Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Siener, geroepe Godsgesant

2014-02-08

Deur Adriaan Snyman

Avatar photo

Die meerderheid blankes in Suid-Afrika het geen erg aan Siener van Rensburg se visioene nie. Sy profetiese boodskap vir sy volksgenote word steeds deur hulle verwerp. Hulle beskou dit as die onsamehangende gebrabbel van ‘n verstandelik versteurde; hulle verag sy goddelike waarskuwings; in die media word hy gereed deur sogenaamde ‘kenners’ afgekraak en bespot as ’n ‘flentergat-profeet’; ‘daggaroker’ en ‘waansinnige skisofreen wat tydens sy visioene epileptiese aanvalle kry’. Slegs ‘n klein handjievol aanvaar onvoorwaardelik dat hy as Godsgesant met ‘n spesiale opdrag na sy volk ‘gestuur’ is.

Ons is bekend met die profete van die Ou Testament. Die kerk verkondig egter dat hulle tyd nou uitgedien is en dat ons hulle nie meer nodig het nie. Tog lees ek in Hand 2:17 — “En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.”

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) definieer die woord ‘profeet’ soos volg:

“Persoon wat opdrag gekry het van God om te vermaan, te leer en te waarsku; geïnspireerde vertolker van Gods wil; Godsgesant.”

Elke profeet in die geskiedenis is dan ook spesiaal geroep om sy volksgenote in te lig, te vermaan en te waarsku van die oordele wat hulle sal tref as hulle hul nie van hul sondige en verkeerde weë bekeer en tot God terugkeer nie.

En as die volk dan nie wil luister nie, word hulle getugtig — gewoonlik is die roede ook die voorwerp van hulle sonde. In die Ou Testament was dit dikwels daardie heidense nasies waarmee Israel vermeng en ondertrou het, die Kanaäniete, Amoriete, Moabiete, ens. Vandag gebruik God die oorheersing en verdrukking van die Xhosa, Zoeloe, Tswana, ens., as strafgerig omdat ons as sy volk Hom verlaat het om met sy vyande te vermeneg en ooreenkomste met hulle aan te gaan.

Maar sou die geroepe profeet se volksgenote sy vermaninge ter harte neem en hulle van hierdie heidene afskei, beteken dit nie dat hulle voortaan maar net moet ‘glo’ en alles sal dan regkom nie. Nee, daar word ook van hulle verwag om aan die Goddelike opdrag van die profeet gehoor te gee en hulle te verootmoedig, alvorens God hulle lot sal verander.

Siener van Rensburg se opdrag was ondubbelsinnig juis dit: “Buk in die stof voor God en verootmoedig julle voor Hom, dán sal Hy julle aansien en uit die hand van jul vyand(e) verlos!”

Esg 3:17 — “Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.”

Siener het by geleentheid self aan Adaan de la Rey gesê: “Terwyl ek een aand geslaap het, het die Goddelike persoon (die man in grys klere) aan my verskyn, my vreeslik geskud en gevra of ek sal weier om te dra wat God op my lê … en daarvandaan het ek nie getwyfel om te vertel wat ek sien nie…”

Sedert daardie dag het hy nooit geaarsel om aan vriend, volksgenoot en selfs vyand te vertel wat hy gesien het nie, maar hulle ook ingelig en gewaarsku oor toekomstige gebeure. So het hy bv. op Saterdag 11 Julie 1914 — skaars drie weke voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog — onverwags by genl. Koos de la Rey se plaas Elandsfontein naby Lichtenburg opgedaag. Dit was die eerste en enigste keer in die 15 jaar van hulle vriendskap dat oom Niklaas die byna 90 kilometer afgelê het om die generaal op sy plaas drie kilometer buite Lichtenburg te besoek. Hy het geweet hy is die draer van slegte nuus wat die lewe van sy geliefde vriend en volksman raak, en dié tyding wou hy self oordra.

“Oom Koos, ek moes kom. Dis ’n baie ernstige saak,” het hy aan genl. De la Rey gesê, “Ek sien dit word donker … en ek sien Oom sonder Oom se hoed … en dis nie goed nie…”

Die simbool van ‘n man sonder sy hoed, is ‘n teken dat hy binnekort gaan sterf, en oom Niklaas het dit geweet. Daarom het hy al die pad gekom om sy boesemvriend vooruit te waarsku. Genl. Koos de la Rey was die eerste en enigste persoon aan wie Siener die dag en datum van sy dood vooruit meegedeel het.

Nadat Boy Mussmann die opgetekende voorspellings van Siener die eerste keer gelees het, het hy onomwonde verklaar: “Oom Niklaas is ’n tweede Johannes en die gesigte wat hy gesien het, is ’n tweede Openbaring van wat nog met sy geliefde volk gaan gebeur.” Daar kan dus geen twyfel bestaan dat Siener ‘n ‘geroepe Godsgesant’ is nie!

Daarom verbaas dit my dat iemand soos prof. Andries Raath wat hom al dekades lank met die Boereprofeet se gesigte besig hou, glad nie Niklaas van Rensburg se profetiese bediening verstaan nie. In ‘n praatjie wat die aand van 26 Desember 2013 oor Radio Orania uitgesaai is, het hy o.a. die volgende verstommende (polities-korrekte?) uitspraak gemaak:

“Al wat hy (Siener) vir sy medegelowige Afrikaners wou sê, is — hou vas aan die geloof; daar kom moeilike tye, maar al wat julle deur hierdie tye gaan dra, is die geloof, en dis is al — enige iets wat daar bykom, enige iets wat daar bygevoeg word, is louter fiksie. En dit is nou hier waar sekere skrywers se werk so vrugbaar geword het dat hulle nie net oom Niklaas se werk probeer oorneem het nie, maar dat hulle selfs die werk van die Here probeer doen. Dit het mense beskaamd gelaat, mense wat op hierdie twak gereageer het, het maar net weer hulle Venter-waentjies moes afpak en was eintlik op ‘n oefening in futiliteit meegevoer…”

As dit die alfa en omega van Siener se taak as profeet was, waarom het God hom dan na ons gestuur? Waarom dan al die moeite gedoen om oor ‘n tydperk van 27 jaar meer as 700 visioene en byna 200 simbole toekomstige gebeure aan Siener van Rensburg te openbaar? En waarom was dit dan ook nodig dat sy dogter Anna die gesigte vir 12 jaar lank noukeurig in ‘n boek moes opteken? As dit die Vader se enigste doel met Siener was om ons sover te kry om  ‘net te glo en alles sal regkom’, dan was al daardie honderde gesigte mos heeltemal oorbodig! Want praat jy met ‘n dominee, pastoor, priester of enigiemand wat die ‘goue middeweg’ bewandel, oor die tekens van onheil wat Siener aan ons gegee het, is hulle dadelik gereed met ‘n antwoord: “glo net en alles sal ten goede meewerk!” Sondag na Sondag word gemeentes ook van elke preekstoel af hiermee gerusgestel.

Prof. Raath beweer verder dat Siener geen ‘toekomsvoorspellings’ gemaak het nie, en mense wat sy gesigte as sodanig beskou en hulle vir daardie dinge voorberei, “is nie op die geloofspad nie, maar is eintlik besig om die bose te dien,” sy eie woorde.

Dit beteken dus dat ons ons glad nie moet steur aan die toekomstige onheile (maar ook troosvolle dinge) wat Siener ons self op die hart gedruk het nie: Hy sien gewapende swartes (‘n swart slang) vanuit Zimbabwe hiernatoe kom wat hulle by Vereeniging ingrawe — hy sien vure wat na afloop van ‘n begrafnis uitslaan — hy sien ‘n emmer bloed in Johannesburg omkeer — hy sien mense wat verwilderd uit hulle huise vlug sonder om deure of vensters toe te maak.

Op 1 Okt. 1917 sien hy in ‘n gesig “die mielie stronke is bij Johannesburg aan brand. Aan hierdie kant van Johannesburg is ’n klomp vaal witpens bokke bijmekaar op ’n bult. Van Oost kom wilde makauwe en trek die zelfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die Ooste kom ’n rij kafferassegaaie uit. Van Oost na N.W. gaan groot en klein rooi beeste uit. Die mieliestronke wat  brand, is ’n teken van onluste en bloedvergieting wat daar plaasvind. Terselfdertyd sien hy Engelse in Johannesburg (vaal witpensbokke) wat hulle met die Boeresaak vereenselwig. Vreemdelinge (wilde makoue) uit Oos-Afrika (Mosambiek en Tanzanië) stroom die land binne en oral waar hulle kom, is daar xenofobiese aanvalle en bloedvergieting (en trek in dieselfde rigting wat die vuur brand).

Maar hy sien ook ‘n gees van verskrikking deur die land trek wat maak dat ons vyande op die vlug slaan. Hy sê self: “Dis God se straf vir die duisende lewens wat hulle geneem het en ook omdat hulle van ons land ‘n woestyn gemaak het.”

Ons vra weer: Hoekom moet hierdie dinge van die volk weggehou word? Waarom beskuldig hy hy mense wat méér as ‘glo net’ in die visioene sien, daarvan dat hulle ‘n verskuilde agenda het? Almal wat kosvoorrade bymekaargemaak het omdat oom Niklaas in sy visioene uitdruklik gewaarsku het daar kom tye van groot kragonderbrekings en kosskaarste — hy “sien by Johannesburg lê ‘n ontsaglike groot hoop vuurmaakhout en die mense het net ‘koue pap en stampmielies’ om te eet. In verskillende ander gesigte het hy weer gesien die pappot is ‘leeg.

En watter ‘werk van Siener’ wil hulle probeer oorneem as sy opdrag (volgens prof. Raath) was dat ons ‘net moet glo’?

Hoekom wil hy niks daarvan weet dat ons volk hieroor ingelig en gewaarsku moet word nie? Het hyself nie dalk ‘n verskuilde agenda nie?

Radio Orania se programleier, Celéste van Niekerk, het die opmerking gemaak dat hy (prof. Raath) seker nie saamstem met Frik Pretorius dat daar globaal oorlog sal uitbreek nie (m.a.w. ‘n Derde Wêreldoorlog). Sy antwoord was kort en kragtig: “Dis louter snert!”

Oënskynlik het ons professor nog nie Siener se gesig van 2 Desember 1915 gelees nie: “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk aan die begin van die derde wêreldoorlog”. Dan het Siener hier mos ook louter snert gepraat!

Frik Pretorius wat ook aan die program deelgeneem het, het miskien vir ons die beste opsomming gegee van prof. Raath se bydrae sover dit die Boereprofeet betref. Hy sê: “Professor Raath mag dalk ‘n absolute kenner van Siener as persoon wees, maar hy weet van die betekenis van hierdie visioene net mooi niks nie! Hy het nog nooit een enkele visioen probeer uitlê en verklaar nie. Sy jongste boek oor Siener se lewe kan nooit meer as net nog ‘n boek oor die geskiedenis van Siener as historiese figuur wees nie. Die volk soek inligting oor die toekoms … en dit is net in die visioene te kry…”

Die dag toe prof. Raath oor Siener se gesigte begin skryf het, is hy as wagter op die volksmuur aangestel, en daarom is dit onbegryplik dat hy die volk nog nooit uit Siener se visioene probeer inlig of waarsku het nie. Net soos die liberale, vrysinnige denkers ignoreer hy dit. Dis presies net die teenoorgestelde wat Esegiël sê:

Esegiël 33:6 — “As … die wag (Andries Raath) die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van Andries Raath eis.”

As prof. Raath enigsins vir sy medeblanke volksgenote omgegee en hulle as sy naastes liefgehad het, sou hy ten minste die Siener en Boy Mussmann se voorbeeld gevolg het deur die volk te waarsku oor wat daar nog vir hulle voorlê. Siener en Mussman was nie bang om dit te doen nie, en juis daarom is hulle herhaaldelik geteister en vervolg. Hulle het eenvoudig geweier om polities-korrek  op te tree!

Vure wat uitkom
Skaars sewe dae nadat Mandela se kis in die aarde verdwyn het, het vure oral in die land begin uitslaan, en op 6 Februarie berig die SABC News dat  daar op meer as 65 plekke landswyd “gewelddadige betogings” losgebars het. (Of soos Siener sou gesê het: “65 vure het uitgeslaan…” Dit is so erg dat die Afrikaanse ANC mondstuk, Beeld, in ‘n berig  ook as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal het om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering. Soos die laaste paar dae toe gewelddadige betogings teen swak dienslewering en gebrekkige polisiewerk op verskillende plekke uitgebreek het. Kenners meen die keelvol-faktor is buite beheer.”

Dieselfde dag berig Die Burger op sy voordat “Dis algemene opstand”. En vandag, 6 Februarie 2014, woed gewelddadige betogings dwarsoor die land op meer as 70 plekke. Dis opvallend dat net jeugdiges aan die “opstande” deelneem, wat ‘n aanduiding kan wees dat Julius Malema agter die skerms betrokke mag wees.

En ironies genoeg het Siener se gesig van 100 jaar gelede — vure wat uitkom — vanaand om sewe-uur op eNCA-TV-kanaal die hoofnuus gehaal: A COUNTRY ON FIRE en violent protests spread across South Africa.

Hierdie landswye protesbeweging is moontlik reeds ’n groter politieke beweging as die regerende ANC. Dele van die land is letterlik aan die brand, maar Jacob Zuma is nêrens te sien of te hoor nie.

Sy weifelende en afwesige leierskap help om die vlakke van frustrasie onder betogers verder op te jaag.

Hulle voel niemand luister of slaan ag op hul besware nie en daarom wend hulle hul dikwels onverskoonbaar tot geweld.

Zuma is nie juis begerig om die betogers onder bedwang te kry nie; waarskynlik uit vrees vir die voorvadergeeste wat op die oomblik glo “woedend” is omdat duisende swartes nie meer vir die ANC wil stem nie. Selfs Mandela het vanuit die graf  die werkers daaraan herinner dat hulle die oorspronklike doelstellings van die party moet eerbiedig, nl. om as ‘n eenheid te veg vir dit wat regmatig aan hulle behoort, want al die jare nog het die voorvadergeeste hulle hoop gevestig op die ANC om aan die “Afrikaan” sy waardigheid terug te besorg met die besetting van grond wat deur kolonialiste van hulle “gesteel” is. Maar nou is daardie droom besig om te vervaag en die enigste hoop wat hulle nog het, is dat die veronregte, werklose en verarmde jeug sal “opstaan” om dit te doen.

Reeds in hierdie vroeë fase van ‘n moontlike Arabiese lente, is daar min twyfel dat die polisie geen beheer meer oor die betogers het nie. Behalwe dat die betogings besig is om verder en verder uit te kring, is daar ook ‘n duidelike patroon van optrede sigbaar. ‘n Groep jeugdiges versamel by ‘n vulstasie waar daar gewoonlik ‘n snoepwinkel is. Hulle bestorm die winkel, help hulleself aan koeldrank en nadat hulle dit gedrink het sonder om daarvoor te betaal, word die leë bottels sommer daar by die vulstasie vol petrol gemaak. Hierna skeur die betoger ‘n smal strook van sy hemp af, prop dit in die bottel, en siedaar! — hy het nou ‘n dodelike brandbom.

Geweld in Sebokeng

Hiermee gewapen is reeds polisiekantore, munisipale geboue, huise en sale afgebrand. Die aanvalle word snags uitgevoer en teen die tyd dat die polisie opdaag, is dit reeds te laat. Op Bronkhorstspruit het dinge so hand uitgeruk dat polisieversterking van Middelburg af ingeroep moes word. Hulle het egter nog skaars op Bronkhorstspruit geland, of hulle moes inderhaas weer terugjaag na Middelburg omdat daar skielik ook geweld uitgebreek het. Was dit blote toeval, of was dit so beplan om polisie-optrede aan bande te lê?

Hoe ernstig die saak is, blyk uit ‘n boodskap wat Zuma twee dae gelede aan sy minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nquakula, gestuur het. Daarin word kortliks gesê dat indien die polisie nie meer die massa betogers kan hanteer nie, hy geen ander keuse sal hê as om die weermag se hulp in te roep nie, en in daardie geval kan hy dalk ook verplig wees om krygswet af te kondig.

In Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy die geweld by ‘n koppie naby Rustenburg gesien het, het hy ook gesien dat daar groot bloedvergieting in beide Johannesburg en Bloemfontein gaan plaasvind: ‘n misvuur brand in Johannesburg en in Bloemfontein sien hy ‘n swart wolk vol mense. Tussen ons borrel die putte … donkerbruin perde hardloop weg en ‘n wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand.

Die passtukke van hierdie gesig se legkaart begin nou eers in plek val. Die misvuur wat hy in Johannesburg sien brand, dui daarop dat die moeilikheid wat daar begin het met die dood van 34 mynwerkers gaan uitkring en nie weer tot bedaring sal kom nie. Ons staan nou op die vooraand van die vervulling van die oorblywende simbole, nl. Die misvuur wat in Johannesburg brand — dis swart geweld wat in die aand/nag gaan losbars, want tradisioneel is dit swartes wat miskoeke gebruik om mee vuur te maak en gewoonlik in die aand nadat hulle van die werk afgekom het. Dan sien hy in Bloemfontein ‘n swart wolk volk mense. Met genl. De la Rey se gewelddadige dood op 15 September 1914 (100 jaar gelede) het Siener ‘n swart wolk bokant Lichtenburg sien hang. Die wolk bokant Bloemfontein is baie meer sinister, dit dui op baie mense wat onnatuurlik of gewelddadig gaan sterf; miskien nog in ‘n vliegtuigongeluk. Net hierna sien hy tussen ons borrel die potte. Dit beteken daar woed ’n burgeroorlog (swart teen swart); maar blankes is (nog nie) direk daarby betrokke nie. … Uit vrees slaan die Engelse en liberaliste op die vlug, en dan raak ’n wit vlag van die westekant af aan die brand. (Daar is geen hoop meer op vrede nie, want die ‘vredesvlag’ is in vlamme).

So kan ons dan groot gebeurtenisse in die nabye toekoms verwag!

Staking dreig by Eskom
Terwyl Eskom letterlik dag en na worstel om sy kragstasies aan die gang te hou, het Numsa se metaal en energieseksie-koördiuneerder, Stephen Nhlapo, aangekondig dat “hoewel Eskom-werkers nie kan staak nie omdat hulle noodsaaklike dienste moet verrig, het hulle nou die punt bereik waar hulle die stelsel gaan uitdaag, en as dit nodig is, ‘n onbeskermde staking uitroep.”

Samehangend hiermee wil die steenkoolmynwerkers nou ook R12 500 basiese salaris hê en ons verneem hulle wil nog hierdie maand begin staak.

Na Mandela se dood het die rand tot sy laagste vlak in die geskiedenis teenoor die dollar gedaal. Talle groot invoermaatskappye het die invoer van nie-noodsaaklike produkte voorlopig bevries omdat die rand glo in ‘n “vrye val” is en hulle nie weet waar dit gaan eindig nie.

Dan was die ekonoom moontlik reg wat gesê het die rand is aan Mandela se hyg en snak na asem gekoppel en sy dood tot gevolg kan hê dat ons nuttelose papier-Mandelas nog in die as gaan beland.

Zuma en sy diknek-span is ook voor in die ry wat korrupsie betref. Sedert 2012 staan hulle pa vir meer as 5 400 gevalle wat hulle beursies laat bult het; voeg hierby Gupta, Nkandla en die e-Tol en jy kyk in ‘n spieël van raaisels.
By verre is dit nog nie al nie. Binne twee maande, so sê hulle, gaan jou kar se tenk R800-R1 200 se brandstof sluk om tot by sy keel vol te maak.

Maar steeds bly die sweephoue val.

Die profeet Esegiël het gewaarsku dat oorstromende stortreën en hael verwoesting sal saai. Ons het dit pas beleef, selfs hier in die Klein-Karoo is daar boere wat feitlik al hul steenpit- en druiwe-oeste verloor het. ‘n Boer langs die Gamka-rivier se druiwestokke is nie net see toe weggevoer nie, maar saam daarmee ook drie meter diep vrugbare grond. Slegs die wit rivierklippe het agtergebly. In Noordwes het boere weer hulle veekuddes verloor weens die uitmergelende droogte.

En nog is dit het einde niet.

Met die goeie reëns in die Groot Karoo dreig daar nou een van die grootste uitbrake van ‘n bruinsprinkaanplaag in 17 jaar. Die swerms kan van nou af tot Maart verskyn en hulle sal alles verteer van hier tot in Botswana, tot in Zimbabwe, tot in Namibië. Die Zimbabwiërs is bevoorreg, die meer as twee miljoen verhongerdes sal nou, net soos Johannes die doper, kan aansit by ‘n tafel van sprinkane en heuning. Ons Jacob moet net die heuning verskaf.

Het ons maar na ons profeet se vermaninge en waarskuwings geluister en ‘n knie of twee gebuig, dan sou geeneen van hierdie plae ons besoek het nie!

Jy sal nog hyg en bewe…

Wildehond en heiden bo vanuit die donker veld;
vader van die duisternis, verdrukking en geweld.

Hier waar ek op my barre stukkie witland staan,
hoor ek weer en weer jou tromme in die verte slaan;

jou voetgestamp wat aankom uit die bleekgrys môremis;
jou klophings-runnik loei ver en wyd — jou wrede lis.

Ja, ek sien jou skild en spies bokant die lang gras styg.
Maar jy, o heiden uit die donker veld, jy sal nog hyg,

jou knieë knak, jou oog uitpeul as jy bewend voor my staan —
en skielik weet wat Hý in my siel gaan wakker slaan!

36 thoughts on “Siener, geroepe Godsgesant”

 1. Puik opgesom Adriaan, tog weier soveel blankes om die skrif aan die muur te sien. Dis jammer! Ek vind dit ook interessant om te lees dat Prof Raath geen visioene verklaar het nie. Waar kry hy dan sy interpretasies vandaan?

 2. stem saam met jou, Herman ! Hier is GROOT dinge aan die gang. Ons moet net nooit vergeet dat Vader die hef in die hand het. NIKS gebeur sonder SY ingryp of toelating nie. Die liberaliste se broekies bewe ! Hierdie NSA ” demokratiese wonderwerk ” is besig om te ontplof, en die bruin materiaal spat wyd ! Maar vir ons wat WEET, sal dit nie so erg wees nie. Prys JAHWEH van die Leerskare !

 3. Sogenaamde geleerde mense, soos Andries Raath en sy trawante, was en is nog steeds die oorsaak van ons volk se misleiding. Ons is n goedgelowige klompie mense wat maar alles wat dominee, pastoor, doktor of preffessor se, vir soetkoek op te eet.Dit is ons eie skuld dat ons so mislei word want hoeveel van ons kan regtig se dat hy/sy waarlik n persoonlike verhouding met Jesus het, hoeveel van ons kan werklik se ons ken Sy stem. Ek glo dat ons Hemelse Vader baie hartseer is wanner Hy na ons kyk en sien hoe ons optree. Ons MOET mekaar waarsku maar ons MOET ook ophou om vinger te wys. Buig voor ons verlosser JESUS of!!!!!

 4. Verstaanbaar dat Radio Oranje, wat n direkte bloedverwant van die komunistiese SABC en Naspers is, net die 2 Baal geleerde ‘professors’ op jul program ken. Ofm bied dus hul eie tese en anti-tese rakende Siener terwyl die profesie wat strook met Gods Woord verswyg word. Maar waarom nou die program? Waarom nou op die tydstip hul siener misleiding aan die samelewing voorle? Is daar dalk iets wat die liberaliste ons oor in die duister wil laat? Maar die wat in waarheid soek sal vind.

 5. Adriaan,
  Gaan voort met jou werk waarvoor jy duidelik uitverkies is. Vergeet die ligsinnige en onwyse uitsprake van die sogenaamde geleerdes. Ons het reeds ons troosboodskap van God ontvang. Vir die van ons wat reeds oortuig is van ons identiteit hier aan die Suide, spreek God ons persoonlik aan deur die profesie van Sefanja en in besonder vanaf verse 12 tot 15. Met wie anders praat God hier ? Mag die oorblyfsel se oë nou oopgaan.
  Groete,
  Johann Cronje

  Sefánja 3:1-20;

  1 WEE die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad.
  2 Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie.
  3 Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie.
  4 Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.
  5 Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie.
  6 Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig; hulle strate het Ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie.
  7 Ek het gesê: Mag jy My vrees, tugtiging aanneem! Dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie, nie plaasvind alles wat Ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe.
  8 Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereedmaak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word!
  9 Want dan sal Ek aan die volke reine lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE met ‘n eenparige skouer sal dien.
  10 Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.
  11 Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel en jy sal nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.
  12 En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.
  13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en lê, en niemand sal hulle skrikmaak nie.
  14 Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!
  15 Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die Koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.
  16 In dié dag sal vir Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!
  17 Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
  18 Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle,
  19 Kyk, in dié tyd sal Ek met jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.
  20 In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle ‘n roem en ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.

 6. Arme Andries Raath. Moet mens hom jammer kry? Werklikwaar so pateties. ‘n Professor in Konstitusionele Reg aan die Bloemfonteinse Universiteit en skrywer van talle S.A.se geskiedkundige verslae/artikels en boeke.

  ‘n Man wat die profetiese rede van Niklaas “Siener” Janse van Rensburg in ‘n 430 bladsye boek vervat het en daaraan uitleg probeer gee het deur die mond van Mev. Nellie van Zyl, die dogter van Mnr. Boy Mussman, vriend en vertroueling van oom Siener. Sien: “Die Vierkleur Wapper Weer – Die Visioene Van Siener Van Rensburg”, A.W.G. Raath en Mev. Nellie van Zyl, 1994.

  Hierdie boek het opgeval as ‘n opportunistiese werk wat munt wou slaan uit die gewildheid van die reeds suksesvolle skrywes deur Adriaan Snyman oor die Siener se gesigte, maar wat jammerlik in daardie doel misluk het, afgesien van die tydelike aandag wat dit getrek het onder ons mense wat steeds naarstiglik opsoek was na buite-Bibliese leesstof wat die Skrifte vir ons op ‘n stigtelike wyse sou bevestig.

  Wat presies het daartoe aanleiding gegee dat Andries Raath so skerp weggedraai het van die profetiese uitleg van Siener van Rensburg se gesigte? Het hy homself nie werklik opgewasse hiertoe gevind nie? Het sy kollegas hom afgeraai om dieper in die gesigte te delf? Het sy senuwees hom dalk begin pla toe hy die diepere waarhede van die gesigte (begin) ontdek het? Was hy bang om sy goeie skrywersnaam te koppel aan die onafwendbare waarhede vervat in die gesigte? Waarhede soos ‘n swart rewolusie in Suid-Afrika en die Derde Wêreldoorlog wat binnekort moet uitbreek?

  Net Andries Raath sal weet of hy ‘n roeping laat vaar het om Siener van Rensburg se gesigte opnuut stukrag onder die lesende Afrikaner-Boer te gee.

  MAAR ons wat by die profetiese Skrif en by Siener se gesigte leef en hulle dag vir dag al sneller sien afspeel teen die Suid-Afrikaanse tafereel van bloedstollende geweld, moord, verkragting en bandelose demoniese optredes, ons weet dat Andries Raath nie die moed van sy Afrikaner-Boer oortuiging het om sy lot by ons en die Skriftuurlike profesieë te werp en die waarheid vierkantig in die oë te kyk en dit te verkondig nie.

 7. Hi Oom Adriaan
  Oom kom die huidige situasie in die land en Oom Siener se visioene nie beter beskruif nie,dit is nog steeds my deksel dat ons mense se oe nog so toe is na wat alles voor hulle oe gebeer,glo hulle nog steeds niks is aan die kom nie.So ek glo maar die goeie Vader het maar net n handtjie vol uitverkies om te hoor en te sien wat aan die kom is. Dankbaar net vir die mede volksgenote wat gehoor aan die visioene gee en wel voorsorg tref.Mag, GOD met ons almal wat wel gehoor gegee het, ons lui en bewaar.Baie dankie vir Oom se moeite met die blad en om ons as volk ingelig te hou.

  Groetnis
  Johan

 8. Baie dankie Adriaan vir n baie sinvolle skrywe tov Siener van Rensburg. Werklik, jy is geroepe tot dit. Wat die geagte prof Raath wil se maak nie ongedaan wat Siener laat opteken het nie. Ons versoek dat jy sal aanhou met jou uitleg, dit is die moeite werd en dan kan jy ook glo dat jy geroepe is. Wie dit nie wil glo nie hoef nie. Dit is net verskriklik om te dink dat hierdeur ook verdere misleiding plaasvind. Hier gaan dit nie oor wie jou steun, of prof Raath nie, maar werklik oor die vermoee om n waardeville en sinvolle uitleg te gee,daarin is jy werklik en opreg bekwaam om dit aan ons oor te dra. En so by so, jou skryfstyl getuig van eerlike vertolkings. Ons waardeer jou werk ten volle. Weet ook dat die verdagmakers en ” alles is reg” mense tot in die verre toekoms sal poog om goeie werke ongedaan te maak.

 9. In Tye Van Nood en Brood – Van Goed en Groot

  ‘n Bemoedigende boodskap wag op Suid-Afrika, tydens haar verdrukking en daarna – en dit is een van deursettingsvermoë, ondersteuning en krag.

  Daar is bepaalde plekke in voorbereiding en in sommige streke is daar alreeds iets voorberei vir die ontvangs van diegene vir wie die pad daarnatoe gewys sal word.

  “Julie”, die pragtige klein dogtertjie wat wag om gebore te word uit ‘n sterke Ma, die egte “volksmoeder” van Haar kinders: Veg, VROU, Veg. Die Almagtige Elohym is met jou en dra jou trane en smart met ‘n yster septer wat Hy later oor Jou onderdrukkers gaan swaai!

  Wat is ‘n “volksmoeder”?

  a. Wie is sy?
  Haar naam verklaar dit al. Sy is die pilaar van haar omgewing. Sy is die verpleegster, die versorgster, die trooster, die eenvoudige, die nederige, en die ontmaskerde energie van vertroue. Sy is nie selfsugtig nie, en bedien nie haar eie belange nie. Sy dien haar omgewing met liefde en wilskrag en ontsien nie die kleinerige dinge nie en is nie eensydig nie. Aandagsoek is vir haar ‘n gruwel en sy verkies beskeidenheid. Sy bemeester vaardighede wat ‘n bydrae lewer aan die gemeenskap en sy lei deur voorbeeld.

  b. Waar kom sy vandaan?
  Sy word gevorm in die boesem van die samelewing, onder elke omstandigheid, maar veral wanneer logika en wysheid, in ‘n wêreld van wanorde, verdwyn, dan kom sy te voorskyn. Soos ‘n supernova tree sy na vore en met elke tree oorspoel haar onuitputbare krag oor die hele terrein. Haar motto is een van diensbaarheid sonder skroom en haar lied is een van helderheid sonder angs.

  c. En wat is haar dryfveer?
  Die seëning wat sy van haar Skepper ontvang, dryf haar gebede en sange aan en maak Sy werke orals bekend want sy is die ewebeeld van Sy genade, liefde en troos, aan ‘n afvallige mensheid, maar tog nog deel van Sy kroos. Sy weergalm die oneindigheid van Haar Skepper, deur werke en denkwyses wat selfs die sogenaamde wyse mense laat nadink. Haar klank is soos simbale met yster perde, en haar handelinge so sag soos wol en so koel soos vloeiende water.

  http://herbergbulletin.blogspot.com/2014/02/in-tye-van-nood-en-brood-van-goed-en.html

 10. Annoniem se opmerkings wat bespreek was onder opskrif “Dowes en blndes van Volkswa afgeboender” kan seker nie die opskrif van “The Star” hier getoon glo nie? Seker daarom dat hy as Annoniem skryf, wil die agterdeur ooplos vir sy eie gewete. Adrian is bereid om sy naam te koppel al word hy gespot. Steeds volhard hy daarin om mense te waarsku. Baie dankie daarvoor. Dit is vir ons wat die skrif aan die muur kan lees nie moontlik om te verstaan dat ander na die selfde muur kyk en GEEN SKRIF sien nie? Miskien omdat hulle dit najaag wat roes en vrot, van die wereld is? Daarteenoor bedink ons die dinge daar Bo. Hoe meer hul ons spot, hoe meer skep ons moed. Ons voel hoe die Vader arms ons genadiglik vashou op die smal paadjie. Daar is nie baie mense op ons paadjie nie! Daarinteen is die spotters se pad vol mense, hulle ding mee, hulle hol in alle rigtings, stoot en stamp en bedrieg mekaar. Wonder of hulle besef wat op hulle wag by die Wen/Verloor paal?

  Vir die wat weet wil ek die versekering gee dat ons nie alleen hier ingaan nie. Die versekering het ek, genadiglik, in droom ontvang. Ek maak ‘n deur oop, daar is niks en niemand te sien nie. Ek weet instinktief dit waaroor ons gewaarsku was,is hier. Ek is terselfde tyd bly en bang. Ek roep angstig uit “ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie”. ‘n Stem antwoord, sag maar streng, “jy sal”. ‘n Gees van gerusstelling kom oor my, ek weet nie wat op my wag nie, maar ek is nie alleen nie. Ek sien kans vir enige iets, HalleluJah.

 11. Dankie Oom Adriaan dat jy Vader so gehoorsaam is. Luister dan Volk en neem ter harte;

  Jesaja 66:5 Hoor die woord van Yahweh, julle wat vir sy woord bewe! Julle broers, julle haters wat julle verstoot om my Naam ontwil, sê: Laat die HERE heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou! Maar hulle sal beskaamd staan!

  66:6 Hoor–‘n rumoer uit die stad! Hoor–uit die tempel! Hoor–dit is Yahweh wat sy vyande hulle dade vergeld!

  66:7 Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van ‘n seuntjie verlos.

  66:8 Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.

  66:9 Sou Ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie? sê Yahweh. Of sou Ek wat laat baar, self toesluit? sê jou Elohim.

  66:10 Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar liefhet! Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het!

  66:11 sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge; sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid.

  66:12 Want so sê Yahweh: Kyk, die vrede lei Ek na haar toe soos ‘n rivier en die rykdom van die nasies soos ‘n oorlopende stroom; en julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroetel word.

  66:13 Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal Ek julle troos; en julle sal in Jerusalem getroos word.

  Seën vir jou en die oorblyfsels van Vader se Volk, Oom Adriaan.

 12. Hoe lui die ou spreekwoord “In die land van die blindes is eenoog koning” – so die wat skrifgeleerde Raath wil glo – laat hulle hom glo .Vir die van ons wat weet is daar geen verskoning om meer te kan se “ek het nie geweet nie” – die tyd is te kort om tyd te mors met idiote en hulle idiotiese filosifiee – daar is net nie meer tyd oor nie. Wil baie graag iets met my mede volksgenote deel – ek het vanmiddag 10/2/14 na ‘n praatjie op RSG geluister op die program “Geldsake” met Andries en sy gas was ‘n ene Frans Stearing wat een of ander top posisie in Ohasa beklee en Andries het hom gevra om in pleinweg Boere taal te verduidelik wat op die oomblik aan die gang is met die drie top platinum mynhuise en die staking situasie . Frans het toe dit duidelik gestel dat Amcu blykbaar vir hul lede die “versekering” gegee het dat hulle vir die werkers R12500-00 sal beding . Die mynhuise het dit toe aan Amcu verduidelik dat dit totaal enal onmoontlik is en glad nie haalbaar is nie waarop die verteenwoordigers terug gegaan het na hul lede en gese het dat R12500-00 nie meer moontlik is nie . Die verteenwoordigers is summier deur die lede “reggehelp” en hulle het vir die verteenwoordigers gese “Julle het vir ons gese julle sal vir ons R12500-00 kry en dit is wat ons wil he en klaar. Frans het toe ook gese dat die drie mynhuise durf nie nou ingee nie want dan sal hulle vir ewig vorentoe in ‘n drukgang verkeer en dit sal onmoontlik wees om te hanteer in die toekoms . Dis se vir my een ding -Siener was weereens in die kol met sy gesigte en SAL daar geen uitkoms wees vir die stakings wat tand besig is om daagliks te eskaleer nie .

  Hoe gaan die ou kinderliedjie nou weer ?

  Ringa ringa rosies
  Pockets full of posies
  Hush hush all fall DOWN !!!!

  Groetnis.

 13. Baie dankie oom Adriaan en almal van u wat ‘n groot positiewe bydrae lewer. Wys net ons is maar min, tog is ons nie aan die slaap nie. Graag wil ek by u ook aansluit, veral by Patriot. Die wat nie wil luister na rede met klinklare bewyse op die tafel nie, sal nie luister nie. As dinge heeltemal in chaos verval dan is dit gewoonlik hulle wat bespot en nie wou luister nie, wat oppertunisties is wat eerste kom aanklop om hulp. Hoe lank word daar al gewaarsku? Hoe lank het oom Adriaan en baie van u nie u rug agteroor gebuig en die minagting verduur deur te waarsku nie? Nog wou 90% van die Afrikaners nie luister nie. Met die skrif teen die muur sal hulle nog steeds spot en minag en sal hulle nie luister nie. Die verskoning is…. dis net nog ‘n staduim waardeur ons land gaan. Nou vra ek ook maar in my onkunde en eenvoud….Waarmee moet die Liberaal en meelopers nog geslaan word voordat hulle werklik gaan luister?

 14. Volksgenote – ‘n vriend van my het sopas vir my ‘n kopie van die oorspronklike ooreenkoms gestuur wat gesluit was met die Duitsers in 1914 tusen Genl Manie Maritz , genl SG Maritz en gel Koos de la Rey , en die verteenwoordiger van die Duitse ryk , waarin ondeneem is dat die “rebelle” nie die Duitsers in Suidwes sou aanval soos versoek was deur die “joiners” Louis Botha en Jan Smuts nie .Onthou , Siener het gese hierdie einste dokument sal weer van onskatbare waarde wees in die aanloop tot ons nuutgevonde vryheid en dat hierdie dokument weer ge-eer en in herinnering gebring sal word . Dit was die plig van die destydse de Klerk regering om in 1990 Duitsland te versoek om beheer oor Suidwes Afrika oor te neem maar hulle het Duitsland totaal en al ge-ignoreer en die Duitse nasie is nog steeds bitter oor die hele aangeleentheid . Ek het dit in my eenvoud na die beste van my vermoee in Afrikaans vertaal en haal dit byna woordeliks aan, siende dat die oorspronklike dokument in Hollands is ….

  Oreenkoms

  Gemaak en aangegaan deur en tussen die Koninklike Goewerneur van Duits Zuid West Afrika as die verteenwoordiger van sy eerbiedige Majesteit , die Keiser van Duitsland , en genl SG Maritz . die bevelvoerder van ‘n aantal offisiere en mansskappe wat bereid is om die onafhanklikheid van Zuid Afrika te verklaar , wetende dat :

  1) Genl. SG Maritz die onafhanklikhied van Zuid Afrika verklaar , ongeag die huidige stryd teen Engeland

  2) Die regering van Duitz Zuid West Afrika erken alle Afrikaanse strydmagte wat teen Engeland optree as oorlogmakende magte en sal enige besprekings in die stryd teen Engeland ondersteun

  3) Sou Brits Zuid Afrika gedeeltelik of in geheel onafhanklik word , sal die keiserlike goewerneur van Duits Zuid West Afrika alle middele aanwend on die Staat of State so spoedig moontlik deur die Duitse Ryk as sodanig erken te kry en dit deel sal uitmaak van die algemene vredesluiting.

  4) In konsiderasie vir sodanige verleende hulp sal die nuutgevormde staat of state geen beswaar maak as die Duitse Ryk Walvis Baai en die eilande wat gelee is aan die kus van Duits Zuid West Afrika le , in besit neem nie.
  5) Die vallei van die Oranje Rivier sal in die toekoms die grens vorm tussen Duits Zuid West Afrika en die Kaap kolonie.

  6) Die Duitse Ryk sal geen beswaar maak as die gevormde state Delagoa Baai in besit neem nie.

  As die opstand op ‘n mislukking sou uitloop , sal die “opstandelinge/rebelle” as Duitse bondgenote aangesien word en sodanig behandel word.

  Soos gedoen en geteken te Keimoes op die 17de Oktober 1914

  Getuie: SG Maritz

  B von Zastron , Keiserl. Bezirksantmann
  als die verteenwordiger van die Keiserlike Goewerneur van Duits Zuid West Afrika.

  Ek hoop van harte hierdie dokument stig ons almal en versterk ons hoop vir die toekoms.
  Groetnis

 15. Adriaan, sommer net om dankie te se vir jou pligsgetrouheid aan ons BoerVolk oor die jare, daar is baie wat dit nie se nie, maar dit hoogs waardeer. Vrede

 16. Aan al ons medereisigers op die Volkswa. Hoe sien ons nie uit na die dag wanneer ons daar langs Groot Rivier finaal gaan uitspan om die Vierkleur te hys nie? Om aan Hom en Hom alleen ons dank en eer te betuig omdat Hyself ons weer na die Vaderhuis teruggebring het. En hoe sien ons nie daarna uit om elkeen van julle, wat nooit die Walaer verlaat het nie, ‘n handdruk te gee; en dan saam die hoof te buig om saam met oom Siener te getuig:
  “Vandag is aan ons geopenbaar dat daar ‘n toekoms is vir hierdie volk waarvan ons deel is en wat ons so innig liefhet…”
  Adriaan en Annelize

 17. Ek wil ook bevestig wat patriot geplaas het aangaande die ooreenkoms tussen die rebelle van 1914 en die Duitsers dat dit wel bestaan. Daar het vier onderhandelings plaasgevind tussen GENL. Manie Maritz en die Duitse magte in Duitswes Afrika wat as volg verloop het, nl:

  1. Die eerste onderhandeling het misluk omdat die Duitsers eers nie die rebelle vertrou het nie en Genl Maritz as ‘n Britse burger beskou het, hulle moes wegbreek van die Smuts regering.

  2. Die tweede ontmoetting het plaas gevind en die ooreenkoms / vredesverdrag is dan ook in Hoog Hollands saamgestel en onderteken. Ook soos patriot dan wel noem in sy plasing.

  3. Die derde ooreenkoms / vredesverdrag is in Duits opgestel en onderteken.

  4. Die vierde ontmoetting het dan weer plaas gevind en is die vredesverdrag dan ook finaal bekragtig deur beide die Duitsers en die rebelle magte. Die verdrag / ooreenkoms is per radiolose telegram ( ek vermoed per morse kode of telegram) na die Keizer van Duitsland, Keizer Wilhelm gestuur wat deur hom bekragtig is.

  Alle onderhandelings en verdrae het gedurende Oktober 1914 plaasgevid. Ek wil ook dan noem dat Siener saam met die rebelle was.

  Hoop dat u die inligting u bemoediging sal bring.

 18. Vriende, is dit die vyande van die Boerevolk wat vandag naby Lithuli huis teenoor mekaar saamdrom ? Hoekom is ek so verskriklik opgewonde !

 19. Shoe Danie – dit is baie interresant , baie dankie . Ek het nie geweet daar was vier byeenkomste nie . Het jy dalk 1) ‘n afskrif van die derde Duitse kontrak/ooreenkoms en 2)is die strekking van die kontrak min of meer dieselfde soos vervat in die Hollandse kontrak ? Hierdie is tog baie belangrike inligting veral vir die komende gebeure . Ek het juis vanmore ‘n profesie ontvang waarin Vader se Hy gaan binnekort die huidige Duitse kanselier , Angela Merkel , met een van Sy eie gekose leiers vervang . Ek is baie opgewonde daaroor want dan sal die “hulp” van daardie kant af sekerlik begin arriveer en sal Siener weereens , soos elke keer vantevore , in die kol wees . Heng , ons leef in interresante tye !!!
  Groetnis

 20. Patriot ek het die hele verloop van die 1914 / 15 rebellie in ‘n boek wat ek by my oorlede moeder gekry het. Die Duitse weergawe is soortgelyk as die Hoog Hollands. As jy kan, kan jy die boek probeer in die hande kry. Die skrywer is …DIE REBELLIE 1914-15…geskryf deur G.D. SCHOLTZ…. Uitgerwers was VOORTREKKERPERS BEPERK..Kantore was in Johannesburg/ Pretoria/ Potchefstroom/ Klerksdorp/ Krugersdorp/ Pietersburg. Boek is in 1942 gedruk.

  Graag wil ek ook melding maak dat die skrywer in die voorwoord noem van sy bronne, nl die Blouboeke wat m.a.w. regerings verslae van ondersoeke. So die boekie wat ek het bestaan in totaal uit bladsye 312 wat meer ‘n verslag in diepte. Vir my is dit klinkklaere bewyse dat die bloubriewe wel bestaan.

  Jy kan my ‘n e-pos stuur as jy nie die boekie in die hande kan kry nie. Ek sal dit dan in “scan” en e-pos. As jy Facebook het kan jy my “invite”. Ek is onder die naam Daantjie Smit. Los my daar ‘n boodskap, dan stuur ek jou my e-pos adres. ons maak ‘n plan dan kry jy die hele boekie..

  Groete.

 21. 2014 / 15 sal dit presies 100 jaar wees na die Rebellie van 1914 / 15. 17 Oktober 2014 die jaar sal dit presies 100 jaar na die ondertekening van die vredesverdrag tussen die Boer rebellemagte en die Duitse magte van Duits-Wes Afrika wees. Verskeie plekke in Rigters sal ons ook vind dat baie van die heidense nasies net twintig jaar of minder Israel verdruk het. Die ANC regeer tans twintig jaar.

  Ek weet dat ons nie datums aan enige profesie wat van Vader kom kan koppel nie, wel tekens. Dis ook min of meer 100 jaar na Siener se gesigte. Die stakings en onluste wat toeneem, ons swak ekonomie, Landwye reens juis nou gedurende Februarie. 176 jaar na die Bloukrans moorde en Bloedrivier. Malema wat dreig, brandstof pryse wat oppad is na die R15-00 kerf. ESKOM wat ook dreig met onbeskermde stakings. Gedurende die Anglo Boer oorlog was daar ongeveer 20 000 verraaiers, Jingo’s en meelopers. Presies wat ook nou aan die gang is.

  Ek weet dat dit klink of ‘n mens spoke opjaag en daarmee almal op hol wil jaag met sekere dinge en omstandighede. Tog is dit nie die bedoelings nie. Kom ons wees maar op ons hoede en verwag maar dat die paradys se kaarthuis enige oomblik in duie kan stort.

  My redenasie eendag met ‘n ateis was.
  Hy het gese hy glo nie daar is ‘n hemel, hel, God of satan nie. Sy bewering was dat hy aan die wetenskap en evolusie glo, om te glo daar is ‘n God is wensdenkery. Ek mors my tyd. My antwoord was…. Ek glo eerder in God Yahweh, dat satan, die hemel,die hel, engele en demone bestaan. As ek sterwe en daar is nie sulke dinge na die dood nie het ek niks om te verloor nie. As dit wel bestaan wat ook ‘n feit is en jy kom tot sterwe en verskyn voor Vader Yahweh se troon om rekenskap te gee, wat gaan jy dan antwoord, m.a.w. jy het baie om te verloor om nie daarin te glo nie dat dit wel bestaan nie.

  So ek glo dat Siener se profesie eg is en van my Hemelse God en Vader Yahweh afkomstig is en berei voor, as om nie daarin te glo nie, die spot te dryf en ‘n duur prys op die einde te betaal.

  Hoop u vind baat by dit.

  Groete.

  Daantjie.

  1. Probleem is, dat ‘n mens die redenasie vir enige god en afgod kan aanbied, selfs die “flying spaghetti monster”

 22. Danie en Patriot, dankie vir julle insiggewende bydraes ! Geen denkende ordentlike mens kan gelukkig in hierdie land wees nie ! Ek besef as jy ryk is kan jy n paar gate toestop, maar hoeveel Boere is daar wat ryk is ? ?

 23. Verder, ek het al duitsers teegekom wat se dat Siener se voorspelling dat Duitsland ons gaan help, is n klomp nonsens ! Hulle baseer hierdie mening op die feit, volgens hulle, dat die duitsers van vandag, net n klomp liberale slapgatte is. Dit is natuurlik wat die sataniese media wil he ons moet glo. Net soos hier, word die konserwatiewe, denkende mense, net dood geswyg. Almal weet dat enige land se politiek in ” een nag ” kan verander. Ek is lief vir die duitsers, en hulle manier van doen. Ek het selfs duitse lesse geneem sodat ek meer paraat kan wees wanneer daardie wapens hier aanland ! !

 24. Ek wag self in spanning vir die bewapening by Luderitz en is self besig om duits te leer. Ek het 18 jaar terug bevestiging van YAWEH gekry dat oom siener se voorspellings eg is en groot waarde vir ons volk het.
  Dankie oom Adriaan.

  Einigkeit,Freiheit,Recht

 25. Danie , baie dankie – ek sal eers gou kyk of ek kan regkom – as ek nie kan regkom nie , sal ek jou sommer deur Oom Adriaan kontak – ek is nog te “stupid” vir die faceboek bedryf. Dirk , dit is ‘n absolute voorreg om iets te kan bydra wat ons mense positief kan stig . Dit is vir my verblydend dat selfs van my ou “liberale” vriende my ook nou begin kontak om uit te vind hoe lyk die pad dan nou vorentoe , soveel so dat die manne nou so begin boorberei dat hulle my in die skande begin steek . Ek het ook vir die een spesifieke vriend van my gese dat die persoon wat die moeilikste gaan kry in die komende rewolusie en daaropvolgende oorlog is die persoon wat nog nie vrede gemaak het met sy aardse besittings , aansien en mammon nie . Ek moet self bieg vanaand en se ek het ook Desember maand my ou “kereventjie” gepak en met ‘n knop in die keel en tranerige oe aan die kant van my vrou en my kinders het ons ons woning vaarwel geroep want ons het op daardie oomblik besef soos wat ons , ons tuiste daar gesien het , was die kanse goed dat ons hom nooit weer so sou sien nie want wat die marmite monstertjies nie kan breek nie sal hulle vernietig . Wel , dit was toe nou nie Vader Yahweh se wil nie en het ons na ons vakansie terug gekeer huiswaarts , maar wat absoluut die postiewe bydraende faktor was , was 1) Ons het reeds afskeid geneem van ons aardse besittings – dit het geensins verander nie 2) ons was nog nooit so goed voorbereid soos wat ons tans is nie en laastens 3) alleenlik ons geloof sal ons hierdeur kan dra en nie die fyn uitgewerkte woorde en filosofiee van enige hedendaagse professor , skrifgeleerde , farisseer , dominee , priester of pastoor sal ons ooit weer van stryk af kan bring nie , want ons weet wat ons weet !!! . Dit is mos ‘n ding van die hart , dis mos asof iets aan jou hartwande vasklou en daar is absoluut niks wat jy daaraan kan doen nie – of jy het dit , of jy het dit nie . Julle sal almal presies weet waarvan ek praat , want julle het dit almal !!!
  Groetnis

  Groetnis

 26. Siener het gesegd dat Skotland en Ierland hulle onafhanklikheid sal kry, Skotland kry syne vroeg volgende jaar, en ingeland het klaar gesegd dat die Skotte nie die pond as geld eenheid mag gebruik! Siener se dinge gebeur, so ook sal Duitsland ons kom help onder ,Karl zu Gutenberg, hy is n voorstaander van RSA BOERE

 27. Zu Gutenbergv was getref deur ‘n plagiaat skandaal oor ‘n doktorsgraad en dis te betwyfel of sy politieke loopbaan voortgesit sal word.

 28. Nee. Hierdie Gutenberg-ou is definitief nie die ou wat ons gaan onthou nie. NPD se Udo Pastors lyk vir my meer na die regte tipe. Sal maar net moet sien.

 29. Ek het iewers gelees dat tonne wapens in Duitsland in ghries bewaar, en weggesteek is uit die 2 de WO. Ek kan dink dat patriotte wat nie wou oorgee nie, miskien so iets sou kon doen. Hopelik sal ons binnekort uitvind. Moet asb nie julle neuse optrek vir ” verouderde ” wapens nie. In die hande van n Boerekryger, met Vader se hulp, sal ons vyande nie n kans staan nie !

  1. Dirk ek kan ook bevestig. My oorlede vader het ook so iets genoem. Vir ‘n goeie ou Duitse wapen in ghries, dis soos ‘n warm mes deur botter in die Boer se hande. Soos ‘n buite bakoond vir die gesoute boervrou.

Comments are closed.