‘Jesus’ ‘n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk?

Sep 3rd, 2018 by
188 kommentare | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Die afgelope tyd word daar op hierdie forum intens gesprek gevoer rondom die persoon van Jesus Christus (Yashua Messiah). Sommige deelnemers beweer dat alle verwysings na Hom in die OT in der waarheid betrekking het op Israel, en dat Hy niks anders is as ’n skepping van die Rooms-Katolieke Kerk nie.  Ander staan weer vas by die tradisionele geloofsoortuiging dat Hy wel die gestuurde Messiah en Seun van God is.

Ek verwys hieronder na enkele van die verskillende opinies wat op die forum gelug is.

As ek Johann Cronjé reg verstaan, is Jesus Christus (Yashua Messiah) ’n valse, denkbeeldige skepping van die RKK. Hy verduidelik sy standpunt soos volg: “Die NT dogma (wat natuurlik die vier Evangelies insluit), is dan deur die RKK opgestel.” Verder sê hy “dat die Christendom anders as enige ander godsdiens is, want dit staan of val deur sekere gebeure wat na bewering gedurende ’n kort tydperk ongeveer 20 eeue gelede plaasgevind het”.

En hy gaan dan voort: “Jy kan ook die naam Jesus Christus as Heiland/Messias/Seun van God in enige vers plaas om jou dwalende dogma te bevredig, maar jy mag aan die Woorde van Yahweh niks byvoeg of wegneem om jou dogma te versterk nie. Deut 4:2 – “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van YAHWEH julle God mag onderhou, wat ek julle beveel”.

Hy haal ook Jes. 42:8 aan – “EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” (god) gee, of ook MY “LOF” aan die gesnede beelde nie.” En Jes. 45 :5 – “Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie”.

Leonor Bosman steun Johann en huldig weer haar standpunt soos volg: “Dit is en bly ‘n hart saak. Om weg te stap van die NT is vreeslik traumaties want die verstand is vol dogma en hart vol gevoel. Om net, sonder gevoel, op Yahweh se woord te vertrou, om te wag en om te rus, is nie ’n hart saak nie maar ’n verstand saak. Dit is die doen wat Yahweh verwag terwyl geloof gevra word in die NT.”

Volgens haar, is die volgende die dogma:

“Yahweh het ’n seun – ’n enige gebore seun alhoewel Yahweh dit NOOIT aan Sy volk openbaar het nie. Vir Israel was HULLE altyd Yahweh se EERSGEBORE seun (Exodus 4). Die probleem is dus – wie lieg? Daar kan mos nie ‘n ENIGGEBORE seun wees wat die Jesus van die NT van homself verklaar as Yahweh REEDS ‘n EERSGEBORE seun gehad het nie.”

Aan die ander kant kry ons mense soos Karel Scheepers en Johan (bankies) wat hierdie dogmatiese siening verwerp en die teendeel wil bewys.

Karel haal ’n paar bekende gedeelte uit Jes. 53 aan: Jes. 53:6, 9 “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” Hy gee dan toe dat hier sprake is van Israel, want die Hebreeuse woorde is “kullanu”, Strongs 3605 wat “ons” of “almal” beteken; en “katzon”, Strongs 6629 wat ‘n “kudde” of “klein kuddetjie” beteken, kan wees kudde van beeste, skape, bokke ens. Hy vra dan wié is die “Hom” waarop Yehovah ons (Israel) se ongeregtighede laat neerkom het? Hy haal ook vers 9 aan: “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.” Dan vra hy: “Van wanneer af het Israel geen onreg gedoen en was daar geen onreg in Israel se mond nie?”

Johan (bankies) stel sy siening weer kort en kragtig: “Jahweh is Israel se man en Jahshua is Jahweh wat sy volk verlos het.”

Ten aanvang dink ek ons stem seker almal saam dat sou Jesus Christus (Yashua Messiah) nie bestaan het en nie die Seun van God was nie, maar ’n valse ‘Redder/Verlosser’ is wat deur die RRK geskep is om sy eie ‘evangelie’ aan die mensdom te verkondig, dit bo alle twyfel die grootste misleiding van die afgelope 2 000 jaar sal wees; en ook dat die RRK met hierdie misleiding daarin geslaag het om op kolossale wyse miljarde mense te laat struikel.

Selfs die 1.8 miljard Moslems aanvaar dat ‘Jesus’ wel bestaan het, want in die Koran word daar van Hom melding gemaak, alhoewel hulle Hom slegs beskou as net nog ’n ‘profeet’ soos Mohammed.

As ons dus aanvaar dat sy bestaan ’n leuen was, moet ons noodwendig ook aanvaar dat die hele NT (die vier Evangelies ingesluit) ’n magistrale vervalsing is; en saam daarmee moet ons dan ook aanvaar dat alle buite-Bybelse geskrifte waarin daar na Hom verwys of van Hom melding gemaak word, ook vals is. Dit sluit in al die Nuwe-Testamentiese apokriewe boeke, die volledige geskrifte van Flavius Josephus, die brief van Pilatus aan Tiberius, die Dooie See Rolle en talle ander dokumente uit die eerste eeu n.C. wat handel oor sy lewe.

Die Dooie See Rolle getuig van Hom

In Fragment 4Q541 wat deur Florentino Garcia Martinez vertaal is, word verwys na iemand wat die ‘Duif’ genoem is. Die skrywer vra dat die volgelinge van die ‘Duif’ nie oor hom moet treur nie en ook dat die spyker nie naby hom gebring word nie (In Joh. 20:25 word daar melding gemaak van die spykermerke in Jesus (Yashua) se hande). Die Messiah is dikwels in die Evangelies met ’n duif geïdentifiseer; en Hy is met spykers aan die skandpaal genael, én sy volgelinge het oor Hom getreur. Dit is dus redelik om te veronderstel dat Fragment 4Q541 na die Messiah verwys.

Fragment 4Q541

Dr. Robert Deutsch, wat beskou word as die voorste epigraaf wanneer dit kom by Aramese en Hebreeuse tekste, verklaar onomwonde: “Dit lyk asof dit ’n teks is wat deur die volgelinge van Jesus na die kruisiging geskryf is. Hulle vertel mekaar om nie op die ‘spyker’ en die ‘kruisiging’ te konsentreer soos ‘hulle vyand’ doen nie en om ook nie oor hul verlies te ‘rou’ nie, maar om eerder te fokus op die ‘ewige lig’ waarna daar aan die einde van die fragment verwys word”. (Jesus het gesê: “Ek is die lig van die wêreld”).

Ons anti-Jesusvriende verwerp ook die algemene opvatting dat daar minstens 44 tekste in die Ou Testament is wat na Yashua Messiah verwys. Volgens hulle het dit eintlik op individue of Israel self betrekking.

Nou is daar ’n paar vrae wat nog nie beantwoord is nie en wat die uitsprake van ons vriende in die weegskaal plaas.

Kom ons veronderstel vir die oomblik Johann, Leonor en ons ander volksgenote wat hierdie ‘denkbeeldige  Jesus’-uitgangspunt steun, is korrek en dat Hy in der waarheid net ’n valse god, valse leraar met ’n valse lering was. En ook dat die RKK op ’n duiwelse slinkse manier hulle bose vernuf gebruik het om ’n hele massa vervalste geskrifte te skep waarmee hulle die ganse wêreld mislei het om te glo dat húlle Jesus Christus (Yashua Messiah) die ‘Seun van God’ is.

Kom ons veronderstel verder dat die RKK met hierdie kolossale bedrog daarin geslaag het om miljoene mense oor die afgelope 2 000 jaar sovêr te kry om met oorgawe voor hierdie ‘Jesus-afgod’ neer te buig en hom te dien, en dat geeneen van hierdie ‘gelowiges’ nog ooit ’n gedagte gekry het dat hulle bedrieg en mislei word nie.

Indien die RKK met hierdie valse bedrogspul beoog het om sy eie oogmerke te bevorder, is daar ’n paar dinge wat nie rym nie. Ten eerste, vanuit die staanspoor was dit die Roomse Kerk se doelstelling om ’n geïntegreerde wêreldkerk daar te stel wat vir die ganse mensdom aanvaarbaar sou wees. Daar sou geen onderskeid gemaak word nie, want ongeag identiteit, herkoms, ras of kleur is ons almal in God se oë gelyk, het Hy ons almal lief, is almal mekaar se naaste en almal ook God se kinders.

Maar, sê my, om watter rede het die RKK dan toegelaat dat sy ‘eenwêreldnasie-boodskap’  reeds vroeg in sy Nuwe Testamentiese dogma, summier gepootjie word?

Dwarsdeur die OT lees ons dat net Israel God se uitverkore volk is, dat net húlle sy skape is, dat Hy net húlle lief het, só lief het dat Hy Egipte as losprys vir hulle gegee het; ja, hy gee selfs mense en volke vir hulle lewe. Hy gee ook nie om vir die ‘heidene’ nie, sê die RKK se ‘Jesus’ (Mat. 10:5). Hoe is dit dan dat daar in die vier envangelies geen sprake is van hierdie ‘Jesus-afgod’ se allesomvattende liefde vir al wat leef en beef nie? In die NT word vir ons net bevestig wat Yahweh reeds in die OT verklaar het: Luk. 1:68: “Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het.” (Nie vir die ander volke nie). Mat 15:24 “Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.” Joh. 17:9  “Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.” (M.a.w. Hy bid nié vir die RKK se eenwêreldnasie nie!) Hand. 5:31 “Hom (die Messiah) het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk.” (Weereens word ander nasies ook hier uitgesluit).

Hoe is dit dan dat die RKK met hierdie ‘beleidstuk’ wat moes sorg dat alle nasies onder een kombers toegemaak word, sommer dadelik self ’n speek in die wiel gooi deur hulle Jesus toe te laat om hulle beoogde eenwêreldkerk met bogenoemde uitsprake in die wiele te ry? Sedert die RKK self daardie beleidstuk opgestel het, moes hy dit al hoeveel keer ‘herskryf’ om in lyn te probeer kom met sy oorspronklike beleid. Daar verskyn binnekort ’n  NUWE Afrikaanse vertaling wat die ‘Jesus-afgod’ as net ’n gewone man gaan uitbeeld. Eers skep hulle hom en nou is hy  ’n steen des aanstoot.

Yahweh ken alle dinge

Ek glo ons stem almal saam dat omdat Yahweh Almagtig, Ewig en Onveranderlik is, is Hy ook Alwetend. Hy dra dus nie net kennis van wat in die vêrste verskiet gebeur het nie, maar ook van wat hom in die ewigheid vorentoe nog moet afspeel.

En as daar dus ÉÉN Persoon is wat presies sou geweet het van die RKK se bose misleiding, dan is dit Hý! Nie waar nie?

Hy het nog altyd sy profete geroep en gestuur om sy volk (en sy volk alleen!), te vermaan en te waarsku teen alles wat vals is – valse profete, die aanbidding van afgode, valse leerstellings, ens. En die profete het deurgaans daarin volhard om die volk te waarsku:

Deut. 32:21 “Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My geterg deur hulle nietige afgode. (Volgens Johann-hulle was Jesus Christus dan ’n nie-God, m.a.w. ’n afgod).

1 Sam. 12:21 “En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is.”

Jer. 2:5 “So sê die HERE: Watter onreg het julle vaders in My gevind, dat hulle ver van My afgewyk en agter nietige afgode aan geloop het en self nietig geword het?”

Mig. 2:6 “Moet nie profeteer nie! sê die valse profete. As ‘n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie!”

Altesaam 47 keer waarsku Yahweh sy volk in die Ou Testament om nie agter nietige afgode aan te loop nie. Maar in nie één van daardie ernstige vermanings word eers melding gemaak van die ‘grootste afgod’ van alle tye nie, nl. Jesus Christus! Dit strook hoegenaamd nie met die Vader se totale verwerping van afgodediens nie. Hoekom is hierdie ‘Jesus-afgod’ dan deur Hom en sy profete geïgnoreer? Hoekom het Hy hulle nie aangesê om hom aan sy volk te openbaar nie? En hoekom is sy volk nooit êrens in die Skrifte teen hom gewaarsku nie? Of het Hy maar goedsmoeds weggekyk en toegelaat dat miljoen der miljoene van sy volgelinge op so ’n massiewe skaal bedrieg en mislei word, dit terwyl Hy vooraf gewéét het van wat gaan gebeur?

Kan hierdie vriende aan ons één teks in die Ou Testament toon waar daar selfs net gesuggereer word dat daar eendag ’n ‘valse profeet’ sal opstaan wat die hele wêreld sal mislei deur voor te gee dat hy die Seun van God is en deur God self gestuur is om vir sy volk se sondes te kom sterf? En as daar nie so ’n teks bestaan nie, dan het God mos willens en wetens sy volgeling aan hierdie ‘afgod’ uitgelewer!

Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf! Dit is vir mty die crux van die hele saak, want ’n Liefdevolle Vader sou dit nooit aan sy uitverkore, geliefde volk gedoen het nie!

Kom ons kyk net weer na enkele verse in Jes. 53 om ons vriende se stelling te toets.

Jes. 53:4  “Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.”

Indien hier van Israel gepraat word, wié is die ‘Hy’ en wié is die ‘óns’ van wie hier gepraat word? Of praat Israel van homself? En van wié se smarte word hier gepraat wat daardie ‘Hy’ op Hom geneem het?

Jes. 53:7 “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie…” Wanneer die volk Israel ‘mishandel’ is, het hy dit maar aanvaar en stilswyend verduur? Nee, hoegenaamd nie! En dus kan hier beslis nie na Israel verwys word nie. Want toe hulle in Egipteland ‘mishandel’ is, het hulle dag en nag gekerm en geklae; in die woestyn het hulle weer gemurmureer en wou teruggaan Egipte toe. Selfs in Kanaän was hulle ondankbaar, misnoegd en ontevrede. Hulle het Hom selfs geminag: Jer 2:27  “…Want hulle het My die rug toegekeer en nie die aangesig nie. Maar in die tyd van hulle onheil sê hulle: Staan op en verlos ons!”

Wié dan is hierdie ‘Hy’ wat nie sy mond oopgemaak het nie?

En laastens, Jes. 53:9 “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.”

Wáár staan dit in die Ou Testament dat Israel ‘gesterf’ en saam met die goddeloses begrawe is? Verder was daar nog nooit ’n stadium in Israel se bestaan dat hy géén onreg gedoen het en ook géén bedrog in sy mond was nie. Wié is hierdie Persoon, behalwe God self? Tensy, ja, tensy Hy ’n Spruit uit Homself voorgebring het. (Jer. 33:15  “In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land.”) Nêrens in die Ou Testament lees ons van ’n Spruit (Kind) van Dawid wat géén onreg gedoen het nie en in wie se mond daar ook géén bedrog was nie! Dus sou hierdie (sondelose?) Spruit (Kind) eers in die ná-Ou Testamentiese tyd sy verskyning kon maak. Selfs nie eens Dawid het reg en geregtigheid beoefen nie!

As Yahweh dan Almagtig is, wié en wat verhoed Hom om SELF in die gedaante van ’n mens aarde toe te kom om die breuk tussen Hom en sy volk te kom herstel en die skeibrief (Jer. 3:8) nietig te verklaar? Indien dit so is, is ons anti-Jesusvriende verkeerd, dan aanbid ons mos nie ’n ‘afgod’ nie, maar nog steeds Johann se ‘ENIGE’ God?

Die gawe van profesie

Ons weet dat die profete oor die gawe beskik het om nie net dinge vooruit te sien nie, maar ook te weet wanneer hulle met huigelaars en bedrieërs te doen kry. So het die profeet Natan op ’n dag by Dawid gekom en hom vertel van ’n ryk man wat ’n arm man se enigste ooilam geslag het om aan ’n reisiger iets voor te sit om te eet. Die ryk man het die moeite ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het, iets voor te berei.

2 Sam. 12:5-7 “En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Natan gesê: So waar as Yahweh leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe! En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie.”

Natan het geweet wie die skuldige is, want “Toe sê Natan vir Dawid: U is die man!”

Net die Gees van Yahweh kon dit aan Natan openbaar het.

Ons eie profeet Nicolaas van Rensburg het net so ook vooraf geweet wanneer hy met ‘slegte mense’, huigelaars, bedrieërs of verraaiers te doen sou kry.

So vertel Siener se jongste seun Niklaas bv. in ’n artikel in Ster van 10 Junie 1966 dat na afloop van die Rebellie het sy pa hulle seuns een middag bymekaar geroep en gesê: “Vanaand sal ’n man te perd hier aankom. Hy’s ’n slegte man;  julle moet niks met hom te doen hê nie. Ek sal hom slaapplek gee, niks verder nie.” Die aand het die ruiter dan ook daar aangekom.

Siener het ook vooruit geweet wanneer daar iemand met ’n ‘Boerebaard maar Engelse hart’ op pad was om te hoor wat die ‘ou waarsêer’ nou weer ‘gesien’ het. Hy het hom dan vroegtydig  in sy slaapkamer teruggetrek en geweier om die besoeker te woord te staan.

Die Messiah self het om dieselfde rede weer in gelykenisse gepraat, “omdat dit aan julle (sy dissipels en volksgenote) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle (dié buite die volk) is dit nie gegee nie.”

As Siener dan hierdie dinge geweet het, glo ek hy sou ook geweet het indien die Messiah ’n valse profeet was. Maar tog het hy graag in sy dienste in die Hervormde Kerk op Wolmaransstad oor die ‘lydensweg van Jesus’ gepreek.

Toe ds. Faustmann van Wes-Transvaal eendag aan Siener sê: “Kyk, die Oue Testament is uitgedien! Hy dien as ’n storieboek om ons by die Nuwe Testament te bring.”

Toe antwoord Siener: “Ons moet onthou in die Oue Testament staan ons Tien Gebooie en nie in die Nuwe.” En hy voeg toe by: “Dominee, ek kom by die Nuwe Testament. Jesus was volmaak en het gesê: Gee die Keiser wat syne is en die Heer wat syne is. En wié het Hom doodgemaak? Die owerhede.”

By Siener was daar geen twyfel oor wie Jesus (die Messias) was nie.

Die meegaande video-snit verskaf miskien die laaste en beste antwoord.

 

 

188
Leave a Reply

avatar
1800
57 Comment threads
131 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
32 Comment authors
Derik StrydomJoachim MadgwickJanBNerve StrikerCharmaine Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Waardeerde heer,
Dink nie Siener was ( soos u ) sonder humor nie?
Maar wat u hier ter berde bring…moes my laat proes.
Bespeur ek hier n tikkie moedswillige 80-jarige ondeundheid?
Die stokke en klippe gaan op u reën.
Omgord u self.

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Adriaan, baie goeie artikel. Goeie vrae wat dit die moeite werd maak om te ondersoek. Sien uit daarna.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Sug.
Waar ( gesetel in die doolhof van jou denke ) – is die ‘vraag’, as Siener sou sê: –
‘Jesus is volmaak…..By Siener was daar GEEN twyfel oor wie Jesus ( as Messias ) was nie…’?
Al wat u in die verband kan ‘ondersoek’ – is om Siener tot leuenaar te maak?
En sien u nogal ‘uit daarna’!
Dan weer.
Wat’s nuut?

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (1), Jy het gesê wat jy glo is korrek. Is jy bereid om in die lig van jou begrip dalk ook die volgende verklarings van Yahweh tot onsin of leuens te verklaar. Moet asseblief geen NT geskrifte kwoteer om dit te probeer NEUTRALISEER nie. 1. Yahweh verklaar dat Hy is ‘n “ENIGE “ God (NIE drie-enig NIE!) 2. Yahweh verklaar dat Hy is is ‘n “ENIGE” Heiland/messias/redder/verlosser ( Geen ander) 3. Yahweh verklaar dat SY “kneg/eergebore seun” is Jakob (Israel) (Geen “eniggebore”seun nie) Daar is “geen ander god, heiland/kneg/verlosser/messias/redder nie”. (Yahweh is alles in “EEN”) Yahweh is NIE Yahshua… Lees Meer »

Quentin
Guest
Quentin

Johann, indien jy nie in die nuwe testament glo nie, kan jy miskien uitbrei oor hoe word jy nou gered.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Quentin (1), Ek vertrou dit antwoord jou vraag. So spreek die God wat vir “ewig” leef en nog nooit gesterf het om as ‘n “mens” aan ‘n kruis te sterf of ‘n ander mens/god terwille van ander mense se sondes te laat sterf nie. Deut 32 : 39- 40 –“ Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; EN DAAR IS NIEMAND WAT UIT MY HAND RED NIE. Want Ek sal my hand na die hemel ophef en sê: So waar… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Quentin (2), Die “skrywers” van die Christendogma vertel dat Jesus homself verhef het en die volgende verklaring sou gemaak het wat YAHWEH God weerspreek : Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”. Yahweh VERBIED egter die aanbidding van ander ‘gode’ of slegs die “noem van hul name.” Exodus 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die naam van ander “gode” mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond nie gehoor… Lees Meer »

Quentin
Guest
Quentin

Johann, ek stem volkome saam dat YHWH EEN is en dat slegs HY kan red, maar my vraag was hoe word jy nou gered as jy ne glo in die ou verbond.Elohim het voorsiening gemaak vir die sondaars onder die ou verbond naamlik offer diere ens. onskan tog nie meer offer nie of hoe, hoor graag van jou.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Lev 18:4 – 5 – Julle moet my bepalings nakom en my voorskrifte gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. Ek is Yahweh julle God. Wees gehoorsaam aan my voorskrifte en bepalings. Wie dit doen, “SAL LEWE”. Ek is YAHWEH. Die ou verbond is steeds in plek, dit het nog nooit verval nie. Yahweh sal wel ‘n nuwe verbond maak met Israel wanneer hy die huis van Juda en die huis van Israel weer bymekaar voeg. Let wel Siener praat ook van dit . Wat ons moet verstaan is dat oorrtredinge nie vergewe word deur offerhandes nie, want dan kan almal heeldag… Lees Meer »

Joachim Madgwick
Guest
Joachim Madgwick

Die Skrif vermaan ons duidelik om nie aan twisvrae en strydlustigge gesprekke aandag te skenk nie.Paulus het hierdie dwaasheid alreeds in sy tyd ervaar.As jy dink jy is reg in jou opvattinge,verseker van jou feite en oortuig is in jou geloof van dit wat jy verstaan,weet dat jy daarvolgens sal verantwoording doen voor n OPPERWESE ,HY wat jou formeer het lank voor tyd bestaan het.Wees baie versigtig om aannames te maak gebaseer op jou eie oortuigings,jou ewige toekoms is op die spel.Laat die Gees van Waarheid jou onderrig,jy hoef net te vra vir waarheid,wysheid,kennis,insig-wat vrylik gegee word aan die wat… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

ADRIAAN (2), The Church maintains that “the titles of our Gospels were not intended to indicate authorship”, adding that “the headings … were affixed to them” (Catholic Encyclopedia, Farley ed., vol. i, p. 117, vol. vi, pp. 655, 656). Therefore they are not Gospels written “according to Matthew, Mark, Luke or John”, as publicly stated. The full force of this confession reveals that there are no genuine apostolic Gospels, and that the Church’s shadowy writings today embody the very ground and pillar of Christian foundations and faith. The consequences are fatal to the pretence of Divine origin of the entire… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie

Dit was nou voorwaar n plesier om te lees, mag God sy seën oor hierdie skrywer van ons uitstort.
Wys my jou werke en ek wys jou wie jy is.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Grysheid bring wysheid Boepels.
Die hoop beskaam nie….en ampertjies het jy jou onttrek?
Intussen….maak jou veiligheidsgordel vas.
Gaan n rowwe een wees.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Voorts sien ek die manne ‘paste en plak’ nou Ingels.
Oom Siener gaan sweet.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Nou moet jy onthou ; – Die profeet van die Volk…het mos immers in Oxford afstudeer!?
( Seker beter as UWK…maar dis n storie virre ander dag. )
Wat ek lees in die repliek….is n Ingelse kat in die duiwehok.
En n benoude kat ( het ek geleer ) …maak benoude ( Ingelse ) en eskegetiese spronge.

Marellus
Guest
Marellus

Adriaan,

My dank vir ‘n uitstekende artikel.

Herman
Guest
Herman

Ek volg hierdie blad al jare. Ek het gedink dat ons nuus oor Siener en die toekoms van ons volk hier bespreek, Die blad het egter oor die afgelope maande ‘n godsdiens debad tussen ‘n paar mense geword. Dis opvallend dat dit dieselfde paar mense is wat aanmekaar stry oor teolgiese veskille. Adriaan ek is baie teleugesteld en sal voortaans maar hierdie groep verlaat.

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Herman, ek verstaan jou frustrasie, maar wees tog realisties my vriend. Om oor Siener te praat, en/of te spekuleer, behels elke fasset van ons lewens in hierdie land, nie waar nie ? Nie almal het geweldige Skrif-kennis nie, om in n diep debat betrokke te kan raak nie. Ek gun daardie mense lewensruimte om gedagtes uit te ruil. Maar waarom bring van ons ander lesers nie ook onderwerpe na die tafel, wat ook bespreking en debat regverdig nie ? En dit hoef nie eers EEN Bybelversie te bevat nie. En dit kan steeds waardevol, en ontsettend leersaam wees. Ons land… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Dirk,
Daar gaan soms dae of ‘n week verby sonder dat iemand iets op die forum sê. Partykeer wonder mens is daar werklik besoekers is wat inloer of sit almal net met ‘n mond vol tande en wag vir die volgende debat net om die ander dag daaroor by Adriaan te gaan kla. Dan uit die bloute, kry jy die galoppende donkieruiter wat orals op verskillende forums baie graag sy stem wil laat hoor en kan die ou nou ‘n klomp onsamehangende bollie kwytraak.. Ek merk reeds dat hy behoorlik kwyl van opgewondenheid oor die nuwe besprekingpunt.

AntSan
Guest
AntSan

Die Joodse klaagmuur is elders! Ek skryf al jare hier en moes al telkemale my siening oor ons (IsraEL) se Koning verdedig teen die wat Jahshua as Seun en Messias verwerp. LB was ten minste vanaf die begin eerlik met haar anti-Messias en NT siening. Jy het my nooit geantwoord as ek jou direk gevra het nie, altyd lang ontwykende ontsporing. Oom A se vrae word ontwyk.. As daar vir dae niks hier geskryf word nie, is dit omdat daar niks nuuts is om te rapporteer nie. Beter om stil te bly as om twak te skryf. Die EIENAAR van… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Ant San,
Op 24 Sept 2015, 12 April 2018 en weer op 16 April 2018 het ek lang skrywes aan jou opgedra.
As ek iewers iets nagelaat het of nie geantwoord het nie, dan vra ek om verskoning.

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Lees die geskiedenis. Lees die hele Miga 5 en haal die hoofletters uit en sien Miga 5 gaan oor Hiskia wat Sanherib verslaan het. Hiskia is uit die familie van van Efrata. Dawid is ‘n Efratiet en Bethlehemiet en klein in die stam van Juda. Hiskia het meer as ‘n eeu se vrede gebring to hy Sanherib verslaan het- het Assur die land binne gegaan toe Jesus geleef het? Nee. Hierdie? En hy sal optree en hulle laat wei in die sterkte van Yahweh, in die majesteit van die Naam van Yahweh sy God; en hulle sal rustig woon, want… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

Hoekom wil jy nou die Hoofletters uithaal Leonor? Dit is daar vir ‘n rede : sodat ons kan weet watter Spruit van Dawid hier oor gepraat word. Hiskia was beslis nie uit die voortyd uit ook nie uit die dae van die ewigheid nie. Slegs die Woord was in die begin saam met Yah, en die Woord is Yahshua. Maar ons gaan nie weer daar nie, ons het al baie daaroor baklei. Al wat ek vra is dat aangesien ons jou en Johann nie kan oortuig nie, kan julle asb ook verstaan ons sal nie deur julle oortuig kan word… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Ek glo veel huldig jou siening.
Ding is net….nog nooit het die skrywer hom OOIT so konsekwent uitgedruk as in/met hierdie lofvaardige plasing, en of waar hy staan in diè verband nie.
Dit alleen regverdig dat ons die brander met hom uitry!? ( voel ek )
Staan so n rukkie vas. Wat het mens te vrees?

Maria de Graaff
Guest
Maria de Graaff

Daar is baie dwalinge en dit omdat julle nie weet wie is die Vader en wie is die Seun nie.
Ek stel voor dat almal Ken jy die Vader en die Seun? Deel 1 tot 4 op u tube luister. deur B’NEI YAHWEH. Baie verse uit die Skrif om alles te bewys. Julle sal baie beter alles verstaan.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Die Vader & seun: Exodus 4:22-23 – Dan moet jy vir Farao sê: So spreek YAHWEH : My “eersgebore seun” is Israel. Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. Jes 44:1 & 21 – MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie. Hosea… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Middag mense..ek was lanklaas hier..maar toe ek hier was het ek geprofeteer en uitgelê in Jesus se Naam..Toe is ek verguis as ‘n valse profeet..Nou is ons ‘n hele paar maande later..so kom ons kyk…Hoe lyk my voorspellings nou… 1. ek het voorspel dat die Chinese van plan is om Suid-Afrika oor te neem., en dat Siener Niklaas dit vir ons vertel in die Lichtenburg visioene. Nou is dit interessant dat daar nou vortdurend berigte is op die nuus oor die bewegings van die Chinese weermag in Afrika, asook Ramaphosa se dik vriendskap met die Chinese..ek plak links vir julle:… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Ek het ook gese..die slang wat uit die noorde gekom het en ‘n rukkie vertoef het in Mafeking…daardie slang is opgelei deur die Chinese in Zim..en dat hulle vandaar af die land sal destabiliser..daardie slang was natuurlik oppad Vereeniging toe..en hy het reeds gearriveer daar..luister net die nuus…en sal Vereeniging so verwoes dat blankes met hulle voete die area sal verlaat en oornag sal gewone hardwerkende mense..langs ons paaie sit en vlugtelinge word van die revolusie..ek het ook gesê Vereeniging sal ‘n groot Chinese miltere basis word…Nou ja..dit is nie meer ver nie..Ek gee hulle vier maande tyd..dan behoort ons… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Hierdie miljoene wat nou inkom van die Chinese af..is natuurlik nie ‘n belegging in ons ekonomie nie..dis ‘n belegging in hulle ekonomie aangesien hulle van plan is om die land oor te vat..maar al daardie miljoene sal gesteel word…want die geel water water..gelde..wat in die suid afrikaanse put of ekonomie gestort word..verdwyn..en kyk mooi wat se die visioen..in daardie tyd..begin ons goeie nuus kry vanaf die VSA en Duitsland. .Onthou ek het hier gese..ek het gedroom Trump bring sy perde en beeste na ons plot toe..dws hy bring sy weermag en wapentuig na Suid-Afrika toe..en ek het gesien hy le… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Deborah, ek vind aanklank by jou stelling dat dit hier gaan word soos Sirië. Ek het al gesê dat ek glo ons is aan die vooraand van n ” proxy war, ” soos wat amerika die hele wêreld vol orkestreer vir dekades al. Ek het al ook gesê britanje regeer hierdie land al sedert die Boere-oorlog. Gaan hulle bereid wees om hulle ” eiendom ” vir Sjina net op n skinkbord te gee ? Ek glo nie so nie. En hulle anc vet katte, wat hulle gedink het sal lojaal wees tot in ewigheid, het nou n klassieke ” dingaan… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

Deborah en Dirk, kommunikeer sensitiewe inligting na oom A direk. Glo my die HM lees ook hier wat ons “rassistiese regses” kwyt raak. Die begin en die einde van die saak is reeds bekend aan die wat weet. Ons ken nie die dag en uur nie, maar weet wat die lont is v die bom. By Vaandel deel ons gedagtes want die vyand se geweer is op ons gerig. Die wat jou waarskuwings uitgelag het Deborah is die verloorders, nie jy nie. Ons het al almal in goedertrou reddings boeie uitgegooi, voortydig. Die Boere wat al 366 jaar hier woon… Lees Meer »

Herman
Guest
Herman

Baie dankie Debora. Daar het vandag twee artikels verskyn oor dieselfde Chinese bedreiging in Suid Afrika op die “commonsenseshow” van Dave Hodges. Ons volk word nou daagliks vermaan om gehoor te gee aan alles wat nou besig is om, om ons te ontvou. Nog nooit was Suid Afrika so in die nuus soos nou toe nie. Ek glo daar is ;n doel met alles wat tans besig is om te gebeur. Ons het ‘n betroubare profetiese voorspelling by wyse van Siener van Rensburg al meer as ‘n 100 jaar gelede gekry. Daagliks is daar mense met profetiese gawes en insigte… Lees Meer »

Jors
Guest
Jors

Herman ek stem volkome saam met jou siening. Die oorwinning is klaar bepaal, maar die pad soontoe sal miskien net ‘n bietjie rof wees – maar ons Vader sal met ons wees. Miskien het ons vergeet waardeur ons voorouers gegaan het. Hulle is in die strate uitgebrand ter wille van die waarheid. Hulle het hierheen gevlug met niks, net geloof. Vandag raak ons heel van ons kop af as daar net vangrondgrype gepraat word. Ons voorouers sal hulle skaam vir ons. Ons volkie is nog te geheg aan die aardse goedjies.

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Wanneer malema, en ander, geluide maak om die Reserwebank te nasionaliseer, juig die barbare ! Ek luister as hulle inbel op die besprekings-programme, en ek kry die volgende indruk. Die gepeupel sien die RB as n groot gebou wat vol geld is, met masjiene wat geld maak, en uitspoeg soos n worsmasjien. En die wittes beheer alles, en dit is waarom die wittes so baie geld het. So al wat nodig is, is die ” people ” moet daardie wonderlike goue eend in die hande kry, en dan word hulle almal ryk. Net soos wat as jy ” grond ”… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie naand, Kom ons kyk uit ‘n anderhoek hierna. Dit staan bekend as “Die Sewe Sirkels van Sekerhied” Ons almal ‘glo’ tog dat daar ‘n Verlosser is. Trek nou vir uself 7 sirkels, met die selfde middelpunt, van klein na groot. 1. Die grootste sirkel wys na die mensheid van die Verlosser, maw dit is ‘n mens, nie ‘n nasie, volk of buite ruimte iets nie. Gen. 3:15. En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. 2.… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

6. 6e Sirkel. Tydperk van geboorte.Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf. 7. Kleinste Sirkel. Leefwyse. Jes.53:3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

Suid-Afrika gaan erger as Sirië wees, want hier sal die wettige bestaan multi-kulturalisme getoets word. Kyk na die Spaanse Burger-oorlog vanaf 1936-1939. Daar was die wettigheid en voortreflikheid van kommunisme deur Europa getoets, en te lig gevind. Wat Spanje vir kommunisme was, sal Suid-Afrika vir multi-kulturalisme wees. En Spanje het vir Gibraltar, waar Suid-Afrika tans vir Kaapstad het. 40% van die wêreld se olie seil om Kaapstad. Een van die hoof-kwessies in die Spaanse Burger-oorlog was ook ‘n grond-kwessie gewees, en daardie oorlog het ook in volle vaard begin na die sluipmoord op ‘n groot politikus Hoeveel mense dink dat… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

More Marrelus, indien mense nog debateer oor wat gaan gebeur of nie is die skrif aan die muur, dit gaan gebeur, ons gaan in burger oorlog in, maak vrede daarmee en move on. no ifs and buts, die onteieningwet wat teruggetrek is, is net om ANC kans te gee om die wet beter te omskryf nadat seksie 25 van grondwet getoets en verander is, daar is bitter min tyd oor, ons moes al lankal burgelike beskermings groepe gevorm het, kos bymekaar gemaak het, jou buurt en mense leer ken het, glo my vry, flappies ken ons routines, weet wanneer ons… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

Dankie vir jou antwoord. Waar ek nou in my lewe is, is ek in ‘n kou met goue tralies vasgevang. Ek is werkloos, kinderloos, vroueloos en “sponge” op my ouers. Ek het baie foute in my lewe gemaak. Ek sien wat kom en voel magteloos. So ek probeer die lotto wen met ‘n program wat ek al meer as twee jaar aan werk. Ek het ontdek dat met enige nommer wat getrek word, dat as jy daardie nommer se trekking-geskiedenis nagaan, daar partymaal ‘n paar “usual suspects” is wat rondom dit drom, en as jy volgens daai “usual suspects” speel,… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

wees rustig, kyk sport, ondersteun BBBEE etc, die wonderlike barbare, en hopelik sal jy nie te veel roggel as jou keel afgesny word voor of na jou vrou en kinders verkrag is nie, of staan op en word getel, maak jou sake met GOD reg en wees gereed om n mother of all fights binne te gaan. Jy is heeltemal reg in jou opsomming Marrelus. ek praat met vriend van my oor wat plaasvind, hy reken ek moet hom net n lysie gee van groceries wat hulle nodig het om in boks of twee te hou, as die dinge begin… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Omdat my naam gebruik word in die artikel gaan ek repliek lewer op elke aspek daarvan. Adriaan maak ‘n stelling: Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf! Dit is vir mty die crux van die hele saak, want ’n Liefdevolle Vader sou dit nooit aan sy uitverkore, geliefde volk gedoen het nie! Weens spasie sal ek dit eerste aanspreek. Onder die hoof – Yahweh weet alles- sal ek aanspreek wat daaruit vloei. Dan sal ek die interpretasies en stellings van Adriaan, Bankies… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Adriaan sê: Byna 60 keer in sy Woord (OT) waarsku Jahweh sy volk teen élke soort afgod, maar oor hierdie allesvernietigende ‘Jesus-afgod’ swyg Hy soos die graf! Ons almal stem saam dat die christene nooi Jesus/Yahshua in hulle HARTE. God en die heilige gees moet in hulle woon soos die NT verduidelik. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and WE WILL COME TO THEM AND MAKE OUR HOME WITH THEM” (John 14:23). Or do you not know that your body is A TEMPLE Of The Holy Spirit Within you, You, however, are not… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Yahweh waarsku ons uitdruklik om nie gode in ons harte te neem nie, drekgode. Geen ander godsdiens op aarde vereis hierdie in die hart nie. Maar ons leer ons kinders van kleins af- NOOI LIEWE JESUS IN JOU HARTJIE! Hoekom- waar op aarde staan dit in die OT dat ons Yahweh moet in ons hart nooi om te kom woon? Waar verwag Yahweh dit? Waar onderrig Hy dat Hy IN ons sal woon. Nerens. Dit al klaar is ‘n aanduiding dat die verhouding tussen ons en Yahweh is verkeerd as dit gepreek word. Ons dien Yahweh deur na Hom te… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Dan vra Adriaan- Kan hierdie vriende aan ons één teks in die Ou Testament toon waar daar selfs net gesuggereer word dat daar eendag ’n ‘valse profeet’ sal opstaan wat die hele wêreld sal mislei deur voor te gee dat hy die Seun van God is en deur God self gestuur is om vir sy volk se sondes te kom sterf? En as daar nie so ’n teks bestaan nie, dan het God mos willens en wetens sy volgeling aan hierdie ‘afgod’ uitgelewer! Adriaan, hoekom moet Yahweh Sy volk teen so ‘n persoon wat homself voorstel as die redder van… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Yahweh weet alle dinge soos jy tereg sê. HY het al doer in Deut aan Moses gesê: Deut 31 Toe sê Yahweh vir Moses: Kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy midde agternahoereer en MY VERLAAT EN MY VERBOND VERBREEK WAT EK MET HULLE GEMAAK HET. 17 Dan sal My toorn op dié dag teen hulle ontvlam, EN EK SAL HULLE VERLAAT EN MY AANGESIG VIR HULLE VERBERG, SODAT HULLE VERTEER WORD EN BAIE ONHEILE EN NODE HULLE OORKOM. Dan sal hulle… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Slotsom: Die crux van die saak is, ons volk het geen kennis van Yahweh nie. Soos Hosea dit uiters duidelik stel. Ons gaan ten gronde. Nee ons volk en voortbestaan IS ten gronde. Die crux van die saak is ons en ons voorvaders het ten spyte van duidelike woorde GEKIES om na ander te luister sonder om die woord van Yahweh te vat en Hom daaruit te leer ken. Om Yahweh te wil blameer omdat Hy nie presies gewaarsku het nie, is om eie skuld en die van ons voorvaders te ontken. So my antwoord is eenvoudig: Ons is gewaarsku!… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Slotsom: – As Siener dus sou sê ‘Jesus is volmaak….’ – maak u hom af as n misleide, oningeligde leuenaar. Wie dan by implikasie GEEN kennis van sy God YHWE dra nie? ( ofskoon Die Bybel die enigste leesstof was wat hy onder hande en oë gehad het ) Na bo het ek immers voorspel u oogmerk sou wees om Siener in die opsig te dissekteer. Slinks soos u maar altyd is, het u nie die moed van u oortuiging om dit pertinent hier te uiter nie. Kom ek help u en sê hard-op agterna: – ‘Ek Leonor Bosman volstaan… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Spaar liewer jou asem want jy gaan een of ander tyd verstik aan die bollie wat jy kwytraak, Dit ruik al gevaarlik !

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Wil blyk n lelike sy van my sedige oom, se ware kleure begin wys as op sy liddorings getrap word?
Wees temperend.
Draai die ander wang….soos die Messias ( en wie Siener erkenning gee ) – aanbeveel.

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

As jy dalk ‘n bietjie wil lees sal dit dalk help met insig.ue
SUPRA
“Die Dead Sea Scrolls sal bespreek word en van die beweringe daaroor ondersoek en laastens sal ek Siener se stelling bespreek.”

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Aanvaar daar’s geen Afrikaanse verwysing na ‘Dead Sea Scroll’s’ nie?
Intussen hou ek my asem op.
Ek…en NASA wag nou al 3-jaar op u ‘plataarde teorie’.
Die aanvanklike vertrekpunt was Siener se omonwonde verbintenis en erkenning aan Jesus Christus.
Hou by weerlegging hiervan….sonder om n Kaapse/Valsbaaise(?) draai te gooi.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Leonore (2)
En dit my liewe tante, bly oor 6-jaar op verskeie blogs u dilemma.
U raak lukraak en holster te bolster idiotiese goed kwyt….en gee geen terugvoering daarna nie.
Bykans soos die ANC. Dit d@nder net voort.
Vandaar die naam as wat u oral toegedig was.
‘Die Taliban tannie sonder brieke’.
Hou dus by hierdie feite:
Indien Siener Jesus Christus nie jou siening as mitologies aanvaar het nie, was hy of dom, of mislei.
En in soedoende staan hy VALS voor die volk.

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more,
Dirk: ‘n Aanhaling uit die boek, Volksveraad, (hier by Vaandel beskikbaar)
“Huidiglik vergestalt die Illuminati se strewe na
wêreldoorheersing in Pax Americana wat uit Pax Bri tan nica
voortgeplant is. Beide imperiale vorms strewe die verengelsing
van die wêreld na.”
Lank terug was dit mos Pax de Roma, met die romeinse oorheering van die wereld
So ons probleem vandag is nie meer die engelse nie maar die amerikaners. Tanie Debora skryf ook hierbo van die amerikaanse, (trump) gevaar. Aanhaling van tanie Debora: “Maar ons moet verstaan..dat tussen die Chinese..die ANC en die VSA sal Suid-Afrika ‘n tweede sirie word”.
Hoop dit help bietjie.
Groetnis.

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Adriaan, Jy sê: Nêrens in die Ou Testament lees ons van ’n Spruit (Kind) van Dawid wat géén onreg gedoen het nie en in wie se mond daar ook géén bedrog was nie! Jy is heeltemal korrek. Maar NERENS lees ons dat die “Spruit” geen onreg sal doen nie of dat daar geen bedrog in sy mond sal wees nie. En NERENS in Jes 53 lees ons dat die persoon die ‘Spruit” van Dawid is nie. Hierdie is dogma wat so, hoe seg een, slinks gebruik word. Hulle vertel die storie so: Die “Spruit van Dawid” het geen onreg in… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Jesaja 53:9 “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.”

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Dit 538/7 voor CE. Die bannelinge is op terug. Josua is hoë priester in die tyd van Sagaria, Esra en Haggai. Yahweh vertroos Josua wat die tempel wil herbou. Lees Esra, Haggai SAAM met Sagaria. Haggai 2 spreek tog met Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk en sê: Zerubbabel is uitverkies deur Yahweh. 23 In dié dag, spreek Yahweh van die leërskare, SAL EK JOU NEEM, SERUBBÁBEL, seun van Seáltiël, MY KNEG, SPREEK YAHWEH, EN JOU MAAK TOT ‘N SEËLRING(KONING), WANT… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Sag 6 NEEM AAN VAN DIE BALLINGE, uit die hand van Heldai, Tobía en Jedája— 11 neem dan aan silwer en goud, en maak ‘N KROON en sit dit op DIE HOOF VAN JOSUA, die seun van Jósadak, die hoëpriester, Sien die KROON op Josua se kop. 12 en sê vir hom dit: So spreek Yahweh van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n man wie se naam is Spruit, EN HY SAL UIT SY PLEK UITSPRUIT, EN HY SAL DIE TEMPEL VAN YAHWEH BOU. 13 Ja, hy sal die tempel van Yahweh bou, en hy sal majesteit verkry en sit… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Adriaan, Sag 12:10 begin as ‘n profesie oor Israel. Godspraak. Die woord van Yahweh oor Israel. Stem jy saam dat in hierdie hoofstuk dit oor Israel gaan? En nie oor die wêreld nie?. Dan gaan dit oor Jerusalem en dan oor die stamhoofde van Juda. Stem jy saam? ALLES gebeur op DIE dag. Die probleem met julle interpretasie van vers 10 is dat julle bloot ignoreer dat die vers tussen twee ander verse lê wat baie belangrik is. Vers 9 Ook sal Ek in dié dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg. Vers 11… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Wanneer is die drie-enigheid geskep deur die kerk? In die tyd van die Isaeliete of in die Romeinse ryk? Maar erger, hierdie vertaling het nie bestaan nie, net wat op rolle geskryf is en oorvertel is deur Israeliete vir Israeliete. Hier is die vertalings van die mense wat die Hebreeuse geskrifte bewaar het. But I will fill the House of David and the inhabitants of Yerushalayim with a spirit of pity and compassion; and they SHALL LAMENT TO ME ABOUT THOSE WHO ARE SLAIN, wailing over them as over a favorite son and showing bitter grief as over a first-born.… Lees Meer »

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Ummm.
Tussen u alewige ‘vertalings’ – gaan feitlike inhoud en waarheid in subjektiwiteit, heen.
Nes dit waarvan u die skrywers vd NT beskuldig.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Mdme Bosman, Ek sluit hiermee af. Die crux ( soos u dit graag noem ) – eenvoudig dit: Ofskoon u soos n kopieerder verse in Hoog Duits, Nederlands, Latyn, Ingels of Tswana wil aframmel, is die konteks van mnr Snyman se plasing dat Siener die bestaansreg van Christus as n Nuwe Testamentiese figuur, NIE ONTKEN of as sprokiesverhaal afgemaak het nie. Inteendeel. Dit blyk hy’t Hom omarm. Dus. 1) – Óf mnr Snyman as Siener deskundige, suig die storie uit sy duim uit. 2) – Óf hy haal Siener verkeerd aan. 3) – Óf as ons aanvaar Siener het inderdaad… Lees Meer »

Lanie
Guest
Lanie

Ek gaan seker gekruisig word oor hierdie bom…… Uit die argiewe van oorsese Israeliete-groep, so verdra maar die Ingels asb. Christ (Yahshua) Was White There are those who say that the Scriptures are the only record of Christ’s travels on this earth. But that is not true, it is totally false there is a historical record of Christ and it is found in the Archoko Volume in The Congressional Library in Washington, D.C., which contains an OFFICIAL GOVERNMENT RECORD OF Pilate’s correspondences, which records a meeting he had with Jesus Christ. Plate stated on pages 137‑139: “To Tiberius Caesar, Emperor… Lees Meer »

Leonor Bosman
Guest
Leonor Bosman

Aanvaar jou besluit.

Toe het die wat Yahweh vrees, met mekaar gespreek; en Yahweh het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor Sy Aangesig geskrywe vir die wat Yahweh vrees en Sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê Yahweh Sabaoth, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat Yahweh dien en die wat Hom nie dien nie.

Ruiter vd Forums
Guest
Ruiter vd Forums

Nou ja.
In n neutedop is dit wat u sê ( maar nie op sy naam wil noem nie ) – die vlgde:

Goddeloses = Ek, mnr Snyman, Siener en n ander spul mistroostige misleides.
Regverdiges = Leonor, Cronje & Kie.

PS.
Mag dit u beter laat voel.
Hiermee.
Amen.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (1), My laaste woorde aan Vaandel is soos volg en ek vertrou dat jy dit so sal plaas: Dit is baie jammer ons het die kruispad bereik. Ek verstaan nou waarom jy nie die vrae wat ek aan jou gestel het kan beantwoord nie. Die NT gewig van die ander Vaandels is oortuigend swaarder op die weegskaal as die OT sin. Dit is waarlik ‘n toets vir alle gelowiges om Yahweh te erken as “enige” God en “Heiland” of om Hom te verstoot vir ‘n ander ten spyte van Sy getuienis/verklarings! Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (2), Ek het persoonlik die hele saak voor die voete van Yahweh geplaas en so met Hom daaroor gepraat. Vader, ek verstaan sekere dinge nie baie goed nie. Vergewe my as ek U te na kom met wanbegrip van u woord. Waarom ontneem andere U van die lof en eer wat U toekom? Waarom word U gestalte en Naam ge-minag? U word verstoot en mense buig eerder in aanbidding tot ‘n ander? Het U enigsins in U eie woorde verklaar dat U iemand anders as “Heiland” in U plek sou stuur om vir die ongeregtighede van U volk Israel… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

Johan , ek gaan die gesprek in n verskillende rifting neem, na aanleiding van Jes 65: daarom weet ons hoekom die ANC so suksesvol was in die totale oorname van ons mense. hulle leidsrigting is en was soos volg om net n paar te noem: 1. The armed and constant threat of violence forced the white spineless regime to negotiate for so-called peace. 2. The psychological warfare through the churches to create a guilt complex with whites was a victory over Christians. 3. The MASS ACTION was a successful method to rip the nation economy to pieces and to create… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

Let them experience to be second class citizens!
4. No ammunition will be available to white settlers.
5. Health Institutions will be Africanised and whites will pay according to their income to enable them to contribute to their liberated brothers.
6. Some white schools will be allowed because most settlers will pay their last cent for white education and this will provide more money for our people.
7. Pension funds and insurance companies collected billions over the years, will be to our disposal for education of our comrades in the years to come.

Johan
Guest
Johan

Uit die video wat Maria deGraaff gegee het: Spreuke 30:4.
Groete.

jan nel
Guest
jan nel

ons is so gewoont om die plaaslike media se stories op te slurp, selfs oorsee se gemors, maar gaan kyk bietjie weier na nuus wat die valsheid uitwys van die liberale media, daar is baie wat eerlke opregte nuus versprei, n paar opsies: hulle name is Die Corbett report, Moon of Alabama, the anti media, Global research, info wars, we are change, volkwordwakker, natural news, consortium news, stormclouds gathering, truth in media, media roots, the off guardian, 21st century wire, whitenationnetwork. dit is net n paar wat opgesoek kan word, nou is daar geen verskoning om te sê ek het… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Jan Nel, baie dankie vir jou waardevolle bydrae ! Waarom word hierdie kennis nie oorgedra aan die mense in al die verskillende kerke nie ? Ek glo dit is omdat ALLE kerke slegs verlengstukke is van die regering van die dag. Hulle hoof doel is om die mense te bullshit, gedienstig en gedweë te hou, sodat hulle nie in opstand kom teen die SATANIESE regering nie. En ongelukkig het hulle troppe ” oortuigende ” Bybelversies wat hulle inspan op n daaglikse basis. Hierdie redelose, blindelingse, aanbidding van daardie boek, genoem die ” Bybel, ” is die ondergang van hierdie ”… Lees Meer »

Albert Post
Guest
Albert Post

Ek stem 100% saam met die denke dat die Christelike geloof reg moet wees op gronde daarvan dat indien die Kerk dit al die jare verkeerd het, dan het God Sy eie mense oorgelewer aan valse aanbidding en afgodery. Netso ook stem ek saam dat ‘n liefdevolle Vader Sy uitverkorenes van alle valsheid waarsku eerder as om stil te bly en hulle te laat vergaan. Dit bring ons ook by die vraag oor hoeveel mense sal gered word en hoeveel verlore sal gaan. Indien dit minder as 1 uit ‘n honderd is, of te wel een druiwekorrel van ‘n tros… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more, Albert en andere: Met huiwering dat die pos geplaas word. Ons moet net onthou dat God Almagtig is en ook die “verkeerde” kan gebruik om Sy doel te bereik. Indien u 1Konings 22 gaan lees, (sommer die hele geskiedenis van Agab) is daar in vers 22 en 23 ‘n baie interesante ‘gespek’ waar God die leuengees stuur om Agab oor te haal om oorlog toe te gaan. Al die profete, behalwe Miga ( 1 uit omtrent 400) het die verkeerde boodskap (leuen) aan Agab gegee. Dus God kan ook die leuen gebruik om Sy doel te bereik. Hierdie… Lees Meer »

Albert Post
Guest
Albert Post

Goeie Dag Hinsie Daar is ‘n 2 dinge wat ons in gedagte moet hou. Eerstens is daar ‘n groot verskil tussen die geval waar die Here iets wat verkeerd is vir goed gebruik en waar die Here doelbewus mense toelaat om in onkunde verkeerd te doen of ‘n verleidende gees stuur. In die eersgenoemde geval is die mense verantwoordelik vir die daad, terwyl die die tweeede geval is God verantwoordelik. Kom ons vat die voorbeeld in Romeine 11 waar die gees van ongeloof van die Jode wat nie in Jesus se kruisdood en opstanding wou glo nie tot voordeel van… Lees Meer »

Albert Post
Guest
Albert Post

Weereens goeie dag Hinsie

Ek voel dat die Here dit op my hart plaas om die volgende boodskap vir jou te noem.

Jesus het in Mattheus 16:18 belowe dat die poorte van die hel nie Sy kerk sal oorweldig nie. Dit beteken dat Sy boodskap van verlossing nie versteek kan wees nie, want dit sal dan of Jesus ‘n leunaar of magteloos maak.

Indien die poorte van die hel nie Sy kerk sal oorweldig nie, beteken dit uiteraard dat Sy boodsakap deur die massas gehoor moet word en welbekend moet wees.

Groetnis

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie naand,
Albert. Om jou te antwoord is baie lank. Op Gelofteland word dit baie goed opgesom, het probeer om ‘n ‘link’te plaas. Hoop maar dit werk.

Groetnis.

Hinsie
Guest
Hinsie

O’gaats, lyk nie of dit gewerk het nie, gaan net na Gelofteland en dan na die artikel “Aanbid jy die regte Jesus” dit gaan ook oor al die “dwaalgeeste”
Hoop u kom reg.
Groetnis.

Albert Post
Guest
Albert Post

Goeie Naand Hinsie. Dankie vir die artikel. Ek het dit gelees en sien dat wat ek gesê het nie teenstrydig is met wat die artikel gesê het nie. Die sleutelwoord is verwerp, nie onkunde nie. Sonder om dinge onnodig uit te rek kan ek die volgende noem. Volgens die artikel word 3 punte uitgelig. 1. Baie mense word verlei deur ‘n valse Jesus omdat hulle nie die nodige Bybelse kennis het nie. 2. Baie mense aanvaar gruweldade of doen verkeerde dinge omdat hulle nie getrou aan die Bybelse beginsels en leer is nie. 3. Dit is a.g.v. sondige begeertes dat… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Miiddag aan almal.. nog ‘n paar interessant drome , van my af, en visioene van Siener af…Julle soek ‘n tydlyn..kom ons kyk.. ek het hier voorspel dat Zuma met ‘n staatsgreep uit die kussings gelig sal word…ek het ‘n duidelike droom daaroor gehad in 2014..Vandag wet ons dat die CR faksie nie ‘n vriendelike oorname gedoen het nie..maar wel ‘n bloedlose staatsgreep.. 6 Augustus 1923 ..Aan die Ooste is ‘n huis en daar word een met geweld bÿ die deur uitgestoot. Toe gaan ‘n klomp mans en vrouwe agtermekaar na oost. Geel waans met perre trek af na West. Die… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Nog ‘n stukkie kommentaar op die tydlyn.. Ons sien binnekort twee begrafnisse van twee prominnente blanke mans…Siener het dit baie duidelik gesien op twee geleenthede waarvan ek weet..jy kan dit gaan lees in die dik bruin siener boek van Adriaan Snyman op p425.. Die eerste sal wees ‘n geestelike, geloofsleier, ‘n Boer, en ek sien ‘n groot begrafnis, soortgelyk aan Eugene Terre’blanche s’n. Hy sterf geweldadig.. Die tweede persoon is ‘n Afrikaner en ook hy sal vermoor word… In daardie tyd sal daar toegeslaan word op volksorganisasies deur die regering… 10 Junie 1923 Ek gaan na Europa oor berge, ek… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Heelwat mense het al gedroom van die groot tsunami wat die Suid-kaap tref..eintlik is dit ‘n astroide wat in die atlantiese oseaan val en ‘n groot tsunami veroorsaak wat oor die suid-kaap spoel…duisende mense sterf…en dit het siener ook gesien… 1 Maart. 1922 Kom ‘n man in gezich met stof jas en die jas gaan oop en hÿ is zwart aan getrek en kÿk na West. Toe kom ‘n vrouw in Unie ook in gezich in zwaar rouw aangetrek en kÿk na wes. Toe staan ek en kÿk na die Noorde en voor mÿ kom ‘n zwart streep en rook… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Ek dink ons moet verstaan dat ons vir ten minste 24 maande lank veld toe gaan…lees asb Miga 4..Siener sien die kampe verskeie kere, vir die wat ore het om te hoor…waar julle kan, beplan asb daarvoor..ons moet verstaan ons gaan alles verloor. Ons sal eers weer opstaan in die kampe, en teen daardie tyd is ons so 47000 ongeveer… dit is minder as ‘n tiende van die Boerevolk, soos geprofeteree deur Jesaja en Eseg 5. Die 2300 dae van Daniel 12 verloop hier om en by april 2020, dan eers roep ons ‘n volksregering uit terwyl ons in die… Lees Meer »

Pieter
Guest

Wie vergeeft mijn zonden? Jes. 43:25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. Mic 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid. Mic 7:19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Nu 14:18 Yahweh is lankmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die [den] [schuldige] geenszins… Lees Meer »

Pieter
Guest

Dag oom Adriaan,
Ek het erens van Siener gelees dat hy gese het dat die veiligste plek in die land sal wees tussen Swellendam en Plettenbergbay. Kan u dit bevestig of dit reg is?

Pieter
Guest
Thinus
Guest
Thinus

Wat het geword van die Nag van die lang messe waaroor almal so ophol was?

JanB
Guest
JanB

Is dit waar die moeilikheid in Zimbabwe gaan begin. Zim: MDC’s Chamisa says to be inaugurated on Saturday 2018-09-10 12:31 Zimbabwe’s opposition Movement for Democratic Change (MDC) party has reportedly said that it is planning to “inaugurate” its leader Nelson Chamisa as the legitimately elected president of Zimbabwe, following the disputed July 30 elections. According to New Zimbabwe.com, Chamisa confirmed the development when he addressed his supporters in Chitungwiza over the weekend. The “inauguration” was scheduled to take place during his party’s upcoming 19th anniversary celebrations. “Next week, the MDC family will celebrate its 19th Anniversary. As a party, we… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

JanB, dankie vir jou bydraes ! Wat in zim gebeur is WEEREENS n bewys dat die swart barbare van Afrika NOOIT die witman se kultuur, beskawing, godsdiens en manier van doen kan/sal aanvaar nie. En soos wat zim verder in chaos en vernietiging gedompel word, sal meer miljoene hier by ons kom nesskop, nê. Die swartes het n manier om elke faset van blanke westerse beskawing, af te water, en/of dit te Afrikaniseer. En sonder uitsondering behels hierdie afwatering, of verbastering, n vernietigende verlaging van goeie werkbare standaarde. Ek gee toe daar is altyd n klein handjie vol wat wel… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

More Dirk, op elke front waar jy n koerant of tydskrif oopmaak is dit net vermorsing, bedrieg spul en korrupsie. die skakel wys die Guptas en Transet se bedrog spul uit, maar net een van vele: http://www.cbn.co.za/index.php?option=com_k2&view=item&id=6961:guptas-siphoned-r100m-plus-from-china-loan-evidence-shows http://www.cbn.co.za/index.php?option=com_k2&view=item&id=6963:consultancy-firm-ban-relieves-partner-of-duties-to-set-aside-sars-fees die punt wat ek probeer maak, ek kan enige nuus berig oopmaak en dt bly dieselfde, daar is nie omdraai van dit af nie, Die rand het verder verswak, die petrol sal volgende maand weer opgaan etc. nou is dit net wag vir die vonk in die kruitvat. ek het n paar uiteenlopende artikels hieronder skakel geplaas http://www.whitenationnetwork.com/archives/68055 http://www.whitenationnetwork.com/archives/67940 http://www.whitenationnetwork.com/archives/67816 http://www.whitenationnetwork.com/archives/67747 http://www.whitenationnetwork.com/archives/67379… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Nou het daardie leier van die BLF in n toespraak baie eerlik gewees met die blanke christene, nê. Hy het gesê dat julle leë huise sal betrek en bewoon word deur julle arme swart broers en susters. En daardie mooi groot huise van julle, met die leë kamers gaan ook betrek word. Want almal weet die ” regering ” kan nie genoeg huise vir die miljoene bou nie. Maar waarom sal hulle enigsins ? Die blankes is mos ter dood veroordeel, en dus gaan duisende huise net leeg staan, nie waar nie ? Nou is daar weer ” slim ”… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Adriaan, ek voel ons moet almal meer ernstig wees oor die ” Sjinese-konneksie ! ” Vriende hoeveel van julle is bewus van hierdie voorgenome STAD/INDUSTRIëLE kompleks wat die Sjinese in Mesina wil/gaan opsit ? ( Ek weier om die barbaar naam vir die dorp te gebruik ! ) Kom ons debatteer bietjie rondom al hierdie VERREGAANDE dinge wat in hierdie land aan die gang is. Is Engeland, en/of Amerika werklik bereid om die NSA, sonder n geveg vir Sjina te gee ? ? Miskien IS hulle, terwyl hulle n ” deal ” maak oor n ander land, of besigheids-belange in… Lees Meer »

Jan Nel
Guest
Jan Nel

Dirk ek dink die volgende woorde is van pas. words from the Prophet Isaiah: “[H]e that departeth from evil maketh himself a prey” (Isaiah 59:14-15). Ons het n teiken op ons rug, dit is werklikheid. die petrol gaan volgende maand meer as n Rand n liter op met al die elende wat dit bring, onthou die kommunistiese betsel, bring die mense op hulle knie deur pryse en belasting. CR verkoop ons land stuk stuk wat nog nie gevat is nie, etc. Siener was heeltemal reg, ons gaan eers alles verloor, en hier is dit voor ons oe besig om af… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Jan Nel, baie dankie vir jou realistiese benadering tot ons situasie. Ek wil graag voortbou daarop, en sien wat die lesers van my ontleding dink. My uitgangspunt is dat hierdie land voorberei word vir n ” proxy war ” deur die geldmagte. Nou voor hulle kan ingryp, moet daar burgeroorlog, of een of ander internasionale ” bedreiging ” wees, wat wêreld vrede bedreig, nie waar nie ? ( In Irak was dit Saddam met sy ” kernwapens ” mos gewees ) Ek dink meer en meer, dat die geldmagte verwag het dat die Apartheids-volk lankal terug die wapen sou opgeneem… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

Ek het gedroom..in hierdie jaar..dat die blanke in zim ‘n volksmoord gaan beleef..Vader het my opdrag gegee dat ons boere hulle moet inwag by die Zim grens..dis uiters belangrik…
toe ek dit met die blankes in Zim deel, toe wil hulle my nie glo nie..
groete

JanB
Guest
JanB

Die volgende van Judith De Beer Openbaring 2600 ‘THERRI MAY’..…HEELTEMAL VERTRAAG 28 Augustus 2018 Dinsdagoggend 09.30 http://www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za Haar hand heeltemal oorspeel, haar moed, teen God gewaag. Wee o, wee, ‘Therri May’, is heeltemal vertraag. Tref daarom geheel die Weste met ongekende koue, droogte, vloed, pes en plaag en laat Engeland se grense tot niks vervaag. O, luister net na Edom wat daar ween en klaag. Kyk, Gabriel swaai sy swaard venynig vanaf London, tot oor Den Haag. Wêreldwyd versprei oor die aarde, kataklisme, vlaag op vlaag. In die Vatikaan gryp n groot Vrymesselaar,n ander een, boosaardig aan die kraag. Kort… Lees Meer »

Albert Post
Guest
Albert Post

Jesus is nie ‘n uitvinding van die RKK nie. Beide die geskiedenis asook die OT en NT getuig hiervan. As ons na die geskiedenis kyk sien ons dat die boeke wat vandag die NT uitmaak deur die apostels of hulle aanhangers geskryf was. D.w.s. die NT was geskryf tydens die leeftyd van ooggetuies wat Jesus, of persoonlik gesien het, of in aanraking was met mense wat Jesus gesien en ken het. Op die meeste was die RKK slegs verantwoordelik vir die samestelling van die NT en nie die skepping van ‘n valse God nie. Selfs hier is die verkeerd wat… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more, Albert en andere: Kom ons probeer weer. Net eers vir oom Langenhoven gaan afstof, hy stel dit baie goed. In deel X, onder die opskrif. Die Leuendiens Van Ons Waarheid. Skryf hy “Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is ‘n leuen. Die oneerlike melkboer sou niemand bedrieg as hy sy bottels vol skoon water sal maak nie, daar moet genoeg melk by wees om dit na melk te laat lyk en proe. As ‘n man ‘n leuen vertel en daarby sê dat dit ‘n leuen is, dan is dit mos nie meer ‘n leuen nie. Want… Lees Meer »

Mimi Hildebrand
Guest
Mimi Hildebrand
JanB
Guest
JanB

Dit is nou al 10 stasies wat se kole laag is.

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Ek voel ons moet kennis neem dat dagga nou wettig is in hierdie land ! Vergeet maar van al die ” mooi ” reëls en regulasies, wat soos verjaarsdag-strikkies om die hele aangeleentheid gebind word. Nou soos ALLES in die lewe, is daar ten minste twee menings oor hierdie aangeleentheid. My gevoel is dat die satan WEER n wonderlike oorwinning behaal het. Volgens die christen-geloof, is die ” regering ” deur hulle god oor ons geplaas, nê. Elke Sondag bid hulle vir hierdie regering, en sing : Laat Heer U seën op hul daal ! Nou is daar n klein… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more, Dirk: Ja ‘hulle’ het weer gewen, dit is nou die ek,my,en myself mense. Dit is mos ons groot probleem vandag. EK moet mos SELF besluit wat is reg en verkeerd, geen saak meer met ‘n wet of wat verkeerd is nie, net SELF. EK maak mos net soos EK wil. Dit is mos menseregte en freedom. Die afgod van die wêreld is mos ook so ‘n drie in een besigheid. Ek, my selfbeeld en my persoonlikheid. Al die ander goed is afhanklik van wat EK wil, en almal moet aanpas by MY persoonlikheid. Maak nie meer saak af… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

Die sneeu begin te smelt hier. Die reen skuif noord. As daardie bietjie steenkool nat reen sal daar koue pap ge-eet word. So ja, dit is in die Hande van die Een wat die heelal met al sy mense en elemente beheer. Sodra die laaste skapie wakker geskrik het en kraal toe kom gaan ons uiteindelik ons vertroue volkome op Hom vestig. Sy tyd, maar vir ons is die tekens gegee om voorteberei. ‘n Liefdesdaad, wat ons nie verdien nie. Dankie oom A en Tannie A, julle lewens gewy aan die hardkoppige volk. Die sifting is amper voltooi. Moenie sielsbedruk… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie

Dirk wie is die hulle God waar van jy praat, is hulle, die Christene se God nie ook die God wat Siener aanbid en gedien het nie? Wie jy het jou voorvaders gedien, in watter kerk was jou voorgeslagte, NG of hervormde kerk, besoek jou geskiedenis rondom die groot trek, heel moontlik was jou voorgeslagte ook hervormers gewees. Waar kom hierdie verwarring vandaan, as ons na Siener se geskrifte kyk dan vra ek die vraag, hoe het hy sy skepper geroep, by watter naam? Hy praat altyd van God. Hy was ons profeet en ook n Christen. Ek hou my… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Boepie, daar is glo dertig duisend CHRISTEN kerke uit net een Bybel. Almal noem hulleself christene. Daar is swart barbaar christen kerke wat die verskrikste dinge aanvang, met die Bybel in die hand. En hulle is christene ? Die RKK is ook christene ? Ons voorgeslagte het geglo, en opgetree volgens die LIG wat op daardie tydstip tot hulle beskikking was. Siener het genoeg kennis/insig gehad om te sê : Dinge is nie reg in die kerk nie ? ? Vandag is die grootste kerk in hierdie land tevrede met moffie dominees en troues. Hulle is almal christene broer !… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Ons het nog vars in ons geheue al die moleste wat gebeur het, toe Adam die griekse ou, die video gemaak het en die ” K ” woord gebruik het, nê. Nou is hier n nuwe video, wat daardie een soos n Sondagskool les laat lyk. Dit is van n Indiër man, wat die president van SA, by name, n k—-r noem ! Vriende dit is iets ongelooflik om hierdie man te hoor. Vir amper vyf minute se hy verskeie mense sleg dat die see hulle nie sal kan afwas nie. Ek hoop iemand kan dit vir ons plaas, want… Lees Meer »

JanB
Guest
JanB
Boepie
Guest
Boepie

More Dirk, ek wil jou gou vertel van n dokumenter wat so paar jaar terug op TV was, die swart Jode, daar is n swart gemeenskap wat aanspraak maak dat hulle Jode is, hulle volg die Tora tot op die letter met besnydenis en alles van die Jodse geloof. Die Jode ontken hulle eis egter en se, Jood wees is nie net geloof nie maar jou bloedlyn, as jy nie een gebore is nie dan is jy eenvoudig nie een nie. Is hierdie swart gemeenskap dan nou Jode net omdat hulle so se? Almal wat se hulle is Christene is… Lees Meer »

Charmaine
Guest
Charmaine

So ver my kennis strek in verband met die bybel wat gebruik was deur die Trekkers, was dit die Nederlandse State Bybel, dieselfde met Siener, die 1933 en 1953 vertaling het eers die lig gesien na Siener se dood, Die NSB het die oorspronlike Hebreeuse of Aramese name van Vader gebruik, so ek glo dat Siener self ook die ware name van God/El geken het. Vandag as mense van Siener praat gebruik hul die name soos ons dit vandag in die vertalings na Afrikaans toe van 1933 sien. Die voortrekkers het voorwaar die ware name gebruik, maar met mense wat… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie

Dirk Christenskap is nie n selfmoord godsdiens nie, politiek en veral demokrasie is. Dink daaroor, in elke gemeenskap is die grootste gedeelte van die gemeenskap arem en baie laag geletterd, al wat vir hulle saak maak is die nou en vandag, more en volgende week is eintlik abstakte. Dit is ook n feit dat ongeletterdes baie meer kinders het as geletterde mense en geletterde mense het maar gemiddeld twee kinders met baie bates. Nou kom ons by die probleem, die ongeletterdes stem in oorvloed op die belofte van n kospakkie vir nou, die geletterde persoon wat kan tel stem nie… Lees Meer »

JanB
Guest
JanB
Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie more, Boepie en andere, Kom ons kyk bietjie na die olifant eksperiment. Dit het so gewerk: Hulle het ‘n klompie blinde mense dieretuin toe gevat en toe die blindes aan ‘n olifant laat voel, maar elkeen het net ‘n gedeelte gekry om te bevoel. Nou die doel van die eksperiment was om die blindes na die tyd by mekaar te kry en elkeen sy storie te laat vertel en as die ander dan luister en al die ‘gedeeltes’ bymekaar sit sou almal geweet het hoe lyk ‘n olifant. Dit was egter ‘n klaaglike mislukking, want die blindes het so… Lees Meer »

Pieter
Guest
Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Dit hinder my wanneer DA stemmende christene, nie bereid is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die toestand in hierdie land nie. Saam met hulle, moet alle sogenaamde oposissie partye, verduidelik hoedat onder hulle neuse, die anc onder zuma, oor tien jaar of meer, die land TOTAAL gekelder het ! Die Nasionale Vervolgings Gesag, is ook korrup, en geïnfiltreer, en basies het die ” regering ” geen manier om zuma se mafia aan te keer nie. Die regsstelsel is ook in die sak van al hierdie kriminele, en ek glo niks kan meer gered, of omgedraai word nie. Die analogie van… Lees Meer »

JanB
Guest
JanB

Weet nie of ‘n mens moet lag of huil nie. Eers gelag toe gehuil oor ons belasting geld wat gemors word.

https://www.savetubevideo.com/?v=mAd5aJM75Qc