BLOG

Hoekom ‘n tweede Bloedrivier?

Ek dink ons almal ken in breë trekke die gebeure wat op 16 Desember 176 jaar gelede afgespeel het. Daarom wil ek hier eerder kyk na die agtergrond van daardie gebeure. Hoekom het dit plaasgevind? Hoekom was ‘n Bloedrivier nodig? Hoekom het niks sedertdien verander nie? Hoekom het die Trekkers geglo hulle is Israel in Egipte, en ten slotte, wat is die betekenis van die Gelofte vir ons as Boervolk?

As die Trekkers nie gekant was teen sekere dinge wat deur die Engelse regering aan die Kaapkolonie verorden is nie, sou hulle nooit getrek het nie. Dan was daar ook geen Bloukrans en geen Moordspruit nie. En as die emigrante-Boere die Engelse onderdanig was (soos wat die Kerk vandag aan ons voorskryf), dan was daar ook geen Gelofte nie.

Nou kan ons seker vra: Hoekom het die Trekkers die Engelse se opdrag geïgnoreer, as hulle YHWH in alle ander opsigte gehoorsaam was?

Volgens die Trekkers was die Engelse regering nie dienaars van YHWH nie — net so min as wat die ANC dit  vandag is.

Die Gelofte wat Sarel Cilliers en die manskappe afgelê het, was ook nie ‘n eenmalige gebeurtenis wat op die aand van 16 Desember 1838 afgehandel was nie. Nee, die volk wat daar gebore is, is vir tyd en ewigheid onherroeplik daaraan gekoppel.

Want solank as wat ons die belofte wat daar voor YHWH gemaak is, nakom, vir solank sal Hy ons (net soos Hy op 16 Desember 1838 gedoen het), uit die hand van ons vyande verlos.

En die feit dat ons vyande vandag oor ons heers, is ‘n bewys dat ons ons kant van die ooreenkoms verbreek het.

Velerlei traumatiese gebeure het tot gevolg gehad dat tussen 5 en 6 duisend behoudende Kolonialers reeds vanaf 1834 uit die Kaap begin padgee het. Hulle wou onder die Engelse juk uitkom; hulle was nie te vinde vir gemengde skole en kerke nie en die vrystelling van die slawe sou hulle finansieel ruïneer.

Vandag staan ons weer onder die Engelse juk, sit ons weer met gemengde skole en kerke. En is die eertydse Klaas nie net vrygestel, maar hy het nou ook ons Baas geword.

Hoe hewig die teenkanting teen Engelse oorheersing was, skryf ene Chapman van n gebeurtenis op Marico waar die sendeling, Murphy, aan die Trekker, Jan Breytenbach se vrou ‘n Bybel verkoop het. Maar toe sy later ontdek dat dit in Engeland gedruk is, wou sy dit nie meer hê nie en ook nie met haar hande aanraak nie. Sy grawe toe n gat met ‘n graaf, neem twee stokke waarmee sy die Bybel optel, in die gat laat val en daarna het sy dit toegegooi.

Destyds was dit die kerk aan die Kaap (vandag is dit die NG Kerk en talle sogenaamde “Afrikaanse” organisasie soos Solidariteit, Afriforum, die FAK, die Voortrekkers, ens.) wat die voortou geneem het met die gelykstelling van die slawe. En toe lidmate begin padgee, was dit juis die herders wat hulle in die steek gelaat het en moes hulle kerk- en herderloos die wildernis invaar…

Ds. DPM Huet wat die emigrante-Boere besoek het, het met hulle vyandskap teenoor swartes te doen gekry. Hy skryf: “Op my vraag, wie is ons naaste? het sommige geantwoord: Alle mense. Maar toe ek daarop wou weet: Sluit dit swartes in? Het ALMAL uitgeroep: NEE!”

Ds. DPM Huet
Ds. DPM Huet

In 1987 het mnr. PW botha die drie moderators van die susterkerke na Tijnhuis laat kom en aan hulle gevra of apartheid sonde is of nie. En dit was die NG Kerk wat by monde van prof. Johan Heyns plegtig aan hom gesê het: “Ja, meneer Botha, apartheid is ‘n sonde!”

Die duisende verwarde en ontgogelde lidmate wat hierdie “veranderde evangelie” nie kon verstaan óf aanvaar nie, is deur die kerk onder ‘n vloek geplaas — ‘n vloek wat tot vandag toe nog geldig is!

Verbaas dit mens dan dat Rapport reeds in 2008 berig het dat nagenoeg 80 000 NG Kerk lidmate die kerk verlaat het en dat meer as 12 000 sinodelede se sitplekke Sondae leeg is?

Ons kan dus met alle reg sê: Die volk is vandag weer KERK- en HERDERLOOS. Hierdie duisende lidmate wat hulle nou buite die kerk bevind, het nie net, soos die Trekkers, die Bybel hulle rigsnoer gemaak nie, maar glo ook, soos die Trekkers, dat hulle God se volk is. Selfs Siener van Rensburg was daarvan oortuig.

Uittog uit Egipte

In ‘n uitgawe van 11 November 1836 skryf De Zuid-Afrikaan ‘n spottende en snedige berig oor die Trekkers se waangeloof dat hulle weer Israel in Egipte is en dat God hulle uit die hand van die Egiptenare sal verlos. Ek Haal enkele gedeeltes aan: “So trek hulle weg van Farao, die Egiptiese verdrukker, reis deur die woestyn en vestig hulle uiteindelik in Kanaän tussen die heidene….Hulle wegtrek na die land van Belofte is vir hulle soos die uittog van die Israeliete….”

Gert Maritz
Gert Maritz

In ‘n brief van Maart 1837 aan ‘n vriend in die Kaap, sê een van die trekleiers, Gert Maritz: “Dit gaan goed met ons. Aangaande ons bedoelde land waarheen ons wegtrek is dit met een woord volmaak — ‘n land oorvloei van melk en heuning…”

Andries Pretorius beklemtoon weer die noodsaaklikheid van eensgesindheid onder die Trekkers “waarsonder ons nimmer die aardse, nóg hemelse Kanaän of Jerusalem sou kon bereik, want die trek is vir ons nie net ‘n volksbeweging nie, maar ‘n godsdienstige bedevaart om die beloofde land te gaan soek…”

‘n Mens wonder of hulleself geweet het waarom hulle die land van melk en heuning juis op hierdie donker, onherbergsame en ongenaakbare kontinent moes kom soek?

‘n Amerikaanse joernalis en Afrika-kenner, ene Amos, kon dit self nie verklaar nie en het hom in 2007 soos volg oor Afrika uitgelaat: “Van al die lande is Afrika vir my die beste voorbeeld om die verskil in die handewerk van God en Satan te illustreer: “In die begin het God uit niks ALLES geskape. In Afrika het Satan uit ALLES niks voortgebring nie!” En dan voeg hy hierdie betekenisvolle woorde by: “Om die een of ander rede, dink ek, rus daar ‘n vloek op Afrika…”

Het ons voorouers dit dalk besef toe die onderwysers al in 1906 aan die kinders op skool ‘n gediggie geleer het wat so begin: “A staan vir Afrika, donker en swart, land van verdrukking, ellende en smart…?”

Selfs ‘n Desmond Tutu het by geleentheid gesê dat God Afrika in die steek gelaat het, “want as ek eendag voor Hom staan, wil ek Hom net één vraag vra: “Waarom het u op Afrika gespoeg?'”

As Afrika dan ‘n verdoemde kontinent is, kom die vraag onwillekeurig by mens op: Waarom het YHWH ‘n land van verdrukking, ellende en smart, as vlugoord gekies toe Hy sy ware aanbidders, wou uitred uit die kloue van die Roomse Kerk en sy wrede vervolging? Hoekom bring Hy hulle toe na ‘n plek waar hulle nog veel groter verdrukking, ellende en smart sou moes verduur?

Was dit nie miskien omdat Hy hulle as sy klein oorblyfsel juis in hierdie vuuroond wou toets nie, wou louter, reinig en ook ‘n verbond met hulle sluit sodat hulle voorberei sou wees vir die dag wanneer Hyself hier aan die suidpunt van Afrika by hulle sou aansluit vir die Groot Bruilofsmaal nie?

(Terloops, Henog, Siener en Johanna Brandt het al drie geprofeteer dat die Wederkoms in Suid-Afrika sal plaasvind).

Reeds sedert die vroegste dae in die Kaapkolonie, was die Trekboere bewus van hulle diepe afhanklikheid en innige verbondskap met die Allerhoogste. Soveel so dat ‘n Engelse skrywer van die 19de eeu, J.C. Chase, hulle as die mees godsdienstige volk van sy tyd beskryf het. En op 23 Julie 1838 bevestig Andries Pretorius Chase se siening in ‘n brief aan Ds. CWA van der Lingen van die Paarl waarin hy o.a. sê:

“Indien die Trek van die Almagtige is en volgens sy wyse wil en welbehae geskied, so sal ons daar tot ‘n volk word en tot sy eer lewe.”

In die Gelofte wat die Trekkers by Bloedrivier afgelê het, belowe hulle dan ook dat hulle ‘n huis tot SY eer sal stig. Die woordjie “stig” hier het niks te doen met die oprigting van ‘n gebou nie; want in 1 Kronieke 17:10 belowe YHWH by monde van die profeet Natan aan Dawid dat Hy al sy vyande sal verneder, en dat Hy vir hom ‘n huis sal stig.

Volgens die Strongs verklarende woordeboek beteken die uitdrukking “huis sal stig” dat daar vir Dawid ‘n nageslag sal wees; Eers in vers twaalf praat YHWH van die tempel (of gebou) wat Salomo vir Hom sal oprig. Dus moet ons ook aanvaar dat die woorde in die Gelofte “dat ons ‘n huis tot sy eer sal stig” nie verwys na die geboutjie op Pietermaritzburg of die Monument op Voortrekkerhoogte nie, maar na die vestiging van ‘n nageslag of volk wat hulle daartoe sal verbind om tot Sy eer te lewe; want jy “stig” nie ‘n huis nie, jy “bou” of rig dit op met sement, stene en klei. (Vergelyk ook die uitdrukkings: die huis van Juda en die huis van Israel, wat absoluut niks met stene of klei te doen het nie).

In Handelinge 7 vers 48 verklaar die Allerhoogste Hy lewe nie in strukture of tempels wat met hande gemaak is nie. Numeri 35:34 sê vir ons Hy woon in die midde van sy volk.

As Andries Pretorius-hulle dan belowe het om vir Hom volk te word en daardie volk is op 16 Desember 1838 gebore, kan ons tereg die vraag vra of Jesaja nie dalk na hierrlie gebeurtenis verwys nie?

Jesaja 66:8 “Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag (16 Desember) gebore? Of word `n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry (dink maar aan Weenen, Bloukrans en Moordspruit), en meteens haar kinders (volk) gebaar…”

Die voorsate van hierdie kinders was WARE AANBIDDERS, aanbidders wat deur dik en dun aan sy gebooie vasgehou het, want hulle het geweet dat as jy sy gebooie minag, verdwyn sy seën en staan jy onder die een of ander vloek. Om maar net enkele voorbeelde te noem: Hy verbied ons om met sy vyande ooreenkomste aan te gaan, met hulle te onderhandel of hulle vrede en geluk te soek. Doen jy dit, trek jyself die swaard agter jou uit…. Soos wat Piet Retief en sy manne met tragiese gevolge moes ondervind. En omdat De Klerk en sy manne namens die hele volk by KODESA gaan onderhandel en ooreenkomste aangegaan het, het daar sedertdien al duisende van ons voor die skerpte van die swaard geval!

In Sefanja 3 vers 10 is daar ‘n profesie wat bevestig dat ‘n klein groepie aanbidders hulle in die Laaste Dae ten suide van die riviere van Kus sal bevind. En in Johannes 4:23 word voorspel dat hulle hul Maker in hierdie Laaste Dae sal aanroep: “Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid…”

Omdat die handjievol Trekkers by Bloedrivier nie bereid was om met Dingaan te onderhandel nie, was daar vir hulle uitredding.

Maar vandag ken ons niks anders as onderhandeling, versoening en vergifnis nie.

16 Desember 1838 is vooraf gegaan deur Bloukrans, Moordspruit en Weenen. Daar is blanke babas se koppies teen wawiele vergruis of saam met  hulle moeders deur barbare met assegaaie vermoor. Luk 19:44 “En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het (16 Desember 1838), nie opgemerk het nie.”

Die Kerk se troosboodskap: vergewe

Monay Mouton
Monay Mouton

As ek reg onthou, was dit in 2010 dat Christo Mouton in sy huis deur swart barbare koelbloedig vermoor is. Sy sesjarige dogtertjie, Monay, het tien ure lank vingeralleen by haar pa se lyk gesit, hartverskeurend gehuil en tevergeefs na horn geroep. En wat was die kerk se troosboodskap vir klein Monay, haar familie en die res van die volk? “Nou is dit tyd om hulle (die moordenaars) te vergewe, tyd om na hulle uit te reik, tyd om hulle lief te hê,…”

En vandag, na tien duisende moorde op FW de Klerk se eertydse ondersteuners en volgelinge, soek jy tevergeefs in ‘n koerant na ‘n trooswoordjie van hom vir Monay en haar bedroefde familie en vriende, soek jy tevergeefs op ‘n begrafnisfoto na sy gesig met ‘n traan in die oog.

Nee, skaamteloos en met ‘n breë glimlag gee hy haar die versekering: “Ek sal dit alles wéér doen!”

Twintig jaar lank al predik die kerk vergifnis, liefde en hande vat. Sondag na Sondag word dit by gemeentes landswyd ingehamer. Selfs ‘n Angus Buchan versamel honderde duisende om hom, en kondig met trots in die media aan dat “Ek, Angus Buchan (nie YHWH nie), Suid-Afrika vir Christus omgekeer het!” Maar as dit dan so is, WAAR is die resultate? Hoekom sien ons niks daarvan nie? En hoe is dit moontlik dat al Buchan se duisende bekeerlinge, al die dominees, pastore en priesters se preke, al die lofsange, al die hallelujas nog nie vir één enkele dag die vloek van die swaard van ons teruggehou het nie?

Hoekom nie?

Hoekom is daar geen antwoord op Angus en die kerk se gebede vir vrede en veiligheid nie? Hoekom gaan dit dag na dag net slegter en ellendiger met ons? Het Buchan en die kerk dan nie gedoen wat reg is in hul eie oë deur die bose apartheid tot sonde te verklaar nie? Maar waarom hoor hulle god nie? Waarom swyg hy steeds?

Die verbond in Eden

Ses duisend jaar gelede het Hy in die tuin van Eden saam met Adam en Eva gewandel en met hulle ‘n ooreenkoms (verbond) aangegaan: Doen wat Ek julle beveel en Ek sal altoos met julle wees. En hul samesyn het voortgeduur tot op daardie aand toe Adam vir Hom in die Tuin weggekruip het, en van tóé af soek YHWH nog steeds na sy Adam.

Tweeduisend jaar later was Noag, ‘n nasaat van Adam, weer so bevoorreg om saam met YHWH te wandel. En ook met Noag het Hy ‘n verbond gesluit. Maar ook Noag se nasate het dit byna onmiddellik weer verbreek.

En weer moes 2000 jaar verloop voordat 12 ander nasate die voorreg sou hê om vir ‘n kort tydjie van drie en ‘n half jaar met sy Seun te wandel. En daar in ‘n eenvoudige bovertrek, het Hy nie net ‘n verbond met die 12 gesluit dat as hulle Hom sou volg Hy aan hulle die ewige lewe sou skenk nie, maar hulle ook belowe dat Hy weer sal terugkom om by hulle te woon.

En kan ‘n mens dit glo — hulle nasate het nie ook net daarvan vergeet nie, maar vandag is Hy en sy Boodskap vir hulle ‘n verleentheid.

Maar die Almagtige se geduld en liefde vir sy Adam ken geen perke nie, en wéér sou 2 000 jaar verloop voordat 464 nasate van dieselfde Adam die voorreg sou hê om sewe dae lank op die walle van die Ngome-rivier met Hom te wandel, en het hulle ook, as die jongste dogter of laatlam van sy volk, ‘n verbond met Hom gesluit.

En van al sy kinders was hierdie jonge dogter die enigste wat ‘n tyd lank aan sy voorskrifte en wette vasgehou het; die enigste om te sê: ons sal die Sabbat eer, ons sal nie verbaster nie, ons sal ons apart hou en nie ooreenkomste en verbonde met sy vyande sluit nie. Is dit dalk die rede hoekom Hy haar tot laaste uitgespaar het voordat sy, deur haar eie toedoen, die slaaf van haar vyande geword het?

Maar nou wag daar ook vir haar ‘n Tweede Bloedrivier, ‘n Tweede, groter Loutering, want net soos Adam weder gebore moes word, sal hierdie dogter van Sion ook herbore word. En geboorte gaan altyd gepaard met pyn en smart – daarom die smeltkroes wat nou voorlê…

(Terloops, die pyn en smart van die vrou wanneer sy geboorte gee, is oor haar uitgespreek omdat sy die heilige saad van haar Maker besoedel het).

Maar sonder ‘n Tuin van Eden, sonder ‘n Noag se ark, sonder ‘n verblyf in Egipte, sonder ‘n Tuin van Getsmané, en sonder ‘n Tweede Bloedrivier, kan daar geen uitredding wees nie.

Dit staan so in sy handpalms gegraveer sê die profeet Jesaja: “Jy is myne en niemand sal jou uit my hand ruk nie!”

Siener en Johanna Brandt het voorspel dat hierdie jonge dogter nie net EERSTE die laaste smeltkroes ingaan nie, maar ook EERSTE daar sal uitkom. Want in die wet van WHWH staam dit so opgeteken: “Hy wat laaste is, sal eerste wees.” (Mat. 20:16).

Ons weet dat na die pyn en smart van geboorte, is daar altoos groot vreugde en blydskap — dis die begin van ‘n nuwe lewe, ‘n nuwe tydperk. En oor die murasie, gebreekte stene, klei en rommel van ‘n Nuwe Wêreldorde, sal ‘n Nuwe Jerusalem neerdaal.

Die benoudheid van Jakob

Jan Bantjes skryf in sy dagboek hoedat Kmdt Pretorius die aand toe hy die gedagte aan ‘n Gelofte gekry het, Rigters 6 gelees het – daardie aangrypende en inspirerende verhaal van ‘n Gideon wat met ‘n klein handjievol getroues die oormag van die Midianiete verslaan het deur onvoorwaardelik op Elohim te vertrou.

En nadat Pretorius met sy manne gepraat het, was Karel Landman se vraag: “En as die nageslag hulle nie aan die Gelofte hou nie, wat dan?” Waarop Sarel Cilliers se profetiese antwoord was: “Dan sal God hulle oorgee in die hand van dieselfde vyand waarteen Hy ons nou sal beskerm.”

In Gen. 32 lees ons van Jakob se vrees en benoudheid toe hy verneem sy broer Esau (sy vyand) is met ‘n leërmag van 400 man op pad om hom te ontmoet. Hy was oortuig daarvan dat Esau kom om hom, sy vroue en kinders dood te maak. Hy stuur toe almal vooruit en bly alleen by die Jabbokrivier agter. In sy angs en vertwyfeling smeek hy toe die Heilige van vader Abraham en Isak om hom tog uit die hand van Esau te red.

Later die nag verskyn ‘n Man aan hom en Hy en Jakob worstel met mekaar tot dagbreek.  Toe sê die Man: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy (Jakob) antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.

En die Man vra hom toe: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

Toe sê die Man: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. En daarna het Hy Israel oorvloedig geseën, o.a. as sy uitverkore bruid wat saam met Hom die Nuwe Jerusalem sou ingaan.

Maar daar by die Jabbokrivier het ‘n merkwaardige ding plaasgevind: Jakob se vrees en benoudheid vir die vyand wat in aantog was, het net geduur solank hy nog Jakob geheet het. Die oomblik toe hy egter hoor (of geweet het) hy is Israel, het alles skielik verander — selfs sy benoudheid was meteens iets van die verlede.

Hy moes daardie nag alleen by die rivier deurbring om voorberei te word vir sy ontmoeting met Esau.

Sy worstelstryd én oorwinning het aan die volk Israel geboorte gegee het.

Net so was Pretorius se kommando ook alleen op 15 Desember by die Ngome-rivier saamgetrek in afwagting van Dingaan wat op pad was. En hulle moes daar ook tot die dood toe worstel en ‘n oorwining behaal voordat die Boervolk gebore is.

Ons lees dat Jakob die volgende dag behoue deur die rivier gegaan het. Pretorius en sy manne het ook almal behoue die Ngome-rivier agtergelaat.

En die dag wanneer ons as volk weer duskant die Tweede Bloedrivier staan, sal dit andermaal Jakob wees wat in benoudheid gaan verkeer — hulle wat nog nie “weet” hulle is Israel nie.

Het Siener van Rensburg nie miskien hierdie benoudheid van Jakob in gedagte gehad toe hy gesê het hy sien vroue paniekbevange uit hul huise vlug nie? Want “hulle vlug sonder om die deure agter hulle toe te maak; selfs die vensters staan oop, want ek sien die gordyne waai na buite. Dan hardloop hulle reguit na hulle dood…”

Maar hy het ook gesê “vir óns wat wéét, sal dit nie so erg wees nie”

Wat sou hy hiermee bedoel het? En  wat weet óns wat die vreesbevange vroue nie weet nie?

Miskien lê die antwoord in dit  wat hy aan mnr. Boy Mussmann gesê het toe dié by hom wou weet: “Oom Klasie, wié is ons?”

Sy antwoord was kort en kragtig: “Ons is God se volk…”

Mag elkeen wat vandag hierdie woorde lees, dit reeds weet!

Ons weet ook dat Israel se eindbestemming al van die grondlegging van die aarde af volledig opgeteken staan, hoe kan daar dan by ons ‘n vrees of benoudheid vir enige vyand wees?

Dan het Siener mos na óns verwys toe hy gesê het: Vir dié wat wéét, sal dit nie so erg wees nie…

Ons lees van Jakob se benoudheid, maar nêrens van Israel s’n nie!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
340 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, baie dankie vir hierdie woorde van vertroosting ! Daar is by my GEEN twyfel dat daar n tweede ” Bloedrivier ” gaan wees nie. En die kerke, regering en politici haal ALLES uit, om die Boerevolk tog net onder beheer te hou. Maar SLEGS, totdat ons so uitgemergel en verarm is, dat ons geen weerstand kan bied nie, om dit vir ons vyande makliker te maak. Die subras barbare, skreeu vir die witman se bloed, maar moet kort-kort hoor : Not yet UHURU ! Maar ons weet dit kan alles in EEN dag verander. Persoonlik, sal en BAIE versigtig wees om my nageslag aan n nuwe gelofte te verbind ! Kyk net wat het met die Bloedrivier-gelofte gebeur ! Maar dit is seker maar net my ongeloof. Ek is egter BAIE opgewonde, want die ” lig aan die einde van die tonnel, ” is Yahshua ons Verlosser ! Prys Yahweh van die Leërskare !

johann cronje

Adriaan,
Jou beste werk ooit! Beter kon jy dit nie gedoen het nie. Vir die wat nog skille op hul oë oor het, voel ‘n mens jammer. Ek woon langs die see en jy ken Hartenbos die tyd van die jaar. Dit is die een op die ander blinkvosperd na die ander. Prado’s, Fortuners, Pajeros, LandCruisers, Land Rovers, die een na die ander bakkie, 4×4’s, bote en die duurste karavanne. ‘n Voertuig en sy sleepsel kan maklik die Miljoen Rand kerf oorskry. Dit is hoe lekker ons volk nog leef. Jong dogtertjies loop die strate vol met die korste sjoebroekies ten aanskoue van die gulsige oë van talle anderskleuriges wat hulle ook deesdae in die geweste bevind. Dit is ‘n tyd van feesvier sonder remme. Die geld rol behoorlik. Dink jy daar is dalk ‘n handvol onder die vakansiegangers (hoofsaaklik Afrikaners) wat kennis dra van ons land se tydbom of dalk wel weet maar dit vir gerieflikheidshalwe eers opsy skuif? Nee, gewis nie hulle lewe nog te goed om die werklikheid te ervaar. Jy is heeltemal reg, die volk moet nog eers vaarwel sê aan die lewensstyl van Babilon. Die smeltkroes sal die res doen want die Volk moet eers gelouter word voordat hy besef hy is eintlik die jongste Dogter van Sion van die Israelvolk en dat ons almal eintlik Israeliete is, hoe anders, Vader YAHWEH het ‘n saak met Israel van die eindtyd en geen ander volk by name nie! Vir eers moet ons volk ( Juda- dogter van Sion) voorberei en gelouter word om gereed te wees vir wanneer Hy die geregverdiges van die res van Israel van oor die wêreld hier tot ons toevoeg vir veilige bewaring gedurende die tweede helfte van die groot verdrukking (sien Siener se wit tente in die Karoo), (Open 12), as die Bruid van die Lam in afwagting vir die groot dag van YAHWEH. Die dag van volke en donker.

johann cronje

Adriaan vervolg,

Ons volk moet eers ons eie benoudheid deurmaak voordat ons die benoudheid van Jakob(Israel) gesamentlik gedurende die groot verdrukking kan meemaak. YAHWEH het aan Daniël gesê dat so ‘n tyd van benoudheid sou plaasvind teen die tyd van die einde: ” EN in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. “(Daniël 12: 1).

Marellus

Adriaan,

Dankie vir ‘n uitstkende artikel.

Waar in die boek van Henog word van SA gepraat?

L. Bosman

Wat het nou eintlik van Uhuru geword? Leer die Woord ons nie dat n profeet (Siener) aan sy profesië getoets moet word nie?

AntSan

Rigters 7:18 Vir JEHUAH en vir Gideon! Selfs ons vyand weet dat die Almagtige Koning JEHUAH is, dat Hy slegs Vader is van Sy volk. Waarom twyfel ons, Sy volk, dan in Sy ingryping, net soos Gideon?
Ps 130 Hoop, Isr’el in jou klagte; vertrou, o volk, wat treur;Sy guns verduur die nagte, Sy heil breek eind’lik deur. Dan skyn ‘n soete vrede:gans Israel word vry van ongeregtighede. JEHUAH,doen ook so aan my!

Ronald Mitchell

Adrian, Daar is soveel verdraaide weergawes van die gelofte op die internet en ek sou graag ‘n eksakte kopie wil kry van Jan Gerritse Bantjies se weergawe wat in De Zuid Afrikaan kort na die slag van bloedrivier gepubliseer is. Kan jy miskien help? Dankie.

JB

Johann Cronje

Skokkend die ding van die ‘lorries’ en ‘sleepwaens’. Dit gaan al vir jare so aan. Wat daarmee saamgaan is die leë vakansie-paleise wat miskien een keer per jaar vir ‘n paar dae benut word. Vir die res van die jaar staan dit leeg. En as ‘groot-meneer’, sy ‘groot-mevrou’ en afgot-bloedjies dit daardie jaar nie gebruik nie dan is dit ski in die Alpe.

Van die sowat 5 miljoen witmense het omtrent 1 miljoen die pad gevat (oorsee). Sowat 1 miljoen is in azaniese konsentrasiekampe, 3 Miljoen maak nog ‘n bestaan waarvan ‘n gedeelte hierdie vet katte is. ‘n Mens kan seker nog dinge by noem en nog vinger wys, soos ek nou hier doen, feit is dit: Wat doen ons kollektief as ‘n groep vir ons eie mense? … Behalwe vir ‘n paar uitsonderings … NIKS NIE!

Ons gaan nog VER val.

Ns. Boonop voer ons die Geldmag, wie ons ellende orkestreer, met hierdie najaag van materialisme, dronkenskap en hoer en rumoerdery.

Groete

Martin van Wieringen

Adriaan, er zal een tweede bloedrivier zijn. Het Boerevolk afkomstig uit Noorwegen, Zweden, Holland,Duitsland en Franse Hugonauten behoorden grootendeels tot de stam van Gad of Goths/Goden.
People of Gad a warrior tribe 1:24
Of the children of Gad by their families…from twenty years upward, all that were able to go forth to war.
Gad is bekend als stan de Hittieten van de veldslag van Kadesh, tot nederlaag van Farao Ramses. De Romeinen beschreven de Germaanse Gad als hun meest gevreesde tegenstander.
In de Boereoorlog tegen de Engelsen gebruikte de Boere de zelfde strategie en strijdtechniek zonder te weten dezelfde als hun ou Germaanse voorouders.Ze waren een elitevolk van krijgers, de beste soldaten van YHWH. Zelfs in strijd tegen een grote vijandelijke overmacht gaan alleen zij de oorlog in.

Genesis 49.19 over het Godenvolk van Gad
If you attack me, I will strike back.

JB

Lees dié dwaas (“… ’n roede vir die rug van die dwase.” – Spreuke 26:3) wie nie wil “weet” nie, se sotheid:

Ruiter vd ForumDecember 13, 2014 at 10:12 am
Om dit in Adriaan Snyman en Djudiff d B se str*nt te wil vind – gewis ook nie.
Wys hoe “op hoogte” van gebeure jy is van wat in realiteit gebeur.
Raai jou aan om minder die LOTTO nrs in die lot se buiktaal te wil inlees, en meer kontemporer in jou denke te raak.
So gepraat van jul Adamietiese profetes :
Sukkel om my kop om haar gebrabbel rondom ‘openbaring’ 6 ( skort skalks nog twee 66 ? ) te kry. Gehoop jy en ander ‘Judiffe’ kan lig werp ?
Seg sy :
“Die wedergeboorte is n baie delikate proses wat in bykans ALLE gevalle eers NA die liggaamlike dood vd mens in die geesteswereld sy voleinding bring”.
LEES : Wedergeboorte vind plaas na die fisiese dood. [ Nou toe nou………]
Ruiter [ haastig…..die groot dam is vandag plat ]
http://www.dievryburger.co.za/2014/12/messe-geslyp-vir-sangers-en-roodt/

Theo

Natuurlik is die Gelofte baie belangrik vir ons! Beslis! Maar dan staan daar ook geskrywe…moenie ‘n belofte aan Hom maak nie want ons is op die aarde en Hy in die Hemel..Weereen wys dit net dat ons as mens dit net eenvoudig nie kan nakom of regtig in jou hart nakom nie al probeer ons hoe hard. Ons MOET besef net soos ‘n stuk brandende kool sal jy uit die vuur geruk word en net ALLEENLIK deur Christus Jesus se Redding en Genade(Begunstigheid). Ja, dit moet ons erken en nastreef die Kruis, Sy Bloed Hy Jesus is die Eerste en die Laaste, Jesus die Begin en die Einde, Christus die Helder Morester – Ek daag enigeen hier uit om te getuig dat Christus nie die Weg, Waarheid en Lewe is nie? – Amen
Theo

Theo

Ons as mens kan eenvoudig niks doen om gered te word nie?Paulus sê uitdruklik, as ons probeer by enige van die 10 gebooie wette hou om gered te word, erken ons nie Christus nie! Maar natuurlik beteken dit nie ek gaan nou sonde doen nie, nee my siel veg daarteen maar ons is mens. Net die Kruis sy Genade en Bloed van Die Lam. Hy wat op die troon sit en sê…Kyk Ek was dood en lewe weer…so sê die Eerste en die Laaste.

Ben

Ek wens mense wil ophou met hierdie gesanik oor name. Die Messias het baie name gehad: Vredevors, Raadsman, Immanuel ens. Belangrikste is dat die Heilige Gees op alle mense uitegstort was op Pinksterdag en dat ‘n mens moet streef na dit wat volmaak is.
Sener van Rensburg het regverdigheid nagestreef en dis duidelik dat Afrikaners se afvalligheid van geestelike waardes hulle in die huidige en dalk ook komende gemors laat beland het.

Eluk

Ben ek stem saam, maar Lenor sal goeie skrywes skryf soos met baie qaarheid in maar dan sal sy altyd haar name twis aan wakker in stede om te berus dat daar Israeliete is wat op goeie skriftuurlike redes van haar verskil. Sy is reg, die jesus van die kerke is die Anti-jesus (anti chris) wat in die plek van die ware Jesus/Yasua/Verlosser (soos ons Hom aan Sy stem/woorde ken) gekom het. Maar sy het in haar persoonlike groei d eerste keer in haar lewe seker maar met d ware Woord te doen gekry by n groep mense wat geyhwh en geyhsua het om hul andersgeit te beklemtoon. Daar is die wat bid: Vader dankie dat ek nie soos d kerk christene is wat wat u jesus noem nie. Maar hul ken nie die wat bid:Dankie Jesus dat U,U Woord aan my geopenbaar het en my vry gemaak het van die leuns van hierdie wêrld en sy kerke nie.

Theo

Dis verkeerd om dit te sê my vriend. Nou sien ek die probleem!! Identifisering en die wil om uniek wees. Nee….inteendeel die mense en ander kerke wat Jesus aanbid of probeer aanbid en sy Naam gebruik vir hulle eie aansien en wil, die Bybel waarsku ons tog daarteen? Net diegene wat weet, binne in sy hart, wie Christus is hy sal gered word. Omdat “ander” groepe en kerke sy Naam verkeerd gebruik beteken nie dat ons nie dit moet doen nie? Moet ook nooit sê dankie dat ons nie soos hulle is nie! Die Bybel vermaan ons daarteen duidelik!Nou ja wat kan ek verder sê?

Theo

Jesus Christus my Here en God asseblief maak hierdie mense se oë oop sodat hulle kan sien U is Die Lam Here! U die Seun wat vir ons gegee is, Wonderbare Raadsman en Ewige Vader. U Jesus die Helder More Ster U wat dit self sê, dat U Christus die Eerste en die Laaste is…asseblief maak diegene se oë oop veral vir die met wie U nog ‘n saak het!
Amen

Theo

Hoekom so aggresief? Ons moet medelye, empatie en broederlike liefde nastreef. Die Almagtige Vader wie ek aanbid het ‘n naam en dit is Jesus Christus. Dit wil vir my voorkom asof daar ‘n sifting gaan plaasvind onder die afrikaners? Christus kan ons nooit te hoog plaas nie? Hy is die Enigste een op die troon?
Dan is dit so: Ek volg Jesus alleen, net Christus dien ek en ek glo daar is ‘n handjievol wat Hom ook volg.Israel beteken van Jakob en nie almal uit Israel sal gered word nie. As ek glo in Jesus Christus, Die Lam dan is ek deel van Israel. Seun van God beteken nie die seun soos menslik gesproke nie maar “Eersteling”. Wat sê Openbaring vir ons dan? Hy Christus kom weer, Hy Jesus die Eerste en Laaste sê Hy self, kom weer met die loon, Hy Jesus Christus die Helder Morester. Hoe kan name nie belangrik wees nie? Dis mos nie moontlik nie!! Noem Hom op sy Naam mense asseblief!!!

Theo

Hoekom so kwaad vir die lewe? Hoekom so aggresief? Hoekom so erg ant-Christus? Wat is die probleem dan Leonor? Ken jy Hom nie? Vra dan vir Jesus om vir jou die pad te wys? My naam is Theo né. Maar nou het mense besluit hulle gaan my Koos noem want teveel ander gebruik my naam en hulle hou nie daarvan nie want diegene wat my naam gebruik is nie soos hulle nie ens…. So roep my dan aan as Koos en ek sal nie hoor nie want dis nie ek nie, en..ander weet ook dan nie van wie julle praat nie want Koos is nie Theo nie?

johann cronje

Leonor.
Los dit liewer uit, dit is duidelik, daar is die wat kyk en nooit sal sien nie, of hoor maar nie sal luister nie. 2 Timoteus 3:7 sê vir ons baie duidelik dat daar diegene is ” wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie”. Kolosense 2:8 sê – “- Pas op dat niemand julle as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Yashua nie”. 2 Tim 4:3-4 – want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Theo wat sou jy sê as Vader YAHWEH dieselfde vir jou sê? “So roep my dan aan as Koos en ek sal nie hoor nie want dis nie ek nie, en..ander weet ook dan nie van wie julle praat nie want Koos is nie Theo nie?” Dit is vir Ons Vader baie belangrik dat ons Sy heilige naam gebruik wanneer ons Hom aanroep. – (Dit is minagting en ontheiliging om Hom Vader YAHWEH en Sy seun Yashua Messiah nie by hul korrekte Heilige name aan te spreek wanneer ons in gesprek of gebed met hulle verkeer nie. Joh 4:23 – Maar daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. Levitikus 20 : 7-8 – Wy julle aan My. Wees heilig, want Ek is YAHWEH julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is YAHWEH, Ek heilig julle aan My. Eseg 39:7 – En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal weet dat Ek YAHWEH is, die Heilige in Israel.

Brenda

Amen en Amen!!!

Andy Rabie

Theo, jy moet hierdie vrou maar verskoon,sy en ander verstaan nog nie waaroor naasteliefde gaan nie. Ek is self n Israeliet maar ek respekteer die wat nog nie daarvan oortuig is nie in liefde. Solank jy die God van Abraham en Isak en Jakob aanbid en Jesus bely as jou verlosser en blank is,sal ons saam in n loopgraaf kan veg. Die res is bysaak.
Hierdie mense het ook geen maniere nie want hul misbruik ander webwerwe vir hul eie agendas. Hulle kan dit nie op hul eie webwerwe doen nie want daar is niemand om dit te lees nie. Jy sien,dit kos n duur prys om n webwerf soos dié een met so baie aanhangers en lesers te kan hê,n prys wat hulle nie bereid is om te betaal nie.
Paulus sê ook dat n vrou stil moet wees en nie moet onderrig nie,maar nou haal ek seker weer die duiwel homself aan volgens haar!!!!
Nee wat,die beste is om hierdie “keyboard warriors” heeltemal te ignoreer. Hulle sal altyd hier wees om ons te probeer verstrooi.Jy is altyd welkom hier,vat die goeie berigte en raad hier en ignoreer hierdie mense.
Ons kan maar net hoop dat hulle ook eendag wysheid en liefde sal bekom.
Groete.

Theo

Dankie Andy stem saam. Waardeer jou briefie en jy is reg.
So sal daar outomaties ‘n sifting kom né
Groete in Christus!!!!
Theo

Theo

Ek kan my nie meer vereenselwig met mense soos jy(julle) wat openlik laster teen Chistus Jesus nie!

Anneline

Ek stem heeltemal saam met “Theo”. Hoe kan julle die naam van ons Verlosser so belaster? In die Bybel staan: “want n Kind is vir ons gebore, n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors”. “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word…… En verder Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste……. En verder Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink morester”. Hoe kan julle dit betwis?

Anneline

Lealbei in liefde haal ek die volgende vir jou aan: “Daarom, onthou dat julle wat vroeer heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeer ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in Sy vlees die vyandskap tot nuut gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.”

johann cronje

Andy,

Jy is ‘n vreemdeling of die webwerf.Tel jou woorde. Jou aantygings en bewerings spreek geensins van goeie naasteliefde nie. Om so aanvallend te wees sonder enige gronde is haatspraak. Die woord liefde of die betekenis daarvan ontbreek in jou opinie. Vertel ons breedvoerig wat naaste liefde beteken en wie is volgens jou, jou naaste???

AntSan

Aan die vrugte word die boom geken. Onmoontlik om jouself Israeliet te noem maar jy noem die God van Israel nie op SY Heilige Naam nie. Ek praat nou met Paul en Saar, hoop julle verstaan met wie ek praat.

Theo

Daar sal beslis ‘n sifting moet plaasvind onder ons suid-afrikaners en boere. Die Woord is , was en sal wees en alles in die Bybel is mos waar? Seker almal stem saam? Daar is geen leuens in die Bybel nie. Die Here weerspreek Homself tog nie? So..Wat sê Jesus dan in Openbaring? Hy sê Hy is die Alfa en die Omega, Jesus sê Hy is die Eerste en die Laaste, Hy wat is en sal wees. is dit dan leuens?
Nee beslis nie! Die Bybel is so geskryf dat net die wat insig kry en daarvoor vra, die hele “prentjie” sal kan verstaan.Van voor in die Bybel, deur Jesaja, Nuwe Testament en tot aan die einde van Die Woord. Daar is net EEN skepper en om die skeiding te maak tuseen ons en byvoorbeeld die moslems, is dit net Christus. God Die Skepper in al sy mag wat alles gemaak het, alles wat ons kan sien, nie sien nie en gees maar Hy het Hom met Homself versoen? (Kolosense) Sy Naam ,sy Beeld, Sy karakter, Sy Gesig, Sy Wese is Die Lam, Jesus Christus
Amen

AntSan

Jy weerspreek jouself. Die Moslems het ook ‘n Bybel, die Koran. So jy glo dat geen Moslem die God van IsraEL aanbid nie. Tog bid hulle ook vir ‘n god, wie is hierdie god? Waar kom die Moslems vandaan? IsmaEL was die eerste seun van Jacob/IsraEL. Jy is reg daar is net EEN God, HY het Sy enig gebore Seun gestuur om met Sy bloed te betaal vir die sondes van Sy uitverkore volk, IsraEL. Is God dan so onregverdig dat een seun se nageslag verdoem word en die ander seun se nageslag aangeneem word? Die Bybel verhaal, die wette wat aan Moses gegee is, die gesigte van die profete en Johannes op Patmos is net vir Sy volk bedoel. Hy is die Almagtige en Hy het Sy kinders se name self aangeteken in die boek van die Lewe. Daar bestaan baie gode, ons Herder ken Sy kudde en hulle ken Sy stem.

AntSan

Andy, Al gehoor van HalleluJAH? Vertaal dit dan asb na jou god se naam wanneer jy dit uitspreek. Bid ons vir dieselfde God? (Elohim) Eli Eli Lama Sabachthani, of gaan jy nou vir ons ‘n spons vol asyn gee en beweer ons roep na Elia? Die Satan se plan het nie gewerk nie. Die vertalers het oepsies gemaak, en woorde soos HalleluJAH nie verander nie. Ons wil God aanroep soos Hy ons beveel en nie volgens die bevel van ‘n kerk of mens nie. So laat ons Onse Vader aanroep en aanbid volgens ons hart en siel en verstand en jy volg die leiding van jou Gees. Moet nie oordeel nie, dit kom jou nie toe nie.

Anneline

Leonor – waarom betrek jy vir oom Adriaan? Hou by die punt asb – as daar iemand is wat moet skoert is dit jy? Hou jou ombeskofte opinie vir jouself – Mense wat in glashuise bly gooi die eerste klip.

johann cronje

Daar is geen letter “J” in die Grieks, Hebreeus of Latynse alfabette nie.Hierdie twis oor die Heilige name is weens ‘n gebrek aan kennis by baie en is so totaal onnodig as mense hulle blind staar en hardkoppig bly. As hulle net wil luister en leer van andere sal ons nie nodig hê om mekaar te beledig voor Ons Vader nie. Dit is niks minder as reg dat ons, Ons Vader en Sy Seun aanspreek op hulle Hebreeuse name en nie agter die wêreld aan hardloop met al die skewe titels en foutiewe vertalings na ander tale nie.

http://www.yaiy.org/literature/MistakenJ.html

The Mistaken J

Introduction
Often heard in the churches of our land is the refrain sung about the Savior, “There’s something about that name…” In our English-speaking world we have been taught that the saving name of the Redeemer of Israel is “Jesus.” So accepted is this name that few stop to consider its authenticity.
But the truth is, there is indeed “something about that Name.” That “something” is the inescapable fact that the Savior’s name is not Jesus, and never was. What’s more, the Name of the Heavenly Father is not Jehovah, a designation that is only five centuries old.
Churchianity has so thoroughly immersed the world in the error of this tradition for the past 500 years that few even think to research the matter or to consider the consequences of calling on the wrong name. As a result, most continue believing that the Hebrew Savior is called by a Latinized Greek name that could not possibly have existed at the time He walked the earth. It’s a name that would have been completely foreign to Him.

johann cronje

Eminent French historian, scholar, and archaeologist Ernest Renan acknowledges that the Savior was never in His lifetime called “Jesus.” In his book, The Life of Jesus, Renan doubts that the Savior even spoke Greek (p.90). Greek was mostly the language of business and commerce in cosmopolitan circles.
As for the Father’s Name, the hybrid “Jehovah” came into existence through the ignorance of Christian writers who did not understand the Old Testament Hebrew. Credit for the error is given to Petrus Galatinus, confessor to Pope Leo X in the 16th century.
Modern scholarship recognizes “Yahshua” as the best rendition for the Name of the Savior, while “Yahweh” is the closest transliteration for the Name of the Creator as found in ancient Scriptural manuscripts. In returning as nearly as we can to the Bibles’ original language and meaning, we come to a deeper and more accurate understanding of the truths contained within it. As we will learn, the Father and Son’s revealed, personal Names are the foundation on which other vital, salvation truths rest. It was not without reason that Yahweh established the foundation of the Ten Commandments with the clear declaration of His sacred Name: “I, Yahweh, am your Elohim…” Exodus 20:2. Our Savior, as well, opened His Model Prayer with the words, “hallowed be Thy Name.”
Yahweh devoted the Third Commandment to warn of the sin of taking His Name in vain (a meaning that includes bringing His Name to uselessness, as has been done for centuries), Exodus 20:2, 7. Our Redeemer’s Name is critically important as well, or else our Creator would not have inspired the writer of Acts to proclaim, “Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven, given among men whereby we must be saved,” Acts

johann cronje

Daar was nog altyd ‘n slang in die gras by die Jode.Spreekwoordelik en fisies.Die mandjie met slegte vye, wat alles opraap vir eie gewin. Die “onheilige een” jubel en lag vir die verraad van sy saad. Hulle wat die erflating en die identiteit van die goeie vye (Israel) steel.
Eers het Bybelstudente dit betwis dat hulle werklik die Khazarjode was en almal het in hul onskuld geglo. Nou kom die waarheid tog weer na vore :
Volg die skakels :
http://www.batr.org/terror/122314.html
Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukrain

http://www.zengardner.com/ukraine-return-khazarian-serpent-people/
Ukraine – The Return of the Khazarian Serpent People

Ben

Die artikel handel oor die Slag van Bloedrivier en implikasies vir ons vandag. Ek vind ‘n debat oor Name irrelevant en selfs humanisties, want mense wil vuisslaan oor interpretasies, waar die Gees van Waarheid nie beperk word deur menslike interpretasies nie. Ons is geleer om te bid: “Ons Vader wat in die hemel is”. Laat ons nie ons beperkinge as mense wat vasgevang is in ‘n biologiese liggaam hier en nou vergeet nie. Selfs ons slim breintjies is ook beperk en ek dink werklik nie dat vir ‘n Gees of Hemelse Wese wat in duisende tale aanbid word ‘n “J” of “Y” belangrik is nie.

Ben

Verder: Paulus skryf in Romeine oor die toekoms van Israel na die vlees; ‘n misterie. Werklike (geestelike)Israel sal net heers as Nuwe Testamentiese boodskappe gerespekteer word. In die musiekwereld dink ek betref bv. Switserland aan ‘n Ernst Bloch. Frank Martin was ‘n groter naam. Die skepper van Joodse musiek (soos “Schelomo” oftewel “Salomo” vir tjello en orkes) of die skepper van grootse Christelike oratoria (soos “Golgotha” en “In terra pax”).

Ben

Is die morele implikasie van ‘n visioen van ‘n Tweede Bloedrivier nie dat die sendingopdrag nie suksesvol uitgevoer was nie? Of, dat die boodskap nie in vrede aanvaar is nie en dat ‘n mens nou moet “aanbeweeg” oftewel fokus op jou geloof en daarvolgens lewe op verskeie vlakke (‘n president wat fornikeer en dan Chritelike waardes ondermeer voorhou, tesame met ander, kan nie aanvaar word nie). Die genadetyd is straks besig om uit te loop. Dit het wel myns insiens niks te make met ‘n slaan op die bors en se “ek is beter as jy nie”. In Miga 4 staan dat mense toegelaat sal word om om hulle eie gode te aanbid, maar Israel sal apart gestel word. Velkleur is irrelevant.

johann cronje

Ben,
Ons moet gewis nie vuisslaan of beledigend wees teenoor mekaar oor interpretasies wat sekeres van ons as irrelevant beskou nie , nee ons moet dit terwille van die waarheid debater en mekaar leer en onderrig tot eer van ons Vader. Ons Vader stuur die Gees van waarheid na Sy dienaars om die belangrikheid van Sy ware Woord te beklemtoon sodat die leuen en verraad van die “onheilige een” blootgelê kan word en hy satan is gewoonlik die direkte oorsaak van die wanpersepsies en twis en wanneer hy oorwin, dan juig hy. Gewoonlik gebeur dit dat die wat nie die teendeel van sekere verskilpunte kan bewys nie, dit dan summier afmaak as onbelangrik, ongeag wat ons Vader se verwagting mag wees. Daar is geen en sal nooit ‘n geestelike Israel wees wat al die nasies van die wêreld insluit en wat die Heilige erfenis van Israel, seën, beloftes en verbonde kan opeis nie. Dit is vervaningsteologie op sy beste. Ons Vader het nie bedoel dat dit so moet wees nie – lees gerus Esg 37 – dit het betrekking op die herstel van die ware fisiese Israel en het niks met ‘n geestelike Israel of kerk te doen. Dit dan sluit aan by die “wanpersepsie “ van die sendingopdrag en veral ten opsigte van ons eie mislukte Afrikasendingwerk wat op niks uitgeloop het nie. Joh 17:9 – Ek bid vir hulle (Israel); Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle(Israel) aan U behoort. Joh 10:27-29 – My skape (Israel) luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.

Eluk

Johan Cronje, Amen! Hiermee is ons eens.

Eluk

Theo, dit is NIE Godslasterlik om ons Vader op Sy Hebreeuse terme, YHWH, aantespreek nie. Inteendeel, anders as wat baie op die forum mag dink, gebruik ek dit ook uit gewoonte. Maar so gepraat van ‘Godslasterlik’. … Daar staan mos geskryf jy mag die naam van …jou God nie ydelik gebruik nie né? Nou vir jou sal dit iets beteken soos as ek sou sê:’Here Theo weet jy hoe haat ek liberale. ‘ Dan vir mense soos Leonor is dit weer onmoontlik om God se Naam ydelik te gebruik want niemand sal ooit iets sê soos:’yhvh Koos, maar die swartes vrustreer my.’ Nie. Sien, dus vir Leonor bestaan daar nie n sonde waar Gods naam ydelik gebruik kan word nie, maar sit nou net ‘Here of Jissis’ hier bo, dan is d Kerk Christen op sy agter stewe. Vir my egter is Gods Naam , sy Woord. Dus vir my om Gods Naam ydelik te gebruik is soos die spul kerk priesters wat sê’ die Here sê sò! Terwyl die Here Yhwh NOOIT so gesê het nie! Bv. Jesus het vir almal gekom. Daar om sal hule wat sy Naam ydelik gebruik, sekerlik nie ongestraf bly nie.

Eluk

God se Woord soos geskryf is Heilig, appart, enig in sy soort. Die term YHWH is nie so heilig, eenkant en ryn nie. Ek weet van kaffers wat hul god by (daardie) selfde terme aanbid.

L. Bosman

Mag u almal ‘n geseënde Christusfees ervaar en besef dat Jesus Christus alleen die deur en die weg na die saligheid is. Vir baie van ons sal hierdie waarheid waarskynlik eers na die dood duidelik sin maak.

Theo

Dankie Leonor moet erken die “ander leonor ” het amper daarin geslaag om my te laat ontrek!!!
Groete
Theo

Theo

Dit wys ons net waarmee ons te doen het né? Dis ‘n geestelike oorlogvoering
groete
theo

Dirk Albers

Vriende, elke gelowige in hierdie land sit met n reuse dilemma nl. Ons het nog altyd geglo, die dominee/pastoor, met sy groot geleerdheid, MOET mos reg wees, en beter weet as ons gewone, ” ongeleerde ” mense ! En daarom het ons BAIE geld vir die kerk gegee, sodat ons darem ook Hemel toe kan gaan.Toe verskyn dinge soos die internet, en meer en meer ” ongeleerde ” mense begin baie moeilike vrae vra. Vrae wat die ” geleerde geestelikes ” glad nie bevredigend kan beantwoord nie, in in baie gevalle, soos die pes vermy ! Nou is die mat as’t ware onder baie mense se voete uitgeruk, en hulle maal nou verward rond, soos paniekerige skape. Die ergste is, heeltemal teen n skaap se natuur, hap hulle nog na mekaar ook ! Vir twintig jaar word ons, die gewone skape, deur die ” geestelike leiers, ” gekasty, vermaan, sleg gesê, berispe, gewaarsku om nie onwettig op te tree nie, en wie weet wat nog ? ? Het dit enigsins gehelp mense ? Die krisis waarin meeste blankes in hierdie land verkeer, verdiep elke dag. Ons het beslis n tweede Bloedrivier DRINGEND nodig. Maar ek kan nie help om te wonder nie. As ” Andries Pretorius ” vandag skielik op die toneel sou verskyn, sal hy enigsins n Straf-kommando op die been kon bring ? ( Miskien, net as hy kerk en politiek HEELTEMAL uit die aksie haal ! )

Eluk

Dirk jy is in die kol my vriend! As hy op die toneel verskyn en sy woorde is dat ons Gods volk is soos in die Skrif op geteken en dat ons NIKS te vrees het nie, mits ons ons bekeer en voortaan nie met die Bileams leer voort ploeter tot ons eie uitdelging nie (ensovoorts). Jy weet, (daardie) stem wat ons ken wat heilig is en net Israeliete kan aan neem, sal ek hom volg. Maar soos jy sê, dan spring die verdag makers agente van die Satan weer op (wetend of onwetend) en saai verdeeltheid deur: ‘hy is n Afrikaner’ of, ‘hy heilig Saterdag’ of ‘nee hy noem God Jesus’ of neem hy noem God YHWH’. Ek glo soms daar sal nie n tweede bloedrevier kan wees tot en met die wederkoms en uitverkore israel verheerlik word saam met die leerskare voorgeslagte se terug keer nie.

johann cronje

Leonor,

Dit was ‘n bose lae hou van die “onheilige”. Dit bewys vir ons die valsheid wat ons mee te doen het. Die is ‘n daad net soos die verraad van die enigste Jood van die 12 dissipels, die van Judas Iskariot. Die res van die dissipels was nie-Jode gewees m.a.w.Israeliete!

rieks

Ek merk dat jul praat van dat sommige van julle Israeliete is .. wil jul dit asb vir my verduidelik hoekom julle die term/naam gebruik. In watter opsig is julle ‘n Israeliet? Is dit ‘n beweging of hoe? Sit asb. vir my die kloutjie by die oor – sal dit so waardeer. Baie dankie! NS : Ek wil nie baklei nie ek is net nuuskierig ..

L. Bosman

Ek weet regtig nie Rieks

Dirk Albers

Leonor, sien dit as n kompliment dat iemand so duidelik van jou kennis neem ! Ek wil vir al ons vriende egter die volgende sê nl, Daar is by NI seker n leêr op elkeen van ons, want daardie mense moet hulle salarisse op een of ander manier regverdig. En al gebruik jy n skuilnaam, kan ek jou verseker, hulle het AL jou inligting. Want ons is mos nie net die ” vêr-regses ” nie, ons is mos anti-kerk ook. En die kerk en die staat sing dieselfde lied, al is dit in die geheim. Maar ons hoef geensins bomme te plant soos wat mandela gedoen het nie, want hierdie ” democracy, ” is besig om homself op te blaas, sonder dat ons n vinger hoef te lig ! !

Adriaan

Leonor, ek sal ons moderator hieroor moet kontak, want ek is self nie seker hoe die bedrieër dit gedoen het nie, tensy hy ook onder ‘n vals naam gereristreer het nie. Wat sou hy/sy daarmee wou bereik?
Ons moderator is nou met verlof, maar ek hom so gou moontlik weet … Ek het ‘n vae vermoede, maar kan verkeerd wees!

johann cronje

Leonor,

Sien jy ek het iets onder jou naam geplaas!!

Theo

Ek glo Die Here sal daai persoon wat dit gedoen het straf vir bie belastering van Christus!!

Theo

In ‘n mate is ek soort van bly dit het gebeur want deur die belastering van Christus se Naam deur die Satan en sy werkers, word Christus net hoër geplaas is dit nie? Ek moet erken ek was woedend in my hart maar wys ons weereens dis ‘n geestelik oorlog waarmee ons besig is né?. Diegene wat met daai infiltreerder saamgestem het, wie is hulle dan? Maar daar gelos….Ek is bly dit is uitgesorteer en bly die regte Leonor het na vore gekom!!
Groete in Christus Jesus
Theo

NA Vorser

Hallo Leonor Bosman,
Ons het nog nie voorheen gekommunikeer nie, maar ek lees gereeld jou insette op hierdie werf.

Ek besef dat daar vele kwaadstokers is wat histeries venynig poog om jou goeie werk te vernietig deur jou persoonlik aan te val en of te poog om jou en jou boodskap belaglik te maak. Ek sien die nuutste laagtepunt van laeklas venyn is om valse boodskappe in jou naam te pos. Dit behoort jou ‘n idée te gee van hoe histeries jou opponente rondval en slinger in hul besoedelde pogings om jou boodskap te blokeer. Jy sal egter sien dat elkeen van daardie tipiese NG-mentaliteiters nooit antwoorde of alternatiewe oplossings aanbied nie, maar soos dwarsdeur ons geskiedenis, die tipiese dom-inee- benadering volg van ontkenning, ontduiking, belaglikmaking en laastens histeriese venyn en heksejagte.

Ek en my vrou, is al jare besig met ondersoeke en navorsing in verband met die sake wat jy hier aanraak, toelig en soms bespreek. Die resultaat van ons ondersoeke toon dat jy heeltemal reg is.
Dit blyk egter asof jy inligtingsbronne het wat ons self graag sou wou in die hande kry.
Is dit moontlik om die bronne bekend te maak met ‘n aanduiding van waar dit aangekoop kan word?

Ek sal in die toekoms seker meer met jou kommunikeer en as ek nie jou bronne kan aanskaf en self bestudeer nie, gaan ek jou kennis moet misbruik deur jou gereeld met vrae te peper.

Groete en sterkte met jou goeie werk.
NA Vorser.

Theo

Nee wat vergeet maar jou satan indringer, jy wat parasieteer op ander se name,wyk duiwel in Jesus se Naam!!

Leonor ek dink julle moet hierdie duiwel vasvat!!

Theo

Here Jesus ek vra dat U asseblief hierdie duiwels wat ander se name gebruik, onmin en vrees probeer saai onder ons,nou verwyder en soos kokerotte wegvee!

Belinda Louw

Uitstekende artikel, om te dink dit is presies 176jaar gelede vanaf 1838 tot 2014. Juis Oom Siener se nommer op Vaandel se beelde wat bokant verby rol. Die nommer 14376 is al dalk verklaar in gesigte, maar ek dink dit kan dalk ook op die toekoms betrekking he.