Posted on 66 Comments

Die NFL-afgod skeur wit en swart in Amerika

Die artikel “Ons is ‘n veragtelike volk” het heelwat uiteenlopende reaksie uitgelok. Ons weet daar is volksgenote wat lankal reeds na ons hulpbehoewendes omsien; dan is daar diégene wat onmiddellik hulp aangebied het – selfs ‘n vriend in Australië het fondse oorgeplaas vir die Sonskynhoekie-plakkerskamp.

Ons kontak by Sonskynhoekie vra dat ons almal moet bedank vir hul bydraes, en skryf verder: “Ons het nou ‘n dogtertjie, ek het haar Engela gedoop, sy is ‘n blonde krulkop en drie jaartjies oud. Haar ouers het haar aan die Nigeriërs verkoop in prostitusie vir dwelms. Gelukkig is sy gevind en nou by pleegouers. Sy is bietjie toegewerk (moes heelparty steke kry), maar het geen beheer oor haar blasie of magie nie en dra doeke. Sy het NIKS – so Maandag word daar klere, ‘n teddie, doeke en badgoedjies by haar afgelewer…”

Die Sonskynhoekie-plakkerskamp

Aan die anderkant was daar ook dié wat dadelik die lang messe getrek het: “Van wanneer af is dit my plig om vir mense te sorg wat deur hul eie slegtigheid in die gemors beland het?” Of: “Verwag jy van my om na ’n miljoen armlastiges om te sien? Ekself kan nie eens kop bo water hou nie!” Of daar was die verbitterde oujongkêrel, ’n tipiese Kolonialer wat uitgevaar het omdat ek durf sê ons volk is ‘veragtelik’, terwyl ékself die veragtelike skobbejak is. Hy wou dan verder weet hoekom ’n sekere persoon nie die armes help nie? (En hy noem hom sommer by die naam!) My vraag is: vriend, hoe weet jy die persoon doen dit nie reeds nie?

Ons wil aan dié meneer sê, mense wat barmhartigheid aan hul naaste bewys, verkondig dit nie van die dakke af óf op die hoeke van die strate nie! As jy dit nog nie weet nie, dit staan so in jou Bybel opgeteken.

Dan wil ek ook net ‘n regstelling maak: Die woorde ‘veragtelike volk’ was nie myne nie, maar dié van ons profeet. En hy het dit hoofsaaklik teen ons leiers en veral die leraars gehad wat die ou paaie verlaat het – hulle ‘veragtelike’ optrede het dan ook spoedig na die volk toe deurgesuurdeeg en daarom kry ons vandag ouers soos hierbo genoem wat hul kindertjies vir dwelms aan die barbare verkwansel: Siener: “…daar sal in ons land haas niks meer reg wees nie, nie in die regering nie, en ook nie in ons kerke nie”. Eseg. 36:32 “Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.” (Terloops, hier word nét na blankes verwys, want nét ’n blanke kan skaam kry en bloos!)

Die profete van ouds het hulle ook teen die godsdiesleiers uitgespreek: Mal. 2:7-9 “Want die lippe van ’n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ’n boodskapper van Yahweh van die leërskare. Maar júlle (die priesters en leraars) het van die weg afgewyk, julle het baie deur jul onderrig laat struikel … So maak Ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk…” Pleks daarvan dat die kerk en ons leiers onder gesag van Yahweh ons vyande besweer het, het hulle voor hul gaan buig en ons met wapen en al aan hul oorgegee.

Siener van Rensburg se boodskap was deurgaans ’n pleidooi dat ons as volk mekaar die hand moet reik en na Hom toe terugkeer. Nêrens in sy visioene word daar van ons verwag, of selfs gesuggereer, dat ons ‘skuldbelydenis’ moet doen vir ons optrede teenoor ander volke nie. Want: “Op julle verlede, op die hede van ons volk rus daar geen skandvlek nie…” (Die woorde ‘op die hede’ verwys na die tydperk waarin hy geleef het).

En daardie oorgawe het tot gevolg gehad dat ons as volk vandag by een van die bitterste oomblikke in ons geskiedenis te staan gekom het – die punt waar daar van ons rekenskap gevorder word: “Waar is my kinders? Waar is hulle wat môre vir My ’n volk moet wees? Ek het hulle aan julle toevertrou; maar julle het hulle vir niks verkoop nie; en Ek gaan elke siel van julle hand eis!”

Indien ons as ‘volk’ na mekaar omgesien het soos daar in die verordeninge en insettinge aan ons voorgehou word, was ons nog ’n voorspoedige volk (1 Kron. 22:13), en het daar vandag nie ’n enkele medevolksgenoot in ’n plakkerskamp gesit nie. Maar, aangemoedig deur ons leiers en die kerk, het ons besluit om liewer te handel volgens die wette en verordeninge van die nasies rondom ons (Eseg. 11:12).

Ons volk is al eeue lank nie net polities, godsdienstig en op morele gebied (wat is goed en wat is sleg) verdeeld nie, maar ook wat betref ons geneentheid teenoor die arm en minderbevoorregte stamgenote in ons gemeenskap. Die gesiene, welaf en geswore kerkmens se benadering was nog altyd “ek sal vir jou bid” óf “ek dank God dat ek nie soos jy is nie!” Maar steek hy die dag wel sy hand in sy sak, is dit sonder uitsondering altyd vir daardie ‘ander arme agtergeblewene’. Daarenteen is dit ook sonder uitsondering net die medearbeider in die wingerd wat hom of haar oor hul naaste ontferm en bereid is om ’n helpende hand uit te steek.

Profete soos Jeremia, Jesaja en Esegiël skets vir ons die resultaat van die kerk se selfgebroude ‘evangelieboodskap’: Klaagl. 2:14 “Jou profete het vir jou bedrieglike en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie geopenbaar om jou lot te verander nie, maar hulle het vir jou godsprake gesien tot bedrog en verstoting.”

Jer. 50:6 “’n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge (ander nasies) toe; hulle het gegaan van berg (nasie) na heuwel (klein nasie), hulle het hul lêplek (eie tuiste) vergeet.”

Eseg. 34:10 “ Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie (die kerke sal leeg loop) , sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie (tiendes kan insamel nie); en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk (Hyself sal hulle uit die kerke verwyder), sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie (hulle nie langer onderhou nie).”

Maar nou sit daar steeds lidmate as gyselaars opgesluit in daardie gevangenis (kerk), en word nie toegelaat om uit eie oortuiging iets vir hul naaste te ‘doen’ nie – want daar het die sipier (dominee, pastoor, priester) die alleenseggenskap. Elke liewe Sondag reik hy sy verordeninge vir die week uit soos dit opgeteken staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergese Kategismus en die Dordtse Leerreëls, sodat daar by die gyselaars nie twyfel moet weet oor wat gedoen en nie gedoen mag word nie!

Die profeet Jesaja het dit reeds in sy tyd vooruitgesien en ons nie net daarteen gewaarsku nie, maar terselfdertyd ook ’n bemoedigende woord van troos vir elke gevangene in die kerker gebring:

Jesaja 24:22: “En hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ’n kerker (die kerk); maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word!”

Ons lees in Eseg. 37:23 presies hóé daar op hulle ag gegee sal word: “…en Ek sal hulle (sonder geld) verlos uit al hulle woonplekke (kerkers) waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig (van al die kerk se wette en Leerreëls, en eers dán) sal hulle vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.”

In Jes. 61:1 lees ons waarvoor Hy sy skape geroep het: “Hy het My gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.”

En aan dié bevoorregtes wat hul reeds buite die kerkers bevind, gee Jesaja nie net opdrag oor wat húlle vir hierdie gevangenes moet ‘doen’ nie, maar beskryf ook die haglike toestand waarin hulle verkeer.

Jes. 42:7 “…om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Jes. 5:13 “Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors (na die Lewende Woord).”

Mig. 6:12, 14 “Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond … Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly; en jy sal wegbring sonder om iets te red; en wat jy red, sal Ek aan die swaard oorgee.” Want waar wysheid ontbreek daar heers die linkse dwaas met sy swaard.

Hoe staan dit daar geskrywe? “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ’n dwaas is na links.” (Pred. 10:2 ). Hier word dus gekonstateer dat almal wat in die hart ‘regs’ is, ook wys sal wees; terwyl dié wie se hart wat na links neig (die liberaliste), as dwase gereken word.

Na Jesaja se dood het sowat 690 jaar verloop voordat die Messias self gekom het om sy volk uit die ‘kerk’ van daardie tyd te verlos.

Met sy geboorte het drie ‘wyse manne’ (dus regses) vanuit die Ooste gekom om aan Hom eer te betoon. Die Skrif sê duidelik dat slegs hulle drie die sterreteken aan die hemel gesien en dit verstaan het. Nie één van die ‘linkse liberaliste’ (dwase) was eers daarvan bewus nie: Mat. 2:3 “En toe (die linksgesinde) koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele (linksgesinde) Jerusalem saam met hom.” Die regse wyse manne daarenteen was met blydskap en dankbaarheid vervul.

Net so is daar vandag ‘wyse manne’ (regses) wat oor kennis en insig beskik en dinge verstaan wat vir die linksgesinde liberaliste verborge sal bly; daarom haat en verag hulle alles wat ‘regs’ (wys) is. Maar dis nie ál nie – uit jare se ondervinding weet hulle reeds dat van al die nasies op die aarde die blanke Adamiet by uitstek die bevoorregte een is: sy lewenspeil is die hoogste; sy skeppingsvermoë en kundigheid ongeëwenaard; sy kultuur en morele standaarde sonder gelyke, en die Skepper wat hy aanbid, is ver verhewe bo al die ander volke se afgode. Sy Seun is die lig van hierdie wêreld en deur Hom het alle dinge ontstaan (die ganse heelal) (Joh. 1:1,3). Net so was die wit mens (wit weerkaats lig) grootliks verantwoordelik vir die ontwikkeling en vestiging van wat daar in die wêreld tot stand gebring is, want:

Num. 14:12 “Ek sal jou ‘n groter en sterker nasie maak as hulle (die ander nasies). Jes. 58:14 “Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde.” Openb. 2:10 “Ek sal jou die kroon van die lewe gee…”

In die Verborge Boek van Eden hoofstuk 12:14 lees ons: “Want Ek het jou van die wit lig gemaak; en Ek wou kinders van lig uit jou voortbring soos jy…” 1 Joh. 1:5 “God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.” (Ek herhaal:Die blanke se wit vel weerkaats lig; terwyl die swart vel van die Afrikaan en Neger lig absorbeer).

Dan is dit mos ook logies dat net één skepsel (Adam) die gelykenis en beelddraer van daardie God wat hy ook as ‘Vader’ aanbid, kán wees. So is sy eie kind weer ’n beelddraer en gelykenis van hom.

Hierdie draer van Sy beeld en gelykenis het die Skepper ‘Israel’ gedoop, en oor húlle sê Hy die volgende: “Israel, júlle is die skape van my weide, júlle is mense. Ek is júlle God…” Van geen ander volk op aarde word daar gesê dat hulle sy ‘skape’ is óf ‘mense’ is, óf dat Hy ook hulle God is nie! In die Bybel word daar ook tien keer na die mensdom verwys (m.a.w. die 12 stamme van Israel). Daniël 4:25 bevestig dit waar hy aan  koning Nebukadnésar sê: “Hulle (die skape) sal u uit die mensdom (die stamme van Israel) verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees.” (Die ‘diere van die veld’ het hom aangeneem, net soos hulle Mandela ook aangeneem het!)

In die drie jaar wat die Heiland saam met sy dissipels was, het Hy aan hulle talle kere met woord en daad gewys hóé daar teenoor jou naaste opgetree moet word. Hier is net een voorbeeld:

Op ‘n dag het Hy saam met sy dissipels in ’n skuit na ’n verlate plek gegaan om ’n bietjie te gaan rus, maar ’n skare van 5 000 het Hom ingewag met die hoop dat Hy met hulle sou praat. Hy het ook, en dit was al amper aand teen die tyd dat Hy klaar was.

Maar anders as wat sy dissipels wou hê, het Hy hulle nie huis toe gestuur nie; nog minder belowe dat Hy vir hulle sou bid.
Nee, Hy het geweet hulle is moeg en honger, en het sy dissipels beveel om hulle in groepe van 100 en 50 te laat sit, waarna Hy die beskikbare brood en vis vermeeder en aan hulle laat uitdeel het.

En Hy was ook nie skraps of spaarsamig met sy voorsiening nie, maar het so oorvloedig en kwistig te werk gegaan dat toe almal klaar geëet en versadig was, het daar nog 12 mandjies vol brokstukke oorgebly!

Ons, aan die anderkant, is weer alte geneig om eerder te min as genoeg te gee. En die dag wanneer ons ’n dinee hou, word dikwels ook net ons vooraanstaande, beste en uitsoekvriende genooi. Vergelyk dit nou met wat Hy van ons verwag: Luk. 14:13-14 “Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.”

Maar wanneer onsself aan die ontvang kant is, sal ons ook oorvloedig en kwistig te werk gaan; terwyl die verarmde en erbarmlike naaste, maar tevrede moet wees met ’n paar aalmoese of die verslete, uitskotgoed wat vir ons van geen waarde meer is nie!

Daar word egter nie net van ons verwag om iets vir ons naaste te ‘doen’ of te gee nie; ons het ook ’n dure plig om oor hom te waak. Soos wat ons moes gewaak het oor hulle wat vandag in die plakkerskampe sit.

Volgens Salomo is dit ’n gelukkige man wat by sy naaste se ‘deure waak, by die syposte van sy poorte waghou’. Jesaja weer kla die volk aan oor hulle patetiese onbevoegdheid en neiging om voete te sleep wanneer hul naaste in nood verkeer.

Jesaja 56:10 “Dié wat oor my volk móét waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie; hulle lê net, hulle wil net slaap.”

Selfs die Messias wat mag oor lewe en dood gehad het, het in sy oomblikke van angs en sielewroeging daar in die tuin van Getsemane verlang na iemand om saam met Hom te waak terwyl Hy eenkant gaan bid het. Sy behoefte aan onderskraging kan wees omdat Hy sy kruisiging twee keer beleef het. Sy voorkennis van dinge het gemaak dat Hy presies geweet het wat tydens die kruisiging met Hom sou gebeur; en toe daardie dag aanbreek, het Hy die verskrikking daarvan ’n tweede keer ervaar. Is dit miskien hoekom Hy Petrus en twee ander dissipels gevra het om by Hom te bly en Hom te ondersteun?

Mat. 26:38, 40-41 “…en (Hy het) vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” … “Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie?”

Gedurende sy drie jaarlange openbare optrede is Hy voortdurend vervolg, beledig, geteister en uiteindelik doodgemaak, en dit sou ook sy volgelinge se lot wees.

Joh. 15:20 “As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.” … Mat 10:23 “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.”

Hierdie genadelose ‘vervolging’ het egter nie by die dissipels geëindig nie. In die kerke word graag verkondig dat dit die ‘Christene’ is wat vervolg word; maar die werklikheid vertel ’n heel ander storie!

As dit by vervolging kom, is die blanke Westerling vandag in elke ander nasie se visier en ook die hoofteiken; hulle haat en verag hom; teister hom en soek sy dood. Hoekom? Hoekom kan hy nooit niks doen wat goed of reg is nie? Hoekom staan hy altyd in die beskuldigde bank? Hoekom kan net hý rassisties wees? Hy wat skaars ‘n tiende van die wêreldbevolking uitmaak? In sy eie land wat hy oor eeue heen tot ’n sieraad uitgebou en ontwikkel het, geniet die onopgevoede barbaar en Moslem-terroris vandag voordele wat glad nie vir die blanke beskore is nie. Die barbaar en Moslem word soos ’n eregas ontvang, kry gratis huisvesting, maandelikse toelaes, en sy kultuur is die enigste wet wat geld. In die blanke stede is daar selfs gebiede wat vir die witman verbode is.

Die blanke se onbetwisbare posisie as die wêreld se uitnemendste en ‘hoogste’ nasie, is vir al die ander nasies ’n kwetsende belediging. Maar selfs onder ons eie medeblankes is daar linkse dwase soos die Kanadese eerste minister, Justin Trudeau, was eis dat die witman se ‘oppergesag’ (supremacy) beëindig moet word, want ‘in diversiteit (verbastering) lê ons sterkte’.

Daar moet dus iets aan die blanke wees wat hierdie weersin en ongekende haat voed en aanhits. Is dit sy kultuur, sy godsdiens, of dalk sy velpigment? Nee, ek glo dit lê veel dieper en dit reik tot by die kern van sy bestaan – sy onsterflike siel, want dis die één ding wat die skaapnasies van die boknasies onderskei.

Rassisme: swaard van die dwaas

’n Rasse-insident op die sportveld in Amerika het die onderskeid duidelik na vore gebring. Dit was toe ’n derderangse Amerikaanse Neger-voetbalspeler, Colin Kaepernick, verlede seisoen voor ’n wedstryd van sy klub, die 49ers, geweier het om op aandag te staan toe die Amerikaanse volkslied gespeel en die vlag gehys is, want dis simbole wat “staan vir ’n land wat swartes en gekleurdes onderdruk,” het hy gesê.

Hierdie voorval het veroorsaak dat Amerika vir die eerste keer in sy geskiedenis op ’n rassegrondslag (wit en swart) letterlik in twee geskeur is. In die verlede het die Amerikaanse blanke, net soos alle ander blankes, gedienstig maar die knie gebuig as mnr. swart barbaar net ’n wind gebreek het; of hom as ’n vuilgoed en wit skuim uitgeskel het; ja, selfs wanneer sy vrou, dogter of moeder deur hulle verkrag is, het hy dit gelate aanvaar, want die linkse dwaas kan niks verkeerd sê of doen nie! Maar toe gaan daag Neger se kind mos witman se balgod NFL uit, en word dié se eer en heiligheid aangetas! Dit was al wat nodig was om die jare lange onderdrukte rassis in mnr. blank Amerika dadelik en vreesloos op sy agterpote te laat spring. En meteens is die poorte van die hel oopgeruk! Daar is by my geen twyfel dat hierdie insient deur Adam se Skepper gebruik is om die wyses tot hul sinne te bring nie.

Gregg Popovich

Self pres. Donald Trump was buite homself van woede; hy het nie doekies omgedraai nie en geëis dat sulke spelers uit die span geskop word. Die meeste ander blankes was dit eens met hom; maar soos altyd was daar natuurlik die verloopte bokramme wat hulle aan die kant van die ‘veronregte’ Neger geskaar het. Soos die basketbalafrigter van San Antonio Spurs, Gregg Popovich. Hy het tydens ’n nuuskonferensie hom soos volg oor Amerika en die blankes uitgelaat:

“Ek is deeglik bewus van die rassisme onder blankes,” het hy gesê. “Die land wat ek, Popovich, ken en liefhet, is gevul met haat – die blankes se haat vir die swartes (in werklikheid is dit net andersom!) Mense, spesifiek die wittes, moet gemaak (gedwing) word om ‘ongemaklik’ te voel, want ons is ‘gemaklik’ (met ons voorkoms en alles wat ons tot stand gebring het). Bitter min verstaan of sal wil toegee dat daar iets soos ‘witbevooregting’ bestaan,” was sy woorde. “Ons het steeds geen idee wat dit beteken om blank gebore te wees nie. Dit is soos om ’n 50-meter voorsprong te kry in ’n 100-meterwedloop; en dis ’n gegewe omdat ons wit gebore is. Jy geniet sekere voordele wat sistematies, kultureel en psigologies daar is…”

Wat die stomme Gregg Popovich nie besef nie, is dat hy met sy onvergenoegdheid jeens medeblankes en deur sy eie wit vel te belaster, onwetend die verborge en ware identiteit van die blanke pertinent aan die lig gebring het – ’n voldonge feit wat nóg hy nóg sy swart broers ooit sal verstaan óf aanvaar.

Luk. 8:17 “Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.”

  1. Popovich en al sy linkses dwase wil hê die blanke moet gelykgestel word met al die ander nasies en ook met hulle vermeng. Maar die suiwer blanke is ’n opperste rassis; dus, rasbeskermd, soos wat sy Skepper van hom verwag. In Esra 9:2 lees ons dat hy as die ‘heilige geslag’ (die blanke Westerling) hom nie met ander volke (mag) vermeng nie.” Dan. 2:43 sê dit sal nie slaag nie, want “…hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.”
  2. Blankes moet ‘ongemaklik’ voel oor hulle witheid. Popovich suggereer hiermee dat die Neger se swart vel hom ‘ongemaklik’ laat voel. Dit grief hom ook dat blankes so ‘gemaklik’ is met hul voorkoms en omstandighede. Maar hoe kan hulle anders daaroor voel? Hulle is dan na die beeld en gelykenis van hul Maker geskape!
  3. Wat ‘witbevoorregting’ betref, is Popovich ook heeltemal reg, en die Almagtige bevestig dit Self vir ons in Deut. 10:15 “Maar net aan jou vaders het Yahweh ’n welgevalle gehad om hulle lief te hê…” En boonop word hy nog voorgetrek ook: Deut. 7:14 “Geseënd sal jy wees bo al die volke…”
  4. Nee, meneer Popovich, jy is verkeerd: om wit gebore te wees, beteken nie om ’n 50 meter voorsprong in ’n 100 meter wedloop te hê nie, maar ’n volle 100 meter!

En noudat al die bokke hulle sê gesê het, kan ons ten slotte gerus luister na die Vader van Adam/Israel se finale betoog in hierdie saak:

Openb. 13:3 “En die hele wêreld (die linkse dwase bokke) het verwonderd agter die dier aan gegaan … (almal) wie se name nié van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nié.

“En Ek het die nasies van mekaar afgeskei: met my volk, Israel – die wyse skape – aan My regterhand en al die ander nasies – die dwase bokke – aan My linkerhand.

“Daarna het Ek vir my volk Israel ’n stad gebou met die naam ‘Nuwe Jerusalem’ (Openb. 21:2), met 12 poorte waarop net die name van die 12 stamme van die kinders van Israel geskrywe is, en die muur van daardie stad het 12 fondamente, en daarop was net die name van die twaalf apostels van die Lam geskrywe (Openb. 21:14). En in daardie stad het Ek net hulle toegelaat wie se name geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam – die regverdige kinders van Israel (Ps. 69:29) – die skape van My weiveld…” (Met dank aan Barry Booyens en Pieter Lewis vir hul insette).

Posted on 213 Comments

Esegiël, Siener en Trump

Ons lees in Esegiël 37 dat God die profeet na ’n laagte geneem het wat vol dor bene was en waar Hy die profeet bevel gegee het om oor die bene te profeteer sodat hulle weer lewendig kan word. Continue reading Esegiël, Siener en Trump

Posted on 255 Comments

Jesaja, Siener en Trump

Sedert Adam en Eva uit die Tuin van Eden verdryf is, is die mensdom in twee hoofgroepe verdeel, nl. die wit ras (lig) en die res — die swart- of gekleurde rasse — (duisternis). Oor millennia is daar tevergeefs probeer om hierdie twee groepe met mekaar te versoen.

Aanvanklik was die wit ras op sy bestemde plek, die kop, vanwaar hy vir hom ’n unieke, geordende en vooruitstrewende wêreld geskep wat ook vir al die ander nasies tot ’n seën was. Maar deur sy eie toedoen, sy askies-dat-ek-leef-sindroom, het hy dit self (en nogal in die geheim!) so bewerk dat die ander nasies hom nie net van sy ereplek afgestoot het nie, maar ook van sy land en al sy besittings berowe het; daarna het hulle hom met groot gejubel afgradeer tot stert-status.

Van toe af het die tyd van die demokrasie en die heiden vir hom aangebreek.

En omdat die draer van die lig al hierdie dinge gedoen het, het sy Maker hom in die hand van die Duisternis  oorgegee (“Daarom, so sê Jahweh my Elohim: ’n Vyand sal die land inneem, hy sal jou vesting bo-op jou afbreek, jou mooi huise kaalstroop.”) — (Amos 3:11, NAV).

Die Amerikaanse volk het in 1993 hulle hoop op Bill Clinton geplaas, nadat hy belowe het om 100 000 burokrate af te dank en 100 000 nuwe polisie-offisiere aan te stel om hulle strate te beveilig. Hy sou ook werksgeleenthede skep vir die werkloses. Ook het hy belowe om die middelklas weer op te hef — maar pleks daarvan is hulle ekonomies feitlik uitgeskakel. Daarna het hy so besig geraak om die Withuis in ’n bordeel te omskep vir eie gebruik dat hy skoon vergeet het van al sy beloftes.

Teleurgesteld en verbitterd het die volk hulle vier jaar later in 2001 tot George W. Bush gewend, want hy het weer belowe hy sal die laagste inkomstegroep onder sy volk uitermate groot belastingkortings toestaan. Hy doen dit toe ook — hulle kry $27 korting, en sy miljoenêr maatjies R123 000. Boonop beloon hy hierdie ondersteuners nog met 9/11 waarmee hy en sy kornuite meer as 3 000 van hulle om die lewe bring net sodat hy ’n oorlog teen Saddam Hoessein kan begin wat hom uiteindelik met miljarde dollar sou verryk.

Ontgogel, verslae en platgeslaan gryp die volk toe in 2008 na ’n vermolmde strooihalm genaamd Barack Hoessein Obama; die pot-smoking, Allah-fan, moffie en vermeende Antichris. Hy maak toe ook sy 2 000 beloftes, o.m. dat hy alle Amerikaanse troepe uit Irak sal onttrek sodra hy president word — hulle glo hom en trek hul kruisies — maar as Allah geleef het, sou selfs hy kon getuig die troepe is steeds daar!

En die Amerikaanse volk was andermaal opsoek na ’n man wat hulle land  weer groot sou maak en aan hulle terugbesorg. Eers was daar Hillary wat met die gebruiklike 2 000 beloftes die skaal vinnig na haar kant toe laat kantel het. Maar toe verskyn Donald Trump op 16 Junie 2015 en op daardie dag hoor die Amerikaanse volk vir die eerste weer die woorde waarvoor hulle al sedert Abraham Lincoln se dae wag: “The people are the rightful masters of both congresses, and courts —  not to overthrow the constitution, but to overthrow the men who pervert it.”

Dis presies wat Trump gedoen het.

En anders as in die verlede kon die Joodse geldmag nie weer die stembus inspan om aan hulle Hillary-slaaf die oorwinning te gee nie, want dié keer was dit Lincoln se rightful masters se stem wat gepraat het!

Donald Trump se kernknalsege in die Amerikaanse verkiesing beaam die profesieë van Jesaja en Jeremia; en daar is min twyfel dat ’n nuwe kop-stert-ommekering besig is om die wêreld in beroering te bring. Die mag van die liberale demokratiese heersers wat eers net gewankel het, het op 8 November skielik totaal verkrummel — en weldra sal die tyd van die heiden-lawaaimaker ook verby wees.

Mahatma Gandhi se destydse uitspraak oor die ‘vloek van demokrasie’ is nou uiteindelik ook bewaarheid: “Eers ignoreer hulle jou, dan bespot hulle jou, dan beveg hulle jou, en dan wen jy!” Hy sê verder dis dan wanneer die tyd aanbreek vir ‘n Nuwe Wêreldorde — ‘n patriotiese en konserwatiewe wêreldorde — want die mensdom het genoeg gehad van demokrasie onder wie se juk hul eeue lank moes buig.

Een van die mees beskamende aspekte van Trump se verkiesing as Amerika se 45ste president, is dat hy binne die bestek van ’n jaar — nee, minder as ’n jaar, en boonop sonder enige praktiese politieke kennis of ondervinding, daarin geslaag het om twee van die mees verskanste politieke dinasties: Bush en Clinton, totaal te vernietig.

Die anti-Trump geweld wat nou dwarsoor Amerika aan die gang is, word volgens Wikileaks deur George Soros met sy gif van progressiewisme gedryf, gekoördineer en aangestook omdat Trump deur sogenaamde liberale ‘kenners’ as ’n ‘gevaarlike president’ vir Amerika beskou word. Soros se MoveOn.org wat die betogers finansier, het binne 2 uur nadat Trump as president verkies is, sowat 200 byeenkomste gehou, wat aan die publiek verkondig het Amerika verkeer in groot gevaar as Trump nie gestuit word nie.

“Skiet hom dood!” skree dit op Twitter. Daar word selfs koeëls geadverteer met sy naam daarop.

Dan het George Soros en van sy adjudante reeds agter die skerms besluit dat indien die vlaag van massageweld (wat natuurlik deur hulleself aangeblaas word), “nie meer beheer kan word nie, Obama ‘verplig sal wees’ om krygswet af te kondig. En om ’n dreigende burgeroorlog te verhoed, sal hy dan ‘voorlopig en onbepaald’ as president moet aanbly.”

Hierdie ‘voorlopig en onbepaald’ beteken net dit sal wees solank as wat die 3de Wêreldoorlog gaan duur — wat natuurlik ook reeds in plek is.

George Soros en Obama wil oral in die wêreld ‘regime change’ hê, behalwe in Amerika.

 Beloftes sonder bestemming

Donald Trump as president is volgens senior Republikeine die laaste skakel vir die voortbestaan van die Amerikaanse volk. Hy is ’n gebore blanke Amerikaanse burger uit ‘n regsgesinde huis wie se voorouers openlik die blanke se belange op die hart gedra het. In sy voor-verkiesingstoesprake het hy dan ook gesê hy wil Amerika weer die groot land maak wat dit was; verder is hy van plan om belastings te verlaag, nuwe werksgeleenthede te skep (Clinton het hierdie haas ook uit die hoed getrek, maar dadelik weer teruggedruk.) Verder wil hy van al die ongewenste immigrante ontslae raak en wette maak om hulle uit Amerika weg te hou.

Net Vader Tyd sal wys of hierdie beloftes by hul bestemming aangekom het.

In die Joodse media is Trump van die eerste oomblik af verguis, vervloek as ’n regse uitvaagsel en gebrandmerk as ’n Klu Klux Klan-aanhanger wat rassisties net vir die regte van sy medeblanke volksgenote opstaan.

Daarom het sy keuse as president miljoene Amerikaners soos ’n vuishou teen die kop getref; selfs hulle wat vir hom gestem het, het later erken hulle het dit nie verwag nie. Maar die afgryse, skok en verdwasing by die Clinton-aanhangers was veel erger. Dit was asof die duiwe nie meer gepaar het nie, die gras skielik ophou groei het, die riviere nie meer see toe loop nie en die hemel op die aarde neergestort het.

trump-histerie
Trump-histerie

By die aanhoor van die uitslag het tienduisende Clintoniete histeries, snikkend in die strate uitgehardloop, hulleself met die vuis teen die kop geslaan; hul hande hemelwaarts gegooi waarvandaan hulle hulp moes kom, maar daarvandaan het niks gekom nie. Selfs Hillary het heelnag in haar kamer gesit en huil.

Groot getalle studente was die anderdag môre nog so getraumatiseer dat lektore lesings moes kanselleer. Ander gebrokenes het vir berading hulle na die naaste kopkrimper gehaas; ouers het selfs hulle kinders (wat niks van politiek verstaan nie), saamgeneem sodat die sielkundiges hulle kon troos, bemoedig en ’n suigstokkie in die hand stop.

Onder die wat berading gaan soek het, was daar ook ’n prokureur, ’n priester en, sowaar as wat die gras nog groei, ook ’n vroue-arts wat vertroosting, ’n drukkie en haar suigstokkie loop soek het!

Volgens die European Union Times het die Obama regering ‘n Trump-ondersteuner, Kanye West, kranksinnig verklaar en in ‘n gestig opgesluit.

Sovêr ons weet, was daar geen groot huilsessies, traumas, betogings of negatiewe beriggewing toe Barack Hussein Obama in 2008 as president verkies is nie. Dit het niemand gehinder dat hy ’n baster is nie; niemand gekwel dat hy in Kenia gebore is nie, nog minder dat hy Allah aanbid  óf ’n homo-gruwel is.

Hoe het iemand dit nou weer uitgedruk: “We must thank God — he’s not White or Right!”

Op 3 Desember 1918 het Siener ’n gesig gehad van Westerlinge wat in die verre toekoms nog ’n verbete stryd sou voer vir die behoud van hul blanke erfenis; hy het selfs die intense haatveldtog teen hulle beskryf.

En in aansluiting by Jesaja se woorde het Siener ook voorspel daar sal ’n dag kom dat die blanke weer gaan opstaan en ‘wit rassisme’ dwarsoor die wêreld sal versprei. Trump het dit met sy slagspreuk (‘I will make America great again’) en sy oorwinning bewys. Dit is asof ‘n vloedgolf regsheid oornag die hele mensdom beetgepak het; asof almal skielik na hulle herkoms, hulle wortels begin soek het.

Want in hierdie pas omgekeerde samelewing is daar nie meer plek vir identiteitslose kreature soos die daggaroker, Long Legged Mac Daddy Barack Obama nie.

In verband met hierdie eerste en enigste swart Amerikaanse president het Siener voorspel hy sal in sy opmars vir die laaste Groot Oorlog, in botsing kom met ‘n span Amerikaanse witrugosse (die simbool van senior weermagoffisiere), en dat hy in die proses onder hulle pote platgetrap gaan word. (Later meer hieroor).

Die aantal blanke nasionaliste en selferkende Nazi-simpatiseerders het in die afgelope vier jaar op Twitter met 600% toegeneem, en dit oortref selfs ISIS-ondersteuners.

In ’n opname gedurende 1993 in Amerika het nagenoeg 30 miljoen blanke  Amerikaners hulleself as ‘regs, behoudend en rassisties’ bestempel; die groot meerderheid van hulle het ook erken hulle is gekant teen die regering se beleid van gedwonge integrasie en dat hulle dit in die geheim op elke moontlike manier beveg.

Volgens die aantal stemme wat in die verkiesing uitgebring is, het 59.4 miljoen vir Trump gestem. Dit wil dus voorkom of die behoudendes in 33 jaar verdubbel het; en hulle het die liberaliste nou ook openlik beveg én by die stembus verslaan.

Marine le Pen van die Front National was die eerste Franse politikus wat Donald Trump gelukgewens het met sy verkiesing.

Gerard Araud, die 63-jarige Franse ambassadeur in Amerika skryf op Twitter: “Trump se oorwinning het die wêreld voor ons oë in duie laat stort!” Jammer, mnr. Araud, maar dis nie die wêreld wat in duie stort nie, maar jóú klein wêreldjie!

In ’n byeenkoms wat vroeër vanjaar by ‘Capital Hill’ gehou is (die Europese Unie se stigtingsdokument is destyds daar onderteken), het verskeie sprekers hulle ernstige kommer uitgespreek oor die regse radikalisme wat die afgelope 18 maande so groot opgang in Europa gemaak het.

Martin Schulz, die president van die Europese parlement  sê dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag openbaar waaraan dringend aandag gegee moet word, anders kan dit te laat wees.

Hy weet dit seker nog net nie, maar dis reeds te laat!

Verskeie sprekers op die byeenkoms het daarop gewys dat die EU nie meer van enige waarde is nie, en geweier om betrokke te raak in die sisteem. Donald Tusk, die president van die Europese raad het gesê “die negatiewe houding van lidlande teenoor die toelating van onwettige immigrante, soos wat onder leiding van die  konserwatiewe regering van Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die opkoms van regse partye bevorder. Regse radikaliste moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot Griekeland bestry word.”

Maar na Brexit in Brittanje en Trump se verkiesingsoorwinning is daar geen twyfel meer nie dat die stryd aan die regse kant besig is om die oorhand te kry. De Klerk het na sy 2 Februarie-toespraak gespog dat wat hy nou gedoen het ‘onomkeerbaar’ is. Maar niks wat die mens nog ooit gedoen het, was of is onomkeerbaar nie!

Trump en Moses?

Daar word nou wyd en syd in Amerika gespekuleer dat Donald Trump Amerika se Moses is wat die volk uit Egipte na Kanaän moet lei. Maar hoewel sy bedoelinge dalk eg, opreg en eerlik kan wees, en hoewel hy ook sterk ‘regse’ neigings toon, maak dit hom nog nie ’n Moses nie. Iemand het tereg gesê “Moses is deur God ‘gekies’ om sy volk te lei; Trump is net ‘geroep’ om ’n taak te verrig. Net so was die Farao en die konings van Persië, Artasásta en Kores ook geroep om aan Israel diens te bewys.

Waarvoor Trump geroep is, sal ons mettertyd eers verstaan.

Maar wié is hierdie skatryk sakeman wat uit die bloute verskyn het om nou oor Amerika te heers?

Donald Trump se naam verskyn op die lys van ’n bekende ondergrondse New Yorkse  Ku-klux-klan-groep, ‘The Folks Klansmen 333’ (OFK333) wat al sedert 1933 bestaan; en daar word gesê die lede het miljoene dollar tot sy veldtog bygedra. Toe Trump in ’n onderhoud uitgevra is oor sy KKK-verbintenis, was sy antwoord dat verskeie vooraanstaande VSA senatore en burgemeesters lede is en bygevoeg:

“Everyone knows my dad was a Klansmen and it runs in the family, but Look people…just because I’m an active KKK member doesn’t mean I’m a racist, I mean if Obama is a Muslim then why can’t I be apart of a brotherhood and have pride in my white heritage? If Obama shows me his birth certificate I will disassociate myself with the Klan, they do a lot of good for my community just like the people of Islam do on Obama’s behalf”

Trump se oupa en pa was Klu Kux Klans. Sy pa het ’n groot droogmakery gehad met ’n uithangbord — net blankes se klere word hier gewas.

Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery
Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery

Maar soos die geskiedenis reeds bewys het, gaan dit hier glad nie oor Trump nie; want luister ons na die stem van die profete is dit duidelik dat die Almagtige nog nooit ’n persoon geroep of gestuur het ter wille van homself nie. Hy moes altyd in belang van die uitverkore volk optree. Selfs sy eie Seun is slegs gestuur om na sy ‘verlore skape’ te gaan soek.

Ook in Trump se geval moet ons aanvaar dat hy maar net ’n blote instrument is, vir watter doel sal ons nie nou verstaan nie. Hy is geroep, ondanks sy talle menslike swakhede,  tekortkominge, gebreke en foute.

Maar hy het ook ‘goeie’ eienskappe wat nie by Obama of sy voorgangers te vinde was nie:

In 1988 weier ’n  kommersiële lugredery om Andrew Ten, ’n kind met ’n seldsame siekte van Los Angeles na New York te vervoer na waar hy spesiale mediese hulp kon kry. Die redery het geweier omdat Andrew met ’n lewensondersteuningstelsel moes vlieg. Toe Trump dit hoor, het hy dadelik sy eie vliegtuig gestuur om die kind na die betrokke hospitaal vir behandeling te neem.

In 1995 het ’n motoris gestop om Trump te help nadat sy motor ’n papband gekry het. Trump vra die man toe hoe hy hom kan vergoed en dié sê “stuur asseblief net vir my vrou ’n bos blomme.” ’n Paar weke later arriveer die blomme toe met ’n nota: “Baie dankie. Ons het ook jou huislening afbetaal.”

In 1991 was 200 seesoldate wat aan ‘Operation Desert Storm’ deelgeneem het in Kamp  Lejeune in Noord-Carolina gestrand omdat daar nie ’n vliegtuig beskikbaar was om hulle huis toe te neem nie. Trump het op die nuus daarvan te hore gekom en sy privaatvliegtuig gestuur wat met twee vlugte die soldate huis toe gebring het. In teenstelling hiermee het Obama die soldate in hul gestrande toestand nie eens gekontak of laat weet dat hy reëlings sal tref om hulle huis toe te bring nie. Hy het hulle net eenvoudig geïgnoreer.

Die wêreld ken Trump ook as ’n hardwerkende en vernuftige sakeman wat nog nooit alkohol of dwelms gebruik het nie en baie geheg is aan sy gesin.

Maar by al hierdie goeie hoedanighede is hy waarskynlik ’n Vrymesselaar, want dit was opvallend dat hy tydens sy verskiesingstoesprake dikwels ’n erkende Vrymesselaarshandteken gemaak het, tensy dit maar net ’n gewoonte is.

666

Sy verkiesing as president het die behoudende Amerikaner uit sy demokratiese slaap wakker geskud en skielik laat besef hy is nog ’n volk in eie reg en dat hy sal moet opstaan om dit te bewys.

Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6):

“…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?”

“En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).

Obama — fakkel van duisternis

Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7, nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan. Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daardie oorlog verwag kan word, het hy die volgende ‘tekens’ genoem: Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konflikte in Afrika Rusland en Europa woed.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloedige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel erger wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit aan die gang is, sal die res van die wêreld net passief staan en toekyk.

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam met dit, woed daar reeds so te sê ’n volskaalse burgeroorlog in die Oekraïne. (Toe Siener hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog deel van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 onafhanklikheid verkry.)

Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die twintigerjare van die vorige eeu dikwels met Siener oor sy visioene gekorrespondeer het, het eers gedurende die 2de Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verklarings in die Volksblad gepubliseer. Aan hom het Siener ook verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, sluit dit nie net lande in soos Italië, Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele Noord-Afrika én Japan.

Dus wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese lande of Japan. Anders noem hy die Europese land byname, soos bv. Duitsland, Brittanje, Denemarke, Swede, Finland, ens.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese lande ernstige geldkrisisse beleef en Europa groot rassekonflikte in die gesig sal staar. Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van die massa immigrante wat in hierdie tyd op Europa en Engeland gaan toesak. Oom Niklaas sien in die ooste van Engeland kom swart beeste aangehardloop uit die see.

(Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante het almal per boot  op Engeland en Europa toegesak! Die ongedateerde gesig van die touleiertjie  het mnr. Dreyer  in 1940 in die Volksblad geplaas en daarmee saam Siener se verklaring gegee. Siener skryf: In Suid-Afrika is daar (net soos in Amerika) ook ’n wit seuntjie en ’n kaffertjie.

Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se omstandighede sal in daardie tyd haglik wees). Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou sak gly van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op die vlug).

Op 29 Sept. 1919 het hy weer ’n soortgelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese aanduiding van wat die ‘ou sak’ beteken en die gevolge vir die ’n naakte kaffertjie’ sal wees:

In dié tyd gaan Europa so ’n groot depressie beleef dat Engeland in die proses alles sal verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om die situasie te red nie, en wanneer hy hom dan aan Europa onttrek, stroom nog meer duisende verhongerde swartes uit Afrika daarheen: (In Europa staat ’n winkel maar daar is nie mense in nie, en daar vlug mense met waäns wat rommelrij op is naar die Noorde).

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Europa aan bewind, en het hulle sterk steun van ’n goedgesinde Amerika geniet. Maar hy ‘sien’ sake gaan drasties verander wanneer Afrika onstuitbaar op Europa begin toestroom, en Amerika nie meer in staat sal wees om te help nie.

Die meeste van Siener se gesigte oor Amerika het te doen met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse troepe). Hy het hulle dan ook op verskeie plekke in die wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse wat ’n wa deur die Midde-Ooste en Verre Ooste trek. (Irak, Libië, Sirië en Afganistan).

Visioen: “In die Midde-Ooste trek waens met witrugosse (Amerika) voor, en ’n klein seuntjie is voor hulle (Bush). Toe is daar rooi beeste (Kommunisme) met witrugosse (Amerika) voor, maar nou is ’n kaffertjie (Afrika – Obama – Kenia?) hulle touleier…”

Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak Obama in 2008 as die 44ste president van die VSA ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger van geboorte moet wees. Barak Obama is in Kenia gebore).

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonialisme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-opstande —’n term wat gebruik word vir die revolusionêre golf van rebellie en burgeroorloë wat op 18 Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld losgebars het.

Op 17 November 1915 kry Siener ’n belangrike gesig oor die verslegtende ekonomiese toestand in Amerika en ander Westerse lande: “Ek gaan na die weste en kom by ’n dam, waarvan die wal stukkend is (Daar is ’n groot finansiële krisis in die Weste). Ek sien die aarde word swart, maar die swart kom van die westekant af en toe sien ek ’n vuur.” (Opstande en bloedige geweld).

In bogenoemde ‘oorlogvisioen’ wat mnr. Dreyer in 1923 opgeteken het, sien oom Nieklas Amerikaanse osse (witrugosse) trek na die ooste met die swart touleiertjie voor hulle; die leiertjie wil dan wes gaan, maar die osse weier en begin in die ronde maal. “Die hele span is dan deurmekaar, verwilderd en hulle trap die leier plat en hy verdwyn heeltemal”. Hierdie is ’n woordelikse aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad van 6 Julie 1943.

Volgens hierdie visioen wil dit voorkom of die ‘wit seuntjie’ (Trump) eers by die ‘swart leiertjie’ (Obama) sal oorneem nadat laasgenoemde ‘heeltemal verdwyn’ het — Obama gaan waarskynlik in die proses gewelddadig omkom.

Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat voor die Siener afspeel: “Dan word die aarde swart van die westekant af”.

In al sy visioene is die kleur ‘swart’ altyd ’n simbool van dood, groot rampe, bloedvergieting óf ’n vernietigende oorlog!

Amerika lê wes van Suid-Afrika, en dat ‘die aarde wat van die westekant af swart word’, kan beteken dat die onheil juis daar gaan begin: Yellow Stone kan uitbars en ’n groot deel van Amerika totaal verwoes; of toenemende opstande oor Trump se verkiesing loop uit op krygswet en ’n burgeroorlog; óf ’n vals vlag-insident stort die ganse mensdom in ’n totale kernoorlog.

Siener het gesê in hierdie tyd van wêreldwye chaos, verskrikking en doodslag sal “Alle ellendes — behalwe hongersnood — nog oor die ‘Getroue Afrikaners’ (Boervolk) kom totdat hulle wéér na God teruggekeer het.” Dan haal hy Jeremia 17:5 aan: “So sê die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk.”

Nostradamus en Baba Vanga

Nostradamus en die blinde Bulgaarse profetes, Baba Vanga, het albei voorspel dat die 44ste Amerikaanse president (Obama) die laaste president sal wees. Die vraag is of dit so sal wees en of Siener se gesig bewaarheid gaan word dat Trump as 45ste president by Obama sal oorneem.

Nostradamus voorspel Barack Obama sal gewelddadig sterf nadat hy Iran aangeval het. Die 3de Wêreldoorlog breek dan uit, met die gevolg dat hy die laaste Amerikaanse president sal wees. Oor wat daarna gaan gebeur, is hy baie vaag, hoewel hy ook van ’n groot oorlog melding maak.

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba Vanga, was ’n blinde Bulgaarse mistikus en kruiedokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. Deur hulle kon sy feitlik die hele lewe van ’n persoon voor haar soos ’n ‘film sien afspeel’ — van geboorte tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en verre toekoms.

Net soos Nostradamus voorspel ook dat ’n Afrika-neger Amerika se 44ste en laaste president sal wees; en deur sy toedoen sal die 3de en laaste Wêreldoorlog uitbreek. Wanneer dit gebeur, sê sy, sal “…die ganse Europa uiteindelik as ’n verlate landskap agterlaat wees, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In teenstelling met Nostradamus en Vanga se voorspellings sê Siener ’n wit touleier sal by die swart touleier oorneem; dan word die aarde van die westekant af swart — waarskynlik die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Nie lank daarna nie, begin ons dinge.  In die eerste plek is daar Siener se profesie van baie bloed wat gaan loop wanneer die nagaanval op Johannesburg plaasvind. Dit sal ’n nag van verskrikking wees wat nie gestuit sal kan word nie. Die polisie dra kennis daarvan, asook die regering, die Weermag en NI. Ooreenkomstig ’n geheime plan van die Afrikanerbond, kan die volgende verwag word: Na ’n bloedige stryd  en nadat alle strukture in die land vernietig is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met die Amerikaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die orde kom herstel, en beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond (Siener se doringbosregering) geplaas word en sal die ‘moframme’ weer in die parlement sit.

Dit kan ’n rukkie duur voordat die volk tot verhaal kom en dan nie sal weet of hy moet huil of lag nie; want was dit nie waarvoor hy immers gestry en gebid het nie —’n blanke regering wat weer die volk se belange op die hart dra, die nodige standaarde handhaaf en met ’n vaderland waarin daar rus en vrede heers? Maar dan volg die skok en ontnugtering: hierdie nuwe heersers is slegs ’n plaasvervanger vir die NWO se ANC regime.

Dan, sê Siener hy sien “In Europa staan ’n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe.” Die ‘blou pak lere en wit boordjie’ wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is.

Kort daarrna volg die eerste blou brief, en so begin die ‘tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het. In die ‘burgeroorlog’ wat volg, word die doringbos-mowwe saam met die Engelse en al ons ander vyande finaal landuit verdryf. Nie deur ons eie toedoen nie, maar deur Hóm wat, ter wille van sy verstrooide gemeente, sy aanbidders anderkant die riviere van kus, sy swaard agter hierdie vyande uitgetrek het.

En wanneer die laaste skip uit Durban se hawe vertrek en sy fluit oor die blou waters stil raak, kom ons terug om ons eerste president by Prieska in te sweer, en sal ons weer saam met die Trekkers van ouds opnuut kan getuig: “…want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.”

’n Veilige hawe vir God se volk

In 1880 kry ’n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ’n visioen van ’n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘Wolf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Duitse oorlogskip Wolf, 1880
Die Duitse oorlogskip ‘Wolf’, 1880.

Ernst von Weber se profesie is toe ook bewaarheid met die besetting van die Nuwe Duitse Ryk. In 1914 het oom Nieklas al gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die nuwe grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy blanke erfenis en dié van ander volke. Maar Siener het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van die blankedom’ by baie Europeërs nie meer gekeer kan word nie.

Dit sal dan tot gevolg hê dat duisende behoudende blankes na Suid-Afrika gaan vlug om hier, saam met ons, ‘n veilige heenkome te vind.

In die Eerste Wêreldoorlog het die Britse Imperiale regering, met behulp van Jan Smuts se magte, Von Weber se besette gebied weer herower. Maar wanneer die 3de Wêreldoorlog verby is, sal Duitswes weer teruggeneem word en die Vierde Duitse Ryk (die magtigste volk op aarde) daar gevestig wees, met aan sy regterhand die mees geseënde volk op aarde…