby sal pas!) Ons weet ook hulle het met nog duurder hofsake probeer het om Julius Malema te verbied om te sing dat hy die Boere gaan doodmaak, en ook hierin het hulle misluk.

In Desember 2016 het ‘n Volle regbank van die Noord-Gautengse hooggeregshof in Pretoria ‘n aansoek van AfriForum en Solidariteit verwerp dat die Universiteit van Pretoria se besluit om net Engels as die hooftaal van onderrig te gebruik, ter syde gestel word. UP was een van ons bekendste histories Afrikaanse universiteite, maar het op die oomblik nog net ‘n skamele 25.1% Afrikaanse studente.

Intussen het sommige van hierdie sogenaamde regse organisasies groot koste aangegaan om by die VN te gaan pleit vir ‘n stukkie afknypgrond in die land wat die Skepper gratis aan ons gegee het, maar andermaal het dit ook misluk.

Hulle kon al daardie geld en moeite gespaar het deur net die Skepper te gehoorsaam en ons na Hom en die ou paaie terug te lei. As hulle dít gedoen het, was ons al lankal uit die vuis van die tiranne verlos!

Of stem jy nie saam nie?

Jy sê Siener irriteer jou, dan geld dit seker ook vir profete soos Moses, Jesaja, Jeremia, Esegiël en al die ander, want die simbole en vergelykings wat in die Siener se gesigte voorkom, is dikwels feitlik dieselfde as dié waarvan die Bybelse profete gebruik gemaak het.

In die vroeë 90er jare skryf mnr. Johannes Gagiano aan my: “Die Bybelwaarhede word opnuut bevestig deur die visioene van ons eie profeet, wat ek bevoorreg was om self te ken. Hy het dikwels my kinderhand in syne gevat en dan aan ons (ek, my vader en oupa) die dinge bevestig wat soveel duisende jare gelede deur God geprofeteer is.”

Kom ons kyk of dit so is: In Deut. 28:44 waarsku Moses ons bv. dat as ons nie doen wat die Almagtige beveel nie, sal Hy ons, wat nog altyd die kop was, die stert maak, en die vyande rondom ons sal die kop wees.

Siener het gesê daar kom ‘n tyd wat ons as volk op dwaalweë gaan beland en alles in die land omgekeer en onderstebo sal wees, dan sal hulle (ons vyande) baas wees en ons klaas.

In Hoofstuk 10 vers 7 sê die Prediker “Ek het slawe te perd gesien en vorste te voet op die grond soos slawe.”

Op 5 Mei 1921 het Siener ’n gesig gehad dat ons nog gedwing sal word om van die wa af te klim waarna ons eertydse touleiers nie net op die wa gaan klim nie, maar ook nog die briek (of skroef) aandraai terwyl ons die wa deur ‘n moddervlei moet sleep.

Mar 4:22 —  Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie of dit moet in die lig kom.

Op 10 Mei 1922 kry Siener ’n gesig van die hele land wat lyk soos ’n ou ashoop waardeur ‘n ploeg geloop het. Dit beteken dat die korrupsie en kullery, leuens en bose geheime van alle kante en partye op ’n  genadelose wyse oopgevlek sal word. (Soos Solidariteit en AfriForum se skandes nou ook op Facebook oopgevlek word).

Eseg. 37:19 — Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem…en die stamme van Israel, sy bondgenote, en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand…

Die Siener se gesig is byna woordeliks dieselfde: Ek het die verdeelde volk gesien: twee houte, een met penne en een met gate. Die rooi kielhouer gaan oor hulle. Die penne steek dan in die gate en die twee houte voeg so goed dat geen mens die nate kan sen nie.

 Jer. 16:4 — Aan dodelike siektes sal hulle sterwe (vigs en die Swart Pes?); en hulle sal nie beklaag of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees; en hulle sal deur die swaard en die hongersnood verteer word, en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde.

In een van sy gesigte het Siener vier perde bo in Afrika sien ry. Die vierde perd was ’n aaklige pes waaraan so baie sou sterf dat die lyke nie begrawe kon word nie.

Jes. 43:8 — Bring uit die volk wat blind is en tog oë het…

Luk. 11:34 — Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou hele liggaam ook donker.

Siener aan oom Paul Prinsloo se vader: “Ek sien die Boere loop in en uit hul huise. Hul hoede hang in hul oë en hul koppe hang laag. Ek sien kolle op hulle oë wat soos pêrels lyk.”  (Hulle is siende blind en verstaan glad nie wat besig is om rondom hulle te gebeur nie).

 Mark. 9:40 — Wie nie téén ons is nie, is vir ons. (Vgl. ook Luk. 9:50).

In ’n brief wat mnr. H.J. Dreyer van Senekal aan Die Volksblad geskryf het, het oom Nicolaas aan hom gesê: “Wie nie met ons is nie, is teen ons…”

Jesaja 48:10 — Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende.

 Tydens die 1914-Rebellie het Siener ons deur ’n sif sien gaan, maar in die verre toekoms sou ons in ’n smeltkroes gelouter word.

Die vleeslike arm van Solidariteit en Afriforum

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF), sou later na vore tree as hoofsekretaris van Solidariteit, een van die organisasies wat vandag verbete veg om die grondwet wat die ANC aan bewind hou ‘te maak werk’.

Nadat De Klerk Mandela touleier gemaak het, was die Boervolk se lot verseël: …Julle land is verwoes, julle stede is verbrand, voor julle oë verteer vreemdes julle landerye. Hulle het dit ’n verlate wêreld gemaak. — N.A.V.-1983. En Hosea bevestig dit: “Hulle belieg mekaar, hulle breek in en steel, hulle beroof mekaar op straat… — Hos. 7:1. En Nehemia het tevergeefs by ons gepleit: Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Yahweh, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. — Neh. 4:14.

Maar ons wou nie luister nie, want: met die ontbanning van die ANC deur FW de Klerk begin Mandela, Ramaphosa, Mbeki en Zuma gesprekke voer met ‘skyn regse Afrikaners’ (nie Boere nie!) Daar was in daardie stadium sowat 200 regse organisasies. Op 11 Maart 1993 stig Constand Viljoen en andere die Afrikaner Volksfront as oorkoepelende organisasie. In September 1993 besluit die Volks Front om direk met die ANC te onderhandel. ’n Dokument oor selfbeskikking word opgetrek vir ondertekening op 21 Desember 1993 in die Carlton Hotel in Johannesburg.

Op 24 Julie 2008 reël Flip Buys dat Zuma ’n blanke plakkerskamp in Pretoria besoek. Sowat 1 000 armblankes was teenwoordig en ons moes op TV aanskou hoe van die blanke vroue Zuma letterlik omhels nadat hy aan hulle hulp belowe het. Maar hy is glimlaggend daar weg en hulle het nooit weer van hom gehoor nie. Ook Flip Buys en sy Solidariteit het heeltemal van hierdie beloftes vergeet en tot vandag toe swyg hulle soos die graf daaroor! Daardie ontmoeting was net ‘n foefie deur Solidariteit om publisiteit te kry en nuwe intekenare te werf.

Ons weet nou al dat AfriForum en Solidariteit daarbo vanuit hul morele hoëgrond-torings NIKS en NIEMAND sal steun as húlle, in hul eie woorde, nie die aksie SELF geloods het nie. Anders gestel: ‘As ons nie publisiteit én geld daaruit kan maak nie stel ons nie belang nie!’. En dit het so pas weer gebeur.  AfriForum is deur Wessel Basson en sy groep genooi om mee te doen aan ’n #RedDieBoer-optog op 1 Desember. Maar wat gebeur? Soos altyd besluit AfriForum op die plek  om sy eie ding te doen en hy reël ’n ander optog vir 25 Noverber en wil natuurlik ook niks met Basson se groep te doen hê nie.

(Terloops, ons is gekant teen hierdie skielike vlaag optogte, soos uiteengesit op die Vaandel Facebook).

Net so het Solidariteit ook geweier om deel te neem aan die blanke “protesaksie” op Kerkplein in April 2015, want, volgens Jaco Kleynhans, distansieer Solidariteit en AfriForum hulle van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede.

Buys aan Mbeki: “Daar moet gefokus word op ‘gemeenskaplike belange’.”

Want na Flip Buys se mening moet daar nou gefokus word op wit, swart, bruin en geel se ‘gemeenskaplike belange’. Wat die stomme Buys nie besef nie, is dat ’n Boer net gemeenskaplike belange met ’n mede-Boer kan hê.

Hierdie volksvreemde nuk van Buys moet gesien word teen die agtergrond van Constand Viljoen se bedrieglike agenda tydens sy onderhandelings met die vyand toe hy namens die Afrikaner Volksfront ’n ooreenkoms met Thabo Mbeki en die kommunistiese ANC aangegaan het, ’n ooreenkoms waarin die AVF (en dus ook Flip Buys) die Nuwe Suid-Afrika se ‘grondwet’, wat toe reeds met die onderhandelings in die World Trade Centre in Kemptonpark in ’n ver gevorderde stadium was, aanvaar het.

Die Bybelse opdrag van skeiding tussen rasse se dae was nou getel.

En sedertdien het elke Solidariteit, elke Afriforum, elke FAK, elke ATKV, elke Voortrekker, elke skool, elke priester, elke predikant, elke pastoor en elke eerwaarde in hul swerftog op die breë paaie uitgeroep: “Ons swerf vry rond, ons sal nie meer na U toe kom nie!”  (Jer. 2:3.) Blymoedig het hulle ook apartheid afgesweer.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem nadat die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ die ANC tot ‘n val gebring het deur doelbewus anargie, korrupsie, wanorde en totale chaos in die land aan te blaas. (Hulle is reeds ’n geruime tyd volstoom daarmee besig! Of het u miskien gedink die toenemende aanslae op blankes, die plaasmoorde, geweld, byna daaglikse dorp- en stadblokkades en die wilde tyre danse was ’n breinkind van die swart elite? Nee, die opdrag daarvoor kom direk uit die Britse troonkamer en word gefinansier vanuit ’n geheime diverse rekening onder beheer van Lord Robin Renwick, Malema se hanteerder).

Destyds is daar van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. En dis hoe Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek het. Langs die breë pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria op die lyf geloop wat almal staan en duimgooi het om ook ’n lift te kry.

Slegs ’n klein handjie vol Bloedrivier-nakomelinge het nog op die ou, gevestigde smal pad probeer voortgestrompel.

Die politici, kerk, instansies soos Solidariteit, Afriforum en ook hulle kamerade die ANC met al sy tentakels, verafsku en haat hierdie ou paaie; want om daarheen terug te keer, vra ook vir ’n terugkeer na die wet, na die eerbiediging van die Sabbat en dat versoeningsdag en Geloftedag weer moet plekke ruil. Dan vra dit ook vir hervorming soos in die dae van Nehemia, m.a.w. afskeiding van die gruwel nasies, lofgesange sonder die baster, geen ooreenkomste met die heiden nie en om tot in der ewigheid ook nie sy vrede of geluk te soek nie. En laastens moet die sodomiet, die pedofiel en die vrugafdrywer weer terug in die buitenste duisternis gewerp word!

Maar volgens ons uitgelese professore, die politici, die kerk en Afrikanerleiers is hierdie wandelaars van die ou paaie godsdienstige ekstremiste (prof. Andries Raath), ketters (prof. Johan Malan), verkondigers van ‘n dwaalleer (prof. Ben du Toit – hy ontken ook die bestaan van Satan) en ’n klomp idiote (Flip Buys van Solidariteit).

Ons lees in Beeld: “AfriForum maak sy stem dik deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg AfriForum, nóg Solidariteit, nóg die politici óf sogenaamde Afrikanerleiers al ooit hulle stem dik gemaak het en studente of enige ander groep wittes opgevorder het om “op te staan vir hulle God, hul blanke vel en om nie te verbaster nie”.

Hulle durf nie, want dit sal hulle swart broers aanstoot gee en dis ook teenstrydig met Reënboogland se grondwet.

Ja, soos Piet Retief ook verkies het om liewer met Dingaan te gaan Kodesa — die pad van die lafaard en ook die minste weerstand — net só wil Solidariteit en Afriforum vandag ook in sy voetspore volg. Maar hulle moet net weet – die Piet Retief-spisode gaan hom herhaal!

Ons moet Flip Buys se uitlatings sien vir wat dit werklik is. Hy weet sy organisasie beskik nie oor die morele moed en durf om, in die aangesig van die vyand se naakte rassisme, teistering en dreigemente, vreesloos vir God, volk en vaderland op te staan nie! Dus buig hulle maar gedienstig die knie en besing ook uit volle bors die afgod Nkosi.

Buys en sy bondgenote het vroeg reeds die swaard getrek teen behoudende groepe wat weier om met die barbaar te onderhandel; weier om met hulle kompromieë aan te gaan. Buys-hulle sien veragtend op hulle neer as verregse randeierfigure. Maar kan een van hulle my sê waarom het God oor ‘n tydperk van sesduisend jaar uitsluitlik ‘verregse randeierfigure’ geroep om sy werk vir Hom te doen?

Geeneen wat ooit met sy vyande onderhandel het, was deur Hom gereken nie! Dus, behoort Solidariteit en Afriforum te weet waar hulle met Hom staan.

En dan wonder ek of dié menere wat so graag ‘rassissme!’ saam met die barbaar skree, weet dat die woord ‘rassissme’ sinoniem is met ‘nasionalisme’, ‘volkseie’, ‘erflikheid’ en ‘rasbeskermend’? Alles eienskappe en karaktertrekke van ‘n ware patriot.

Rassisme word vandag as skelwoord gebruik vir iemand wat sy eie ras, godsdiens, kultuur en vaderland liefhet.

Elke ras met selfrespek, behoort so te dink, insluitende Solidariteit en sy bondgenote!

Flip Buys het pas weer sterk standpunt ingeneem teen Afrikaanssprekende blankes wat verkies om oor hulleself te regeer; hy gee te kenne dat dit net die ‘vêrregses’ is wat nog vasklou aan apartheid.

Hier is enkele uittreksels uit Buys se betoog, en daaruit is dit baie duidelik dat hy geen vriend is van die behoudende blanke Afrikaanssprekende landsburger nie.

Hy het hom reeds in 1990 met oorgawe vereenselwig en neergelê by sy boesemvriende FW de Klerk en Madiba se Nuwe Suid-Afrika; en veg nog steeds saam met De Klerk en Mandela se barbare om ontslae te raak van al die sinnelose, uitgediende wette en verordeninge wat die Almagtige destyds by monde van Moses aan ons oorgedra het.

Ook verafsku hy die Almagtige se Skeppingswet van ‘soort volgens soort’, want in Buys se alwyse oë is daar hoegenaamd géén verskil tussen wit, swart, rooi, geel en bruin spoortrappers nie! Dit is dan ook net die lae klas wittes wat daarop aandring om hulle ras eenkant en suiwer te wil hou ooreenkomstig die Skepper se opdrag.

Saam met De Klerk, die ANC, EFF en die VN spoeg hy vuur teen hierdie witnerwe: “Die probleem is dat Afrikanerselfbeskikking in Suid-Afrika ’n verregse kleur gekry het en met ’n vasklou- of terugkeer na apartheid vereenselwig word. Dit spruit veral voort uit die politieke vergiftiging daarvan deur sommige verregse heethoofde wat die begrip met koddige neo-apartheidsplanne belaglik gemaak het. Terselfdertyd het dit ammunisie gebied vir teenstanders (dit sluit nou in Solidariteit, AfriForum en die anti-God, anti-wit, anti-verbasteringaanhangers) om dié planne as agterlik en rassisties af te skryf. Daarby het die ANC natuurlik ’n sterk magspolitieke beweegrede om die gevaar van ’n ‘terugkeer na (God se) apartheid’ te gebruik om hul strewe na totale oorheersing van die samelewing te regverdig.

“Soos enige ander reg, is die reg op selfbeskikking nie absoluut nie en moet dit opgeweeg word teen ander ewe geldige regte, oftewel kwalifiserende ‘bepalings en voorwaardes’. Die belangrikste hiervan het te make met die menseregte (m.a.w. gebooie van mense) van die gebied se ‘ander’ inwoners wat geraak word.” (Dit gaan vir hom dus oor die ander se menseregte, want God se ‘regte’ is verouderd en uitgedien!)

Hy noem dan ’n rits ‘projekte wat kan werk’, mits dit van enige sweem van rassisme ontkoppel word.

Flip Buys se bedoeling met ‘geen sweem van rassisme’, is dat blankes niks mag doen wat slegs tot voordeel van medeblanke volksgenote strek nie? Inligting wat ons bekom het dui daarop dat blanke personeel wat by Afriforum se Helpende hand werksaam is, verbied word om slegs hulp aan blanke kinders te verleen. Sommige werknemers wat dit wel gedoen het, is glo afgedank. In Oudtshoorn het Afriforum met die geld wat hy van blankes ontvang ’n paar jaar gelede slegs aan Kleurlinkinders nuwe skooltasse geskenk het. Arm blanke kinders is oor die hoof gesien.

Ons wil Buys net daarop wys dat die Skepper wat deur sy gehate ‘verregses’ aanbid word, deur al die eeue nog steeds staan en val by Sy Voorgeskrewe Apartheidswette; want álles wat Hy geskape het, het Hy ‘soort volgens soort’ gemaak, en sy opdrag aan almal wat asemhaal (mens, dier, voël en plant) is om nié daardie verskillende ‘soorte’ te besoedel deur verbastering nie. (“Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie. En ‘n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op jou kom nie” (Lev. 19:19) “… jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie.”  .(Deut.7:2-3).

 

Phyllis Godber en Cecil Hartwig 1932.

Maar meneer Flip Buys beskou hierdie opdrag van Hom as ‘belaglik’ en ’n ‘vergiftiging deur verregse heethoofde’. Dus moet ons aanneem dat die Almagtige in Flip Buys se alwyse oë ook maar net nog ‘n ‘Verregse Heethoof’ is!

Is dit dan nie Hy wat ook gesê het: “onderhou My gebooie, dan sal jy lewe” nie?

“The most diverse race on earth is the white race and yet we are not diverse enough for the zionist globalists an liberals. All other races look more or less the same, they all have dark hair and dark eyes, only the Asians show some differences.”

 

 

Posted on 149 Comments

Die helfte is ons nimmer vertel

Vooraf: Van die mededelings in hierdie skrywe kom uit vorige blog-plasings, e-posse, City Press en Internetberigte. Maar die heel belangrikste inligting is verkry van ‘n familielid wat 35 jaar lank by Eskom werksaam was. Hy het ons enkele dae gelede laataand geskakel met die volgende woorde: “Alles wat julle van Eskom gehoor of in die media gelees het, is nie die helfte van die werklike situasie nie. Maak gereed vir die ergste!” Ons ander bron is ‘n oud-werknemer van Denel. Continue reading Die helfte is ons nimmer vertel

Posted on 4 Comments

As die karre op die bulte staan!

Op 1 Augustus 1914 het Siener ‘n klomp mense (blankes) gesien wat opstandig raak, met “geweers aanlê” en dreig om te skiet. Dit is die begin van blanke weerstand. Dan verskyn daar twee syfers 1 en 7 (17) – dis interessant dat daar nou al 17 (1994-2011) jaar verloop het nadat die gladgeskeerde (verraaier) en sewende leier van die NP onderhandel en oorgegee het (die sewe word ‘n mens). Mnr. Boy Mussmann voeg hierby dat die volk nou (terwyl die rooi kielhouer oor ons gaan) sal begin om bymekaar te staan. In ‘n ander gesig het Siener gesien hoe hy en sy dogter Anna met haelgewere op Johaanesburg mik: Ek (Anna) en Nicolaas staan met dubbel loop haal geweers en mik op Johannesburg. (Hulle maak gereed vir oorlog).

Continue reading As die karre op die bulte staan!