Die NFL-afgod skeur wit en swart in Amerika

Oct 7th, 2017 by
66 kommentare | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Die artikel “Ons is ‘n veragtelike volk” het heelwat uiteenlopende reaksie uitgelok. Ons weet daar is volksgenote wat lankal reeds na ons hulpbehoewendes omsien; dan is daar diégene wat onmiddellik hulp aangebied het – selfs ‘n vriend in Australië het fondse oorgeplaas vir die Sonskynhoekie-plakkerskamp.

Ons kontak by Sonskynhoekie vra dat ons almal moet bedank vir hul bydraes, en skryf verder: “Ons het nou ‘n dogtertjie, ek het haar Engela gedoop, sy is ‘n blonde krulkop en drie jaartjies oud. Haar ouers het haar aan die Nigeriërs verkoop in prostitusie vir dwelms. Gelukkig is sy gevind en nou by pleegouers. Sy is bietjie toegewerk (moes heelparty steke kry), maar het geen beheer oor haar blasie of magie nie en dra doeke. Sy het NIKS – so Maandag word daar klere, ‘n teddie, doeke en badgoedjies by haar afgelewer…”

Die Sonskynhoekie-plakkerskamp

Aan die anderkant was daar ook dié wat dadelik die lang messe getrek het: “Van wanneer af is dit my plig om vir mense te sorg wat deur hul eie slegtigheid in die gemors beland het?” Of: “Verwag jy van my om na ’n miljoen armlastiges om te sien? Ekself kan nie eens kop bo water hou nie!” Of daar was die verbitterde oujongkêrel, ’n tipiese Kolonialer wat uitgevaar het omdat ek durf sê ons volk is ‘veragtelik’, terwyl ékself die veragtelike skobbejak is. Hy wou dan verder weet hoekom ’n sekere persoon nie die armes help nie? (En hy noem hom sommer by die naam!) My vraag is: vriend, hoe weet jy die persoon doen dit nie reeds nie?

Ons wil aan dié meneer sê, mense wat barmhartigheid aan hul naaste bewys, verkondig dit nie van die dakke af óf op die hoeke van die strate nie! As jy dit nog nie weet nie, dit staan so in jou Bybel opgeteken.

Dan wil ek ook net ‘n regstelling maak: Die woorde ‘veragtelike volk’ was nie myne nie, maar dié van ons profeet. En hy het dit hoofsaaklik teen ons leiers en veral die leraars gehad wat die ou paaie verlaat het – hulle ‘veragtelike’ optrede het dan ook spoedig na die volk toe deurgesuurdeeg en daarom kry ons vandag ouers soos hierbo genoem wat hul kindertjies vir dwelms aan die barbare verkwansel: Siener: “…daar sal in ons land haas niks meer reg wees nie, nie in die regering nie, en ook nie in ons kerke nie”. Eseg. 36:32 “Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.” (Terloops, hier word nét na blankes verwys, want nét ’n blanke kan skaam kry en bloos!)

Die profete van ouds het hulle ook teen die godsdiesleiers uitgespreek: Mal. 2:7-9 “Want die lippe van ’n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ’n boodskapper van Yahweh van die leërskare. Maar júlle (die priesters en leraars) het van die weg afgewyk, julle het baie deur jul onderrig laat struikel … So maak Ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk…” Pleks daarvan dat die kerk en ons leiers onder gesag van Yahweh ons vyande besweer het, het hulle voor hul gaan buig en ons met wapen en al aan hul oorgegee.

Siener van Rensburg se boodskap was deurgaans ’n pleidooi dat ons as volk mekaar die hand moet reik en na Hom toe terugkeer. Nêrens in sy visioene word daar van ons verwag, of selfs gesuggereer, dat ons ‘skuldbelydenis’ moet doen vir ons optrede teenoor ander volke nie. Want: “Op julle verlede, op die hede van ons volk rus daar geen skandvlek nie…” (Die woorde ‘op die hede’ verwys na die tydperk waarin hy geleef het).

En daardie oorgawe het tot gevolg gehad dat ons as volk vandag by een van die bitterste oomblikke in ons geskiedenis te staan gekom het – die punt waar daar van ons rekenskap gevorder word: “Waar is my kinders? Waar is hulle wat môre vir My ’n volk moet wees? Ek het hulle aan julle toevertrou; maar julle het hulle vir niks verkoop nie; en Ek gaan elke siel van julle hand eis!”

Indien ons as ‘volk’ na mekaar omgesien het soos daar in die verordeninge en insettinge aan ons voorgehou word, was ons nog ’n voorspoedige volk (1 Kron. 22:13), en het daar vandag nie ’n enkele medevolksgenoot in ’n plakkerskamp gesit nie. Maar, aangemoedig deur ons leiers en die kerk, het ons besluit om liewer te handel volgens die wette en verordeninge van die nasies rondom ons (Eseg. 11:12).

Ons volk is al eeue lank nie net polities, godsdienstig en op morele gebied (wat is goed en wat is sleg) verdeeld nie, maar ook wat betref ons geneentheid teenoor die arm en minderbevoorregte stamgenote in ons gemeenskap. Die gesiene, welaf en geswore kerkmens se benadering was nog altyd “ek sal vir jou bid” óf “ek dank God dat ek nie soos jy is nie!” Maar steek hy die dag wel sy hand in sy sak, is dit sonder uitsondering altyd vir daardie ‘ander arme agtergeblewene’. Daarenteen is dit ook sonder uitsondering net die medearbeider in die wingerd wat hom of haar oor hul naaste ontferm en bereid is om ’n helpende hand uit te steek.

Profete soos Jeremia, Jesaja en Esegiël skets vir ons die resultaat van die kerk se selfgebroude ‘evangelieboodskap’: Klaagl. 2:14 “Jou profete het vir jou bedrieglike en ongerymde dinge gesien en jou ongeregtigheid nie geopenbaar om jou lot te verander nie, maar hulle het vir jou godsprake gesien tot bedrog en verstoting.”

Jer. 50:6 “’n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge (ander nasies) toe; hulle het gegaan van berg (nasie) na heuwel (klein nasie), hulle het hul lêplek (eie tuiste) vergeet.”

Eseg. 34:10 “ Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie (die kerke sal leeg loop) , sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie (tiendes kan insamel nie); en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk (Hyself sal hulle uit die kerke verwyder), sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie (hulle nie langer onderhou nie).”

Maar nou sit daar steeds lidmate as gyselaars opgesluit in daardie gevangenis (kerk), en word nie toegelaat om uit eie oortuiging iets vir hul naaste te ‘doen’ nie – want daar het die sipier (dominee, pastoor, priester) die alleenseggenskap. Elke liewe Sondag reik hy sy verordeninge vir die week uit soos dit opgeteken staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergese Kategismus en die Dordtse Leerreëls, sodat daar by die gyselaars nie twyfel moet weet oor wat gedoen en nie gedoen mag word nie!

Die profeet Jesaja het dit reeds in sy tyd vooruitgesien en ons nie net daarteen gewaarsku nie, maar terselfdertyd ook ’n bemoedigende woord van troos vir elke gevangene in die kerker gebring:

Jesaja 24:22: “En hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ’n kerker (die kerk); maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word!”

Ons lees in Eseg. 37:23 presies hóé daar op hulle ag gegee sal word: “…en Ek sal hulle (sonder geld) verlos uit al hulle woonplekke (kerkers) waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig (van al die kerk se wette en Leerreëls, en eers dán) sal hulle vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.”

In Jes. 61:1 lees ons waarvoor Hy sy skape geroep het: “Hy het My gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.”

En aan dié bevoorregtes wat hul reeds buite die kerkers bevind, gee Jesaja nie net opdrag oor wat húlle vir hierdie gevangenes moet ‘doen’ nie, maar beskryf ook die haglike toestand waarin hulle verkeer.

Jes. 42:7 “…om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Jes. 5:13 “Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors (na die Lewende Woord).”

Mig. 6:12, 14 “Want die rykes in die stad is vol geweld, en die inwoners daarvan spreek leuentaal, en hulle tong is bedrog in hulle mond … Jy sal eet, maar nie versadig word nie, sodat jou honger in jou binneste bly; en jy sal wegbring sonder om iets te red; en wat jy red, sal Ek aan die swaard oorgee.” Want waar wysheid ontbreek daar heers die linkse dwaas met sy swaard.

Hoe staan dit daar geskrywe? “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ’n dwaas is na links.” (Pred. 10:2 ). Hier word dus gekonstateer dat almal wat in die hart ‘regs’ is, ook wys sal wees; terwyl dié wie se hart wat na links neig (die liberaliste), as dwase gereken word.

Na Jesaja se dood het sowat 690 jaar verloop voordat die Messias self gekom het om sy volk uit die ‘kerk’ van daardie tyd te verlos.

Met sy geboorte het drie ‘wyse manne’ (dus regses) vanuit die Ooste gekom om aan Hom eer te betoon. Die Skrif sê duidelik dat slegs hulle drie die sterreteken aan die hemel gesien en dit verstaan het. Nie één van die ‘linkse liberaliste’ (dwase) was eers daarvan bewus nie: Mat. 2:3 “En toe (die linksgesinde) koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele (linksgesinde) Jerusalem saam met hom.” Die regse wyse manne daarenteen was met blydskap en dankbaarheid vervul.

Net so is daar vandag ‘wyse manne’ (regses) wat oor kennis en insig beskik en dinge verstaan wat vir die linksgesinde liberaliste verborge sal bly; daarom haat en verag hulle alles wat ‘regs’ (wys) is. Maar dis nie ál nie – uit jare se ondervinding weet hulle reeds dat van al die nasies op die aarde die blanke Adamiet by uitstek die bevoorregte een is: sy lewenspeil is die hoogste; sy skeppingsvermoë en kundigheid ongeëwenaard; sy kultuur en morele standaarde sonder gelyke, en die Skepper wat hy aanbid, is ver verhewe bo al die ander volke se afgode. Sy Seun is die lig van hierdie wêreld en deur Hom het alle dinge ontstaan (die ganse heelal) (Joh. 1:1,3). Net so was die wit mens (wit weerkaats lig) grootliks verantwoordelik vir die ontwikkeling en vestiging van wat daar in die wêreld tot stand gebring is, want:

Num. 14:12 “Ek sal jou ‘n groter en sterker nasie maak as hulle (die ander nasies). Jes. 58:14 “Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde.” Openb. 2:10 “Ek sal jou die kroon van die lewe gee…”

In die Verborge Boek van Eden hoofstuk 12:14 lees ons: “Want Ek het jou van die wit lig gemaak; en Ek wou kinders van lig uit jou voortbring soos jy…” 1 Joh. 1:5 “God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.” (Ek herhaal:Die blanke se wit vel weerkaats lig; terwyl die swart vel van die Afrikaan en Neger lig absorbeer).

Dan is dit mos ook logies dat net één skepsel (Adam) die gelykenis en beelddraer van daardie God wat hy ook as ‘Vader’ aanbid, kán wees. So is sy eie kind weer ’n beelddraer en gelykenis van hom.

Hierdie draer van Sy beeld en gelykenis het die Skepper ‘Israel’ gedoop, en oor húlle sê Hy die volgende: “Israel, júlle is die skape van my weide, júlle is mense. Ek is júlle God…” Van geen ander volk op aarde word daar gesê dat hulle sy ‘skape’ is óf ‘mense’ is, óf dat Hy ook hulle God is nie! In die Bybel word daar ook tien keer na die mensdom verwys (m.a.w. die 12 stamme van Israel). Daniël 4:25 bevestig dit waar hy aan  koning Nebukadnésar sê: “Hulle (die skape) sal u uit die mensdom (die stamme van Israel) verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees.” (Die ‘diere van die veld’ het hom aangeneem, net soos hulle Mandela ook aangeneem het!)

In die drie jaar wat die Heiland saam met sy dissipels was, het Hy aan hulle talle kere met woord en daad gewys hóé daar teenoor jou naaste opgetree moet word. Hier is net een voorbeeld:

Op ‘n dag het Hy saam met sy dissipels in ’n skuit na ’n verlate plek gegaan om ’n bietjie te gaan rus, maar ’n skare van 5 000 het Hom ingewag met die hoop dat Hy met hulle sou praat. Hy het ook, en dit was al amper aand teen die tyd dat Hy klaar was.

Maar anders as wat sy dissipels wou hê, het Hy hulle nie huis toe gestuur nie; nog minder belowe dat Hy vir hulle sou bid.
Nee, Hy het geweet hulle is moeg en honger, en het sy dissipels beveel om hulle in groepe van 100 en 50 te laat sit, waarna Hy die beskikbare brood en vis vermeeder en aan hulle laat uitdeel het.

En Hy was ook nie skraps of spaarsamig met sy voorsiening nie, maar het so oorvloedig en kwistig te werk gegaan dat toe almal klaar geëet en versadig was, het daar nog 12 mandjies vol brokstukke oorgebly!

Ons, aan die anderkant, is weer alte geneig om eerder te min as genoeg te gee. En die dag wanneer ons ’n dinee hou, word dikwels ook net ons vooraanstaande, beste en uitsoekvriende genooi. Vergelyk dit nou met wat Hy van ons verwag: Luk. 14:13-14 “Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.”

Maar wanneer onsself aan die ontvang kant is, sal ons ook oorvloedig en kwistig te werk gaan; terwyl die verarmde en erbarmlike naaste, maar tevrede moet wees met ’n paar aalmoese of die verslete, uitskotgoed wat vir ons van geen waarde meer is nie!

Daar word egter nie net van ons verwag om iets vir ons naaste te ‘doen’ of te gee nie; ons het ook ’n dure plig om oor hom te waak. Soos wat ons moes gewaak het oor hulle wat vandag in die plakkerskampe sit.

Volgens Salomo is dit ’n gelukkige man wat by sy naaste se ‘deure waak, by die syposte van sy poorte waghou’. Jesaja weer kla die volk aan oor hulle patetiese onbevoegdheid en neiging om voete te sleep wanneer hul naaste in nood verkeer.

Jesaja 56:10 “Dié wat oor my volk móét waak, is almal blind, hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie; hulle lê net, hulle wil net slaap.”

Selfs die Messias wat mag oor lewe en dood gehad het, het in sy oomblikke van angs en sielewroeging daar in die tuin van Getsemane verlang na iemand om saam met Hom te waak terwyl Hy eenkant gaan bid het. Sy behoefte aan onderskraging kan wees omdat Hy sy kruisiging twee keer beleef het. Sy voorkennis van dinge het gemaak dat Hy presies geweet het wat tydens die kruisiging met Hom sou gebeur; en toe daardie dag aanbreek, het Hy die verskrikking daarvan ’n tweede keer ervaar. Is dit miskien hoekom Hy Petrus en twee ander dissipels gevra het om by Hom te bly en Hom te ondersteun?

Mat. 26:38, 40-41 “…en (Hy het) vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” … “Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie?”

Gedurende sy drie jaarlange openbare optrede is Hy voortdurend vervolg, beledig, geteister en uiteindelik doodgemaak, en dit sou ook sy volgelinge se lot wees.

Joh. 15:20 “As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.” … Mat 10:23 “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.”

Hierdie genadelose ‘vervolging’ het egter nie by die dissipels geëindig nie. In die kerke word graag verkondig dat dit die ‘Christene’ is wat vervolg word; maar die werklikheid vertel ’n heel ander storie!

As dit by vervolging kom, is die blanke Westerling vandag in elke ander nasie se visier en ook die hoofteiken; hulle haat en verag hom; teister hom en soek sy dood. Hoekom? Hoekom kan hy nooit niks doen wat goed of reg is nie? Hoekom staan hy altyd in die beskuldigde bank? Hoekom kan net hý rassisties wees? Hy wat skaars ‘n tiende van die wêreldbevolking uitmaak? In sy eie land wat hy oor eeue heen tot ’n sieraad uitgebou en ontwikkel het, geniet die onopgevoede barbaar en Moslem-terroris vandag voordele wat glad nie vir die blanke beskore is nie. Die barbaar en Moslem word soos ’n eregas ontvang, kry gratis huisvesting, maandelikse toelaes, en sy kultuur is die enigste wet wat geld. In die blanke stede is daar selfs gebiede wat vir die witman verbode is.

Die blanke se onbetwisbare posisie as die wêreld se uitnemendste en ‘hoogste’ nasie, is vir al die ander nasies ’n kwetsende belediging. Maar selfs onder ons eie medeblankes is daar linkse dwase soos die Kanadese eerste minister, Justin Trudeau, was eis dat die witman se ‘oppergesag’ (supremacy) beëindig moet word, want ‘in diversiteit (verbastering) lê ons sterkte’.

Daar moet dus iets aan die blanke wees wat hierdie weersin en ongekende haat voed en aanhits. Is dit sy kultuur, sy godsdiens, of dalk sy velpigment? Nee, ek glo dit lê veel dieper en dit reik tot by die kern van sy bestaan – sy onsterflike siel, want dis die één ding wat die skaapnasies van die boknasies onderskei.

Rassisme: swaard van die dwaas

’n Rasse-insident op die sportveld in Amerika het die onderskeid duidelik na vore gebring. Dit was toe ’n derderangse Amerikaanse Neger-voetbalspeler, Colin Kaepernick, verlede seisoen voor ’n wedstryd van sy klub, die 49ers, geweier het om op aandag te staan toe die Amerikaanse volkslied gespeel en die vlag gehys is, want dis simbole wat “staan vir ’n land wat swartes en gekleurdes onderdruk,” het hy gesê.

Hierdie voorval het veroorsaak dat Amerika vir die eerste keer in sy geskiedenis op ’n rassegrondslag (wit en swart) letterlik in twee geskeur is. In die verlede het die Amerikaanse blanke, net soos alle ander blankes, gedienstig maar die knie gebuig as mnr. swart barbaar net ’n wind gebreek het; of hom as ’n vuilgoed en wit skuim uitgeskel het; ja, selfs wanneer sy vrou, dogter of moeder deur hulle verkrag is, het hy dit gelate aanvaar, want die linkse dwaas kan niks verkeerd sê of doen nie! Maar toe gaan daag Neger se kind mos witman se balgod NFL uit, en word dié se eer en heiligheid aangetas! Dit was al wat nodig was om die jare lange onderdrukte rassis in mnr. blank Amerika dadelik en vreesloos op sy agterpote te laat spring. En meteens is die poorte van die hel oopgeruk! Daar is by my geen twyfel dat hierdie insient deur Adam se Skepper gebruik is om die wyses tot hul sinne te bring nie.

Gregg Popovich

Self pres. Donald Trump was buite homself van woede; hy het nie doekies omgedraai nie en geëis dat sulke spelers uit die span geskop word. Die meeste ander blankes was dit eens met hom; maar soos altyd was daar natuurlik die verloopte bokramme wat hulle aan die kant van die ‘veronregte’ Neger geskaar het. Soos die basketbalafrigter van San Antonio Spurs, Gregg Popovich. Hy het tydens ’n nuuskonferensie hom soos volg oor Amerika en die blankes uitgelaat:

“Ek is deeglik bewus van die rassisme onder blankes,” het hy gesê. “Die land wat ek, Popovich, ken en liefhet, is gevul met haat – die blankes se haat vir die swartes (in werklikheid is dit net andersom!) Mense, spesifiek die wittes, moet gemaak (gedwing) word om ‘ongemaklik’ te voel, want ons is ‘gemaklik’ (met ons voorkoms en alles wat ons tot stand gebring het). Bitter min verstaan of sal wil toegee dat daar iets soos ‘witbevooregting’ bestaan,” was sy woorde. “Ons het steeds geen idee wat dit beteken om blank gebore te wees nie. Dit is soos om ’n 50-meter voorsprong te kry in ’n 100-meterwedloop; en dis ’n gegewe omdat ons wit gebore is. Jy geniet sekere voordele wat sistematies, kultureel en psigologies daar is…”

Wat die stomme Gregg Popovich nie besef nie, is dat hy met sy onvergenoegdheid jeens medeblankes en deur sy eie wit vel te belaster, onwetend die verborge en ware identiteit van die blanke pertinent aan die lig gebring het – ’n voldonge feit wat nóg hy nóg sy swart broers ooit sal verstaan óf aanvaar.

Luk. 8:17 “Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.”

  1. Popovich en al sy linkses dwase wil hê die blanke moet gelykgestel word met al die ander nasies en ook met hulle vermeng. Maar die suiwer blanke is ’n opperste rassis; dus, rasbeskermd, soos wat sy Skepper van hom verwag. In Esra 9:2 lees ons dat hy as die ‘heilige geslag’ (die blanke Westerling) hom nie met ander volke (mag) vermeng nie.” Dan. 2:43 sê dit sal nie slaag nie, want “…hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.”
  2. Blankes moet ‘ongemaklik’ voel oor hulle witheid. Popovich suggereer hiermee dat die Neger se swart vel hom ‘ongemaklik’ laat voel. Dit grief hom ook dat blankes so ‘gemaklik’ is met hul voorkoms en omstandighede. Maar hoe kan hulle anders daaroor voel? Hulle is dan na die beeld en gelykenis van hul Maker geskape!
  3. Wat ‘witbevoorregting’ betref, is Popovich ook heeltemal reg, en die Almagtige bevestig dit Self vir ons in Deut. 10:15 “Maar net aan jou vaders het Yahweh ’n welgevalle gehad om hulle lief te hê…” En boonop word hy nog voorgetrek ook: Deut. 7:14 “Geseënd sal jy wees bo al die volke…”
  4. Nee, meneer Popovich, jy is verkeerd: om wit gebore te wees, beteken nie om ’n 50 meter voorsprong in ’n 100 meter wedloop te hê nie, maar ’n volle 100 meter!

En noudat al die bokke hulle sê gesê het, kan ons ten slotte gerus luister na die Vader van Adam/Israel se finale betoog in hierdie saak:

Openb. 13:3 “En die hele wêreld (die linkse dwase bokke) het verwonderd agter die dier aan gegaan … (almal) wie se name nié van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nié.

“En Ek het die nasies van mekaar afgeskei: met my volk, Israel – die wyse skape – aan My regterhand en al die ander nasies – die dwase bokke – aan My linkerhand.

“Daarna het Ek vir my volk Israel ’n stad gebou met die naam ‘Nuwe Jerusalem’ (Openb. 21:2), met 12 poorte waarop net die name van die 12 stamme van die kinders van Israel geskrywe is, en die muur van daardie stad het 12 fondamente, en daarop was net die name van die twaalf apostels van die Lam geskrywe (Openb. 21:14). En in daardie stad het Ek net hulle toegelaat wie se name geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam – die regverdige kinders van Israel (Ps. 69:29) – die skape van My weiveld…” (Met dank aan Barry Booyens en Pieter Lewis vir hul insette).

66
Leave a Reply

avatar
1800
65 Comment threads
1 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
Johann CronjeJohann+CronjeAdriaan SnymanDirk AlbersPieter Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Realis
Guest
Realis

Briljant uiteengesit, dankie. Ek wens hierdie inset kan op verskeie webblaaie verskyn sodat die blankes kan begin besef wie hulle is en wie hul God Jahweh is. Dan sal hul miskien verstaan wie hul ware vyande in die wêreld is en terug draai na ons God, ons ras en ons volk! Die blanke 10% van die wêreld word op alle vlakke beveg en vervolg en steeds is die absolute meerderheid van blankes blind om te sien , doof om te hoor en te dof geindoktrineer om te verstaan. Voorwaar ‘n veragtelike volk… Dalk is dit dringend tyd dat die ware… Lees Meer »

Dawid
Guest
Dawid

Wêreldwyd is die meerderheid blankes goddeloos, oppervlakkig, links-liberaal en sal hulle vergaan. Slegs ‘n klein (behoudende) oorblyfsel sal gered word.

Rom. 9:27 : “En Jesaja roep oor Israel uit : Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die OORBLYFSEL sal gered word…”

Rom 11:5 : “Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n OORBLYFSEL, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.”

.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Realis (1), Dat die inligting op verskeie webblaaie kan verskyn is heel wenslik maar dit is te sensitief vir baie lesers, wie nie wil hê dat hulle lewe gekompliseerd moet word nie. Die gemaksone sal moet plek maak vir die ware “commitment” en erkentlikheid van die suiwer waarhede van die Woord van Yahweh.. Die belangrikste is die blanke se powere kennis van sy herkoms en wie sy Skepper is. Hulle weet nie wie hulle is nie ook nie wie hul werklike Vader, God en REDDER/VERLOSSER is nie. Hulle en die kerk loop agter RKK dogmas aan. Hulle spreek “ander’ “gode”… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Realis (2), Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. Jes 43:10 – 12 – Júlle (Israel) is my getuies, spreek YAHWEH, en my kneg wat Ek “uitverkies” het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is — voor MY “ is geen God” geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” HEILAND buiten MY nie. Ék het VERKONDIG en VERLOS en dit laat… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Sommer uit die staanspoor twee negatiewe (-) duime af vir die bogenoemde Woorde van Yahweh. Hoe verklaar jy dit ????? Wie is hierdie besoekers anders as opponent van die waarheid?

Marellus
Guest
Marellus

Adriaan Dankie vir jou artikel. Ek moet egter met jou verskil oor die volgende : Elke liewe Sondag reik hy sy verordeninge vir die week uit soos dit opgeteken staan in die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergese Kategismus en die Dordtse Leerreëls, sodat daar by die gyselaars nie twyfel moet weet oor wat gedoen en nie gedoen mag word nie! Adriaan, die hoofstroom-kerke verkondig al vir jare nie meer daardie belydenisse nie, en as hulle dit verkondig, verdoesel hulle dit. Meeste dominees sal so preek as iemand hulle volgens die belydenisskrifte teregwys. Die hoofstroom-kerke is vrot van Vryemesselaars. En waar daar… Lees Meer »

Realis
Guest
Realis

Dawid, Wat jy sê is waar. Die probleem is egter dat die meeste van ons volk wel op die lekker breë pad is, terwyl hul dink hul doen die wil van God. Want daardie selfde goddelose, oppervlakkige, en links-liberale mense is deur staat, kerk en opvoedingstelsels geleer/gebreinspoel dat die weg van die wêreld, daardie lou-warm weg waar niks werklik reg of verkeerd geag word nie en alles relatief is, is die weg wat ‘goeie’ mense volg. Ons taak is egter om die waarheid by ons volk te vestig en die beginpunt sal sekerlik moet wees dat ons hul minstens in… Lees Meer »

Realis
Guest
Realis

Johann Cronje,
Wat jy sê is waar.
Die vraag is hoe bereik ons, ons mense met die waarheid, as die meeste van hul geindoktrineer is om te dink dat hul waggeldraffie op die breë pad van die wêreld, hul siele gaan red?
Ook in ag genome dat die Waarheid van God vir die meeste absoluut botsend is met wat hul deur kerk, staat, opvoedingstelsels en media geleer is…
Dit is vandag voorwaar die tye waarin alles wat reg is, beskou word as verkeerd en omgekeerd.

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Realis, Die valsheid en kommerlose onkunde van die sogenaamde gelowige van hierdie misleide volk, (die “louwarm” en “koue” gelowige, wat eerder met die mensgemaakte reënboog wil vermeng), sal altyd met ons wees. Jes 29 :13 – YAHWEH het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My “SOOS MENSE” dit wil hê, nie soos Ek wil nie. (“Soos mense” = Dogmas van die RKK en vele andere!) Jy vra, “hoe bereik ons, ons mense met die waarheid” ? Hierdie forum is daar… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Adriaan, die mense wat n probleem het met ” veragtelike Volk, ” sal seker ook sukkel met : Slegs n geringe, ELLENDIGE oorblyfsel, wat by die Naam van Yahweh skuil, sal gered word ! Hulle sukkel seker ook om daardie pragtige lied, Amazing Grace te sing ? Want die woorde sê : That saved a WRETCH, ( lees nare veragtelike sondaar ! ), like me. Ek weet van een van daardie fancy elite rykmans- kerke, wat die woord ” wretch, ” verander het na ” sinner.” Dit val darem bietjie mooier op die oor, vir daardie vooraanstaande super christene, nê.… Lees Meer »

Dawid
Guest
Dawid

ROWERS SLAAN VROU, BYT DOMINEE Dit is nie die eerste keer dat die Breytenbach-egpaar deurloop onder gewapende rowers nie. Die VORIGE keer op die plaas waar hulle woonagtig was, is dr. (Ds) Hendrik Breytenbach (66) met ’n warm strykyster gebrand en het die “rowers” gedreig om sy vrou te verkrag. Hierdie keer is daar op die egpaar geskiet, me. Betsie Breytenbach is oor die kop geslaan en dr. Breytenbach is aan sy arm gebyt. Die egpaar is Saterdag, 7 Oktober omstreeks 05:00 by hul huis in Ritastraat, Del Judor oorval. “Ek het so vieruur opgestaan en die venster oopgemaak om… Lees Meer »

Dawid
Guest
Dawid

Terwyl die meerderheid witmense van Aapzanië (steeds) so verrot-liberaal soos die pes is, word hulle boonop konstant gebreinspoel deur die sataniese (linkse) Afrikanerbond-Doringbos se filiale – filiale soos Maroela Media met hulle ‘kommin’ & ‘tappet’ dom rugby-afgod -besmette FB blad… waar daar openlik en skaamteloos gesuggereer word dat die God van die Bybel sogenaamd “nie-rassig” en “multi-kultureel” sou wees, en dat die Bybel sogenaamd “teen rassisme” gekant is, ensovoorts. En wanneer mens die spul kommentare daar lees, dan sien mens hoe word daar keer-op-keer ge- “ja” en ge- “amen” op die dik stroom linkse sataniese drek – komende uit die… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

‘n Stem het stil geword terwyl ander dalk nog in afwagting vir Nibiru in vrees lewe! Gereelde lesers sal onthou dat gedurende Mei 2017, Debora de Richter voorspel het dat Nebiru oppad is (waarskynlik gelei deur David Meade se doemsprofesiëe). Ook het sy talle datums volgens haar berekeninge, vir Julie, Augustus en Oktober vasgestel, waartydens die einde van Daniël se 70ste week sou aanbreek en dit alles na aanleiding van haar drome en persoonlike uitleg van die boek, Daniël. Kwoteer Debora de Richter – “Aan al die nebiru debunkers…julle verkondig hier hoe die elite aldeur vir julle lieg…maar wanneer dit… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johan Cronje, het jy dalk al opgelet na die kenteken van NASA, sien jy die rooi vleuel? Sien jy dat die rooi vleuel ‘n “T” verteenwoordig? Spel nou weer “NASA” maar die keer saam met die “T”, NASAT, skommel nou die letters bietjie maar voeg niks by en neem niks weg nie en wat sal jy kry? SATAN. In engels en Afrikaans het dit dieselfde betekenisverwysing. Dink jy, jy kan ‘n senior wetenskaplike van ‘n maatkappy glo as die maatskappy se naam “satan” spel? Het jy nog nie gesien dat al “nasa” se satteliete en projekte name dra van griekse… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Dawid, toe ek lees van die dominee wat die tweede keer deurgeloop het, wou ek dadelik weet : Wat het hulle anders begin doen en/of verbeter sedert die eerste aanval. Omdat ek nie betroubare geloofwaardige inligting het nie, moet ek baie versigtig wees wat ek sê. Maar ek maak dus n algemene stelling hier nl. As hulle NIKS gedoen, of verbeter het nie, het ek GEEN simpatie nie. Ons moet aanvaar dat BAIE blankes gaan sterf deur hulle eie nalatigheid en/of simpelheid. ( En dit, so met die Bybel onder die arm, en n gesang op die lippe. ) Kom… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Ek het my punt gestel t.o.v. Debora de Richter se “drome en profesiëe” waarop sy aanspraak gemaak het om die onmiddelike /nabye toekoms M.B.T. tot “KOMS” van Nibiru asook haar persoonlike onthullings t.o.v. die profesiëe van Daniël, te wou voorspel. Dit het alles gefaal! Ons sal ook nie veel bereik om NASA se feite of hul wetenskaplikes (sonder enige teenbewyse) met die “onheilige” te verbind nie. Dalk is jy reg, ek sal nie weet nie! Ongelukkig praat feite eerder as “drome” en “aannames gemaak deur selfaangestelde “doemprofete” gelei deur die “Doomsday date theory” van onder andere, David… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers (2), Planet X – The 2017 Arrival by David Meade – Review Let’s look at that and some of the claims quoted: “observations difficult”? Professional astronomers can tell you that even a single object the same size as earth would be spotted years in advance by even amateur astronomer telescopes. Something many times bigger than earth (as Planet X is always claimed to be) is not arriving October without the internet exploding with amateur sightings of something so important because it would be visible with the naked eye already. As NASA scientist David Morrison said, “No one could… Lees Meer »

Andy Rabie
Guest
Andy Rabie

Johan Cronje,ek dink waaroor dit hier gaan is die feit dat jy ongevraagd neerhalend veroordelend is. Ja sy het ń fout gemaak en ek glo sy het ook geleer uit haar fout en ek dink dit kan baie skade doen aan mense wat nog nie so sterk in die geloof is nie. So ken ek ń paar diep opregte mense wat ook al hierdie fout gemaak het. My persepsie is dat sy dit opreg bedoel het en maar net die mense wou waarsku. Ek het haar waarskuwing ook nie ervaar as iemand wat ander om die bos wou lei nie.… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Andy Rabie, Ek antwoord jou kommentaar soos volg: Eerstens, ken jy nie die agtergrond van al ons vorige gesprekke wat reeds maande lank oor verskillende onderwerpe van onder andere die “koms” van Niburu en ook “haar” uitlegte van die profesiëe van Daniël, wat verband hou met die eindtye nie. Indien jy dit alles nagegaan het sou jy dalk ‘n beter begrip vir die probleem gehad het. Ek beskou jou simpatieke houding teenoor Debora se kwansuise “fout” as onvanpas en ongevraagd. Sy het self die aannames en uitnodigings aan wie ookal gerig om haar per epos te kontak vir haar uitlegte… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Vriende, ek lewe nou in my eie betaalde tent in die bos, en konsentreer op die natuur en die Hemelse bosveld atmosfeer. Ek luister nou en dan radio, maar dit dwing my gewoonlik om liewer my eie musiek op te sit. Wat is my punt ? Ek sal nou afhanklik wees van julle om my op hoogte te hou van wêreld-gebeure, en ander belangrike inligting. Medies gesproke, het ek so twee of drie jaar oor op hierdie aarde, en kan nie, of sal nie na enige ander plek wil vlug nie. As my vrede egter deur enigiemand hier sou versteur… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

ouens ek kom min hier. Ek WERK vir ‘n lewe vir die staat..dus 24/7/356 dae ‘n jaar. ek sien daar is so paar skewe klappe na my kant toe gemik oor my sg “verkeerde drome en professie..” Mense EK HET GEEN FOUT BEGAAN NIE…NIE MET MY BEREKENINGE OOR DANIEL NIE..EN NIE OOR NEBIRU NIE…OP 28 AUGUSTUS 2017 HET DIE 1335 DAE GEEINDIG VAN DANIEL 12. DIT HET IN AANVANG GENEEM OP 16 DESEMBER 2013 MET DIE OORDRAG VAN DIE AFRIKA REGERING AAN MARDUK, DIE GEVALLE ENGEL….AS JY MY ARTIKELS SOEK OOR DIE UITLEG VAN DANIEL..epos niehauszunata@gmail.com…. Ons is DUS SEDERT… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

terwyl hulle die WIFI by die werk aan vergeet het..laat ek nog ‘n paar woorde skryf..weet wragtig nie wanneer ek dit weer sal kan doen nie… Die verwoesting van die aarde word baie duidelik in die profete bespreek..die eskatologiese lyn wat Johann Cronje so aanhang is totaal verkeerd want daardie lyn neem nie in ag dat ons SION is nie..ook dat die verwoesting van die aarde die BELOFTE VAN DIE WEDERKOMS IS NIE..DIE TEKEN VAN DIE SEUN VAN DIE MENS.WAT D LAASTE OPENBARING TYDPERK VOORAF SAL GAAN NIE.. Johann wil my baie graag ‘n leuenaar maak en hy gebruik die… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Gepraat van “kerk” en “kolonialer” … Kyk baie mooi na dié gebou. Kyk na die boustyl. https://www.google.co.za/maps/@-34.1611033,18.8673363,3a,30y,161.17h,100.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1spbc5BkCuZhsfISpVxyQrOg!2e0!7i13312!8i6656 Gaan kyk ook sowat 1,9 kilometers Noord-wes vanaf die bogenoemde gebou tussen Devon straat, Lancaster straat, West Crescent en Robina straat, in dieselfde dorp. Gaan kyk mooi daarso. U sal vind. Die geboue is daar. Dalk nie so spoggerig nie en selfs effe ‘verwaarloos’ … Nee kyk, hierdie manne is uitgeslaap. So ewe ‘onskuldig’ in die woonbuurtes ‘weggesteek’. Hulle gee ook net een adres aan, maar … Baie ‘slim’. Of, so dink hulle. En verder Noord-wes vanaf die ‘kompleks sowat 5,7 kilometers, so… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Noudat ons doenig is met kerke, godsdiensleiers, priesters, dominees, leraars en derglike … Hier is Dr. Ben du Toit, Direkteur Kommunikasie, NG Kerk Sinode van Wes- en Suid-Kaap / Redakteur Elektroniese Kommunikasie Algemene Sinode NG Kerk / Parlementêre Lessenaar Algemene Sinode NG Kerk: http://bybelwaarheid.com/index.php/af/apologetiek-en-dwaling/item/218-jj-kotze-tf-burgers-jj-du-plessis-ben-du-toit-en-raamwerkverskuiwings Dié dame blyk Dr. Ben du Toit se ‘beroemde’ aangenome dogter te wees. Haar naam is Anri du Toit (‘Vissie’, as ek dit nie mis het nie …) By voorbaat verskoning oor die swak web-plek, maar hier kan ‘n mens mooi sien. Sy is een van Die Antwoorde: http://www.roekeloos.co.za/grappe/nou-praat-jy-dominees-se-dogters/ Hier is Dr. Ben du Toit se… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johann Cronje 1, ek hoor jou en verstaan jou argument teen “toekoms profeet speel” en veral as ons datums koppel. Die USGS (united states geological survey) het na die beste van my wete hul argief data van die internet onttrek – hul argiewwe het vir hul ‘n verleentheid geraak omdat hul geen meer antwoorde het op die toename in aardbewings, beide in frekwensie en intensiteit nie. Die USGS hou klaarbleiklik tans net data vir 2017, dus vir 1 jaar en dan slegs vir “significant” aardbewings. Kyk jy na die formule wat hul saamgestel het weeg die “pager alerts” en die… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johann Cronje 2. Die syfers wat ek vir jou genoem het betreffende die 2.5RS jaarlikse aktiwiteit het ek self ‘n paar jaar gelede van hul webwerf verkry. Ek het dit egter nie aangeteken nie en toe ek dit wel later begin aanteken het hul die data verwyder. Ek het egter hul data vir beide 4.5RS en 5RS kon verkry voordat hul die inligting verwyder het. Hierdie intensiteit aardbewings het nie die eksponensiële kurwe van die 2.5RS tellings vertoon nie, nogtans is die toename niks minder as verstommend nie. Let ook op na hoeveel minder 5.0RS tellings daar is teenoor 4.5RS… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Debora, Al jou datums, “profesiëe”, “drome” en bewerings is nie vervul soos jy dit voorspel het nie? Moet ons nou ook die res glo wat jy so pas kwyt geraak het. Nibiru is nêrens te sien nie. Jy mors jou en ander se tyd met jou droomvoorspellings. Verder is jou uitleg van die profesiëe ook verbind tot jou eie drome en sogenaamde persoonlike boodskappe van “hoër” gesag. Verder, pas jou begrip van die 1260 & 1290 dae van die groot verdrukking ook ook nog nie iewers in nie, want jou eie uitleg en begrip van die profesiëe is uit pas… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Die “FNL-AFGOD” hierbo in die artikel, herinner my aan iemand wat eendag verduidelik het hoe die gepeupel se meesters hulle opwen om tekere te gaan met, en bohaai te maak oor spel, sport, vermaaklikheid en tydverdrywe totdat hulle smoordronk is van plesier sodat dit dan maklik is om alles by hulle weg te vat, terwyl hulle meesters ‘n tirannie in plek kry. Dit is wêreldwyd so deur die Jesuïete Orde georkestreer vanuit Rome met onder andere die Gratis Bouers as een van die tentakels. Hier by ons? Netso! Vrydag by Gold Reef City, Saterdag by ‘Emirates’ Ellispark en Sondag by… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Ag, en kan julle glo! Nog Gratis Bouers! Lord Roberts Lodge Nr. 2827. Masonic Centre, 2 Eccleston Place, Somerset Wes, Wes Kaap. http://freemasonrycape.net/event/lord-roberts-2827-ec-2 Skaars 6 kilometer vanaf 3 Masonic straat, Strand. Nogal Lord Roberts Losie …! Lord Roberts, die moordenaar van duisende Boer Ou Mense, Boervroue en Boer Kinders! https://www.google.com/maps/place/2+Eccleston+Pl,+Jacques+Hill,+Cape+Town,+7130,+South+Africa/@-34.0759616,18.8538744,3a,75y,66.75h,94.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1suYfbTyX5Gjux-mt2MRRnxw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DuYfbTyX5Gjux-mt2MRRnxw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D132.34477%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x1dcdb5786fab9015:0x192c83a83e6a8738!8m2!3d-34.07581!4d18.85424?hl=en En daardie kommentaar van Deborah de Richter hierbo: “baie baie binnekort sal daar ‘n belangrike nuusgebeure plaasvind in suid-afrika wat tot gevolg sal he dat blankes hulle rue draai op die konserwatiewe organisasie(s) wat hulle wil red uit uhuru..die volk sal die media propaganda glo …” Die ding wat Deborah… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers (1) ,
Van die historiese data 1970 – 2012, waarna jy dalk verwys is tog beskikbaar op bv. die onderstaande skakel. Ek betwyfel enige bewering dat instansies sekere data moedswilliglik probeer verbloem vir die wêreld . Dit dien geen doel nie.
Number of Earthquakes by Year – Johnston’s Archive
http://www.johnstonsarchive.net/other/quake1.html

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers (2) , Die hoeveelheid en krag van huidige aardbewings is hoegenaamd nie ‘n bepalende teken van die tyd van die einde nie. So ook nie die hoeveelheid vulkane nie. Mat 24:6 verduidelik : “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog NOG NIE die einde NIE.” Hier geld alle gerugte van alledaagse oorloë en sowel as alledaagse aardbewegings en vullkaniese uitbarstings, peste en hongersnood wat tans ‘n alledaagse vesrskynsel is NET in SEKERE lande van die wêreld . Eers wanneer die gebeure… Lees Meer »

Ben
Guest
Ben

JB: Oorsprong van JA-stem. Ek stem saam, ‘n humanistiese bedeling het sy oorsprong by Vrymesselaars soos Mandela en De Klerk gehad. Was Pik Botha nie ook een nie? Alle praatjies wat dui op morele integriteit beteken eintlik niks – want vir Vrymesselaars is alle godsdienste gelyk. Dat die stemvee so naief kon wees…

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johann Cronje A. Baie dankie vir die skakel. Ek het dit reggekry om Dr. Johnston se data te verifieer ten opsigte van die 8.0-9.9 kolom vir die jaartal 1970 tot 2012 soos jy dit weergegee het en dit blyk korrek te wees vanaf 1986. Ek kon ook die skakel opspoor waar jy by die USGS van die data kan kry. Die huidige skakel is egter baie moeisaam en nie naastenby so gebruikersvriendelik soos die skakel van ‘n paar jaar gelede nie en ook nie so volledig nie. Die ou databasis het aardbewings van kleiner as 2.5 en groter gehad (kan… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johann Cronje B. Vir die Periode 1970-1985 rapporteer Dr.Jonstone 8 aardbewings groter as 8 maar op verskillende jare as die huidige USGS databasis. Johnstone USGS22/10/2017 1970 0 1 Colombia 31/07/1970 1971 1 2 New Ireland region, Papua New Guinea 14/07/1971; New Ireland region, Papua New Guinea 26/07/1971 1972 0 1 Mindanao Philippines 02/12/1972 1973 0 0 1974 0 0 1975 1 0 1976 2 1 Kermadec Island region 14/01/1976 1977 2 1 South of Sumbawa Indonesia 19/08/1977 1978 0 0 1979 0 0 1980 1 0 1981 0 0 1982 0 0 1983 0 0 1984 0 0 1985 1… Lees Meer »

Kobus Scheepers
Guest
Kobus Scheepers

Johann Cronje C. Laastens net ‘n vinnige verwysing na die beeld van Daniël, die kop van goud is die Babiloniese Ryk, die tweede is die Persiese Ryk en so voort. Dan kom die Rots waaraan geen mensehand geraak het nie en verpoeier (vernietig) die beeld. Wat kom die Rots vernietig? Ons weet die Rots is die Ware Messias. Hy kom vernietig nie die wêreld nie, Hy kom vernietig die “Ryke” m.a.w. die regeermagte van die wêreld, daar is niks gesê dat Hy die mensdom kom vernietig nie. Bestudeer jy Openbaring 19 en 20 saam (lees beide hoofstukke op dieselfde dag… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Hulle se mos, grootte máák saak … In dié geval die grootte van die afgode. Dit nou vir die afgod-aanbidders. Die Amerikaanse “NFL-AFGOD verwys; kyk hoe groot is die tipe afgode as ‘n mens grootte meet aan jaarlikse totale bywoningsgetalle – Hier is paar van die grootste afgode van grootste na kleiner: Major League Baseball (VSA/Kanada) – 72,670,423 Nippon Professional Baseball (Japan) – 25,129,463 National Basketball Association (VSA/Kanada) – 21,997,412 National Hockey League (VSA/Kanada) – 21,429,412 “NFL-AFGOD” – National Football League (VSA) – 17,788,671 Minor League Baseball (VSA) – 13,822,138 Premier League (Engeland /Wallis) – 13,612,316 Bundesliga (Duitsland) – 12,703,727… Lees Meer »

Boepie
Guest
Boepie

Hierdie is iets wat ons uit die slaap moet wakker maak.

Net gister sien n vriend op Ermelo n parkeer area vol weermagvoertuie, Ratels, busse, ambulanse en troepedraers (land crusers)
In die laaste 2 weke se die minister dat misdaad af geneem het en vandag se hy in die parlement dat dit toe geneem het.
Vandag se hy dat Zuma dit oorweeg om die weermag te ontplooi sodra sy raadgewers met hom klaar gekoukes het.
Ek vertrou nie hierdie liefde nie.

Snorman
Guest
Snorman

Die volgende youtube links is baie interressant tov aardbewings. Dutchsinse lewer ook daagliks kommentaar oor aardbewings en waar die volgende aardbewings gaan plaasvind.
En ja USGS verander die lesings en plaas ook baie van dit nie.

https://www.youtube.com/watch?v=kCrA3gcK0Ek

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

OOR DIE AARDBEWINGS…JULLE LEES NIE BREED GENOEG NIE.. Earthquake Cover-up The cover-up over Nibiru has taken many forms but one of the first was to lie about earthquakes. Earthquakes were routinely reduced in magnitude below their real force and fury. In 2011 a statistical shell game was noted, and by 2013 they were caught regularly reducing magnitude and stripping quakes from the databases. Earthquake excuses such as fracking were put forth by the media to explain the increase in quake swarms. Quakes were likewise deleted from the databases, almost as soon as they arrived, so that astonished observers noted they… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

OOR DIE AARDBEWINGS.. ZetaTalk Confirmation 6/18/2011: It will not be a lack of information from the USGS that will be the point of confusion during the earthquakes leading up to the New Madrid adjustment, it will be knowing which quake is the big one vs the many minor quakes preceding it. The USGS downgrades almost all earthquakes, to prevent meaningful statistics from being generated from their databases. Nevertheless, the rise in earthquake frequency and magnitude was palpable, and measurable, showing up in charts as could be seen in charts by 2010 and 2011. As earthquakes increased in frequency and magnitude,… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

AARDBEWINGS: Hundreds Dead or Injured in China Quake April 21, 2013 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iX42u9s8HRyau0Lfkca7Pd2-VUyALocal seismologists registered the quake at magnitude 7.0 while the US Geological Survey gave it as 6.6. Deadly Quake Hits China April 20, 2013 http://www.torontosun.com/2013/04/20/strong-quake-hits-china-56-deadThe U.S. Geological Survey initially put the magnitude at 7, but later revised it down. Earthquake in China claims 203 Lives, with Over 11,500 Injured April 21, 2013 http://rt.com/news/earthquake-china-sichuan-report-127/China's seismological bureau initially measured the earthquake’s magnitude at 7.0 on the Richter scale, while the US Geological Service estimated the magnitude at 6.6. The populace reports the ground trembling or reports hearing booms, but all this… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

AARDBEWINGS: Indeed, the quakes between 2001 and 2010 do double, but would this be true of higher magnitude quakes, those the old equipment could not miss? If there is no increase in quakes except for those little ones, perhaps magnitude 1 or less, then the statistics should show no increase for magnitude 6 or greater quakes between 2001 and 2010. Gathering data from the Berkley database, which is based on USGS data, we find that quakes 6 or over numbered 138 in 2001 and 173 in 2010, an increase of 25%. But a long-noted trick being used by the USGS… Lees Meer »

Deborah de Richter
Guest
Deborah de Richter

USGS Blooper Shortly after Nibiru arrived in the inner Solar System in 2003, the increase in earthquakes picked up. The cover-up over the pending passage of Nibiru sprang into action at the USGS by deleting quakes from the database, reducing the magnitude of quakes, and forcing all quake reporting outlets to funnel through the USGS. This has been detailed in this Newsletter in Issue 2 in 2006 and Issue 141 in 2009 and Issue 198 in 2010 and Issue 245 in 2011 and Issue279 in 2012 and Issue 283 later in 2012 and Issue 345 in 2013 and Issue 399… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

“Plaasmoorde” – Die regering gaan niks daaraan doen nie! Woorde van vertroosting is altyd daar, maar dit kan nie terugbring wat weggeneem is nie en so ook is goeie raad altyd te laat. Die meeste boere is dalk heel naïef en hoegenaamd nie paraat nie! Hulle glo dalk dat dit nooit met hulle kan gebeur nie. Hulle lewe nie elke dag in gevaarlike lewensomstandighede soos andere in die stede nie. Daarom is hulle dalk glad nie voorbereid vir die “ONHEIL” nie of bitter min bewus van hul eie veiligheid. Dra jou wapen of kry een iewers, kyk elke oomblik agter… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers (1), Al die n bespiegelinge rondom die goeveelheid en intensiteit van aardbewings en ook vulkaanuitbartsings en of dit toegesmeer word of nie, het op aarde niks te doen met DIE SPESIFIEKE tekens NIE !. Dit is nie die tekens van die tye nie maar gebeure wat volgens Mat 24 :6 nog moet verby gaan alvorens die groot verdrukking, wegraping, wederkoms of die einde sou aanbreek. Let op dat daar wel een profesie bo almal uitstaan en dit het beslis te doen met die koms van Bitterals en nie Nibiru wat huidiglik nêrens iin sig is nie soos wat… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kobus Scheepers(2), Afrikaans: Open 6 :12 & 14 – En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ’n “GROOT AARDBEWING” (wat alle plekke gelytydig ervaar sal word); en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die maan het geword soos bloed; “ vers 14 “en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die BERGE en EILANDE is uit hulle plekke versit;”. Engels: Revelation 6:12-15 (HCSB)—12 Then I saw Him open the sixth seal. A “VIOLENT” earthquake occurred; the sun turned black like sackcloth made of… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Ek het by Vaandel Uitgewers se facebook net begin lees oor ‘Privaatskole’. (Ek moet die stuk nog verder gaan lees.) Hier is my eie kommentaar na jarelange se ondervinding. Ons het dadelik na die JA-stem in 1994 geweet dat ons kinders nie na ‘n staatskool sal kan gaan nie. Klaarpraat vir Afrikaanse staatskole onder ‘n ‘majority rule’ regime! Dit het ons geweet en gesien kom … Ons was NEE-stemmers. Engelse privaatskole was daar baie om van te kies want dit is al vir meer as 100 jaar deur hulle in Suid-Afrika gestig. Al daardie ou Engelse Privaatskole aan die Rand… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Privaatskole VERVOLG Almal kompeteer met almal oor lorries, inkomste, pedikure, ooghaaruitplukkey en skurwe haakskeen skuurdery. Almal se laaities gaan ook Springboggems word. Die privaatskole is ‘n verwronge/skeefgetrekte besigheid. Dit weerspieël eensydige elitisme, snobisme en materialisme. ‘n Totale abnormale omgewing vir ‘n kind en ‘mind you’ vir die ouers ook. Geen normaliteit nie. Die ‘magtige’ ‘pappas’ hou geheime vergaderings in die nag om die skool in hulle eie Gratis Bouers toekoms in te stuur. Die onwetende ouers gaan na ‘vergaderings’ om te stem oor sake maar hulle blaas teen die wind want die Gratis Bouers wat die skool gestig het beheer… Lees Meer »

J B
Guest
J B

Privaatskole VERVOLG Nee kyk, hierdie privaat ‘Christelike’ skole is erg hoor. Basies ondraaglik. As jy nie inval by al hierdie valse en bose dinge nie word jy uitgekyk en behandel soos ‘n melaatse. Ons het dit net uitgehou want ons moes toe kies tussen die ‘beste’ van die duiwels. Of barbaarse staatsskole, of duiwelse Afrikaanse ‘Christelike’ privaatskole. Nou ja ons het toe maar gebly en vasgebyt. Dit was moeilik maar ‘n mens se vel raak vol eelte en dan gaan jy maar net aan, doen wat jy kan, steur jou nie aan die snobisme nie, gaan net aan en maak… Lees Meer »