Gebruik van die ‘Heilige Name’

May 14th, 2018 by
| Lees kommentare
© 2018 Vaandeld Uitgewers

Die gebruik of nié gebruik van die Heilige Name is vandag ‘n netelige saak onder my volksgenote; ‘n saak waaroor daar geen eenastemmigheid is nie. Inteendeel, dit het al dikwels tot onnodig twis, tweedrag en onenigheid gelei; en miskien is dit nodig dat ons ‘n slag met ‘n oop gemoed daarna kyk.

Ek bepaal my hier slegs by die Naam ‘Jahweh’ wat in die plek van die titel ‘Here’ gebruik word en die Naam Jesus (Jashua) wat die Griekse Iēsous vervang (Volgens die Strongswoordeboek (H3091) beteken ‘Jesus’ — Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the Jewish leader: — Jehoshua, Jehoshuah).

Die naam Jahweh/Jahwe kom 6550 keer in die 1933-vertaling voor en is in Afrikaans vertaal met die titel Here (wat taalkundig net die meervoud is van Heer). Die benaming heer/meneer is die laagste aanspreekvorm en staan sewende op die ranglys van titels: heelbo aan kry ons U Majesteit, daarna U Hoogheid, U Edelede, Edel Agbare, gevolg deur professor, dokter, en dan eers kom heer of meneer.

In die Bybelse Ensiklopedie (1956-uitgawe) word ‘Jahwe’ aangedui as “die naam van die God van die verbond, as Bondsgod ten opsigte van sy volk … die ou vorm ‘Jehowa’ is uit misverstand gebore. Die teks van die Hebreeuse Ou Testament het net uit medeklinkers bestaan; die klinkers het nie in hierdie Hebreeuse skrif voorgekom nie. Die naam ‘Jahwe’ lui in medeklinkers: JHWH. In letterlike opvolging van die derde gebod, is hierdie naam nooit uitgespreek nie, maar by die lees is dit vervang met die naam ‘Adonai’ (Afr. Vert. en Nederlandse vertalings ‘die Here’)”.

Onder die Voortrekkers was daar soms ‘n neiging om in hul alledaagse gesprekke met mekaar die naam ‘Jehovah’ te gebruik. Dit kan moontlik wees omdat die Statebijbel wat deur die Voortrekkers gebruik is, die woord ‘Here’ soms aandui as JAH of JEHOVAH. ’n Ander rede kan wees omdat Wilhelmus à Brakel in sy gewilde boek, De Redelijke Godsdienst, wat vir die Trekkers as handleiding tot die Statebybel gedien het, deurgaans die naam ‘Jehovah’ gebruik het. Dié naam het destyds ook gereeld in briewe en godsdienstige berigte in koerante voorgekom.

So bv. het die redakteur van die Kaapse koerant De Zuid- Afrikaan, Christoffel (Joseph) Brand, ’n prokureur en een van die stigters van die koerant, op 13 Junie 1839 ’n brief aan Andries Pretorius gepubliseer waarin hy met diepe eerbied en ontsag die grootsheid van die slag van Bloedrivier beskryf het. Hy het nie net hulde gebring aan die Boerekommando vir hulle geloof en vaste vertroue op die Almagtige nie, maar hulle ook aangespoor en bemoedig om die stryd voort te sit: “Voort aldus voort, myn vriend met onder de namen van Jehovah te stryden en Hy zal in uwe gelederen voor u stryden, en met het zwaard der wraak uwe vyanden vernielen …”

Op 8 Augustus 1839 te Rietrivier, skryf Sarel Cilliers in ’n brief van sy dogter, Antjie, wat siek geword het: “..toen is antje siek geworden en is nog siek, nu heef ik mijn aan de geleidjing van den Jehovas God over gegeven hij doe nu mit mij soo als het hem behaagd..” (Bron: Sarel Cilliers, die Vader van Dingaansdag, GBA Gerdener, J.L. van Schaik, BPK, Pretoria. Aanhangsel II, Briewe en Stukke, p.133, Januarie 1919).

Op die NG Kerk in Robertson se hoeksteen verskyn die Naam Jehovah, en die kerksaal van die NG Kerk in Otjiwarongo bevat ook ‘n inskripsie waarop die Naam Jehovah voorkom.

Dit word vertel dat die bekende volksdigter, Totius (dr. J.D. du Toit) se sterfbedversugting ‘n diep berou was omdat sy medevertalers nie na hom wou luister toe hy voorgestel het dat die naam ‘Jahwe’ in die Afrikaanse Bybelvertaling opgeneem word nie.

Vandag is daar selfs leraars in verskeie huisgemeentes en ook sommige tradisionele kerke wat die name Jahweh en Jashua in hulle eredienste vrylik gebruik.

Maar dan word ‘n mens skielik en uit die bloute met ‘n berig soos die volgende gekonfronteer. (Ek plaas dit hier onveranderd, maar wil my nie oor die betroubaarheid daarvan uitlaat nie, aangesien ek nog nie tyd gehad het om dit te ondersoek nie):

The Name YHW

Egyptian/Canaanite

YHW, Yahwe, Yahwo, Yahwa, Yahweh, Yahuah, Yah, Iao are all names of pagan gods. The Israelites adopted these names from Canaanite people who lived in the land when they came out of Egypt.  These are not the true names of God.

YHW is the name of a god found among ancient Egyptian tombs around 1500-1300 BC. The writings contain the name of the Shasu tribe located in the area of Edom, Moab, and Mount Nebo. A number of scholars have attempted to claim this tribe was the ancient Israelites. We know this is false, because from the time of Jacob until the Exodus all Israel was living in Egypt. The Shasu tribe lived in the land of Caanan while the Israelites were in Egypt. They are not the same people. The purpose to claim the Shasu and Israelites are the same people is to sanitize the name YHW from being the name of a pagan god to being the name of the True God.

Greek

IAO is the same as YHW and shortened to Yo or Jo and names changed accordingly. The name of this god is connected with magic and mysticism. It is the Greek form of Yah. It is the Greek form of the Latin Jove or Jupiter.

Hebrew

YHW is claimed to be the same as Yahweh. Others claim it should be spelled Jehovah, Yahuah, or one of the other 27 guess names. If this is true, these names are names of pagan gods. YHW is claimed to be the root of YHWH the tetragrammaton. The YHW god is also found among ancient Sumerians.

Hennie du Plessis wat hierdie artikel aan my gestuur het, se kommentaar was: “Lees maar en maak jou eie gevolgtrekking. Ons sal seker nie in hierdie lewe weet wat die regte naam van Vader is nie, maar ons weet van Hom en wat my betref is ‘Vader’ genoeg, ons gaan Hom mos nie op sy naam aanspreek nie.”

Om verskeie redes wat ek hieronder sal aandui, stem ek met hom saam.

Aanspreekvorm vir ons aardse vader

Ek glo ons almal het in ‘n huis grootgeword waar jy vroeg reeds jou ouers se name geken het, maar hulle nooit by die naam genoem het wanneer jy hulle aanspreek nie. So het ek bv. geweet my pa se naam is Gerrit en my ma heet Wilmien, maar ek het hulle dwarsdeur my lewe altyd as ‘Pa’ en ‘Ma’ aangespreek. Hoekom? Al rede waaraan ek kan dink, is dat ek van kleinsaf geleer is om hulle te respekteer. Vandag is my Pa bv. reeds 50 jaar oorlede, maar ek praat nog steeds van hom as ‘my Pa’ en nie as ‘Gerrit’ nie.

Nou ja, as ek dan soveel respek vir my aardse ouers het om nie hul name te gebruik nie, hoeveel te meer moet ek nie respek vir my hemelse Vader en ons Heiland betoon nie?

Indien ek die Skrifte reg verstaan, wil dit ook voorkom asof die Almagtige in hierdie huidige bedeling van ons nie sy werklike Naam aan ons wil bekend maak nie. Ek mag verkeerd wees. Ek noem net twee voorbeelde: Nadat Jokob by die Jabbokrivier die hele nag lank met God geworstel het en God hom op die heup geslaan het, vra Jakob: “Maak tog U Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën” (Gen. 32:29); maar nie sy Naam bekend gemaak nie.

Toe Moses by die brandende braambos die opdrag kry om Israel uit Egipteland na Kanaän te neem, wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).

Tog wil dit lyk of dit in ‘n toekomstige bedeling kan verander: “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae (die huidige bedeling?) sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle” (Heb. 8:10-11).

In Hos. 11:1 spreek die Almagtige sy volk Israel aan as sy kind en in Mat. 2:15 noem Hy ons Heiland my Seun: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” Mat. 2:15 “En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

Ons as sy volk is dus ook sy kind/seun. En geen kind/seun wat ek ken, noem sy pa op sy naam nie.

Aanspreekvorm vir ons Verlosser

In die Afrikaanse Bybelvertaling word die Seun van God (ons Heiland, Verlosser of Gesalfde) se Naam aangedui as ‘Jesus’. Volgens die Strongs-konkordansie is die Hebreeuse weergawe daarvan Jehoshua.

Sowat 2 000 jaar gelede het ons hemelse Vader daardie Seun van Hom aarde toe gestuur met die opdrag om sy verlore kinders te kom soek en na Hom terug te bring. Gedurende die 33 jaar van sy aardse lewe, het Hy dikwels oor sy Vader gepraat; selfs sy dissipels ingelig oor die onkreukbare, intieme verhouding wat daar tussen hulle bestaan. En net so dikwels het Hy ook sy Vader in sy gebede aangeroep. Met dit alles het Hy vir ons ‘n besonderse voorbeeld gestel van hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word.

Volgens Hom is ons egter nié geoorloof om enige iemand in hierdie aardse lewe as ‘vader’ aan te spreek nie. Mat. 23:9 “Julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want één is julle Vader, Hy wat in die hemele is.”

Die heel eerste keer wat Hy direk na sy Vader verwys, kry ons in Mat. 5:16 waar Hy sê:  “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Hier hoor ons dan dat sý Vader ook óns Vader is. Wanneer Hy ons later leer hoe om tot die Vader te bid, stem dit ooreen met wat Hy hierbo gesê het, nl. dat God ook ons Vader is: “So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is…” (Nie “Onse Jahweh of onse Elohim” nie).

Dat ons as sy volk net soos die Heiland self ook ‘n kind van die Vader is, word in Mat. 12:47, 49 bevestig: “Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan u moeder en u broers buite en wil graag met U praat … En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.”

Dwarsdeur die 33 jaar wat die Meester op aarde vertoef het, het Hy sy Vader nooit een keer op sy Naam genoem óf selfs sy Naam in die openbaar bekend gemaak nie. Dat Hy dit miskien privaat aan sy dissipels gedoen het, is wel moontlik.

Soos wat die Heiland aan ons gewys het hoe daar teenoor die Vader opgetree moet word, net so het sy dissipels weer vir ons ‘n voorbeeld gestel in hul optrede teenoor Hom. In die drie jaar wat hulle saam met Hom was, het hulle Hom uit eerbied en respek nooit op sy Naam genoem nie, maar altyd as ‘Meester’ aangespreek. Al het hulle goed geweet wat sy Naam was, want die engel wat aan Josef verskyn het, het dit bekend gemaak. Maar elke dissipel wat met Hom in aanraking gekom het, het onmiddellik en instinktief ook gewéét hy is nie Sy gelyke nie

Selfs die Skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs wat Hom gehaat en verag het en uiteindelik doodgemaak het, het Hom uit respek ook ‘Meester’ genoem.

Net na afloop van die Laaste Avondmaal in die bovertrek, gaan die Heiland na buite en sê aan sy dissipels: “My kinders nog ‘n klein tydjie is Ek by julle…” (Hulle is dus nie net sy ‘broers/broeders’ nie, maar ook sy ‘kinders’).

Vroeg die oggend van die derde dag nadat Hy aan die folterpaal gesterf  het, daag Maria by die graf op en vind dit leeg. Terwyl sy daar staan en huil, verskyn Hy aan haar en roep: “Maria!” Sy draai haar om en sê vir Hom: “Rabboeni!” wat beteken Meester.

Toe sê Hy aan haar: “…gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God…”

Ten besluite wil ek dan net sê: wat die gebruik van die Heilige Name betref, moet elkeen maar vir hom- of haarself besluit. Maar in die lig van die voorafgaande voorbeelde wat deur ons Verlosser en sy dissipels aan ons voorgehou is, sal ek voortaan nie meer my Skepper — wie se kind ek is, se Naam gebruik nie. Dieselfde geld ook vir ons Heiland. Uit eerbied en respek sal ek in my skrywes en/of gesprekke na hulle verwys en hulle ook aanspreek as ‘Vader’ en ‘Meester’…

Leave a Reply

92 Kommentare oor "Gebruik van die ‘Heilige Name’"

avatar
1800
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Ruiter vd Forums
Guest

Ek salueer u met hierdie skrywe.

Marius
Guest

Baie dankie vir ‘n nugtere uiteensetting.

Ruiter vd Forums
Guest

100%.

Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Dankie Oom Adriaan vir die goeie Inligtings stuk: Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie. Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Vervolg: Daar is ook ander inligtingsbronne wat aandui, dat Iesous na die seuns van Zeus kan verwys. Iesous is ook afgekort na “IHS”. In die Latynse vertaling is die afkorting “Isis, Horus, Seb” wat as die Egiptiese drie-eenheidsgode bekend gestaan het. Nou kom ons gaan kyk na die ware name van ons Hemelse Vader en SY seun ons Massias. In Exodus 3:14-15 staan daar : (14) En God sê vir Moses: “Ek is wat Ek is”. Ook sê HY: So moet jy vir die Kinders van Isra-El(Suiwer Blanke) antwoord: “Ek is, het my na julle gestuur”. Die “Ek is wat… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest

Doen aan die hand jy lees weereens mnr Snyman se skrywe.
Met wysheid ( en nou in ouderdom ) – het 1 Kor 13 vs 11 hom aan die hand geneem.
Jou tyd sal kom.

Klue
Guest

Amen! Hy is ons Vader, daarom leer die Verlosser ons die ‘onse Vader’. Hy self stel hom voor as NAAMLOOS want direk vertaal is Yhwh se betekenis IRELEVANT, bloot Ek is wat ek is! Die hele naam kwessie het net die volk verdeel.

Dirk Albers
Guest
Jesaja 29:21 – hulle wat n mens as sondaar brandmerk ter wille van n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. }{ Nou ja mense, hierdie ” woord ” waarvan hier gepraat word hier, is seker die woord ” Apartheid ! ” Ek dink dit pas baie goed in, en nou begin dit lyk asof daar GROOT moeilikheid gaan wees vir die Apartheids-mense. Veral as jy ontken dat Apartheid was/is n sonde teen die mensdom ? ( Crime against humanity. ) En baie blankes is al… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest
Ek ettiketeer myself eerder as ras-eg. By implikasie dan seker ook n ‘closet’ rassis. Daarmee het ek egter vrede. Oor die kwessie van rassisme/apartheid ‘being a crime against humanity, if not the crime of the century’ – antwoord ek toe n olietong n ruk terug as volg:- ‘If you want to hit back at whites in revenge, give them a taste of their own medicine. An eye for an eye scenario. Let them taste the ‘bitterness’ of apartheid by giving/offering them their own homeland. Like Lesotho or Swaziland. Fair is only fair…no’? Nodeloos om te sê het n dawerende stilte… Lees Meer »
Klue
Guest

Sy Naam is Sy WOORD! Wee hulle wat SY NAAM ydelik gebruik. Wee hulle wat sê die Here het dit en dat gesê terwyl Hy dit NIE gesê het nie!

Elsie
Guest
Gee ‘n voorbeeld vir jou stelling. Die woord ydelik: So much misconceptions about that word. Vain is the word used to translate, but it is the Hebrew word #7723 שָׁוְא shav’ {shawv} that is derived from #7722 שׁוֹא show’ {sho} SHO means n m 1) ravage n f 2) devastation, ruin, waste 2a) devastation, ruin and SHAWV means From the same as H7722 in the sense of desolating; evil (as destructive), literally (ruin) Thus Yahweh law states Thou shalt not x3808 take 5375 z8799 x853 The Name 8034 Of Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 nad MAKE IT DESOLATE;… Lees Meer »
Jan Nel
Guest
More Klue, ek dink die kwessie rondom die naam here het n ander dimensie tot dit wat dalk mis gekyk word, daar word na Vader En Seun verwys as here wat dit dan soms onmoontlik maak om te onderskei van wie daar gepraat word. dit pas dan heeltemal in met die drie enige trinity gemors want here verwys mos dan na selfde entitiet toe. net nog n manier hoe die mense die pad af gelei word. selfs as ek met my familie praat veral my ma, dan is sy onmiddelik bok bek want dominee sus en dominee dat het anders… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
“YHWH is My Naam vir ewig” Eksodus 3:15 – Toe sê Elohim(God) verder vir Moses: “Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: YAHWEH, die Elohim(God) van julle vaders, die Elohim(God) van Abraham, die Elohim(God) van Isak en die Elohim(God) van Jakob, het My na julle gestuur. Dit (YAHWEH) is My NAAM vir ewig, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag. Yahshua praat met Sy Vader Yahweh en sê – Joh 17:6 – “Ek het u Naam geopenbaar aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Adriaan, Wie sou so dwaas wees om dit wat reeds jarelank bevestig is en wel uit die mond van onse God Yahweh verklaar word, tot leuens te verklaar. Hier is duidelik bewyse van gebrekkige kennis en navorsing wat aanleiding gee tot minagting. Dis net dwase wat hulle laat mislei deur onkundige leermeesters. Die NAAM kwessie is al deur en deur bewys. Waarom bid “Christene” dan? – “ Laat U NAAM geheilig word.” Die Naam is beslis nie Here, Lord of God nie. Hoe dan nou, wat is die NAAM wat geheilig moet word. As ons nie weet of ons God… Lees Meer »
DAVID Wessels
Guest

As julle julle skaam vir my naam, Dan sal ek my ook skaam vir julle.DIe wat my naam ken sal gered word. As ons nie die ALMAGTIGE VADER KEN nie, wie aanbid ek dan.Al die heidense nasies aanbid hulle god, vra hulle wat hulle god se naam is en hulle sal jou die naam gee.Hoekom nie die volk nie.
JaHWeH is die NAAM,en moet geken word.

Ruiter vd Forums
Guest

Met respek.
Jy kan ad infinitum die naam YHVH inlees in jou aangehaalde Bybeltekse soos jy wil.
Dit maak die oorsprong en jou retoriek ( soos aangedui deur mnr Snyman ) – nie meer of minder regsgeldig deur die blote herhaling of refrein daarvan nie.
Jy regsgeldig protes aanteken…plaas die aanvang van sy skrywe onder die soeklig en bewys dit verkeerd.
Andersins is dit duidelik u is op die pad JUIS oor dit waaroor hy ‘ons’ tot vermaning roep.
Twis, eiewaan en die ‘eie EK’…maar altyd voor-op.

Johann Cronje
Guest

Dit het met eiewaan net mooi boggerall te doen en nog minder met Adriaan se persoonlike verklaring . Hier gaan dit oor wat God Yahweh persoonlik verklaar het teenoor dit wat die vertalers volgens hulle smaak en minagting gedoen het nie. As enigeen dan moet kies tussen die God van die OT en die god van die NT, dan is dit elkeen se eie saak ! Twis onstaan wanneer mense hulle blind hou vir die ware feite want baie is dronk en verslaaf aan die RKK se dwaaldogma.

Hinsie
Guest

Goeie middag
Sommer net interesant. Van titels gepraat, op die 7e vlak het ons altyd (lank terug) gepraat van Mnr., Mev, en Mej. Die laaste 2 is toe vervang met Me. Hoor nou die dag, oor die radio, dat al drie (twee) vervang gaan word met Mx. Dit is blykbaar om ook voorsiening te maak vir die wat nie weet of dit man of vrou is nie. Snaakse wêreld.
Groetnis.

Elsie
Guest
Mnr Snyman- jy het die goed wat du Plessis vir jou gegee het, gaan plaas. Dit staan daar wit op swart – ‘n gruwelike oneer aan Yahweh God van Israel. Moenie LUISTER na mense nie- ondersoek en luister wat Yahweh en Sy profete oor HOM sê. Hierdie terrible leuns kom van ‘n man wat homself BISHOP noem en MAN that GOD made, ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com en dan as jy wil verder lees kom die boodskap op “ you may read this page ONLY if you confess faith in the name of Jesus. IF YOU click OK you are denying… Lees Meer »
Elsie
Guest
Mnr Snyman, is daar enige akademiese gronde om die prentjies so te intepreteer? vanaf http://bibleandarchaeology.com/ This photo displays the oldest known inscription of the name “Yahweh,” the personal name of God (cf. Exodus 3). The writing is in hieroglyphs and is dated to c. 1400 BC. The inscription was discovered in the temple built by the Egyptian Pharaoh Amenhotep III in Soleb, which is in modern day Sudan. The text refers to a group of nomadic followers of Yahweh, possibly the Israelites The date of the Biblical exodus-conquest is clear. 1 Kgs 6:1 and 1 Chr 6:33–37 converge on a… Lees Meer »
Elsie
Guest
Lees gerus https://church-matters.blogspot.co.za/2013/03/the-truth-about-reckarts-group.html “All I know, no one can escape God’s wrath on Judgment day especially those who polluted and corrupted the scriptures, maligning the things which were considered holy such as the tetragrammaton or the 4 hebrew letters attributed to God in the Old Testament” Noem hierdie wat Reckart doen: 2. Branding the tetragrammaton “YHWH” – four Hebrew consonants of whom Moses himself wrote, associating it to Baal. They call Baal Yahweh, so this would mean “Lord Baal” to them. 3. They also uses book illustration wherever they can find a word related with “tetragrammaton” or 4 Hebrew Letters… Lees Meer »
Elsie
Guest
Mnr Snyman, jy sê: “wou hy weet wat hy aan die volk moet sê as hulle hom vra wié het hom gestuur, was die antwoord: “So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.” (M.a.w. EK WAS, EK IS en EK SAL WEES, stuur jou).” Maar jy haal nie alles aan nie: Exo 3 -14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 15 Toe sê God VERDER VIR MOSES: Dit MOET JY AAN… Lees Meer »
Elsie
Guest
Mnr Snyman, die ENIGSTE kind wat uit Egipte geroep is , Is die EERSGEBORE SEUN van Yahweh. Exo 4: Dan moet jy vir Farao sê: SO SPREEK YAHWEH: My EERSGEBORE SEUN is ISRAEL. 23 Daarom beveel Ek jou: Laat MY SEUN TREK, DAT HY MY KAN DIEN. Dit is waarna Hosea 11.1 verwys en die wat dit ontken doen so omdat hulle Yahweh se woorde minag. Heb 8 -11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here NIE (WHAT?????) want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. Jer… Lees Meer »
Mimi Hildebrand
Guest
Adriaan ek verstaan wat jy bedoel. Ek stem dat ons hom ook aanroep as Onse Vader, maar hier is n paar verse oor die Naam van Vader. Ons behoort, as Sy volk, Sy Naam te ken Gen 4:26 Toe het hulke die Naam van YaHWeH begin aanroep. Jes 52:6 Daarom sal My volk My Naam ken. Joh 17:6 Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wie U My uit die wêreld gegee het. Ook vers 26. Jer 23:26 + 27 Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van bedrieëry… Lees Meer »
Boepie
Guest

As iemand my sou vra wie my God is en aandring op sy naam dan sal ek Sy naam aan hom wat vra bekend maak soos die in die skrif staan, maar wanner ek Hom aanroep of aanbid dan noem ek Hom Vader soos daar vir my voorgeskryf word.
Dankie vir hierdie skrywe en duidelikheid oom Adriaan.

Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Vervolg: Die vraag is nou of iemand die reg het om hierdie Naam, wat oorspronklik so in Hebreeus aan Moses gegee is, ooit weg te vertaal, oor te vertaal of te vervals. Laat die Woord van ons Hemelse Vader maar self praat, sodat u kan sien hoe gruwelik ons deur die jare heen bedrieg is. Exodus 20:7 (7) Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. As hierdie gedeelte korrek uit die Hebreeus vertaal word, lees hierdie vers as… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
Vervolg: Die vertalers het dus die onvertaalbare Naam JaHWeH tot niet gemaak. As dit maar al was; maar hulle, die vertalers, het verder gegaan en van die allergruwelikste roesynnekoeke gaan bak en van die vuilste mensedrek geneem en dit in die plek van ons Hemelse Vader se Naam, JaHWeH geplaas. Die woord “Here” is so ‘n gruwelike woord. As u dink dat die woord, “Heer” net “meneer” beteken, dan sê ek vir u meneer, u maak ‘n groot fout! As ons nou gaan kyk na die Massias se regte naam as die naam van Jesus sal ons oplet dat 10… Lees Meer »
Pieter-Jan Van Zyl
Guest
VERVOLG: DIE BENAMING ELOHIM/ EL / ELOHEY / JAHH Ook word die name Elohim – vir die drie-enigheid van God/ as meervoudsvorm van God gebruik, en die benaming El/Elohey/JaHH verwys na die enkelvoudsvorm van God. Die woord “god”, wat ook gebruik word om enige afgod aan te dui, is afkomstig vanaf die woord “gud” wat “goed” beteken. Dit is ook gebruik as die woord wat “geslagsgemeenskap” aan dui en is ‘n afleiding vanuit die woord “gawd” wat die naam van die geluksgodin was. Met die verspreiding van volke en die invloed van heidense gelowe het hierdie woorde opgeneem geraak in… Lees Meer »
Quentin
Guest
Oom Adriaan Ek moet se toe ek die artikel gelees het, het ek die tipiese”khee jerck” reaksie daarop gehad, want die Skrif leer ons dan dat daar slegs een Naam gegee is wat ons moet aanroep om gered te word en die Naam is nie n titel soos Vader,meester ens nie.Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om ook my insette te lewer.Die 2 voorbeelde wat genoem word in die artikel, waarom YHWH kwansuis nie Sy Naam wil bekend maak nie klop glad nie met n deeglike skrif studie nie.Eerstens Gen 32;24 se dat n Man met Jakob geworstel… Lees Meer »
Quentin
Guest
waarde. Elke keer as jy n Hebruese naam uitspreek dan verklaar, proklameer of profiteer jy iets soos byvoorbeeld Elia in Hebruees Eli Yahu wat dan beteken YHWH is Elohiem.Indien jy hom met n titel sal aanspreek gee jy hom nie die eer wat sy naam toekom nie, want dit dra waarde.Net so eer jy YHWH as jy Hom op Sy Naam noem, want dan proklameer jy wat Wie Hy Is naamlik EK IS WAT EK IS. Oom beklee n gerespekteerde posisie onder die ware boervolk in SA en wanneer oom dan jou eie persoonlike oortuigings bekend maak op n openbare… Lees Meer »
Johan
Guest
Adriaan. Met respek wil ek se dat ek en sekerlik baie ander nie kan saamstem met hierdie artikel nie. Daar is soveel honderde plekke in die Skrif waarJahweh se Israel moet Hom by sy naam aanroep, dat Israel sy naam op ‘n plek moet vestig, dat Sy naam onder Israel woon, dat Israel Sy naam bekend maak, en ander plekke waar dit se dat Israel Sy naam vergeet het. Iewesrs is daar ook ‘n plek waar Jahweh diegene vervloek wat Israel Sy naam laat vergeet het. Dis dalk nodig dat jy hierdie saak beter ondersoek en moontlik ‘n regstelling maak.… Lees Meer »
Dirk Albers
Guest
Vriende, kyk maar na die nuutste artikel op whitenationnetwork.com oor die sataniese liberalisme ! Kyk na altwee die videos. En van Willem Petzer, en een van n plaasaanval slagoffer. Ek het ongelukkig n probleem met hierdie man wat gevoel het n swarte moet n sanbreel oor sy kop hou ? Hy nooi malema uit om hom te kom skiet ? Miskien lees ek die hele ding verkeerd, maar ek sien net die mooi ” christen, ” kom-skiet-my-maar houding, wat ons basies gebring het waar ons is vandag. Ek wens ek het geweet hoeveel Adamiete daar in hierdie land is, wat… Lees Meer »
Danneman
Guest
Soos die drie-eenheid is dit ‘n geweldige kontroversiele onderwerp. Hoeveel mense is nie verbrand en gemartel van beide kante af oor laasgenoemde nie – selfs die groot doop! Ek het altyd gewonder. Deur die geskiedenis het God sy volk op verskeie geleenthede gehelp al het hulle nie die heilige name aangeroep of geken nie. Het Siener die Vader as Yahweh aangespreek? Was hy by sy naam aangeroep by bloedrivier? “A rose by any other name”. Vir my is daar EEN God. Sy naam is Yawheh en ek weet van wie ek praat wanneer ek vir mense vertel van die ENIGE… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Danneman, Nou dat jy dit noem – GOD YAHWEH is – ‘n Enkele entiteit en nie ‘n DRIE–EEENHEID NIE! Hoor, Israel, YAHWEH onse God is ’n enige GOD. – Deuteronomium 6: 4 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ’n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.- Jesaja 44: 8 Ek is YAHWEH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My… Lees Meer »
Danneman
Guest

Ek stem 100% saam Johann – oor die drie-eenheid. 😉 Alhoewel ek dit maar versigtig moet se want ‘n mens word so vinnig aangeval. So moeg vir al die haat en venynigheid oor haarklowery dat ek heeltemal onttrek het van ons plaaslike Israel gemeente. Dit gaan oor my medemens – my volk. As hy nog Here here roep as hy my vra vir hulp gaan ek hom bystaan en nie ‘n oomblik veroordeel nie. Want regtig, wie is ek? Jammer vir die ingels maar ons mense is deesdae so “self righteous” dis iets vreeslik!

Dirk Albers
Guest
Danneman, ek verstaan jou sentimente heeltemal ! Ons bluf onsself as ons glo dat ons naasteliefde het. Ons kan nie eers ons eie bloedfamilie lief hê nie. Ons kan hoogstens van ander mense hou, en daardie sentiment is so sterk soos n kristalglas wat van n tafel afval. Selfs die Voortrekkers wat verskriklike ontberings en gevare moes trotseer, kon nie heeltemal eensgesind wees nie. In die Boere-oorlog se konsentrasie-kampe het mense mekaar ook gehaat. Veral wanneer skinderbek giftonge allerhande leuens oor mekaar versprei het. Nou sit ons weer met n soortgelyke situasie in hierdie land, nl. Ons sien marteling, moord… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Elsie, Jy het dit so gestel – “ Hulle verag Yahweh se Naam en dit is wat Hy daarom te sê het: Mal 1: 6 ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? sê Yahweh van die leërskare aan julle, o priesters, WAT MY NAAM VERAG! Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag? Hoekom sal Yahweh ENIGSINS praat van “vader” maar noem dat SY NAAM verag word?” Hoe dan nou ? Kan ons, onse… Lees Meer »
Elsie
Guest
“ Elsie, ek kan nie onthou dat ons Vader iewers gesê het die oordeel kom jou toe nie.” Mnr. Snyman, sy NAAM van die aardbol af- dis wat ek gese het. Sy motivering om die artikel met jou te deel was alles behalwe onskuldig. Hy het ‘n leun gedryf want die wat die Hebreeuse geskrifte kan lees en ook taalkundiges en ook die algemene erkening van die wat Hebreeus praat is dat Yod-He-Waw-He wel uitgespreek kan word as Yahweh. Jy haal uit Lev 19. En Lev 24 ? Toe het die seun van die Israelitiese vrou die NAAM gelaster en… Lees Meer »
Ockie
Guest

AI, ai Adriaan kan ons nie maar die gesprekkie eindig sodat jy kan aangaan met die goeie werk wat jy al jare lank vir jou Hemelse Vader en vir jou medemens gedoen het nie…want dit lyk vir my sekere mense het net gesit en wag om klippe te begin gooi…sad maar waar. Alle eer aan ons Hemelse se Vader…gelukkig ken ons wat weet Sy Naam.

Ockie
Guest

Elsie, gaan jou goed….. As ek reg kan aflei het Adriaan nie gese dat enige vader sy Vader is nie.. inteendeel het hy gese dat hy Vader YAHWEH in sy gebede as sy Skepper as Vader sal aanspreek,

Elsie
Guest
Mnr Snyman – “ Maar pleks daarvan verdoem jy hom en verwag jy skynbaar ook van die volk om hom met klippe dood te gooi…” Kan jy asb vir my aanhaal waar ek van die volk verwag om enige iets te doen? Jy beskuldig my mos vaslik. Wat ek aangehaal het was ‘n duidelike waarskuwing van Yahweh. Yahweh vra dat ons Sy getuies moet wees en soos jy kon ek ook nie stil bly nie. HduP is 10 jaar met Vaandel bekend en kon nie genoeg kennis kry rondom die Naam van Yahweh nie Met Sy eie woorde dat ons… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Adriaan, Ek het twee ander kommentare oor die onderwerp gestuur wat nie geplaas is nie. Ek vertrou dat jy die een sal plaas om die onderwerp tot rus te bring sodat ons alle eer aan God YAHWEH kan bekragtig. Die debat oot die Heilige naam het nou in ‘n heel emosionele stryd ontwikkel met oor en weer beskuldigings , presies die ‘suksesvolle ‘resultaat’ van ‘onheilge’ inmenging en misleiding. Die Naam van God YAHWEH (of dan Vader Yahweh) is ‘n baie teer en hoog Heilige saak en die NAAM word al jarelank deur talle deelnemers hier op Vaandel gebruik. Daar is… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest

Ai mnr Cronje,
‘Jarelange’ gebruik van jou aanspreekvorm is nie die kriteria tot oortuiging nie.
Meen te sê: –
Vir millennia was geglo…die aarde is plat.
U betoogpunte getuig meer as net ’emosioneel’.
Dit grens aan histerie.
Oordink en bepeins met oorleg.
Niks deur here Snyman of du Plessis geuiter is in graniet gebytel nie.
Ek sien dit bloot as n interessante besprekingspunt wat nugtere ondersoek verg. Indien nie regverdig nie.
Eish!

Johann Cronje
Guest

Jou opines is van geen waar nie. Niks wat jy gewoonlik kwytraak is wysheid of kennis nie. Jy hou van jou eie stem!

Ruiter vd Forums
Guest

Met genoeë staan ek terug.
Laat u wil en opinie geskied.
Miskien net dit: –
Die aframmel van Bybeltekse getuig allermins van n diep en bewese kennis van Gods Woord.
Eiewaan het ook sy perke…sal u nog agterkom.
Wees gegroet.

Ockie
Guest

Johan, alhoewel ek sy naam ken, waarom kan ek hom nie aanspreek as Vader uit respek vir Hom nie. My kinders weet my naam is Ockie maar spreeek my aan as Vader of Pa Ockie Uit blote respek vir my spreek hulle my nie aan as Ockie nie…

Danneman
Guest

Die rede Johann hoekom die Messias nie die Vader op sy naam genoem het nie en sy volk gewaarsku het om aan niemand anders die titel te gee nie was omdat sy volk een Vader, een skepper en een God het. Niemand anders kan daardie titel eien nie. En hierdie titel vind jy dwarsdeur die geskiedenis onder verskeie Israel volke soos die Gote, Kelte, die Lombards, Iberians, Scoloti en selfs die Vikings. Ons verlosser het goed geweet waaroor dit eintlik gaan. Dit is nie teologiese haarklowery nie maar iets baie groter en baie dieper.

Hennie du Plessis
Guest
Elsie : As ek kwade bedoelings gehad het sou ek dit nie aan Adriaan gestuur het nie! Ek sou dit direk op dié blad geplaas het om getroue broers en susters te beïnvloed. Dit wat jy gesê het pla my nie. Ek het ‘n verhouding met die Vader en dit pla my nie oor wat die kerk en/of ander daaroor te sê het nie. So as dit jou gelukkig maak om ander (volksgenote ) te beledig kry vir jou. By my is dit water op ‘n eend se rug. “Ondersoek alle dinge en behou die goeie” Wat is daarmee verkeerd?????… Lees Meer »
Elsie
Guest
HennieduP, ek moet jou seker antwoord nadat ek jou naam wild en wakker rondgesleep het. Die artikel is in drie gedeel. Eerste – is ons voorvaders wat Yahweh aangeroep as Jehova en Skepper en God. Vreemd dat ons voorouers nie in die gesig van 10 000 duisende heidene die vader aangeroep het nie maar hulle Skepper. Daar het Mnr Snyman die wat nog twyfel gehad oor die erkenning van ons God se Naam onder ons voorouers reggestel. Dankie Mr Snyman. Tweede deel – Toe kom jou aangestuurde artikel wat ‘n verdagmakery was. Derde deel – En dit het gewerk. Mr… Lees Meer »
Danneman
Guest
Johann en Elsa Ek sien julle weet wat reg en verkeerd is. Dit is seker dan nie nodig om Adriaan se vraag te beantwoord nie, nl., Hoekom het die Messias nooit sy Vader se Naam genoem nie? Want as daar Een is wat Sy Naam ken, dan is dit Hy. Johann, jy sê aan Adriaan: “Ons mag Hom nie minag deur Sy NAAM weg te laat by enige aanspreekvorm nie.” Maar dan het sy eie Seun Hom mos geminag, want Hy het nie een keer Sy Naam gebruik nie! As julle Adriaan kan antwoord sal dit waardeer word want ek… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest

Na my mening maar al wat mnr Snyman ter tafel gelê het.
Bona fide so…met n redelike verwysingsveld wat stof tot nadenke regverdig.
Helaas.
Daarmee heen, n weereens- en nogmaalse poging om enersdenkendes tot nugterheid te roep.
Hoe jammer…die oordonderende vuurbêkkiges, wat n ‘oop gesprek’ tot n kleilat-geveg reduseer.
Aan mnr du Plessis: –
Hou u kop omhoog. Niks in wat u aanvanklik gekonstateer het, was van liggeraakte of blasfemiese aard nie.

Johann Cronje
Guest

Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.

Danneman
Guest
“One Vader wat in die hemel is…” nie “Onse Vader Yahweh” nie. – Matt 6:9 “Nie elkeen wat vir My sê: Meester, Meester (kurios – Heer of God)! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar HY WAT DIE WIL DOEN VAN MY VADER wat in die hemele is.” – Mattheus 7:21 (Jy doen en late bepaal of jy getrou is aan die God van Abraham Isak en Jakob.) “En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik;” – Markus 14:36 “Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê:… Lees Meer »
Hennie du Plessis
Guest
Ek wil net nog iets byvoeg. Onthou die “engel van die Lig” (satan) stel nie belang dat ons moet sondig deur die teenoorgestelde van geregtigheid te doen nie. Ons hoef nie A te doen as B die regte ding is nie. Hy is heeltemal in sy noppies as ons net B plus een of B minus een doen want dan sondig ons mos. So my siening is dat as daar ‘n stryery oor die naam, of die spelling, van Vader se naam is, kry hy sy sin, en ons weet nie, was dit sy doel om onenigheid te bewerk stellig… Lees Meer »
Hinsie
Guest

Amen.

Johann Cronje
Guest

Hennie,
Die Satan na wie jy verwys juig eerder oor jou onkunde en minag. Jy is direk verantwoordelik vir die twis wat hier ontstaan het en dit lyk nie asof jy enigsins sleg voel daaroor dat jy vir Adriaan in die konfrontasie ingesleep het nie Dit wil voorkom of jy eerder sukses en oowinning met die skywe van ene Reckart van http://www.jesus-messiah.com ervaar. Moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy so sê? Daar was vrede op die blad voordat jy dit versteur het.

Johann Cronje
Guest
Diegene wat YAHWEH se opdragte in die O.T. ignoreer en die N.T. (met al die vertalingsfoute, ‘weglatings’ en honderde teenstrydighede) met passie en verslawendheid aanhang , lees en verstaan werklik niks nie . Julle Jesus verklaar dan aan Sy Vader Yahweh die volgende –- Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. Presies wat was God YAHWEH se opdrag aan Moses om aan die volk Israel mee te deel? –… Lees Meer »
Danneman
Guest
Joh 17:6 – ‘Ek het u NAAM ‘geopenbaar’ aan die mense (Israel) wat U My uit die wêreld gegee het. Waar het hy dit gedoen? Anders, as jy wil beweer dat die naam van God deur die Farriseers, Sadduseer en Skrifgeleerdes van die volk destyds weggehou is dan waarom het hulle hom nooit aangetree oor hierdie naam openbaring nie? Die woord “openbaring” beteken hy het ‘n beskrywing en verklaring van die naam gegee. Deur Sy Seun het die Vader homself aan sy volk openbaar. Baie maklik! Johan, ek gaan vir jou probeer verduidelik. Kom ons se my pa se naam… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Jy vra ‘Waar het hy dit gedoen’? Waarom bevraagteken jy die skrifgedeelte? Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, God Yahweh dring daarop aan dat ons Hom by Sy Heilige Naam lof en aanbid. Lees die OT geskrifte wat pertinent daarna veryws. Openbaarmaking, onthulling, bekendmaking van iets soos ‘n NAAM van ‘n ewige God is tog dieselfde term,. Waarom dit te wil verander om ‘n ander betekenis daaraan te wil voeg . Yahweh het nooit nodig gehad om Homself eers deur Sy Seun te laat bekendmaak nie, nee Moses het dit ook gedoen op aandrang van… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest
Daar gaan ons al weer. Johan Cronje maak die NT uit as ‘dogma’…maar preek ewe sedig ( supra ) dat; – ….’moet die wat omgee stilbly en die blad verlaat omdat jy aka Johan Cronje so sê’? U kan kwets na hartelus met dit wat ander moontlik heilig ag? Durf n ander kapsie maak, kom dit neer op ‘HOU DEN BÊK. EK DIE NIMLIKE CRONJE IS AAN’T WOORD’. As sg ‘godsvrome’ ken u arrogansie geen perke nie. Innemend van geaardheid bepaald ook nie. Inteendeel. U vergestalt die antipool van Skriftelike verdraagsaamheid. U openbaar eerder die tipe gedrag wat ek aan… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest

Jou beledigings en taalgebruik loop soos slangsleepsel op al die forums waar jy net raas om jou eie stem te hoor. Jy dra geen waarde nie. Vaarwel!

Danneman
Guest

“Jou Pa en jou Hemelvader is nie op dieselfde vlak nie, ”

Ai Johann, jy luister nie wat ek probeer se nie. Ek verstaan dit heeltemal. En nee, die woorde en dade van die Messias is nie NT dogma nie. Dit is God se seun en soos die Vader self gese het:

“…Dit is my geliefde Seun; luister na Hom!” – Lukas9:35

Ek gaan hierdie gesprek maar tot hier laat. Ons gaan nerens kom nie. Groete.

Johann Cronje
Guest
Jy is reg, kom ons laat dit daar aangesien jy verkies om eerder die seun te glo as die Vader, want hy het mos verklaar dat die direkte weg na die Vader nou toe is en slegs deur hom kan gaan en dit is kontras met wat die Vader sê, dat Hyself die ‘enigste verlosser’ is. Jesus eis dus dat al die lof en eer hom toekom eerder as Sy Vader. Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie. Die deur van gebed… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Adriaan (1), Ek sê nie dat jy die vier evangelies moet verwerp nie, maar hulle is gewis deurtrek van menige teenstrydige in die verhaal van Christus se lewe, Dit alleen lui die waarskuwingsklok. Iets is iewers verkeerd. Die feite is inkonsekwent. Die feite strook nie met mekaar nie. Ironies genoeg stem die Katolieke Kerk eintlik ooreen met die beoordeling dat die egtheid van die Nuwe Testament glad nie stewig gegrond is nie, soos wat soveel mense dink nie. Vir meer feite indie verband lees gerus die volgende studie – The scandal behind the assembling of the New Testament canon. https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html… Lees Meer »
Johann Cronje
Guest
Adriaan (2), En daar het ons dit- Yahweh het nooit vir Israel geskei nie. Hy het haar met ‘n ‘skeibreif’ gedreig, verstoot, getugtig en vir ‘n oomblik Sy aangesig van haar verberg maar Hy het Sy beminde vir ewig lief en sal haar nooit verlaat nie. Die hele kerk storie van ‘n nuwe troue is verregaande. Hoe ookal hulle dit spin, is en bly hulle hele versindsel ONWETTIG! En die nuwe “(trou)verbond” is dan met n ANDER god en nie Yahweh nie. Wil in elkgeval nie ‘n ander god dien nie. Kerk, bruid, skei en trou is feeverhale van die… Lees Meer »
Ruiter vd Forums
Guest

Ditto.

Dirk Albers
Guest
Vriende, ek het al tevore gesê dat ek luister na Radio 702, om beter insigte te kry in die denke van die sataniese liberaliste. Verder kry mens ook n baie goeie idee wat die ” clever blacks ” te sê het. Maar die dommer, radikale barbare bel ook gereeld in, en dit is uiters leersaam om na hulle ook te luister. As jy jou vyand onderskat, doen jy dit tot jou eie nadeel. ( En dit werk presies so in die geestelike dimensie ook ! ) Nou het ek al gesê, dat dit onmoontlik is vir n Adamiet om Afrika-politiek… Lees Meer »
Dirk Albers
Guest
Vriende, lees tog n belangrike artikel op whitenationnetwork.com onder : My View 22/5/2018. Dit handel oor die sewe tentakels waardeur ons regeer word deur die ” onsigbare regering ! ” Die artikel is lank, en baie diep, en dit is harde werk om te verwerk, en te verstaan. Stel u genoeg belang daarin, om uit te vind wat agter die skerms aangaan, en waarom Rasse-moord ons voorland is ? Is u bereid om hierdie artikel vir u dominee/pastoor te gee, en AAN TE DRING , dat hy dit volledig met die gemeente behandel ? Is jou mede broers en susters… Lees Meer »