Posted on 18 Comments

Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen

 

 In sommige kommentare op dr. Willie Marais se “Profetiese waarskuwing”, word daar weer hewig gestry oor watter weeksdag (Saterdag of Sondag) die ware Sabbat is. Met hierdie artikel wil ek geensins by die twis betrokke raak nie, maar wil net poog om daarna te kyk vanuit ons eie volk se geskiedenisagtergrond. Continue reading Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen

Posted on 5 Comments

Boodskap van hoop aan my gebroke volk

Om mee te begin wil ek wil ek nie vandag oor dinge van die wêreld skryf nie, maar liefs van hart tot hart met my medevolksgenote praat. Want terwyl ons so beroof, geplunder, verdruk en in die aarde vertrap word, wil  ek julle net daaraan herinner dat Hy wat by Bloedrivier ons hand gevat het, dit nooit weer sal los nie. Continue reading Boodskap van hoop aan my gebroke volk

Posted on 5 Comments

Aan al die anti-Jesus Christus-ondersteuners

In die afgelope tyd was ek weer in gesprek met lede van die anti-Jesus Christus-ondersteuners wat beweer dat die Nuwe Testament in sy geheel ’n vervalsing is en daarom is Jesus Christus (Yashua) die Messias, dan ook nie net ’n vals god nie, maar ook net nog een van die “ander gode” voor wie daar deur Christene gebuig word.

Ek skryf hierdie artikel nie om hulle te probeer oortuig nie, maar om die waarheid aangaande hierdie saak bloot te lê.

Toe ek wou weet met wié het God dan in Gen. 1:26 gepraat waar Hy gesê het: “Laat ONS mense maak na ONS beeld en ONS gelykenis.”. En ook in Gen 11:7: “Kom, laat ONS neerdaal en hulle taal daar verwar,” was hulle antwoord dat hierdie ONS verwys na God en sy Gerubs en engele wat Hy opdrag gegee het om saam met Hom te kom om Adam na HULLE  (God, die Gerubs en engele) se beeld  en gelykenis te maak.

Maar dis nie waar nie, want nóg die Gerubs nóg die engele kan na God se beeld en gelykenis geskape wees, want hulle is sy ondergeskikte diensknegte. En wys my wáár staan dit in die Skrif dat Hy hulle ook na sy beeld en gelykenis gemaak het? Dus is dit logies dat Hy nié met húlle kón gepraat het nie toe Hy gesê het: “Kom, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis!”

Die vraag is nou: met wié hét Hy dan gepraat? Dit moet iemand in die hemel wees wat in voorkoms na sy beeld en gelykenis is. Vanuit ’n menslik oogpunt gesien, kan dit net van ’n ‘bloedverwant’ gesê word.

Een van hulle het aan my gesê ek weet niks van  God (Yahweh) nie. Wel, die enigste God wat ek ken, is die God oor wie daar in my Bybel geskryf word. Hy is ook die Skepper van hemel en aarde; die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis die God wat ons by Bloedrivier uitgered het; dis die God aan wie ek my lewe op 22 Okt. 1956 gegee het; dis die God wat my in die afgelope 83 jaar gedra, gekoester, beskerm en oor my gewaak het; dis die God wat grootse wonderwerke in my lewe gedoen het; dis die God (Vader) tot wie ek elke dag bid. Soos die Messias Self my leer bid het: “Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word…”

As Hy sou gesê het: “Onse Jesus (Yashua) wat in die hemel is…” was dit ’n totaal ander saak.

Verder beskou hulle die Christendom as die grootse euwel die afgelope 2 000 jaar, want volgens hulle is miljoene der miljoene “Christene” daardeur mislei, verlei en gebreinspoel om hierdie “ander god” (Jesus/Yashua) as die Seun van God te aanvaar.

As ons Skepper dan sy profete aangesê het om ons in te lig dat daar in die toekoms nie net nog vele rampe en ellendes soos stortreëns, oorstromings, peste, hongersnood en die swaard op ons wag nie, maar ook wonderlike seëninge, is dit dan nie logies dat Hy sy profete ook sou aangesê het om ons te waarsku teen hierdie “ander god” (Jesus/Yashua) nie?

Maar waarom het Hy dan nagelaat om ons te waarsku? Want dusdoende het Hy ons mos ’n verskriklike onreg aangedoen deur ons eenvoudig in die duister te laat en willens en wetens toe te laat dat ons ook hierdie “ander god” aanvaar!

Omdat Hy ons menslike swakhede kén, het Hy ons eksplisiet deur die mond van sy profete ingelig oor élke moontlike oortreding (sonde) wat ons kan begaan. En tog het Hy dit nie met hierdie “ander god”, Jesus Christus, gedoen nie. Hoekom nie? 2 000 jaar lank is dit aan die ganse Christenwêreld oorgedra dat Jesus Christus (Yashua) die Seun van God is.

In Deut. 7:4 het God baie pertinent en ondubbelsinnig verklaar dat as jy voor ‘n ander god buig, sal sy toorn teen jou ontvlam en sal Hy jou gou verdelg! Wys my waar in sy Woord het Hy hierdie spesifieke uitspraak teruggetrek of gekanselleer.

Dieselfde geld vir Deut. 31:18: “Maar Ek sal op dié dag my aangesig heeltemal verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het; want hulle het na ander gode afgewyk. Jos. 23:16: As julle die verbond van die HERE julle God wat Hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan SAL die toorn van die HERE teen julle ontvlam, en julle sal gou omkom uit die goeie land wat Hy aan julle gegee het.” En in Rigters staan daar 10:14: “Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die tyd van julle benoudheid.”

In Psalm 89:35 sê die Almagtige dat wat oor sy lippe gegaan het, sál Hy nié verander nie

Baie miljoene Christene het oor 2 000 jaar voor hierdie sogenaamde “valse Jesus-god” gebuig; en pleks daarvan dat Hy hulle (volgens sy voorneme) verdelg het, is hulle deur Hom begenadig en ryklik geseën!

Deur sy profete waarsku God sy kinders ten strengste en op letterlik honderde plekke in sy Woord teen die aanhang of aanbidding van vreemde gode. En omdat Hy regverdig is en sy volk liefhet, sou Hy hulle beslis oor hierdie heel belangrikste en gruwelikste “afgod” van alle tye ingelig het. Maar nou swyg Hy soos die graf daaroor. Hoekom? Watter vader sal sy kinders so willens en wetens in die duisternis hou en dan omdraai en hulle daaroor straf?

As hierdie anti-Jesus-ondersteuners reg is en die Nuwe Testament is in sy geheel vervals, dan sou Hy ons beslis vooruit gewaarsku het. Want Hy kén sy kinders en Hy het geweet as die Bybel aan hulle gegee word as sy volledige Woord, hulle dit in hul eenvoud onvoorwaardelik sou aanneem en aan die hart druk. En omdat Hy hulle in sy Woord teen alle “ander gode” waarsku, het hulle hul daarvan weerhou om voor gesnede beelde te buig.

Die geskiedenis van hierdie sogenaamde “Jesus-afgod” was deel van God se heilige Woord wat aan hulle gegee is, en geeneen van hulle het dit vir een oomblik betwyfel dat Hy die Seun van God is nie. En hoe moes hulle dan geweet het Hy is “vals”? Want die grootste meerderheid van hulle is eenvoudige en naïewe mense met weinig of hoegenaamd geen Skrif kennis nie. En boonop het al wat die predikant, pastoor, priester en eerwaarde is, dit Sondag na Sondag aan hulle verkondig. Reeds van kindertyd af is hulle in die Sondagskool en by die skool van “Jesus” geleer. En hulle het ook onvoorwaardelik aanvaar wat in die Bybel staan.

Maar nou kom hulle en verkwalik ons Christene dit omdat ons reeds 2 000 jaar lank in die Messias se goddelike Kindskap glo!

Nee, ons Vader se omgee-liefde vir sy kinders is te groot dat Hy sou toelaat dat hulle oor al die eeue heen so blindelings mislei word!

Hy sou ook vooruit geweet het dat élke Christen op aarde nie net vir Hom sou aanbid nie, maar ook Jesus/Yashua as sy Seun sal aanneem, en nou wil julle vir my kom sê Hy het dit maar toegelaat?

Kan hierdie ant-Jesus Christus-ondersteuners my één enkele teksvers, net EEN, noem waar God aan enigeen van sy Ou-Testamentiese profete gesê het om te profeteer dat daar in die “laaste dae” nog ’n man in Israel sal opstaan en wat sal voorgee dat hy die Seun van God is, dat hy selfs wonderwerke sal doen om ons te bedrieg om te glo dat God sy Vader is. Verder sou hy ook verkondig dat hy ter wille van ons sondes doodgemaak sal word. Die profete kon hom selfs by name genoem het, soos wat hulle met die Baälsafgod gedoen het. Hulle moes ons dan ook aangesê het om hom as ’n valse god met minagting te verwerp en nie moet glo en navolg nie, want dan buig ons voor ’n “ander god” en sou die Almagtige met ons in die gerig tree. Ons moet hom buite die stad neem en daar loop stenig.

Was God ’n ‘enige God’ in die Ou Testament?

Daar is gedurig teks op teks uit die Ou Testament aan my voorgehou om my daarvan te oortuig dat God ’n “enige God” vir Israel is, dat Hy hulle “Heiland en verlosser” is en dat Hy ook baie pertinent gesê het: “Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.” In Jer. 31:9 sê Hy weer: “want Ek is vir Israel ‘n Vader, en Efraim is my eersgeborene.” Joël 2:32 – “En elkeen (in Israel) wat die Naam van YAHWEH aanroep, sal gered word.”

Die Messias is nie God se “eersgebore” seun nie, want hy was van die begin af by God en daar was toe nog geen vrou wat aan Hom “geboorte” kon gee nie. Dit het eers met sy Eerste Koms gebeur toe Maria aan Hom as die “Seun van die mens” lewe geskenk het.

Wat hierdie anti-Jesus-ondersteuners ooglopend nie verstaan nie, is dat God destyds met sy volk Israel in die “Ou-Testamentiese bedeling” gepraat het; en in daardie bedeling was die Messias nog nie aan sy volk geopenbaar nie. Dus was Yahweh die enigste en enige God na wie Israel toe kón opkyk en tot wie hulle kón nader. Die openbaring van die Messias het eers plaasgevind in die tydperk nádat die “Ou-Testamentiese bedeling” met Maleagi as profeet afgesluit is en ons die “Nuwe-Testamentiese bedeling ingegaan het.

En is dit nie merkwaardig nie dat juis Maleagi as die laaste profeet van die “Ou-Testamentiese bedeling” aan ons ’n beskrywing kom gee het van die koms van Johannes die Doper wat die weg vir die Messias moes voorberei. (Maleagi 3:1 – “Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na SY tempel kom die Here na wie julle soek, (dit was nie vir Israel nodig om nog na God te “soek” nie – hulle het Hom rééds geken) naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ’n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.”

Let mooi op hoe Maleagi dit stel: “Kyk, Hy kom.” Dus kan die Engel van die verbond” nie God self wees nie, want sou daar gestaan het: “Kyk, Ek kom.”

In die Ou Testament word, volgens Bybelkenners, sowat 30 keer na die Seun van God verwys. En die anti-Jesus-ondersteuners is reg as hulle sê dit verwys ook na Dawid of Israel sy volk, want hulle is “sy aardse kinders”, en soos ons reeds gesien het, was sy Seun toe nog by Hom in die hemel en in daardie stadium nog nie aan Israel geopenbaar nie.

Ek aanvaar dus heeltemal dat NET God en Hy alleen in die Ou Testament met sy volk Israel gepraat het, net soos wat sy Seun in die Nuwe Testament ook kom doen het, want: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel….” Hy het Hom vir die duur van sy hele sending ook slegs met Israel bemoei. In sy eie woorde sê die Messias ook vir ons dat Hy as Seun van God ondergeskik is aan sy Vader – net soos ’n aardse seun ondergeskik is aan sy aardse vader: Joh. 8:38  “Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. .” Joh. 8:28: “…en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.” Joh. 6:38: “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”

Ons as aardse kinders leer ook by ons aardse vader hoe om sekere dinge te doen.

40 jaar van seën, voorspoed en vrede

In Deut. 28:13 belowe die Skepper aan ons: “En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net BOONTOE en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter “ander gode” aan te loop om hulle te dien nie.”

Net soos wat die Almagtige destyds vir Gideon bygestaan het om die Midianiete te verslaan, so het Hy ook met die Trekkers gedoen, en hulle het die Kusiete by Bloedrivier verslaan.

Rig. 8:28 – “So moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel, en hulle het hul hoof nie meer opgetel nie; en die land het in Gideon se dae veertig jaar lank gerus.”

En presies 111 jaar na die Slag van Bloedrivier, sou hierdie profesie wat oor Gideon uitgespreek is, ook vir die nakomelinge van die Bloedrivierlaer ’n werklikheid word, want:

Vanaf 1949 tot 1989 moes die Kusiete (net soos wat die Midianiete voor Gideon gebuig het) ook 40 jaar lank voor die Boervolk buig, en ook het hulle nie meer hulle hoof  opgetel nie en die land het in die dae van die Boervolk ook 40 jaar lank  gerus. (FW de Klerk het in 1989 die leisels oorgeneem, en eers toe het die “rus” ons verlaat).

Maar volgens Deut. 38:8 moes die Almagtige gedurende die 40 jaar sy “aangesig heeltemal vir ons verberg het”, want ons het dan voor ’n “ander god” gebuig. Maar in die 40 jaar wat ons volk die kop was, het ons (volgens sy belofte) net BOONTOE gegaan. En in daardie tyd het Suid-Afrika nie net van sy grootste en roemrykste prestasies in sy geskiedenis behaal nie, maar het al wat Afrikaanse kerkgenootskap was, die Skepper én sy Seun bankvas en getrou met groot ywer verkondig en gedien! Ja, honderdduisende het Hom as hulle Verlosser aanvaar, is in sy Naam gedoop, het deur Hom tot die Vader gebid en het ook onvoorwaardelik geglo, nee, geweet, Hy is die Seun van onse God.

En terwyl ons daardie 40 jaar die kop was, het die seëninge, voorspoed en heil ons agternageloop en ingehaal. Luister maar:

In die jare 1970-80 terwyl ek by Die Burger gewerk het, het Jan Botha ’n senior pos by die Cape Times beklee. Ek het hom goed geken. In 1967 het hy ’n boek oor Dr. Verwoerd geskryf, Verwoerd is dead. Ondanks sy liberale beskouings, het hy ’n huldeblyk aan Dr. Verwoerd gebring wat selfs die NP-gesinde koerante tot eer sou strek:

“Teen die tyd dat hy gesterf het, het dr Verwoerd al sy eie monument gebou, wat daar was vir almal om te sien: die Republiek van Suid-Afrika. Die Blankes was saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.”

Op 30 Julie 1966 (skaars ses weke voordat dr. Verwoerd deur Tsafendas vermoor is) loof die Rand Daily Mail dr. Verwoerd met hierdie woorde: “Suid-Afrika is ’n skitterende voorbeeld van VREDE op ’n onstuimige kontinent… die volk ly aan ’n oordaad van VOORSPOED en Verwoerd hoef net sy vingers te klap vir die VVO… hy kan dit bekostig om neer te sien op dié wêreldliggaam. Die volk ly aan ‘n oordaad van VOORSPOED, en hy (Verwoerd) kan byna onbeperkte fondse oproep vir alles wat hy tans benodig aan militêre verdediging.”

Deut. 28:2,13  En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God – en Hy sal jou die kop maak. Het ons geluister en het ons “ander gode” aanbid? Nee! Want in daardie 40 jaar het:

 • Suid-Afrika se Weermag ontwikkel tot die magtigste op die kontinent.
 • Sasol I en II tot stand gekom. Die eerste van sy soort ter wêreld om brandstof uit steenkool te vervaardig.
 • Is die wapenvervaardiger Denel gestig en ontwikkel dit van die mees gesofistikeerde wapentuig ter wêreld.
 • Is Koeberg kernkragsentrale ook opgerig – ’n eerste in Afrika.
 • Suid-Afrika die grootste mediese prestasie behaal wat die ganse wêreld verstom het: Dr. Chris Barnard voer die wêreld se eerste hartoorplanting uit op 3 Desember 1967 by Grootte Schuur hospitaal.

Kom ons kyk wat het in 40 jaar met Gideon gebeur en vergelyk dit dan met wat ons hier beleef het.

Rigters 8:28 “So moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel, en hulle het hul hoof nie meer opgetel nie; en die land het in Gideon se dae veertig jaar lank gerus.”

Net so het ons ook 40 jaar lank God se seën en voorspoed en vrede geniet.

 1. 40 jaar lank was ons die KOP en in daardie tyd het die Kusiete ook voor ons gebuig en nie meer hulle kop opgetel nie.
 2. Ons het na God se gebooie geluister toe ons ons van die Kusiete AFGESKEI en NIE met hulle verswaer nie?
 3. Ook het ons nie die Kusiete in ons plek van aanbidding toegelaat nie.
 4. Volgens God se verordening het ons die homoseksueel is as ‘n gruwel beskou.
 5. Ons het ook die Sewende Dag as rusdag eerbiedig.
 6. En ons was die enigste volk ter wêreld wat apartheid op sy wetboek geplaas het en nie met die Kusiet verswaer het nie? Die NP het dit in 1950 gedoen.

God het belowe dat as ons na sy stem luister en hiérdie gebooie na kom, dan sal Hy ons die kop maak en nie die stert nie. En Hy het sy belofte nagekom.

Maar nou kom sê die anti-Jesus Christus-ondersteuers dat daar geen vrede in die land was nie, want talle “massacres”  (menseslagtings) het in die 40 jaar plaasgevind. Ook verswyg hulle dit dat daardie “massacres” hoofsaaklik swart-op-swart geweld was.

Verder belowe Hy in Deut. 28:1-6 dat as ons na sy stem luister en sy gebooie sorgvuldig onderhou, sal Hy ons die hoogste stel bo al die nasies van die aarde; en al hierdie seëninge sal ons s’n wees: geseënd sal ons wees in die stad; geseënd sal ons wees in die veld; die oes op ons land, die aanteel van ons beeste en die aanteel van ons kleinvee. Ook sal daar altyd kos op ons tafel wees, want Hy sal die reën in ons lande laat val op die regte tyd.”

En vandag kan ons as volk getuig dat God getrou was en dat ons in daardie 40 jaar al hierdie seëninge uit sy hand ontvang het.

Nou waar is die straf dan omdat ons agter ’n “ander god” (Jesus/Yashua) aangeloop het? En hoekom het die Skepper ons nogtans 40 jaar lank die KOP gemaak en so mildelik geseën en begenadig? Dan het Hy mos sy Woord verbreek toe Hy gesê het: “As jy voor ‘n “ander god”  buig, sal my toorn teen jou ontvlam en sal Ek jou gou verdelg!”

Dit was eers na verloop van daardie  40 jaar, en die Boervolk weer die rug op Hom gedraai het, dat dit met ons begin sleg gaan het, net soos met Israel van ouds nadat Gideon se 40 jaar verstryk het – toe het hulle “tyd van rus” byna oornag in die niet verdwyn:

Rigters 13:1  “En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die HERE, het die HERE hulle oorgegee in die hand van die Filistyne, veertig jaar lank.”

In 1994 het ons ook gedoen wat verkeerd was in die oë van Yahweh onse God en toe het Hy ons oorgegee in die hand van die Kusiete en hulle die KOP gemaak en ons die STERT. En wat was die gevolge? Deut. 28:43-44 beskryf dit so: “Die vreemdeling (swarte – Kusiet) wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim; en jy sal laer en laer afsak.”

Ten slotte: Omdat Hy sy volk met ’n ewige liefde liefhet, het Hy ons nie begewe of verlaat nie, want by monde van sy profeet Esegiël het Hy aan ons  ‘n belofte gemaak:

“…Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal MAAK dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En JULLE sal woon in die land wat Ek aan JUL VADERS gegee het; en julle sal vir My ‘n volk wees en Ek sal vir julle ‘n God wees.” (Eseg. 36:27).

Volgens die anti-Jesus Christus-ondersteuners kan géén Christen (en dit sluit die Boervolk in) deel van sy volk wees nie!

 

 

Posted on 6 Comments

Nuwe Hervorming – die pad na die afgrond

–Onder leiding van Sakkie Spangenberg en Dr. Piet Muller het die “Nuwe Hervormers” in 2002 begin om in die media te verkondig dat die “Evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes ’n “vals beeld” van die Messias (Jesus) gee. Continue reading Nuwe Hervorming – die pad na die afgrond

Posted on 188 Comments

‘Jesus’ ‘n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk?

Die afgelope tyd word daar op hierdie forum intens gesprek gevoer rondom die persoon van Jesus Christus (Yashua Messiah). Sommige deelnemers beweer dat alle verwysings na Hom in die OT in der waarheid betrekking het op Israel, en dat Hy niks anders is as ’n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk nie.  Ander staan weer vas by die tradisionele geloofsoortuiging dat Hy wel die gestuurde Messiah en Seun van God is. Continue reading ‘Jesus’ ‘n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk?

Posted on 454 Comments

Die Boervolk en Siener

Japie van Zyl is ‘n jong Vrystaatse boer wat in 2012 begin het om sy volksgenote dringend te waarsku omdat hulle as God se volk die ou paaie verlaat het. Hy sê dan ook self sy booskappe is eerstens, spesifiek tot die Boervolk gerig en ook aan elkeen wat hom vereenselwig met die volk wat soos ons lyk, soos ons voel en soos ons dink. Continue reading Die Boervolk en Siener

Posted on 204 Comments

Daar is drie wat getuig in die hemel

Ek glo nie ons as aarsdse skepsels sal ooit met ons beperkte menslike verstand eers naasteby ‘n begrip kan vorm van die aard, wese, karakter en persoonlikheid van die Almagtige Skepper, of sy Seun óf die Heilige Gees nie. Wat ons in die Skrif van Hulle lees, is maar ‘n flou afskynsel van die werklikheid. Want in die eerste plek kan ons nie eers ‘n vae idee vorm van die Dimensie waarin hulle Bestaan en Optree nie. In hierdie lewe sal ons sal dit nooit ten volle kan begryp nie. Continue reading Daar is drie wat getuig in die hemel

Posted on 115 Comments

Die Bybel — ‘n versameling mites?

Hand aan hand met die hedendaagse vrysinnige denkers se beskouing dat daar geen Opperwese bestaan nie, dat die “God van die Bybel” net ‘n beeld en skepping van die mens se verbeelding is en dat sy wette en verordeninge daarom geen plek meer het in ‘n demokratiese bestel nie, het hierdie hemelbestormers noodwendig ook die outentisiteit van sy Woord verwerp as bloot net ‘n versameling mites. Continue reading Die Bybel — ‘n versameling mites?

Posted on 40 Comments

Die dier uit die see

Op 18 Julie, was dit Nelson Mandela se verjaarsdag en miljoene mense dwarsoor die ganse planeet het andermaal 67 minute bestee om die aantal jare wat hy ‛spandeer het om die wêreld ’n beter plek te maak’, te vier. Continue reading Die dier uit die see

Posted on 33 Comments

“Die Raadsplan” bevestig net wat die Skrif sê

Volgens ‘n berig in die Volksblad van 5 Maart 2013 het die Menseregtekommissie (MRK) ds. Willie Smith se boek, Die Raadsplan, tot haatspraak verklaar. Dit volg nadat ene Izak van Niekerk glo reeds in 2010 ‘n klag oor die inhoud van die boek en die “gebruik van die Bybel soos dit Smith pas” ingedien het. Continue reading “Die Raadsplan” bevestig net wat die Skrif sê