Posted on Leave a comment

Hoekom ‘n beheptheid met veiligheid ‘n siek gees en ‘n siek gemeenskap kweek

Hoekom ‘n beheptheid met veiligheid ‘n siek gees en ‘n siek gemeenskap kweek

Transkripsie

Nietsche stel die voorwaarde om ‘n held te wees – “As ‘n man ‘n held wil word, moet die slang eers ‘n draak word: anders het hy nie ‘n behoorlike vyand nie.”

Die tyd waarin ons leef, is al baie dinge genoem, maar as ‘n mens kyk na die geweldige vrees, angstigheid en hulpeloosheid wat die meeste mense toon in die aangesig van selfs nietige gevaar, is die beste manier om dit te beskryf as ‘n tydperk van lafhartigheid. Ons is nie ‘n geslag wat op ‘n dapper en heldhaftige manier vorentoe beweeg die onseker toekoms in nie (en het dus geen vertroue op God nie). In plaas daarvan vrees die meeste mense die toekoms en verkies veiligheid, gemak en gerief bo die neem van risiko’s, eksperimentering en vryheid.

Die 21ste eeu se sosioloog, Frank , skryf: “Jongmense word gesosialiseer om broos te voel en oorweldig deur onsekerheid (en die gevolg is) … die definiërende kenmerk van die huidige Westerse 21ste eeu se weergawe van menswees, is sy kwesbaarheid. Alhoewel die gemeenskap steeds die idee van selfbeskikking en outonomie handhaaf, word die waardes wat daarmee geassosieer word toenemend tot niet gemaak deur ‘n boodskap wat die mens se swakhede beklemtoon. En as kwesbaarheid inderwaarheid die definiërende kenmerk van die menslike toestand is, dan beteken dit dat om vol vrees te wees die normale toestand is …”

Oorweldig deur onsekerheid, vrees vir die toekoms, om jouself voor te stel as kwesbaar, swak en broos, is nie ‘n resep vir indiwiduele of sosiale voorspoed nie. Hierdie manier van lewe bevorder eerder ‘n siek gees en baan die weg vir autoritêre oorheersing. Die wêreld sal voordeel daaruit trek as daar mense is wat net ‘n bietjie meer gevaarlik wil leef. Gevaar, ‘n neweproduk van die jaag na verdienstelike doelwitte of verdedigbare waardes soos vryheid, geregtigheid en vrede, bevoordeel die lewe. Soos die Romeinse historicus dit gestel het:

“Die begeerte vir veiligheid staan teen elke groot, en edel onderneming.”

Nie alle gemeenskappe het egter veiligheid so hoog op die skaal van waardes gestel as wat die moderne Weste doen nie. Baie florerende gemeenskappe van die verlede het veiligheid beskou as ‘n sekondêre waarde en het verstommende vermoë getoon om risiko’s te neem in die aangesig van ‘n onseker toekoms en om moed en dapperheid te toon in die aangesig van gevaar.

Histories is daar onder sommige van die mees voorspoedige samelewings – Antieke Atene, Renaissance Italië, Negentiende eeuse Brittanje – die meeste mense wat eksperimentering geöriënteerd was, asook om te waag. Om die teenoorgestelde benadering in te neem en ‘n sterk voorkeur te toon vir veiligheid bo die neem van risoko’s, word die ontplooing van die menslike potensiaal nie verwesenlik nie, maar belemmer. Om te ontwikkel op ‘n indiwiduele vlak tot die vooruitgang van ‘n spesie, die verkenning van die onbekende, die eksperimentering met nuwe maniere om op die wêreld te reageer, is ‘n noodsaaklikheid en dit het te doen met risoko’s neem en gevaar in die gesig staar. Maar dit is ‘n prys wat betaal moet word aangesien die alternatief is om te stagneer in die beperkings van ‘n immer krimpende gemakzone, om agteruit te gaan in liggaam en gees en om die slagoffer te word van angsneurose, depressie of ander siektes van wanhoop.

‘n Verdere tekortkoming in die benadering tot die toekoms wat sterk ten gunste van die veilige pad is, is dat dit vrugbare aarde skep vir totalitêre en selfs tiranniese oorheersing. Soos Alexander Hamilton gesê het:

“.. om veiliger te wees, was hulle uiteindelik bereid om die risiko te loop van om minder vry te wees.”

As ‘n gemeenskap veiligheid verhef tot ‘n vlak van eerste rangwaarde, word vryheid uit noodsaak verlaag tot ‘n sekondêre waarde waarop getrap kan word deur hulle wat in beheer is en wat, deur die geskiedenis, tiranniese voornemes toegesmeer het onder die aanspraak dat hulle die gemeenskap veiliger wil maak. Wat dinge nog erger maak, is dat as ‘n gemeenskap mense beïnvloed word om vreesbevange te wees oor die toekoms en oorweldig deur onsekerheid, sal die massa beskerming verwelkom of openlik vra vir die owerheid om hulle te beskerm.

Frank Furedi skryf: “Om mense te bevry van die las van vryheid met die doel om hulle te laat veilig voel, is ‘n herhalende tema in die geskiedenis van diktatoriale oorheersing”.

‘n Gemeenskap wat vandag veiligheid eis, is ook ‘n gemeenskap wat ryp is vir tirannie. Dit hang af van hulle wat vryheid koester om ‘n meer heroïese benadering tot die lewe in te neem wanneer die dreigende wolke van totalitêre heersskappy die horison verdonker. Tensy meer mense bereid is om risiko’s te loop en gevaar in die gesig te kyk ter wille van waardes soos vryheid, geregtigheid, vrede en sosiale samewerking, sal die greep van die tiranne net versterk word. Soos John Stuart Mill dit stel:

“’n Man wat niks het waarvoor hy bereid is om te baklei nie, niks waaraan hy meer waarde heg as sy persoonlike veiligheid nie, is ‘n misrabele kreatuur wat geen kans het om vry te wees nie, tensy gemaak en so gehou deur die beywering van beter mense as hyself.”

As rolmodelle vir die taak om meer heroïes te leef, kan ons kyk na die antieke Grieke, ‘n beskawing wat tereg veiligheid as ‘n sekondêre waarde beskou het en nie as primêre waarde nie en wat die neem van risiko’s en om gevaar in die gesig kyk, beskou het as moreel prysenswaardig. Albert Camus het gesê:

“Gevaar maak mense klassiek en alle grootheid, na alles, is gewortel in risiko.”

Friedrich Nietsche was ook ‘n bevorderaar van hierdie klassieke benadering tot die lewe en hy prys Ericles, die Atheense leier, wat in sy beroemde begrafnistoespraak die Atheners geloof het vir hulle onverskilligheid en minagting vir veiligheid van lewe. Kontrasteer dit met die moderne wêreld waar, om Christopher Cocker te parafraseer “Ons geneig is om (die mense wat dapper risiko’s neem wat die gemeenskap vorentoe laat beweeg), die volheid van hulle lewes te ontneem net om die kleinlikheid van ons eie te ondersteun.”

Gelukkig is dit nie vir ons nodig om te wag vir politici om wetgewing deur te voer om goedkeuring te gee aan ‘n meer dapper benadering tot die lewe nie. Ons het net nodig om so te leef. Ons moet kyk na die onseker toekoms, nie naastenby as ‘n bron van bedreiging nie, maar ook van hoop en geleentheid. En ons moet die neem van risiko’s sien as geregverdig wanneer dit gedoen word ter verdediging van gekoesterde waardes of in die najaag van verdienstelike doelwitte deur veiligheid af te bring na sy geregverdigde plek as sekondêre waarde.

Ons sal ophou om te leef as die hulpelose pion wat deur ‘n magsfiguur gepamperlang moet word van jeug tot bejaard en ons sal die vermoë om die rigting van ons lewes terug te wen, weer terugkry. Ons sal psigologies volwasse raak en sal beter toegerus raak vir wat die toekoms ookal mag bring. Soos wat Nietsche verduidelik:

“Alleenlik gevaar maak ons bekend met ons eie hulpbronne: ons deugde, ons wapenrusting en wapens en ons gees, dit dwing ons om sterk te wees. Die eerste beginsel: Ons moet nodig hê om sterk te wees – anders sal ons nooit sterk word nie.”

Terwyl dit groter risiko verg om te flankeer met gevaar wat jou lewe kan verkort, help dit om te onthou dat ‘n lang lewe nie noodwendig ‘n goeie lewe is nie. ‘n Veilige lewe sonder uitdagings en die afwesigheid van awontuur is ‘n “nurt”? en lei tot die wegkwyn van liggaam en gees. Hierdie sufheid, herhaling, verveling en stagnasie is nie lewe nie, dit is bloot net om te bestaan. Soos die Romeinse Seneca dit gestel het:

“Daar is geen rede vir jou om te dink dat enige mens lank geleef het omdat hy grys hare en plooie het nie, hy het nie lank geleef nie – hy het net lank bestaan.”

Om ‘n mens te help om meer voluit te leef, ‘n dapper gewilligheid te toon om risiko’s te loop en te flankeer met gevaar, kan ons verander in ‘n weldoener van die mensdom. Want solank as wat die waardes wat ons lei, die doelwitte wat ons nastreef, eerbaar is en lig bevorder, toon ons dapperheid, ‘n houding van omgee vir die welstand van ander. Want anders as die lafaard wat primêr bekommerd is oor sy of haar eie veiligheid, en wat van ander verwag om in te val by hulle neurotiese maniere, is die held gewillig om sy of haar lewe te waag in diens van waardes wat die gemeenskap vorentoe te laat beweeg.

Soos Alasdair MacIntyre skryf in After Virtue, a Study in Moral Theory:

“As iemand sê dat hy omgee vir een of ander indiwidu, gemeenskap of saak, maar nie gewillig is om die risiko te loop om homself in gevaar te stel nie, dan plaas hy sy opregtheid vir die versorging en kommer oor ander onder verdenking. Moed, die vermoë om jouself in risiko vir gevaar te stel, het ‘n rol in die mens se lewe as gevolg van hierdie konneksie van besorgdheid en kommer.”

As ons dus ‘n vervullende lewe wil hê, bekommerd is oor ons eie geestesgesondheid en oor ons gemeenskap, moet ons met dapperheid optree en nie aanbid by die altaar van veiligheid nie. Ons het nodig om risiko’s te neem in diens van lig wat goeie waardes bevorder en nie vaskleef aan die idee dat ‘n veilige lewe ‘n goeie lewe is nie.

Nietsche: “Want glo my, die geheim van die oes van ondervinding, die grootste vrugbaarheid en die grootste vreugde, is om gevaarlik te leef! Bou jou stede teen die hange van Vesuvius! Stuur jou skepe na die ongekarteerde seë! … Binnekort sal die tyd verby wees waarin jy tevrede sal wees om weggesteek in die woude te leef soos ‘n skaam bokkie!”

Wees dapper, wees veilig en wees vry.

Posted on 4 Comments

AfriForum verwerp wit nasionalisme

Afriforum

Ernst Roets adjunk-uitvoerende hoof van AfriForum, het al in September 2019 dit baie duidelik gestel dat AfriForum (dus ook Solidariteit) ʼn voorstander van integrasie, is en dat hulle enige vorm van “wit nasionalisme” verwerp. Volgens die Pharos woordeboek is “nasionalisme” niks anders nie as ʼn “liefde vir die eie nasie”, en ook “vaderlandsliefde”.

Ernst Roets
“AfriForum fokus ook nie op die regte van die ‘wit gemeenskap’ nie,… omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.” – Ernst Roets

Hiervolgens koester Roets-hulle dus geen liefde vir hul eie blanke volk nie, en is daar by hulle ook geen vaderlandsliefde nie.

Verder huldig hulle die standpunt dat die belange van een gemeenskap (hul eie) nie ten koste van ’n ander gemeenskap (die gekleurde rasse) bevoordeel of bevorder mag word nie, want AfriForum steun die beginsels van vreedsame naasbestaan. (D.w.s. die saamgooi van heterogene groepe wat apart behoort te wees).

“AfriForum fokus ook nie op die regte van die “wit gemeenskap” nie,” sê hy, “omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.”

Hy bevestig ook dat AfriForum die ideologie van wit nasionalisme (liefde vir die eie nasie en vaderlandsliefde) nog altyd verwerp het en sal voortgaan om dit te doen.

Die volgende aanhaling uit die Die Doringbosregering:

Die vryheidstryd van die Blanke duur voort, ten spyte van die weerstand uit liberale geledere. Die Afrikanerbond, Solidariteit, AfriForum, ens. het hulleself ingegrawe as “Beskermers”, maar nie noodwendig van die Blanke of selfs die Christen nie. In hul Burgerregtemanifes word die volgende punte genoem:

Sangomas, toordokters, ens. kan ook lede word, mits hulle Afrikaans praat. Solidariteit/AfriForum is blykbaar nie ‘n Christelike organisasie nie (let wel!).

Solidariteit/AfriForum is ook nie ‘n volksorganisasie nie.

Dis baie belangrik om dit te besef. Hulle is ‘n samestelling uit drie rasse en koppel hulleself nie aan enige godsdiens nie. Godsdiens word egter gebruik om lede te werf as dit hulle pas. In geeneen van hulle verklarings, uitsprake of dokumente word daar ooit van ‘n “volk” gepraat nie. Dit gaan vir hulle slegs oor die “Nuwe Suid-Afrika” en sy bewoners. Blanke het eintlik geen rede om aan hulle te behoort nie.

Verder moet ons in gedagte hou dat geen verklaring, hofsaak, betoging, optrede of selfs dreigement van AfriForum nog ooit soveel as één plaasmoord verhoed het nie. En daar is absoluut niks wat AfriForum/Solidariteit tot nou toe gedoen het, óf vir die toekoms beplan, wat daarop dui dat hulle volkeregtelike selfbeskikking voorstaan nie.

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF), en vandag die voorsitter van Solidariteit, veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”. Sy eie woorde.

Een so ʼn poging van hom wat totaal misluk het, was toe hy saam met Jacob Zuma op 24 Julie 2008 ’n blanke plakkerskamp in Pretoria besoek het. Sowat 1 000 armblankes was teenwoordig, en ons moes op TV aanskou hoedat van ons behoeftige blanke vroue wat in die ergste nood verkeer, hulleself voor Zuma verneder en hom ook letterlik omhels het nadat hy beloof het om hulle lot te verander. Maar Dingaan Zuma is glimlaggend daar vort en die verskopte armblankes het hom nooit weer gesien of van hom gehoor nie. Ook Flip Buys en sy Solidariteit het heeltemal van hierdie beloftes vergeet!

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF) veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”.

In nog ʼn poging om die integrasiegrondwet te maak werk, het Solidariteit in April 2015 geweier om deel te neem aan ʼn blanke “protesaksie” op Kerkplein teen die vernietiging van blanke volkseiendomme, want dit sou aanstoot aan die swart gemeenskap gee. Hoewel alles rustig en vreedsaam verloop het en daar hoegenaamd geen geweld plaasgevind het nie, het Jaco Kleynhans dit in die media uitbasuin dat Solidariteit en Afrikforum hulle “distansieer van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede”.

(Kleynhans-hulle weet baie goed dat swartes daagliks blanke eiendomme plunder en verwoes, dat hulle uitgebuit, vertrap, verkrag, beroof, vermink en vermoor word, maar sou hulle dit net durf waag om vir hul erfenisskatte op te staan, word hulle deur beide Solidariteit en AfriForum uitgeskel as uiterste rassiste!).

Afriforum fokus nie op die regte van die ‘blanke gemeenskap’ nie. Afgesien van sy gemaklike verraad teenoor die vele toegewyde en patriotiese Afrikaners is daar ander probleme met hulle gebrek aan oortuiging in die aangesig van die linkse rioolpyp (“stigmatisering en stereotipering”) wat gemik word op almal wat waag om op te staan vir die regte van die wit minderheid in Suid- Afrika. Soos baie mense al gesê het: ‘n Mens kies nie jou ras nie, ondanks wat die “witheidsteoretici” sê. Om wit te wees, is nie iets waarvan jy genees kan word nie. Die Almagtige het dit so bepaal.

Afriforum sal ooreenkomste met Malema aangaan, soos wat dit rondom die “Kill a Boer” -lied gedoen het, maar dit sal nie in die openbaar gesien word nie, laat staan nog ‘n ooreenkoms met Afrikanerorganisasies aangaan, wat as “nasionalisties” beskou word.

Wit nasionalisme is niks anders as rasbeskermd nie. Die Skepper het jou so geformeer en dis jou plig om dit te beskerm. AfriForum verwerp hierdie gedagte en is ʼn voorstander van multikulturalisme.

Kyk ʼn mens na Siener se visioene soos die Skepper die toekoms van ons volk aan hom openbaar het, dan lyk dit of Afriforum en Solidariteit probeer om daardie Godsplan in die wiele te ry.

Uit Roets, Flip Buys en Kleynhans se uitsprake is dit duidelik dat hulle geen benul het van wat die Bybelse voorskrifte hieroor is nie.

Om dit aan hulle te verduidelik, stel ek wyle dr. Willie Marais aan die woord. Hy was nie net ʼn man uit een stuk gekap wat alles vir sy God en sy volk op die altaar gelê het nie, maar hy het ook die gawe van profesie ontvang. So het hy bv. al in 1977 tydens ʼn preek waar adv. John Vorster en sy hele kabinet teenwoordig was, gewaarsku dat as ons volk op sy huidige pad voortgaan om God se wette en verordeninge te verontagsaam, “sal die Here ook, soos Hy met Israel van ouds gedoen het, die Afrikaner in ballingskap wegvoer … Hy sal ons binne ons eie grondgebied in balingskap neem – “en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.” – Lev. 26:17. (Na raming het daar sedert 1994 reeds sowat 2 miljoen Suid-Afrikaners die land verlaat – sonder dat iemand hulle agtervolg het). Hy sal ons onttroon en onteien van ons eie grondgebied. Die Here het aan elke volk sy eie grondgebied gegee, dit wil sê ook die reg om oor homself te regeer.”

Nasionalisme is dus die Skepper se antwoord vir ʼn volk se veilige voortberstaan, en Hy verdoem integrasie geheel en al, want sy volk moet “afgesonderd woon en hom nie tot die (ander) nasies reken nie” (Num. 23:9).

“Wat die Heilige Gees op dié dag deur my gesê het, het 17 jaar later waar geword toe die Afrikaner na die verkiesing van 27 April 1994 opgehou het om die land te regeer.”

Flip Buys en FW de Klerk
Paul van Deventer, Flip Buys en FW de Klerk

In ʼn ander visioen het dr. Willie Marais tydens ʼn besoek aan Kaapstad vanuit ʼn vliegtuig gesien dat Tafelberg na ʼn aardskudding van Suid-Afrika losgeskeur het en ʼn eiland op sy eie is. (Wanneer dit die dag gebeur, sal Siener se visioen van Koeberg wat ontplof, ongetwyfeld ook bewaarheid word, want die Milnerton-breuk wat by Koeberg verbyloop, het reeds op 4 Desemberv 1809 ʼn verwoestende aardbewing veroorsaak. En kenners verwag dat dit enige dag weer gaan gebeur).

Dat ons ons sedert 1994 op ʼn verkeerde pad beland het, bewys Dr. Marais onbetwisbaar in ʼn profetiese boodskap “Die toekoms van die Arikaner”:

“…geen politieke federasie tussen verskillende volke was nog ooit ʼn permanente oplossing nie. Die huidige politieke bestel in Suid-Afrika sal ook nie slaag nie. Een of ander tyd vorentoe sal dit verbrokkel.
“God het van die begin af aan elke volk ʼn eie woonplek gegee (Deut. 32:8 en Hand. 17:26) en sodoende ook die reg om sy eie belange te behartig en om oor homself te regeer.
“Een of ander tyd vorentoe sal die verskillende volke in Suid-Afrika begin agiteer om op hulle eie te wees … hulle sal nie meer aan dieselfde tafel saam met die ander volke wil sit nie. Dis ʼn ingeskape drang om in jou eie huis te woon, om jou eie stukkie grond te besit, om jou eie sake te bestuur en om deur jou eie mense regeer te word. Hierdie strewe om onafhanklik te wees, sal uiteindelik langs die weg van “stryd” toegestaaan word … Want op die tyd wat God self daarvoor bestem het, sal Hy die Afrikaner se gebede verhoor en sal Hy sy lot verander (Jes. 49:8). God het hom nie vergeet óf in die steek gelaat nie (Deut. 31:16); en die dag sal kom dat ons volk weer ʼn eie grondgebied sal hê en oor homself sal regeer.”

(Niklaas van Rensburg het dit ook presies net so vooruit gesien).

Posted on 5 Comments

Boodskap van hoop aan my gebroke volk

Om mee te begin wil ek wil ek nie vandag oor dinge van die wêreld skryf nie, maar liefs van hart tot hart met my medevolksgenote praat. Want terwyl ons so beroof, geplunder, verdruk en in die aarde vertrap word, wil  ek julle net daaraan herinner dat Hy wat by Bloedrivier ons hand gevat het, dit nooit weer sal los nie. Continue reading Boodskap van hoop aan my gebroke volk

Posted on 4 Comments

Ope brief van adv. Piet Pretorius, skrywer van Volksverraad, aan prof. Andries Raath en Rudie Rousseau

Die brief word ook hieronder opgevolg deur twee verdere korrespondensies tussen Professor Raath Advokaat Piet Pretorius.

Advokaat Piet Pretorius se ope brief
Professor Andries Raath se antwoord aan Adv. Piet Pretorius
Daaropvolgende Brief aan Professor Raath deur Adv. Piet Pretorius


Aan My ou Skoolmaat Dries Raath,
En aan Rudie Rousseau

Hierdie epos was vir my uiters moeilik om te skrywe. Julle gaan net aan en aan. Julle is nie op die oomblik ‘n toonbeeld van ‘n ware Christenskap nie. Geen seine van  naasteliefde is by julle sigbaar nie.

Johann Rupert is reg wanneer hy twee jaar terug gesê het dat die Afrikaner steel kos uit sy broer se bord uit. Dit is wat jy Dries met jou lasterlike aantygings teen Adriaan Snyman maak. Jy steel sy pensioen. Jy is so min eerbaar soos wat jy probeer voorgee. Wat jy gesê het op Rudie sy agste video, het Adriaan in elke geval ook gesê. Wie is jy nou werklik? ‘n Verbitterde ou man? Het Adriaan se boeke nie beter verkoop as wat jou tipiese akademiese georiënteerde boeke oor Siener getoon het nie? Nou moet jy hom belaster en hom vertrap om raak gesien te word. Weet jy van die Staat versus Koekemoer (Streekhof 7 Pretoria) saak? Daarin het die Valke aangetoon dat hulle binnekort verskeie regse arrestasie oor die land breedte gaan maak. My vraag aan jou is: Is jy nou wetend of onwetend die Staat se provokateur in hierdie verband? Is jy nie besig om jouself die monopolie toe te eien om oor die Siener alleen te skrywe nie? Jy is verwaand.

Jy val selfs Adriaan se boek titels aan. Godsprofeet. Jy het jouself gaan inwurm om toegang tot informasie oor die Siener te bekom. Dan hou jy daardie inligting geslote vir jouself. Ek het jou meer as 10 maande gelede gevra om informasie te bekom oor die Siener se gesigte i.v.m. die twee-stert komeet wat jy tot nou toe nie aan my geopenbaar het nie.

Jou woorde by die graf van die Siener op 29 Mei 2021: “Ons weet dat die koeël vir Beyers bedoel was.” Is jy seker????? Dit is duidelik dat jy nie weet van die skrikbewind van die Foster-bende aan die Rand nie! Wat ek vir jou probeer sê, is dat jy is net so mens as Frik Pretorius en Adriaan Snyman. Jy kan ook somtyds verkeerd wees, want jy is mens soos ons ander. Maar jy is so vol van jouself. Ons noem dit HOOGMOED. Die Skrif waarsku ons teen HOOGMOED. Dit is ’n gruwel in die oë van die Here.

Jy is gou om Adriaan te beledig oor sy verdienste uit Siener, wat van jou eie Siener boeke se verdienste? Hierdie boeke word immers nie verniet gedruk nie. Wat sê die Here Jesus “Haal eers die balk uit jou eie oog uit.” Waar is jou naastenby liefde vir jou eie.

Jy klink eerder soos ’n provokateur wat verdeeldheid saai. Of is jy nie besig om te skinder oor jou naaste nie? Jy bevorder nie ’n samebindende klimaat nie, terwyl ons mense bitter swaarkry. Jy val almal aan, regs en links. Hierdie verdeeldheid weerspieël duidelik wanneer jy sê dat daar persone in ons kringe is waarmee jy jou nie mee wil assosieer nie. Dit is baie arrogant. Dit is nie leierskap wat jy hier toon nie. Ons is tans leierloos. Die Skrif is baie duidelik dat die leier wat sal opstaan, kom uit die Huis van Dawid. Pasop as die Here dalk vir ons ’n KONINGIN gaan stuur? Of is dit te veel vir jou ego.

Verder vergeet jy gou hoe het jy weggehardloop toe jy aan my telefonies die opmerking gemaak het dat Genl. Tienie Groenewald ’n CIA agent was, en dit deur die Geheimediens onderskep was en ek jou genader het om dit in die Hof te kom bevestig. Selfs ek het jou daarvoor vergewe. Gaan jy dalk weer weghardloop wanneer die Valke binnekort op jou voorstoep kom staan? Onthou dit, die Here hou nie van bangbroeke nie. Of gaan jy toelaat om vir 5 jaar in die oorstopte tronk in aanhouding te wees, terwyl jou vrou op haar eie moet aansukkel? Realiteit gaan jou weereens dwing om die ander weg te volg en jou eie stem te verdof. En dit terwyl jy en Rudie in jou hoogmoed ander stemme laat verdof.

Wie sê dat jou vertolking van die visioene, wat eerder soos ’n matriek poësie klas klink (so hoog drawend) korrek is? Dit is maar net nog ’n opinie. Weet jy dat Nellie van Zyl, die dogter van Boy Mussmann, aan die AFRIKANER koerant asook die teenintelligensie afdeling van Militêre Inligting  insette oor Oom Niklaas gegee het? Waar is jou insette daaroor? Besef jy dat van ons skoolmaats agterkleinkinders van die Siener was? Dries jy weet nie alles nie.

Adriaan wie jy krimineel belaster het oor sy insette oor die Nag van die lang messe (hy het dit o.a. uit Johanna Brandt ontleen en ook aan die Siener gekoppel uit sy visioen van 4 April 1915) nadat hy jou boek Die vierkleur wapper weer geraadpleeg het en dit toe verkeerdelik aan Mandela se dood toegedig het? Daardie gesig van die Siener is steeds uitstaande en moet dus nog met die begrafnis van ’n “belangrike persoon” in vervulling kom. Wat Adriaan se verkeerde interpretasie betref, het hy reeds in sy publikasies daaroor verskoning gevra. Jy kyk dit doelbewus mis. Jy gebruik egter daardie één verkeerde interpretasie as ’n kapstok om jouself op die voorgrond te plaas. Het jy hom by sy huis gaan besoek en hom tereg gewys? NEE! Dit is duidelik dat jy van ‘n trap-tegniek gebruik maak om jouself as skrywer en jou Boeke te bevorder – totaal teenstrydig met jou Calvinistiese beginsels. Jy tree nie in goeder trou op nie. Tog het Francois de Wet ook deur die Heilige Gees ’n soortgelyke gesig ervaar waarin mense in Johannesburg aangeval en vermoor gaan word. Dit is nie vir jou relevant nie – want dit pas nie by jou trap-aanslag nie. Kom weg van jou vernoude uitkyk. Jy en Rudie is besig om baie mense na hulle dood te lei. Adriaan en Francois probeer sê dat ons as Afrikanervolk moet terugkeer na die Here en dit word al hoe noodsaakliker om ons voor God te verootmoedig. Adriaan het ’n groot bydrae gelewer om die gees van Elia in Suid-Afrika te laat ontwaak. In hierdie verband het hy verskeie geskrifte soos die Boek van Opregte, die Verborge Boek van Eden, Die Boeke van Esdras en so meer, die lig laat sien om die erns daarvan aan te spreek. Hy en Frik leef werklik van die hand tot die mond, terwyl jy jouself in ’n posisie geplaas het om te kan aftree met ’n pensioen. Jy het jou en jou gesin nie geoffer vir die GROOT SAAK nie. En Rudie jy moet nie Dries se skoothondjie word nie! Jy lewer ’n groot bydrae oor die konsentrasiekampe, hou jou daarmee besig. Dit spreek daarvoor self. Dankie daarvoor. En Rudie, gaan kyk weer na jou eie Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37. OORTREE JULLE NIE WAT DIE SIENER ONS OOR WAARSKU NIE?

Dries, klim af van jou HOË PERD (HOOGMOED) en kom aarde toe (WORD NEDERIG) en praat met ons soos die OU SKOOLMAAT wat ons in VENTERSDORP in ons skooljare geken het. Die ou wie se opstelle saam met Elsabe Meyer en Karen van Dyk s’n in die klaskamer voorgelees is as die goeie voorbeelde en myne vir al die moenies. Vandat jy deurmekaar geraak het met Potch se CALVINISME, het jy jou koers verloor, soos wyle Louw Nel (wat jou ook in Bloemfontein ontmoet het) aan my oorvertel het. Jy was net soos ek in ons skooldae deur Dan Swanepoel (ons onder-skoolhoof) beïndruk toe ons elke Vrydagoggend die skooldag met vlaghysing en gebed geopen het. Die verskeie kere wat ons volkspele tot laat die aand gehad het. Ek soek die ou Dries terug wat ons skool prefek was. Kom terug aarde toe (word nederig) en word ‘n leier waar jy ’n werklike samebindende leiding kan gee soos ons dit in die ou dae geken het. Ons saamgelag het toe mev. Dippenaar my en Jannie Adams uit die sangklas gejaag het en haar man ds. Dippenaar wat 20 minute lank gebid het. (Terloops hulle seun en skoondogter het saam met my in die Geheimediens gewerk.) Kom by en vra Adriaan Snyman en Frik Pretorius om verskoning. Laat ons weer vriende word, want ons het mekaar nodig in hierdie donker tye om te oorleef. Ek moet vir jou omgee om vir myself te kan omgee. Stop jou onsin. Laat ons eerder hande vat. So gaan ons wen.

Groete

Adv. Pieter Pretorius.


Geagte Piet,

Ek het via Rudie Rousseau ‘n skrywe ontvang wat na bewering onder jou hand geskryf is.
Indien die skrywe uit jou pen kom, enkele hoofpunte:

1. Jy bemoei jou met aangeleenthede waarby jy geen direkte betrokkenheid het nie en nog minder van weet. Tot op hede het ek my nie verwerdig om te reageer op jou werke Volksverraad en Volkshoop nie omdat dit benede my sin vir behoorlikheid is om te reageer op werke wat geen stawing aanbied van die inhoud nie. Geen bronne word genoem nie behalwe ‘n aaneenryg van bewerings wat oor geen gesag beskik nie.

2. Jy tree in die bres van ‘n skrywer wat hom oor oom Niklaas uitlaat en dit op so ‘n wyse dat daar voldoende bronne genoem word nie. Groot dele van sy werke is uit myne oorgeneem sonder voldoende erkenning. Die aaneenstrengeling van bewerings / mededelings / kommentaar / uitleg / herinner sterk aan die ongesubstansieerde brabbelings wat jy in Volksverraad kwytgeraak het.

3. Teen onwaarhede en ongesubstansieerde bewerings moet ek my ten sterkste uitspreek. Ons arme volk is al so geteister deur hierdie tipe van sektariese propaganda dat dit is om van te stik. Ek moes lankal op die eensydige en propagandistiese inslag van jul mededelings gewys het en waarmee jul waarskynlik ‘n fortuin aan verdien het.

4. Jul het willens en wetens mense mislei onder die vaandel van die waarheid; julle het godsdienstige sektarisme verkondig onder die vaandel van die lig ensomeer – propagangda wat lei tot verwarring en dit bied geen oplossing nie. My vraag: Wie is die meesters wat julle dien? Word julle betaal om hierdie verwarring te stig? Wie bepaal die agendas om mense in verwarring te bring en moedeloos te maak juis sodat hulle hul groter planne kan bevorder?

5. Dit is dalk raadsaam om jou mond dig te hou want die toon en trant van jou skrywe en die publikasie daarvan kan my dalk net by die punt bring om te besluit om die nodige stappe te neem. My raad: Hou jou neus uit aangeleenthede wat jou nie aangaan nie – dis dalk die beste manier om uit die moeilikheid te bly. Indien jy in ‘n helder oomblik sou besluit om aan my te skryf, maak seker dat jou varkies op hok is – het nogal gesukkel om sin uit jou brabbelings te maak!

Groete,

Andries Raath
A.W.G. RAATH

UFS Emeritus Senior Professor & Research Fellow Public Law, History & Philosophy
(078) 235-7013 Work
(078) 235-7013 Home
RaathA@ufs.ac.za

UV LOGO
A.W.G. RAATH
UV
Emeritus Senior Professor & Navorsingsgenoot Publiekreg, Geskiedenis & Filosofie

(078) 235-7013 Werk
(078) 235-7013 Huis
RaathA@ufs.ac.za

University of the Free State: This message and it contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

 


Dries

Frik het my gewaarsku dat jy so gaan optree soos reflekteer in jou skrywe aan my. Ek het gehoop hy is verkeerd. Jy mis my boodskap. Ek is ontsteld oor jou herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan Snyman en minder mate op Frik Pretorius.

Al wat ek vir jou kan sê is dat jou HOOGMOED tot ’n val gaan kom. Die wat beweer moet bewys. Skakel gerus Chris Joubert. Hy kan jou op hoogte bring, wat jy wil weet. Hy ken jou baie goed. Maak eers seker dat jy reg is. Wyle Genl. Lothar Neethling het my publikasie (Volksverraad) in ’n KP vergadering ondersteun, nadat Piet Kotze ’n hewige aanval op die publikasie geloods het. Wyle PW Botha het nagenoeg 50 boeke aan sy vriende en kollegas uitgestuur. Dit is enkele voorbeelde en behoort iets vir jou te sê. PW het aan Chris die egtheid daarvan aan hom beskryf as skrikwekkend naby die waarheid indien dit nie die waarheid is nie.

Jou dreigement gaan ek vir eers ignoreer, omdat jy my ou skoolmaat is. Ek het steeds groot hoop dat ons vorentoe kan hande vat.

Laastens wil ek net vir jou sê: Maak jou saak met die Here reg? Wat jy doen is verkeerd? Jou houding is nie reg nie? Dit sluit selfs jou optrede teenoor my in. Hou op met hierdie meerderwaardigheid van jou! Die onderstaande uitlatings bevestig jou meerderwaardigheid. Jy gaan jouself al hoe meer van almal isoleer. Dit is nie wat die volk wil hê nie. Jy kan vir hierdie volk van groot waarde wees; wees asseblief net meer nederig. Kom onder die voet van die Here. Vergeet jou ego.

Ek hoop jy besef hoe naby is ons vir dinge om te gebeur. Ek hoop steeds dat ons binnekort die ou Dries in jou weer gaan sien. Ek druk dit op jou hart om beide Frik en Adriaan om verskoning te vra ter bevordering van volkseenheid. Ons is baie min. Ek is ontsteld oor herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan en minder mate op Frik. Kyk gerus Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37.

Groete

Jou ou skoolmaat

Pieter

Posted on 24 Comments

Jakob en Esau, of die Boer en die Jood

In Genesis 25 lees ons van Rebekka wat aan twee nasies geboorte sou gee; twee nasies wie se paaie dwarsdeur die geskiedenis byna parallel sou loop, maar die een sou die duisternis verteenwoordig en die ander die lig. Die vraag is nou: wie is hierdie twee nasies?

Gen. 25:21-27: “En Isak het die HERE gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar; en die HERE het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die HERE te raadpleeg. En die HERE het haar geantwoord: Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een volk sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien.  En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar ‘n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore—rooi, geheel en al soos ‘n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was sestig jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei: Esau het ‘n ervare jagter geword, ’n man van die veld; maar Jakob was ‘n vredeliewende man wat in tente gewoon het.

Na sy verrassende oorwinning op 26 Mei 1948 verkry die Nasionale Party beheer oor Suid-Afrika en staan bekend as die Afrikaner- of Boerenasie. ’n Volk wat soos Jakob die insettinge en verordeninge van sy Skepper op die tafel van sy hart (wetboek) bewaar het.

Die Britse mandaat om die destydse Palestina te beset het 12 dae vóór die NP oorwinning (op 14 Mei 1948) ten einde geloop en toe het die Jode die beheer oorgeneem en van toe af het hulle ook bekend gestaan as die ‘Israelies’.

In die Tel Aviv-museum was daar om vieruur die middag ’n groep van 350 toeskouers, wat ’n geheime uitnodiging ontvang het, hulle sou teenwoordig wees vir ’n aankondiging waarna daar gretig uitgesien is – die formele verklaring van die hedendaagse Israeli nasie tot ’n staat. Die Verenigde Nasies het al die vorige jaar die skepping van ’n onafhanklike Joodse staat in ’n deel van die besette gebiede goedgekeur.

David Ben-Gurion, die leier van Israel se Nasionale Raad, het Die Verklaring van die Stigting van die Staat Israel voorgelees. Dit het deels gelui: “Ons, die lede van die Volksraad, verteenwoordigers van die Joodse Gemeenskap van Eretz-Israel … verklaar hiermee, op grond van ons natuurlike en geskiedkundige reg en kragtens die Resolusie van die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering, die stigting van ’n Joodse staat in Eretz-Israel, wat as die staat Israel bekend sal staan.”

Met die gesindheid van ’n Esau word die Israel Staat sedertdien bestuur as ’n sekulêre demokrasie wat amptelik geen aanspraak daarop maak dat dit op die God van die Bybel vertrou nie! Nie die naam van God of selfs die woord ‘God’ word enigsins in die oorspronklike teks van David Ben-Gurion se verklaring gemeld nie. Selfs die bestaan van die Messias word steeds deur die Israeliese regering ontken.

Tog is daar talle Evangeliese Protestante, soos o.a. John Hagee, wat glo dat die ontstaan van die hedendaagse Israeliese Staat ’n Bybelse profesie vervul het. In sy boek Jerusalem Countdown, sê Hagee die volgende: “Hierdie gedenkwaardige geleentheid is voorspel deur die profeet Jesaja, wat gesê het: ‘’n Nasie sal op een dag gebore word’.”  – Jesaja 66:8.

(Net so weet ons vandag ook dat die Voortrekkers met die Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838, ook as ‘nasie’ (die ‘Boervolk’) op een dag tot stand gekom het).

Pas na die vestiging van die Israeliese Staat, het die omliggende Arabiese nasies gesweer dat hulle dit ten alle koste sou verhoed. “Die skeidslyn sal niks anders wees nie as ’n lyn van vuur en bloed”, het die Arabiese Bond gewaarsku. (Dit was die begin van ’n bloedige opstand teen die moderne Eusau se heerskappy).

Daar was al spanning en konflik tussen die Arabiere en die Jode, en tussen hulle en die Britse magte, sedert die Balfour-verklaring van 1917 en die 1920-skepping van die Britse Mandaat van Palestina.

Skaars ’n jaar na die vestiging van die Israeliese Staat, breek die eerste Arabiese-Israeliese Oorlog in 1948 uit in ’n verwoede geveg tussen die nuutverklaarde Israeliese Staat en ’n militêre koalisie van Arabiese state oor die beheer van die voormalige Britse Palestina. (1948 was ook die jaar waarin die Boervolk (die hedendaagse Jakob) as vredeliewende nasie in sy tente in Suid-Afrika sou woon).

Dit was ook die begin van Esau, die ‘jagter’, se jagseisoen, wat oor die verloop van jare net toegeneem en al hoe meer wreedaardig geraak het. Vandag word selfs Palestynse kinders nie ontsien nie en genadeloos op hulle  jag gemaak.

In teenstelling hiermee was Esau se broer Jakob (die Boer), steeds as die eintlike sondebok en misdrywer van die wêreld beskou. Hulle het hom van al sy regte, sy besitting, sy vryheid beroof. Ook sy drie Boererepublieke waarvoor hy met sweet, bloed en trane betaal het, is hom ontneem. Maar ondanks dit alles, het hy nooit gemurmureer nie; het hy nog altoos vredeliewend van aard gebly; nog altoos vergewe, nog altoos die ander wang gedraai, en ook nooit gevat wat nie syne is nie. Maar selfs toe hy in 1994 van alles ontneem is, as volk ‘dood’ verklaar is en kaal gestroop is, het hulle hom steeds met die vuis bygedam, nog steeds vervolg en gejag.

Esau het vir hom ’n Hetitiese vrou gevat en ’n basternasie voortgebring. Net soos wat sy nakomelinge die Jode, vandag ’n basternasie is. Die Boer is ’n spruitsel, stiggie van die room van Europa se blankedom wat Hy hier oorkant die riviere van Kus kom plant het (Sefanja 3:10).

Maar daar is nog vele ander parallelle tussen die broers Esau en Jakob (die Jode en die Boervolk):

 1. In 1966 begin die Suid-Afrikaanse Grensoorlog, ook bekend as die Angola-Bosoorlog. Suid-Afrika het geen ander keuse gehad as om sy noordelike grens te beskerm nie, en om dit te doen, moes hy Swapo die stryd aansê en later ook by die konflik in Angola betrokke raak. Hy en sy weermag moes dus ‘tyd koop’ om ’n ‘kommunistiese oorname’ in Namibië én Suid-Afrika te voorkom. Maar die stryd was tevergeefs en hy het geen aks grond daarmee verower nie.
 2. Die jaar daarna (1967) breek die Sesdaagse oorlog tussen die Jode en die Arabiese lande uit. Dit lei tot die Israeliese oorname van die Gasastrook, die Sinai-skiereiland van Egipte, die Wesoewer van die Jordaanrivier en Golan-hoogland van Sirië. (Interessant dat die Burger in 1967 die volgende te sê gehad het: “Israel en Suid-Afrika is in ’n stryd gewikkel om voort te bestaan”).
 3. Ons lees in Jos 24:4 “en aan Isak het Ek Jakob en Esau gegee, en aan Esau het Ek die gebergte Seïr (die gebied tussen die Dooie See en die Golf van Akaba aan die noordelike punt van die Rooisee) gegee om dit in besit te neem; maar Jakob en sy kinders het na Egipte (Afrika/Suid-Afrika) afgetrek”.
  Gen. 33:4 “Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom; en hulle het geween.” (Gedurende die apartheidsera het Eusa weer hierdie omgee-liefde openbaar toe hy feitlik die enigste volk was wat die Boernasie weer (soos daar by die Jabbok) tegemoetgekom het):
 4. ’n Ondersoek deur die Guardian koerant het aan die lig gebring dat daar in daardie jare ’n geheime ooreenkoms tussen Israel en SA was vir die ontwikkeling van kernwapens.
 5. SA het in 1977 sowat 50 ton uraan aan Israel gegee vir 10 gram tritium wat nodig is om die plofkrag van kernbomme te verhoog.
 6. In die tagtigerjare het die twee lande weer saamgespan om ’n ballistiese missiel te ontwikkel wat kernbomme kon afvuur.
 7. Die Israelies het die Kafira vegvliegtuig ontwerp, terwyl Suid Afrika die Cheetah ontwikkel het. Albei is gebaseer op die Mirage. En daar is ’n opvallende ooreenkoms tussen die twee.
  Israel se Kfir C-2
  Atlas Cheetah van Suid Afrika

   

 8. Dis opvallend hoedat daar altyd ‘n verband was tussen wat met die Jode gebeur en wat ons as volk hier ondervind. Ons het albei ons ‘vryheid’ in 1948 gekry. Wanneer die Jode in ‘n oorlog betrokke was, was ons ook in ‘n konflik betrokke. Soos bv. in 1967. Die vraag is nou wanneer die Jode weer gaan betro0kke raak by ‘n oorlog in die Midde-Ooste, of ons dinge nie dalk ook hier gaan “begin”, soos Siener van Rensburg voorspel het nie? Miskien is dit iets om dop te hou…

Suid Afrika as Boervolk was in sy vredeliewende tentwoner dae, berug vir sy ‘rassisme en apartheidsbeleid’. Dit is dan ook in 1973 deur die internasionale gemeenskap tot “misdaad teen die mensdom” verklaar. Net so word dieselfde woorde vandag gebruik vir die Jode se houding teenoor die Palestynse bevolking. Daar is selfs ’n skeidingsmuur van 700 kilometer langs die Gaza-strook opgerig.

Net soos Jakob in die Bybel die éérste persoon van sy dag was om ’n gelofte voor God by Bet-el af te lê (Ge. 28:20), net so was die Boervolk weer die eerste moderne nasie om ’n gelofte voor God by Bloedrivier af te lê.

Die Jode word vandag deur die wêreldkerk geloof en geprys as God se volk, terwyl God by monde van sy profeet Siener van Rensburg, gesê het: “Óns is God se volk.”

Vraag: na wie moet daar dan geluister word? Die wêreldkerk of die Almagtige Vader?

Alles in aanmerking geneem, wil dit tog lyk of die Jode en die Boervolk na alle waarskynlikheid Esau en Jakob kan wees.

Elkeen het sy seëninge ontvang, maar net een was bestem vir die belofte.

(Met erkenning aan my seun Gustav wat die gedagte geopper het)

 

 

Posted on 52 Comments

Ek sal jou lot voor jou oë verander

Huldeblyk aan Siener se volk – ’n uittreksel uit “SIENER – Die gety het gedraai, wat eersdaags verskyn)

In Genesis 2:5 lees ons dat nadat God die hemel en aarde geskape het, was daar nog geen struike en plante in die veld nie en dit het ook nog nie gereën nie, want daar was niemand om die grond te bewerk nie. Continue reading Ek sal jou lot voor jou oë verander

Posted on 29 Comments

G A Watermeyer: sy visioen van Atlantis se verdwyning

Atlantis
GA Watermeyer

Die bekende Afrikaanse digter Godfried Andreas Watermeyer is op 15 Oktober vanjaar presies 100 jaar gelede op die plaas Spitskop in die distrik Middelburg in die Noordoos-Kaap gebore. Hy sterf op 4 Junie 1972 aan ’n hartaanval in Johannesburg.

Op twaalfjarige ouderdom word hy ernstig beseer wanneer ’n perd op hom val. Die nagevolge van hierdie ongeluk bly hom vir die res van sy lewe by en hy is soms vir maande bedlêend. Die ongeluk het veroorsaak dat die suurstoftoevoer na sy brein belemmer is, met die gevolg dat hy periodiek in ’n koma beland het. Hierdie ongelukkige toestand het hom ’n lewenslange probleem besorg met afwisselende insinkings in sy gesondheidstoestand.

Hy aanvaar in 1937 ’n betrekking in die Departement van Lande in Transvaal, vanwaar hy spesiale korrespondent word vir Die Transvaler in die Vaalhartsnedersetting. Hy word egter uit hierdie posisie ontslaan wanneer hy in Die Transvaler ’n skerp aanval doen op sy eie Departement weens hulle optrede teen die deur droogte geteisterde boere van die streek. Hy keer terug na sy geboortestreek en werk ’n jaar lank in die Poskantoor op Middelburg in die Kaap waar hy weereens teenstand ondervind.

Tussen 1941 en 1948 woon en werk hy in Johannesburg. Hy ontmoet die aktrise Letsie Ferreira, oorspronklik van Willowmore, in November 1942 en hulle is in Maart 1943 getroud. Tydens die oorlogsjare word ’n seun, Fred, uit die huwelik gebore.

As gevolg van sy siekte en oorlogsviktimisasie sukkel hy om ’n vaste betrekking te behou en is hy by tye van sy vrou afhanklik as broodwinner. Hy verloor byvoorbeeld sy betrekking by die Rand Club wanneer sy opvattinge oor die Tweede Wêreldoorlog bots met die destydse beleid van Jan Smuts se regering.

Na die verskyning van sy debuutbundel Sekel en simbaal in 1948 studeer Watermeyer met die steun van vriende en organisasies soos die Reddingsdaadbond en Helpmekaarfonds van 1949 af voltyds aan ’n B.A.-graad aan die Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat. Nadat hy die B.A.-graad verwerf het, keer hy terug na Johannesburg.

Daar huur die gesin ’n woonstelletjie, maar kan slegs een bekostig wat só klein is dat dit net plek het vir sy vrou en seun, sodat hy by ander mense in ’n solderkamer moet slaap. Oor hierdie omstandighede skryf hy: “Ek het bykans geen aardse besittings nie – terwyl ander mense geld maak, lê ek in die bed en probeer gedigte skryf. Al wat ek het, is my vrou en kind en selfs hulle mag nie by my wees nie, my seuntjie moet bedags by vreemde mense bly tot my vrou saans na werk tuiskom, en ons het geen vooruitsig op ’n huis nie.”

Die Republiek van ‘n Duisend Jaar

In 1957 kon hy geen uitgewer vir sy bundel verse Die Republiek van ‘n Duisend Jaar kry nie, en publiseer dit self met finansiële hulp van Volkskas Bank (Toe nog óns bank!) In hierdie bundel tree die digter na vore as ’n ware Godsman, Volksman, Taalman en Patriot in murg en been. In byna profetiese taal beskryf hy hoe sy volk eers verstoot en vertrap word; homself dan herontdek om uit die stof op te staan en uit te groei tot die nuwe heerser van die toekoms. Elke vers kom gloeiend uit die rooi kool van die hart se blaasbalkvuur – om strak, kantig en fors geklink te word op die aambeeld van die gees, en daarna ysterhard in die waters van Bloedrivier af te koel.

Die konserwatiewe uitgewery in die Noorde, Perskor, wou die bundel in die vroeë negentigs heruitgee, maar is met soveel woede en weerstand vanuit liberale kringe oorval, dat hulle dit toe maar laat vaar het.

Maar Godfried Andreas Watermeyer se medevolksgenote het hom nie vergeet nie en in September 2005 publiseer prof. JJ Pienaar  ‘n pragtige huldeblyk oor hierdie geliefde volksman met die titel GA Watermeyer – die verwaarloosde volksdigter: “Hy was ’n beskeie man, ’n vergete man wat as boerseun op die plaas groot geword het,” skryf prof. Pienaar, “en wat sy volk innig liefgehad het, maar nooit die erkenning gekry het wat hom toekom nie. Juis die feit dat hy sy volk so innig liefgehad het, het ook teen hom getel…”

Die bewys daarvan kry ons dan ook by die Boervolkhater en liberale, verwaande literêre snob en skaamtelose ANC-rugklopper, JC Kannemeyer. In ’n venynige resensie kan hy nie genoeg woorde vind om sy weersin en minagting vir Die Republiek van ‘n Duisend Jaar uit te druk nie. Hy skryf o.a.: “Naas die reseppies wat Watermeyer by herhaling in hierdie pleidooie vir apartheid, suiwerheid van bloed of ras en moedertaalonderwys gebruik, banaliseer hy sy verse verder deur die aanwending van die bekende simbole van die Afrikanervolk (“Majoebaberg”, “Bloedrivier, “Vierkleur”, ens.” Duidelik verag Kannemeyer alles wat volkseie, edel en behoudenswaardig is!

‘n Ander verloopte ANC-Afrikaner wat homself Pieter Odendaal noem, het nie geweet nie waar om sy kop in te druk toe hy die bundel by die J.S. Gericke Biblioteek wil uitneem nie: “Ek hoop maar die meisie by die toonbank (gewis ‘n anderskleurige!) lees nie die titel terwyl sy die boek scan nie … (want) Ek lees “Geroepe Volk”, die eerste vers, ek lees “Erfenis”, ek lees “Swart Steen”, en ek kry lelik skaam vir hierdie woorde wat in die naam van my mense en taal geuiter is.” (My mense? Dink Odendaal jou waaragtig waar dat GA Watermeyer van sý mense is? Hy was seker besig om daar in die biblioteek te hallusineer!)

Miljoene sal in Sondvloed sterf

Terwyl Watermeyer in April 1953 weer ernstig siek was, het hy ‘n profetiese blik gekry op die verdwyning van Atlantis, die magtige eilandryk in die Atlantiese Oseaan wat onder die see weggesink het, asook ‘n reeks toekomstige visioene van rampe en onheile wat op Europa en Suid-Afrika wag. Onder uiters moeilike omstandighede en vir homself onverklaarbaar, begin hy die tonele wat voor hom afspeel, een aand in Engels en in digvorm neer te skryf. Die gedigte word in 1954 uitgegee as ‘Atlantis or The crying of the waters’.

Sy visioen begin met ’n openbaring van die geheime rondom die ondergang van die legendariese Atlantis, waaruit parallelle getrek word met die eietydse samelewing. In die daaropvolgende visioene kry hy ’n vreesaanjaende blik op die totale verwoesting en oorstroming van die voormalige koloniale heersers Engeland, Nederland, België, Frankryk en Portugal.

Gebeure uit die antieke tye word ook aan hom geopenbaar en hy kry opdrag om dit alles neer te skryf. Terwyl hy hiermee besig is, dring dit tot hom deur dat dit eindelik ’n geestelike boodskap is, ’n boodskap van die koms van die Messias wat weer op die aarde sal wandel.

Die hele verloop van die profetiese gebeure wat voor hom afspeel, word in vier afdelings saamgevat.

Die eerste afdeling handel oor Atlantis, waarin hierdie vrederyk in al sy glorie beskryf word, gevolg deur die koms van wellus en gierigheid wat die ryk se vrede versteur en dit in sonde dompel. Met die Sondvloed uit Bybelse tye word Atlantis oorstroom en sink dit na die bodem van die see.

In ‘n ander afdeling of reeks gedigte ‘The destiny of England and the Low Lands lying to the west’ word die vernietiging voorspel van die Britse Eilande en die laerliggende Europese lande weens ’n siedende en oorstromende vloed. In die laaste afdeling ‘The great awakening’, aanskou hy die wonderbaarlike herstel van die idilliese ryk van Atlantis en die duisendjarige vrederyk wat daarmee gepaard gaan.

Die bundel is destyds egter nie goed deur die liberale media in die Suide ontvang nie, al het Elisabeth Eybers in die inleiding tot die bundel met groot bewondering geskryf van Watermeyer se verrmoë om in twee tale uiting aan sy diepste gevoelens te gee. Sy skryf: “As dit inderdaad waar is, soos die digter glo, dat hierdie werk ‘n visie bevat van die versluierde oudheid en tegelykertyd profeties vir die toekoms is, is sy keuse van Engels ’n gelukkige een; want Atlantis or The Crying of the Waters, handel oor ’n tema wat die ganse mensdom raak…”

Na vele versoeke deur vriende en kennisse stem Watermeyer uiteindelik in om die merkwaardige verhaal rondom die ontstaan en skryf van hierdie visioene bekend te maak; dit word op Vrydag 23 Julie 1954 in Die Brandwag gepubliseer.

Ons gee hier net kort uittreksels:

“Ek het een aand aan die begin van die winter van 1953 in my stoel voor die kaggel gesit en my eerste boek oor Atlantis – dié van Ignatius Loyola Donnelly – opgeneem het om te lees.

“Ter verduideliking kan ek miskien net hier sê dat Atlantis die naam is van die kontinent wat volgens legende in die Weste in die see verdwyn het. Sommige meen dat dit die land van die ondvloed was wat in die Bybel beskrywe word, met uitsondering dat dit nooit weer bo die waters uitgestyg het nie. Plato het ’n boek oor Atlantis geskryf wat ongelukkig nooit voltooi is nie, en sedertdien het daar alreeds meer as ’n duisend boeke oor die onderwerp verskyn wat die verbeelding van denkers deur die eeue vasgegryp het.

“Hoe dit ookal sy, ek het in die stoel teruggeleun en begin lees aan Plato se beskrywing van die verlore Atlantis wat Donnelly in sy boek oorgedruk het. Nadat ek sowat drie bladsye deurgegaan het, het ek lomerig begin voel – ek het toevallig ‘n vermoeiende dag agter die rug gehad – en aantaltes gemaak om te gaan slaap. Maar ek was skaars in die bed of ’n eienaardige rusteloosheid het my beetgepak en woorde het deur my kop begin maal. Uiteindelik het ek opgestaan en (spontaan) die volgende reëls neergeskryf:

The waves have drawn us to the deep,
The waves have veiled us and we sleep
Among drowned pillars and the stone.

“Hier het ek, ’n Afrikaanse digter, skielik Engels begin skrywe, maar dit was nie al nie. Terwyl ek daar voor die lessenaar gesit het, het daar ineens voor my geestesoog ’n uitgestrekte vlakte verskyn met berge aan die een kant wat steil afloop in die see. Op die berge was daar paleise en tempels en in die middel van die vlakte het ’n geweldige pilaar hoog in die lug opgeskiet.

”Ek is nie heldersienend nie; ek is nie ’n persoon wat met geeste omgaan nie, en daarby was ek hoegnaamd nie in ’n beswyming of ‘trance’ nie, maar wakker en doodnugter. Ek het voortgegaan om ’n beskrywing van die pilaar te gee en toe gaan slaap. Toe ek twee dae later weer die boek opneem en verder lees, kom ek etlike bladsye verder aan tot my verbasing op Plato se beskrywing van hierdie pilaar af.

”In die begin was ek dronkgeslaan, maar nou het dit saans my gewoonte geword om met potlood en papier voor my lessenaar te gaan sit en wag, net maar wag. Weer moet ek beklemtoon dat dit nie ’n geval was dat my potlood deur ’n onsigbare hand bestuur is, soos spiritistiese mediums na bewering ondervind nie, maar dat woorde in my kop gekom het en dat ek hulle neergeskryf het.

”Ek het afgelei dat die ramp van Atlantis herhaal gaan word, dat die aarde deur ’n tweede sondvloed bedreig word, en nou het ek begin begryp waarom hierdie inspirasie na my toe gekom het. Dit moes dien as ’n waarskuwing aan die wêreld. Tot op hierdie stadium het ek egter nie geweet of die ganse aarde of slegs ’n gedeelte daarvan deur die see bedreig word nie.

“Dit het vir my duidelik geword dat lande in die Weste bedreig word en dat die reëns wat van Tuscany (Italië) na die suide beweeg, ’n teken van genade is – ’n teken dat die Suide nie in die ramp betrokke sal wees nie.

Koningin Elizabeth sal nog op die troon sit

”Maar die Weste is natuurlik ’n baie wye begrip, en dit was eers op die aand van die kroning van Elizabeth II dat ek nader besonderhede omtrent die lande wat spesifiek bedreig word, gekry het. Ek het die volgende reëls neergeskryf:

The lone-last Queen, she walks tonight
the banquet hall; Old England’s might
lies shattered in the broken call
that cries it’s writing on the Wall
of Visions.

”Etlike dae later het ek die noodlottige gedig ‘Southhampton Docks’ geskryf, ’n vers wat so fatalisties is dat ek dit nie in my bundel opgeneem het nie en ook hier enkele reëls verswyg:

The birds are wheeling a westward flight.
A sea horse drives up Buckingham way,
the land grows pale and the towers sway…
Southamptons Docks are tumbling down
Treading the way for all to drown.
England lies broken half in half
Southampton Docks are diving down
Leading the way for all to drown.

(Volgens hierdie beskrywing van die digter gaan die vernietiging van Engeland waarskynlik plaasvind terwyl Koningin Elizabeth II nog op die troon sal sit).

“Hierna volg ’n gedig wat daarop dui dat nie net Brittanje nie, maar al die laaglande in die Weste bedreig word, veral Holland en België. Daarby sal hierdie lande nie weer uit die see gered word nie, maar ewig in die golwe verdwyn.

“Maar waarom word juis hierdie lande getref? Hierop is ek nie bereid om ’n antwoord te verstrek nie. Ek het nie ATLANTIS OR THE CRYING OF THE WATERS geskryf met die doel om te veroordeel nie, maar slegs om te waarsku.

“Op hierdie stadium kan ek miskien net meld dat die skrywe van die gedig nie sommer so voor die wind gegaan het nie. Baie aande, veral wanneer ek moeg was, het ek vergeefs gesit en wag op die inspirasie. En wanneer die inspirasie dan wel gekom het, was dit gewoonlik net twee of drie reëls en ek moes die res voltooi deur moeitevol terug te tas in die onderbewuste. Ek is gedurig voortgeja deur die besef van die geweldige taak wat op my skouers gelê is.

“Maar hoe meer beangs ek geword het om die werk betyds klaar te kry, hoe meer teenslae het ek ondervind. Dit was asof die magte van Goed en Kwaad om my saamgetrek was, en terwyl die Gode (Engele?) my met inspirasie begunstig het, het die donker kragte alles in hulle vermoë gedoen om daardie inspirasie te vernietig. Teen die middel van November het ek in ’n toestand van gedeeltelike rugverlamming in die bed beland.

“By die geestesspanning wat ek ondervind het, is nou fisiese pyn en vrees omtrent my bestaansveiligheid gevoeg – en daarby het daar die gevaar bestaan dat ek miskien nooit weer soos ’n normale mens sou kon beweeg nie. Nag na nag het pyn en bekommernis my tot drie- vieruur in die oggend wakker gehou voordat ek bietjie ingesluimer het.

“Daar is diegene wat meen dat Atlantis die land van die Paradys, die verlore Eden, is. Ek onderskryf dan ook hierdie gedagte. Maar met inbegrip van die verhaal van die Sondvloed in die Bybel en Plato se beskrywing word daar slegs gemeld dat die mense op Atlantis sondig geword het.

“In die gedig ‘Atlantis Warns’, word daar ’n waarskuwing gerig dat die seë weer sal styg. Maar hierdie bundel bevat nie net ’n voorspelling van die ondergang van sekere lande nie, dog dit voorspel ook ’n groot wedergeboorte vir die mensdom en die koms van ‘n Nuwe Profeet.

“Eienaardig genoeg het ek op etlike plekke in die bundel geskryf dat die ondergang van bedreigde lande die wedergeboorte van Atlantis aandui, en eers later het ek verneem dat daar ’n legende bestaan dat as die een land ondergaan, ’n nuwe stuk aarde uit die see opkom…” (Tot sover die digter se beskouing van sy profetiese gedigte).

Ons lees in die Bybel dat ’n saak op die woord van twee of meer getuies bekragtig word. Daarom wil ek hier drie van Watermeyer se visioene noem omdat dit ooreenstem met drie gesigte van Siener van Rensburg.

In die eerste visioen het Watermeyer gesien hoedat nie net Brittanje nie, maar ook al die laaglande in die Weste soos Holland en België in die see verdwyn, en hierdie lande sal nie weer (soos Atlantis) uit die see gered word nie, maar vir ewig onder die golwe wegsink.

Siener het ’n soortgelyk gesig gehad van Engeland en groot dele van Europa wat weens die stygengde waters onder die see gaan verdwyn om nooit weer gesien te word nie.

In ’n ander gedig uit Die Republiek van ‘n Duisend jaar, het Watermeyer die volgende toekomsgesig gesien:

Elke man moet kolskoot skiet
Want hierdie dag is dinamiet
En elke volksvrou Trekkertrou
Haar laaiplek in die laer hou:
Die groter impi’s van Dingaan
Het uit die langgras opgestaan;
Die lib’ralis lê linievas
Dwars oor die witpad van ons ras;
Keelgate wat verkanker is
Skreeu hierdie land tot wildernis…

Siener beskryf sy gesig hieroor weer só:

“Ek sien ’n klomp swartes halflyf uit die gras orent kom. Hulle is almal met gewere gewapen en die gewere is op my (die Getroue Afrikanervolk) gerig. Net toe ek dink hulle gaan my skiet, toe word die geweerloop weggeklap en dan begin hulle op mekaar te skiet … dan sien ek hulle agter ’n newel verdwyn. Maar vóór dié tyd het ek ook ’n donkerte oor die land sien neerdaal.”

In Watermeyer se derde visioen het hy gesien hoe Suid-Afrika op staatkundige, kulturele en geestelike gebied in die toekoms die toon in die wêreld gaan aangee, ons land sal ontwikkelinge beleef wat groter hoogtepunte gaan bereik as wat Europa en Amerika ooit kon bereik, want die wysheid van Atlantis (o.a. dat God net sy lewende asem net in die blanke ras geblaas het) – gaan hier binne ons landspale herbore word.

Siener se visioen lui so: Die Boere neem die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan…Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman. Almal hier is eensgesind en werk eendragtig saam. Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie immigrante (behoudendes) kom hierheen. En ons is nou Een Nasie, Een Taal, Een Wapen, Een Volk en ons dien Een GOD…”)

4000-jaaroue Atlantis-verhaal in Afrikaans!

Wat GA Watermeyer nie besef het nie, is dat daar reeds in sy tyd en dag ’n volledige verhaal oor die geskiedenis en ondergang van Atlantis bestaan het, nl. Thêt Oera Linda Bok; ’n Nederlandse vertaling is in 1891 gepubliseer, maar die ‘skokkende’, kontroversiële politieke en godsdienstige uitsprake daarin het veroorsaak dat die Kerk- en volksleiers só heftig daarteen te velde getrek het dat een van die merkwaardigste boeke wat nog ooit die lig gesien het, spoedig in vergetelheid geraak het. Selfs die Engelse vertaling van 1876 deur William R. Sandbach is ook baie vinnig doodgeswyg. Vaandel Uitgewers het in 1998 ’n Afrikaans vertaling onder die titel Die Oera Linda Boek, uitgegee.

Die bekende taalkundige van die vorige eeu, dr. Eelco Verwijs, verbonde aan die Leeuwarden Provinsiale Biblioteek in Friesland, het hierdie oeroue geskrif as “die grootste vonds van die eeu” bestempel; en die Nederlandse vertaler, dr. J.G. Ottema, het met die publikasie van die Nederlandse uitgawe in 1871 gesê: “Als antiquiteit van taal en skrift, geloof ik te kunnen seggen, dat dit boek geheel enig in zijne soort is…”

Die Oera Linda Boek vertel die verhaal en geskiedenis van ’n blanke Westerse beskawing in Adland/Atlantis) wat, tot ’n eeu gelede nog nie bekend was nie. Hulle het hul eie skryftaal ontwikkel wat tot vandag toe nog in gebruik is; voorts het hulle ’n geweldige invloed gehad op alle beskawings waarmee hulle in aanraking gekom het. Hulle was wêreldreisigers van faam en onoorwinlik.

Plato en die 16de eeuse historikus, Jean De Serres was van die eerste persone wat Atlantis met die Bybel verbind het. Later het talle moderne skrywers soos David Hershiser, J.D. Brady, William M Pierce en Damien Mackey van Australië, die ooreenkomste in diepte nagevors en daaroor geskryf; veral is daar aandag gegee aan Esegiël se profesie waar hy eers Tirus (Atlantis) se aansien, grootsheid, prag, krygskunde en wêreldroem as seevader en koophandelaar in detail beskryf voordat hy ’n klaaglied aanhef en ’n verdoemende oordeel oor Tirus uitspreek weens sy trots en verregaande hoogmoed wat tot materialisme en dekadensie gelei het. Dieselfde het met die Egiptiese, Griekse en Romeinse beskawings gebeur.

In Esegiël 27 kry ons ’n breedvoerige beskrywing van die noodlottige pad wat Tirus/Atlantis geloop het om uituidelik ook, net soos bogoenoemde drie beskawings, sy eie ondergang te bewerkstellig. Ek haal net ’n paar teksverse aan:

Eseg. 27:1-4: “Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Maar jy, mensekind, hef ‘n klaaglied oor Tirus aan,  en sê aan Tirus, wat woon by die ingange van die see, wat handel drywe met die volke na baie kuslande toe: So spreek die Here HERE: o Tirus, jy sê: Ek is volmaak in skoonheid. In die hart van die seë is jou gebied; jou boumeesters het jou skoonheid volkome gemaak. (27-28) Jou goed en jou handelsartikels, jou koopware, jou seevaarders en jou stuurmanne, die wat jou lekplekke reggemaak het en die wat jou koopware verhandel het, en al jou krygsmanne wat in jou is, saam met jou hele menigte wat in jou is—hulle sal val in die hart van die seë op die dag van jou val.  Van die harde geskreeu van jou stuurmanne sal die oop velde bewe. (30) En hulle sal hul stem oor jou laat hoor en bitterlik skreeu; en hulle sal stof op hul hoofde gooi, hulle wentel in die as. (32)  En hulle sal in hul weeklag oor jou ’n klaaglied aanhef en oor jou sing: Wie was soos Tirus, die doodstille daar in die see? (33-34) Toe jou handelsware uit die see voortgekom het, het jy baie volke versadig; met die menigte van jou goed en jou koopware het jy die konings van die aarde ryk gemaak. Nou is jy verbreek van die see af in die dieptes van die waters; jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesink.”

In Die geskrif van Gosa erken die Adladers self hulle ondergang is veroorsaak deur “die bedrieglike priesters en die goddelose vorste, wat altyd saamgeheul het om sonder ontsag vir die wette van reg en geregtigheid heimlik hul bose en onwaardige bedrywighede uit te voer, sonder om hulself te verraai deur te hakkel of te bloos. Maar wat is hieruit gebore? Net so maklik as wat die saad van goeie kruie, wat deur goeie mense in die daglig gesaai word, in die grond ontkiem, net so maklik bring die tyd die bose saad aan die lig wat deur goddelose mense in die verborgenheid en duisternis gesaai is!” (Hierdie teks stem feitlik woordeliks ooreen met die Messias se gelykenis van die goeie saad en die onkruid in Mat. 13:24-28):

“’n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?  En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen.”

Die Addlanders was lank en fors gebou, blank van vel, met blonde hare en blou oë. Op sommige plekke is hulle selfs as gode en godinne aanbid. Hulle was ’n magtige volk wat die wêreld oorheers het. Hulle was nie net belese, vindingryk en groot seevaarders, nie maar het ook oor verstommende tegnologiese kennis beskik.

Terwyl die ander volke rondom hulle ’n barbaarse en wettelose bestaan gevoer het, het hulle hul nie net apart gehou nie, maar ook ’n baie hoë sedelike en etiese lewenstandaard gehandhaaf. So bv. was een van hulle onbuigbare reëls dat geeneen in Atlantis met iemand uit ’n ander volk of ras mag ondertrou nie. Indien daar wel oor die kleurskeidslyn getrou is, is die skuldige sonder meer uit die gemeenskap gedryf.

Verder het hulle streng wette gehad en moes elke persoon hom daarby hou. Die wette is dan ook op die buitekant van hulle vestingmure gegraveer sodat almal daarvan kon kennis neem. Hoewel ’n baie onverskrokke volk, was hulle tog uiters regverdig. Oneerlikheid van ander volke het hulle nie geduld nie; as ’n handelaar dit sou waag om sy klante te verkul, is hy die mark van daardie burg verbied. Hulle was ook baie erg oor familiebande en het soms ’n byna Spartaanse bestaan gevoer. Hulle volk was vir hulle alles —hulle volk en hulle God wat bekend gestaan het as Wralda – wat beteken Alvader of Oudste Een. (Vergelyk Daniël 7:9 waar daar na die God van Israel verwys word as die ‘Oue van Dae’).

’n Mens kan die Boervolk in hierdie selfde vorm giet. Hulle moed en durf is al baiemaal deur ander volke aangeprys. Ongelukkig het hulle misplaasde skuldgevoel hulle daartoe gebring om sonder slag of stoot hul Godgegewe land, godsdiens, kultuur en die opvoeding van hul kinders aan die plunderaars uit te deel. Ironies genoeg het dieselfde gebeure hom in die tyd van Atlantis afgespeel toe hulle dieselfde pad gevolg het en uiteindelik geswig het voor die enigste wapen waaroor die hordes beskik, nl. hul bedelbakke en die medelye wat hulle daarmee uitlok.

Die Oera Linda Boek wek dan onwillekeurig by ’n mens die gevoel dat jy hier te doen het met ’n prototipe van die Boervolk: ’n volk wat sy eie land wil bewoon, oor homself wil heers; nie met ander nasies wil vermeng nie en glad nie oorlogsugtig is nie.

Die seevaarders se embleem

Selfs die Skeppingsverhaal in Die Oera Linda Boek toon besliste ooreenkomste met dié van ons Bybel: Na die verskyning van grassoorte, bome, kruieplante en diere, het éérs die swart volke (Lida se mense), en toe die geel ras (Finda se mense) die aarde bewoon, voordat die wit ras (Frya se mense) geskape is. Slegs húlle kon deel in die ‘goeie dinge’ wat vir die dag (lig) bestem was, terwyl die ‘slegte dinge’ deel was van die nag (duisternis). En hulle het hulleself ook beskou as Wralda (God) se uitverkore volk, want Hy het sy Ewiglewende asem slegs in Frya se mense (m.a.w. die wit ras) geblaas.

(Dít en Adland se onbuigsaamheid oor apartheid, was die twee aspekte waaroor die kerk in opstand gekom het!)

Atlantis se tyd van benoudheid

Die verwoesting van Atlantis word só beskryf:

“Gedurende die hele somer was die son agter die wolke verskuil asof dit onwillig was om na die aarde te kyk. Daar was ewige windstiltes en die klam rook en mis het soos ’n nat seil oor die huise en vleie gehang. Die lug was swaar en drukkend en in die harte van mense was daar nóg vreugde nóg blydskap. Te midde van hierdie stilte het die aarde begin bewe asof dit besig was om te sterf. Die berge het oopgeskeur om vuur en vlamme te braak; party het net weggesink in die boesem van die aarde en op ander plekke het berge uit die vlaktes opgerys. Aldland, wat deur die seevaarders Adland genoem is, het verdwyn en die woeste golwe het so hoog bo berge en dale gerys dat alles in die see begrawe is. Baie mense is deur die aarde ingesluk en ander wat uit die vuur ontvlug het, het in die waters vergaan …”Woude is die een na die ander verbrand, en toe die wind daarvandaan opsteek, is ons lande met as bedek. Riviere is verlê en by hul mondings is nuwe eilande uit sand en opdrifsels gevorm.

“Drie jaar lank is die aarde so kasty, maar uiteindelik het dit opgehou en kon die mense sy verwoesting aanskou. Baie lande was onder water en op ander plekke het land bo die see verrys en die helfte van Twiskland (Duitsland) se woude is vernietig. Bendes van Lida en Finda se volke het gekom en hulle op die onbewoonde dele gevestig. Hulle het ons verstrooide mense uitgewis of slawe van hulle gemaak.

“Toe is waaksaamheid dubbeld by ons ingeprent, en in die tyd het ons geleer dat eendrag vir ons ’n sterke burg is. En op die muur van die Waraburg by Aldegamude is daar die volgende woorde geskrywe: Berge, buig julle hoofde; ween julle strome en wolke. Ja. Skênland bloos, jy is ’n volk tot slawerny gemaak, vertrap is jou gewaad, O Frya!” Die skryfstyl van hierdie teks  toon duidelik ooreenkomste met die Bybelse idioom.

Posted on 454 Comments

Die Boervolk en Siener

Japie van Zyl is ‘n jong Vrystaatse boer wat in 2012 begin het om sy volksgenote dringend te waarsku omdat hulle as God se volk die ou paaie verlaat het. Hy sê dan ook self sy booskappe is eerstens, spesifiek tot die Boervolk gerig en ook aan elkeen wat hom vereenselwig met die volk wat soos ons lyk, soos ons voel en soos ons dink. Continue reading Die Boervolk en Siener

Posted on 128 Comments

Boodskapper van God

Na 10 jaar verskyn daar nou ‘n heel nuwe hersiene uitgawe van Boodskapper van God. Hierdie biografie van die Boereprofeet en sy merkwaardige gesigte is die mees volledigste nog in Afrikaans en beslaan 545 bladsye. Die visioene en gebeure waarop dit betrekking het is in chronologiese volgorde geplaas wat die lees daarvan vergemaklik; heelwat van Siener se gesigte wat intussen bewaarheid is, is ook bygewerk, soos o.a. die onthoofding van ‘n gesiene Britse burger, die Marikana-slagting en die voltooiing van die spoorlyn na Lüderitzbaai.

Die boek sal vanaf die eerste week van Augustus beskikbaar wees.

Die nuwe prys is R320 plus R45 posgeld. Indien u verkies om dit deur PostNet te ontvang, is die posgeld R99-00.

Bestel >>

Posted on 87 Comments

Kliphelde, Eskom en die revolusie

Daardie selfde aand wat Malema en sy EFF verlede jaar op 21 Augustus uit die parlement geboender is, het hy wraak gesweer met ‘n revolusie. Die volgende dag het hy sy eenjaar-plan aangekondig en Suid-Afrikaners gewaarsku om voor te berei vir die offers wat gevra gaan word met die EFF se “beplande revolusie”. Continue reading Kliphelde, Eskom en die revolusie